Bilag 10. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 10. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg"

Transkript

1 Bilag 1. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg I dette bilag beskrives først de to metoder anvendt ved korrelationsanalyserne, efterfølgende gennemgås fremgangsmåde ved datafortolkningen og til slut gives en uddybende dokumentation for resultaterne i hovedteksten. Korrelationsmetoder I korrelationsanalyser undersøges det om der eksisterer sammenhænge mellem forskellige variable, således at oplysninger om den ene type variable kan bruges til at forudsige værdierne af den anden type variable (kovarians), for eksempel mellem simple jorddata og bindingen af et bestemt pesticid til den pågældende jordtype. Det kan dreje sig om enkle situationer, hvor værdierne af to målte variable testes mod hinanden (bivariat sammenhænge) eller komplicerede undersøgelser, hvor mange variable sammenholdes på én gang (multivariat sammenhænge). I naturlige systemer er det yderst sjældent der findes generelt anvendelige bivariate sammenhænge mellem variable der ikke er direkte afledt af hinanden. Korrelationsanalyserne er i projektet brugt dels til at vurdere, om der er indbyrdes sammenhænge mellem de variable som direkte karakteriserer pesticidudvaskningen (modelparametrene), dels til at afklare om modelparametrenes værdier kan fastlægges ved en regressionsanalyse ved hjælp af simple jorddata. Disse variable kan efterfølgende bruges til at kortlægge udvaskningsforholdene, og dermed være med til at pege på et areals følsomhed. En anden meget vigtig anvendelse af korrelationsanalyser er til studier af sammenhænge mellem variable. Gennem en undersøgelse af strukturerne i et datasæt kan de mest betydende variable udpeges og der kan opnås forståelse af hvilke variable der kan undværes. Brugt proaktivt kan dette anvendes til optimering af analysestrategier i et projekt. En række variable er bestemt gennem analyser udført på delprøver af samme jordprøve. Hermed er der opbygget et samlet sæt af oplysninger om jordprøvens simple jordparametre (bl.a. ph, indhold af organisk stof, sand og ler), jordprøvens evne til at tilbageholde vand, potentialet for nedbrydning og binding af pesticid. To metoder til undersøgelse af sammenhængene i data er anvendt i projektet, neurale netværk og partial least square regression (PLS). Neurale netværk. Neurale netværk er karakteriseret ved en algoritme der ved hjælp af et læredatasæt, det vil sige et datasæt hvor udfaldsrummet er kendt, kan opbygge en sammenhæng mellem input data og output data (resultatet). Neural netværksteknik er her brugt til at beskrive de hydrauliske modelparametre. Styrken i neurale netværk er at der ikke behøver at eksistere eller forudskikkes en lineær sammenhæng mellem input variable og resultat. Til gengæld fordres der normalt et stort læresæt, og det er ikke muligt direkte at beskrive datasammenhængen og dermed, hvordan netværket er kommet frem til resultatet. Anvendelsen af neurale netværk er veletableret, og almindeligt anerkendt, i forbindelse med prædiktion af hydrauliske inputdata til modeller som f.eks. MACRO. Partial Least Squares Regression (PLS). I analysen bruges et princip om at finde kombinationer af variable (latente variable) til at beskrive tendenserne i et datasæt. Normalt er variable ikke indbyrdes uafhængige, hvilket gør en metode som Multible Lineær Regression (MLR) uegnet. For at komme ud over dette problem, projiceres variablene ind på retninger der er indbyrdes uafhængige, såkaldte latente variable. Latente variable er således linearkombinationer af de oprindelige variable, med det krav at de skal være vinkelrette på hinanden (uafhængige). I et XY-plot mellem to variable kan der tegnes en regressionslinie, som beskriver sammenhængen mellem de to variable. Ved at gøre dette, er det muligt at bruge regressionslinien eller regressionsvektoren som latent variabel i beregningerne i stedet for de oprindelige Bilag side 139

2 to variable. Hermed er et todimensionelt problem reduceret til et endimensionelt. Fejlen ved at gøre dette svarer til afstanden mellem de enkelte punkter og regressionslinien. Denne fejl minimeres ved en mindste kvadraters metode. Hvis der er mange variable er fremgangsmåden mere kompliceret, figur 1.1. Med analogi til XY-plottet angives først den mest udtalte retning i datastrukturen. Herefter angives en ny retning som beskriver datasættet bedst, samtidigt med at den er vinkelret på retningen af den første latente variabel. Denne proces fortsættes indtil antallet af frihedsgrader er opbrugt eller at beskrivelsen af datasættet ikke øges yderligere. Ved PLS optimeres udvælgelsen af latente variable således at der både tages hensyn til beskrivelsen af de variable, der indgår i korrelationen (de uafhængige variable), og evnen til at beskrive den afhængige y variabel efter en veldefineret og standardiseret algoritme. Der henvises til Brereton (199) eller Esbensen (22) for en mere uddybende beskrivelse af metoden. X3 PC 2 PC 1 X1 X2 Figur 1.1. Et datasæt med tre variable kan illustreres perspektivistisk; princippet i illustrationen gælder også for et vilkårligt højere antal variable (i denne rapport arbejdes der med op til 2 variable af gangen). Ved multivariat korrelation beregnes et lille antal lineære kombinationer af de oprindelige variable (kaldet PC1, PC2, ), som tillader afbildning ned i et overskueligt, lavt antal dimensioner (ofte kun to eller tre). Figuren viser hvordan et tredimensionalt problem enkelt kan udtrykkes i bare to dimensioner (et plan). Projektionens fejl i forhold til det oprindelige datasæt, er den vinkelrette afstand mellem punkterne og planet udspændt af de to principal komponenter. Illustration efter Esbensen (22, figur 3.11). Figur 1.1 viser udspændingen af et datasæt i et tre dimensionalt rum, hvor PC1 og PC2 (principal komponent) betegner de to vigtigste retninger i 3D-rummet. PC1 og PC2 fremkommer gennem en projektion af det oprindelige datasæt, hvor de indre sammenhænge i et datasæt bestående af en række prøver (objekter) og en række parametre (variable) undersøges. I projektet er anvendt multivariat regression, specielt PLS, som giver mulighed for at se på sammenhænge mellem to datasæt. De to datasæt kan f.eks. bestå af vanskeligt tilgængelige DT5 værdier i det ene sæt, og simple billige analyseparametre i det andet sæt... Ved at reducere antallet af dimensioner i det ene datasæt ved hjælp af latente variable, kan der etableres en simpel regressionsrelation mellem det ene og det andet datasæt. Denne korrelation kan så anvendes til at prædiktion af f.eks. DT5 værdier ud fra simple jorddata, og altså medføre at dyre og vanskelige analyser kan erstattes med simple og billige. Bilag side 14

3 Regressions metoden anvendt i dette projekt kaldes for Partial Least Squares Regression og forkortes PLS-R eller blot PLS. Metoden udmærker sig ved at optimere udvælgelsen af latente variable, sådan at de bedst beskriver både det uafhængige datasæt og det afhængige datasæt.. Det betyder at korrelationerne ofte kommer til at bestå af færre latente variable end ved andre metoder og dermed bliver mere simple og lette at fortolke. De latente variable i denne metode kaldes for PLS-komponenter analogt med principal komponenter ved principal component regression og analyse. PLS-regressionsmetoden er begrænset til at beskrive lineære sammenhænge. Dette betyder at rådata i situationer med ikke lineære sammenhænge må transformeres, f.eks. ved en log transformation, for at kunne anvende metoden. Er det ikke muligt af finde en passende transformation, kan det være nødvendigt f.eks. at anvende neurale netværk til at beskrive sammenhængen.. Korrelationerne er i projektet valideret ved krydsvalidering enten efter leave one out eller segment principperne. Validerings principperne går alle ud på, iterativt og ved forskellige udvælgelses metoder at fjerne variable eller objekter for regressionskorrelationen. Herefter laves ny korrelation og virkningen af udeladelsen undersøges. Krydsvalidering anvendes når det ikke er muligt eller er for dyrt at designe undersøgelserne således at der kan etableres både et læredatasæt og et valideringsdatasæt. Identifikation af outliers er sket ved at vurdere den enkelte prøves indflydelse (leverage) på korrelationen i sammenhæng med korrelationens (manglende) evne til at prædiktere værdien for prøven (Y residual, fejl på de enkelte y prædiktioner). På figur 1.2 er vist et plot af leverage mod Y residual, hvor det ses at prøve 14 er en outlier. Prøve 14 udviser en relativ stor fejl på prædiktionen af prøvens værdi samtidigt med at prøven har høj indflydelse på korrelationen (leverage). Prøve 3 derimod er ikke en outlier, idet prøven på trods af den dårlige prædiktion (høj Y residual) ikke har indflydelse på korrelationen. I sidstnævnte tilfælde ville det være forkert at fjerne prøven, idet denne er med til at beskrive usikkerheden på prædiktionerne ved hjælp af korrelationen. Outliers opstår sædvanligvis ved at nogle prøver udviser en unormal adfærd for eller imellem de variable der har betydning for korrelationen. Er det f.eks. sædvanligt at prøver med højt c- total indhold også har et højt lerindhold, og har disse to variable stor betydning i korrelationen, vil prøver med f.eks. højt indhold af c-total og lavt lerindhold typisk være outliers. Outliers kan også opstå hvis de ligger i yderkanten af den variationsbredde der er defineret i gennem korrelationen, hvis det er en eller få prøver der giver en ekstra udstrækning af variationsbredden for korrelationen. Endeligt kan outliers opstå ved analysefejl eller prøveudtagningsfejl. I sådanne tilfælde skal outliers fjernes helt fra datasættet. Det er meget væsentligt at bemærke at outliers i en korrelation, ikke nødvendigvis er outliers i en anden korrelation. Korrelationerne vil udvise forskellig afhængighed af de samme variable, og en skæv variationsbredde i en korrelation vil måske slet ikke slå igennem i en anden. Selv om man naturligvis kan få nogle ideer til årsagen til at pågældende prøver er outliers ved at studere rådata, f.eks. tabel 1.2, er det ikke altid muligt at få en entydig årsag, idet outliers netop defineres i en multivariat sammenhæng. I stedet kan man projicere outliers ind på korrelationen, se hvordan de plotter i forhold til de prøver der indgår i korrelationen, samt forsøge at tolke deres egenskaber i det reducerede variabel rum ved hjælp af en forståelse af de latente variables betydning. Dette er illustreret i figur 1.7 og figur 1.8. Bilag side 141

4 1.5 Y Residual Leverage Figur 1.2. Prøvernes indflydelse (Leverage) på korrelationen mod fejlen i korrelationsevnen ved prædiktion af prøvens værdi (Y Residual). Plottet bruges ved udpegning af outliers i forbindelse med en PLS korrelationsanalyse. Mo del ler et ko nc ent rati on ( 4. rod ) Korreleret koncentration (4. Rod) Simuleret koncentration (4. rod ) 17 y: korreleret værx: målt Figur 2a. Simuleret koncentration i 2 meters dybde (4.rod) mod korreleret koncentration i 2 meters dybde (4.rod) for MTB fra de 24 fuldprofiler. Baseret på målt binding og forsvinding. Varians forklaret: X: 51%; Y: 87%; 3 PLSkomponenter. Outliers: 2/24. Outlier identifikation: se tabel 1.1 i bilag Figur 1.3. Eksempel på figur i hovedteksten der viser korrelationens prædiktionsevne. De tilføjede fremhævelser er forklaret yderligere i teksten herunder. Bilag side 142

5 Resultaterne fra korrelationsanalyserne illustreres i figurer med korrelationens evne til at prædiktere prøvernes værdi (figur 1.3), og de uafhængige variables betydning regnet med fortegn for korrelationen (regressionen), se figur 1.4. På de to figurer er der er taget udgangspunkt i et konkret eksempel fra rapporten, og vist korrelationen af de vigtigste jorddata til den simulerede udvaskning af MTB. Figur 1.3 gengiver prædiktionsplottet for korrelationen af centrale jorddata til udvaskningen af MTB. På x-aksen vises den målte værdi (i dette tilfælde en simuleret koncentration), mens der på y-aksen vises den korrelerede værdi. I figurteksten angives det hvor godt korrelationen forklarer variationen (hvor stor en del af variationen der er forklaret i modellen) i henholdsvis uafhængige (X) og afhængige (Y) variable (rødt). Det er vigtigt at notere at jo højere/bedre forklaringen er af Y, jo bedre er korrelationen. På denne måde gives også et billede af usikkerheden ved prediktionen. Det angives hvor mange PLS-komponenter korrelationen benytter (grønt) og endelig oplyses antallet af outliers (2 ud af 24 prøver), samt hvor der kan indhentes yderligere information om outliers. Den grønne linie på figuren angiver den ideelle regressionslinie for korrelationen; jo tættere prøverne ligger på denne linie, jo større overensstemmelse mellem den målte og den korrelerede værdi..5 Regressionsvektor C-total ler grovsilt finsand2 vol-vægt Fe DCB Al oxalat Figur 2b. Den relative betydning af jorddata (regressionsvektorer for PLS-model) for simuleret koncentration i 2 meters dybde af MTB baseret på målt binding og nedbrydning. Figur 1.4. Eksempel på figur i hovedteksten, der viser de uafhængige variables indflydelse på korrelationens evne til prædiktion af de afhængige variable. De tilføjede fremhævelser er forklaret yderligere i teksten herunder. Figur 1.4 viser det andet plot, regressionsplottet, der altid angives som resultat fra korrelationsanalyserne. Af regressionsplottet fremgår de uafhængige variables (markeret med grøn cirkel) indflydelse på korrelationen. Regressionsvektorerne (rød cirkel) viser størrelsen af indflydelsen, samt om der er tale om negativ eller positiv regression til den afhængige variabel. I eksemplet på figur 1.4 har C-total en negativ regression til den simulerede koncentration af MTB i 2 meter. Det betyder at en stigning i C-total vil medføre et fald i den simulerede kon- Bilag side 143

6 centration. Modsat har Al oxalat en positiv korrelation til den simulerede koncentration af MTB. I dette tilfælde vil en stigning i Al oxalat medføre en stigning i den simulerede koncentration af MTB. Figuren viser også at indflydelsen fra C-total er større numerisk set end indflydelsen fra Al oxalat, hvilket er angivet ved barens længde. PLS korrelationsanalyserne er udført med enten programmet Unscrambler version 8..5 fra CAMO eller med programmerne Matlab version 6.5 (release 13) fra Mathworks inc. med tilføjelsesprogrammet PLS_Toolbox version 3. fra Eigenvector Research inc. Cluster analyse. Clusteranalyse kan anvendes på samme datastrukturer som f.eks. PLS, det vil sige der skal være en række prøver, objekter, med en tilhørende række variable, og disse skal være bestemt for alle de objekter der skal indgå i cluster analysen. Cluster analyse er et velegnet værktøj til på simpel og visuel måde at finde strukturer i datasæt baseret på de indgåede variable, det vil sige at afgøre hvor godt prøverne ligner hinanden, om der er grupperinger og om der er prøver der er afvigende i forhold til disse grupperinger. I PLS regressionen er afhængigheden til f.eks. jorddata altid vist i et plot, fx. som det der er vist i figur 1.4, også kaldet regressionsvektoren. Plottypen kan fx. vise hvilken afhængighed der er mellem sorption og jorddata. For at undersøge om denne afhængighed mellem sorption og jorddata er vidt forskellig for forskellige pesticider, eller om der findes similariteter og grupperinger, kan der laves en cluster analyse på de regressionsvektorer der er opnået i PLS regressionen. På den måde afdækkes det i hvor høj grad de samme jorde vil være følsomme/ikke følsomme m.h.t. simuleret udvaskning overfor hovedparten af pesticiderne, og hvilke pesticider man må undersøge separat. Clusteranalysen foregår ved en parvis beregning af hvor stor forskel der er på (afstand der er mellem) forskellige prøver (pesticider). Identiske prøver har afstanden. Fremgangsmåden er iterativt efter følgende princip: 1. Analysen starter således med afstanden, som øges indtil man når afstanden mellem regressionsvektorerne for de to pesticider der ligner hinanden mest. For disse to pesticider, som udgør den første gruppe, udregnes gennemsnitssammensætningen (gennemsnitsregressionsvektoren) som indgår i den videre analyse i stedet for de to grupperede pesticiders regressionsvektorer, figur Dernæst øges afstanden indtil en af følgende hændelser indtræffer: Et pesticid ligner den udskilte gruppes gennemsnitssammensætning, men i større afstand end for den første gruppe. Alle andre afstande er større. Pesticidet tilknyttes den første gruppe og en ny gennemsnitssammensætning for gruppen beregnes. eller To pesticider som ikke er afstandsmæssigt knyttet til den første gruppe ligner hinanden med den korteste afstand mellem pesticiderne. Disse to pesticider udgør nu en ny gruppe, hvis gennemsnitssammensætning udregnes. eller Afstanden mellem to grupper (to gruppers gennemsnit) er nu den korteste indenfor datasættet. De to grupper danner derfor en ny gruppe hvis gennemsnitssammensætning beregnes. 3. Processen fortsætter indtil alle pesticider og grupper er tilknyttet hinanden med et afstandskriterie. Fremgangsmåden, der lyder kompliceret, kan illustreres med følgende simple konstruerede eksempel for et todimensionalt datasæt, tabel 1.1: Bilag side 144

7 Tabel 1.1. Tabel over konstrueret simpelt datasæt. Pesticid X (egenskab) Y (egenskab) A 1 1 B 2 1 C 2 2 D 2-1 E 2-3 F -3-3 Afstandene mellem pesticidernes egenskaber (regressionsvektorer) kan illustreres i et XYplot, figur C 1 A B -1 D -2-3 F E Figur 1.5. XY plot der viser afstandsberegning for datasættet i tabel 1.1. De enkelte pesticiders egenskaber er angivet ved gridnettets krydspunkter. De farvede linier forbinder de pesticider eller beregnede gennemsnit af pesticiders egenskaber som successivt gennem analysen ligger hinanden nærmest, startende med den røde linie og afsluttende med den lilla. Yderligere forklaring i teksten. Fremstillingen af resultatet af clusteranalysen i figur 1.5 bliver uanvendelig ved multivariate sammenhænge, da man ikke kan visualisere afstande i et multidimensionalt rum.. Derfor illustreres resultatet (af datasættet i tabel 1.2) i praksis i et såkaldt dendogram, figur 1.6. De farvede linier i XY plottet figur 1.5 svarer til de farvede linier i dendogrammet figur 1.6 og illustrerer identiske afstande. Bilag side 145

8 7 Dendrogram Using Unscaled Data 6 E 5 D 4 B 3 A 2 C 1 F Distance to K-Means Nearest Group Figur 1.6. Dendogram. Output fra clusteranalysen. Navnene på pesticiderne A-F (objekterne) fremgår i venstre side af dendrogrammet. Afstandene mellem (ligheder og forskelle mellem) pesticiderne er illustreret ved afstanden på x-aksen til den lodrette forbindelseslinie mellem to pesticider eller pesticidgrupper. Dimensionerne er bestemt af længden af de farvede linier som repræsenterer de samme afstande som i figur 1.5. Yderligere forklaring i teksten. Pesticiderne (punkterne) A og B ligger (jævnfør ovenstående indledende forklaring) tættest og udgør den første gruppe, afstanden mellem A og B er markeret med rød linie. C ligger tættere på middelværdien af AB end de øvrige punkter og tilknyttes derfor denne gruppe, der nu består af AB og C, markeret med blå linie. Punktet D ligger tættere på E end på middelværdien af ABC, hvorfor DE udgør sin egen gruppe, markeret med sort linie. Gruppen DE ligger tættere på gruppen ABC end på punktet F, der har den største afstand både fra de øvrige pesticider (punkter) og grupper. Grupperne samles derfor i en storgruppe bestående af ABCDE. Afstanden mellem ABC og DE er markeret med grøn linie. Slutteligt findes afstanden fra F til gruppen ABCDE (markeret med magenta linie). Grafisk kan cluster dendrogrammet tolkes som at AB og C udgør en gruppe der ligner hinanden meget. D og E ligner hinanden noget og ligner gruppen ABC mere end de ligner F, der må betegnes som forskellig fra alle de øvrige. Metoden kan anvendes med et vilkårligt antal dimensioner af datasæt. Bilag side 146

9 Fremgangsmåde ved datafortolkning Af dette kapitel fremgår hvilken korrelationsmetode og hvilke variable, der er anvendt ved de enkelte korrelationsanalyser. De mest betydningsfulde jorddata. De jordegenskaber der kan beskrive henholdsvis hydrauliske modelparametre, binding og nedbrydning er tilsammen de jordegenskaber, der skal anvendes som grundlag for udpegning af særligt pesticidfølsomme arealer. Hydrauliske egenskaber De hydrauliske egenskaber (vandretention samt umættet og mættet hydraulisk ledningsevne) beskrives ved funktionsudtryk foreslået af Brooks & Corey (1964) med Jarvis (1991) udvidelse til to domæner til brug i modellen MACRO. Funktionsparametrene K b, K s, θ b, θ s, θ r, λ (se signaturforklaring i hovedteksten figur 18). er bestemt for data fra fuld profiler (sandede jorde) ved en kombination af statistisk optimering og "eye-fitting. For K s og θ s, bruges de målte værdier. Ved neural netværksprocedure er sammenhængen mellem modelparametrene og jordegenskaber som tekstur, humus, og landskabselement bestemt. Der er udviklet forskellige korrelationer under anvendelse af forskellige inputparametre efter proceduren beskrevet i Børgesen (23). Resultaterne er rangeret efter prædiktionsevner. Usikkerheden af de prædikterede hydrauliske egenskaber er bestemt ved bootstrapping (hvor det neurale netværk gentagne gange er optimeret på tilfældig udvalgte 2/3 af data og testet på den sidste 1/3 af data). Det optimerede neurale netværk er brugt til at beregne de hydrauliske egenskaber for kvadratnetsprofiler på sandjord. Binding Korrelationsanalysen af simple jorddata til bindingen af MTB, MCPA og MTA er udført med PLS-regression. Som forklaret i hovedteksten (kapitel 4.3) har det kun været muligt at lave korrelation til tre af de fire hovedstoffer i projektet. Til brug for simuleringen af stoffernes udvaskning blev K d værdierne omregnet til K f værdier (se bilag 8). I korrelationsanalysen for de tre hovedstoffer blev de omregnede værdier for bindingen anvendt. Udgangsmatrix af simple jorddata bestod af kornstørrelsesfordelingen, ph Kd (ph målt i forbindelse med K d bestemmelsen), C-total, Fe DCB, Fe oxalat, Al DCB, Al oxalat, CEC, H + ombyttelig, samt jordens specifikke overflade. Termerne er forklaret i bilag 4. Nedbrydning Korrelationsanalysen af simple jorddata til nedbrydningen af MTB, MCPA og MTA er udført med PLS-regression. Korrelationsanalysen er lavet til nedbrydningsraten (k) som er den målte størrelse og som anvendes til beregning af nedbrydningen (DT5). Udgangsmatrix af simple jorddata bestod af kornstørrelsesfordelingen, ph Kd (ph målt i forbindelse med K d bestemmelsen), C-total, Fe DCB, Fe oxalat, Al DCB, Al oxalat, CEC, H + ombyttelig, jordens specifikke overflade, samt mål for den biologiske aktivitet SIR, ASA, FDA, CFU TSA og CFU Goulds. Termerne er forklaret i bilag 4 og 3A (side 1). Vægtning af de vigtigste jordegenskabers betydning. Formålet med disse korrelationsanalyser er at undersøge hvilke jordegenskaber der har indflydelse på udvaskningen, og hvilken betydning de har, når modelparametre for hydraulik, binding og nedbrydning inte- Bilag side 147

10 greres i udvaskningssimuleringer med MACRO modellen. Korrelationsanalyserne er udført med PLS-regression. Simuleringerne med MACRO modellen består i tre trin, hvor første trin udelukkende beskriver de hydrauliske forhold (9 kk f -sæt). I det andet trin anvendes den målte bindingsevne på de pågældende jorde af pesticidet og de hydrauliske forhold (udvaskning af MTB med fastholdt nedbrydning), mens det tredje trin giver en integreret beskrivelse af hydraulik, binding og nedbrydning, idet alle målte modelparametre anvendes. Korrelationsanalyserne til hver af de tre trin er gennemført med de relevante jordegenskaber. Hvilket for eksempel betyder at korrelationen til den simulerede koncentration af MTB, hvor nedbrydning er holdt konstant, har taget udgangspunkt i de jordegenskaber der beskriver henholdsvis de hydrauliske forhold og bindingen af MTB. Følsomhed af A-horisontens tykkelse. Der er lavet en følsomhedsvurdering af betydningen af A-horsisontens tykkelse. Denne er foregået ved at simulere udvaskningen for aktuelle iboende egenskaber, men lade a-horisonten variere på bekostning af b-horisonten. På den måde beskrives hvorledes den simulerede udvaskning varierer med a-horisontens tykkelse og det giver en indikation af med hvilken sikkerhed A-horisontens tykkelse skal bestemmes. Simuleringen er som i de øvrige simuleringer foretaget med fast nedbrydning, men med målt Kf værdi. Resultater af datafortolkningen I dette afsnit gives en uddybende forklaring vedr. de resultater der præsenteres i hovedteksten. Vedr. hydrauliske modelparametre Der henvises til hovedteksten, figur 17 kapitel 4.4. Vedr. modelparametre for binding Korrelationsanalyser mellem jordegenskaber og binding (Kf) for stofferne: MTB, MCPA og MTA: MTB Der er identificeret outliere for korrelationen mellem jordegenskaber og binding for MTB, tabel 1.2 og figur 1.7. Bemærk at det kun drejer sig om outlier detektion i den population af prøver der har Kf værdier over.5. For de øvrige resultater henvises der til hovedteksten, figur 26a og 26b. Bilag side 148

11 Tabel 1.2. Outliers i korrelation til K f for MTB. Tabellen giver oversigt over målte data for de objekter der er identificeret som outliers. Generelt set er ourlierne karakteriseret af høje indhold af ler og de to siltfraktioner. Kupa ID Kf ph-kd c-total ler silt grovsilt finsand1 finsand2 grovsand Scores on LV 3 (18.26%) Scores on LV 2 (14.5%) -1-5 Scores on LV 1 (46.94%) Figur 1.7. Score plot der viser projektionen af korrelationens objekter i det reducerede variabelrum beskrevet ved de tre latente variable (i tilfældet MTB findes der kun tre latente variable). De sorte punkter viser korrelationens objekter, mens de grønne stjerner viser outliernes projektion ind på korrelationen. Bemærk at procenterne angivet ved de tre score vektorer angiver forklaringen på X, ikke forklaringen på Y. Bilag side 149

12 .5 c-total Loadings on LV 3 (18.26%) -.5 ph-kd finsand2 finsand1 grovsand1 ler silt grovsilt Loadings on LV 2 (14.5%) Loadings on LV 1 (46.94%) Figur 1.8. Loading plot der viser projektionen af variable på de tre loading vektorer. Plottet kan bruges til at vurdere betydningen (forstået som variable eller egenskaber) af de tre latente variable. Figur 1.7 viser at de fleste outliers ligger separeret fra de prøver der indgår i korrelationen. Disse outliers har en normal første komponent, det vil sige det er ikke på første latente variabel de udskiller sig, men derimod på anden og tredje. Figur 1.8. viser at første latente variabel primært udspænder variationen ph, de to finsand på den ene side og c-total, ler og de to silt på den anden side. Latent variabel 2 udspænder grovsand og ler på den ene side og c-total på den anden side. Tredje latente variabel, der er den mindst betydende, udspænder de to silt på den ene side og grovsand på den anden side. Det er ikke helt nemt at overskue et 3 D plot, og i praksis vendes og drejes plottet, for at anskue det i forskellige vinkler, før der drages konklusioner. Tildeling af egenskaber til de latente variable kan bruges til en kvalitativ vurdering af årsagen til at visse prøver er outliers. I andre sammenhænge kan det desuden bruges til at vurdere datastrukturen, hvilket også er gjort i dette projekt, men ikke rapporteret. Kombineres de to plot kan det forsøges at forklare årsagen til outliers. De outlier der udskiller sig klart fra hovedpopulationen, er det primært prøver der er rige i silt/grovsilt og ler fraktionen og samtidigt fattige i c-total fraktionen. Der er desuden en tendens til at de er rige i grovsand. For en to prøvers vedkommende er der tale om et ekstremt højt lerindhold. For prøverne 26, 612 og 681 kan det diskutteres om disse er outliers. Fjernelse af dem har forbedret korrelationen en smule, men det kan sagtens vælges at lade prøverne indgå i korrelationen. Prøve 833 er meget høj i c-total, og ligger på det punkt udenfor korrelationens variationsområde, men udviser i øvrigt normal sammenhæng mellem iboende egenskaber og bindingsevnen. I tilfældet MTB har outliers ingen betydning for vurderingen af udvaskningsrisikoen, idet de alle har en K f værdi der placerer dem i den ikke sårbare population i forhold til udvaskning. Bruges Bilag side 15

13 C-total alene som afskæringskriterie er der 4 prøver der fejlagtigt vil blive placeret i gruppen potentielt sårbare arealer. Ønskes det at gøre afskæringen mere sikker ved at inddrage de øvrige variable, vil deres usædvanlige sammensætning træde frem, og prøverne må behandles særskilt. MCPA Der er korreleret og identificeret outliers for korrelation mellem jordegenskaber og binding for MCPA, figur 1.9 og 1.1, samt tabel MCPA, Kf 1 Modelleret log Kf Målt log Kf Figur 1.9. Målt binding (K f ) mod korreleret binding (K f ) for MCPA. Varians forklaret: X: 53%; Y: 89%. 3 PLS komponenter. Outliers: 4/435. Outlier idenfikation: se tabel 6.2. Bilag side 151

14 1 MCPA, Kf ph 4. rod c-tot ler silt grovsilt finsand1 finsand2 grovsand1 Figur 1.1. Den relative betydning af jorddata (regressionsvektorer for PLSkorrelationen) for binding (K f ) af MCPA. Det er C-total der har størst indflydelse på bindingen af MCPA, hvor et stigende indhold af organisk kulstof medfører en øget binding. ph er negativt korreleret til MCPA, hvilket betyder at et fald i ph betyder en stigende binding. Kornstørrelsesfordelingen er ikke af væsentlig betydning for beskrivelsen af MCPAs binding. Tabel 1.3. Outliers i korrelationsanalysen til K f for MCPA Kf ph-kd 4.rod ler silt grovsilt finsand1 finsand2 grovsand1 c-total Laves en lignende projektion af outliers ind på korrelationen for MCPA som det skete for MTB, er det ikke muligt at pege på unormale egenskaber ved outliernes variabelsammensætning. Forsøges det at prædiktere Kf værdien for outlierne fås følgende værdier: : K f = : K f = : K f = : K f = Bilag side 152

15 Afvigelsen mellem prædikteret Kf og målt Kf er tydeligvis årsagen til disse outliers. Denne afvigelse kan opstå som følge af at Kf kan være forkert, eller det kan skyldes at de pågældende prøver har afvigende egenskaber af betydning for Kf som der ikke er målt for. Det er ikke muligt at afgøre om den ene eller den anden forklaring er den rigtige. Imidlertid er antallet af outliers for Kf på mcpa meget lille, og kun i tilfældet med prøve 662 er der reelt en mulighed for at dømme en prøve ikke sårbar, selv om den kan være potentielt sårbar. MTA Der er korreleret og identificeret outliers for korrelationen mellem jordegenskaber og binding for MTA, figur 1.11 og 1.12, samt tabel Methyltriazinamin, Kf 5 Korreleret Kf exp(.25) Målt Kf exp(.25) Figur Målt binding (K f ) mod korreleret binding (K f ) for MTA. Varians forklaret: X: 67%; Y: 79%. 3 PLS komponenter. Outliers: 4/253. Outlier idenfikation: se tabel 1.4. Bilag side 153

16 .6 Methyltriazinamin, Kf c-total silt grovsilt finsand1 finsand2 grovsand1grovsand2 ler ph-kd Figur Den relative betydning af jorddata (regressionsvektorer for PLSkorrelationen) for binding (K f ) af MTA. Bindingen af MTA er stærkt negativ afhængig af ph og positivt afhængig af ler. C-total spiller ikke nogen rolle for bindingen og hvis der er en effekt, så er den svagt negativ. Det skal bemærkes at korrelationen ikke er særlig god, Den vil kunne kunne anvendes til at vurdere om en prøves Kf værdi er høj eller lav, altså det er ikke muligt at komme med et godt estimat for Kf. I en vurdering af sårbarheden overfor MTA er det imidlertid fuldt tilstrækkelig at afgøre om en Kf værdi er høj eller lav, ligesom korrelationen kan bruges til at undersøge hvilke variable der har indflydelse på Kf. Det skal desuden bemærkes at figur 1.11 indikerer at der er tale om to populationer der følger hver sin udvikling. Tages den ene population der hovedsageligt består af underjorde, kan der etableres en meget mere sikker korrelation. Denne er ikke vist. Tabel 1.4. Outliers i korrelationen til K f for MTA id-kupa Kf-middel c-total silt grovsilt finsand1 finsand2 grovsand grovsand ler ph-kd Igen er der fundet relativt få outliers ud af en temmelig stor population. Ingen outliers udviser lave Kf værdier og der er derfor ikke risiko fejlagtigt at bedømme disse ikke sårbare. For prøverne 11, 683 og 685 bærer den meget høje lerprocent årsagen til at de er outliers. For prøve 654 skyldes grovsand indholdet at prøven er outlier. Der er anvendt samme plots som for MTB, men med så mange punkter er det vanskeligt at illustrere disse sammenhænge, hvorfor figurerne er undladt her. Bilag side 154

17 Det skal bemærkes at outlierne kun er kosmetiske, forstået på den måde at fjernelse kun gør korrelationen lidt bedre, inkludering ødelægger den ikke. Prædiktionen på de fire outliers ville kunne gøres med nogenlunde samme sikkerhed som på de øvrige objekter, altså man kan med sikkerhed afgøre om der er tale om en høj eller en lav Kf værdi. Vedr. korrelation til nedbrydningsparametre. Korrelationsanalysen er lavet til nedbrydningsraten (k) for de tre stoffer: MTB, MCPA og MTA. MTB Der henvises til resultater i hovedteksten, figur 17a og 17b. Her gives dog en outlier identifikation, tabel 1.5. Tabel 1.5. Outliers i korrelationsanalysen til nedbrydningsraten (k) af MTB K c-total h-ombyt fe2o3- al2o3- ler silt grovsilt finsandsandsand1 fin- grov- asa fda sir oxa oxa I dette tilfælde er der 4 principal komponenter hvilket umuliggør 3 D plottene vist i figur 1.7 og 1.8. Imidlertid er det muligt at kombinere de to plot så både objekt strukturen og variabel strukturen kan studeres i et såkaldt bi-plot. For at afbilde de fire dimensioner er brugt to plots, figur 6.13 og Metribuzin, k finsand1 LV 2 (2.42%) grovsilt finsand2 silt ler fe2o3-oxa sir fda asa al2o3-oxa c-total h-ombyt grovsand LV 1 (35.37%) Figur Biplot der samtidigt viser objekt og variabel strukturen i MTB korrelationen med outlierne projiserede ind. Figuren viser de to første latente variable. Signaturer: blå firkanter er variablene, grønne stjerner er deobjekter der indgår i korrelationen og sorte pletter er outliers. Bilag side 155

18 .8 al2o3-oxa Metribuzin, k LV 4 (7.62%) h-ombyt grovsilt silt fe2o3-oxa finsand finsand2 c-total ler fda asa sir grovsand LV 3 (6.%) Figur Biplot for MTB korrelationen med outliers projiseret ind. Figuren viser tredje og fjerde latente variabel. Signaturer: blå firkanter er variablene, grønne stjerner er de objekter der indgår i korrelationen og sorte pletter er outliers. Biplottene i figur 1.13 og 1.14 viser korrelationens objekter markeret med grøn stjerne, variablene markeret med blå firkant og outliers markeret med sort cirkel. Især er figur 1.13 vigtig da den repræsenterer den største varians i datasættet. Umiddelbart er det uhyre vanskeligt at knytte entydige årsager til outlierne. Formentligt har det noget med den grove fraktion at gøre, ikke mindst for prøve 539 og det omvendte for 128, men også C-total og H + ombyt syntes at spille en rolle. Årsagen til outlierne skal formentlig findes i at de alle bevæger sig i yderkanterne for korrelationens variationsbredde for en række variable, og dermed er vanskelige at korrelere. MCPA Der er korreleret og identificeret outliers for korrelationen mellem jordegenskaber og nedbrydning for MCPA, idet der er analyseret for komplette profiler, så vel som for overog underjorde separat, figur Bilag side 156

19 .2 MCPA, k (DT5) Korreleret k (DT5) Målt k (DT5) Figur Målt nedbrydningsrate (k) mod korreleret nedbrydningsrate (k) for MCPA ved brug af hele datasættet. Varians forklaret: X: 7%; Y: 81%. 3 PLS komponenter. Outliers: 1/44. Outlier idenfikation: se tabel MCPA, k (DT5) ph c-tot ler finsand grovsand1 asa fda Figur Den relative betydning af jorddata (regressionsvektorer for PLSkorrelationen) for nedbrydningen af MCPA ved brug af hele datasættet. Når hele datasættet anvendes i korrelationsanalysen er det især C-total samme med ASA der har betydning for korrelationen, figur Der er tale om en negativ afhængighed, hvilket betyder at en stigning i indholdet af organisk kulstof vil medføre en højere k-værdi (numerisk) og dermed en kortere DT5. Bilag side 157

20 -.2 MCPA, k (DT5), kun overjorde Korreleret k (DT5) Målt k (DT5) Figur Målt nedbrydningsrate (k) mod korreleret nedbrydningsrate (k) for MCPA med prøver fra overjorde. Varians forklaret: X: 76%; Y: 94%. 2 PLS komponenter. Outliers: 3/17. Outlier idenfikation: se tabel 1.8. MCPA, k (DT5), kun overjorde ph c-tot H ombyt Al dcb Figur Den relative betydning af jorddata (regressionsvektorer for PLSkorrelationen) for nedbrydningen af MCPA med prøver fra overjorde. Bilag side 158

3. Fremgangsmåde ved fortolkning af data

3. Fremgangsmåde ved fortolkning af data 3. Fremgangsmåde ved fortolkning af data For at finde de jordegenskaber som rummer de nødvendige oplysninger til udpegning af særligt pesticidfølsomme områder og som kan fremskaffes med den mindste ressource

Læs mere

Bilag 7: Sammenhænge mellem simple jordegenskaber GEUS: Jim Rasmussen

Bilag 7: Sammenhænge mellem simple jordegenskaber GEUS: Jim Rasmussen Bilag 7: Sammenhænge mellem simple jordegenskaber GEUS: Jim Rasmussen Hensigten med dette bilag er at illustrere de vigtigste almindeligt kendte sammenhænge mellem simple jorddata, som kan eftervises med

Læs mere

Bilag 5. Hydrauliske parametre - Repræsentativitet DJF: Ole Hørbye Jacobsen, Bo Vangsø Iversen, Christen Børgesen

Bilag 5. Hydrauliske parametre - Repræsentativitet DJF: Ole Hørbye Jacobsen, Bo Vangsø Iversen, Christen Børgesen Bilag 5. Hydrauliske parametre - Repræsentativitet DJF: Ole Hørye Jacosen, Bo Vangsø Iversen, Cristen Børgesen Hydraulisk ledningsevne I dataaser findes der kun meget egrænsede data vedrørende ydrauliske

Læs mere

Bilag 8. Omregning af K d til K f GEUS: Jim Rasmussen

Bilag 8. Omregning af K d til K f GEUS: Jim Rasmussen Bilag 8. Omregning af K d til K f GEUS: Jim Rasmussen Bindingen bestemt som fordelingskoefficienten K d. I forbindelse med simulering af udvaskning med MACRO modellen anvendes Freundlich funktionen til

Læs mere

Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen

Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen I forbindelse med feltarbejdet på de udvalgte KUPA lokaliteter blev der indsamlet jordog sedimentprøver til analyse i

Læs mere

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1 INTERNT GEUS-NOTAT Side 1 Bilag 16. Referee bemærkninger GEUS: Jens Christian Refsgaard Rapporten er tilrettet efter modtagelsen af bemærkningerne. Danmarks og Grønlands Øster Voldgade 10 Telefon 38 14

Læs mere

Figur 3. Jordartskort med angivelse af feltlokaliteter som er undersøgt i forbindelse med etableringen af projektets datagrundlag.

Figur 3. Jordartskort med angivelse af feltlokaliteter som er undersøgt i forbindelse med etableringen af projektets datagrundlag. 2. Dataindsamling Figur 3. Jordartskort med angivelse af feltlokaliteter som er undersøgt i forbindelse med etableringen af projektets datagrundlag. Dataindsamlingen og feltundersøgelserne er foretaget

Læs mere

praktiskegrunde Regression og geometrisk data analyse (2. del) Ulf Brinkkjær

praktiskegrunde Regression og geometrisk data analyse (2. del) Ulf Brinkkjær praktiskegrunde Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab Nr. 3 / 2010. ISSN 1902-2271. www.hexis.dk Regression og geometrisk data analyse (2. del) Ulf Brinkkjær Introduktion

Læs mere

Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen.

Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen. Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen. Korrespondanceanalysen er en multivariat statistisk analyseform, som i modsætning til mange af de mere traditionelle

Læs mere

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 1 Regressionsproblemet 2 Simpel lineær regression Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 3

Læs mere

I dag. Kursus Data matrice. Formål med PCA. Statistik. Principal komponent analyse, PCA, Esbensen kapitel 3. Splus. Anna Helga Jónsdóttir

I dag. Kursus Data matrice. Formål med PCA. Statistik. Principal komponent analyse, PCA, Esbensen kapitel 3. Splus. Anna Helga Jónsdóttir I dag Kursus 02593 Statistik Anna Helga Jónsdóttir Principal komponent analyse, PCA, Esbensen kapitel 3. Splus ahj@imm.dtu.dk 18. november 2008 Anna Helga Jónsdóttir (ahj@imm.dtu.dk) Kursus 02593 18. november

Læs mere

12. september Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 4 Uge 3, torsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Regressionsanalyse

12. september Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 4 Uge 3, torsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Regressionsanalyse . september 5 Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning Uge, torsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Lineær regressionsanalyse - Simpel lineær regression - Multipel lineær regression

Læs mere

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation:

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation: Lineær regression Simpel regression Model Y i X i i ofte bruges følgende notation: Y i 0 1 X 1i i n i 1 i 0 Findes der en linie, der passer bedst? Metode - Generel! least squares (mindste kvadrater) til

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Bilag 15. Eksempel på beslutningsstøtte system GEUS: Hans Jørgen Henriksen

Bilag 15. Eksempel på beslutningsstøtte system GEUS: Hans Jørgen Henriksen Bilag 15. Eksempel på beslutningsstøtte system GEUS: Hans Jørgen Henriksen Ved hjælp af en strukturel læringsanalyse af strukturer i et datasæt ( structural learning ) kan der findes frem til hvilke sammenhænge

Læs mere

Særligt pesticidfølsomme sandområder: Forudsætninger og metoder for zonering

Særligt pesticidfølsomme sandområder: Forudsætninger og metoder for zonering Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, KUPA Særligt pesticidfølsomme sandområder: Forudsætninger og metoder for zonering Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Miljøministeriet Danmarks

Læs mere

Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof - Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B.

Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof - Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Bilag 2. Kornstørrelsesfordeling og organisk stof Repræsentativitet DJF: Mogens H. Greve, Bjarne Hansen, Svend Elsnab Olesen, Søren B. Torp Teksturdata fra de otte landskabselementtyper er blevet sammenholdt

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Regressionsanalyse

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Regressionsanalyse Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Lineær regressionsanalyse - Simpel lineær regression - Multipel lineær regression Regressionsanalyse Regressionsanalyser

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 7. Simpel Lineær Regression

Anvendt Statistik Lektion 7. Simpel Lineær Regression Anvendt Statistik Lektion 7 Simpel Lineær Regression 1 Er der en sammenhæng? Plot af mordraten () mod fattigdomsraten (): Scatterplot Afhænger mordraten af fattigdomsraten? 2 Scatterplot Et scatterplot

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Afdeling for Biostatistik. Eksempel: Systolisk blodtryk

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Afdeling for Biostatistik. Eksempel: Systolisk blodtryk Eksempel: Systolisk blodtryk Udgangspunkt: Vi ønsker at prædiktere det systoliske blodtryk hos en gruppe af personer. Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag. Erik Parner, Afdeling for Biostatistik.

Læs mere

Uge 43 I Teoretisk Statistik, 21. oktober Forudsigelser

Uge 43 I Teoretisk Statistik, 21. oktober Forudsigelser Uge 43 I Teoretisk Statistik,. oktober 3 Simpel lineær regressionsanalyse Forudsigelser Fortolkning af regressionsmodellen Ekstreme observationer Transformationer Sammenligning af to regressionslinier

Læs mere

Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer

Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Regressionsanalysen vil være delt op i 2 blokke. Første blok vil analysere hvor meget de tre TPB variabler

Læs mere

Vektorer og lineær regression. Peter Harremoës Niels Brock

Vektorer og lineær regression. Peter Harremoës Niels Brock Vektorer og lineær regression Peter Harremoës Niels Brock April 2013 1 Planproduktet Vi har set, at man kan gange en vektor med et tal. Et oplagt spørgsmål er, om man også kan gange to vektorer med hinanden.

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

To samhørende variable

To samhørende variable To samhørende variable Statistik er tal brugt som argumenter. - Leonard Louis Levinsen Antagatviharn observationspar x 1, y 1,, x n,y n. Betragt de to tilsvarende variable x og y. Hvordan måles sammenhængen

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 8. Multipel Lineær Regression

Anvendt Statistik Lektion 8. Multipel Lineær Regression Anvendt Statistik Lektion 8 Multipel Lineær Regression 1 Simpel Lineær Regression (SLR) y Sammenhængen mellem den afhængige variabel (y) og den forklarende variabel (x) beskrives vha. en SLR: ligger ikke

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Kvadratisk regression

Kvadratisk regression Kvadratisk regression Helle Sørensen Institut for Matematiske Fag Københavns Universitet Juli 2011 I kapitlet om lineær regression blev det vist hvordan man kan modellere en lineær sammenhæng mellem to

Læs mere

Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Specielt: Var(aX) = a 2 VarX 1/40. Lad X α, X β og X γ være stokastiske variable (vinkelmålinger) med

Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Specielt: Var(aX) = a 2 VarX 1/40. Lad X α, X β og X γ være stokastiske variable (vinkelmålinger) med Repetition: Varians af linear kombination Landmålingens fejlteori Lektion 5 Fejlforplantning - rw@math.aau.dk Antag X 1, X,..., X n er uafhængige stokastiske variable, og Y er en linearkombination af X

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17 nalysestrategi Vælg statistisk model. Estimere parametre i model. fx. lineær regression Udføre modelkontrol beskriver modellen data tilstrækkelig godt og er modellens antagelser opfyldte fx. vha. residualanalyse

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen Standard Normal Fordelingen Sandsynligheder for Normalfordelingen Transformation af Normalfordelte Stok.Var. Stikprøver og Stikprøvefordelinger

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Multipel Lineær Regression

Multipel Lineær Regression Multipel Lineær Regression Trin i opbygningen af en statistisk model Repetition af MLR fra sidst Modelkontrol Prædiktion Kategoriske forklarende variable og MLR Opbygning af statistisk model Specificer

Læs mere

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment Rygtespredning: Et logistisk eksperiment For at det nu ikke skal ende i en omgang teoretisk tørsvømning er det vist på tide vi kigger på et konkret logistisk eksperiment. Der er selvfølgelig flere muligheder,

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

MLR antagelserne. Antagelse MLR.1:(Lineære parametre) Den statistiske model for populationen kan skrives som

MLR antagelserne. Antagelse MLR.1:(Lineære parametre) Den statistiske model for populationen kan skrives som MLR antagelserne Antagelse MLR.1:(Lineære parametre) Den statistiske model for populationen kan skrives som y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + + β k x k + u, hvor β 0, β 1, β 2,...,β k er ukendte parametere,

Læs mere

5. Diskussion 5.1. Grundlag for zonering

5. Diskussion 5.1. Grundlag for zonering 5. Diskussion Gennem en systematisk dataindsamling på 24 danske undersøgelsesmarker er der indhentet et omfattende og sammenhængende datasæt, der beskriver en bred vifte af jordegenskaber, bilag 1,.samt

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Center for Statistik. Multipel regression med laggede responser som forklarende variable

Center for Statistik. Multipel regression med laggede responser som forklarende variable Center for Statistik Handelshøjskolen i København MPAS Tue Tjur November 2006 Multipel regression med laggede responser som forklarende variable Ved en tidsrække forstås i almindelighed et datasæt, der

Læs mere

Et eksempel på en todimensional normalfordeling Anders Milhøj September 2006

Et eksempel på en todimensional normalfordeling Anders Milhøj September 2006 Et eksempel på en todimensional normalfordeling Anders Milhøj September 006 I dette notat gennemgås et eksempel, der illustrerer den todimensionale normalfordelings egenskaber. Notatet lægger sig op af

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Substitutions- og indkomsteffekt ved prisændringer

Substitutions- og indkomsteffekt ved prisændringer Substitutions- og indkomsteffekt ved prisændringer Erik Bennike 14. november 2009 Denne note giver en beskrivelse af de relevante begreber omkring substitutions- og indkomsteffekter i mikroøkonomi. 1 Introduktion

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst

Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst (Projektet anvender værktøjsprogrammet TI Nspire) Alle de tilstedeværende i klassen tildeles et nummer, så med 28 elever i klassen uddeles numrene

Læs mere

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Med henblik på at bestemme den hydrauliske ledningsevne for de benyttede sandtyper er der udført en række forsøg til bestemmelse af disse. Formål Den hydrauliske

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Program: 1. Repetition: p-værdi 2. Simpel lineær regression. 1/19

Program: 1. Repetition: p-værdi 2. Simpel lineær regression. 1/19 Program: 1. Repetition: p-værdi 2. Simpel lineær regression. 1/19 For test med signifikansniveau α: p < α forkast H 0 2/19 p-værdi Betragt tilfældet med test for H 0 : µ = µ 0 (σ kendt). Idé: jo større

Læs mere

4. Resultater 4.1 Repræsentativitet

4. Resultater 4.1 Repræsentativitet 4. Resultater Det er vurderet hvor godt de undersøgte lokaliteter og data afspejler de områder, hvor de er beliggende, og tilsvarende hvor variable jordegenskaberne er i undersøgelsesområderne. Der gives

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler

National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler National kvælstofmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler Kortleverancer Anker Lajer Højberg, Jørgen Windolf, Christen Duus Børgesen, Lars Troldborg, Henrik Tornbjerg, Gitte Blicher-Mathiesen,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27

Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27 Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27 Multipel Lineær Regression Sidst så vi på simpel lineær regression, hvor y er forklaret af én variabel. Der er intet, der forhindre os i at have mere

Læs mere

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = )

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = ) PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 6, onsdag den 11. oktober 2006 Eksempel 9.1: Hæmoglobin-niveau og seglcellesygdom Data: Hæmoglobin-niveau (g/dl) for 41 patienter med en af tre typer seglcellesygdom.

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Matlab script - placering af kran

Matlab script - placering af kran Matlab script - placering af kran 1 Til at beregne den ideelle placering af kranen hos MSK, er der gjort brug af et matlab script. Igennem dette kapitel vil opbygningen af dette script blive gennemgået.

Læs mere

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Multipel Linear Regression Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Test for en eller alle parametre I jagten på en god statistisk model har vi set på følgende to hypoteser og tilhørende

Læs mere

Ekstremregn i Danmark

Ekstremregn i Danmark Ekstremregn i Danmark Supplement til statistisk bearbejdning af nedbørsdata fra Spildevandskomiteens regnmålersystem 1979-96 Henrik Madsen August 2002 Miljø & Ressourcer DTU Danmark Tekniske Universitet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Økonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september Økonometri 1: F2

Økonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september Økonometri 1: F2 Økonometri 1 Den simple regressionsmodel 11. september 2006 Dagens program Den simple regressionsmodel SLR : Én forklarende variabel (Wooldridge kap. 2.1-2.4) Motivation for gennemgangen af SLR Definition

Læs mere

Simpel Lineær Regression: Model

Simpel Lineær Regression: Model Simpel Lineær Regression: Model Sidst så vi på simpel lineære regression. Det er en statisisk model på formen y = β 0 + β 1 x + u, hvor fejlledet u, har egenskaben E[u x] = 0. Dette betyder bl.a. E[y x]

Læs mere

men nu er Z N((µ 1 µ 0 ) n/σ, 1)!! Forkaster hvis X 191 eller X 209 eller

men nu er Z N((µ 1 µ 0 ) n/σ, 1)!! Forkaster hvis X 191 eller X 209 eller Type I og type II fejl Type I fejl: forkast når hypotese sand. α = signifikansniveau= P(type I fejl) Program (8.15-10): Hvis vi forkaster når Z < 2.58 eller Z > 2.58 er α = P(Z < 2.58) + P(Z > 2.58) =

Læs mere

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Costdriversammensætning November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse

Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere

1/41. 2/41 Landmålingens fejlteori - Lektion 1 - Kontinuerte stokastiske variable

1/41. 2/41 Landmålingens fejlteori - Lektion 1 - Kontinuerte stokastiske variable Landmålingens fejlteori - lidt om kurset Landmålingens fejlteori Lektion 1 Det matematiske fundament Kontinuerte stokastiske variable - rw@math.aau.dk Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Kursusholder

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Module 3: Statistiske modeller

Module 3: Statistiske modeller Department of Statistics ST502: Statistisk modellering Pia Veldt Larsen Module 3: Statistiske modeller 31 ANOVA 1 32 Variabelselektion 4 321 Multipel determinationskoefficient 5 322 Variabelselektion med

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Skriftlig eksamen Science statistik- ST501

Skriftlig eksamen Science statistik- ST501 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR MATEMATIK OG DATALOGI Skriftlig eksamen Science statistik- ST501 Torsdag den 21. januar Opgavesættet består af 5 opgaver, med i alt 13 delspørgsmål, som vægtes ligeligt.

Læs mere

Beskrivende statistik

Beskrivende statistik Beskrivende statistik Stikprøve af størrelse n for variablen x: x 1, x 2,, x n Beskriv fordelingen af data med nogle få talstørrelser. Centralt mål: en værdi som data er centreret om. Variationsmål: mål

Læs mere

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Normalfordelingen Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Repetition og eksamen Erfaringsmæssigt er normalfordelingen velegnet til at beskrive variationen i mange variable, blandt andet tilfældige fejl på

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

Projektopgave Matematik A. Vejleder: Jørn Bendtsen. Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium

Projektopgave Matematik A. Vejleder: Jørn Bendtsen. Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium Projektopgave Matematik A Tema: Eksponentielle modeller Vejleder: Jørn Bendtsen Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Roskilde Tekniske Gymnasium Dato: 01-01-2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA)

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA) Anvendt Statistik Lektion 9 Variansanalyse (ANOVA) 1 Undersøge sammenhæng Undersøge sammenhænge mellem kategoriske variable: χ 2 -test i kontingenstabeller Undersøge sammenhæng mellem kontinuerte variable:

Læs mere

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder

Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel. - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Spar Nord Banks ansøgningsscoremodel - et ekspertbaseret ratingsystem for nye udlånskunder Mål for ansøgningsscoremodel Rating af nye udlånskunder som beskrives vha. en række variable: alder, boligform,

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller Statistik II 1. Lektion Analyse af kontingenstabeller Kursusbeskrivelse Omfang 5 kursusgange (forelæsning + opgaveregning) 5 kursusgange (mini-projekt) Emner Analyse af kontingenstabeller Logistisk regression

Læs mere

Bacheloruddannelsen 1. år E15

Bacheloruddannelsen 1. år E15 Bacheloruddannelsen 1. år E15 2 v/jan Fugl 3 Projektionstegning Projek tion -en, -er (lat.pro jectio, til pro jicere-, kaste frem, af pro frem + jacere kaste; jf. Projekt, projektil, projektion) afbildning

Læs mere

Perspektiver i Matematik-Økonomi: Linær regression

Perspektiver i Matematik-Økonomi: Linær regression Perspektiver i Matematik-Økonomi: Linær regression Jens Ledet Jensen H2.21, email: jlj@imf.au.dk Perspektiver i Matematik-Økonomi: Linær regression p. 1/34 Program for i dag 1. Indledning: sammenhæng mellem

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model

Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model 1 Peter van der Keur, 1 Annette E. Rosenbom, 2 Bo V. Iversen 1 Torben

Læs mere

Bilag 1 Costdriversammensætning

Bilag 1 Costdriversammensætning Bilag 1 Costdriversammensætning August 2017 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Bilag 1 er udarbejdet

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh101-mat/a-27052010 Torsdag den 27. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks:

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Til hvert af de gennemgåede værktøjer findes der 5 afsnit. De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden. Der forudsættes et elementært kendskab

Læs mere