UNDERBILAG 7.2.A Ydelser og Servicemål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERBILAG 7.2.A Ydelser og Servicemål"

Transkript

1 UNDERBILAG 7.2.A Ydelser og Servicemål

2 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Driftskontrakten, og Servicemålene herfor, hvor Leverandøren har det samlede leveranceansvar for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold. Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [ ]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal: angive kontaktperson til rapportering af Incidents, jf. punkt 7.8 angive kontraktperson til Service Desk, jf. punkt 9.1. Bilaget skal ikke herudover udfyldes af Tilbudsgiver, idet Tilbudsgivers besvarelse af øvrige dele af bilaget skal ske ved at udfylde bilag 7.2.A.1 i henhold til instruktionerne angivet i bilag 7.2.A.1. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 7.2.A anføres i forbeholdslisten og skrives ind med track changes i selve bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Det bemærkes, at Kontrakten og Driftskontrakten er at betragte som minimumskrav, jf. u d- budsbetingelserne. Tilbudsgiver skal derfor sikre, at eventuelle forbehold til bilag 7.2.A ikke udgør et forbehold overfor Kontrakten og Driftskontrakten. Det bemærkes endvidere, at Tilbudsgiver ikke kan tage forbehold overfor Servicemål for driftseffektivitet, jf. punkt 12.1 og punkt 12.2, da de er at betragte som minimumskrav. Om betydningen og vurderingen af tilbudsgivers besvarelse af instrukser og eventuelle fo r- behold til bilaget henvises til punkt 5.9 i udbudsbetingelserne. For bestemmelser om rapportering på opfyldelsen af Servicemål henvises til bilag 7.2.G. Side 2 af 78

3 Indholdsfortegnelse Om nærværende bilag... 2 KAPITEL I Indledning Indledning Generelle bestemmelser ITIL Generelt om Leverandørens Ydelser Måleperioder Option på udvidelse af Måleperiode 1 (Option nummer 1) Option på yderligere udvidelse af Måleperiode 1 (Option nummer 2) Kritiske Servicemål og Kritiske ikke-månedlige Servicemål Kritiske Servicemål Kritiske ikke-månedlige servicemål Tvister om Servicemål KAPITEL II Service Operation Introduktion til Service Operation Monitorering og Event Management Events Logning Driftsafvikling af Batchkørsler Servicemål for Batchkørsler Backup og Restore Incident Management Generelle krav til Leverandørens Incident Management Indrapportering af information om Incidents Prioritering af Incidents Incidentprioriteringen for Produktionsmiljøet, Præproduktionsmiljøet og Ekstern testmiljø Incidentprioriteringen for Uddannelsesmiljøet Fejl i Systemet Kategorisering af Integrationer til Incidentprioritering Kategorisering af Batchkørsler til Incidentprioritering Løsning af Incidents Omgåelse Afhjælpning Leverandørens generelle ansvar Servicemål for Incident Management Reaktionstiden Løsningstiden Eskaleringstiden Servicemål Kontaktperson til KOMBITs rapportering af Incidents Eskalering til KOMBIT og orientering om Incidents Servicemål for orientering af KOMBIT og Interessenter Afslutning på Incident Management processen Side 3 af 78

4 8 Problem Management Problems Ydelser under Problem Management Prioritering af Problems Problems, som Leverandøren er ansvarlig for Servicemål for afhjælpning af Problems Problems, som Leverandøren ikke er ansvarlig for Servicemål for Root Cause Analyser Specifikation af Problem Management Service Desk Supportorganisation It-system til Incident- og Problem Management samt Request Fulfilment Option på håndtering af Superbrugere og administratorer ifbm Uddannelsesmiljøet i 30 dage (Option 3) Option på håndtering af Superbrugere og administratorer ifbm Prototypemiljøet (Option 4) Servicemål for Service Desk Dokumentation af henvendelser til Service Desk Request Fulfilment Indrapportering af information om Service Requests Servicemål for Service Requests Access Management Servicemål for drift Servicemål for Applikationsdrift Servicemål for driftseffektivitet for Applikationsdrift Måling af driftseffektivitet for Applikationsdrift Servicemål for Infrastrukturdrift Servicemål for driftseffektivitet for Infrastrukturdrift Måling af driftseffektivitet for Infrastrukturdrift Oversigt over servicemål for Applikationsdrift og Infrastrukturdrift Systemets svartider Servicemål for svartider Måling af svartider Overskridelse af Servicemål Beredskab Servicemål for beredskab KAPITEL III Service Transition Introduktion til Service Transition Change Management Servicemål for Change Management Risikovurdering af RfC Dokumentation af RfC Validation og test Release and Deployment Management Side 4 af 78

5 17.1 Vedligeholdelse af Systemet og Driftsmiljøet med nye Versioner/versioner af Programmel/programmel fra Leverandøren Vedligeholdelse af Systemet med nye Versioner af Tredjepartsprogrammel Vedligeholdelse af Integrationer Sletning af data Servicemål for sletning af data Servicevinduer til vedligeholdelse Plan for nye Versioner Patch Management Servicemål for Patch Management Sikkerhedsmæssige risici Emergency Patches for sikkerhedsmæssige risici Kritiske sikkerhedsmæssige risici Manglende opfyldelse af servicemål Uenighed om kategorisering af risici og opfyldelse af Servicemål eller frister Asset- og Configuration Management Knowledge Management KAPITEL IV Service Design Introduktion til Service Design Capacity Management Availability Management IT Service Continuity Disaster Recovery plan Disaster Recovery test Servicemål for Disaster Recovery Information Security Management Penetrationstest Sikkerhedsrevisionserklæring Supplier Management og Business Relations Plan for og test af Systemets overdragelse til Infrastrukturdrift Deltagelse i overdragelse af Infrastrukturdrift Plan for og test af Systemets overdragelse af Infrastrukturdrift og Applikationsdrift Deltagelse i overdragelse af Infrastrukturdrift og Applikationsdrift Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Side 5 af 78

6 KAPITEL I INDLEDNING 1 Indledning Nærværende bilag har til formål at beskrive krav til og Servicemål for Leverandørens drift og Ydelser relateret til Applikationsdrift, Applikationsvedligehold og Infrastrukturdrift, hvor Lev e- randøren har det samlede leveranceansvar for disse tre Ydelser, jf. bilag 7.1. Dette bilag er opdelt i fire kapitler startende med dette indledende KAPITEL I, der indeholder indledning og generelle bestemmelser for Leverandørens Ydelser. KAPITEL II indeholder krav og Servicemål til Leverandørens driftsafvikling samt Ydelser under Service Operation. KAPITEL III indeholder krav og Servicemål til Leverandørens Ydelser under Service Transition. KAPITEL IV indeholder krav og Servicemål til Leverandørens Ydelser under Service Design. 2 Generelle bestemmelser For Leverandørens Ydelser gælder generelt de i dette punkt 2 angivne bestemmelser og krav. 2.1 ITIL Drift, vedligeholdelse og support skal håndteres i overensstemmelse med ITIL v3 (eller tilsvarende). I Driftskontrakten anvendes de i nedenstående tabel anførte begreber fra ITIL v3 i overensstemmelse med disse begrebers overordnede forståelse i ITIL v3. Brugen af begreberne i n- debærer således, at enhver proces eller opgave, der er relateret til det pågældende begreb efter ITIL v3, skal følges eller løses i henhold til ITIL v3 under Driftskontrakten, medmindre andet er angivet i bilag 7.2.A eller bilag 7.2.A.1. Alle ITIL begreber benyttes med store forbogstaver. Såfremt Driftskontraktens anvendelse af begreberne, der er anført i tabellen nedenfor, afviger fra ITIL, er denne afvigelse beskrevet i tabellen Leverandøren skal sikre, at der i Dokumentationen og i øvrigt i enhver kommunikation mellem Parterne er klarhed og konsistens i begrebsanvendelsen fra ITIL v3, idet Leverandøren dog ligeledes skal sikre konsistens med de fravigelser fra begrebsanvendelsen i ITIL v3, der fremgår af tabellen nedenfor. ITIL begreb Access Management Asset Management Availability Management Standard ITIL v3 Definition Beskrivelse af afvigelse fra standard ITIL v3 definitionen Side 6 af 78

7 Backup Capacity Management Change Change Advisory Board (CAB) Change Management Configuration Item, men med afvigelse, men med afvigelse CAB behandler RfC som en del af Change Management processen og er beskrevet i bilag 7.2.G. Change Management behandler først RfC når en Change er klar til blive idriftssat. Prioritering og udvikling af en Change reguleres i henhold til Kontrakten. Change Management er den proces, som anvendes, når ændringer skal implementeres i Driftsmiljøet. Change Management i Driftskontrakten rådgiver om ændringer, samt godkender idriftsættelsen af RfC. Prioriteringer af ændringer til Systemet, udvikling af ændringer, test af ændringer og Dokumentation af ændringer er ikke en del af Change Management, men er beskrevet i Dokumentationen af RfC. Configuration Management Configuration Management Database Disaster Recovery Emergency Change Emergency Patch Event Event Management Exceptions, men med afvigelse Se punkt 18 First-line Support I Driftskontrakten benyttes ordet 1st Level Support i stedet for First-line Support Incident Incidents betyder enhver uplanlagt hændelse, som ikke er en del af normal drift af Systemet, og som forårsager eller kan forårsage en driftsforstyrrelse eller en reduktion af kvaliteten af driften eller andre Ydelser eller fejl i et Configuration Item, jf. bilag 0 Incident Management Incident Record Information Security Management IT Service Continuity Side 7 af 78

8 Knowledge Management Known Error Database Major Incident Major Incident Manager Monitoring (Monitorering) Operation Incident Patch Patch Management Problem Problem Management Problem Record Release Management Release and Deployment Management Request for Change (RfC) Request Fulfilment Restore Root Cause Root Cause Analysis (Root Cause Analyse, RCA) Second-line Support I Driftskontrakten benyttes ordet 2nd Level Support tilsvarende Second-line Support Security Incident Service Design Service Desk Service Operation Service Request Service Transition Standard Change Supplier Management og Business Relations Third-line Support I Driftskontrakten benyttes ordet 3rd Level Support tilsvarende Third-line Support Workaround I Driftskontrakten benyttes ordet Omgåelse i stedet for Workaround Tabel 1 ITIL begreber [Såfremt Tilbudsgiver ønsker at anvende et tilsvarende alternativ til ITIL, anføres dette i bilag 7.2.A.1. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at Kontraktens terminologi er baseret på ITIL v3. KOMBIT lægger derfor vægt på en entydig og veldefineret sammenhæng mellem den anvendte terminologi og anvendelsen i Driftskontrakten, samt at den anvendte standard er velafprøvet og veldokumenteret. I bilag 7.2.A.1 skal Tilbudsgiver således angive enhver yderligere fravigelse fra standard ITIL v3 definitioner, processer eller opgaver.] Side 8 af 78

9 2.2 Generelt om Leverandørens Ydelser Som det fremgår af Driftskontraktens punkt 4.1, stilles der under Driftskontrakten en række generelle krav til Leverandørens Ydelser. Det er således af væsentlig betydning for KOMBIT, at Leverandørens Ydelser generelt lever op til disse krav, og at Leverandøren leverer Ydelserne under Driftskontrakten, uanset om der måtte være fastsat Servicemål for Ydelserne, og der i øvrigt i dette bilag er specificeret særlige Ydelser, der skal leveres. Leverandørens driftsansvar omfatter driftsafvikling under overholdelse af Servicemål for hele Systemet, herunder Programmel leveret af Leverandøren under Kontrakten såvel som Tredjepartsprogrammel leveret af Tredjepartsprogrammelleverandør efter aftale med KOMBIT, jf. Driftskontraktens kapitel III. Visse Servicemål og krav er dog opdelt mellem de enkelte dele af Systemet og/eller Driftsmiljøet, således at der gælder selvstændige Servicemål og/eller krav for separate dele af Driftsmiljøet. Denne opdeling af Servicemål og/eller krav gælder kun, hvor dette eksplicit er angivet i dette bilag 7.2.A. Leverandøren skal opfylde alle Servicemål og krav, uanset om der måtte være en indbyrdes sammenhæng mellem de enkelte Servicemål og/eller krav. Det forhold, at Leverandøren måtte have opfyldt et Servicemål og/eller et krav, indebærer således ikke, at Leverandøren fritages fra at opfylde et andet Servicemål og/eller krav uanset indbyrdes sammenhænge mellem de to Servicemål og/eller krav. Blandt Leverandørens generelle og afgørende forpligtelser er Leverandørens pligt til at agere proaktivt i relation til KOMBITs øvrige leverandører og Anvendere, herunder Tredjepartsprogrammelleverandører og Anvendersystemleverandører, samt Interessenter. Heraf følger blandt andet, at Leverandøren i forhold til alle Ydelser har pligt til i god tid at sikre, at KOM- BITs andre leverandører, herunder navnlig Tredjepartsprogrammelleverandører, leverer de ydelser, oplysninger mv., som de overfor KOMBIT er forpligtet til, og som er nødvendige for Leverandørens opfyldelse af Driftskontrakten. Der henvises i øvrigt til Driftskontraktens punkt Måleperioder For Leverandørens Ydelser og Servicemål gælder følgende måleperioder. - - Måleperiode 1: Arbejdsdage kl Måleperiode 2: Al tid uden for Måleperiode 1 Medmindre andet er angivet i dette bilag, i Driftskontrakten eller øvrige bilag hertil, gælder der samme krav og Servicemål indenfor de to måleperioder Option på udvidelse af Måleperiode 1 (Option nummer 1) Leverandøren har i bilag 7.2.B angivet en pris på Option for udvidelse af Måleperiode 1, jf. nedenstående beskrivelse: Måleperiode 1: Arbejdsdage kl Side 9 af 78

10 2.3.2 Option på yderligere udvidelse af Måleperiode 1 (Option nummer 2) Leverandøren har i bilag 7.2.B angivet en pris på Option for udvidelse af Måleperiode 1, jf. nedenstående beskrivelse. Såfremt option nummer 2 indfries, kræves det at option 1 er tilvalgt. Måleperiode 1: Alle dage kl Kritiske Servicemål og Kritiske ikke-månedlige Servicemål Der er blandt de i dette bilag 7.2.A fastsatte Servicemål og Ydelser en række kritiske Servicemål (herefter Kritiske Servicemål ) samt en række kritiske ikke-månedlige Servicemål (herefter Kritiske ikke-månedlige Servicemål ). Kategoriseringen af de enkelte Servicemål har navnlig betydning i forhold til KOMBITs sanktioner ved Leverandørens manglende opfyldelse af Driftskontrakten. De Kritiske Servicemål og Kritiske ikke-månedlige Servicemål er angivet i henholdsvis punkt og punkt Kritiske Servicemål Følgende Servicemål udgør Kritiske Servicemål og er af væsentlig betydning for KOMBIT, jf. også Driftskontraktens punkt 28: Hvert enkelt Servicemål for reaktionstider, løsningstider og eskaleringstider for prioritet A og B Incidents angivet under punkt Hvert enkelt Servicemål for orientering af KOMBIT og Interessenter om prioritet A og B Incidents angivet under punkt Hvert enkelt Servicemål for afhjælpning af prioritet A og B Problems angivet under punkt Hvert enkelt Servicemål for Root Cause Analyser for prioritet A og B Problems angivet under punkt Kritiske ikke-månedlige servicemål Følgende Ydelser udgør Kritiske ikke-månedlige Servicemål og er af væsentlig betydning for KOMBIT, jf. også Driftskontraktens punkt 28: Restore test, som skal gennemføres en gang i kvartalet, jf. punkt 6. Disaster Recovery test rapport, som skal leveres senest 10 Arbejdsdage efter gennemført test, jf. punkt Handlingsplanerne fra Disaster Recovery test rapport, som skal gennemføres indenfor 3 måneder efter testens afslutning, jf. punkt Side 10 af 78

11 Levering af sikkerhedsrevisionserklæring, som skal ske senest den 7. januar hvert år, jf. punkt Tvister om Servicemål Hvis der er uenighed om, hvorvidt kravene til et Servicemål er opfyldt i en bestemt periode, kan hver af Parterne eskalere i henhold til Driftskontraktens punkt Side 11 af 78

12 KAPITEL II SERVICE OPERATION 3 Introduktion til Service Operation Nærværende kapitel indeholder bestemmelser for de Ydelser og Servicemål, som Leverandøren skal levere som Service Operation under Driftskontrakten vedrørende driftsafvikling af Systemet. Dette omfatter Ydelser og Servicemål inden for følgende ydelsesområder: Monitorering og Event Management, jf. punkt 4 Driftsafvikling af Batchkørsler, jf. punkt 5 Backup/Restore, jf. punkt 6 Incident Management, jf. punkt 7 Problem Management, jf. punkt 8 Service Desk, jf. punkt 9 Request Fulfilment, jf. punkt 10 Access Management, jf. punkt 11 Servicemål for drift, jf. punkt 12 Beredskab, jf. punkt 13 Leverandørens rapportering vedrørende driftssituationen, herunder Dokumentation for overholdelse af krav og Servicemål, er yderligere reguleret i bilag 7.2.G (Samarbejdsorganisation og rapportering). 4 Monitorering og Event Management Leverandøren skal monitorere driftsafviklingen af Systemet i Produktionsmiljøet samt Uddannelsesmiljøet. Leverandøren skal løbende udføre proaktiv Monitorering af server ressourcer og øvrig kapacitet mv. i Produktionsmiljøet samt Uddannelsesmiljøet, herunder CPU, RAM, lagerplads, netværk, serverprocesser mv. Leverandøren skal herunder levere følgende Ydelser i forbindelse med Monitorering og Event Management: Monitorering og logning af Systemet i Produktionsmiljøet samt selve Produktionsmiljøet. Monitorering og logning af Systemet i Uddannelsesmiljøet samt selve Uddannelsesmiljøet Performancemålinger i forbindelse med Monitorering. Måling af belastning af Produktionsmiljøet samt Uddannelsesmiljøet i forbindelse med Monitorering med henblik på rettidig udvidelse af kapaciteten. Etablering og vedligeholdelse af Events i monitoreringsværktøjerne i Produktionsmiljøet samt Uddannelsesmiljøet, specifikt for svartidsmålinger og belastningsmålinger af Systemet. Indrapportering og opfølgning af relevante Events som Incidents. Side 12 af 78

13 Proaktivt behandle negative trends. Leverandøren har i bilag 7.2.A.1 specificeret sine Ydelser i forbindelse med Monitorering og Event Management. [Tilbudsgiver skal i bilag 7.2.A.1 beskrive, hvordan monitorering og Event Management håndteres, herunder hvordan Events under punkt 4.1 og Logning under punkt 4.2 opfyldes. KOM- BIT lægger vægt på, at Tilbudsgiver godtgør, at Monitorering vil skabe Events ved driftsforstyrrelser, samt at Tilbudsgiver godtgør, at processen er velafprøvet og veldokumenteret.] 4.1 Events Leverandøren skal som en del af Leverandørens Event Management proces specificere metode og grænseniveauer for Events til brug for Monitorering af driftsafviklingen af Systemet. På basis af metode og grænseniveauer skal Leverandøren opsætte og overvåge via monitoreringsværktøjerne af Driftsmiljøet. Overvågningen skal som minimum etableres til alle dele af Systemet, Uddannelsesmiljøet og Produktionsmiljøet, således at alle driftsforstyrrelser og potentielle driftsforstyrrelser udløser Events. Events skal sikre effektiv advisering af Leverandøren, når Systemets driftsafvikling påvirkes i en grad, der kan påvirke overholdelsen af Servicemål for Systemet. Events skal gøre det muligt at forebygge risikoen for Incidents. Leverandøren skal sikre, at det er muligt for KOMBIT, eller en repræsentant for KOMBIT, at få fjernadgang til monitoreringsinformationen for den aktuelle driftssituation samt historiske driftsdata, herunder overblikket over Events. Leverandøren skal sikre, at alle relevante Events registreres som Incidents, og at disse adresseres i henhold til gældende Servicemål, jf. punkt Logning Leverandøren skal sikre, at der gennemføres en logning, som lever op til best practice på området. Logningen kan udover de i Kontrakten, herunder underbilag 2F (Logning) samt Driftskontrakten, nævnte logs, blandt andet være systemlogs, database logs, Backup logs, event logs og access logs. Logningen skal ske på en måde, som sikrer, at logs kan anvendes i arbejdet med at analysere Events og Incidents samt andre hændelser og aktiviteter i forbindelse med driften. Logningen skal desuden foretages i et omfang, som understøtter revision og audit af Leverandøren og Ydelserne. 5 Driftsafvikling af Batchkørsler Det er Leverandørens ansvar at overvåge, håndtere og gennemføre Batchkørsler i tilknytning til Systemet i overensstemmelse med best practice og i øvrigt inden for det tidsrum, som Parterne har aftalt, jf. bilag 7.2.F. Side 13 af 78

14 Parterne skal løbende i Driftskontraktens løbetid vurdere, om tidsrummene for planlagte Batchkørsler er optimale. Hvis der vurderes at være behov for ændringer, ændres tidsrummet i overensstemmelse hermed, hvorefter dette opdateres i Dokumentationen i bilag 7.2.F. Såfremt der er uenighed mellem Parterne i forhold til fastsættelsen af tidsrummet for planlagte Batchkørsler, eskaleres og løses Parternes uenighed i overensstemmelse med Driftskontra k- tens punkt Såfremt det ikke lykkes at gennemføre en planlagt Batchkørsel succesfuldt, skal Leverandøren sikre, at Systemet er i en stabil tilstand, og at den planlagte Batchkørsel bliver gennemført korrekt og uden Fejl hurtigst muligt i tæt dialog og samarbejde med evt. involverede Anvendersystemleverandører og under hensyntagen til alvorligheden i effekten af den fejlede Batchkørsel. Såfremt en Batchkørsel kun er afviklet delvist, forsinket eller på anden måde fejlet, håndteres forholdet som en Incident, herunder i overensstemmelse med Incident prioriteringen under punkt 7.3 og de Servicemål, som er gældende for håndtering af Incidents, jf. punkt Servicemål for Batchkørsler Kategori Kritisk batch Vigtig batch Mindre vigtig batch Tabel 2: Servicemål for Batchkørsler Servicemål Skal være gennemført succesfuldt til aftalt tid i 100 % af tilfældene Skal være gennemført succesfuldt til aftalt tid i 95 % af tilfældene Skal være gennemført succesfuldt til aftalt tid i 90 % af tilfældene Kategoriseringen af Batchkørsler er beskrevet i punkt Backup og Restore Leverandøren skal sikre, at Backup og Restore gennemføres i overensstemmelse med Driftskontraktens punkt 13.5 og bestemmelserne i dette punkt. Leverandøren skal i forbindelse med Backup og Restore navnlig: Rapportere til KOMBIT på daglig basis, hvis Backup/Restore ikke gennemføres i overensstemmelse med planen for Backup og Restore, jf. bilag 7.2.A.1. Inkludere en oversigt over gennemførte og ikke-gennemførte Backup/Restore, herunder i forhold til planen for Backup og Restore i den aftalte rapportering, jf. bilag 7.2.G. Dette gælder også Backup og Restore, som foretages af Leverandørens Underleverandør. Håndtere Backup, backupmedier og backupdata på en måde, som sikrer mulighed for gendannelse af data i tilfælde af datatab på Systemet. Håndtere nødvendige Restore med mindst muligt datatab og forbrug af tid. Fastlægge en backupproces, som sikrer optimal Backup og Restore af server, Programmel, Konfigurationsmateriale og data. Processen skal samtidigt sikre minimal risiko for tab af data samt processer for eventuel nødvendig gendannelse. Leverand ø- ren skal ved etableringen af Backup meddele KOMBIT, hvor lang tid en Backup hhv. Restore forventes at tage. Side 14 af 78

15 Opdatere procedurerne og planen for Backup og Restore kvartalsvist i forbindelse med Restore test. Sikre, at backupmedierne er placeret på en anden fysisk lokation end der, hvor Systemet drives. Ved multiple datacentre drift kan backupmedier dog anbringes på det sekundære driftscenter. Sikre, at Backups, som ikke er aktuelle, arkiveres på et sikkert og et til formålet omkostningseffektivt medie. Der skal altid mindst være 2 fulde kopier og jævnligt tages fuld Backup. Foretage Backup på et tidspunkt og på en måde, så det ikke er forstyrrende for drift af Systemet og/eller Brugere. Foretage Restore test af backupdata en gang i kvartalet, medmindre andet aftales skriftligt med KOMBIT. Testen kan foretages på Præproduktionsmiljøet. Minimere risikoen for, at data forsætligt eller uforsætligt går tabt ved sletning eller destruktion, herunder således at medarbejdere involveret i udførelsen af Ydelserne ikke har adgang til både backupdata og data i Driftsmiljøet. Leverandøren har i bilag 7.2.A.1 specificeret sine Ydelser i forbindelse med Backup and Restore, herunder fastsat plan for Backup og Restore. [Tilbudsgiver skal i bilag 7.2.A.1 beskrive Leverandørens procedurer for Backup, opbevaring af backupdata, Restore og test af Restore, herunder indsætte en plan for Backup og Restore. KOMBIT lægger vægt på, at Tilbudsgiver godtgør, at procedurerne er velafprøvede og veld o- kumenterede.] 7 Incident Management Leverandøren skal håndtere Incidents i henhold til Incident Management, som beskrevet under nærværende punkt og i øvrig på en måde, som lever op til best practice på området. Leverandøren skal med Incident Management processen sikre, at Systemet og driften heraf hurtigst muligt returneres til en tilstand, hvor Systemet kan anvendes i overensstemmelse med Kontrakten, og således at en Incidents indvirkning på Anvendernes virksomhed og aktiviteter begrænses mest muligt. Incident Management processen skal gennemføres i overensstemmelse med følgende proces: 1) En Incident konstateres, indrapporteres og prioriteres, jf. punkt ) Leverandøren iværksætter alle aktiviteter, der er nødvendige for at få en Incident løst, jf. punkt 7.6, og alle øvrige aftalte aktiviteter inden for de aftalte Servicemål herfor, jf. punkt ) Leverandøren orienterer (løbende) KOMBIT og øvrige Interessenter om Incidenten og dens håndtering, jf. punkt ) Leverandøren orienterer KOMBIT og øvrige Interessenter om, at Incidenten er løst, herunder med rapportering til KOMBIT, jf. punkt ) Incident Management processen afsluttes i forhold til de(n) konkrete Incident(s), medmindre KOMBIT kommer med indsigelser i forhold til Leverandørens rapport, jf. punkt Side 15 af 78

16 Leverandøren skal i forbindelse med Ydelserne under Incident Management anvende IT Se r- vice Management it-systemet, der er beskrevet under punkt 9.2, herunder til registrering af Incidents. 7.1 Generelle krav til Leverandørens Incident Management Leverandøren skal i forbindelse med Incident Management blandt andet udføre og levere følgende Ydelser: Foretage registrering af og opfølgning på indrapporterede Incidents, jf. punkt 9.2. Ved flere henvendelser vedrørende samme Incident skal disse så vidt muligt registreres med direkte indbyrdes relationer med henblik på at bidrage til en effektiv håndtering. Reagere på og foretage registrering af egne konstateringer af eller indikationer på Incidents, herunder i forbindelse med Events, jf. punkt 4.1. Foretage klassificering af Incidents for efterfølgende at kunne identificere relevante indsatsområder med henblik på bl.a. at reducere antallet af Incidents. Klassificeringen kan eksempelvis basere sig på typer som gentagne Incidents, hardware Incidents, Incidents på Integrationer mv. Prioritere Incidents i henhold til punkt Løse Incidents, så Systemet og driften heraf genetableres til normal og som i Kontrakten forudsat tilstand, jf. punkt 7.6. Eskalering af Incidents til Tredjepartsprogrammelleverandør ved Incident, hvor der er mistanke om eller årsagen til Incidenten er Tredjepartsprogrammel fra den pågældende Tredjepartsprogrammelleverandør. Eskalering af Incidents til Anvendersystemleverandør ved Incident, hvor årsagen til Incidenten skyldes eller kan skyldes forhold hos den pågældende Anvendersystemleverandør, herunder fejl i data. Løbende opfølgning på Incidents, herunder navnlig Incidents, der er eskaleret til Tredjepartsprogrammelleverandører samt Anvendersystemleverandører for at sikre den nødvendige fremdrift i afhjælpningen eller omgåelsen af forholdet/forholdene, der er årsag til Incident(s). Løbende orientering af KOMBIT om fremdrift i løsningen af Incidents eskaleret til Tredjepartsprogrammelleverandører eller Anvendersystemleverandør. Såfremt eskalering er foretaget til tredjepart skal Leverandør fortsat aktivt afsøge andre, også mindre sandsynlige, årsager til Incidenten samt muligheder for løsning af Incidenten. Rekvirering af Root Cause Analyse for alle prioritet A og B Incidents fra Anvendersystemleverandører eller Tredjepartsprogrammelleverandør og fremsendelse af analysen til KOMBIT. Såfremt Anvendersystemleverandør eller Tredjepartsprogrammelleverandør ikke efterkommer anmodning om Root Cause analyse, eskaleres sagen til KOMBITs driftschef eller dennes repræsentant. Løbende informering af den person, der har henvendt sig med Incident, om Incidentens håndtering. Informering af KOMBIT samt Brugere og Anvendere om fremdriften i håndteringen af Incidents med Prioritet A og B. For alle Incidents udføres og afsluttes Incident Management processen, så der sikres optimalt samspil og overgang mellem Incident Management og Problem Management. Leverandøren har i bilag 7.2.A.1 specificeret sine Ydelser i forbindelse med Incident Management. Side 16 af 78

17 [Tilbudsgiver skal i bilag 7.2.A.1 specificere Incident Management processen, herunder hvordan Leverandøren foretager registrering, klassificering, Omgåelse, eskalering, afhjælpning samt informering om håndteringen af Incidents, og hvordan Incident Management processen vil blive gennemført i forhold til Anvendersystemleverandør. Tilbudsgiver skal yderligere specificere samspillet og overgangen mellem Incident Management og Problem Management. KOMBIT lægger vægt på, at Tilbudsgiver godtgør, at Incident Management processen er velafprøvet og veldokumenteret, samt sikrer et konstruktivt samarbejde med Anvendersystemleverandører og Tredjepartsprogrammelleverandører.] 7.2 Indrapportering af information om Incidents Leverandøren skal ved egen konstatering af samt ved henvendelser om og/eller indrapportering af Incidents til Service Desk som minimum oprette en Incident Record og registrere følgende information: Unik identifikation Tidspunkt for Incidentens konstatering Årsag til Incident Identifikation af den person og organisation, der har henvendt sig, eller alternativt, specifikation af, hvordan Leverandøren konstaterede Incidenten Kontaktperson i organisationen, der indrapporterede den pågældende Incident Beskrivelse af Incidenten, hvilket omfatter beskrivelse af den observerede Incident, den observerede konsekvens, den Event, og/eller om muligt den Root Cause, der forårsager Incidenten, samt udført handling og opnået reaktion herpå Forslag til Incident kategorisering Forslag til Incidentprioritering, jf. punkt 7.3, 7.4 og 7.5 Eventuelle bilag til belysning af Incidenten, eksempelvis skærmprints Relationer til andre Incidents og Problems Ovenstående gælder uanset, om indrapportering sker telefonisk, via mail eller webformular, jf. punkt 9, eller Incidents konstateres af Leverandøren, herunder som led i drifts monitoreringen. Starttiden for en Incident ( Incidentstarttiden ) er, når Leverandøren som led i sin Incident Management proces, f.eks. ved en Event, eller i forbindelse med modtagelse af henvendelse til Service Desk eller til Kontaktperson, jf. punkt 7.8, konstaterer eller burde have konstateret en Incident. Incidentstarttiden kan aldrig være senere end henvendelsestidspunktet. 7.3 Prioritering af Incidents Incidentprioriteringen for Produktionsmiljøet, Præproduktionsmiljøet og Ekstern testmiljø Alle Incidents prioriteres i prioritet A, B, C eller D i henhold til følgende definitioner: Side 17 af 78

18 Incidentprioritet Beskrivelse Eksempler i Produktionsmiljøet Prioritet A Kritisk Incident Prioritet B Alvorlig Incident Incidenten har eller vil have kritisk indvirkning på Systemet og/eller løsningen af de opgaver, som Systemet anvendes til eller for. Incidenten har eller vil have alvorlig indvirkning på Systemet og/eller løsningen af de opgaver, som Systemet anvendes til eller for. En Incident har fx kritisk indvirkning, hvis en eller flere af følgende betingelser opfyldes: Incidenten udgør en kritisk sikkerhedsmæssig brist, herunder således, at der opnås uberettiget adgang til og/eller tab af personoplysninger, fortrolige oplysninger, økonomiske oplysninger eller lignende kritiske oplysninger. Incidenten indebærer en kritisk forringelse af Systemets anvendelse, herunder i form af følgende: o Systemet er utilgængeligt for alle Brugere hos én eller flere Anvendere; o Systemet og/eller afgørende funktionalitet er utilgængeligt for mere end 10% af samtlige Brugere; o Incidenten indebærer ukorrekte beregninger i Anvendersystemer; o Incidenten indebærer, at kritisk funktionalitet er utilgængelig. o Der sker nedbrud på netværksforbindelser, herunder til tredjeparter En eller flere Kritisk(e) Batchkørsel/Batchkørsler, jf. punkt 7.5, afvikles kun delvist eller fejler En eller flere Kritisk(e) Integration(er), jf punkt 7.4, fejler eller fungerer kun delvist Mere end 20% af Vigtige Integrationer, jf punkt 7.4, dog mindst 3, fejler eller fungerer kun delvist Overskridelse af Servicemål på 99,9 % for Maksimale Svartider, jf. punkt En Incident har fx alvorlig indvirkning, hvis en eller flere af følgende betingelser opfyldes: Incidenten har alvorlig indvirkning på anvendelsen af Systemet, herunder på funktionalitet, indeks, tabeller eller data, som Systemet udstiller fra Anvendersystem, som Systemet er tilsluttet, eller Systemets interne funktionalitet i øvrigt; Systemet kan ikke anvendes af Brugerne: o Mere end 50% af Brugerne hos en Anvender kan ikke anvende Systemet; eller o Mere end 5% af samtlige Brugere kan ikke anvende Systemet fuldt; Kritisk eller Vigtig Integration, jf. punkt 7.4, fejler eller fungerer kun delvist; Mere end 20% af Mindre Vigtige integratio- Side 18 af 78

19 Prioritet C Betydende Incident Prioritet D Mindre betydende Incident Incidenten har eller vil have betydende indvirkning på Systemet og/eller løsningen af de opgaver, som Systemet anvendes til eller for. Incidenten har eller vil have mindre betydende indvirkning på Systemet og/eller løsningen af de opgaver, som Systemet anvendes til eller for. ner, jf. punkt 7.4, dog mindst 3, fejler eller fungerer delvist; Vigtig Batchkørsel, jf. punkt 7.5, afvikles kun delvist eller fejler; Mindre Vigtig Batchkørsel, jf. punkt 7.5, og/eller Mindre Vigtig Integration, jf. punkt 7.4, fejler gentagende, resulterende i mere end 5% af samtlige Brugere ikke kan anvende Systemet fuldt; En Prioritet C eller D Incident, der kan forårsage eller kan forhindre afhjælpning af en Prioritet A eller B Incident, hvis ikke Incidenten omgås eller afhjælpes; Hvis dataelementer er beskadiget, tabt eller utilgængelig, indtil at Leverandøren har udført alle rimelige korrigerende handlinger for at genskabe data; Overskridelse af Servicemål på 95 % for Ønskede Svartiderjf. punkt En Incident har fx betydende indvirkning, hvis en eller flere af følgende betingelser opfyldes: En Incident, som Brugerne eller Anvendere kan undgå ved alternativ arbejdsgang, eller som ikke er væsentlig for anvendelsen af Systemet; Mindre Vigtig Integration, jf. punkt 7.4, fejler eller fungerer kun delvist; Mindre Vigtig Batchkørsel, jf. punkt 7.5, afvikles kun delvist eller fejler Overskridelse af Servicemål på 90 % for Ønskede Svartider, jf. punkt En Incident har fx mindre betydende indvirkning, hvis en eller flere af følgende betingelser opfyldes: En mindre væsentlig Incident, som medfører gene for Brugerne eller Anvendere, men ikke blokerer anvendelse og ikke nødvendigvis forudsætter alternativ arbejdsgang. Tabel 3: Prioritering af Incidents i Produktionsmiljøet, Præproduktionsmiljøet og Ekstern Testmiljø Incidentprioriteringen for Uddannelsesmiljøet Incidentprioritet Beskrivelse Eksempler Prioritet A Kritisk Incident Incidenten har eller vil have kritisk indvirkning på Uddannelsesmiljøet og/eller løsningen af de opgaver, Incidenten indebærer en kritisk forringelse af Uddannelsesmiljøets anvendelse, herunder i form af følgende: o Uddannelsesmiljøet og/eller afgørende funktionalitet er utilgængeligt for mere end 10% af samtlige aktive brugere Side 19 af 78

20 som Uddannelsesmiljøet anvendes til eller for. over en dag af uddannelsesmiljøet; o Incidenten indebærer, at kritisk funktionalitet er utilgængelig. o Der sker nedbrud på netværksforbindelser, herunder til tredjeparter En eller flere Kritisk(e) Integration(er) fejler eller fungerer kun delvist Mere end 20% af Vigtige Integrationer, dog mindst 3, fejler eller fungerer kun delvist Overskridelse af Servicemål på 99,9 % for Maksimale Svartider i Uddannelsesmiljøets Snitflader jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Overskridelse af Servicemål på 99,9 % for Maksimale Svartider i Uddannelsesmiljøets brugergrænseflader jf. punkt Prioritet B Alvorlig Incident Incidenten har eller vil have alvorlig indvirkning på Uddannelsesmiljøet og/eller løsningen af de opgaver, som Uddannelsesmiljøet anvendes til eller for. Incidenten har alvorlig indvirkning på anvendelsen af Uddannelsesmiljøet, herunder på funktionalitet, indeks, tabeller eller data, som Uddannelsesmiljøet udstiller fra Anvendersystem, som Uddannelsesmiljøet er tilsluttet, eller Uddannelsesmiljøet interne funktionalitet i øvrigt; Uddannelsesmiljøet kan ikke anvendes af Brugerne: o o Mere end 50% af Brugerne i en Anvender kan ikke anvende Uddannelsesmiljøet; eller Mere end 5% af samtlige Brugere kan ikke anvende Uddannelsesmiljøet fuldt; Kritisk eller Vigtig Integration fejler eller fungerer kun delvist; Mere end 20% af Mindre Vigtige integrationer dog mindst 3, fejler eller fungerer delvist; En Prioritet C eller D Incident, der KAN forårsage eller KAN forhindre afhjælpning af en Prioritet A eller B Incident, hvis ikke Incidenten omgås eller afhjælpes; En Prioritet C eller D Incident, der KAN forårsage eller KAN forhindre afhjælpning af en Prioritet A eller B Incident, hvis data elementer er beskadiget, tabt eller utilgængelig, indtil at Leverandøren har udført alle rimelige korrigerende handlinger for at genskabe data; En Prioritet C eller D Incident, der KAN forårsage eller KAN forhindre afhjælpning af en Prioritet A eller B Incident, hvis input eller output data elementer eller beskeder, der er klar til at blive processeret, har ventet på sådan processering i mere end 2 timer medmindre andet fremgår af Kontraktens Bilag 2 eller Underbilag til Kontraktens Bilag 2. Overskridelse af Servicemål på 95 % for Ønskede Svartider i Uddannelsesmiljøets Side 20 af 78

21 Inci- Prioritet C Betydende dent Incidenten har eller vil have betydende indvirkning på Uddannelsesmiljøet og/eller løsningen af de opgaver, som Uddannelsesmiljøet anvendes til eller for Prioritet D Mindre betydende Incidenten har eller vil have mindre Incident betydende indvirkning ser opfyldes: på Ud- dannelsesmiljøet og/eller løsningen af de opgaver, som Uddannelsesmiljøet anvendes til eller for Tabel 4: Prioriteringen af Incidents i Uddannelsesmiljøet Snitflader jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Overskridelse af Servicemål på 95 % for Ønskede Svartider i Uddannelsesmiljøets brugergrænseflader jf. punkt XXX En Incident, som Brugerne eller Anvendere kan undgå ved alternativ arbejdsgang, eller som ikke er væsentlig for anvendelsen af Uddannelsesmiljøet; Mindre Vigtig Integration fejler eller fungerer kun delvist; eller Overskridelse af Servicemål på 90 % for Ønskede Svartider i Uddannelsesmiljøets Snitflader jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Overskridelse af Servicemål for Ønskede Svartider på 90 % i Uddannelsesmiljøets brugergrænseflader jf. punkt En Incident har fx mindre betydende indvirkning hvis en eller flere af følgende betingel- En mindre væsentlig Incident, som medfører gene for Brugerne eller Anvendere, men ikke blokerer anvendelse og ikke nødvendigvis forudsætter alternativ arbejdsgang. Det er Leverandørens ansvar at tildele Incidents prioritet i overensstemmelse med ovenstående definitioner samt at vurdere årsag til Incident, og om Incidenten skal løses af og dermed ved eskalering til tredjemand. Ved uenighed om en Incidents prioritering, eller hvorvidt Incidenten skal løses af og ved eskalering til tredjemand, træffer KOMBIT beslutning herom, idet Leverandøren dog i så fald kan eskalere spørgsmålet i overensstemmelse med Driftskontraktens punkt Som alternativ til en eskalation i overensstemmelse med Driftskontraktens punkt 33.2 kan Parterne a f- tale, at afgørelsen på Parternes uenighed udskydes, herunder med mulighed for efte rfølgende eskalation i overensstemmelse med Driftskontraktens punkt Indtil spørgsmålet om prioritering af og/eller ansvaret for løsningen af Incidenten er afgjort, skal Leverandøren håndtere denne i henhold til KOMBITs beslutning. Viser det sig efterfølgende gennem fælles erkendelse eller den sagkyndiges afgørelse, at Incidenten burde have været prioriteret og/eller løst af andre som anført af Leverandøren, kan Leverandøren kræve dokumenterede meromkostninger, herunder i forbindelse med nødvendiggjort merarbejde som følge af KOMBITs fejlagtige prioritering og/eller ansvarsplacering, dækket af KOMBIT, idet det dokumenterede merarbejde betales i overensstemmelse med Driftskontraktens bestemmelser om udførelse af timebaserede ressourcer. Servicemålene for de enkelte Incidents prioritet gælder i alle tilfælde, uanset hvornår og hvordan Leverandøren har prioriteret en Incident. Dette princip illustreres ved følgende e k- sempler: Side 21 af 78

22 Leverandøren burde have konstateret en Prioritet A Incident mandag kl Servicemålene for Prioritet A Incidents gælder fra mandag kl. 9.00, uanset om Lev e- randøren først konstaterer og/eller prioriterer Incidenten mandag kl Servicemålene for Prioritet A Incidents gælder ligeledes fra mandag kl. 9.00, uanset om Leverandøren med eller uden indsigelser fra KOMBIT prioriterer Incidenten ukorrekt, eksempelvis som en Prioritet B Incident Fejl i Systemet Konstateres der kategori A eller B Fejl i Systemet, jf. Kontraktens bilag 6, skal sådanne Fejl prioriteres og håndteres som henholdsvis prioritet A og B Incidents og således, at alle Se r- vicemål i dette bilag 7.2.A regnes fra det tidligste af følgende tidspunkter: a) hvor Fejlen(e) konstateres, uanset om Fejlene skaber driftsforstyrrelser, eller b) hvor driftsforstyrrelser som følge af Fejlen opstår. Ved uenighed mellem Parterne om, hvorledes en Fejl skal kategoriseres, skal uenigheden løses som beskrevet i Driftskontraktens punkt Kategorisering af Integrationer til Incidentprioritering Såfremt der opstår Fejl og andre driftsforstyrrelser i forhold til en Integration, håndteres dette som en Incident i overensstemmelse med de Servicemål, som er gældende for håndtering af Incidents. Til brug for prioriteringen af Incidents for Integrationer, jf. punkt 7.3, kategoriseres alle Integrationer i følgende kategorier: Integrationskategorier Eksempler på Integrationer i Produktionsmiljøet Kritisk Integration En Integration til et andet system som er afhængig af Integrationen Integrationen har kritisk i forbindelse med udbetalinger betydning for Systemet eller afgørelser i myndighedssager. og/eller løsningen af de opgaver, som Systemet En Integration til et andet system anvendes til eller for. som anvendes af mindst 5 Anvendere Integrationen indlæser kritisk data i Systemet, som skal være konsistent og retvisende fx data om systemers og brugeres rettigheder. Vigtig Integration Integrationen har vigtig betydning for Systemet og/eller løsningen af de opgaver, som Systemet En Integration til et andet system som er delvist afhængig af Integrationen i forbindelse med udbetalinger eller afgørelser i myndighedssager. En Integration til et andet system Incidentprioritering Fejl og andre driftsforstyrrelser ved sådanne Integrationer skal som Incident prioriteres som Prioritet A Fejl og andre driftsforstyrrelser ved sådanne Integrationer skal som Incident prioriteres som Prioritet B Side 22 af 78

23 anvendes til eller for. Mindre Vigtig Integration Integrationen har mindre vigtig betydning for Systemet og/eller løsningen af de opgaver, som Systemet anvendes til eller for. Tabel 5 Integrationskategorier som anvendes af mindst 2 Anvendere Integrationen indlæser vigtig data i Systemet, som skal være konsistent og retvisende. Fx persondata som er følsomt eller semifølsomt En Integration til et andet system, hvor Anvendere ikke er væsentligt påvirket. Integrationen indlæser mindre vigtig data i Systemet, som skal være konsistent og retvisende. Fejl og andre driftsforstyrrelser ved sådanne Integrationer skal som Incident prioriteres som Prioritet C De enkelte Integrationer kategoriseres af KOMBIT og dokumenteres af Leverandøren i driftsdokumentationen, jf. bilag 7.2.F, og på baggrund af deres vigtighed i forhold til driftsafviklingen af Systemet og effekt for Brugere og Anvendere. Er en Integration ikke kategoriseret, kategoriseres Integrationen som en Kritisk Integration i forhold til Incident Management. Integrationer skal dokumenteres i driftsdokumentationen, jf. bilag 7.2.F. Der er efter forudgående skriftlig aftale med KOMBIT mulighed for at nedgradere prioriteten af en Incident med et niveau, hvis en konkret Fejl eller driftsforstyrrelse vurderes som mindre betydende, jf. følgende eksempel. KOMBIT kan afvise et ønske fra Leverandøren om at nedgradere prioriteten af en Incident. Eksempel: Der konstateres en Fejl ved afvikling af en Kritisk Integration. Der skal som følge heraf oprettes en Prioritet A Incident på Fejlen. Indledende fejlsøgning afdækker, at Fejlen hverken blokerer for anvendelse af Systemet eller medfører, at Brugerne skal anvende alternative arbejdsgange. KOMBIT orienteres herom, og hvis KOMBIT skriftligt erklærer sig enig i vurderingen, nedgraderes Incidentet fra Prioritet A til Prioritet B. Tilsvarende kan en Fejl i en Vigtig Integration nedgraderes fra Prioritet B til Prioritet C Incident og en Fejl i en Mindre Vigtig Batchkørsel nedgraderes fra Prioritet C til D Incident, hvis KOMBIT forinden skriftligt har erklæret sig enig i Leverandørens vurdering. 7.5 Kategorisering af Batchkørsler til Incidentprioritering Såfremt der sker Fejl og andre driftsforstyrrelser i forhold til en Batchkørsel (herunder forsinkelse eller kun delvis afvikling), håndteres dette som en Incident og følger de Servicemål, som er gældende for håndtering af Incidents. Til brug for prioriteringen af Incidents for Batchkørsler, jf. ovenstående punkt 7.3, kategoriseres alle Batchkørsler i følgende kategorier: Batchkørsel Eksempler på Batchkørsler i Pro- Incidentprioritering Side 23 af 78

24 kategorier Kritisk Batchkørsel Vigtig Batchkørsel Mindre Vigtig Batchkørsel duktionsmiljøet En Kritisk Batchkørsel omfatter: En Batchkørsel, hvor mindst et andet system er afhængig af Batchkørslen i forbindelse med udbetalinger eller afgørelser i myndighedssager. En Batchkørsel, som påvirker mindst et andet system, som anvendes af mindst 5 Anvendere Batchkørslen indeholder kritisk data fra Anvendersystemer fx vedrørende sikkerhed eller masseopdateringer fra registre. En Vigtig Batchkørsel omfatter: En Batchkørsel, hvor mindst et andet system som er delvist afhængig af Batchkørslen i forbindelse med udbetalinger eller afgørelser i myndighedssager. En Batchkørsel som påvirker mindst et andet system som anvendes af mindst 2 Anvendere Batchkørslen indeholder vigtig data fra Anvendersystemer fx indlæsning eller udtræk af data, som indeholder persondata, som er følsomme eller semifølsomme. En Mindre Vigtig Batckkørsel omfatter: En Batchkørsel hvor mindst et andet system, hvis Anvendere ikke er væsentligt påvirket. Batchkørslen indeholder mindre vigtig data. Fejl og andre driftsforstyrrelser ved sådanne Batchkørsler skal som Incident prioriteres som Prioritet A Fejl og andre driftsforstyrrelser ved sådanne Batchkørsler skal som Incident prioriteres som Prioritet B Fejl og andre driftsforstyrrelser ved sådanne Batchkørsler skal som Incident prioriteres som Prioritet C De enkelte Batchkørsler kategoriseres af KOMBIT i forbindelse med afklaringsfasen, jf. Kontraktens bilag 1, og på baggrund af deres vigtighed i forhold til driftsafviklingen af Systemet og effekt for Brugere og Anvendere. Er en Batchkørsel ikke kategoriseret, skal den kategor i- seres som en Kritisk Batchkørsel. Batchkørsler skal dokumenteres i driftsdokumentationen, jf. bilag 7.2.F. Der er efter forudgående skriftlig aftale med KOMBIT mulighed for at nedgradere prioriteten af en Incident med et niveau, hvis en konkret Batchkørsel vurderes som mindre vigtig end beskrevet, jf. følgende eksempel. KOMBIT kan afvise et ønske fra Leverandøren om at nedgradere prioriteten af en Incident. Eksempel: Side 24 af 78

25 Der konstateres en Fejl ved afvikling af en Kritisk Batchkørsel. Der oprettes en Prioritet A Incident på Fejlen. Indledende fejlsøgning afdækker, at Incidenten ikke har eller kan have kritisk indvirkning på Systemet. KOMBIT orienteres herom, og hvis KOMBIT skriftligt erklærer sig enig i vurderingen, nedgraderes Incidentet fra Prioritet A til Prioritet B. Tilsvarende kan en Fejl i en Vigtig Batchkørsel nedgraderes fra Prioritet B til Prioritet C Incident, og en Fejl i en Mindre Vigtig Batchkørsel nedgraderes fra Prioritet C til D Incident, hvis KOMBIT forinden er hørt herom og skriftligt har erklæret sig enig i Leverandørens vurdering. 7.6 Løsning af Incidents Leverandøren skal under Incident Management løse Incidents i overensstemmelse med Se r- vicemål herfor. Incidents kan løses ved Omgåelse, jf. punkt 7.6.1, eller afhjælpning, jf. punkt Uanset, om Incidents løses ved Omgåelse eller afhjælpning, skal Leverandøren udføre alle aktiviteter, der er nødvendige for at løse Incidents i henhold til de Servicemål, der fremgår af punkt 7.7, herunder ved levering af nødvendigt supplerende Infrastruktur, Programmel, programmel i Driftsmiljøet og konsulentbistand. Arbejdet med løsningen af Incidents skal derudover overholde Driftskontraktens garantier og øvrige bestemmelser, jf. herunder Driftskontraktens punkt 5 og 6. Incidents anses først for løst, når Systemet og driften heraf er returneret til normal drift og en tilstand, hvor Systemet kan anvendes i henhold til Kontrakten, og de(n) pågældende Incidents indvirkning(er) på Anvendernes anvendelse og anvendelsesmuligheder af Systemet er minimal Omgåelse Ved Omgåelse fjernes Incidentens effekt på og/eller risiko for effekt på Systemets anvendelighed således, at Systemet igen kan anvendes i overensstemmelse med Kontrakten, og/eller at risikoen for driftsforstyrrelser i Systemets anvendelighed er fjernet. Ved Omgåelse sker der ikke eliminering af Incidentens Root Cause. Omgåelse kan eksempelvis gennemføres ved følgende aktiviteter: Rettelse til Driftsmiljøet Rettelse i Konfigurationsmateriale eller Programmel Alternativ arbejdsgang for Anvendere eller Anvendersystemer Afhjælpning Ved afhjælpning fjernes dels Incidentens effekt på og/eller risiko for effekt på Systemets anvendelighed som ved Omgåelse, dels Incidentens Root Cause. Efter afhjælpning skal såvel Systemet, driften som Leverandørens øvrige Ydelser således opfylde Kontraktens krav, idet Fejl blandt andet skal være afhjulpet. Afhjælpning kan eksempelvis gennemføres ved følgende aktiviteter: Rettelse til Driftsmiljøet Side 25 af 78

UNDERBILAG 7.3.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.3.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.3.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Driftskontrakten,

Læs mere

Bilag 7.2.A Ydelser og Servicemål Samarbejdsplatformen

Bilag 7.2.A Ydelser og Servicemål Samarbejdsplatformen Bilag 7.2.A Ydelser og Servicemål Samarbejdsplatformen INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af de Ydelser, som Leverandøren skal levere i henhold til Driftskontrakten,

Læs mere

Bilag 07.2.A - Ydelser og Servicemål FLIS Genudbud

Bilag 07.2.A - Ydelser og Servicemål FLIS Genudbud Bilag 07.2.A - Ydelser og Servicemål FLIS Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af de Ydelser, som Leverandøren skal levere i henhold til Driftskontrakten, og

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Servicedeklaration Virk.dk Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2 2. Kort beskrivelse af

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 3 Driftsydelser [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde de steder, der er markeret med [ ]. Nærværende

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 7 SERVICEMÅL INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Forudsætninger for servicemål... 4 3. Driftseffektivitet... 4 3.1 Servicemål... 4 3.2 Måling af driftseffektivitet... 4 4. Svartider... 5 4.1

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Proces for Problem Management

Proces for Problem Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 7 Drift - 7.02 Problem Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Problem Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

KontraktBilag 3 Servicemål

KontraktBilag 3 Servicemål KontraktBilag 3 Servicemål [Måned] 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandør... 4 1.1 Bilagets formål og indhold... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Driftsforudsætninger... 4 2.1. Konfiguration

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Bilag 8 Servicemål med forudsætninger samt målemetoder Side 1 af 5 Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Såfremt de tilbudte leverancer indeholder enheder, som i henseende til driftseffektivitet

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Proces for Incident Management

Proces for Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Incident Management Version: 0.1.7 Igangsat den: 27/10 2011 Sidst rettet 25/09-2014 Indledning Incident Management processen behandler alle incidents og Service

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan

Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan Bilag 7.2.B Priser og betalingsplan FLIS Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal, som del af sit tilbud, følge og

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Område dækket af servicepakke Vedligehold

Område dækket af servicepakke Vedligehold Område dækket af servicepakke Vedligehold Beskrivelse: Generelt Servicepakke Vedligehold er en del af programmelvedligeholdelsen, men beskrives herunder for at samle relevant information om serviceniveau.

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. INFRASTRUKTURENS NORMALE DRIFTSSITUATION... 3 3. TILGÆNGELIGHED... 4 3.1

Læs mere

Kravspecifikationen er udformet med vekslende tekstuel beskrivelse af behov og krav og de relevante behov og krav.

Kravspecifikationen er udformet med vekslende tekstuel beskrivelse af behov og krav og de relevante behov og krav. 18. marts 2013 KMJ NOTAT SAPA Udbudsbilag Til brug for SAPA udbudsforretning udarbejdes følgende bilag: Bilag 0 Definitioner I dette bilag vil de definitioner som benyttes i kontrakten og på tværs af bilagene

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Bilag H1: Ydelser og Servicemål

Bilag H1: Ydelser og Servicemål Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og udvikling (Application Management) af Systemkomplekset (SIV-platformen). Dato: [Udfyldes] Version: [Udfyldes] Vejledning til tilbudsgiver Teksten i denne vejledning

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

Proces for Problem Management

Proces for Problem Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Problem Management Version: 1.0.0 Igangsat den: 17/11 2010 et er at analysere driftsforstyrrelser (incidents) med den hensigt at finde den tilgrundliggende

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse

Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse Efter indgåelse af kontrakt skal der udarbejdes en vedligeholdelsesaftale med udgangspunkt i de i kontraktbilag 3 angivne priser og nedenstående skabelon. 1 Vedligeholdelse

Læs mere

Bilag 6. Servicemål. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 6. Servicemål. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 6 Servicemål Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 6 Servicemål Side 1/14 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Indlæg Viking Viking IT Inspiration eller religion Forandringsledelse Incident i små bidder Resultater 10 bud VIKING Life-Saving Equipment Privatejet

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Proces for Major Incident Management

Proces for Major Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Major Incident Management Version: 0.1.0 Igangsat den: 18/08 2011 Indledning Major Incident Management er den proces (arbejdsgang), som behandler alle Major

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER Vejledning Dette bilag indeholder Folketingets forslag til udformning af bilaget. Leverandøren kan bistå med ændringer, der skal begrundes. BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 11 SERVICEMÅL (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen af bilaget

Læs mere

Bilag 5A Standardserviceydelser

Bilag 5A Standardserviceydelser Bilag 5A Standardserviceydelser Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.1 BESTILLING AF STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.2 TILFØJELSE

Læs mere

Proces for Change Management

Proces for Change Management Regionen - It-stabens Kvalitetshåndbog - 6 Implementering - 6.01 Change Management It-stabens Kvalitetshåndbog Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Proces for Change Management Niveau: Proces Dokumentbrugere:

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Servicedeklaration. For eindkomst. Ansvarlig: SKAT

Servicedeklaration. For eindkomst. Ansvarlig: SKAT Servicedeklaration For eindkomst Ansvarlig: SKAT Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2. Kort beskrivelse af service 2 2 3. Servicetidsrum for drift 3 Servicetidsrum

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger)

Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Driftsaftale for Den fælles sårjournal Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Gældende fra: Gældende til: xx.xx.2015 xx.xx.2016 Seneste revisions

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Service Level Agreement (SLA) dokumenterer det aftalte service niveau. Aftales der individuelle ændringer til Hostnordics standard SLA, beskrives afvigelserne i Bilag 1 til kontrakten. Såfremt

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst 2. Opfølgning på arbejdsgange 3. En BI-leverandørs syn på Serviceplatformen 4. Testdata 5. Integrationsmønstre 6. Orientering fra kommunedialog

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces Driftsleverandørens Driftsprøve beskrivelse af formål og proces 16. april 2015 Den samlede dokumentation består af følgende dokumenter: Dokument Version Driftsdokumentation v 1.8 Dokumentationen vedligeholdes

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Spørgsmål / svar til udbud 1 Kontrakt, Pkt. 2, 3. afsnit I Kontrakten, Pkt. 2, 3. afsnit er det anført at Kunden stiller udviklings- og testmiljøer til rådighed for opgaveløsning som beskrevet i bilag

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere