RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej Hellerup. København den 22. december 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004"

Transkript

1 TV 2/Reklame Baunegårdsvej Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004 klaget over en tvreklame for Debitel 1-øre sendt på TV 2. Klager finder reklamen vildledende, idet den giver forbrugeren indtryk af, at der for et oprettelsesgebyr på 199 kr. kan ringes for 1 øre i minuttet og sendes sms er for 1 øre pr. stk. Klager er imidlertid efterfølgende blevet opmærksom på, at prisen på 1 øre kun gælder opkald til fastnet, men at opkald til mobiltelefoner koster 99 øre i minuttet. Klager afviser ikke, at tv-reklamen oplyser om denne begrænsning, men at oplysningen i så fald er så utydelig, at seeren ikke når at registrere den. TV 2/Reklame har med sit høringssvar tilsendt Nævnet en dvd med tvreklamen for Debitel samt vedlagt en udskrift af reklamens speak og tekst. Radio- og tv-nævnet henviser til dette bilag, da det giver en fyldestgørende beskrivelse af reklamen. Høring Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax CVR nr Bank: Jyske Bank Reg.nr Konto nr TV 2/Reklame har i høringssvar af 30. november 2004 oplyst følgende:..i reklamen, som indledes med en præsentation af to mobiltelefoner, oplyses det, at telefonerne sælges med indbygget Debitel 1 øre, hvor du sender SMS og ringer til kun 1 øre. Umiddelbart herefter kommer der en linie frem på skærmen, hvorpå der står Mobil til fastnet 1 øre. Ifølge klagers oplysninger koster opringninger fra en mobiltelefon til en anden mobiltelefon imidlertid 99 øre i minuttet. Denne oplysning indgår ikke i TVreklamen. TV 2 Reklame har ved godkendelsen af reklamen lagt til grund, at de oplysninger, der indgår i spottet, er korrekte. Når det af reklamen fremgår, at du sender SMS og ringer til kun 1 øre, har vi derfor antaget, at dette gjaldt op- J.nr.:

2 ringninger til både fastnet og mobiltelefon. Fremhævelsen af fastnetprisen har vi opfattet som en understregning af, at prisen ikke kun gælder mobilsamtaler, da der typisk er forskel på taksten på fastnet- og mobilopkald. Da det som nævnt ikke fremgår af reklamen, at opkald til andre mobiltelefoner koster 99 øre, og da vi ikke er blevet gjort opmærksomme herpå ved modtagelsen af reklamen, har vi ikke haft mulighed for at forholde os til denne oplysning. Der vedlægges en udtalelse fra annoncøren med bilag, samt en CD-rom med en kopi af reklamen. Debitel Danmark A/S oplyser i brev af 25. november 2004 følgende: Debitel Danmark A/S skal herved vende tilbage vedr. ovenstående. Selskabet anvendte i perioden, forud for Radio- og TV-Reklamenævnet, to forskellige reklameindslag som roterede med interval. Udskrift af de to indslag er vedlagt. Ved efterfølgende evaluering af disse kan debitel konstatere, at der på det ene indslag ikke er informeret tilstrækkeligt omkring vilkårene for det markedsførte produkt, hvilket selvfølgelig er en fejl. Det skal bemærkes, at reklameindslaget nu er fjernet. At overholde loven er vigtigt for debitel Danmark A/S og sikring heraf udgør også en væsentlig del i udviklingen af vores reklameindslag. Det er derfor beklageligt, at selskabet ikke har informeret tilstrækkeligt i den pågældende reklame. Det skal dog tilføjes, at kunden forud for oprettelse af et abonnement får udleveret debitel Danmark A/S s prisliste i overensstemmelse med telelovgivningen, hvoraf de konkrete vilkår for produktet fremgår. For så vidt angår font og tidsrummet, hvorved de enkelte billeder vises, følger disse de forskrifter som dels lovgivningen samt TV 2 Reklame kræver. I tillæg hertil vedlægges udskrift af reklamens speak og tekst. Forbrugerombudsmanden har i brev af 9. december 2004 følgende kommentarer:. I reklamen oplyses det, at telefonerne sælges med indbygget debitel- 1 øre, hvor du sender SMS og ringer til kun 1 øre. Herefter kommer der en linie frem på skærmen, hvorpå der står Mobil til fastnet 1 øre. Ifølge klageres oplysninger koster opringninger fra en mobiltelefon til en anden mobiltelefon imidlertid 99 øre i minuttet. Denne oplysning fremgår ikke af reklamen.

3 Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at reklamen ikke giver modtageren det indtryk, at den reklamerede pris kun gælder, hvis man ringer fra mobil til fastnet. Dette er en væsentlig oplysning for forbrugerens bedømmelse af reklamen, hvorfor dette bør fremgå klart af reklamen. Endvidere fremgår det af reklamen, at de markedsførte mobiltelefoner kan købes for kun 1 krone, og ved reklamens afslutning fremgår det ganske kortvarigt og med meget lille tekst Ved oprettelse af debitel 1 øre (199 kr. pr. md. Bindende 6 mdr.). Telefonen er SIM-locked. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Oplysningerne ved reklamens afslutning er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse af afgørende betydning for forbrugerens bedømmelse af tilbuddet, idet det er en betingelse for at kunne købe de pågældende mobiltelefoner til 1 krone og for at kunne sende en SMS og ringe for 1 øre, at der samtidig oprettes et bindende abonnement i 6 mdr. til en pris på 199 kr. pr. måned, hvilket betyder, at den samlede mindste udgift i bindingsperioden udgør (6x199+1) i alt kr. Disse oplysninger bør efter Forbrugerombudsmandens opfattelse fremgå klart af reklamen med samme tydelighed som hovedbudskabet. Samlet set finder Forbrugerombudsmanden derfor, at reklamen er vildledende og klart i strid med markedsføringslovens 2, stk. 1. Det bemærkes, at al markedsføring bedømmes med udgangspunkt i det helhedsindtryk, den umiddelbart giver forbrugerne. Såvel ordvalget, annoncens opsætning og valg af medie skaber helhedsindtrykket. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse må der ved brug af tv-reklamer tages hensyn til mediets særlige karakter, herunder seernes begrænsede mulighed for at gøre sig bekendt med detaljer i reklamebudskabet. Radio- og tv-mediets gennemslagskraft og den yderst begrænsede mulighed for modtageren til at studere reklamebudskabet endnu en gang medfører, at der bør stilles samme krav om tydelighed på et flygtigt medie som ved anden form for markedsføring. Vilkår der er væsentlige for forbrugernes vurdering af markedsføringen skal således være i balance med hovedbudskabet. I det omfang en annoncør gør gældende, at det ikke er muligt at oplyse tydeligt om alle prisforhold og vilkår m.v. i en tv-reklame, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at man må afstå fra at komme med prisoplysninger.

4 Nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 behandlet sagen på sit møde den 15. december 2004 og skal udtale: Debitel har oplyst, at reklameindslaget blev sendt i to forskellige versioner som roterede med interval, og at det ved en efterfølgende evaluering kunne konstateres, at der på det ene indslag ikke blev informeret tilstrækkeligt omkring vilkårene for produktet, hvorefter reklameindslaget nu er fjernet. Debitel præciserer imidlertid ikke, hvilken af de to reklamer, som er blevet fjernet. Radio- og tv-nævnet har udelukkende taget stilling til det reklameindslag, som TV 2/Reklame har udtalt sig om, og som er indeholdt på den dvd Nævnet har modtaget. I henhold til 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn skal reklamer være i overensstemmelse med markedsføringsloven og i øvrigt respektere alment accepterede reklameetiske normsæt. Markedsføringslovens 2, stk. 1, foreskriver, at der ikke må anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser. I reklamen oplyses det med speak, at man for 1 krone kan købe en Sony Ericsson T630 eller en Nokia 6610i begge med farvedisplay, digitalkamera og indbygget debitel-1 øre, hvor der kan sendes SMS og ringes for kun 1 øre. Speaken suppleres med teksten, Minutpris 1 øre og SMS 1 øre, samtidig med at der hopper kugler påtrykt 1 øre ind over skærmen. Efterfølgende vises teksten: Mobil til fastnet 1 øre. Ifølge debitels hjemmeside gælder prisen på 1 øre, kun for opkald til fastnet, hvorimod opkald til andre mobiltelefoner koster 99 øre i minuttet. Prisen på 99 øre i minuttet for opkald til mobiltelefoner fremgår ikke af reklamen. TV 2/Reklame oplyser, at det ved godkendelsen af reklamen blev lagt til grund, at de oplysninger, der indgår i spottet, er korrekte. Stationen oplyser endvidere, at når det af reklamen fremgår, at du sender SMS og ringer til 1 øre, er blevet antaget, at dette gjaldt opringninger til både fastnet og mobiltelefon. Fremhævelsen af fastnetprisen blev opfattet som en understregning

5 - 5 - af, at prisen ikke kun gælder mobilsamtaler, da der typisk er forskel på taksten på fastnet- og mobilopkald. Radio- og tv-nævnet er af den opfattelse, at oplysningen er en væsentlig forudsætning for køberen, hvorfor reklamens udeladelse heraf urigtigt giver seeren indtryk af, at der kan ringes til både fastnet og mobiltelefoner for 1 øre. Reklamen oplyser endvidere, at telefonerne kan købes for kun 1 krone, men ved reklamens afslutning fremgår det ganske kortvarigt og med meget lille tekst *ved oprettelse af debitel 1 øre (199 kr. pr. md., bindende i 6 mdr.), telefonen er SIM-locked. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Betingelsen for at kunne købe de pågældende mobiltelefoner for 1 krone er således, at der samtidig oprettes et bindende abonnement i 6 mdr. til en pris på 199 kr. pr. måned. Som oplyst i udtalelsen fra Forbrugerombudsmanden udgør den samlede mindste udgift i bindingsperioden (6x199+1) i alt kr. Det er Radio- og tv-nævnets opfattelse, at denne oplysning er af afgørende betydning for reklamens påvirkning på seeren. Seeren skal på ganske kort tid nå at gøre sig bekendt med de pågældende begrænsninger, som står med væsentlig mindre bogstaver end reklamens øvrige prisoplysninger og budskaber. Når det klart med lyd og billede tilkendegives, at der kan købes en mobil til 1 krone, bør reklamen i tydeligere omfang end tilfældet er oplyse om de gældende vilkår. Der skal således være en balance mellem hovedbudskabet og vilkårene, hvilket er særligt vigtigt, når der er tale om væsentlige begrænsninger i vilkårene. Det, at telebranchen er præget af uigennemskuelige priser og vanskeligt forståelige abonnementsvilkår, taler ydermere for en tydeliggørelse af begrænsningerne i et så stærkt medie som tv. Radio- og tvnævnet finder derfor, at reklamen er urimeligt mangelfuld og vildledende og egnet til at påvirke efterspørgslen af debitels tilbud. Det er i den forbindelse uden betydning, at forbrugeren eventuelt bliver bragt ud af sin vildfarelse inden aftaleindgåelsen fx gennemlæsning af abonnementsvilkårene. På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: Tv-reklamen for Debitel 1-øre er i strid med markedsføringslovens 2, stk. 1, jf. reklamebekendtgørelsens 8, stk. 2. Reklamen må således ikke vises medmindre, der skabes en balance mellem hovedbudskabet og begrænsningerne hertil, således at reklamen ikke er egnet til at vildlede. Nævnet skal indskærpe over for TV2/Reklame, at TV 2 har ansvaret for, at oplysninger i de

6 - 6 - udsendte reklamer er korrekte. TV 2 må påregne en skærpet holdning fra Nævnets side ved fremtidige overtrædelser af lignende art. Christian Scherfig Nævnsformand /Christina Sigvardt Nævnssekretær

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere