Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?"

Transkript

1 Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever, som opfylder karakterkravene. Det skaber især i starten udfordringer for en væsentlig gruppe elever, som traditionelt også har søgt ind på en erhvervsuddannelse, men som nu ikke får adgang til grundforløb 1. Det drejer sig om blandt andre Elever, der ikke har adgang til GF1, fordi de falder fra eller aldrig kom i gang med en anden ungdomsuddannelse, og der er gået et år eller mere efter de har forladt folkeskolen Elever, der ønsker at starte på et EUX-forløb, men som mangler fag på C-niveau (dansk, engelsk og samfundsfag) som forudsætning for at kunne starte på GF2. De kan få brug for et særligt tilbud for at blive parate til en erhvervsuddannelse, fordi de har brug for yderligere afklaring eller behov for hjælp til at klare de formelle adgangskrav. Derfor har Danske Erhvervsskoler-Lederne drøftet, hvordan erhvervsskolerne kan hjælpe disse potentielle ansøgere. DE-L lægger derfor op til, at interesserede erhvervsskoler indgår samarbejde lokalt med andre uddannelsesinstitutioner om at udbyde særlige Parat til Erhvervsuddannelse -kurser målrettet forskellige behov. Erhvervsskolernes kerneopgave er med reformen blevet mere fokuseret på at uddanne elever af høj kvalitet i overensstemmelse med de kort- og langsigtede behov på det danske arbejdsmarked og at kunne rekruttere faglærte til videreuddannelse. Derudover vil det være oplagt, at erhvervsskolerne efter interesse engagerer sig i fx Parat til Erhvervsuddannelse -kurser (PTE-kurser) i partnerskab med andre uddannelsesinstitutioner, men det er naturligvis helt op til den enkelte erhvervsskole om man vil indgå i den slags samarbejde lokalt. Der er mange potentielle aktører på markedet for PTE-kurser, og det vil naturligvis variere hvilke aktører, der er til stede i lokalområdet. Erhvervsskolerne har en betydelig interesse i, at PTE-kurser ikke kun sigter mod at opfylde de formelle almene kvalifikationskrav, men at kurserne også tilrettelægges, så eleverne kan få styrket deres kompetencer mere bredt. Fælles for alle initiativer vil dog være, at kommunen med fordel kan inddrages som samarbejdspartner, fordi kommunerne ofte har økonomiske interesser i disse kurser. Hvad efterspørger eleverne? Elever, der ikke har haft mulighed for at gennemføre grundforløb 1, og som ønsker at påbegynde en erhvervsuddannelse, skal afklaret. 1

2 Eleverne skal både opfylde karakterkravet ved indgangen til erhvervsuddannelserne, være godkendt af erhvervsskolen ved en obligatorisk samtale og være i besiddelse af kompetencer, som modsvarer kompetencemålene i grundforløb 1. Kompetencekravene omfatter primært: Almene og faglige kompetencer Fagfaglig kompetence Sociale og personlige kompetencer Valgkompetence Målgruppen for de særlige PTE-kurser er ikke særlig homogen, men kan groft sagt opdeles i tre hovedgrupper: 1. Unge uden erhvervserfaring af betydning Det kan være elever, som er faldet fra andre ungdomsuddannelser eller ikke fik tilmeldt sig grundforløb 1 inden for et år efter 9. eller 10. klasse. Gruppen kan opdeles i - unge, der allerede opfylder kravet om 02 i dansk og matematik Kurser til den gruppe vil primært skulle tilrettelægges med udgangspunkt i kompetencemålene for GF1 - unge der ikke opfylder karakterkravet Udover kompetencemålene for GF1 skal de have undervisning i dansk og matematik. Det kan både tilrettelægges som en integreret del af den øvrige undervisning eller som et særskilt kursus. Her kan der typisk være behov for kursusforløb, hvor der lægges særligt vægt på at udvikle elevernes sociale og personlige kompetencer. 2. Unge og voksne med erhvervserfaring Det forudsættes, at gruppen har almen erhvervskompetence og fagfaglige kompetencer på bestemte områder. Gruppen kan opdeles i ansøgere, der opfylder karakterkravet og dem, der ikke gør. Hertil kommer en opdeling af dem der ønsker at fortsætte inden for det fagområde, hvor de allerede har erfaring, og dem som ønsker at skifte til noget andet. Ansøgere, som ønsker at fortsætte inden for deres hidtidige fagområde, vil typisk ikke have behov for noget PTE-forløb, med mindre de ikke opfylder karakterkravet. I så fald vil der være behov for et kursus i dansk og matematik. Ansøgere, der ønsker at skifte fagområde og er uafklarede, kan have behov for et PTE-kursus, der fokuserer på valgkompetencen, i et vist omfang på en fagfaglig kompetence og efter behov også på det almenfaglige område. For ansøgere, der ikke opfylder karakterkravet skal der som et minimum gennemføres undervisning i dansk og matematik. 3. Unge og voksne med uddannelsespålæg Denne gruppe forudsættes at have svage forudsætninger på alle de nævnte kompetenceområder, og PTE-kurser for gruppen bør derfor tilrettelægges meget bredt og typisk med udgangspunkt i 2

3 gruppens særlige behov for motivation. Det er særligt vigtigt, at undervisning i det almenfaglige område gennemføres integreret med undervisning i de øvrige områder. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på baggrund af erfaringer fra brobygningsforløb sendt anbefalinger til jobcentre og erhvervsskoler til, hvordan de kan hjælpe unge kontanthjælpsmodtagere med målrettede forløb på erhvervsskolerne, der understøtter de unge i at få de kompetencer, som kræves for at starte på en erhvervsuddannelse Se bilag xx Hvem kan erhvervsskolerne samarbejde med? Det kan være relevant for erhvervsskolerne at samarbejde med andre potentielle udbydere af PTE-kurser, alt efter udbud og allerede eksisterende samarbejde i skolernes lokalområde. De mest oplagte samarbejdspartnere i forhold til fire kompetenceområder og målgrupperne for PTE-kurser fremgår af nedenstående skema. Oversigten har til formål at give et overblik over, hvilke kompetenceområder og målgrupper, udbyderne primært retter sig i mod. Kompetencer/målgrup- Erhvervs- VUC Produktions- Frie Fagskoler Ungdomsskoler per skoler skoler Almene kompetencer X X (X) X X Fag-faglige kompetencer X X X X Sociale og personlige X X X X X kompetencer Valgkompetence X X X X Unge under 18 år X (X) X X X Unge under 25 år X X X X Unge/Voksne over 25 år X X X Unge/Voksne med uddannelsespålæg X X X (under 25 år) X Erhvervsskolernes styrker som udbyder af PTE-kurser - Stor erfaring med erhvervspædagogiske læringsmiljøer, dermed kan eleverne prøve den anvendelsesorienterede tilgang til undervisning omsætte teori til praksis i relation til et fag. - Retter sig både mod det tekniske og det merkantile område - Undervisernes brede kendskab til erhvervsuddannelserne kan styrke vejledningen mod GF2 - Stort geografisk udbudsområde kan rekruttere lokalt - Kontinuerlighed for eleverne. Eleverne kan fortsætte på GF2 i vante omgivelser trygge rammer - Afklarer elever ift. uddannelsesvalg ved værkstedsundervisning - Målgruppen er både elever under og over 18 år. - Mulighed for kombination af GF1 fag og AMU - Erhvervsskoler kan via driftsoverenskomst med VUC udbyde FVU i læsning og matematik - 3

4 VUC s styrker som udbyder af PTE-kurser - VUC har erfaring på det almene område og har udbudsretten til AVU, FVU og OBU. - De retter sig mod en bred målgruppe, da alle over 18 år kan gå på VUC. - Stort geografisk udbudsområde. Produktionsskolers styrker som udbyder af PTE-kurser - Produktionsskolerne har erfaring med at ruste unge til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse, både fagligt og personligt. - Skolerne har erfaring i at gennemføre vejledning i værksteder, hvor eleven bliver afklaret gennem undervisning i stedet for gennem en vejledningssamtale. - De har et stort geografisk udbudsområde, da der er 80 produktionsskoler. Frie Fagskolers styrker som udbyder af PTE-kurser - Stor erfaring med lave målrettede forløb, der sigter mod optagelse på en erhvervsskole - Kan bidrage til at styrke alle fire kompetenceområder. - Kostskoleformen giver nogle styrker i forhold til at styrke elevernes personlige og sociale forudsætninger. - Har stor erfaring i at gennemføre vejledning i værksteder, hvor eleven bliver afklaret gennem undervisning i stedet for gennem en vejledningssamtale. Ungdomsskolers styrker som udbyder af PTE-kurser - Retter sig mod den meget unge del af målgruppen for PTE-kurser - Er relevant for elever, der kommer direkte fra folkeskolen Målgruppen er snæver i forhold til PTE-kurser, hvorfor vi ikke går mere i dybden med ungdomsskolen som samarbejdspartner i forhold til PTE-kurser. Ovenstående gennemgang peger i retning af, at VUC og produktionsskoler er de mest centrale samarbejdspartnere for erhvervsskolerne. Ungdomsskoler har en snæver målgruppe og Frie Fagskoler har en lille geografisk dækning. I forhold til produktionsskolerne må det også antages, at det vil være naturligt at drøfte et yderligere samarbejde lokalt. 4

5 Fælles for alle mulige samarbejdspartnere er, at de er udfordret i forhold til den specifikke vejledning, der skal være mod GF2. På vejledningsområdet har erhvervsskolerne derfor en central rolle uanset, hvem partnerinstitutionen er. Elever, der ikke opfylder adgangskrav - eksempler på kursusudbud Almenfaglige kompetencer Almen voksenuddannelse, AVU Niveau G svarer til 9. klasse, niveau F mellem 9. og 10. klasse, niveau E til 10. klasse og niveau D, som er over 10. kl., men under gymnasialt niveau C. Forberedende voksenundervisning, FVU VUC er både udbyder og godkendende myndighed for FVU. FVU-læsning trin 4 og FVU matematik trin 2 vil i forbindelse med EUD reformen også give adgang til EUD. FVU læsning består af fire trin i alt à timer à 60 minutter. FVU-matematik består af to trin i alt á timer à 60 minutter. Enkeltfag i erhvervsuddannelserne Enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en ordinær heltidsuddannelse. Erhvervsskolerne kan udbyde enkeltfag fra erhvervsuddannelserne under lov om åben uddannelse. Åben uddannelse er målrettet voksne og enkeltfag kan udbydes som supplerende til beskæftigelse. De relevante fag til PTE-kurser er EUD-grundfagene dansk og matematik. Fagfaglige kompetencer/kvalifikationer Enkeltfag i erhvervsuddannelserne Fagfaglige kompetencer og valgkompetence kan erhverves via erhvervsrettede uddannelser på erhvervsskolerne, som enkeltfag fra erhvervsuddannelserne eller som AMU kurser. Grundforløb 1 består af praksisorienterede og anvendelsesorienterede erhvervsfag, grundfag og evt. EUXfag. Der er 9 relevante erhvervsfag til PTE- kurser, og her nævnes eksemplerne: erhvervsintroduktion af 2 ugers varighed, arbejdspladskultur af 1,5 uger og innovation af 1 eller 2 uger. AMU I AMU er udbuddet af grundlæggende og introducerende kurser af forskellig varighed i de enkelte brancher om eksempelvis arbejdsmiljø, sikkerhed og materialelære. Kurserne kan indgå i sammenhængende forløb og sammen med korte dansk og matematikkurser og kan være et supplement til at afklare eleverne eller være med til at opfylde kompetencekravene fra GF1. AMU-kurser er heltidsuddannelser målrettet beskæftigede over 18 år, men ledige kan også deltage, via jobcentre eller rettighed til 6 ugers uddannelse. 5

6 DE-L vil løbende følge udviklingen på området, og politisk arbejde for lige vilkår for de uddannelsesinstitutioner, der kan udbyde de fag, der kvalificerer unge og voksne til at starte på GF2. 6

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser 2 Forord Uddannelse er på alles læber i disse år. Med god grund. En veluddannet befolkning er forudsætningen for en stærk konkurrenceevne og et solidt fundament under

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere