PRODUKTRESUMÉ. for. MultiHance, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. MultiHance, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte"

Transkript

1 2. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for MultiHance, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN MultiHance 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml injektionsvæske indeholder: Gadobensyre 334 mg (0,5 mmol) som dimegluminsalt. (Gadobenatdimeglumin 529 mg = gadobensyre 334 mg + meglumin 195 mg). 10 ml injektionsvæske indeholder: Gadobensyre 3340 mg (5 mmol) som dimegluminsalt. (Gadobenatdimeglumin 5290 mg = gadobensyre 3340 mg + meglumin 1950 mg). 15 ml injektionsvæske indeholder: Gadobensyre 5010 mg (7,5 mmol) som dimegluminsalt. (Gadobenatdimeglumin 7935 mg = gadobensyre 5010 mg + meglumin 2925 mg). 20 ml injektionsvæske indeholder: Gadobensyre 6680 mg (10mmol) som dimegluminsalt. (Gadobenatdimeglumin mg = gadobensyre 6680 mg + meglumin 3900 mg). Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. Klar, farveløs til svagt gul, vandig opløsning. Osmolalitet ved 37 C: 1,97 osmol/kg Viskositet ved 37 C: 5,3 mpa.s PH 6.9 7,3 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug. MultiHance er et paramagnetisk kontrastmiddel til magnetisk resonans imaging (MRI) indiceret til: DK - MultiHance SPC PFS - march 2015.doc Side 1 af 11

2 MRI af leveren for opdagelse af fokale leverlæsioner hos patienter med kendt eller mistænkt primær leverkræft (f.eks. hepatocellulært carcinom) eller metastatisk sygdom. MRI af hjerne og rygrad, da det forbedrer påvisning af læsioner og giver diagnostisk information supplerende til det, der opnås ved ikke-forstærket MRI. MRI af brystet, for opdagelse af maligne læsioner hos patienter, med kendt eller formodet brystkræft på basis af forudgående mammografi eller ultralydresultater. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Dosering MRI af leveren: den anbefalede dosering af MultiHance til voksne patienter er 0,05 mmol/kg legemsvægt. Dette svarer til 0,1 ml/kg af en 0,5M opløsning. MRI af hjernen og rygraden: den anbefalede dosering af MultiHance til voksne og pædiatriske patienter, der er over 2 år gamle, er 0,1 mmol/kg legemsvægt. Dette svarer til 0,2 ml/kg af en 0,5M opløsning. MRI af brystet: Den anbefalede dosis for MultiHance hos voksne patienter er 0,1 mmol/kg legemsvægt. Det svarer til 0,2 ml/kg af en 0,5 M opløsning. Administration MultiHance i fyldt injektionssprøjte skal bruges umiddelbart efter åbning og skal ikke fortyndes. Eventuel restmængde af produktet skal kasseres og må ikke bruges til andre MRI-undersøgelser. Ved anvendelse af sprøjten skal toppen med gevind på stempelstangen skrues med uret ind i stemplet. Dette trykkes fremad nogle millimeter, for at ophæve eventuel friktion mellem stemplet og sprøjtecylinderen. Imens sprøjten holdes lodret (med sprøjtehætten opad) fjernes sprøjtehætten aseptiskt fra toppen af sprøjten og en steril engangskanyle eller en 5/6 slange med kompatibel luer lock sættes på sprøjten med en tryk-vrid bevægelse. Imens sprøjten stadigvæk holdes lodret, skydes stemplet fremad så al luft tømmes ud og væsken viser sig i kanylespidsen eller slangen er helt fyldt. For at mindske den potentielle risiko for bløddelsekstravasation af MultiHance, er det vigtigt at sikre sig, at i.v. nålen eller kanylen er korrekt indsat i en vene. Injektionen gennemføres efter sædvanlig opsugningsprocedure. Produktet bør gives intravenøst enten som bolusinjektion eller en langsom injektion (10ml/min.), se fremgangsmåde for post-kontrast imaging i tabellen nedenfor. Injektionen skal følges af skylning med natriumchlorid injektionsvæske 9 mg/ml (0,9 %). Post-kontrast imaging kan udføres således: Lever Hjernen og rygraden Bryst Dynamisk imaging: Umiddelbart efter bolusinjektion. Forsinket imaging: Mellem 40 og 120 minutter efter injektioner, afhængig af det individuelle imaging-behov. Op til 60 minutter efter indgivelsen. T 1 -vægtet dynamisk akkvisition umiddelbart efter en bolusinjektion og derefter gentaget efter 2, 4, 6 og 8 minutter. DK - MultiHance SPC PFS - march 2015.doc Side 2 af 11

3 Særlige populationer Nedsat nyrefunktion Anvendelse af MultiHance skal undgås hos patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion (GFR <30 ml/min/1,73 m 2 ) og hos patienter i den perioperative fase af en levertransplantation med mindre den diagnostiske information er essentiel og ikke tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MRI-scanning (se information vedrørende nyresvigt i pkt. 4.4). Hvis anvendelse af MultiHance ikke kan undgås, må dosis ikke overstige 0,1mmol/kg legemsvægt, når det anvendes til MRI-scanning af hjerne eller rygmarv eller MRI-scanning af brystet og bør ikke overstige 0,05 mmol/kg legemsvægt, når det anvendes til MRIscanning af leveren. Der må ikke anvendes mere end én dosis under en scanning. På grund af manglende information om gentagne doseringer må injektioner med MultiHance kun gentages med mindst 7 dages interval. Ældre (65 år og derover) Det skønnes, at dosisjustering ikke er nødvendig. Der skal udvises forsigtighed hos ældre patienter (se pkt. 4.4). Pædiatrisk population Dosisjustering skønnes ikke at være nødvendig. Anvendelse til MRI-scanning af hjernen og rygraden frarådes til børn under 2 år. Anvendelse til MRI-scanning af leveren eller MRI-scanning af brystet frarådes til børn under 18 år. 4.3 Kontraindikationer MultiHance er kontraindiceret til: patienter med overfølsomhed for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt patienter med kendt allergi eller bivirkninger overfor andre gadoliniumchelater. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Anvendelse af diagnostiske kontrastmidler såsom MultiHance bør begrænses til hospitaler eller klinikker bemandet til intensiv overvågning og behandling, og hvor hjerte-lunge oplivningsudstyr er let tilgængeligt. Patienter bør holdes under opsyn i 15 minutter efter injektionen, da de fleste alvorlige bivirkninger opstår i løbet af denne tid. Patienten bør blive på sygehuset en time efter injektionen. De almindelige sikkerhedsforanstaltninger som kræves med Magnetisk Resonans Imaging, især udelukkelse af jernmagnetiske genstande (f.eks. hjerte pacemaker eller aneurismeklemmer), gælder også ved anvendelse af MultiHance. Forsigtighed tilrådes hos patienter med kardiovaskulær sygdom. Hos patienter som lider af epilepsi eller hjerneskade kan risikoen for kramper under undersøgelsen være forhøjet. Forsigtighedsregler er nødvendige, når disse patienter skal undersøges (f. eks. monitorering af patienten) og udstyr og lægemidler, som er påkrævet til hurtig behandling af eventuelle kramper skal være tilgængelige. DK - MultiHance SPC PFS - march 2015.doc Side 3 af 11

4 Anvendelse af diagnostiske kontrastmidler som MultiHance bør begrænses til hospitaler eller klinikker bemandet til intensiv overvågning og behandling, og hvor hjerte-lunge oplivningsudstyr er let tilgængeligt. Overfølsomhedsreaktioner Som med andre gadoliniumkelater, skal der tages højde for risikoen for en reaktion, herunder alvorlige, livstruende eller fatale anafylaktiske og anafylaktoide reaktioner, der omfatter ét eller flere organsystemer, oftest respiratoriske, kardiovaskulære og/eller slimhindesystemer, især hos patienter med astma eller andre allergiske lidelser i deres anamnese. Før administration af MultiHance, skal det sikres, at der er uddannet personale og lægemidler til rådighed til behandling af overfølsomhedsreaktioner. Ubetydeligemængder benzylalkohol ( 0,2 %) kan frigøres af gadobenatdimeglumin under opbevaring. Ikke desto mindre skal MultiHance ikke anvendes til patienter med overfølsomhed overfor benzylalkohol. I lighed med andre gadoliniumkelater må en kontrastforstærket MRI-undersøgelse tidligst udføres 7 timer efter en MultiHance-forstærket MRI-undersøgelse, for at MultiHance skal få mulighed for at udsondres fra kroppen. Ekstravasation af MultiHance kan medføre reaktioner på injektionsstedet ( se pkt. 4.8). Der skal udvises forsigtighed for at undgå lokal ekstravasation under intravenøs administration af MultiHance. Hvis ekstravasation forekommer, skal det vurderes og behandles om nødvendigt, hvis lokale reaktioner opstår. Nedsat nyrefunktion Inden administration af MultiHance anbefales det, at alle patienter bliver screenet for nedsat nyrefunktion ved hjælp af laboratorieprøver. Der foreligger rapporter om nefrogen systemisk fibrose (NSF) relateret til brug af nogle gadoliniumholdige kontrastmidler hos patienter med akut eller kronisk alvorligt nedsat nyrefunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m 2 ). Patienter, der skal have foretaget levertransplantation, er i en særlig risikogruppe, da hyppigheden af akut nyresvigt er høj hos denne gruppe. Da der er risiko for, at der kan opstå NSF ved anvendelse af MultiHance, bør det derfor undlades til patienter med svær nyreinsufficiens og til patienter i den perioperative fase af en levertransplantation, medmindre den diagnostiske information er særdeles vigtig og ikke tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MRscanning. Hæmodialyse kort tid efter administration af MultiHance kan være gavnlig til fjernelse af MultiHance fra kroppen. Der er ingen resultater, der støtter igangsættelse af hæmodialyse for at forhindre eller behandle NSF hos patienter, der ikke allerede modtager hæmodialysebehandling. Ældre Da den renale clearance af gadobenatdimeglumin kan være nedsat hos ældre, er det især vigtigt at screene patienter på 65 år og derover for nedsat nyrefunktion. DK - MultiHance SPC PFS - march 2015.doc Side 4 af 11

5 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Ingen interaktions studier er gennemført under det kliniske udviklingsprogram med MultiHance. Der er ikke rapporteret interaktion med andre lægemidler under det kliniske udviklingsprogram. 4.6 Graviditet og amning Graviditet Der er ingen data fra anvendelse af gadobenatdimeglumin til gravide kvinder. Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved gentagne høje doser (se pkt. 5.3). MultiHance bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver anvendelse af gadobenatdimeglumin. Amning Gadoliniumholdige kontrastmidler udskilles i human mælk i meget små mængder (se pkt. 5.3). Der forventes ingen virkning på spædbarnet ved kliniske doser på grund af de små mængder, der udskilles i mælken og den lave absorption fra tarmen. Om amning skal fortsætte eller ophøre i en 24-timers periode efter administration af MultiHance bør afhænge af lægens og den ammende moders vurdering. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner Ikke mærkning. Multihance påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Følgende bivirkninger blev iagttaget under det kliniske udviklingsprogram med MultiHance blandt 2637 voksne individer. Der forekom ingen bivirkninger med højere frekvens end 2 %. Systemorgankla sse Almindelig ( 1/100 til < 1/10) Ikke almindelig ( 1/1.000 til < 1/100) Infektioner og Nasopharyngitis parasitære sygdomme Nervesystemet Hovedpine Føleforstyrrelser, svimmelhed, besvimelse, forstyrret lugtoplevelse Øjne Øre og labyrint Hjerte Takykardi, atrieflimren, 1. grads atrioventrikulær blok, ventrikulær ekstra-systoli, sinusbradykardi Sjælden ( 1/ til < 1/1.000) Større stimulerbarhed, tremor, intrakraniel trykforhøjelse, halvsidig lammelse, kramper Konjunktivitis Tinnitus Arytmi, myokardial ischæmi, forlænget PRinterval Vaskulære sygdomme Luftveje, thorax og mediastinum Hypertension, hypotension Rinit Åndenød, glottiskrampe, pibende eller hvæsende vejrtrækning, pulmonal kongestion, lungeødem DK - MultiHance SPC PFS - march 2015.doc Side 5 af 11

6 Mavetarmkanalen Hud og subkutane væv Knogler, led, muskler og bindevæv Nyrer og urinveje Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Undersøgelser Kvalme Reaktion på injektionsstedet, varmefornemmelse Mundtørhed, smagsforandringer, diarré, opkastninger, dyspepsi, spytafsondring, abdominal smerte Kløe, hududslæt, ansigtsødem, nældefeber, sved Rygsmerter, myalgi Asteni, feber, kuldegys, smerter i brystet, smerter, smerter på injektionsstedet, extravasal injektion Afvigende laboratorietestværdier, afvigende EKG, forlænget QT Forstoppelse, fækal inkontinens, nekrotiserende pankreatit Inkontinens, hyppigt vandladningsbehov Betændelse på injektionsstedet Afvigelser i laboratorieprøver, som er blevet nævnt ovenfor, omfatter hypokrom anæmi, leucocytose, leukopeni, basofili, hypoproteinæmi, hypocalcæmi, hypokalæmi, hyper- eller hypoglykæmi, albuminuri, glukosuri, blod i urinen, hyperlipidæmi, hyperbilirubinæmi, forhøjet serumjern samt stigning i serumtransaminase, alkaliske fosfataser, laktisk dehydrogenase og i serumkreatinin blev rapporteret hos 0,4 % af patienterne eller færre efter brug af MultiHance. Disse forandringer sås dog mest hos patienter med i forvejen nedsat leverfunktion eller eksisterende metabolisk sygdom. Hovedparten af disse bivirkninger var ikke alvorlige, de var kortvarige og forsvandt spontant uden mén. Det var ingen tegn på korrelation til alder, køn eller administreret dosis. Pædiatrisk population Hos pædiatriske patienter, der har deltaget i kliniske studier, omfatter de almindeligst rapporterede bivirkninger, opkastning (1,4%), pyreksi (0,9%) og hyperhidrose (0,9%). Bivirkningernes hyppighed og sværhedsgrad var den samme som hos voksne. Siden markedsføringen af MultiHance er bivirkninger blevet rapporteret hos <0,1 % af patienterne. De mest hyppigt rapporterede har været: Kvalme, opkastninger, tegn og symptomer på overfølsomhedsreaktioner, herunder angioødem, laryngeale spasmer og udslet. Mere alvorlige reaktioner, herunder anafylaktoide reaktioner og anafylaktisk shock kan være med dødelig udgang. Der er også rapporteret om reaktioner på injektionsstedet på grund af kontrastmidlets ekstravasation, som har medført lokale smerter, eller som har givet brændende fornemmelse, hævelser, blærer og i sjældne tilfælde, når lokale hævelser er alvorlige, nekrose. Lokal tromboflebit er ligeledes rapporteret sjældent. DK - MultiHance SPC PFS - march 2015.doc Side 6 af 11

7 Der har været rapporteret enkeltstående tilfælde af nefrogen systemisk fibrose (NSF) hos patienter, som samtidig har fået andre gadoliniumholdige kontrastmidler (se punkt 4.4). Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger til: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: Overdosering Der har ikke været rapporteret tilfælde af overdosering. Derfor er tegn og symptomer herpå ikke blevet identificeret. Doser på op til 0,4 mmol/kg er blevet givet til raske frivillige uden alvorlige bivirkninger. Doser over den specifikt godkendte dosering anbefales ikke. Patienter bør observeres og behandles symptomatisk i tilfælde af overdosering MultiHance kan fjernes ved hæmodialyse. Det er dog ikke påvist at hæmodialyse er egnet til forebyggelse af nefrogen systemisk fibrose (NSF) Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Paramagnetiske kontrastmidler, ATC-kode: V08CA08 Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning Gadolinium chelatet, gadobenat dimeglumin afkorter longitudinal (T 1 ) og i mindre grad transversal (T 2 ) relaksationstider for vandprotoner i væv. Relaksiviteterne af gadobenat dimegluin i vandig opløsning er: r 1 = 4,39 og r 2 = 5,56 mm -1 s -1 ved 20 Mhz. Gadobenat dimeglumin viser en stærk stigning i relaksivitet fra vandig opløsning til opløsninger af serumproteiner; r 1 = 9,7 og r 2 = 12,5 i human plasma. Klinisk virkning og sikkerhed Ved lever imaging kan MultiHance afsløre læsioner, som ikke kan ses ved ikke-forstærket MRI-scanning af patienter med kendt eller mistænkt hepatocellulær cancer eller metastatisk sygdom. Karakteren af de læsioner, som sås efter kontrastforstærkning med MultiHance er ikke identificeret i patologisk-anatomiske undersøgelser. Herudover affødte afsløringen af læsioner via kontrastforstærkning ikke altid en ændring i patientbehandlingen, i de tilfælde hvor patientbehandlingen blev evalueret. I leveren giver MultiHance en stærk og vedvarende forstærkning af signalintensiteten af normal parenkym på T 1 - vægtet imaging. Forstærkningen af signalintensiteten persisterer DK - MultiHance SPC PFS - march 2015.doc Side 7 af 11

8 på højt niveau i mindst to timer efter indgift af doser på enten 0,05 eller 0,10 mmol/kg. Kontrasten mellem fokal leverlæsion og normalt parenkym observeres næsten umiddelbart efter en bolusinjektion (indtil 2-3 minutter) på T 1 -vægtet dynamisk imaging. Kontrasten bliver mindre på senere tidspunkter på grund af den non-specifikke forstærkning af læsionen. Imidlertid leder den progressive udvaskning af MultiHance fra læsionerne og den vedvarende øgning af signalintensiteten af det normale parenkym til bedre detekterbarhed af læsioner og lavere tærskel for detektion af læsion site til mellem 40 og 120 minutter efter MultiHance indgift. Data fra de afgørende fase II og fase III studier af patienter med levercancer viser sammenlignet med andre imaging metoder (fx. intraoperativ ultralydsundersøgelse, CTangio-portografi, CTAP, eller CT efter intraarteriel injektion af jodiseret olie), at med MultiHance forstærket MRI-undersøgelser var der middelsensitivitet på 95 % og middelspecificitet på 80 % for opdagelse af leverkræft eller metastaser hos patienter under stærk mistanke for disse sygdomme. Ved MRI-scanning af hjerne og rygrad øger MultiHance kontrasten i væv uden blod-hjerne barriere, ekstra axiale tumorer samt regioner med skadet blod-hjerne barriere. I forbindelse med afgørende, kliniske, fase III studier gennemført hos voksne ved denne indikation designet som parallel gruppe sammenligning, viste off-site aflæseapparater en forbedring i niveauet af diagnostik information på % med hensyn til Multihance imaging og på % med hensyn til imaging med den aktive komparator. I to studier, designet som intra-individuelle, crossover sammenligninger af MultiHance 0,1 mmol/kg legemsvægt versus 0,1 mmol/kg legemsvægt af to aktive komparatorer (gadopentetatdimeglumin eller gadodiamid), gennemført med patienter med kendt eller formodet hjerne- eller rygradssygdom, som fik foretaget MR-scanning af det centrale nervesystem (CNS), viste MultiHance en signifikant større øgning (p<0,001) i læsionens signalintensitet, i kontrast-støj forhold og læsion-hjerne forhold, ligesom der blev opnået en signifikant forbedret visualisering af CNS-læsioner med hensyn til billedkvaliteten med 1,5 Tesla scannere, som vist i nedenstående tabel. Visualisering af CNS Læsion endpoints Definition af udbredelse af CNSsygdom Visualisering af læsion intern morfologi Fremstilling af afgrænsninger af intra- og ekstraaksiale læsioner Læsion kontrastforstærkning Global diagnostisk præference Forbedring via MultiHance i forhold til gadopentetatdimeglumin (MH-109-studie) (n=151) p-værdi Forbedring via MultiHance i forhold til gadodiamid (MH-130- studie) (n=113) p-værdi 25% til 30% <0,001 24% til 25% <0,001 29% til 34% <0,001 28% til 32% <0,001 37% til 44% <0,001 35% til 44% <0,001 50% til 66% <0,001 58% til 67% <0,001 50% til 68% <0,001 56% til 68% <0,001 DK - MultiHance SPC PFS - march 2015.doc Side 8 af 11

9 Indflydelsen af en forbedret visualisering af CNS-læsioner med MultiHance versus gadodiamid eller gadopentetatdimeglumin blev ikke undersøgt med hensyn til diagnosticering og patientbehandling i studierne MH-109 og MH-130. Ved MRI-scanning af kvindelig bryst øger MultiHance kontrasten mellem neoplastisk brystvæv og det omliggende normale væv således, at brysttumorer fremtræder tydeligere. Ved MRI-scanning hos patienter med kendt eller formodet brystkræft, på basis af tidligere ultralyd-undersøgelser eller mammografi var pivotal-fase-iii studiet intra-individuel, crossover sammenligning af 0,1 mmol/kg legemsvægt MultiHance versus 0,1 mmol/kg legemsvægt af en aktiv etableret komparator (gadopentetatdimeglumin). Imaging blev læst af tre blindede eksterne læsere uden tilknytning til nogle af studiecentrene. Sensitiviteten for opdagelsen af benigne og maligne læsioner lå på 91,7%-94,4% for MultiHance og på 79,9% til 83,3% for komparatoren (p<0,0003 for alle læsere). Resultaterne for specificitet for opdagelse af benigne og maligne læsioner var ikke statistisk signifikante og lå på 59,7%-66,7% for MultiHance og på 30,6%-58,3% for komparatoren (p<0,157 for alle læsere). Statistisk signifikante forbedringer blev observeret ved lokale analyser for både sensitivitet og specificitet. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Den humane farmakokinetiske model blev beskrevet godt med en bieksponentiel faldende model. Den tilsyneladende fordelings- og eliminationshalveringstid er henholdsvis fra 0,085 til 0,117 timer og fra 1,17 til 1,68 timer. Det tilsyneladende totale fordelingsvolumen er fra 0,170 til 0,248 l/kg legemsvægt. Dette indikerer, at stoffet fordeles i plasma og ekstracellulært. Gadobenat-ioner fjernes hurtigt fra plasma og udskilles hovedsagelig i urinen og i mindre udstrækning med galden. Den totalt plasma-clearance, som er fra 0,098 til 0,133 l/time/kg legemsvægt, og den renale clearance, som er fra 0,082 til 0,104 l/time/kg legemsvægt indikerer, at stoffet fortrinsvis elimineres ved glomerulær filtration. Plasmakoncentration og areal under kurven (AUC) viser statistisk signifikant lineær afhængighed af den administrerende dosis. Gadobenat-ion udskilles uændret i urin i mængder, der svarer til % af den injicerede dosis i løbet af 24 timer. Mellem 2 % og 4 % af dosis genfindes i fæces. Gadobenat-ioner passerer ikke den intakte blod-hjerne-barriere, og akkumuleres derfor ikke i normal hjerne eller i læsioner som har en normal blod-hjerne-barriere. Imidlertid vil skade af blod-hjerne barrieren eller abnorm vaskularisering give gadobenation mulighed for at trænge ind i læsionen. Der er udført populationsfarmakokinetiske analyser på data for systemisk lægemiddelkoncentrationstid hos 80 personer (40 raske frivillige og 40 pædiatriske patienter) i alderen 2 til 47 år efter intravenøs administration af gadobenatdimeglumin. Gadoliniums kinetik kunne ned til 2 års alderen beskrives ved en to-kompartment model med standard allometriske koefficienter og en kovariat virkning af kreatininclearance (afspejlende glomerulær filtrationshastighed) på gadoliniumclearance. Værdierne for farmakokinetiske parametre (med reference til voksen legemsvægt) var konsistente med tidligere rapporterede værdier for MultiHance og konsistente med den formodede fysiologi, der ligger til grund for fordeling og elimination af MultiHance: fordeling i DK - MultiHance SPC PFS - march 2015.doc Side 9 af 11

10 ekstracellulær væske (ca. 15 l eller hos en voksen eller 0,21 l/kg) og elimination ved glomerulær filtration (ca. 130 ml plasma pr. minut hos en voksen eller 7,8 l/t og 0,11 l/t/kg). Clearance og fordelingsvolumen faldt progressivt hos yngre personer på grund af deres mindre legemsstørrelse. Denne virkning kunne i vid udstrækning forklares ved at normalisere farmakokinetiske parametre med hensyn til legemsvægt. Baseret på denne analyse giver vægtbaseret dosering af MultiHance til pædiatriske patienter den samme systemiske påvirkning (AUC) og maksimale koncentration (C max ), som rapporteret for voksne. Dette bekræfter, at dosisjustering hos den pædiatriske population i det foreslåede aldersområde (2 år og ældre) ikke er påkrævet. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata studier Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, gentoxicitet, karcinogenicitet. I virkeligheden blev der kun iagttaget prækliniske virkninger ved doser, som anses for at oversige den maksimale humane eksponering i væsentlig grad. Disse virkninger vurderes derfor til at være af ringe klinisk relevans. Dyrestudier viste dårlig lokal tolerance af MultiHance, specielt ved tilfælde af uforsætlig paravenøs applikation fandtes svære lokale reaktioner, såsom nekrose og sårskorper. Lokal tolerance ved tilfælde af uforsætlig intraarteriel applikation er ikke blevet undersøgt, hvorfor det er særlig vigtig at sikre sig, at i.v. nålen eller kanylen er korrekt indsat i venen (se pkt. 4.2 ). Graviditet og amning I dyrestudier med rotter blev der ikke set nogen uheldige virkninger med hensyn til udvikling af embryo eller føtus ved daglig intravenøs administration af gadobenatdimeglumin. Der blev heller ikke observeret bivirkninger med hensyn til fysisk eller adfærdsmæssig udvikling hos rotter. Hos kaniner blev der imidlertid efter gentagen daglig dosering rapporteret om isolerede tilfælde med skeletforandringer samt to tilfælde med misdannelser i de indre organer. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Vand til injektionsvæsker. 6.2 Uforligeligheder Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler 6.3 Opbevaringstid 3 år. Af mikrobiologiske hensyn bør produktet anvendes umiddelbart efter åbning. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Må ikke nedfryses. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 10 ml, 15 ml, og 20 ml løsning fyldt i en enkeltdosis transparent plastiksprøjte (cykliskt polyolefin) med klorobutylgummi stempel og sprøjtehætte. DK - MultiHance SPC PFS - march 2015.doc Side 10 af 11

11 Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Kun til engangsbrug. Det skal før brug kontrolleres, at beholderen og lukningen ikke har taget skade, at opløsningen ikke er misfarvet, og at der ikke findes partikler i den. Den aftagelige etiket på sprøjten skal klæbes på patientjournalen for at præcisere hvilket gadoliniumkontrastmiddel, der er anvendt. Den anvendte dosis skal også noteres. Hvis der anvendes elektroniske patientjournaler, skal produktnavn, batchnummer samt dosis anføres i patientjournalen. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Bracco Imaging S.p.A. Via Egido Folli, Milano Italien Repræsentant Bracco Imaging Scandinavia AB Drakegatan 6, vån Göteborg Sverige 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE Dato for første markedsføringstilladelse: 16. oktober DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 2. marts 2015 DK - MultiHance SPC PFS - march 2015.doc Side 11 af 11

PRODUKTRESUMÉ. for. Iomeron, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Iomeron, injektionsvæske, opløsning 2. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for Iomeron, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 9015 1. LÆGEMIDLETS NAVN Iomeron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Iomeron indeholder: injektionsvæske 150 mg

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne.

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne. Produktinformation for Lyrica (Pregabalin) Kapsler + Oral opløsning Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 01 63 95 01 63 18 01 62 94 01 62 85 01 63 15 05 06 05 05 06 14

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Produktinformation for Ecalta (Anidulafungin) Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 05 96 44 Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg.

Læs mere

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG)

En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin... 100 mg (renhed på mindst 98 % IgG) PRODUKTRESUMÉ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt immunglobulin...

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, infusionsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml indeholder: Humant normalt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Simponi 50 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En 0,5 ml fyldt pen til engangsbrug indeholder 50 mg golimumab*.

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte PRODUKTRESUMÉ 23. september 2014 for Eprex, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.sp.nr. 8119 1. LÆGEMIDLETS NAVN Eprex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Epoetin alfa indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere