Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK"

Transkript

1 Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet overblik over indsatsen på området. Derudover efterspørges en vurdering af sammenhæng imellem økonomi og kvalitet ved anvendelse af anden aktør contra en hjemtagelse af opgaven til eget regi. Arbejdsgruppen har bestået af Maria Christine Nielsen, Pia Noer Ramsgaard, begge økonomi og Jo Larsen fra ARC (Aktivering og Revalidering). Derudover har gruppeledere, jobcenterchef og fagchef deltaget ad hoc efter behov Som en del af den politiske udviklingsindsats 2010 er der opstillet følgende mål: Nedsættelse af tværfaglig analysegruppe Få skabt overblik i forhold til elementerne i indsatsen og den dermed forbundne kvalitet og økonomi Få et reelt billede af hvilke opgaver der kan/skal hjemtages, samt en vurdering af besparelsesmulighederne. Herunder også en vurdering af behovet for yderligere bygningsmæssige faciliteter og dermed forbundne anlægs- og driftsudgifter, der vil være nødvendige for at udføre det selv Udarbejde fremadrettet forslag m.h.p. politisk beslutning og evt. følgende indarbejdelse i budget 2011, samt overslagsårene Konklusion og indstilling til det politiske udvalg Arbejdsgruppen konkluderer og indstiller følgende: At der i første omgang oprettes et antal yderligere pladser til brug for sygedagpenge og ledighedsydelse At pladserne i første omgang købes hos ekstern leverandør, hvilket vil give en nettogevinst på kr. jf. tallene i boks 3 i bilaget bagerst i rapporten. Derudover konkluderer og indstiller arbejdsgruppen følgende: At der er et behov for yderligere oprettelse af pladser på kontanthjælpsområdet At FMK er konkurrencedygtig på både pris og kvalitet, når det gælder tilbud til borgere på ledighedsydelse, sygedagpenge og kontanthjælpsmodtagere, samt en lille del af gruppen af forsikrede ledige At FMK ikke lige nu har den fornødne bygningsmæssige kapacitet til selv at løse opgaven At der udarbejdes en langsigtet strategi med henblik på hjemtagelse af den del vi i dag køber hos ekstern leverandør, samt oprettelse af yderligere pladser

2 Omfanget af analysen Analysen er baseret på oplysninger registreret på målgrupperne en given dag, og er således et billede på situationen netop den dag, og er derfor ca. tal. Antal Kontanthjælp Ledighedsydelse Sygedagpenge Dagpenge (april)* Antal sager Ca. 800 Ca fordelt på ydelse Antal sager med (heraf aktivt tilbud delvis raskmeldte) Antal passive sager *Grundet forskellige registreringsværkstøjer, er tallet for dagpengemodtagere baseret på træk for jobindsats for april måned. Analysen omfatter endvidere en gennemgang af i hvilket omgang FMK sender borgere i tilbud internt i kommunen, samt hos anden leverandør. Tallene er baseret på træk fra Opera, på en given dag i maj måned, og er således et billede af situationen netop den dag. Antal Kontanthjælp Ledighedsydelse Sygedagpenge Dagpenge April* Borgere der modtager tilbud internt i kommunen ARC 151 Praktik etableret af egne konsulenter 73 ARC 1 Praktik 26 Praktik 114 Borgere der modtager tilbud eksternt, hos anden leverandør SRI (Specialiserede revalideringsindsats) 3 Montagen (primært praktikker i virksomheder etableret af jobkonsulenter eller konsulenter fra SRI (Sspecialiserede revalideringsindsats) Løntilskud private virksomheder 47 Løntilskud offentlige virksomheder 200 I alt 241 I alt 27 I alt 139 I alt * Grundet forskellige registreringsværkstøjer, er tallet for dagpengemodtagere baseret på træk for jobindsats for april måned. Der kan forekomme divergerende summeringer, idet en borger kan være i flere tilbud samtidigt. Samlet vurdering af øget pladsbehov jf. boks 2, omregnet til helårspersoner, fordelt på målgrupper Antal i alt Kontanthjælp Ledighedsydelse Sygedagpenge Dagpenge

3 Sammenhæng mellem kvalitet og økonomi Det er et blandet billede, der tegner sig, når der forespørges på de enkelte målgrupper. Nogle steder er der stor tilfredshed, andre steder opleves tilbuddene som mangelfulde, og ikke at leve op til det lovede jf. kontrakter for området. Generelt er der stor udsving på pris. Således kan der meget billigt købes jobsøgningsforløb for dagpengemodtagere uden andre problemer end ledighed, hvorimod tilbuddene til de tungere kontanthjælpssager er forholdsvis dyrere. Generelt er prisen for de interne forløb i FMK konkurrencedygtig når det gælder tilbud, der er målrettet de tungere sager på kontanthjælp. Ligeledes vurderes det, at interne forløb vil kunne være konkurrencedygtige på både pris og kvalitet, når det gælder indsatsen i forhold til sygedagpengemodtagere, tilbud til borgere på ledighedsydelse, samt en del af gruppen på dagpenge. Opgaver der med fordel kan hjemtages Det er gruppens vurdering, at en række områder med fordel i forhold til både kvalitet og økonomi kan hjemtages, samt at behovet for yderligere kapacitet tænkes oprettet internt i FMK Det gælder områderne: Kontanthjælp stort set samtlige pladser Sygedagpenge stort set samtlige pladser Ledighedsydelse stort set samtlige pladser Dagpenge en mindre del Det er gruppens vurdering, at det ikke er relevant at hjemtage samtlige opgaver. Dels kan vi ikke i forhold til alle tilbud konkurrere på pris, dels er der god logik i at have et varieret udbud af tilbud, dels er det svært at forudsige konjunkturudsving, som kan have indflydelse på området, især i forhold til de forsikrede ledige. Derudover er det en fremgangsmåde, der sikrer, at vi i FKM ikke pludselig står med overkapacitet af pladser, medarbejdere, bygningsmasse m.m. Derudover kan der analyseres på den effekt en kapacitetsudvidelse kan have, i form af færre borgere på overførselsindkomst. I forhold til kvalitet mener vi det kan give nogle fordele at hjemtage opgaven: En højere grad af kvalitet i forhold til den enkelte borger, i og med at bredden og variationen af tilbuddene øges En højere grad af tværfaglig ekspertise, og dermed grundigere udredning der, hvor der er behov En højere grad af fleksibilitet i tilbuddene, med henblik på at imødekomme behov i målgruppen og Jobcentret Varieret udbud af arbejdsprøvninger Et langt tættere samarbejde mellem tilbudssted og Jobcenter Et tættere samarbejde mellem virksomheder FMK

4 Forudsætninger for hjemtagelse af opgaver Som der ser ud lige nu, kan der under ingen omstændigheder etableres yderligere tilbud i den tilrådighedsværende bygningsmasse. Derudover er en del af bygningsmassen uegnet til indretning af undervisningslokaler og øget produktion. En forudsætning er derfor at der investeres i nye lejemål, evt. bygges nyt m.m. Det foreslås, at der etableres et stort center i Ringe eller omegn, og evt. bibeholdes et mindre center i Fåborg. At der i et nyt center oprettes 2 selvstændige afdelinger med egen administration, ledelse, medarbejdere, men fælles lokaler, værksteder og diverse andet undervisningsudstyr. De 2 afdelinger skal have fokus på at løse opgaven for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere. En anden forudsætning for hjemtagelse af opgaven er en anderledes organisering af indsatsen, med fokus på følgende: Oprettelse af virksomhedscentre/partnerskabsaftaler Fokus på brug af sociale mentorer Fokus på brug af eksterne praktikker udover dem der etableres i virksomhedscentre At alt virksomhedssamarbejde forankres i tilbud/nuværende ARC Fokus på større fleksibilitet i opgaveløsningen, f.eks. en teamstruktur forankret i funktioner, frem for projekter m.m. Fokus på bredere tværfaglig sammensætning, så flere opgaver kan løses internt Fokus på flow og visitation, mellem JC og ARC så ledige pladser er fyldt op FMK juni 2010

5 ANALYSE AF AKTIVERINGS-, VEJLEDNINGS- OG OPKVALIFICERINGSINDSATSEN I FMK Boks 1. Forventet årlige udgifter ud fra nuværende forbrug Gsn. uge pris Helårspersoner Driftsudgift v/køb Udg. v/ hjemtagning Brutto besp. Netto besp. 2.1 Forsikrede ledige og 2.3 Kontanthjælp - eksterne tilbud Sygedagpenge Fleksjob Interne tilbud , Yderligere pladsbehov er herved 213. Dvs. i alt ca. 430 kommunale pladser Boks 2. Udgifter og indtægter ved øget drift (ydgerligere pladsbehov), hvor alt hjemtages Pladsbehov Intern gsn. pris Driftsudgifter Netto udgift Øget refusionsindtægt Nettogevinst 2.1 Forsikrede ledige og 2.3 Kontanthjælp Sygedagpenge Fleksjob Yderligere pladsbehov er herved 406. Dvs. i alt ca. 840 kommunale pladser (inkl. nuværende og oprettelse af pladser ud fra nuværende forbrug) Boks 3. Udgifter og indtægter ved øget drift(ydereligerepladsbehov), hvor alt købes hos eksterne leverandører Pladsbehov Driftsudgift v/køb Netto udgift Øget refusionsindtægt Nettogevinst 2.1 Forsikrede ledige og 2.3 Kontanthjælp Sygedagpenge Fleksjob Boks 4. Gevinst ved at hjemtage yderligere pladsbehov frem for køb hos eksterne leverandører 100 % hjemtages 2.1 Forsikrede ledige og 2.3 Kontanthjælp Sygedagpenge Fleksjob Total

6

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz 1. Indledning Der er konstant udvikling i den offentlige sektor med nye og forhåbentligt bedre styringsformer med forskellige formål. Formålene kan spænde fra øget demokratisering af forvaltning til øget

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere