Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX"

Transkript

1 Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år Træpilleovn - Mærke - Type - Anvendes til rum på størrelse - Nypris XXXXXXXX Betaling ved aftalens indgåelse 0,00 kr. 0,00 kr. Serviceaftale, jf. 2 Pakke X, Y, Z 0,00 kr. 0,00 kr. Skorsten, jf. 3: - Kan nuværende anvendes? Ja Nej - Hvis nej, opsætning af stålskorsten koster kr. Ikke relevant 0,00 kr. Depositum, jf. 2 Ikke relevant Ikke relevant 0,00 kr. Tilkøb af forsikring jf. 6: Ja Nej 50,00 kr. 0,00 kr. Sum 0,00 kr. 0,00 kr. Effekterne udlejes på følgende vilkår:

2 -2-1 Lejeforholdets periode Lejemålet begynder den / - og fortsætter, indtil det skriftligt opsiges af en af parterne, jf. fristerne i Leje, depositum og betaling Den månedlige leje udgør kr. som betales hver den 1. i måneden. Betaling kan alene ske med frigørende virkning via tilmelding til PBS eller ved bankoverførsel til udlejers konto. Ved denne kontrakts underskrift betaler lejer depositum svarende til 3 måneders leje, samt leje forud for den måned, hvor det lejede installeres. Depositum henstår til sikkerhed for alle lejers forpligtelser over for udlejer, hvorfor eventuel manglende leje fratrækkes i depositummet. Første leje forfalder derefter den (dato) for perioden fra (dato) til (dato). Lejeren betaler leje til datoen for lejemålets ophør. Sidste leje skal indbetales på den sidste forfaldsdag før lejemålets ophør. Inkluderet i lejen er 168 poser træpiller á 16 kg., ca. en pose dagligt, som leveres en palle ad gangen i vinterhalvåret 1/10 31/3. Der fyldes typisk op efter dage. Se nærmere om levering i 3. Lejen inkluderer tillige almindelig service og vedligeholdelse af træpilleovnen. Prisen reguleres på træpiller hvis de stiger eller falder mere end 5 %. Prisen på træpiller er tilgængelig på 3 Levering, installering og nedtagning Udlejer leverer og installerer pilleovnen. Pilleovnen skal tilsluttes en efter gældende forskrifter godkendt skorsten. Udlejer vurderer om en i boligen eventuel eksisterende skorsten kan anvendes og om den opfylder den på tidspunktet for installeringen gældende forskrifter, eller om installeringen kræver opsætning af en stålskorsten. Priser for installation af pilleovn: - Tilslutning til brugbar eksisterende skorsten: kr. - Opsætning af stålskorsten samt tilslutning hertil: kr. Levering af træpiller sker til lejers adresse og afleveres for så vidt det er muligt, i lejers indkørsel, alternativt på lejers fortov. Er denne levering ikke mulig, sker levering ikke, hvorfor lejer må kontakte udlejer for omlevering. Udgifter i forbindelse med omlevering afholdes af lejer. Ved forbrug udover det inkluderede, SKAL lejer købe træpillerne af udlejer. Anvendes andre træpiller end dem af udlejer leverede, bortfalder den i lejen inkluderede serviceaftale, uden at lejen i denne forbindelse nedsættes. Årsagen hertil er, at træpiller i en anden kvalitet end de af udlejer leverede, blandt andet kan forårsage kraftig tilsodning af de udlejede effekter samt på anden måde føre til uhensigtsmæssig værdiforringelse af de udlejede effekter.

3 -3-4 Udlejers forpligtelser Udlejer er forpligtet til at holde det udlejede i fuldt funktionsdygtig stand og udføre nødvendig service uden udgift for lejeren. Det udlejede monteres kun til lovligt bestående fremførte installationer og fri service ydes kun i Danmark. 5 Det lejedes manglende funktionsdygtighed Udlejer forpligter sig til at udføre påkrævet service hurtigst muligt, og lejer er forpligtet til snarest muligt at kontakte udlejer, såfremt det lejede ikke er i fuld funktionsdygtig stand. Hverken lejer eller tredjemand må foretage indgreb i den tekniske installation i det lejede. En reparation skal fra udlejers side foretages snarest muligt, og såfremt reparationen ikke kan finde sted inden for rimelig tid efter, at henvendelse er rettet til udlejer, er lejer berettiget til at kræve et andet tilsvarende apparat stillet til rådighed. 6 Forsikring på det lejede Lejer er forpligtet til at lade det lejede være omfattet af almindelig indboforsikring og i tilfælde af, at der ikke er tegnet indboforsikring, er lejer forpligtet til at tegne en forsikring til dækning af det lejedes undergang. Lejer kan tegne denne forsikring gennem udlejer. 7 Skadevoldende adfærd på det lejede Skader, der er opstået som følge af uforsvarlig adfærd fra lejers, brugers, dennes husstand eller gæsters side, skal omgående meddeles til udlejer, og lejer er indforstået med i sådanne tilfælde at lade skaden reparere af udlejer for lejers regning. 8 Ejendomsret til det lejede Det lejede er og forbliver udlejers ejendom og lejer må ikke sælge, pantsætte, fremleje eller belåne det udlejede, ligesom lejer ej heller kan anvise det til genstand for udlæg eller udpantning. 9 Stedet for det lejede Det lejede må ikke opstilles uden særlig aftale på anden adresse end den på forsiden af kontrakten aftalte. I tilfælde af lejerens eller det lejedes flytning skal den nye adresse meddeles skriftligt til udlejeren før flytning. Udlejer er berettiget til efter forudgående varsel at besigtige det lejede og forvisse sig om dets tilstedeværelse.

4 -4-10 Overdragelse til tredjemand Lejerens rettigheder og forpligtelser i henhold til lejekontrakten kan ikke overdrages til tredjemand uden udlejers samtykke. 11 Misligholdelse Såfremt udlejer eller lejer væsentligt misligholder deres forpligtelser i henhold til lejekontrakten, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen. Som væsentlig misligholdelse fra lejers side betragtes eksempelvis følgende: - Lejer trods påkrav herom ikke betaler skyldig leje. - Lejer i strid med 8 flytter det lejede fra opstillingsadressen uden skriftlig orientering til udlejer herom. - Lejer i strid med aftalens 8 trods påkrav herom nægter udlejer adgang til opstillingsadressen. - Lejer vanrøgter, pantsætter, udlejer eller overlader det lejede til andre. 12 Manglende betaling af leje I tilfælde af manglende betaling af leje, er lejer forpligtet til at betale udlejer et rykkergebyr på p.t. kr. 100,00 (jfr. de til enhver tid gældende satser i renteloven) for hver fremsendt rykkerskrivelse. Betalinger via PBS tillægges p.t. kr. 7,00 i opkrævningsgebyr (reguleres i henhold til udlejers omkostninger til PBS) pr. indbetaling. Foregår betaling ikke via PBS opkræves et administrationsgebyr pr. indbetaling på p.t. kr. 25,00 (reguleres i henhold til udlejers omkostninger til denne administration). Såfremt der ikke meddeles adresseændring efter 8 betales et administrationsgebyr på p.t. kr. 75,00 pr. gang. Ved oprettelse af ny kontrakt er der et oprettelsesgebyr på 298,00 kr. 13 Forsinket betaling Betales lejen ikke til rette tid, er lejer forpligtet til at betale rente fra forfaldstidspunktet til betaling sker med Nationalbankens til enhver tid gældende udlånsrente med et tillæg på 8 %, jf. rentelovens 3, jf. 5. Lejer er endvidere forpligtet til at betale omkostninger ved tilbagetagelse af det lejede og eventuelle inddrivelsesomkostninger, der måtte være forbundet hermed. 14 Betalingssted Lejer er forpligtet til at indbetale lejen på det af udlejer anviste sted se 2.

5 -5-15 Opsigelse og tilbagelevering Lejekontrakten er gældende indtil den opsiges af en af parterne, idet kontrakten dog er uopsigelig i de på forsiden anførte antal måneder (12 måneder). Opsigelse kan finde sted med tre måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned. Ved lejemålets ophør er lejeren forpligtet til uden yderligere påkrav at tilbagelevere det lejede til udlejer eller udlejers repræsentant på egen bopæl mod betaling af et afhentningsgebyr på p.t. kr. 250,00 inkl. moms. Det lejede skal tilbageleveres i rengjort og i samme stand som ved lejeforholdets indgåelse, dog med fradrag af almindeligt slid og ælde. Ved tilbagelevering af en ikke rengjort og/eller misligholdt pilleovn, er udlejer berettiget til henholdsvis at rengøre pilleovnen for lejers regning, samt at opkræve en eventuel værdiforringelse af pilleovnen som ligger ud over hvad der følger af almindeligt slid og ælde. 16 Anvendelse af det lejede Lejer erklærer ved sin underskrift på nærværende lejeaftale, at have gennemlæst og fået gennemgået nærværende lejekontrakt. Lejer erklærer tillige at være tilstrækkeligt informeret om anvendelsen af den lejede pilleovn, samt at have modtaget skriftlig instruktionsvejledning til den lejede pilleovn. 17 Serviceaftalen Serviceinterval er beregnet efter de piller som udlejer leverer. Der foretages dog service på- og rensning af pilleovnen minimum en gang årligt. Udlejer aftaler tidspunkt for service og rensning med lejer. Lejer er forpligtet til at holde sig orienteret om meddelelser herom fra udlejer. 18 Kommunikationsmetode Der er mellem parterne aftalt, at kommunikation kan finde sted på følgende måder: - Post (til den på side 1 oplyste adresse): Ja Nej - (til den på side 1 oplyste mailadresse): Ja Nej - SMS (til det på side 1 oplyste mobilnummer): Ja Nej 19 Forkøbsret Ved lejers opsigelse, har lejer ret til at købe den brugte pilleovn som er angivet ved serienummer på forsiden. Ovnens nypris, som fremgår af forsiden, nedskrives med 2 % pr. måned og frem til beregning af købspris, dog sker nedskrivning i højst 24 måneder.

6 -6-, den Som Udlejer: Som lejer:

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej 17 8700 Horsens Cvr.nr.: 26532612 og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere