Uddannelsesprogram for ansættelse i. gynækologi, psykiatri, kirurgi, medicin og pædiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for ansættelse i. gynækologi, psykiatri, kirurgi, medicin og pædiatri"

Transkript

1 Uddannelsesprram for ansættelse i gynækoli, psykiatri, kirurgi, medicin pædiatri i hoveduddannelsen i almen medicin Regionshospitalet Herning.

2 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning Specialet almen medicin. Uddannelsen i almen medicin fører primært frem til et arbejde som alment praktiserende læge med aftale med Den Offentlige Sygesikring ( ydernummer ). Dansk almen medicin har tilsluttet sig den nye europæiske definition af specialet (WONCA Europe, juni 2002). Her beskrives specialet dets udøvere: Praktiserende læger er speciallæger uddannet i fagets principper. De er personlige læger; primært ansvarlige for den samlede vedvarende behandling uanset alder, køn sundhedsproblem. De tager sig af den enkelte i forhold til dennes familie, lokalsamfund kultur i respekt for den enkelte patients autonomi. De vedkender sig så deres professionelle ansvar overfor lokalsamfundet. De integrerer fysiske, psykoliske, sociale, kulturelle eksistentielle faktorer i den behandlingsplan, de sammen med patienten udarbejder, styrket af den viden tillid, der opstår ved gentagne kontakter. Praktiserende læger udøver deres professionelle rolle ved at fremme sundhed, forebygge sygdomme, eller ved behandling, omsorg eller palliation. Dette sker direkte eller gennem andre personer ud fra de sundhedsbehov tilgængelige ressourcer der er i det samfund, de betjener, de hjælper samtidig patienterne med adgang til disse ydelser i det omfang, det er nødvendigt. De skal tage ansvaret for udvikling vedligeholdelse af egne færdigheder, personlige integritet for de værdier som danner grundlaget for en effektiv sikker omsorg Uddannelsen i almen medicin. Efter fuldført turnusuddannelse er speciallægeuddannelsen 5-årig: ½ års introduktionsstilling (I) 4½ års hoveduddannelse (H). Fuldstændig målbeskrivelse for uddannelsen i almen medicin findes i en elektronisk form på DSAM s hjemmeside: under uddannelse/. I målbeskrivelsen findes i alt 119 kompetencer Formålet med ansættelse i H-stillingen er at den uddannelsessøgende læge erhverver alle målbeskrivelsens kompetencer, at den uddannelsessøgende således efter gennemført uddannelsesforløb kan opnå speciallægeanerkendelse i almen medicin. 2

3 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Kompetenceerhvervelsen sker gennem et formaliseret planlagt uddannelsesforløb, der består af - 2 års ansættelse i almen praksis (2 x ½ år 1 x 1 år) - returdage til praksis under sygehusansættelserne, 10 dage pr.år. - 2½ års ansættelse på sygehusafdelinger (5 kliniske specialer) - 2 årlige amtslige temadage - tværfaglige kurser i ledelse, administration samarbejde - et forskningstræningsmodul på 20 dage - et 30 dage varende specialespecifikt teoretisk kursus i almen medicin - evt. fokuserede kliniske ophold på andre sygehusafdelinger eller hos speciallæger m.v. - evt. træning i færdighedslaboratorier - selvstudium 1 c. Uddannelsen i almen medicin i Hospitalenhed Vest s optageområde I Hospitalenhed Vest s optageområde opslåes 16 I-stillinger 12 H-stillinger årligt fordelt på 4 ansættelsesterminer: 1. februar, 1. maj, 1. august 1. november. I hospitalenhed Vest s optageområde er der ca. 180 alment praktiserende læger halvdeles af disse læger er godkendte som tutorlæger Der er således ca. 50 godkendte tutorpraksis i området: dels solopraksis dels kompagniskabspraksis. Returdage: i løbet af de 2½ års hospitalsansættelse arbejder den uddannelsessøgende i sin stampraksis 1 dag månedligt på såkaldte returdage. Formålet med disse returdage til praksis er: - at den uddannelsessøgende vedligeholder opretholder sin almenmedicinske referenceramme - at uddannelseslægen kan følge patientforløb i praksis - at den uddannelsessøgende vedligeholder kontakten til praksismiljøet - at den uddannelsessøgende får inspiration til at uddrage det praksisspecifikke af hospitalsansættelserne - at den uddannelsessøgende møder hovedvejlederen/mentor har uddannelsesorienterede samtaler/mentor-sessioner med denne - at kunne drøfte projektet i forskningstræningsmodulet med tutorlægen - at evt. få mulighed for at samle data mv. til projektet i forskningstræningsmodulet NB! Det er uhyre vigtigt, at den uddannelsessøgende læge af planlægningsmæssige grunde i god tid aftaler de konkrete datoer for disse returdage med såvel praksis om sygehusafdeling! Temadage: i hospitalenhed Vest s optageområde mødes alle specialeuddannelsessøgende i almen medicin til amtslige temadage 1 dag pr. semester i tidsrummet fra kl Formålet med disse temadage er dobbelt: uddannelse med fokus på det lokale samarbejde, de lokale samarbejdspartnere samarbejdsrelationer lokal netværksdannelse mellem de uddannelsessøgende. Netværksdannelsen er nyttig både i løbet af uddannelsen efter fuldført uddannelse. Der er oprettet tilskudsbaserede 12- mandsforeninger for bloklæger i hospitalenhed Vest s optageområde 3

4 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Uddannelseskoordinatorer i almen medicin i Region Midtjylland, distrikt Vest: 1. Praktiserende læge Jesper Thorøe, Tarm, mail varetager hovedsageligt den gruppebaserede uddannelse af praksisreservelæge er sammen med Ejvind Mouritsen kontaktflade til uddannelsespraksis. 2. Praktiserende læge Ejvind Mouritsen, Bredgade 22, 6900 Skjern Tlf.: , Han står hovedsageligt for I- H-læger, tutorkontakt mv.. 3. PKL i almen medicin almen medicinsk postgraduat klinisk lektor er en praktiserende læge, der har til opgave at koordinere den nye specialeuddannelsen i almen medicin både i relation til de uddannelsessøgende læger de uddannelsesgivende praksis afdelinger. P.t. bestrides PKL-stillingen af Ejvind Mouritsen. 2. Præsentation af uddannelsesforløbet ansættelsessteder H-stillingen består af ansættelser i såvel almen praksis som på sygehusafdelinger. Praksisansættelserne finder sted i lægepraksis med godkendt tutorlæge(r) sygehusansættelserne finder sted i godkendte uddannelsesforløb på de pågældende afdelinger. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord har godkendt nærværende uddannelsesprram. Ansættelserne finder sted i den nedenfor beskrevne rækkefølge med basis på Regionshospitalet i Herning Ansættelse nr. Speciale Varighed tidspunkt 1 Almen praksis I: 6 mdr., dato: 2 Gynækoli/obstetrik, Herning 6 mdr., dato: 3 Psykiatri, Herning 6 mdr., dato: 4 Kirurgi, Herning 6 mdr., dato: 5 Intern Medicin, Herning 6 mdr., dato: 6 Pædiatri, Herning 6 mdr., dato: 7 Almen praksis I 6 mdr., dato: 8 Almen praksis II: 12 mdr., dato: Præsentation af de forskellige ansættelsessteder 4

5 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning Præsentation af almen praksis for praksisamanuensisfase 1-stillingen Se venligst særskilt uddannelsesprram for dette element 2.2. Præsentation af gynækolisk-obstetrisk afdeling, Regionshospitalet Herning. Gynækolisk-Obstetrisk Afdeling i Herning har gynækolien samlet på Regionshospitalet Herning, hvor alle ambulante forløb samt akutte patienter modtages til behandling. Der er svangreambulatorie fødsler i både Holstebro Herning. I Herning er der 1800 fødsler / år i Holstebro 1200 fødsler / år. Reservelægerne arbejder udelukkende i Herning, indgår i forvagtslaget med bagvagt i tilstedeværelsesvagt. Vagten i Holstebro passes af en speciallæge i tilstedeværelsesvagt. Den faste lægestab indgår i en række tværfaglige teams, mens reservelægelaget af hensyn til bredden i uddannelsen ikke er søjleopdelt. Der findes i øjeblikket følgende teams : obstetrik, almengynækoli incl. blødningsforstyrrelser, infertilitet incl. endokrinoli, urynækoli onkolisk gynækoli. Hertil kommer 3 1.-reservelæger i uddannelsesstilling, som arbejder superviseret på speciallægeniveau. Forvagtslaget består af 3 introduktionslæger, 5 ap-læger 1-2 læger ansat i uklassificeret stilling eller som led i uddannelsen til andet speciale, fx patoli. Den teoretiske kompetenceudvikling sker ved, at ap-lægen dels dyrker selvstudier, dels deltager i den undervisningsrække, som løbende tilbydes i afdelingen på sygehuset. I begrænset omfang vil så ap-læger kunne forvente at få bevilliget kurser på centrets regning. Ved ansættelsens start tildeles ap-lægen en vejleder, som afholder introduktions-, midtvejs- slutsamtaler med denne. Ap-lægen vejlederen indgår i et forpligtende samarbejde om at få uddannelsesressourcerne fordelt på en hensigtsmæssig måde, der er tilpasset netop den aktuelle aplæges behov. Ap-lægen har således selv et medansvar for, at de konkrete uddannelsestiltag bliver sat i værk, eksempelvis tildelingen af et bredt patientmateriale i ambulatoriet. Vejlederen har ansvaret for, at ikke-patientrelateret kompetenceudvikling, eksempelvis fantomøvelser, afholdes, ligesom diverse evalueringer så er vejlederens ansvar. Den uddannelsesansvarlige overlæge har det overordnede ansvar for, at uddannelsesprrammet fungerer i praksis. Desuden foretager den uddannelsesansvarlige overlæge de fornødne justeringer i uddannelsesplanerne, som skønnes nødvendige ud fra de evalueringer, som ap-lægerne giver ved vejledersamtalerne. I ikke-tilfredsstillende uddannelsesforløb vil den uddannelsesansvarlige overlæge skulle involveres på et tidligt tidspunkt. Det anses for en selvfølge, at ap-lægen orienterer sig i afdelingens instruksbøger i den relevante litteratur i øvrigt Præsentation af psykiatrisk afdeling, Regionshospitalet Herning. 5

6 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Optageområde amtslig organisation Psykiatrisk Afdeling Herning fungerer som en sygehusafdeling med behandlingsansvaret for mennesker med psykiatriske sygdomme bosat i den sydlige del af Distrikt Vest i Region Midtjylland med et befolkningsunderlag på ca indbyggere. Afdelingen hører administrativt under psykiatrien i Region Midtjylland herunderunder Distrikt Vest med egen distriktschef med ansvarsområde for psykiatrien, distriktspsykiatri, afdelinger socialpsykiatri. Ledelse, afdelinger teams Psykiatrisk Afdeling i Herning ledes af en ledende overlæge en oversygeplejerske. Afdelingen er dels specialeopdelt, dels distriktsopdelt for at opnå kontinuitet i indlæggelsesforløbet, øge kendskabet til samarbejdet med patienter, pårørende relevante samarbejdspartnere. Afdelingen består af 3 almenpsykiatriske afdelinger for hver deres optageområde hver med 12 senge, én akut modtageafdeling med 12 senge én gerontopsykiatrisk afdeling med 6 senge. Til hver af de 3 almenpsykiatriske afdelinger er der knyttet distriktspsykiatrisk team, der er et gerontopsykiatrisk team for hele regionen. I de distriktspsykiatriske teams foretages en central visitation, hvorfra patienten kan afsluttes til egen læge med rådgivning, evt. efter en vurderingssamtale eller visiteres til behandling i individuel behandling eller gruppebehandling efter diagnose eller funktionrelaterede kriterier. Herudover er der etableret et mobilteam bestående af 5 sygeplejersker, der skal fungere på akut basis med henblik på alternativer til indlæggelse støtte til patienter efter udskrivning. Personale samarbejde Afdelinger distriktspsykiatri har tværfaglig bemanding sammensat af læger, psykoler, distriktssygeplejersker, socialrådgivere sekretærer. Der lægges vægt på samarbejde med kommunernes socialforvaltninger psykiatrimedarbejdere, praktiserende læger socialpsykiatriske institutioner i området. Afdelingsarbejde distriktspsykiatrisk arbejde er tilrettelagt ud fra et tværfagligt perspektiv under lægelig ledelse. Sengeafdelingerne Afdelinger distriktspsykiari er placeret i umiddelbar nærhed af hinanden i bygningsmæssigt nyrenoverede/nyoprettede faciliteter i sammenhæng med Herning Sygehus, med hvilket der samarbejdes med bl.a. gensidig tilsynsforpligtelse, vidensudveksling m.m., ligesom vi på vanlig måde rekvirerer undersøgelser fra somatikken. Normering Afdelingen er normeret med 9 overlæger, heraf 1 ledende overlæger, 2 afdelingslæger, 3 1. reservelæger 7 reservelæger. 1 overlæge er ansat uden kliniske opgaver varetager uddannelses- supervisionsopgaver. Endvidere er der en uddannelsesansvarlig overlæge. En overlæge har erfaring med anvendelse af rating skalaer. Afdelingen har ansat en overlæge, der er ph.d., som kan bistå uddannelsessøgende læger med forskningsrelaterede opgaver. Denne overlæge har erfaring med konsultativ bistand overfor praktiserende læger i form af vurderingssamtaler (planlagte eller subakutte), telefonrådgivning mødeaktivitet. Afdelingen er forskningsaktiv med et projekt, hvis mål er fastholdelse af langtidssygemeldte på arbejdsmarkedet. Projektet er udført i samarbejde med nuværende Herning Ringkjøbing-Skjern kommuner. Forskningsvejledning kan ydes til interesserede, evt. i form af mindre afdelingsrelevante kvalitetssikringsprojekter. Uddannelse 6

7 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Afdelingen har igennem mange år varetaget uddannelsesforpligtelse for reservelæger i I-stilllinger 1. reservelægestillinger (post kursus) til speciallægeuddannelse i psykiatri samt reservelæger til speciallægeuddannelse i almen medicin. Den uddannelsessøgende reservelæge er under ansættelsen knyttet til ét afsnit med døgn ambulant behandling. Den uddannelsessøgende reservelæge tildeles en fast vejleder gennem hele forløbet, der varetager klinisk vejledning, supervision teorigennemgang. Den uddannelsessøgende reservelæge har ved modtagelsen en individuelt tilrettelagt fem dages introduktion. Der er udarbejdet instruks for uddannelsen, som er tilgængelig for den uddannelsessøgende læge. Afdelingen har godkendte vejledere i psykoterapi. Den psykoterapeutiske grunduddannelse foregår i samarbejde med Psykiatrisk Afdeling Holstebro gennemføres med et årligt godkendt 30 timers teorikursus. Afdelingen har formaliseret fast ugentlig lægeundervisning i både kliniske teoretiske emner i semesterforløb isamarbejde med Regionspsykiatrien Holstebro. Der kan ved tilstrækkelig interesse oprettes Balintgruppe. Den uddannelsessøgende reservelæge kan deltage i afdelingens tværfaglige uddannelsesprram, som består af tematiserede tilbud med eksterne, kompetente undervisere, eksempelvis i psykoterapi, psykofarmakoli, psykopatoli, bl.a. med anvendelse af gængse psykiatriske rating skalaer som Present State Examination, psykiatriloven, andre retslige bestemmelser klinikker. Den uddannelsessøgende reservelæge opfordres ligeledes til at deltage i relevante eksterne kurser uddannelsesforløb. Den uddannelsessøgende reservelæge indgår således i et lægefagligt uddannelses klinisk miljø. Den uddannelsessøgende reservelæge arbejder i dagligdagen meget selvstændigt, men under kyndig vejledning trænes i diagnosticering samt undersøgelses- behandlingsmetoder i det enkelte patientforløb. Endvidere optrænes kompetence i tværfagligt samarbejde, administrative opgaver samarbejde med pårørende eksterne samarbejdspartnere. Målgrupper Der er på årsbasis ca. 500 indlæggelser. De distriktspsykiatriske teams har årligt ca kontakter gerontospykiatrien ca kontakter. Målgruppen udgøres af almenpsykiatriske patienter i optageområdet fra det fyldte 20. år med undtagelse af retspsykiatriske patienter, som kan indlægges på psykiatrisk afdeling i Viborg. Målgruppen deles med praktiserende speciallæger i psykiatri almen praksis efter kriterier om behov for indlæggelse eller behov for en tværfaglig indsats, som den ydes i distriktspsykiatrien. Afdelingens patientklientel er meget bredt omfattende alle aldersgrupper af voksne incl. gerontopsykiatrisk sengeafsnit, hvor afdelingen definerer gerontopsykiatri efter alderskriterium. Der er i patientklientellet et bredt diagnosespektrum, d med hovedvægten indenfor svære psykoser affektive lidelser. Vagtfunktion Den uddannelsessøgende reservelæge i I-stilling i uddannelse til almen medicin indgår i 7-skiftet bunden vagt fra vagtværelse. Der er i afdelingen et bagvagts- et beredskabsvagtlag. Den uddannelsessøgende 1. reservelæge indgår i bagvagtslaget. Der er vagtforpligtelse for et ungdomspsykiatrisk sengeafsnit med 6 senge, hvorved der opnås en glimrende mulighed for at få faglig viden erfaring om denne aldersgruppes specielle problemstillinger. Vagtarbejdet byder på akutte vurderinger af akut psykisk syge, inklusive akut opståede psykoser, misbrug, personlighedsforstyrrelser selvmordstruede patienter. 7

8 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Daglige rutiner Afdelingen afholder dagligt en morgenkonference til overlevering af vagtarbejdet for den afgående vagthavende læge. Ved dette møde gennemgås tillige øvrige faglige planlægningsmæssige problemstillinger. Der er løbende mulighed for ad hoc supervision rådgivning. Der afholdes hver anden uge et møde af ½ time mellem yngre læger overlæger, ca. hver måned et møde af 3 timers varighed. Afdelingen har tilgængelig administrativ instruks, vagtinstruks behandlingsinstruks. Nye medarbejdere deltager over to dage i et tværfagligt introduktionsprram Præsentation af kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning. Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, består af to klinikker i Holstebro Herning. Der er en fælles afdelingsledelse, bestående af en ledende overlæge (vakant) en ledende oversygeplejerske. Kirurgisk Klinik, Herning har et optageområde på ca indbyggere. Klinikken modtager uselekterede kirurgiske patienter. Indenfor Hospitalsenheden Vest har klinikken specialfunktion i thyroideakirurgi, antirefluxkirurgi, rektumcancerkirurgi TEM (Transanal Endoskopisk Mikrokirurgi). Klinikken behandler ikke længere mammacancer. Ifølge Region Midtjyllands akutplan skal al tarmkirurgien i Hospitalsenheden Vest samles på klinikken. Klinikken har 40 stationære senge fordelt på to sengeafsnit, ambulatorium incl. stomiklinik, endoskopifaciliteter dagkirurgisk aktivitet. Der er ca 3500 indlæggelser pr. år, 60 70% akutte. Der er ca 4000 ambulante besøg 2500 operationer i stationært regi. Der udføres ca 3000 endoskopier ca 2000 mindre indgreb. Til klinikken er knyttet et forskningsafsnit, som ledes af en forskningsoverlæge, der arbejder 50% i forskningsafsnittet 50% i klinikken. Klinikledelse: Overlæge Niels Hald, klinikoversygeplejerske Anne-Grethe Skov Iversen. Uddannelsesansvarlig overlæge: Niels Hald Lægestab pr : 5 overlæger, 2 læger i kirurgisk hoveduddannelse, 8 reservelæger (turnus, kirurgisk intro, almen medicin). Vagtlag: Der er et forvagtslag bestående af de 8 reservelæger et bagvagtslag bestående af overlæger hoveduddannelseslæger. Forvagten går i døgnvagt på tjenestestedet, bagvagten har rådighed fra hjemmet. Uddannelse: Der er planlagt et introprram på tre dage. Afdelingen tilstræber, at den nyansatte læge ikke går i vagt de første to uger. Under ansættelsen er man knyttet til det sengeafsnit, hvortil ens vejleder er knyttet. Arbejdstilrettelæggelsen tager i vid udstrækning hensyn til uddannelsen, der er to ugentlige superviserede reservelægeambulatorier. Der er ugentlig undervisning, som hovedsageligt varetages af yngre læger, hospitalet har månedlig fællesundervisning for yngre læger. Under ansættelsen arrangeres fokuserede ophold på ortopædkirurgisk afdeling, Herning urinvejskirurgisk afdeling, Holstebro. 8

9 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. 2.5 Præsentation af medicinsk afdeling Herning-Ringkøbing, Regionshospitalet Herning Der er planer om ledelsesmæssigt at sammenlægge de medicinske afdelinger i Hospitalsenheden Vest til én afdeling. I dag er der to afdelinger: Medicinsk afdeling i Holstebro Medicinsk afdeling Herning-Ringkøbing. Sidstnævnte er i dag ledelsesmæssigt én enhed på to matrikler. Funktionelt er der en betydelig koordinering, ikke mindst på det kliniske uddannelsesmæssige område, med en fælles uddannelsesansvarlig overlæge udveksling på det lægelige område. Optageområde Afdelingen varetager den medicinske behandling af borgerne i Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing- Skjern sydvestlige del af Lemvig Holstebro kommuner, tilsammen ca borgere Afdelingen i Ringkøbing dækker primært den vestlige del af optageområdet (Ringkøbing-Skjern kommune sydvestlige del af Lemvig Holstebro kommuner (ca indbyggere), medens Herning dækker resten. Der er akut modtagelse 24h/365d/år af medicinske patienter på begge matrikler, primært ud fra ovenstående gerafiske retningslinier, sekundært ud fra pladshensyn samt faglige kriterier, idet patienter med apopleksi visiteres til neurolisk afdeling i Holstebro, patienter med GI blødning til Herning patienter med STEMI til Skejby. Regionens akutplan vil inden for en kortere årrække ændre afdelingernes funktioner i retning af fælles akut modtagefunktion i Herning visiteret modtagelse i Ringkøbing Fysiske rammer aktivitet På medicinsk afdeling i Ringkøbing er der fra 1. oktober medicinske senge, inddelt i et modtageafsnit på 6 senge 34 stationære senge. De stationære senge er inddelt i 4 teams med intenderet fast lægelig tilknytning til teams af hensyn til kontinuitet uddannelse. Herudover er der ambulatorium dagafsnit. I de første 8 måneder af 2007 har aktiviteten (på 30 medicinske senge) været 1527 udskrivning 2875 ambulante besøg. Årsproduktionen forventes at blive ca udskrivninger 4300 ambulante besøg. I Herning er der 92 stationære senge, fordelt på et modtageafsnit på 18 senge, et kardiolisk afsnit på 26 senge, et gastroenterolisk afsnit på 12 senge, et infektions- lungemedicinsk afsnit på 22 senge et geriatrisk afsnit på 14 senge. I afsnittene er der delvist etableret teamopdeling. Der er ambulatorier dagafsnit. I perioden jan-aug 2007 har aktiviten været ambulante kontakter 5666 udskrivninger, sv.t. en forventet årsaktivitet på ambulante kontakter udskrivninger. Afdelingsledelse Ledende overlæge, dr.med. Niels Thorsgaard ledende oversygeplejerske Mette Bruun Pedersen Uddannelsesansvarlig overlæge Overlæge Jan Eriksen Lægestab Ringkøbing: 1 overlæge (intern medicin kardioli), 1 afdelingslæge, 5 sygehuslæger, 8 yngre læger, herunder turnuslæger, eventuelt bloklæger læger i uklassificerede forløb 9

10 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Herning: 15 overlæger, 3 afdelingslæger, 27 uddannelsessøgende læger (10 turnus, 3 intro, 3 bloklæger, 1 R1, 10 HU i specialerne kardioli (4), gastroenteroli (2), endokrinoli (2), infektionsmedicin (1), onkoli (1) Vagtlag Ringkøbing: 8-skiftet forvagtslag af turnuslæger, som foruden den akutte medicin varetager pasning af skadestuen i åbningstiden 8-16 på hverdage. Der stiles mod 6-skiftet bagvagtslag, p.t. er der en vakant stilling Herning: 8-skiftet forvagtslag af turnuslæger som primært passer AMA, 10 skiftet mellemvagtslag af introduktionslæger, bloklæger yngste HU læger, som passer kardiolisk afsnit, skadestue stationære patienter på sengeafsnit, herunder onkolisk afdeling samt 7skiftet bagvagtslag af ældste HU læger, R1 afdelingslæger Vagtarbejde Ringkøbing: Der er akut modtagelse af medicinske patienter 24h/365d/år, primært fra optageområdet på ca indbyggere. Enkelte patienter visiteres af specialemæssige grunde til anden afdeling (apopleksi til neurolisk Holstebro, GI-blødning til medicinsk i Herning, STEMI til Skejby), men derudover er der indtag at et bredt udsnit af patienter med medicinske lidelser. Der er ikke sekundær visitation af de medicinske patienter. Afdelingen modtager derfor kun akutte, uafklarede patienter i vagterne (ingen genoptræningspatienter). Forvagten har tillige til opgave at varetage skadestuearbejdet i tidsrummet 8-16 Herning: Der er akut, delvist uselekteret modtagelse af akutte patienter fra optageområdet på ca indbyggere 24h/365d/år (excl. apopleksi STEMI). Derudover har afdelingen sekundærmodtagelse af patienter med komplicerede lidelser, specielt inden for kardioli ( KAG pacemaker), gastroenteroli (leverinsufficiens, icterus, GI-blødning), infektionssygdomme, lungeinsufficiens. Akut modtagelse finder alene sted på AMA kardiolisk afsnit B5, som er beliggende op ad hinanden. Afdelingens læger varetager desuden pasning af medicinsk skadestuen akut onkoli Instruks Der er fælles instruks for medicinsk afdeling Herning-Ringkøbing, beliggende http//intranet.vest.rm.dk/e-værktøjer/e-doc/e-doc version 2006 find klinisk metodehåndb medicinsk center Forskning Afdelingen er forskningsaktiv. Der er etableret kardiolisk forskningsafsnit med halvtids forskningsoverlæge projektsygeplejersker. I dette forskningsafsnit varetages en række kardioliske forskningsprojekter, dels lokalt initierede projekter omkring patofysioli ved iskæmisk hjertesygdom mulige virkningsmekanismer ved EECP dels en række multicenterprojekter. Derudover foregår der forskningsaktivitet i andre sammenhænge, herunder Ph.D. projekter ved langtidsbehandling med PPI, implementering af primær PCI, kronisk pankreatitis. Uddannelse 10

11 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Senest 14 dage før ansættelsen får den nyansatte både i Ringkøbing i Herning tilsendt introduktionsmappe, arbejdsskema plan for introduktionsperioden, som strækker sig over 14 dage. I introduktionsperioden vises den nyansatte rundt, informeres om afdelingens procedurer, herunder MIRSK, journalopbygning, medicinmodul, web1000, e-doc, Labka, e-skan adgang til PTI. Der er så inkluderet undervisning i de akutte procedurer, som forudsættes kendt ved første vagt (hjertestop, respirationsinsufficiens, GI-blødning, visitationsretningslinier, koma diabetikum etc.) Den nyansatte får tildelt en vejleder, som afholder de obligatoriske introduktionssamtale, midtvejsevaluering slutevaluering. Den uddannelsessøgende bliver tilknyttet et afsnit/én gruppe hvor hovedparten af den uddannelsessøgendes stuegange skal afvikles mhp. kontinuitet får både patient uddannelsessøgende. Der er både i Ringkøbing i Herning planlagt undervisning efter et rulleprram for yngre læger én gang om ugen, hvor vigtige emner tages op. Prrammet gentages hvert halve år. Prrammet kan findes på afdelingens intranet. Der er et lignende prram for sygeplejersker, hvor yngre læger evt. kan deltage, hvis de ikke kunne være til stede ved lægeundervisningen. Også sygeplejeprrammet findes på afdelingens intranet. Der afholdes både i Ringkøbing i Herning hver dag morgen- middagskonference, hvor alle læger bør deltage aht uddannelsesværdi generel information. Konferencerne tillægges stor uddannelsesmæssig værdi De uddannelsessøgende skal så selv bidrage til undervisningen ved at fremlægge relevant sygehistorie eller litteraturgennemgang af udvalgt emne. Hoveduddannelse, almen medicin, Ringkøbing Medicinsk afdeling i Ringkøbing har let selekteret indtag af akutte patienter 24h/365d/år fra et optageområde på borgere. Afdelingen har 40 medicinske senge 6 i akut modtageafsnit 34 stationære. Der etableres CT skanner ved Ringkøbing Sygehus i løbet af Der forventes en aktivitet på op til 3000 udskrivninger pr år 4500 ambulante kontakter, inklusive dagafsnit. De stationære senge er inddelt i 4 grupper, hver med en sygehuslæge som ansvarlig. Der er fremmøde af overlæger i intern medicin, endokrinoli gastroenteroli fra medicinsk afdeling i Herning to gange om ugen. Afdelingen er meget uddannelsesfokuseret. På grund af afdelingens størrelse er der god kontinuitet i lægearbejdet, hvilket har stor uddannelsesmæssig værdi. Uddannelsessøgende i almen medicin vil ud over deltagelse i forvagts- stuegangsfunktion få mulighed for at dække daghospitals- ambulatoriefunktioner. Afdelingen vil kunne dække uddannelseskravene inden for stort set alle specialer, på nær neuroli, hvor der vil blive etableret fokuseret ophold på Regionshospitalet Holstebro. En af afdelingens sygehuslæger har speciel interesse i reumatoli varetager behandlingen af en række patienter med reumatoliske sygdomme, herunder ryglidelser, arthritis uspecificerede collagenoser 2.6. Præsentation af Pædiatrisk Afdeling, Regionshospital Herning. Pædiatrien omfatter diagnostik, behandling kontrol af medfødte erhvervede lidelser afvigelser fra normalfunktion i barnealderen, det vil sige fra fødsel til overstået pubertet. Indenfor gruppen af kronisk syge er pædiatriens målgruppe flere steder udvidet til så at omfatte årige unge. 11

12 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Foruden diagnostik behandling varetager pædiatrien så rådgivning vedrørende børns fysiske psykiske udvikling samt forebyggelse af sygdom funktionsforstyrrelser. Specialet pædiatri er således, i modsætning til de fleste andre medicinske specialer, aldersdefineret ikke organdefineret. Det betyder, at pædiatrien er et meget bredt fag, der kræver tæt samarbejde med andre lægelige specialer sundhedsprofessioner, med andre pædiatriske afdelinger samt med regionale kommunale instanser. De fleste funktioner indenfor pædiatrien varetages således i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsprofessioner. I Danmark udøves pædiatri både i den primære sekundære sektor i den kommunale sundhedstjeneste for børn unge. Pædiatrisk Afdeling på Regionshospital Herning er en afdeling med basisfunktion, afdelinger på dette niveau varetager diagnostik, behandling kontrol indenfor funktionsområderne almen pædiatri, neonatoli, allergoli, pulmonoli samt neuroli. Herudover varetages endokrinoli, kardioli, gastroenteroli, hepatoli, immunoli, reumatoli, hæmatoli, onkoli, nefroli specielle infektioner samt metaboliske sygdomme i varierende grad på basisniveau, eventuelt i samarbejde med en landsdelsfunktion, hvor Skejby Sygehus er den primære landsdelsafdeling der samarbejdes med. Pædiatrisk Afdeling på Regionshospital Herning er den ene af 4 pædiatriske afdelinger i Region Midt. Optagelsesområdet er den vestlige del af regionen, har et befolkningsgrundlag på ca indbyggere. Afdelingen har 45 senge delt på 2 afsnit, hvor Neonatalafsnittet C1, som behandler børn op til 3 måneder, har 20 senge. Afdelingen for større børn, C2, er delt i 2 afsnit 1 for mindre børn 1 for større børn. Kirurgiske børn indlægges på Pædiatrisk Afdeling, men deres behandling varetages af kirurgisk ansatte læger. Afsnit C2 råder over i alt 25 sengepladser. Til afsnit C2 er knyttet et Observationsafsnit med mulighed for over timer at vurdere børnenes behov for indlæggelse påbegynde behandling, som evt. kan videreføres ambulant. Der er til afdelingen knyttet en udstrakt ambulant virksomhed, som er funktionsopdelt. Der forefindes følgende funktionsområder: Allergoli, neuroli, nefrouroli, kardioli, gastroenteroli, neonatoli, psykosomatik almen pædiatri, her kaldet distriktspædiatri. Lægenormeringen er aktuelt 8 overlæger, 6 læger i hoveduddannelse til pædiatri, 2 introduktionslæger i pædiatri 5 læger i almen blok uddannelse. Hospitalsdelen af uddannelsen til speciallæge i almen medicin finder sted som en del af en blokstilling er af 6 måneders varighed. Arbejdet er indpasset i forvagtslaget som p.t. er 7-skiftet 2- holdsdrift med døgnvagt lørdag søndag. Uddannelsen indebærer udover vagtfunktionen så deltagelse i stuegang ambulant virksomhed. Afdelingens organisatoriske indplacering, eksterne funktioner, detaljeret arbejdstilrettelæggelse lægernes fordeling på funktionsområder er nærmere beskrevet i Arbejdsinstruks for lægerne på Børneafdelingen, Herning Sygehus som kan rekvireres hos den ledende overlæge på Pædiatrisk Afdeling. Arbejdsinstruksen er under revision. Hospitalsuddannelsen i pædiatri skal give den uddannelsessøgende læge et bredt indblik i specialet samt medvirke i uddannelsen som medicinsk ekspert i pædiatri jævnfør kompetencerne 91, 92, 93, 12

13 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, som beskrevet i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i almen medicin. I målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i almen medicin er beskrevet, hvorledes de forskellige kompetencer kan indlæres (indlæringsstrategi). Den faglige uddannelse i Pædiatrisk Afdeling er i høj grad baseret på arbejdsbaseret læring selvstudium kombineret med teoretisk undervisning. Herudover kan der blive tale om fantomøvelser casepræsentationer. Afdelingen arbejder med superviseret ambulatoriefunktion. Evalueringen af opnåede kompetencer (evalueringsstrategi) følger forslagene i målbeskrivelsen. Det drejer sig overvejende om vejledersamtaler samt vurderinger. Opnåede kompetencer dokumenteres via Den elektroniske Portefølje i specialet. Der er ikke kun tale om rent faglige teoretiske/praktiske kompetencer, så kompetencer omhandlende kommunikation, samarbejde, ledelse, administration sundhedsfremmende virksomhed, akademisk holdning til faget professionelt arbejde vil indgå i uddannelsen. De anførte kompetencer er minimumskompetencer. Der er intet til hinder for, at der kan opnås enkelte kompetencer på et højere niveau. Evalueringen af den lægelige videreuddannelse finder sted i henhold til Vejledning evaluering af den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen Der foretages introduktionssamtale, midtvejssamtale slutevalueringssamtale. I forbindelse med disse samtaler udarbejdes justeres den individuelle uddannelsesplan som beskriver hvordan den uddannelsessøgende skal arbejde for at opnå målene med de læringsrammer der findes i afdelingen. Det tilstræbes, at introduktionssamtalerne finder sted indenfor de første 14 dage efter ansættelsen, det er introduktionslægen vejlederens fælles ansvar, at samtalerne overholdes til tiden. Den uddannelsessøgende i uddannelse i almen praksis skal evaluere kvaliteten af den uddannelse afdelingen har tilbudt. Dette foretages sammen med vejlederen i forbindelse med slutevalueringssamtalen på de dertil udpegede skemaer, der via den uddannelsesansvarlige overlæge sendes til administration videreuddannelsesrådet i Region Nord. Hvis uddannelsen ikke forløber planmæssigt i henhold til uddannelsesprrammet uddannelsesplanen, har vejlederen pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem. Ved utilfredsstillede forløb er både den uddannelsessøgende vejlederen forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige overlæge Præsentation af almen praksis for praksisamanuensisfase 2-stillingen Se venligst særskilt uddannelsesprram for dette element. Det er den samme praksis som varetager uddannelsen i fase-1stillingen Præsentation af almen praksis for praksisamanuensisfase 3-stillingen 13

14 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Se venligst særskilt uddannelsesprram for dette element. Dette er en ny praksis i forhold til ansættelsen i fase1- fase2- stillingen Præsentation af kompetenceudvikling / læringsstrategier / evalueringsstrategier Dette afsnit er et udpluk af målbeskrivelsen her præsenteres i skematisk form de kompetencer eller mål, der skal erhverves på sygehuset. Det efterfølgende skema består af 4 kolonner: Mål Konkretisering Læringsstrategier Evalueringsstrategier Dette er det overordnede mål/kompetencen. Nummeret refererer til målets placering blandt de 119 mål i målbeskrivelsen. Giver en mere udførlig beskrivelse af målet, så dette bliver lettere forståeligt entydigt. Der kan så være tale om eksemplificeringer delmål. Beskriver, hvorledes kompetencen kan erhverves se nedenfor. Beskriver hvorledes det skal afgøres, om kompetencen er erhvervet se nedenfor. NB! Hvert enkelt af kompetencerne skal evalueres for sig en tilfredsstillende evaluering attesteres i den uddannelsessøgendes lb. I lben kan den uddannelsessøgende i øvrigt så løbende følge sin egen kompetenceudvikling med hensyn til mål. NB! Det fremgår specifikt, hvor den pågældende kompetence skal opnås (=attesteres) men ved flere kompetencer kan det være relevant, at dele af kompetencen er erhvervet ved tidligere ansættelser. Sådanne delmål noteres i lben løbende indgår således ved den endelige godkendelse af den samlede kompetence. NB! Hver sygehuskompetence skal attesteres af den eller de uddannelsesansvarlige læger på de forskellige afdelinger. Porteføljen er elektronisk Internet-baseret. Passord til porteføljen bestilles ved påbegyndelse af ansættelse via nedenstående hjemmeside. Man kan gå ind på Her skal man oprette sin egen konto ved foroven at aktivere Opret konto, man får passord via en mail i løbet af få sek. Herefter kan man aktivere sin konto ved at klikke på det anførte link, man får i sin mail. Dernæst lger man på porteføljen med det modtagne brugernavn adgangskode. Uddannelseslæge tutor skal oprette konto ansøge om kodeord hver for sig, hvis man ikke har et fra tidligere. Når en af parterne har modtaget et sådant kodeord aktiveret konto, kan man både som uddannelseslæge eller tutor lge sig på i "profil" finde modparten. Det er ligegyldigt om det er uddannelseslægen eller tutorlægen der gør det. Det er nemmere end det lyder! Vær opmærksom på at i selve indgangsbilledet er en kortfattet brugsvejledning til lben én for tutor én for uddanneseslægen. 14

15 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Læsevejledning til skemaet: Læringsstrategier: For læringsrammerne "almen praksis" "sygehusafdeling" er angivet mulige læringsstrategier. De anførte læringsstrategier skal opfattes som en helhed, for at opnå det angivne mål skal alle læringsstrategier som hovedregel anvendes - d gælder denne læsevejledning: er der mellem to læringsstrategier anført "" skal begge metoder anvendes; er der mellem to læringsstrategier anført "/eller" kan man frit vælge den ene, den anden eller evt. begge metoder; er der anført "eller" anbefales kun den metode anvendt. De anvendte begreber er defineret nedenfor. " praktisk arbejde" kan bestå i deltagelse i kliniske arbejdsopgaver fx konkret arbejde med patienter, undersøgelse, samtale, rådgivning, vejledning, tilrettelæggelse af behandlingsforløb eller udredningsprram. Det kan d så være mere specielle opgaver i forbindelse med drift, administration eller kvalitets udvikling. "Den åbne portefølje " er den åbne del af porteføljen (må ses af tutorlæge/vejleder). Denne kan rumme uddannelseslægens beskrivelse af - uddannelsesplan - uddannelsesstedet en vurdering af dette - klinisk vejledning supervision - klinisk arbejde, eksempelvis udvalgte patientforløb - læreprocesserne samt af - lben - "Læringsdagben/den private portefølje" er den del af porteføljen, der fungerer som læringsdagb til uddannelseslægens personlige brug Heri kan uddannelseslægen eksempelvis notere - refleksion over patientforløb - refleksion over uddannelsesforløb - refleksion over læringsprocesser deres betingelser i klinikken - evalueringsskema for uddannelsesforløb uddannelsessted "Refleksion over egen arbejdspraksis" betyder, at uddannelseslægen overfor tutor/vejleder præsenterer temaer ud fra optegnelser i portefølje både løbende under uddannelsesforløbet ved de formelle evalueringssamtaler. "Observation af tutorlæges/vejleders arbejdspraksis" er det begreb, der kommer tættest på mesterlæreprincippet - "en-til-en vejledningen" "demonstrationen under arbejdet" med henblik på at den uddannelsessøgende dernæst overtager arbejdsfunktionen med større større selvstændighed. 15

16 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Evalueringsstrategier: Disse strategier skal som hovedregel betragtes som ligestillede muligheder, hvor der er anført mere end én evalueringsstrategi, skal evalueringen altså ikke nødvendigvis omfatte alle de anførte. Der gælder her følgende læsevejledning: er der mellem to evalueringsstrategier anført "" skal begge metoder anvendes; er der mellem to evalueringsstrategier anført "/eller" kan man frit vælge den ene, den anden eller evt. begge metoder; er der anført "eller" anbefales kun den metode anvendt. De anvendte begreber er defineret nedenfor: "Vurdering af opgaver" Dette kan omfatte uddannelseslægens gennemgang af specifikke opgaver sammen med tutor/vejleder såsom: Henvisninger, attester, patientforløb, kvalitetssikring (kontrol/kalibrering af instrumenter) case præsentation - fremlæggelse af patientforløb, video, litteraturgennemgang ved konference. "Vurdering af porteføljeoptegnelser" Denne metode indebærer, at tutor/vejleder sammen med den uddannelsessøgende gennemgår optegnelserne i den åbne del af porteføljen. "Vejledersamtale" Vejledersamtale er en evalueringsmetode, der primært anvendes med henblik på afdækning af den uddannelsessøgendes viden på specifikke områder. Fx kan metoden med udgangspunkt i en konkret patient-case anvendes til at tutor/vejleder afdækker den uddannelsessøgendes viden om "lovgivningen omkring provokeret abort", viden om begreber som "compliance" "mestring" viden om "klimakteriets fysioli udtryksformer". Udgangspunktet for en sådan vejledersamtale kan så være elementer fra porteføljen. "Struktureret kollegial bedømmelse" Ved læring i praksis (almen praksis /eller hospitalsafdeling) kan den uddannelsessøgendes færdigheder adfærd observeres direkte eller indirekte. Til understøttelse af tutor/vejleders vurdering kan anvendes et struktureret observationsskema, der synliggør de forskellige elementer i aktiviteten, således at alle relevante forhold kan komme med i vurderingen. Evalueringsmetoden kan omfatte: supervision af arbejdsopgaven med feedback - direkte (tutor er "flue på væggen"). - indirekte (samtale om patientforløb/video/taperecording/oplysning fra andet personale/andet) ved tutor/vejleder observation af færdigheder adfærd (uden feedback) - igen direkte eller indirekte. "" Er evaluering bestående af både struktureret kollegial bedømmelse, refleksion over egen arbejdspraksis, vurdering af porteføljeoptegnelser evt. vurdering af opgaver. 16

17 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. 5 Skema over H-stillingens kompetencer under sygehusansættelse 5.1. Gynækolisk-obstetrisk afdeling, Regionshospital Herning/Holstebro Mål Konkretisering Læringsstrategier Evalueringsstrategier # 74 Kunne vurdere, Kunne redegøre for praktisk arbejde Vejledersamtale diagnosticere kvinders normale behandle patienter cyclus/ Udfærdigelse af to med blødningsfor- blødningsmønster i patientforløbsprrammer styrrelser forskellige livsfaser vedrørende patoliske blødningsmønstre Redegøre for abnorme blødningers Lb terminoli mulige årsager relateret til Læringsdagb kvindens alder herunder Selvstudium i den ved Århus opmærksomhed Universitet autoriserede læreb overfor neoplastisk i Gynækoli. betingede blødninger Deltagelse i afdelingens Kunne diagnosticere, reservelægeundervisning behandle visitere abnorme blødninger Positiv, individuel selektion af ambulante patienter efter aftale Kunne behandle med med afdelingssygeplejersken i hormoner gynækolisk ambulatorium. informere om Herunder tildeles den hormonbehandlingens uddannelsessøgende så fordele ulemper patienter med inkontinens prolaps (delmål #76). Ved behov journalgennemgang med speciallæge før efter den 17

18 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. ambulante patientkontakt. Opfølgning ved prøvesvar # 75 Kunne rådgive Redegøre for praktisk arbejde vejlede kvinder/par lovgivningen omkring der ønsker provokeret abort Lb graviditeten afbrudt eller ønsker Læringsdagb Vejledersamtale sterilisation ambivalens tilbyde samt gennemføre Selvstudium samtaler før endelig beslutning om abort Selvstudium i den ved Århus herunder diskutere Universitet autoriserede læreb fremtidig prævention i Gynækoli Kunne gennemføre Praktisk arbejde i støttesamtaler efter forundersøgelsesambulatoriet. udført abort Ophold på Ringkøbing sygehus Redegøre for 1-2 dage mhp. at se evt. lovgivningen omkring under supervision foretage sterilisation kunne provokeret kirurgisk abort samt handle derudfra laparoskopisk sterilisation. Kunne informere om Gennemføre støttesamtaler i det følger eventuelle omfang, som de måtte bivirkninger ved forekomme. sterilisation # 77 Kunne redegøre for Selvstudium patienter med udflåd cyclus, graviditets alders indflydelse på praktisk arbejde 18

19 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. den normale vaginale sekretion. Lb Vejledersamtale Kunne vurdere Læringsdagb normalt udflåd. Selvstudium i den ved Århus Kunne diagnosticere, Universitet autoriserede læreb behandle visitere i Gynækoli patolisk udflåd. Iagttagelse beskrivelse af det Kunne diagnosticere, behandle visitere normale udflod. vaginit, cervicit, salpingit Deltagelse i det daglige elektive akutte arbejde. intrauterin infektion Foretage direkte mikroskopi af ufarvet præparat efter Kunne vejlede om demonstration ved speciallæge relevant hygiejne # 81 Kunne udføre Redegøre for praktisk arbejde gynækolisk indikation for undersøgelse undersøgelsen Lb Kunne skelne mellem Læringsdagb normale patoliske fund ved Mikroskopi (case præsentation) undersøgelsen, herunder bækken- Selvstudium bundsmuskulaturens funktion Deltagelse i det daglige arbejde. Kunne udføre Om fornødent fantomtræning 19

20 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. undersøgelsen, udtage instruktion på bedøvet patient, relevante prøver, men det forventes kun såsom podninger, undtagelsesvist at være wetsmears smear nødvendigt. til cytolisk undersøgelse - samt informere patienten om fund # 82 Kunne redegøre for Selvstudium gravide med normalt den normale svangerskab, fødsel graviditet, fødsel praktisk arbejde efterforløb barselsperiode Lb Vejledersamtale Kunne varetage svangreprofylaktiske Læringsdagb undersøgelser efter retningslinierne under Observationsdag hos jordemoder hensyn til lokale fysioterapeut forhold Selvstudium i den ved Århus Kunne koordinere Universitet autoriserede læreb samarbejdet omkring i Obstetrik den gravide med jordemoder, fødested Deltagelse i afdelingens interne andre relevante undervisning samarbejdspartnere Deltagelse i arbejdet i Kunne risikovurdere svangreambulatoriet graviditeten, visitere agere på tegn på Fokuseret ophold på fødegangen sygelige tilstande så (1-2 dage) i i fødsel puerperium jordemoderkonsultationen (2-3 dage). 20

21 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Kunne bistå ved uventet fødsel udenfor institution Redegøre for amningens fysioli vigtigheden af støtte til amning # 83 Kunne bedømme Selvstudium gravide med normalt mammae hos svangerskab, fødsel lacterende kvinder praktisk arbejde efterforløb med henblik på mastitis absces Lb Vejledersamtale samt lave behandlingsplan Læringsdagb Kunne rådgive Observationsdag hos jordemoder prægravide/tidligt fysioterapeut gravide med epilepsi Selvstudium i den ved Århus hypertension Universitet autoriserede diabetes lærebøger i Obstetrik mellitus Gynækoli astma andre kroniske Deltagelse i vagtarbejdet samt stuegang på barselsafsnittet medicinske sygdomme Deltagelse i samtaler forud for prænatal diagnostik (½ dag) Kunne rådgive vejlede omkring livsstilens betydning for graviditet foster Efter nærmere aftale med afdelingens infertilitetsteam forundersøge patienter med 21

22 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. Kunne informere omkring prænatal diagnostik uønsket barnløshed. Redegøre for principperne for udredning af uønsket barnløshed # 85 Kunne udfærdige et praktisk arbejde patienter der henvender sig med udredningsprram for, vejlede evt. Selvstudium klimakterielle gener behandle for klimakterielle gener Selvstudium i den ved Århus Vejledersamtale Universitet autoriserede læreb Redegøre for i Gynækoli klimakteriets fysioli udtryksformer Deltagelse i det daglige arbejde, hvor klimakterielle spørgsmål Kunne vejlede dukker op i adskillige andre omkring sammenhænge iværksætte samt kontrollere hormonterapi Supplerende under gynækolisk/obstetrisk ansættelse: a. Delmål i # 76vedrørende gynækoliske problemstillinger skal erhverves i gynækolisk afdeling/praksis godtgøres i porteføljen til brug under kirurgisk ansættelse. b. Mikroskopi-del-kompetencerne skal erhverves i almen praksis (praksisamanuensis fase 1) 22

23 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning Psykiatrisk afdeling, Herning /Holstebro Centralsygehus Mål Konkretisering Læringsstrategier Evalueringsstrategier # 13 kommunikation med specielle patienter I mødet med den psykiatriske patient: kunne fastholde egne fysiske psykiske grænser I mødet med den kriseramte patient: redegøre for have forståelse af, at mødet aktiverer lægens egne følelser I mødet med den diagnostisk uafklarede patient: kunne rumme den faglige usikkerhed Rollespil, Lb, Læringsdagb, Observation af tutors/vejleders arbejdspraksis Struktureret kollegial bedømmelse Vurdering af lbsoptegnelser I mødet med den misbrugende patient: redegøre for at der i kommunikationen med misbrugere kan være en øget risiko for manipulation # 64 patienter med angst Kunne diagnosticere, behandle visitere patienter med angst som følge af: panikangst generaliseret angst dødsangst eksistentiel angst angstens konverteringsformer udtrykt ved: fobier somatisering obsessiv kompulsiv tilstand Selvstudium, Lb, Læringsdagb 23

24 Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i almen medicin, Regionshospitalet Herning. seksuelle dysfunktioner regressive adfærdsformer # 65 patienter med personlighedsforstyrrelser Kunne diagnosticere, behandle/ visitere patienter med personlighedsforstyrrelser præsenteret som: psykopati (voldelige, selvhævdende, charmerende forførende) lav frustrationstærskel seksuelle afvigere (pædofile, incestkrænkere, voldtægtsforbrydere kriminelle sociopater Selvstudium, Lb, Læringsdagb, Gruppediskussion # 66 patienter, der tilhører minoritets-grupper Kunne agere på viden om, at marginaliserede gruppers levevilkår har betydning for muligheder for lægelig behandling af dem (hjemløse, posedamer, zigøjnere, særlinge) Lb, Læringsdagb Vurdering af lbsoptegnelser # 67 patienter med organiske psykosyndromer patienter med intoxications-udløst psykosyndrom parkinsonmedicin prednisolon Selvstudium, Vurdering af lbsoptegnelser Lb, Læringsdagb # 68 patienter med misbrug udforme en kontrakt Redegøre for: Alkohol, medicin euforiserende stoffers på praktisk arbejde Vejledersamtale 24

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Gyn./obs. ansættelse afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Gyn./obs. ansættelse afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Gyn./obs. ansættelse afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1 Indledning:...4 Specialet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i Gynækologi Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri

Uddannelsesprogram for ansættelse i Gynækologi Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri . Uddannelsesprram for ansættelse i Gynækoli Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri i hoveduddannelsen i almen medicin Regionshospitalet Holstebro Herning Jan. 2009 Side 1 1 Indledning. 1.1. Specialet almen

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i Gynækologi Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri

Uddannelsesprogram for ansættelse i Gynækologi Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprram for ansættelse i Gynækoli Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri i hoveduddannelsen i almen medicin Herning Sygehus Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1 Indledning. 1.1.

Læs mere

Regionshospitalet Herning og Holstebro

Regionshospitalet Herning og Holstebro Uddannelsesprram for Hoveduddannelsesstilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest. Regionshospitalet Herning og Holstebro

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest. Regionshospitalet Herning og Holstebro Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 2 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 2 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 2 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i Gynækologi Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri

Uddannelsesprogram for ansættelse i Gynækologi Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri . Uddannelsesprram for ansættelse i Gynækoli Psykiatri Kirurgi Medicin Pædiatri i hoveduddannelsen i almen medicin Holstebro Herning Sygehuse 1 Indledning. Maj 2004 Side 1 1.1. Specialet almen medicin.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Psykiatrisk ansættelse afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Psykiatrisk ansættelse afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Psykiatrisk ansættelse afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1 Indledning:...4 Specialet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Fokuseret ophold på ortopædkirurgisk afdeling afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Fokuseret ophold på ortopædkirurgisk afdeling afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Fokuseret ophold på ortopædkirurgisk afdeling afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Uddannelsesprram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 1. Indledning. Turnus skal anspore motivere lægen til at påtage sig de forpligtigelser, der

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Læge Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1 b. Uddannelsen i almen medicin 1 c. Uddannelsen

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Den Lægelige Videreuddannelse. Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del

Den Lægelige Videreuddannelse. Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Specialet almen medicin... 3 Uddannelsen i almen medicin...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Temadag 16. februar 2009. Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator

Temadag 16. februar 2009. Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator Temadag 16. februar 2009 Formiddagens program Kaffe og præsentation. Om uddannelseskoordinatoren. Lidt om arbejdet i almen praksis. Erfaringer og udfordringer. Målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert kirurgi og gynækologi

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert kirurgi og gynækologi Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert kirurgi gynækoli Begrebskortet viser, at symptomer, sygdomme tilstande skal vurderes i forhold til flere bagvedliggende faktorer. Urskiven illustrerer, at håndteringen

Læs mere

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Onkologisk afdeling palliativt team.

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Onkologisk afdeling palliativt team. Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med specialfunktion i Palliativt Team, Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Speciallæge: Palliativ medicin Stillingsbetegnelse

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Introduktionsbeskrivelse

Introduktionsbeskrivelse Introduktionsbeskrivelse for læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin (bloklæger) på Gynækologisk / obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus. I gynækologi / obstetrik udredes, dignosticeres

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram Pædiatri. Speciallægeuddannelse i almen praksis. Børne- ungeafdelingen Nordsjællands Hospital Hillerød

Uddannelsesprogram Pædiatri. Speciallægeuddannelse i almen praksis. Børne- ungeafdelingen Nordsjællands Hospital Hillerød Uddannelsesprogram Pædiatri Speciallægeuddannelse i almen praksis Børne- ungeafdelingen Nordsjællands Hospital Hillerød Mia Bjerager, feb 2016 1 Dato: Kære Velkommen til den del af din hoveduddannelsesstilling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Psykiatrisk ansættelse

Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Psykiatrisk ansættelse Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Psykiatrisk ansættelse Lars Møller Nielsen Uddannelsesansvarlig overlæge September 2015 Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Pædiatrisk ansættelse afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1 Indledning:...4 Specialet

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

8 Uddannelse til speciallæge i almen medicin

8 Uddannelse til speciallæge i almen medicin 8 Uddannelse til speciallæge i almen medicin Med udgangspunkt i anbefalingerne i kapitel 6 om den fremtidige speciallægeuddannelses mål og opbygning behandles i dette kapitel kommissionens overvejelser

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin

Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Regionshospitalet Silkeborg/Viborg/Risskov Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin 1 b. Uddannelsen

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Introduktion Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk 12. marts 2006 Generelt Psykiatrisk Afdeling ligger i stueetagen i en fløj af sygehuset. Afdelingen er en åben, akut modtageafdeling primært

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Regionshospitalet Silkeborg Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. Medicinsk afdeling Silkeborg almen

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere