Afdeling. Carlsro en grøn by. Ordensreglement. Serviceguide for beboerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling. Carlsro en grøn by. Ordensreglement. Serviceguide for beboerne"

Transkript

1 Rødovre almennyttige Boligselskab Afdeling Carlsro en grøn by Ordensreglement og Serviceguide for beboerne Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj

2 Carlsro en grøn by Bestående af 927 lejemål fordelt på 597 rækkehuse, der er opført i 1952 og 309 etageboliger og 21 butikker opført i Grundareal: m2 eller ca. 58 tdr. land. Arkitekter: Mogens Jacobsen & Alex Poulsen, Arne Jacobsen, Magnus L. Stephensen & Knud Thorball. Boligselskab: Rødovre almennyttige Boligselskab. Administration DAB Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Telefon Ejendomskontoret i Carlsro Borgmester Gustav Jensens Vej Rødovre Telefon Telefax Kontortid mandag til fredag Fra kl. 8 til kl. 12 Udenfor kontortid oplyser telefonsvarer tlf.nr. til vagthavende funktionær i tilfælde af uopsættelige problemer. Vagttelefon Afdelingsbestyrelsen i Carlsro Borgmester Gustav Jensens Vej Rødovre Telefon Telefax Kontortid mandag til fredag fra kl. 8 til kl. 12. Aftenåbent annonceres i Beboerbladet. Indhold: Adgangsveje 4 Affald/renovation 4 Aflåsning 4 Altangange 4 Antenner 4 Bad og toilet 4 Barnevogne og lign. 4 Brændeovn 4 Brændehæk 5 Containergårde 5 Campingvogne 5 Cykler 5 Cykelskur, stisiden 5 Drivhus 5 Elevatorer 6 Flag og skiltning 6 Forandring af boligen 6 Glasforsikring 6 Grillning 7 Gæsteværelser 7 Haver og hække 7 Haveaffald 7 Haveskur, fritliggende 7 Husdyrhold 8 Indboforsikring 8 Legepladser 8 Legehus 9 Lokalplan 9 Læhegn ved terrasse 9 Markise 9 Musik 9 Navneskilte 10 Parabol 10 Parkering 10 Plankeværk, stisiden 10 Selskabslokaler 10 Skadesituation 10 Snerydning 10 Støjgener 11 Terrasseoverdækning, åben 11 Terrasseoverdækning, lukket 11 Trailere 11 Vagten 11 Vandskade 11 Vaskemaskine i lejemål 11 Vaskeriforhold 12 Vedligeholdelse 12 Ventilation for langhuset 12 Vindfang, stisiden 12 Ordensreglement for Carlsro En bebyggelse som Carlsro udgør et helt lille samfund sammensat af beboere med forskellige alder, køn, social og kulturel baggrund. Det er vigtigt, at du 2

3 som beboer tager størst mulig hensyn til dine medbeboere. Beboerne har selv indflydelse på de leveregler, som skal være gældende i afdelingen og den enkelte kan selv øve indflydelse, direkte ved at fremsende forslag til det ordinære afdelingsmøde, som afholdes 1 gang om året. De regler som beboerne i fællesskab beslutter er gældende for afdeling Carlsro, og har til formål at gøre afdelingen til et godt sted at bo. Afdelingsbestyrelsen skal i samarbejde med ejendomskontoret drage omsorg for, at afdelingens bygninger, fællesfaciliteter og friarealerne er i en god og præsentabel stand, under hensyntagen til de udarbejdede budgetter der godkendes af beboerne på det årlige afdelingsmøde. Det er forældrenes pligt, at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv som gennem huslejen kommer til at betale for unødig hærværk, slidtage på bebyggelsen, fællesområderne, beplantninger m.v. Ordensreglementet er ikke noget man som beboer tænker over i det daglige, sådan skal det heller ikke være. Men kommer det til uoverensstemmelser mellem beboerne i en boligafdeling, vil det være ordensreglementet som danner grundlag for en påtale og i værste fald en opsigelse. Den vigtigste leveregel er; tag hensyn til hinanden og bidrag selv til, at netop vor boligafdeling bliver et godt sted at bo. Dette ordensreglement er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret samt vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 3. Maj 2000 og korrigeret på afdelingsmødet den 17. maj Lejekontrakten danner sammen med vedtægter, ordensreglement, vedligeholdelsesreglement og regler for udnyttelse af fællesfaciliteter grundlaget for aftalen mellem afdeling Carlsro og beboerne. Efter reglerne er beboerne forpligtiget til at efterkomme rimelige påtaler til sikring af ro og orden i bebyggelsen. Overtrædelser af de aftaler som beboerne i Carlsro selv har vedtaget, - samt grov tilsidesættelse af god og skik og orden, vil i værste fald kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af lejemålet. 3

4 Adgangsveje Al motorkørsel på Borgmester Gustav Jensens Vej og Lucernestien skal foregå ved største forsigtighed og det indskærpes, at beboernes gæster overholde hastighedsbegrænsningen på 30 km/t. Affald/renovation Af hygiejniske grunde skal affaldet pakkes forsvarligt ind i en affaldspose, før det smides i nedfaldsskakten i langhuset, eller lægges i skraldespanden i forbindelse med den enkeltes bolig i rækkehusene. Flasker, glas, aviser m.v. må ikke kastes i nedfaldsskakten. Denne type affald hører til i containergården. Antenner Tilslut kun tv og radio-antenne til fællesantenneanlægget med godkendte kabler og stik. Det er ikke tilladt, at foretage indgreb i hverken stik eller fællesantenneanlægget i øvrigt. Der må ikke opsættes individuelle udendørs antenner, dog kan der efter ansøgning gives en særlig tilladelse til opsætning af antenner til brug for radioamatører. Bad og toilet Utætte vandhaner eller cisterner skal omgående anmeldes på ejendomskontoret, lige som defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Aflåsning Det er vigtigt, at vi alle husker at holde pulterrum, cykel- og kælderrum m.v. aflåst, for på denne måde kan vi bedre undgå hærværk, tyveri og ildpåsættelse. Altangange Der må ikke henstilles effekter på altangange eller i opgange, og i den forbindelse henvises til ens eget kælderrum. Ligeledes er det ikke tilladt, at cykle på altangangene eller tage cykler med op i langhuset. Støjende adfærd er ikke tilladt. Barnevogne og lign. I langhuset henvises til nærmeste barnevognsrum, hvor der kun må henstilles barnevogne og klapvogne. I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at barnevogne, klapvogne, cykler og lign. ikke må henstilles på trapper, opgange eller i indgangspartier. Brændeovn Efter forudgående ansøgning på ejendomskontoret kan der gives tilladelse til opsætning af brændeovn, (supplerende varmekilde) og de nærmere regler udleveres fra ejendomskontoret. 4

5 Brændehæk kan der gives tilladelse til opførelse af brændehæk, der skal være fritliggende og opføres mindst 80 cm fra skel. Ligeledes må brændehækken ikke opføres mod facader, gavl eller plankeværk. Containergårde Forskellige steder i bebyggelsen er der etableret mulighed for, at komme af med flasker og glas i kuber samt aviser og papir ligeledes i kuber. Yderligere forefindes der grøn container alene til haveaffald. Ligeledes forefindes containere, som alene må bruges til brandbart materiale. Der er også mulighed for i mindre begrænsede omfang at aflevere bl.a. jern og andet metal i containergårdene. Køkkenaffald må ikke henstilles i containergårdene. Campingvogne Anbringelse af campingvogne kan efter tilladelse fra ejendomskontoret kun finde sted på pladsen ved langhusets sydgavl. Der skal være anbragt et synligt skilt med nummer på campingvognen, og ligeledes skal campingvognen være indregistreret og dermed forsikret. Cykler Omkring langhuset må henstillingen af cykler alene foretages i de indrettede cykelstativer. Der er også mulighed for, at leje cykelbokse efter ansøgning på ejendomskontoret. Ligeledes forefindes der fælles cykelrum i kælderen. Cykler må ikke medtages op på etagerne i langhuset. På gangarealet (fortorv) foran langhuset er al cykling forbudt. Cykelskur, stisiden kan der gives tilladelse til at opføre cykelskur på stisiden i rækkehusene. De nærmere regler udleveres fra ejendomskontoret. Drivhus kan der gives tilladelse til at opføre fritstående drivhus, der dog ikke må placeres mod facader, gavl eller plankeværk og de nærmere retningslinier udleveres fra ejendomskontoret. 5

6 Elevatorer Af hensyn til sikkerheden må elevatorer ikke benyttes til børns leg og i den forbindelse indskærpes det til beboerne, at man gør børnene opmærksom på dette forhold. Elevatorerne må normalt kun benyttes til persontransport, men den store glaselevator ved Tårnvej 245 er også beregnet til båretransport, samt i forbindelse med evt. ud- og indflytning. Der forefindes tilkaldenødknap på elevatorerne, hvorefter man vil få etableret 2-vejs kommunikation med vagtcentralen, som efterfølgende foretager det videre fornødne. Elevatorerne er røgfri. Forandring af boligen Efter forudgående ansøgning på ejendomskontoret, kan der gives tilladelse til at foretage visse forandringer i boligen. Hovedbetingelsen er, at lejeren alene er økonomisk ansvarlig for disse godkendte ændringer og at de foretages fagmæssigt forsvarligt af sikkerhedsmæssige og æstetiske grunde. I øvrigt henvises til råderetskataloget, der er udarbejdet ifølge lov om boligbyggeri 10 D E og F. Ønsker den enkelte at foretage eventuelle ændringer af boligen, skal man i første omgang tale med ejendomskontoret, som kan give råd og vejledning om, hvordan der skal søges, og til hvem og hvad der må laves. Flag og skiltning Der må kun bruges flag og skiltning, hvis der foreligger en forudgående skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret. I forbindelse med leje af selskabslokaler kan der bestilles flagning. Glasforsikring Bebyggelsen er glasforsikret, og i forbindelse med eventuelle skader på godkendte bygningsdele, skal dette omgående anmeldes på ejendomskontoret. 6

7 Træer og buske må ikke opnå en sådan størrelse så de efter ejendomsmesterens skøn er så høje, eller de hindrer udsigten, eller er så store at de generer hækkene eller haverne, der støder op til ens egen have. Grillning I haverne kan der benyttes grill, når det sker under konstant overvågning og under størst mulig hensyntagen til naboer og almindelig forsigtighed. Røg og lugt må ikke være til gene. Grillning på langhusets altaner er ikke tilladt, da røg og lugtgener ikke ville kunne undgås. Beboerne i langhuset henvises til, at sætte grill i de opsatte brøndringe på fællesarealet på vestsiden af langhuset. Haveaffald Den enkelte har pligt til selv at sørge for, at al haveaffald bliver fjernet og bragt til de grønne containere, som er opstillet flere steder i bebyggelsen. En enkelt gang om foråret, efter annoncering i Beboerbladet, vil der være mulighed for, at lægge større haveaffald (beskæring fra træer og buske) udenfor haven, hvorefter ejendomsfunktionærerne vil drage omsorg for, at det bliver kørt til containergårdene. Opmærksomheden skal henledes på, at det ikke gælder hækafklip, græsaffald m.v. men alene større grene i forbindelse med beskæring. Gæsteværelser I langhuset forefindes et mindre antal værelser som udlejes som hotelværelser. Ved henvendelse på ejendomskontoret kan der foretages bestilling 12 måneder frem. I øvrigt henvises til de samme regler, der er for udlejning af selskabslokalerne. Haver og hække Vedligeholdelse og renholdelse af haverne foran og bag rækkehuset, samt klipning af hække påhviler den enkelte lejer. Hækkene klippes på alle sider og holdes i en højde af cm. Hækkene bør klippes, så de er bredest forneden og nærmest tilspidses foroven. Ved jorden holdes hækkene fri for ukrudt i en afstand af ca. 25 cm ud fra hækkens overkant. Haveskur, fritliggende er der mulighed for, at opføre et fritliggende haveskur som mindst skal være 80 cm fra skel og det må ikke opføres mod facader, gavl eller plankeværk og i øvrigt henvises til ejendomskontorets 7

8 Husdyrhold Det er ikke tilladt, at holde husdyr i afdelingen, men i rækkehusene er der mulighed for dispensation efter forudgående ansøgning på ejendomskontoret. En dispensation i rækkehusene indebærer, at det er den enkelte beboers eget ansvar, at sikre at husdyret ikke ved støj, hærværk, bidsk optræden, uønsket indtrængen i andres haver eller på anden vis er til gene eller ulempe for boligafdelingens øvrige beboere. Indenfor boligafdelingens område skal hunde altid føres i snor, og katte må kun lukkes ud i egen have. Der kan efter forudgående ansøgning, gives dispensation til 1 husdyr (hund eller kat). Husdyret skal bære registreringsmærket i halsbåndet og hunde og katte må ikke luftes på legepladser eller i og ved sandkasser. Ejeren er ansvarlig for, at hunden/katten ikke forurener bebyggelsens gangarealer, fortove, friarealer og de grønne områder. Forretter en hund eller kat sin nødtørst et af de nævnte steder, påhviler det ejeren at fjerne efterladenskaberne. En hund skal være forsikret (lovpligtig hundeforsikring) og gyldig kvittering skal forevises på forlangende, ligesom den enkelte vil blive opkrævet et mindre månedlig tillæg i forbindelse med dispensation til husdyrhold. Indboforsikring Det anbefales, at den enkelte lejer af husstanden tegner en indboforsikring, da afdelingens egne forsikringer ikke dækker skade på lejerens eget indbo. Legepladser Beboerne opfordres til, at vi alle behandler legepladser, friarealer m.m. nænsomt. Vedligeholdelsen af disse fællesfaciliteter påhviler også i den sidste ende økonomisk den enkelte lejer. Boldspil henvises i øvrigt til græsarealet ved halvdagsbørnehaven, og til legepladsen ved langhuset. 8

9 Legehus kan der gives tilladelse til, at der opstilles et legehus som kun må stå frit. Der må ikke holdes husdyr i legehuset. I øvrigt henvises til ejendomskontorets Markise Efter forudgående ansøgning på ejendomskontoret, kan der gives tilladelse til opsætning af markiser alene i rækkehusene. Det er ikke tilladt at opsætte markiser på altanen i langhuset. Der henvises i øvrigt til ejendomskontorets Lokalplan For bebyggelsen Carlsro er der udarbejdet en lokalplan nr. 56, og planen består dels af langhuset og rækkehusområdet. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på, at fastlægge retningslinier for bevaring af bygninger og grønne områder i bebyggelsen. Lokalplanens bestemmelser giver mulighed for, at der kan ske en løbende vedligeholdelse og fornyelse af bebyggelsen, samtidig med at bebyggelsens karakter og udtryk bevares. Lokalplanen skal betragtes som en del af afdelingens ordens- og vedligeholdelsesreglement. Læhegn ved terrasse Efter forudgående ansøgning på ejendomskontoret kan der gives tilladelse til, at der opføres et læhegn i forbindelse med pergola eller åben terrasseoverdækning. I øvrigt henvises til ejendomskontorets specifikke retningsregler. Musik Benyttelse af radio, tv og andre former for musikudfoldelse skal ske med største hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer må man dæmpe ned, for at sikre beboernes ønske om nattero. Al støj skal holdes på et niveau som naboerne og en selv kan acceptere, og dette forhold gælder også, når der holdes fest. Som udgangspunkt skal støjen dæmpes kraftigt efter kl Højtalere der er dårligt anbragt kan være et stort problem, derfor skal højtalere, som står på gulvet stå på et underlag. Hvis højtalerne hænges op på væggen, skal der være et støjdæmpende materiale mellem dem og væggen. I øvrigt bør der aldrig spilles musik med stor styrke for åbne døre og vinduer. 9

10 Navneskilte I forbindelse med indflytning bliver der lavet et specielt navneskilt, som passer til den enkelte bolig. Parabol Individuelle parabolantenner må under ingen omstændigheder opsættes i langhuset eller i rækkehusene, jævnfør lokalplanen nr. 56, 6, stk. 6, 11. Parkering Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på de afmærkede parkeringspladser. Parkering af køretøjer over 3500 kg i totalvægt må ikke finde sted indenfor lokalplanens om-råde, og der må ej heller henstilles uindregistreret motorkøretøjer. Selskabslokaler Ved henvendelse på ejendomskontoret kan der foretages bestilling 12 måneder frem. I øvrigt henvises til lejekontrakts bestemmelser for udlejning af selskabslokaler. Skadesituation Opstår der skader i det enkelte lejemål, eller observerer man skader på bygninger eller lign. som tilhører bebyggelsen, skal der øjeblikkeligt foretages en anmeldelse på ejendomskontoret, således at skaden kan udbedres. Pludseligt opstået skader udenfor kontortiden kan anmeldes til den vagthavende funktionær. Snerydning Det påhviler den enkelte lejer i rækkehusene, at foretage renholdelse. Herunder snerydning og grusning af adgangsforholdet fra hoveddør til adgangsstierne, som ryddes af ejendomsfunktionærerne og arbejdet påbegyndes kl. 7 morgen. Plankeværk, stisiden kan der gives tilladelse til, at opføre et plankeværk med en maks højde på 120 cm ud mod stisiden. I dette tilfælde skal der forefindes levende beplantning foran plankeværket. I øvrigt henvises til ejendomskontorets 10

11 Støjgener Al støj bør så vidt muligt undgås, og brugen af motordreven værktøj og redskaber, ude såvel som inde, er tilladt på hverdage imellem kl. 8 og 18 og på lørdage til kl. 15. Græsslåning m.v. må foretages i samme tidsrum plus søndag mellem I langhuset må brugen af slagboremaskine kun foretages i særdeles begrænsede omfang og kun i korte perioder, det vil sige maksimalt sammenlagt 1 time, på hverdage mellem 8 og 18. Beboernes trailere skal stå i den lukkede trailer-gård ved nordenden af Langhuset. Nærmere aftales med ejendomskontoret. Uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i bebyggelsen. Vagten Udenfor kontortid oplyser telefonsvarer evt. nummerændring til den vagthavende funktionær i tilfælde af uopsættelige problemer. Det henstilles i øvrigt til beboerne, at den vagthavende alene tilkaldes i forbindelse med en skadesituation. Vagttelefon Vandskade Hvis der trænger vand ind, eller hvis der er rør eller radiatorer som sprænger, skal den vagthavende hurtigst muligt tilkaldes, såfremt det er uden for den normale åbningstid, ellers kontaktes ejendomskontoret. Terrasseoverdækning, åben kan der gives tilladelse til, at lave en åben terrasseoverdækning i rækkehusene. I øvrigt henvises til ejendomskontorets Terrasseoverdækning, lukket kan der gives tilladelse til at lave en lukket terrasseoverdækning (udestue) i rækkehusene. I øvrigt henvises til ejendomskontorets Vaskemaskine i lejemål kan der gives tilladelse til installation af vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. Installationen skal foretages af et faguddannet VVS-firma. Det er ikke tilladt at tilslutte eventuel vaskemaskine direkte til blandingsbatteri. I øvrigt henvises til ejendomskontorets Trailere 11

12 gifter i forbindelse med den nævnte vedligeholdelse. Vedligeholdelsen skal ske så ofte, at boligen ikke forringes bortset fra almindelig slid og ælde. I øvrigt henvises til vedligeholdelsesreglementet, der træder i stedet for, eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelser og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Vedligeholdelsesreglementet gælder, altså uanset hvad der står i lejekontrakten. Vaskeriforhold I forbindelse med tøjvask henvises beboerne til afdelingens moderne fællesvaskeri, på Borgmester Gustav Jensens Vej 23. Forinden vaskeriet benyttes, kan magnetkort udleveres på ejendomskontoret til adgang og afregning for vask m.v., som opkræves via den månedlige husleje. Hvis tøjtørring finder sted i haverne, må tøjet anbringes, så det er mindst mulig synligt udefra. Eventuel tøjtørring på altanen i langhuset må kun finde sted, så det ikke er synligt nedefra. I øvrigt gælder det forhold, at al tøjtørring indendørs i stor stil, ikke er tilladt på grund af risiko for fugtskader i boligen. Ventilation i langhuset Det er ikke tilladt, at tilslutte emhætte eller foretage andre indgreb i det automatiske ventilationssystem i langhuset. Eventuelle driftsforstyrrelser skal i lighed med andre skadesituationer øjeblikkeligt meddeles ejendomskontoret eller den vagthavende. Vindfang, stisiden Efter forudgående ansøgning på ejendomskontoret, kan der gives tilladelse til opførelse af vindfang. I øvrigt henvises til ejendomskontorets Vedligeholdelse I boperioden sørger lejeren for den indvendige vedligeholdelse omkring hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle ud- 12

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB 2UGHQVUHJOHPHQW ) OOHVOHYHUHJOHU En boligafdeling udgør et lille samfund

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 03-Stenlunden Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 4

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. for. Mørkhøjvænge. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3206-6 - Mørkhøjvænge

Husorden. for. Mørkhøjvænge. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3206-6 - Mørkhøjvænge for Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

Ordensreglement. Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 02-Bakkelunden Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn Ordensbestemmelser 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af Nygårdsparken Husordenskatalog Administreret af KÆRE BEBOER! Velkommen til Nygårdsparken. Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Husorden. Sallinghus. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3021-3 - Sallinghus Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. Sallinghus. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3021-3 - Sallinghus Godkendt på afdelingsmødet den 8. Sallinghus Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere