Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Region Sjælland"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog/Obstetrk Næstved Sygehus Gyn/Obst afd Aprl,

2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens ntroduktonsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af den elektronske portefølje (www.logbog.net). I porteføljen fndes adgang tl målbeskrvelse, elementer der understøtter lærngsprocessen, samt skemaer tl dokumentaton for godkendelse af de oblgatorske kompetencemål og kurser, der er betngelse for at opnå specallægeanerkendelse. Specelle regonale forhold Den almenmedcnske uddannelse Regon Sjælland er beskrevet under og det drekte lnk er: Her fndes navne på de tl enhver td fungerende prakssuddannelseskoordnatorer ( PUK ) og Yngre Almen Medcnske Uddannelseskoordnatorer ( DYNAMUer ). Under sygehusansættelserne skal uddannelseslægen have fr fra afdelngen og møde tl returdag almen prakss. Der skal afholdes 10 returdage årlgt, jævnt fordelt over året. De relevante kvalfkatonskort skal udfyldes løbende og medbrnges udfyldt stand på returdagene. Regon Sjælland afholder et éndagsntrokursus for almen medcnske Intro- og H-læger. Kurset er oblgatorsk og skal gennemføres én gang. Her omtales uddannelsesforhold regonen, udarbejdelse af personlge uddannelsesplaner, ansættelsesprocedure ved H-stllnger og lægevagt gennemgås. Kurset ndeholder et deltageraktverende element omkrng oplysnnger og hjemmesder med relevans for uddannelseslæger. Regon Sjælland afholder årlgt 2 lokale temadage for I- og H-læger samt to Regonale fælles temadage for H-læger. På temadagene møder man de andre læger, der er ansat uddannelsesstllnger tl den almenmedcnske specalelægeuddannelse. Tl hver temadag er der 2-4 foredragsholdere, der samarbejde med en llle gruppe uddannelseslæger har forberedt et spændende emne som vl blve gennemgået. Formålet med dagene er at etablere kontakt tl de øvrge uddannelseslæger området, at drøfte faglge problemstllnger samt møde den lokale PUK og DYNAMU. I planlægnngen forsøges at tage hensyn tl, at der kke er sammenfald med kurser det oblgatorske specalespecfkke kursus og forsknngstrænngen. Skulle der allgevel ske sammenfald, skal du møde tl undervsnng på det oblgatorske specalespecfkke kursus eller forsknngstræknngen. Der gøres opmærksom på at ALLE temadage er OBLIGATORISKE og uddannelseslægen skal selv sørge for at tlmelde sg. I Regon Sjælland tlbydes sden efterår 2012 også supervson for uddannelseslæger fase 1, 2 og hosptalsdelen. 2

3 Hver uddannelseslæge får tlbud om 10 gange supervson en gruppe på typsk 8-12 læger. Typsk vl supervsonen foregå ved at en eller flere gruppen fortæller om svære stuatoner fra hverdagen, hvorefter resten af gruppen reflekterer og evt. kommer med løsnngsforslag tl problemet. Der er naturlgvs tavshedsplgt gruppen således, at man frt kan tale om både store og små problemer fra hverdagen. For at komme på ventelste tl et supervsonshold kontaktes DYNAMU 2.1 Uddannelsens opbygnng Uddannelsens varghed og ndhold er beskrevet målbeskrvelsen (Målbeskrvelse på sst.dk). Dette uddannelsesprogram angver hvordan forløbet udmøntes det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted og varghed Hoveduddannelsen starter med 6 måneder almen prakss (fase 1) og efter 30 måneders hosptalsansættelse vender uddannelseslægen tlbage tl samme prakss yderlgere 6 måneder (fase 2). Uddannelsen afsluttes med 12 måneders ansættelse en anden prakss (fase 3). Opbygnng af hosptalsdelen Regon Sjælland: Rækkefølgen af de enkelte ansættelser kan varere fra forløb tl forløb. 1. ansættelse 2. ansættelse 3. ansættelse 4. ansættelse 5. ansættelse Medcnsk afdelng Gynækologskobstetrsk afdelng Pædatrsk afdelng Psykatrsk afdelng Akutafdelng Varghed 8 mdr. Varghed 4 mdr. Varghed 6 mdr. Varghed 6 mdr. Varghed 6mdr. 2.2 Præsentaton af uddannelsens sygehusansættelser, herunder organserng af faglge funktoner og lærngsrammerne 1. ansættelse: Gynækolog & Obstetrk, Næstved Sygehus. Næstved Sygehus Gynækologsk Afdelng. Ansættelsesstedet generelt Gynækologsk-obstetrsk afdelng Næstved er én af de fre gynækologsk-obstetrske afdelnger Regon Sjælland. Afdelngen har et optageområde med ca ndbyggere. Gynækologsk: Afdelngen råder over 6 døgnsenge og 10 dagsenge (5 dage om ugen). Desuden råder afdelngen over tre sammedagskrurgske stuer pr uge og 20 stuer tl ambulant undersøgelse og kontrol pr uge. Afdelngen råder gennemsnt over 7,5 leje på den centrale opratonsgang pr. uge. Obstetrsk: Svangre afsnttet råder over 7 statonære senge, barselsafsnttet råder over 10 statonære senge, alle famlestuer. Fødegangen har 6 fødestuer, to observatonsstuer og et modtagerum. Ambulatorum for gravde råder over 23 stuer ncl. stuer betjent af sonografer. 3

4 Organsaton af specaler og faglge arbejdsfunktoner (funktonsbeskrvelse) Afdelngens funkton er opdelt på teams. Obstetrsk team: Varetager kontrol og fødsel af normale gravdteter samt rsko-gravdteter fra hele den sydlge del af regonen. Teamet forestår den daglge drft af fødegangen, svangre- og barselafsnt og ambulatorum for gravde samt jordemoderkonsultatoner. Afdelngen har ca fødsler. Ved truende fødsel før 28. uge flyttes den gravde tl OUH eller Rgshosptalet. Gravde med rhesusmmunserng eller nsulnkrævende dabetes melltus flyttes tl Rgshosptalet. Næstved har neonatal afdelng tl varetagelse af børn med medfødte sygdomme eller komplceret fødselsforløb. Prænatal dagnostk: afdelngen foretager CVS, amnocenteser, type-ii skannnger, nakkefoldskannng samt udvdet hjertemsdannelsesskannnger for hele den sydlge del af regonen. Famleambulatorum: Tl afdelngen er knyttet et famleambulatorum med Regonal funkton. Det er en tværfaglg enhed, som varetager den specalserede forebyggende og behandlende svangreomsorg for gravde med et tdlgere eller nuværende msbrug af alkohol og/eller afhænggheds skabende rusmdler eller medkamenter. Tl ambulatoret er der knyttet psykolog og socalrådgvere. Gynækologsk team: Gynækologsk team varetager dagnostk og behandlng af alle almene gynækologske sygdomme. Henvsnnger vsteres tl subspecaler efter lægernes ekspertse nden for afgrænsede emner. Hvs, der ved den prmære udrednng, fndes mstanke om, eller skkerhed for, malgn ldelse vdere vsteres patenterne. C. corpors uter og c. ovar vsteres tl Rosklde, hvorfra evt. vdere vsteres tl Odense Unverstets Hosptal (OUH), c. cervcs uter vsteres drekte tl (OUH) og c. vulvae vsteres drekte tl Rgshosptalet. Cancerpatenter med smerteproblemer behandlngsforløbet eller termnalfasen varetages nært samarbejde med sygehusets pallatve team. Gynækologsk team varetager drften af gynækologsk ambulatorum, akutambulatorum og behandlngsambulatorum, samt stuegang på de gynækologske afsnt. Inden for det almene gynækologske team er der en underopdelng af patenterne ud fra særlge nteresse områder. Almen gynækologsk ambulatorum er åbent alle ugens dage. Der er såvel kontrolpatenter som nyhenvste patenter alle dage. Akutambulatoret er drft alle hverdage og kan modtage tre patenter. Det drejer sg typsk om patenter med tdlge gravdtetskomplkatoner, kraftg vagnalblødnng og abscesser. Funktonen varetages af uddannelseslæge supervseret af specallæge eller 1.reservelæge. Behandlngsambulatoret: I behandlngsambulatoret foretages hysteroskopske ndgreb, mndre vagnalplastkker og laser evaporatoner generel anæstes. I lokalanæstes foretages konsaton, cystoskop og andre mndre gynækologske ndgreb. Én stue anvendes tl abortus provocatus ndgreb. Lægelge opgaver på gynækologsk-obstetrsk afdelng for læger uddannelse tl almen prakss. Som udgangspunkt deltager uddannelseslægen alle funktoner på afdelngen, men med hovedvægten lagt på funktoner, der er rettede mod og relevante for vrket som almen praktserende læge. 4

5 Oversgt over funktoner: Gynækolog: Et gynækologsk ambulatorum er daglgt betjent af reservelæge. Patenter tl abortus provokatus og patenter med ønske om sterlsaton udgør en del af patenterne. Patenter med ønske om antkonceptonsvejlednng ncl. anlæggelse af IUD og blødnngsforstyrrelser hos yngre ses AP-lægernes ambulatorum. Inden en patent forlader reservelæge ambulatoret tlkaldes standby lægen (en specallæge) hvorefter undersøgelse/ultralydsskannng foretages supervseret. Vdere forløb planlægges og evt. ndgreb supervseres (f.eks. anlæggelse af IUD). Forventet antal dage gynækologsk ambulatorum under ansættelsen: 6. Obstetrk: Tre dage om ugen er der obstetrsk ambulatorum for gravde betjent af reservelæger. Der er supervson ved specallæge alle tlfælde. Reservelægen kan desuden deltage som føl hos specallæge specelt m.h.p. prænatalrådgvnng. Forventet antal dage obstetrsk ambulatorum under ansættelsen: 3. Stuegang: Uddannelseslægen deltager stuegang på alle afsnt sammen med en specallæge. Specallægen ser på akutte ndlæggelser fra foregående døgn. Øvrge opgaver, samtaler, udskrvnng, epkrser, medcn afstemnng, fællesmedcnkort, fordeles mellem de to læger af specallægen. Specallægen supervserer reservelægen fornødent omfang. Operatonsgangen: Uddannelseslægen asssterer det omfang der er behov, for at få kendskab tl procedurerne, men udfører kke selvstændge operatoner. Følgende operatoner deltager uddannelseslægen som assstent eller observatør: Vagnalplastk, hysterectom (abdomnale, laparoskopske og vagnale), laparoskopske ndgreb (adnexkrurg, dagnostske laparoskoper), hysteroskoper, secto, postpartum blødnng, pernealruptur. Vagt: Vagten er tlstedeværelsesvagt, 14 skftet to-holdsdrft, men weekenden døgnvagt. Stuegang på alle afsnt. Tlkaldes tl fødsler. Modtage akutte patenter. Bagvagten er tlstedeværelsesvagt. Evt. overflytnng af patenter og tlsyn fra andre afdelnger foretages efter aftale mellem de to afdelngers bagvagter. Afgående vagthold deltager næste dags morgenkonference. Undervsnng Konferencer: Morgenkonference: Kl konferencelokalet bygnng 8, 2. etage Kort gennemgang af foregående vagtdøgn ved vagthavende reservelæge omfattende både gynækologske ndlæggelser og obstetrske cases. Korrektoner af dagplanen foretages efter behov, f.eks. pga. sygdom eller undervsnngs hensyn. Mddagskonference: Kl personalelokalet på afdelng 9. Orenterng om stuegang og eventuelle problempatenter. Gennemgang af næste dags arbejdsprogram, evt. ændrnger bemandngen af funktonerne bl.a. under hensyn tl uddannelsessøgende. Journaler på operatonspatenter gennemgås. Obstetrsk konference: Daglgt kl Personalerummet på Barselsafsnttet. 5

6 Patolog konference: Hver anden onsdag måneden, konferencelokalet bygnng 8, kl Pædatr konference: Hver anden onsdag, konferencelokalet bygnng 8, kl Skrftlgt oplæg om obstetrske forløb hvor neonatal afdelngen har været nvolveret. Tavlemøder: I lghed med alle afdelnger på Næstved Sygehus afholdes der én gang ugentlg tavlemøder (Lean møder)for alle afsnt. Td, sted og lokaltet meddeles ved morgenkonferencen på dagen. Alle der har mulghed deltager på relevant lokaltet. Formalseret undervsnng: Afdelngsundervsnng: Afdelngen har ntern undervsnng hver torsdag kl Der udarbejdes program for én måned ad gangen. Programlægnngen varetages af H2 samarbejde med overlæge. Trsdagsundervsnng: Alle trsdage holder en uddannelseslæge et ndlæg ved konferencen. Der kan være tale om cases eller udvalgte specfkke emner. Varghed ca. 10 mn. Emne er udvalgt af uddannelseslægen selv og vejlederen bstår efter behov med udformnng af ndlægget. Planlægnngen af denne undervsnng varetages af ntroduktonslæge. Temadag: Sygehuset afholder hvert semester en temadag. Drften på sygehuset er begrænset tl vagtberedskab, og den enkelte afdelng forestår selv emnevalg og planlægnng af temadagen. Staffmeetng: I semestermånederne er der staffmeetng anden torsdag måneden foredragssalen på Sosuskolen kl Staffmeetngudvalget udsender oversgt over emner og hvlken afdelng, der står for mødet. Det tlstræbes, at det er yngre læger der har ndlæg på møderne samarbejde med senor læge fra afdelngen. Medcnstuderende: Afdelngen deltager undervsnngen af medcnstuderende for Københavns Unverstet. Hvert semester modtages op tl 24 studerende fordelt på tre hold. Alle læger deltager den klnske undervsnng af de studerende ud fra eget kompetencenveau. Kurser og kongresser Med uddannelsesforløb af 4 måneders varghed er der begrænsede mulgheder for kursusaktvtet ud over oblgatorske kurser som er planlagt uddannelsesstllngen. Vurderng af den enkelte ansøgnng ud fra uddannelsesrelevans og drft hensyn vl fnde sted. Forsknng Det forventes at AP lægen er postvt ndstllet overfor den forsknngsaktvtet, der er afdelngen, men det forventes kke at AP lægen selv er aktv deltager forsknng under denne ansættelse. 6

7 3.1 Plan for kompetenceudvklng og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført målbeskrvelsen, hvor der angves forslag tl lærngsmetoder for hver enkelt kompetencevurderng. Målbeskrvelsen ndeholder desuden en generel beskrvelse af lærngs- og vurderngsstrateger. (Målbeskrvelse på sst.dk). Indholdet og rækkefølgen nedenstående checklste er dentsk med målbeskrvelsens logbog. I dette program fndes anvsnng på hvlke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, komplekstet mm. Lærngsrammer og metoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderngsmetodernes gennemførelse det konkrete ansættelsessted er lgeledes beskrevet: CHECKLISTE Mål nummer og mål. 9 Patenten med gener fra ørerne og/eller halsen Konkretserng af mål Kunne håndtere patenten med symptomer fra ørerne og/eller halsen. Kunne nformere om høreværn og hjælpemdler for nedsat hørelse. Kunne vstere og behandle patenten med: Øresmerter Nedsat hørelse Propfornemmelse øre herunder ørevoks Tnntus Otogen svmmelhed Øregangssmerte af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke Tdspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.) Fase 1 6 måneder 4-6 kompetence Lærngsmetoder (valgt ud fra mulge målbeskrvelsen) Kompetencevurderngsmetode (som angvet målbeskrvelsen) Medcnsk afd 8 måneder Pædatrsk afd. 6 måneder Gyn. afd 4 måneder Psyk. afd.. 6 måneder Akutafd Fase 2 Fase 3 6 måneder 6 måneder 12 månededer Kunne håndtere patenter med 7

8 symptomer fra hals og svælg, herunder kunne behandle og vstere patenter med: Synkebesvær Halssmerter Hæshed Hævelser og ntumesenser på halsen Tør rrtatv hoste Strdorøs vejrtræknngsbesvær 10. Patenten med øjengener Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenten med akutte og kronske øjensymptomer. Kunne behandle konjunktvale gener f.eks. nfekton og allerg. Kunne fjerne overfladske fremmedlegemer fra cornea og behandle abraso cornea. Kunne vstere patenter med alvorlge øjensygdomme f.eks. rts og akut glaukom. Udføre prmær behandlng og vstaton af øjensymptomer, der er en del af underlæggende systemsk sygdom. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke nr Kunne dagnostsere og vstere patenter med: Skelen Tørre øjne Gener fra øjenomgvelser Synsforstyrrelser Langsomt progrederende synsnedsættelse Rolle: Medcnsk ekspert. 8

9 11. Patenten med mundhuleeller nasalproblemer Kunne håndtere patenter med symptomer fra mundhulen og nasale problemer. Kunne behandle/vstere patenter med: Tandproblemer Kæbeledsgener Spytsten Tunge- og slmhndeforandrnger Dårlg ånde Mykotsk stomatt. Erkende at systemske sygdomme kan manfestere sg med symptomer fra mundhulen. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke 4-6 Kunne behandle/vstere patenter med symptomer fra næsen: Nysen Flåd Blødnng Stenose Smerter Snorken Søvnapnø Følger efter traumer Sår 12. Gravdtet, fødsel og puerperum 1 af 2 Rolle: Medcnsk ekspert. Demonstrere ndgående kendskab tl den normale gravdtet, fødsel, amnng og barselsperode. Kunne varetage svangreprofylaktske undersøgelser efter vejlednnger herfor, herunder rådgve og vejlede af vdenssøgnng relaton tl 4-6 9

10 omkrng lvsstlens betydnng for gravdtet og foster. Kunne koordnere samarbejdet omkrng den gravde med jordemoder, fødested og andre relevante samarbejdspartnere. patentbehandlng. det specalespecfkke Kunne rskovurdere gravdteten, herunder nformere om prænatal dagnostk, vstere og agere på sygelge tlstande såvel præ- som postpartum. Kunne vurdere, rådgve og foretage relevant vstaton ved tdlge gravdtetskomplkatoner f.eks. ved blødnnger, smerter eller hyperemess. 13. Patenten med udslæt Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne håndtere patenten med hudsymptomer. Kunne skelne de harmløse og forbgående hudmanfestatoner fra de udrednngs- og behandlngskrævende symptomer hos børn og voksne. Kunne håndtere de almndelgt forekommende hudldelser. Kunne behandle/vstere kløe. Vejlede om hudpleje og forebyggelse af hudldelser. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke 4-6 Kunne udrede patenten og værksætte behandlng eller vstere hudsymptomer, hvor symptomerne af 10

11 del af underlggende systemsk sygdom, f.eks. nfektonssygdomme, allergske eller autommune manfestatoner. 14. Patenten med allergske symptomer Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med allerg. Angve undersøgelsesprncpper for lungefunktonsundersøgelse, prktest og prncpper for tolknng af RASTtest/specfk IgE. Ud fra vden om allergske sygdommes ætolog, patofysolog, symptomatolog og forløb, kunne stlle en dagnose og værksætte symptomatsk og specfk behandlng. Evt. vderevstere mhp. specfk dagnose og behandlng. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke 4-6 Kunne rådgve om kontaktallerg, herunder have opmærksomhed rettet mod arbejdsbetngede sygdomsfremkaldende forhold. 15. af nformatonsteknolog almen prakss Rolle. Medcnsk ekspert. Kunne anvende elektronske patentjournalsystemer for almen prakss forhold tl: Gældende regler om journalførng Udskrvelse af recept- og dossdspenserng Udfærdgelse af henvsnng af system for tdsstyrng ledelse og admnstraton af almen prakss

12 af regnskabsrelevante elementer Redegøre for dataskkerhed f.eks. skrng af data form af backup- og antvrusprogrammer. det specalespecfkke Kunne håndtere udlægnng af nformaton om egen prakss på nternettet. Rutneret kunne anvende dagnosekodnng af journalnotater for at fremme høj kvaltet patentbehandlngen. Kvalfceret kunne søge nformatoner om patent- og sygdomsrelaterede emner fra relevante og opdaterede elektronske meder. Kende mulgheden for elektronsk anvendt montorerng af behandlng og kvaltetsudvklng egen prakss, herunder brugen af systematsk dataopsamlng og ndberetnnger af utlsgtede hændelser ved hjælp af tdssvarende IT-programmer. 16. af medcoteknsk udstyr almen prakss Rolle: Professonel. Kunne betjene og tolke almndelge medcoteknske undersøgelser almen prakss herunder: Laboratoremæssge målenstrumenter Ekg Vtalograf, herunder reversbltetstest Tympanometr af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. Struktureret observaton af en procedure (KV 4)

13 Kunne håndtere blodprøver korrekt. Have kendskab tl og kunne følge program for kvaltetsskrng af måleresultaterne. Rolle: Medcnsk ekspert. Deltage kvaltetskontrol/godkend else af måleskkerheden for et målenstrument den uddannelsesgvende prakss. 17. Patenten med behov for forebyggende ndsats Kunne hjælpe patenten med behov for forebyggende ndsats. Kunne redegøre for de specelle forhold, der gør sg gældende for samtalen, som har fokus på lvsstlsændrnger, herunder at bl.a. patentens uddannelsesnveau og socale stuaton kan være betydende faktorer for udvklngen af helbredsproblemer. Kunne anvende medcnskpædagogske prncpper forbndelse med rådgvnng og vejlednng af patenter og pårørende. det specalespecfkke af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. af systematske refleksve optegnelser. Struktureret observaton af en konsultaton (KV 2), mnmum 2 gange. med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5). 4-6 Kunne demonstrere forståelse af patentens egne værder, forventnnger og kulturelle baggrund med det formål at styrke patentens evne tl egenomsorg. det specalespecfkke Kunne udføre forebyggelseskonsultatoner for prmær, sekundær og 13

14 tertær profylakse, herunder kunne anvende den motverende samtale og vejlede og rådgve angående: Tobak Alkohol Fyssk aktvtet Kost Allerg og mljø, herunder arbejdsmljø Kende tl salutogenetske forhold, dvs. læren om sundhedens opståen og udvklng. Kunne udføre rejseprofylaktske konsultatoner. 18. Forskellge kontaktform-er Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne håndtere forskellge kommunkatonsformer med patenter. Kunne håndtere telefon- og e-malkonsultatoner. Kunne demonstrere, hvordan der kommunkaton og rådgvnng kan tages højde for henvendelsesmåden. Kunne håndtere den ændrede rollefordelng ved konsultaton ved sygebesøg som følge af, at konsultatonen foregår patentens hjem. Kunne nddrage betydnngen af ndvduelle, samfundsmæssge og kulturelle forholds ndflydelse på lægepatent-kommunkatonen samt på symptompræsentatonen, herunder af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. de generelle kurser (kommunkaton). med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5)

15 anvendelse af tolk. Skal desuden kunne: Opretholde adækvat kommunkaton på trods af afbrydelser Prortere mellem samtdge arbejdsopgaver Formdle prorterngen tl patenter og praksspersonale Mestre omstllng forhold tl kke-planlagte opgaver. 19. Patenten med smerter muskler og bndevæv Rolle: Kommunkator. Undersøge, udrede og behandle patenter med smerter regonalt og unverselt bevægeapparatet. Udrede, behandle og vstere patenter med godartede nonnflammatorske bevægeapparatsrelaterede ldelser. Udrede, vstere og evt. behandle patenter med mulge nflammatorske muskel/ bndevævsldelser. Kunne varetage de socal- og arbejdsmedcnske aspekter, betnget af kronske smerter fra bevægeapparatet. Kunne erkende fremmende og hæmmende psykosocale socale forhold og kunne styrke patentens håndterngsevne. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. af systematske refleksve optegnelser. det specalespecfkke med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5). 4-6 Kunne rådgve om og behandle gener opstået efter drætsmæssge belastnnger og 15

16 skader. 20. Patenten med ondt ryggen Rolle: Medcnsk ekspert Kunne behandle og foretage relevant vsterng af patenter med kronsk rygsmerte. Kunne foretage en rygundersøgelse og agere relevant ved objektve fund, sær ved alarmsymptomer. Kende symptomer og objektve fund ved: Degeneratv rygldelse herunder dskussygdomme Medfødte rygldelser Brud Inflammatorsk rygldelse Rygsmerter sekundære tl malgne ldelser af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke Struktureret observaton af en procedure (KV 4). 4-6 Kunne erkende fremmende og hæmmende psykosocale forhold og kunne styrke patentens håndterngsevne. 21. Den lettere tlskadekomne patent Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med småtraumer og skader. Iværksætte dagnostk og behandlng af mndre læsoner, herunder kunne: Foretage suturerng, tetanusprofylakse og nfektonsbehandlng. Anlægge smpel lednngsblok og lokal nfltratonsanalges. Dagnostcere skader på kar, nerver og sener. supervseret af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode 16

17 Dagnostcere og behandle dstorsoner, mndre luksatoner og mndre frakturer hos voksne Dagnostcere og behandle dstorsoner, mndre luksatoner og mndre frakturer hos børn Vstere og behandle brandsår trænng færdghedslaboratorum. 22. Patenten med lpotym Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med lpotym. Kunne dagnostcere, behandle og vstere patenter med lpotym af f.eks. følgende årsager: Kardovasculære Cerebrale Dehydrerng Metabolsk forstyrrelse Medcnbvrknng Forgftnng Anæm Pludselgt opstået blødnng Funktonelle. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode Kunne værksætte akut behandlng (lt,.v. væske, Trendelenburg, genoplvnng). 23. Patenten med dyspnø Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med dyspnø. Ud fra gældende klnske vejlednnger kunne dagnostcere, behandle og vstere patenter med dyspnø. af vdenssøgnng nr Godkendes på returdag denne perode 17

18 I udrednngen kunne tage højde for pulmonale, kardale, tromboembolske, metabolske, hæmatologske og psykologske årsager tl dyspnø. relaton tl patentbehandlng. 24. Patenten med abdomnal smerte Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med smerter abdomen. Kunne dagnostcere, behandle eller vstere akutte og kronske smertetlstande maven f.eks.: Øvre gastroentestnale ulcera Colon rrtable Obstpaton Stenudløste smerter fra galdeeller urnveje Psykosomatske abdomnale smertetlstande. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode Kunne erkende og agere på symptomer forenelg med: Mekanske tarmldelser Inflammatorske tarmldelser Pancreasldelser Abdomnale karldelser. 25. Den akut syge patent Rolle. Medcnsk ekspert. Kunne skelne mellem akutte og kke akutte behandlngskrævende tlstande. Kunne dagnostcere og foretage relevant behandlng og vstaton ved akutte behandlngskrævende tlstande f.eks.: Svær kredsløbspåvrknng Akut myokardenfarkt (AKS) af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode 18

19 26. Patenten med hævet lymfeknude Respratonsnsuffcens Kramper Anafylaks Forgftnng Sepss/menngts Påvrket bevdsthedsnveau Apopleks Akut metabolsk tlstand Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med lymfeknudesvulst. Kunne dagnostcere, behandle og vstere patenter med lymfeknudesvulst som bl.a. kan være forårsaget af: Infektonssygdomme Malgne tlstande (f.eks. lymfom, leukæm, metastaser) Autommune sygdomme. supervseret trænng færdghedslaboratorum. undervsnng prakss (f.eks. gennemgang af genoplvnngsudstyr og procedurer ved lvstruende akutte tlstande pågældende almen prakss). af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng Godkendes på returdag denne perode 27. Patenten med blod afførngen eller afførngs- Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne dagnostcere, behandle og vstere patenter med blod afførngen eller afførngsændrnger. nr den strukturere- 1 2 Godkendes på returdag denne perode 19

20 ændrnger Herunder at kunne nformere om undersøgelser ved hyppge eller alvorlge mavetarmldelser: Gastrontestnale nfektonssygdomme Hæmorder Obstpaton Lever/galdeveje/pancreas Medcnbvrknng Colon rrtable Inflammatorske tarmsygdomme Cancer Fødemddelntolerans Malabsorptons-sygdomme. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. de 28. Kunne vejlede om og ordnere præventon Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne vejlede om de enkelte metoders egenskaber og brugbarhed forhold tl lvsfaser med respekt for patentens grundlæggende værder og normer. Have overblk over kønssygdommenes ætolog, epdemolog samt udføre relevant vejlednng, dagnostk og behandlng. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode På lægens ntatv kunne ndlede en dalog om præventonsbehov, herunder postkotal præventon og opfølgnng. Kunne oplægge og fjerne spral. Have ndarbejdet egne procedurer for vejlednng og kontrol af første gangs p-pllebrugere. Have kendskab tl lovgvnngen 20

21 omkrng sterlsaton og kunne handle ud fra dette. Kunne nformere om følger og eventuelle bvrknnger ved sterlsaton. Kunne rådgve og vejlede kvnder/par, der ønsker en gravdtet afbrudt. Have kendskab tl lovgvnngen omkrng provokeret abort. Kunne håndtere ambvalens og gennemføre samtaler før endelg beslutnng om abort, herunder kunne dskutere fremtdg præventon. Kunne rådgve om medcnsk og krurgsk abort. Kunne gennemføre støttesamtaler efter udført abort. Kunne rådgve årge personer præventon og abort, herunder kende regler for nformeret samtykke og fortrolghed for denne aldersgruppe. 29. Kommunkaton med børnefaml-er Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne anvende passende kommunkaton, der skrer forståelse af relevante helbredsnformatoner. Kunne skabe trygge rammer kommunkaton med børnefamler. Kunne tlpasse dalogen tl barnets af vdenssøgnng relaton tl patentbe- Konsultatonsskema (Struktureret observaton af en konsultaton (KV 2)), mnmum 2 gange. KV2 2 gange KV2 på afd.?? Godkendes på returdag denne perode 21

22 30. Patenten med msbrug og famlens forudsætnnger, herunder vurdere, hvornår barnet kan tages med på råd. Kunne vurdere kontakten mellem barn, famle og læge og kunne agere relevant forhold tl denne vurderng. Rolle: Kommunkator. Kunne håndtere patenter med msbrug. Redegøre for alkohol, vanedannende medcn og euforserende stoffers ndvrknng på sundhed og sygdom. Redegøre for dfferentaldagnoser tl stofmsbrug. handlng. det specalespecfkke af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. Som den ene observaton kan evt. observaton fra kompetence nummer 7 anvendes. Godkendes på returdag denne perode Redegøre for årsager tl msbrug. Kende de relevante behandlngstlbud, f.eks.: Den motverende samtale Lokale behandlngstlbud Behandlng under nternat det specalespecfkke Redegøre for specfk behandlng af alkoholmsbrug, herunder afrusnng, abstnensbehandlng samt antabusbehandlng. Kunne rådgve en patent med et msbrugsproblem og udforme en behandlngskontrakt. 31. Den psykotske Rolle: Medcnsk ekspert Kunne håndtere den psykotske patent. klnsk ar- nr. 3. Kvalf- katons

23 patent 32. Det febrle barn Kunne dagnostcere, samt vstere eller behandle patenter med akut psykose. Kunne ndgå behandlngen af patenter med kronske psykotske ldelser samarbejde med en psykatrsk behandlngsenhed. Kunne værksætte tvangsndlæggelse herunder overholde lovgvnng og udfylde attester korrekt. Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere børn med feber. Kunne behandle følgende tlstande: Øvre luftvejsnfekton Ott Tonsllt Pneumon Gastroentert Pseudocroup. Kunne dagnostcere og behandle recdverende nfektoner og langvarg feber. bejde. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. undervsnng prakss. det specalespecfkke af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode kort 3 Kunne dentfcere symptomer på alvorlge nfektonssygdomme/specelle ldelser, der kræver ndlæggelse f.eks.: Ledhævelse Påvrket almentlstand Svære kardopulmonale symptomer Nakke-ryg-stvhed Petekker 23

24 Smertetlstande Dehydrerng Kunne rådgve om smtteforhold for nfektonssygdomme. Kunne udføre klnsk og paraklnsk undersøgelse af det febrle barn. Kunne vejlede om observaton, almndelge sygdomsforløb og forholdsregler. Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne vurdere og behandle spædbørn. Kunne foretage undersøgelse af det nyfødte barn. Kunne foretage relevant undersøgelse og vstaton ved akut sygdom, herunder nfektonssygdomme. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode Kunne være opmærksom på forældre barn kontakten. Kunne skelne mellem ukomplcerede og behandlngskrævende hudmanfestatoner. Kunne behandle hyppgt forekommende problemer f.eks. cterus, arp, trøske, bledermatt og ukomplcerede navleproblemer. Kunne udrede og vstere børn med fødselslæsoner og medfødte msdannelser. Kende og kunne tage højde for det 24

25 for tdlgt fødte barns specelle forhold og problemer. 34. Barnet med afførngsproblemer Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere børn med ukomplceret akut og kronsk darre, obstpaton og analgener, herunder: Behandle ukomplceret obstpaton Behandle encoprese Behandle tlstande med akut darre Varetage prmær udrednng og vstaton af analgener og selv behandle ukomplcerede tlfælde Kunne varetage prmær udrednng og vstaton af kronsk darre. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke Godkendes på returdag denne perode 35. Barnet med urogentale symptomer Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne varetage prmær udrednng/dagnostk/vstaton af børn med vandladnngsgener og symptomer fra gentala. Behandle ukomplcerede urnvejsnfektoner. Behandle nkontnens og ufrvllg natlg vandladnng. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. nr Godkendes på returdag denne perode Dagnostcere og vstere kronske urnvejsnfektoner. Dagnostcere og vstere retento og torso tests. 25

26 Erkende tegn på nyresygdom. Erkende og vstere msdannelser gentala. 36. Det gentagne møde med patenten Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere det gentagne møde med patenten som er: Kronsk syg Alvorlgt syg/termnal Psyksk syg Krseramt Dagnostsk uafklaret Msbruger Kunne udnytte de kommunkatve og kontaktmæssge fordele, der gves ved, at patenten ses over et længere forløb. Kunne støtte patenten at nddrage dennes netværk og socale lv behandlngen. Kunne håndtere magtesløshed, trsthed og rrtaton, som det gentagne møde kan udløse hos lægen, samt kunne talesætte de fordele, som det gentagne møde gver for læge og patent. Kunne fastholde egne fysske og psykske grænser det gentagne møde med patenten. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. af systematske refleksve optegnelser. gruppebaseret supervson. det specalespecfkke med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5) Eksternt samarbejde Rolle: Professonel. Kunne samarbejde med statslge, kommunale og regonale myndgheder herunder nsttutoner og medarbejdere

27 Kunne ndgå ekssterende samarbejdsrelatoner mellem prakss, sygehusvæsen, lokale specallæger og kommunen. Kunne formulere en grundg problemorenteret henvsnng og nformere patenten om procedurer og forholdsregler. Kunne ndgå respektfuldt relevante samarbejdsrelatoner og anvende både skrftlg og mundtlg kommunkaton det socalt-lægelge samarbejde. Dette med respekt for samarbejdspartneres faglge og personlge udgangspunkt og ekspertse. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke Kunne ndgå tværfaglge teammøder og tværfaglgt samarbejde. I dsse stuatoner skre, at patenten opfattes som mdtpunkt for drøftelser. Illustrere kendskab tl: Kommunens og regonens struktur, nsttutoner og funktoner Arbejdsmarkedsforhold Jobcenter Relevant lovgvnng og attester. 38. Sundhedsfremme på populatons- Rolle: Leder, admnstrator og samarbejder. Kunne nddrage regonale og kommunale tlbud patentbehandlngen f.eks.:

28 og patentnveau Genoptrænngsmulgheder Patentuddannelse n af frvllge lokalområdet Sundheds- og forebyggende tlbud Kende tl den kommunale praksskonsulents arbejdsområde. Kunne agere som problempåpeger forhold tl sundhedsmæssge problemer, der påvrker eller truer sundheden for den enkelte patent eller grupper af borgere lokalsamfundet. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. gruppebaseret supervson. det specalespecfkke Demonstrere kendskab tl hvordan sundhedsfremmende ntatver lokalområdet påvrkes. Kunne handle herpå over for patent, myndghed og lokalområde øvrgt. 39. Kvnden med klmakterel-le gener Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne håndtere patenter, der henvender sg med klmakterelle gener. Kunne udfærdge et udrednngsprogram for, vejlede og evt. behandle klmakterelle gener. Kunne vejlede, værksætte og kontrollere hormonterap. Redegøre for klmakterets fysolog og klnske bllede. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke

29 Kunne dagnostcere og vstere kvnder med nedsynknng og prolaps af gentala nterna. 40. Patenten med udflåd eller mstanke om seksuelt overført sygdom Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med udflåd, uretrtsymptomer eller mulg eksposton for seksuelt overført sygdom. Kunne vejlede forebyggelse af venerske sygdomme. Kvnder: Kunne skelne mellem normale og patologske fund ved en gynækologsk undersøgelse, herunder kunne foretage relevante prøver, såsom podnnger, andre dagnostske tests og smear tl cytologsk undersøgelse. det specalespecfkke af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. Struktureret observaton af en procedure (KV 4). 4-6 Kunne nformere patenten om fund. Kunne redegøre for den kvndelge cyklus, gravdtets- og aldersndflydelse på den normale vagnale sekreton. Kunne vejlede om relevant hygejne. Kunne vurdere normalt vagnalt udflåd. Kunne dagnostcere, behandle og vstere patologsk vagnalt udflåd. Kunne dagnostcere, behandle og 29

30 vstere ved symptomer på: Vagnt Cervct Salpngt Intrautern nfekton. Mænd: Kunne dagnostcere, behandle og vstere patenter med udflåd, uretrtsymptomer eller mulg eksposton tl seksuelt overført sygdom, herunder kunne foretage relevante prøver. 41. Patenten med vagnal blødnngsforstyrrelse Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne vurdere, dagnostcere og behandle kvnder med blødnngsforstyrrelser. Kunne redegøre for kvnders normale cyklus/blødnngsmønster forskellge lvsfaser. Redegøre for abnorme blødnngers termnolog og mulge årsager hertl. Kunne dagnostcere, behandle og vstere abnorme blødnnger, herunder udvse opmærksomhed over for potentelt neoplastsk betnget blødnng. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke Kunne vejlede, værksætte og kontrollere hormonterap, herunder hormonspral. Rolle: Medcnsk ekspert. 30

31 42. Patenten med ondt brystet Kunne håndtere patenter med brystsmerter. Kunne dagnostcere, behandle og vstere patenter med brystsmerter f.eks.: Iskæmsk hjertesygdom Torakale facetledssyndromer Myogene torakale forandrnger Dyspeps Costafrakturer Alvorlgere lungesygdomme f.eks. pneumothorax, embol eller lungetumorer af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. nr Kunne anvende evdensbaserede vejlednnger behandlng og opfølgnng af patenter med skæmske hjertesygdomme. 43. Patenten med symptomer fra mammae Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med ldelser relateret tl mammae. Kunne udføre mammapalpaton. Kunne dagnostserere, behandle og vstere relatvt hyppgt forekommende ldelser og symptomer fra mamma, f.eks: Infekton Hudforandrnger Smerter Tumor Gynækomast hos mænd og drenge Mammahypertrof Rolle: Medcnsk ekspert. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. fokuseret ophold. det specalespecfkke nr. 6 (fokuseret ophold). 6 (fokuseret ophold)

32 44. Patenten med urologske klager Kunne håndtere patenter med akutte og kronske urnvejsklager. Kunne dagnostcere, behandle og vstere patenter med hyppge urnvejssymptomer f.eks.: Hæmatur Dysur Pollaksur Urnretenton Inkontnens Kunne dagnostcere, behandle og vstere patenter med: Urnvejsnfektoner Stensygdomme Prostata- og testssygdomme af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke nr Godkendelse ved Kunne rådgve om hjælpemdler tl nkontnente. Kunne nformere om, vejlede og vurdere et væske/vandladnngsskema. Kunne varetage kontrol af kateter behandlede patenter, herunder kunne skfte uretral- og topkateter. Kunne varetage kontrol af patenter med recdverende urnvejsnfektoner. Rolle: Medcnsk ekspert. 45. Patent med symptomer på perfer kar- Kunne håndtere patenter med karrelaterede ldelser. Kunne dfferentere mellem arterø- nr

33 ldelse se og venøse ldelser. Kunne dagnostcere, behandle/vstere patenter med mulg perfer karldelse f.eks.: Smerter underekstremterne Varcer Ensdgt kruralt ødem Ulcus crur Dyb venetrombose. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. 46. Barnet med luftvejssymptomer Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne varetage prmær udrednng og behandlng af børn med symptomer fra øvre luftveje og lunger. Kunne dagnostcere fremmedlegeme lunger og øvre luftveje. Kunne prmært udrede og vstere børn med hjertemslyd/takykard. Kunne prmært udrede og vstere børn med dyspnø/hoste. Kunne rådgve om allergprofylakse. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke nr Kunne udrede, værksætte behandlng og kontrol af allerg. Kunne udrede, værksætte behandlng og kontrol af astma. Kunne udrede ved recdverende luftvejsnfektoner. 47. Gravdtet, fødsel og puerpe- Rolle: Medcnsk ekspert. Demonstrere ndgående kendskab tl den normale gravdtet, fødsel, amnng og vejledersam

34 rum 1 af 2 barselsperode. Kunne varetage svangreprofylaktske undersøgelser efter vejlednnger herfor, herunder rådgve og vejlede omkrng lvsstlens betydnng for gravdtet og foster. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. tale Kunne koordnere samarbejdet omkrng den gravde med jordemoder, fødested og andre relevante samarbejdspartnere. det specalespecfkke Kunne rskovurdere gravdteten, herunder nformere om prænatal dagnostk, vstere og agere på sygelge tlstande såvel præ- som postpartum. Kunne vurdere, rådgve og foretage relevant vstaton ved tdlge gravdtetskomplkatoner f.eks. ved blødnnger, smerter eller hyperemess. 48. Barnet med symptomer fra centralnervesystemet Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne håndtere børn med hovedpne, kramper og andre symptomer fra CNS. Kunne dagnostcere og behandle ukomplceret hovedpne. Kunne værksætte akut behandlng ved kramper. Kunne prmært udrede og vstere børn med forsnket psykomotorsk udvklng. Kunne prmært udrede og vstere af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke nr

35 børn med komplceret hovedpne og anfaldsfænomener. Kunne prmært udrede og vstere børn med adfærdsforstyrrelser og Indlærngsvanskelgheder. 49. Barnet med gener fra bevægeapparatet Rolle. Medcnsk ekspert. Kunne prmært udrede og vstere børn med: Halten Foddeformteter Ekstremtets- og rygsmerter Ledsmerter Hofteldelser. Rolle: Medcnsk ekspert. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. nr Det socalt utlpassede barn Kunne varetage prmær udrednng, vstaton og rådgvnng forhold tl det socalt utlpassede barn. Kunne prmært udrede og vstere børn samt gve nformaton tl forældre med: Hyperaktve børn Børn med usædvanlg/bekymrngsvækkende adfærd Trste/stlle børn Børn med opmærksomhedsforstyrrelser. det specalespecfkke det specalespecfkke med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5). Gruppebaseret supervson Rolle: Medcnsk ekspert. 35

36 51. Barnet med udvklngsforstyrrelse eller trvselsproblem Kunne varetage prmær udrednng og behandlng af børns trvsel/udvklng. Kunne vejlede ved adpostas. Kunne handle ved tegn på dårlg trvsel og ved dårlg kontakt mellem barn og voksen. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. nr Kunne vurdere og vstere tdlg eller sen pubertetsudvklng. Kunne erkende og vstere ved vækstforstyrrelser. det specalespecfkke Kunne udrede og vstere ved træthed og naktvtet. 52. Det truede barn Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne dentfcere børn, der er truet psyksk, socalt eller somatsk samt deltage samarbejdet om det truede barn. Kunne erkende psykske, socale og somatske faktorer, der udgør en rsko for barnets trvsel/udvklng. Kunne handle på mstanke om vold, omsorgssvgt eller seksuelt msbrug f.eks. ved uforklarlge frakturer og kropsnære hæmatomer. Kunne handle ud fra socallovgvnng og etske overvejelser vedrørende børn. Kunne ndgå samarbejde om det af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. af systematske refleksve optegnelser. gruppebaseret superv- nr. 5. med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5)

37 truede barn. son. Redegøre for støttemulgheder tl børn med syge/socalt belastede eller msbrugende forældre. det specalespecfkke 53. Barnet med ondt maven Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne varetage prmær udrednng/vstaton af børn med mavepne. Kunne værksætte udrednngsprogram for mavesmerter, såvel somatske som psykosomatske. Kunne håndtere barnet med spædbarnskolk, samt nformere barnets forældre. Kunne håndtere det alment upåvrkede barn med tlbagevendende smerteklager. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke nr Det kronsk syge barn Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne varetage omsorg for og kontrol af kronsk syge børn. Erkende og handle på forværrng og/eller complancesvgt. Kunne fastholde kontakten med famlen under et barns langvarge sygdomsforløb. Kunne koordnere sygdomsforløb samarbejde med sygehusafdelng, patent og famle. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke nr

38 Være opmærksom på andre søskendes og den øvrge famles trvsel ved ressourcekrævende sygdom. Kunne håndtere mstanke om genetsk ldelse og foretage basal rådgvnng og vstaton. Kunne søge relevant, opdateret vden om udrednng, hyppge problemer og behandlngsmulgheder vedrørende børn med specfkke ldelser, som forekommer den aktuelle prakss. Kunne yde støtte tl famler med børn med sjældne sygdomme. 55. Patenten med ondt et eller flere led Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med smerter led. Kunne foretage relevant fokuseret anamnese og ledundersøgelse og agere relevant på alarmsymptomer. Kunne varetage prmær udrednng, behandlng og vstaton af patenter med akutte eller kronske ledsmerter, herunder patenter med: Ledsmerter uden specfk ledaffekton (artralger) Degeneratve ledldelser herunder artrose Inflammatorske ledldelser herunder reumatod artrt Infektøse ledldelser Reaktve ledldelser Ledsmerter sekundære tl ma- af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. supervseret trænng færdghedslaboratorum. det specalespecfkke nr

39 lgne sygdomme. Kunne foretage ledpunktur og evt. aspraton samt medcnnjekton et af kroppens større led f.eks. skulder eller knæ. Indgå et samarbejde med reumatolog om montorerng af patenter med kronske nflammatorske sygdomme, herunder kende bvrknnger og forholdsregler ved hyppgt anvendte behandlngsformer (shared care). 56. Den gamle patent Rolle: Medcnsk ekspert. Kende tl de særlge forhold, der gør sg gældende for den gamle patent herunder multmorbdtet, faldtendens, funktonstab, psykologske og socale problemer. Kunne varetage udrednng, dagnostk og behandlng af den gamle patent med fokus på f.eks.: Funktonstab Polyfarmac Medcnerng med præparater med uhensgtsmæssge bvrknnger Smertebehandlng Obstpaton Inkontnens Iatrogen betngende symptomer Syns- og høresvækkelse Sorg og trsthed. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke nr Kunne varetage forebyggende tltag 39

40 hos gamle patenter f.eks: Forebyggelse af faldtraumer Vejlede kost- og vtamnbehov Vejlede alderssvarende moton og fyssk aktvtet Styrke complance Udføre forebyggende hjemmebesøg. 57. Den forvrrede patent Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne udrede den konfuse/forvrrede/delrøse patent, med fokus på dagnostk af Depresson Demens, herunder udrednng og kunne redegøre for forskelle klnske symptomer og objektve fund ved prmær og sekundær demens Somatsk delr hos ældre Konfuson nduceret af medcn eller alkohol Kunne anvende relevant psykometrsk test, herunder kende den anvendte tests begrænsnnger. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke nr Patenten med seksuelle problemer Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med seksuelle problemer. Kunne afhjælpe fysske gener hos den kvndelge patent ved seksuelle gener betnget af organske forandrnger. Kunne koble præventonsvejlednng med åbenhed for samtale om seksuelle af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng

41 funktoner/dysfunktoner. Kunne tale med patenten om den seksuelle formåen forskellge aldre og kunne sætte seksualteten nd en sammenhæng med patentens lvsstuaton øvrgt. det specalespecfkke Kunne tale med den kvndelge patent/parret om seksuelle problemer og evt. anvse yderlgere mulgheder for hjælp og støttende samtale. Kunne tale med den mandlge patent/parret om mpotens, kunne dfferentere mellem forskellge former og kunne anvse behandlngsmulgheder. Kunne tale med patenten om seksualtet og seksuelle problemer og vurdere, hvorvdt der er tale om normale varatoner eller sygelge tlstande og evt. anvse behandlngsmulgheder. 59. Patenten med neurologske symptomer Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med neurologske symptomer. Undersøge, vstere og håndtere patenter med: Pareser Kramper Tremor Paræsteser Sansetab Neurogene smerter Kogntve forstyrrelser. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specale- Struktureret observaton af en konsultaton (KV 2)

42 I samarbejde med en neurologsk afdelng kunne håndtere patenter med neurologske sygdomme f.eks. mgræne, apoplexa cerebr, epleps, parknsonsme, dssemneret sklerose, organske psykosyndromer. specfkke Kende tl regler om anvendelse af motorkøretøj relaton tl neurologske sygdomme. 60. Patenten med hovedpne 61. Patenten med svmmelhed Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med hovedpne. Kunne dagnostcere, behandle og vstere patenter med hovedpne f.eks. som følge af: Spændngshovedpne Medcnnduceret hovedpne Mgræne Intrakranelle processer Anden akut behandlngskrævende hovedpne. Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med svmmelhed. Kunne dagnostcere, behandle og vstere patenter med svmmelhed af både somatske og psykologske årsager f.eks.: Bengn stllngsbetnget svmmelhed Ldelser og nær balance organet Kardovasculær ldelse af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. nr

43 Metabolske årsager Elektrolytforstyrrelser Cervkale dysfunktoner Ortostatsk svmmelhed Medcnbvrknnger Msbrug Psykologske årsager det specalespecfkke 62. Patenten med spseforstyrrelse Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med spseforstyrrelser. Kunne dagnostcere og vstere patenter med spseforstyrrelser. Kunne ndgå behandlngen af patenter med spseforstyrrelser evt. samarbejde med en psykatrsk behandlngsenhed. af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. 6-9 Kunne anvende relevant vden vstatonen af patenter med forskellge former for spseforstyrrelser det specalespecfkke 63. Den trste eller agterede patent Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med depressonslgnende symptomer. Kunne skelne mellem eksstentelle reaktoner som f.eks. sorg, krse, stress og behandlngskrævende depresson. Kunne dagnostcere depresson, værksætte behandlng og følge forløb prakss. Kunne dagnostcere fødselsdepresson og depresson opstået efter alvorlg somatsk af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. gruppebaseret supervson

44 sygdom. Kunne anvende en relevant psykometrsk test, herunder forholde sg tl testens styrker og svagheder. det specalespecfkke Kunne foretage relevant vstaton ved alarmsymptomer og/eller utlstrækkelg behandlngsrespons. Demonstrere evne tl at rumme /tackle og forstå vrede, samt afdække den tlgrundlggende årsag. Kunne varetage prmær vejlednng ved eksstentelle reaktoner og stresstlstande. Kunne dagnostcere og gve relevant behandlng tl patenter med stressrelaterede tlstande. 64. Patent med angstsymptomer Rolle: Medcnsk ekspert. Kunne håndtere patenter med angst. Kunne dagnostcere, behandle og vstere patenter med angstsymptomer som f.eks.: Pankangst Generalseret angst Obcessve Compulsve Dsorder Fobske angsttlstande Belastnngsreakton PTSD Angstsymptomer der ndgår en depresson af vdenssøgnng relaton tl patentbehandlng. det specalespecfkke nr

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn, hoveduddannelse Psykatr Øst, Regon Sjælland November 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland. Pædiatrisk afdeling, Sygehus Næstved

Uddannelsesprogram. Region Sjælland. Pædiatrisk afdeling, Sygehus Næstved Uddannelsesprram Regon Sjælland elng, Sygehus Næstved December 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog og obstetrk Holbæk Sygehus Dec. 2013-12-20 udkast skabelon 301210 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Pædatr Børne- og Ungdomsafdelngen, Nykøbng F. Sygehus December, 2015 udkast skabelon 301210 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Akut medcn Akut elngen Slagelse sygehus Oktober, 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen Medcn Køge Sygehus Akutelngen, Revderet januar 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Almen Medcn Medcnsk Afdelng, Køge Sygehus Oktober 2014 1 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen er

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Intern Medcn Afdelng, Nykøbng Sygehus 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog og obstetrk Rosklde Sygehus 17-11-2015 udkast skabelon 301210 1 udkast skabelon 301210 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Almen medcnsk hoveduddannelse Lægecenter Korsør Gl. Banegårdsplads 4,1 4220 Korsør www.lc-k.dk 1 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn Gynækol obstetrk, Nykøbng Falster Sygehus September 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Pædatr Børneafdelng, Holbæk Sygehus Oktober, 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland ALMEN MEDICIN MEDICINSK AFDELING, SLAGELSE SYGEHUS JANUAR 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn Afdelng, Rosklde Sygehus Oktober 2014 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltnngen Ledelsessekretaratet Llan Parker Kaule (I) Poltkerspørgsmål om sundhedsntatver 26-02-2014 Sagsnr. 2014-0033240 Dokumentnr. 2014-0033240-1 Kære Llan Du har

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgisk afdeling

Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgisk afdeling Blag 2b, Ansøgnng vedr. specalserede funktoner: planlægnng per specale og dato: ylland 14. ma 2009 Sygehus samt afdelng: shosptalet Randers, Ortopædsk afdelng Afdelngens SKS-kode : 7005 11 (1-9) Specale:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland Kommunkatonsplan for SOF erne og IPG erne Vgtgheden af on og gensdg nformaton fremgår tydelgt af de respektve kommssorer for IPG erne : rne har tl opgave at skre mplementerngen af ndsatserne på de 4 oblgatorske

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tlfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 VIA Unversty College Svarprocent: 35% (3.411 besvarelser ud af 9.738 mulge) Insttutonsrapport Introdukton Indhold

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Rollen som medicinsk ekspert - børn

Rollen som medicinsk ekspert - børn Rollen som medicinsk ekspert - børn Samarbejdspartnere FAMILIE Myndigheder Sociale & legale forhold Lægens kompetencer RASK Ernæring Udvikling Omsorg Børneundersøgelse Vaccinationer SOMA SYG PSYKE Omsorgssvigt

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Morten Frydenberg Biostatistik version dato:

Morten Frydenberg Biostatistik version dato: Morten Frydenberg Bostatstk verson dato: -03-0 Effektmodfkaton Hvad er det - Kvantfcerng - Test Bostatstk uge 7 mandag Morten Frydenberg, Afdelng for Bostatstk Vægtede gennemsnt - Formler for standard

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere