Lyngby Kirke. Kierkegaard og Th. W. Adorno. Foredrag af. Leif Bork Hansen. I. Tænkning og eksistens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby Kirke. Kierkegaard og Th. W. Adorno. Foredrag af. Leif Bork Hansen. I. Tænkning og eksistens"

Transkript

1 Lyngby Kirke Kierkegaard og Th. W. Adorno Foredrag af Leif Bork Hansen I. Tænkning og eksistens Knud Hansen ( ), der var højskoleforstander og som havde et indgående kendskab til Kierkegaard, har sagt: I modsætning til Descartes, der satte tænkningen over eksistensen (jeg tænker, altså er jeg til), var Kierkegaard allerede som 22-årig overbevist om, at den egentlige virkelighed ikke var at finde i menneskets tænkning, men i dets væren. I en dagbogsoptegnelse fra en ferie på Gilleleje kro skrev han dengang blandt andet følgende: Det der egentlig mangler mig, er at komme paa det Rene med mig selv om, hvad jeg skal gjøre, ikke om hvad jeg skal erkjende, uden forsaavidt en Erkjendelse maa gaae forud for enhver Handlen. Det gjælder om at finde en Sandhed, som er Sandhed for mig, at finde den Idee, for hvilken jeg vil leve og døe (Pap. I A 75). II. Tænkningens forgæves forsøg på at begribe virkeligheden Theodor W. Adorno ( ) var tysk filosof, samfundskritiker og musikteoretiker fra den såkaldte Frankfurter-skole. Han skrev disputats om Kierkegaard. Konstruktion af det æstetiske på et tidspunkt, hvor nazismen var på fremmarch. Han har selv gjort opmærksom på, at hans disputats udkom samme dag i 1933, hvor Hitler greb magten. Adorno var kommet i den paradoksale situation, at den oplysning og frigørelse af den menneskelige natur, som fornuften havde ydet, var endt i det modsatte: i totalitær ufornuft og undertrykkelse af det enkelte individ. På den ene side er Adorno oplysningens repræsentant, med fornuften som befrieren af den undertrykte natur. Men samtidig ser han altså, hvordan denne fornuft har udviklet sig til ufornuft, irrationalitet, kulminerede i Auschwitz, med samfundets 1

2 systematiske undertrykkelse og destruering af det enkelte individs natur. Den der i dag vælger filosofisk arbejde som erhverv, må fra begyndelsen afstå fra den illusion, som kendetegner tidligere filosofiske udkast: at det skulle være muligt, i kraft af tænkningen, at begribe totaliteten af det virkelige. Ingen retfærdiggørende fornuft kan genfinde sig selv i en virkelighed, hvis ordning og skikkelse smadrer enhver prætention om fornuft: kun polemisk frembyder virkeligheden sig som hel for den erkendende, mens den alene i spor og ruiner rummer et håb om én gang at blive en rigtig og retfærdig virkelighed. Filosofien som i dag fremstiller den som en sådan[dvs. virkeligheden] tjener ikke til andet end at tildække virkeligheden og forevige den nuværende tilstand, sagde Adorno i sin tiltrædelsesforelæsning ved universitetet i Frankfurt i 1932 (citeret efter Rolf Reitans Forord til disputatsen, 1980, s. 9). Det drejer sig for Adorno om at nå frem til det med fornuftens begreber ikke-identiske. Rolf Reitan erklærer ud fra Adornos tiltrædelsesforelæsning: Bekæmpelsen af idealismen, kampen for en illusionsløs, nådeløst realistisk tænkning, ikke om, men ud fra virkeligheden, dét er det fundamentale udgangspunkt for Adornos tænkning, et udgangspunkt han aldrig fraviger. Men som udgangspunkt er det mere end en intention, mere end en»holdning«eller»vilje«: Det er en erkendelse, bragt på begreb, og givet et navn. Erkendelsen af, at totaliteten af det virkelige er tabt for tænkningen, og ikke mere kan genfindes ved nogen tankens anstrengelse (s.10). Hvor den franske filosof Michel Foucault ( ) har talt om den magt, der ligger i den måde, vi italesætter på, gør Adorno opmærksom på noget tilsvarende i den måde, vi har villet sætte virkeligheden på begreber i en idealistisk tanketilgang til virkeligheden. Den jødisk-tyske tænker Hannah Arendt ( ) havde gjort opmærksom på, hvordan der med Kierkegaard var sket et opgør ikke bare med Hegel men med hele filosofien, idet det for Søren Kierkegaard ikke drejede sig om den filosofiske tænkning i sig selv, men om personen bag tænkningen, den enkeltes måde at forholde sig på. Kierkegaard vendte sig fra tænkningen i sig selv til den menneskelige eksistens til den enkelte. Udtrykt med én af de Kierkegaardske pseudonymer, Johannes Climacus fra Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift (1846), er det subjektiviteten, der er sandheden eller usandheden. At sandheden ikke er et spørgsmål om et hvad, men om et hvorledes, om den enkeltes måde at forholde sig på. Men tilbage til Adorno 2

3 III. Adorno: Den hjemløse asylansøgeren Adorno blev som jøde i 1933 frataget retten til at forelæse. Han flygtede siden fra Tyskland til Oxford og derfra videre til USA, hvor han blev tilknyttet Frankfurter-skolen under dens eksil i USA. Filosoffen Per Jepsen kalder sit essay om Adorno Asylansøgeren. Jepsen gør opmærksom på, at Adorno på egen krop har oplevet hjemløsheden i dens forskellige skikkelser: Adorno nøjes ikke med at konstatere sin egen hjemløshed i eksilet eller for den sags skyld at beskrive den som et vilkår ved tilværelsen som emigrant, men han gør den ufrivillige hjemløshed til den moderne eksistens som sådan: Egentlig kan man ikke bo mere ˮ (fra: Tyske intellektuelle i det 20.århundrede, 2005,s.157). Adorno henviser til, at den enkeltes privateksistens i det senmoderne samfund er ophævet. Der er intet privat rum tilbage men kun det offentlige. Dette slår igennem i byggeformerne, der er funktionalistiske, men ikke egentlige hjem at bo i. Adorno henviser i sit essay Refugium til den hjemløse til udsagnet af Nietzsche fra hans Fröhliche Wissenschaft [Lykkelige videnskab]: Det er en del af min lykke ikke at være husejer. Adorno fortsætter: Det hører med til moralen ikke at føle sig hjemme i sit hjem. Han slutter sit essay med udsagnet: Forkert liv kan ikke leves rigtigt. Essayet indgår i hans Minima Moralia. Reflektioner over et beskadiget liv (1951). For Adorno er samfundets livsvilkår efterhånden så beskadigede, at et egentligt liv for det enkelte individ ikke længere er muligt. IV. Genstandsløs inderlighed kontra virkeligheden Litteraturkritikeren Flemming Harrits har sagt om Adornos disputats om Kierkegaard: Mens megen anden Kierkegaard-litteratur forholder sig underdanigt til eller apologetisk repeterende intenderer Adornos bog en radikal kritik, foruroligende og gennemført med en så godt som ubrudt intellektuel taktfuldhed, (fra: Jeget og ordene. Festskrift til Rolf Reitan, 2001, s.31). Og om Adornos originale tilgang til Kierkegaard, skriver Rolf Reitan: Adorno læser Kierkegaard nærmest som man kan forestille sig han lyttede til musik: lige så meget med ørerne, med fingerspidserne, med kroppen, som med øjnene. Det gør til gengæld Adornos kritik af Kierkegaard så vanskelig at forstå. Så helt anderledes. Adorno var ikke bare filosof, sociolog, men har skrevet lærde musikteoretiske værker. I Tyskland var Søren Kierkegaard blevet introduceret af filosoffen Martin Heidegger 3

4 ( ), der bekendte sig til nazismen. Adornos disputats Kierkegaard. Konstruktion af det æstetiske skal ikke mindst ses som et opgør med Martin Heidegger. Adorno angriber eksistentialisten og idealisten Kierkegaard for at være rykket ind i en genstandsløs inderlighed og ladet hånt om det udvortes, det samfundsmæssige. Men Adornos kritik af Kierkegaard består også i at vise, at det isolerede individ heller ikke kunne holde sig selv ud i sin selvkredsende inderlighed. Med Rolf Reitans ord: Ved Kierkegaard kunne Adorno demonstrere idealismens selvtilintetgørelse Den kierkegaardske tænknings egen udvikling viste (i Adornos tydning), at idealismen ikke blot var uholdbar, men heller ikke kunne holde sig selv ud, hvis den ville være ærlig. Den førte ikke nødvendigvis tilbage (til de tyske urskove og Holzwege, som hos Heidegger), men den førte væk fra virkeligheden, ind til inderlighedens mørke og ruinhob, (s.23). V. Adornos indflydelse på dansk Kierkegaard-kritik Det var under vejledning af den tyske teologiske professor Paul Tillich ( ), at Adorno skrev sin disputats om Kierkegaard. Både Paul Tillich og Adorno emigrerede senere til USA, hvor Adorno i slutningen af trediverne forelæste i en af Paul Tillich grundlagt kreds af teologer og filosoffer i New York. I forbindelse med 150 årsdagen for Kierkegaards fødsel i 1963 skrev Adorno en mindetale om Kierkegaard, der blev trykt samme år. Både Adornos forelæsninger i slutningen af trediverne og hans mindetale i 1963 beskæftiger sig med Kierkegaards Kierlighedens Gjerninger (1847). Både forelæsningerne og hans mindetale er blevet udgivet sammen med hans disputats om Kierkegaard i 1966, hvor Adorno yderligere har tilføjet en Notits, dateret januar I denne Notits overvejer Adorno, om hans bog fuldstændigt skulle have været omarbejdet. Det afviser han med, at han tidligt følte mistro til dem, der fornægter deres ungdomsarbejder, brænder manuskripter, i det hele taget spektakulært erklærer deres ubestikkelighed i forhold til sig selv. Det var Adornos tilgang til Kierkegaard på det tidspunkt. Adornos syn på Kierkegaard var blevet nuanceret selvom han selv ville fastholde en sammenhæng. Det kom til at gå Adorno, som vennen Walter Benjamin ( ) profeterende havde skrevet i sin anmeldelse af Adornos disputats: Det er tænkeligt, at forfatterens kommende bøger engang vil udspringe af denne. Man kan som en dansk parallel tænke på Knud 4

5 Hansens livslange opgør med Kierkegaard, som det kommer til udtryk i hans hovedværk fra 1954: Søren Kierkegaard. Ideens digter. Knud Hansens opgør falder på linje med Adornos. Der kan oven i købet trækkes en linje, idet én af Knud Hansens afgørende inspirationer er Paul Tillich. Professor K.E. Løgstrup tilsluttede sig Knud Hansens kritik og videreførte den i sin bog Opgør med Kierkegaard (1968). VI. Kierkegaards interieurer Adornos tolkning af Kierkegaard om det isolerede subjekts objektløse inderlighed har sammenhæng med Adornos henvisning til Kierkegaards interieur. Han henviser til de berømte spadsereture hjemme i stuen, hvor Kierkegaard under Pseudonymen Johannes Climacus vandrer rundt i dagligstuen derhjemme med faderen og forestiller sig en gåtur i fantasien til erstatning for den virkelige gåtur: Naar Johannes stundom bad om Tilladelse til at gaa ud, da fik han oftest Afslag; hvorimod Faderen en enkelt Gang til Vederlag foreslog ham ved hans Haand at spadsere op og ned ad Gulvet. Dette var ved første Øiekast en fattig Erstatning, og dog den skjulte noget ganske andet i sig. Forslagene blev antaget, og det blev ganske overladt Johannes at bestemme, hvor de skulde gaa hen. De gik ud af Porten, til et nærliggende Lystslot, eller ud til Strandkanten, eller om i Gaderne, alt eftersom Johannes vilde det; thi Faderen formaaede alt. Medens de gik op og ned ad Gulvet, fortalte Faderen alt, hvad de saa; de hilste paa de forbigaaende. Vognene larmede dem forbi og overdøvede Faderens Stemme; Kagekonens Frugter var mere indbydende end nogensinde, (Kierkegaard. Konstruktion af det æstetiske, 1980, s.85). Sådan spadserer flaneuren i værelset; for ham træder virkelighed kun frem reflekteret af den blotte inderlighed, er Adornos kommentar. Interieuret, der afrunder sig i sig selv, omkring det isolerede selv. Selvet, der selv udkaster sin skinverden og ikke når ud over subjektet, til den virkelige, objektive verden. Adorno peger på: det mest bemærkelsesværdige sted, som Kierkegaard har vist interieuret i det i mere end i én henseende vigtige skrift Gjentagelsen :»Man stiger op i første Etage i et med Gas oplyst Hus, man aabner en lille Dør, man staar i Entreen. Til Venstre har man en Glasdør, der fører ind til et Cabinet. Man gaaer ligefrem, man er i et Forværelse. Indenfor dette er tvende Værelser, aldeles eensformede, aldeles eens møblerede, saaledes, at man i Speilet ser Værelset dobbelt. Det inderste Værelse er smagfuldt oplyst. En Armstage staaer paa et 5

6 Arbejdsbord, en let tegnet Lænestol, betrukken med rødt Fløiel, staaer ved dette. Det forreste Værelse er ikke oplyst. Her blander Maanens blege Lys sig med den stærkere Belysning fra det indre Værelse. Man sætter sig hen paa en Stol ved Vinduet, man betragter den store Plads, man seer de Forbigaaendes Skygger ile hen over Murene, Alt forvandler sig til en scenisk Decoration. En drømmende Virkelighed dæmrer i Sjælens Baggrund Man har røget sin Cigar; man trækker sig tilbage i det indre Værelse, man begynder at arbeide. Midnat er forbi. Man slukker Lysene, man tænder en lille Natstage. Maanebelysningen seirer ublandet. En enkelt skygge viser sig end mørkere, et enkelt Fodtrin behøver lang Tid for at forsvinde. Himlens skyfri Hvælving seer saa vemodig og tankedrømmende ud, som var Verdens Undergang forbi, og Himlen uforstyrret beskæftiget med sig selv«(s.92). Er det virkeligt, eller er det kun refleks spejlrefleks af det isolerede individs fantasi? Man kunne også spørge på den måde: Er der noget udenfor eller bag spejlreflekserne? VII. Inderlighed og dæmoni Adorno forsøger i sin disputats at overføre eksistentialisten og dialektikeren Kierkegaards tale om objektløs inderlighed til en ligefrem tale om subjekt-objekt i en sociologisk kontekst med samfundet som ultimativ referensramme for individet. Således kommer Adorno til en alt for forsimplet fortolkning af inderligheden hos Kierkegaard som om det bare drejede sig om at rykke fra det ydre til det indre. Kierkegaards måde at meddele sig på er langt mere kompliceret end som så. Kierkegaard fremlægger ikke umiddelbare resultater, som andre kan kopiere, men opfordrer til selvvirksomhed. Inderlighed er hos Kierkegaard først og fremmest en måde at forholde sig på. Som tidligere nævnt, drejer det sig ikke om et nå frem til eller tage udgangspunkt i et objektivt hvad, men at sandheden ifølge pseudonymen Johannes Climacus er et hvorledes en måde at forholde sig sandt eller usandt på. Om nogen vidste Kierkegaard det dialektiske i den eksistentielle kategori inderlighed altså ikke primært en stedsbetegnelse, men en eksistens kategori. Kierkegaard har om nogen diagnosticeret den dæmoniske indelukkethed, der lukker af i forhold til andre. Dette har Kierkegaard i særdeleshed udviklet i Begrebet Angest. Angsten her diagnosticeret som den dæmoniske angst og indelukkethed, der ikke vil kommunikere med andre, men lever i afstand fra andre. Netop Kierkegaards beskrivelse af den dæmoniske indelukkethed 6

7 benytter Thomas Mann i Doktor Faustus til et opgør med den dæmoniske, nazistiske tyske kultur. Adorno hjalp Thomas Mann med at forstå tolvtonemusikken, som Thomas Mann lod den dæmoniske doktor Faustus være opfinderen af. Adorno går ikke på kompromis, når det gælder om at afdække, hvordan individets eksistensmuligheder er blevet destrueret i et senmodernistisk samfund, og hvor det enkelte individs betydning omveksles til en vares bytteværdi i et upersonliggjort samfund. Da Adorno på ny tager Kierkegaard op, har han tydeligvist læst sig nøjere ind på Kierkegaard. Også hvad angår Kierkegaards samfundsmæssige relevans. Således erklærer han: [K]ritik af fremskridtet betyder hos Kierkegaard kritik af civilisationen som dehumanisering. Ganske vist gælder hans harme mindre forholdene, end subjekterne, der genspejler dem. Sammen med få tænkere i denne periode som E.A. Poe, Toqueville og Baudelaire tilhører han dem, der har fornemmet noget af virkeligt tektoniske forandringer, som ved højkapitalismens begyndelse skete med menneskene, med menneskelige adfærdsmåder og med den menneskelige erfarings indre sammenhæng. Det giver hans kritiske motiver deres alvor og dignitet, (Kierkegaard. Konstruktion af det æstetiske s.252). VIII. Kierkegaards lære om kærligheden Da Adorno skal tale i slutningen af trediverne for kredsen samlet af Paul Tillich, tager han som nævnt udgangspunkt i Kierkegaards skrift fra 1847 Kjerlighedens Gjerninger. Her støder Adorno på den grænse, hvor han som tilhænger af oplysningstidens fornuft og argumentationsmåde om end som kritisk fornuftsdyrker - og som samfundsforsker må blive stående, idet Adorno som filosof ikke vil vide af andet end samfundet som referensramme for den enkelte borger. Eller foretage det, som Kierkegaard kalder det kvalitative springˮ (s.239). For Kierkegaard kan et menneskes betydning ikke reduceres til dets betydning som borger i et samfund. Adorno slår ned på Kierkegaards skelnen mellem det, han kalder Forkjærlighed, det vil sige kærligheden til den elskede i modsætning til alle andre. Heroverfor taler Kierkegaard om kærligheden til næsten, der ikke bare indbefatter den elskede eller vennen, men ubetinget ingen udelukker. Dette reagerer Adorno imod og hævder, at det fører kærligheden ud i det absurde. Det gør kærligheden ansigtsløs, med Adornos udtryk genstandsløs, og ophæver kærligheden. Kierkegaard taler om den kristelige kærlighed til mennesket i pointeret modsætning til den naturlige eller 7

8 »umiddelbare«. Den består deri, at man, som Kierkegaard udtrykker det, elsker ethvert menneske for Guds skyld og i et Gudsforhold. Kærlighed bliver for Kierkegaard en kvalitet ved den rene inderlighed. Han går ud fra det kristne kærlighedsbud:»du skal elske«og fortolker det, idet han lægger alt eftertryk på dets abstrakte almenhed. Kærlighedens genstand bliver på en vis måde ligegyldig Det kristelige kærlighedsbud retter sig ifølge Kierkegaards eksegese mod mennesket slet og ret, uden hensyn til dets specifikke beskaffenhed, også uden hensyn til en eller anden naturlig tilbøjelighed til et bestemt menneske. Det andet menneske bliver det for kærligheden, som hele den ydre verden er i Kierkegaards filosofi, en blot»anledning«for den subjektive inderlighed. Denne kender ingen objekter: kærlighedens substantialitet er genstandsløs (s.241). Adorno påberåber sig psykoanalytikeren Freuds værk Das Unbehagen in der Kultur (Kulturens byrde) i sit opgør med Kierkegaard: Mens Freud i Ubehaget i kulturen læste det abstrakte kærlighedsbud ud af kristendommen som sådan og angreb det på det skarpeste, så er det vel kun Christoph Schrempf, der har gået ind på netop dette hos Kierkegaard. Han foreholder ham, at han forsømmer»den inderlige forbindelse«mellem to mennesker, som først kan frembringe kærlighed; han erindrer om at kærlighed ikke kan skulles, mens netop denne umulighed er den paradokse kerne i Kierkegaards doktrin; han værger sig mod forbudet mod forkærlighed, som er noget»skønt«, og polemiserer mod læren om selvfornægtelsen Kierkegaard spørger: hvem er da ens næste? og svarer i overensstemmelse med sin forestilling om den absolutte inderlighed:»begrebet»næste«er egentligen Fordoblelsen af dit eget Selv;»næsten«er hvad Tænkerne vilde kalde det Andet, Det hvorpaa det Selviske i Selvkjerligheden skal prøves. Forsaavidt behøver, for Tankens Skyld, Næsten end ikke at være til«. Næstens abstrakthed indrømmes altså åbent af Kierkegaard - siger Adorno - ja den forherliges endog som udtryk for menneskenes lighed for Gud. ˮ Adorno citerer Kierkegaard: Næsten er ethvert Menneske; thi ved Forskjelligheden er han ikke Din Næste, ei heller ved Ligheden med Dig indenfor Forskjelligheden fra andre Mennesker. Ved Ligheden med Dig for Gud er han Din Næste, men denne Lighed har ubetinget ethvert Menneske og har den ubetinget. Adorno kommenterer: Idet næsten på denne måde reduceres til det almene princip for det andet eller det alment menneskelige, antager den enkelte næste, trods al tale om den enkelte, tilfældighedens karakter.ˮ Med citat af Kierkegaard: thi den Dør, Du lukker for at bede til Gud, naar Du 8

9 lukker den op og gaaer ud, saa er det første Menneske, Du møder, Næsten, som Du skal elske. (s ). Netop dette er det, Adorno afviser. Adorno tager også afstand fra at Kierkegaard vendte sig mod hævdelsen af»øje for øje og tand for tand.«nej, også dér henviser han til: Du skal elske. X. Det første du er ikke det andet jeg Kierkegaard har vist, hvordan mennesket narcisistisk kan spejle sig selv i sine omgivelser. Litteraturanmelderen Lilian Munk Rösing skrev i Information den 11. november 2011 et essay med overskriften: Det første du er ikke det andet jeg. Med underoverskriften: Du et. Ifølge den norske forfatter Karl Ove Knausgård har Hitlers og Breiviks manifester det til fælles, at de savner et du. Men på hvad skal et du kendes? Hun henviser til, at Knausgård nogle uger efter terroren på Utøya gjorde ansigtet til du ets emblem: Han fortalte om, hvordan han efter Utøya-massakren gik rystet rundt i Malmös gader og så på ansigter, overbevist om, at blikket for den enkeltes ansigt det blik der får individerne til at træde punktuelt frem af den neutrale menneskemasse at det er dette blik, der gør det umuligt at dræbe. Hertil siger Lilian Munk Rösing: Jeg er betænkelig, når du et henlægges til ansigtet. Det har jeg mine grunde til at være. I Kærlighedens Gerninger skriver Kierkegaard, at det første du er ikke det andet jeg. Og spørgsmålet er, om ansigtet ikke netop er emblemet på det andet jeg frem for det første du. Er ansigtet ikke en beroligende spejlingsflade, en garanti for genkendelig identitet? Er ansigtet ikke dér, hvor jeg kan få bekræftet, at den anden er ligesom mig ( det andet jeg ) og ikke noget foruroligende andet ( det første du )? Kierkegaard siger i Kjerlighedens Gjerninger: I Elskov og Venskab er Forkjerligheden Mellembestemmelse, i Kjerlighed til Næsten er Gud Mellembestemmelsen, (SKS 9,64). Således er Gud altid ifølge Kierkegaard mellembestemmelsen mellem mig og det andet menneske. Således har et menneske altid med Gud at gøre. Så afgørende er buddet: Du skal elske! Det bud, der alene giver plads til forskelligheden og ikke udelukker den. Leif Bork Hansen Lyngby sognegård 2800 Kongens Lyngby Torsdag den 17. november

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk

Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Abstraktion i dansk Kort fremlæggelse af hvordan begrebet abstraktion er centralt for faget dansk Klik på lydikonet i nederste højre hjørne for at få lyden til siden frem. Vælg Afspil på boksen der evt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Johanne

Læs mere

Forord. Preben Bertelsen, Lars Hem, Jens Mammen

Forord. Preben Bertelsen, Lars Hem, Jens Mammen Forord Preben Bertelsen, Lars Hem, Jens Mammen Erkendelse, stræben og følelse - eller kognition, konation og emotion - er den klassiske tredeling af de psykiske fænomener, som kan føres tilbage til Augustins

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Opgave 1: På jagt efter kærligheden i Cathrine Raben Davidsens billede

Opgave 1: På jagt efter kærligheden i Cathrine Raben Davidsens billede Kærlighed Opgave 1: På jagt efter kærligheden i Cathrine Raben Davidsens billede I skal nu i gruppen arbejde med kærlighed. I skal arbejde med 6 hovedopgaver. I skal bruge ca. 10-14 lektioner på det. Jeres

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk Skriv til os på: kierkegaardkultur@gmail.com Ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 KIERKEGAARD LIVE Musik-ledsagede

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kom

Læs mere

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris. Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.dk Ansvar Stærkt foruroligende Fællesskab Mellem egoisme og offer

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6

Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Prædiken til 11.s.e.trinitatis Luk 18,9-14; Job 5,8-16; 1 Kor 15,1-10a Salmer: 748; 300; 518 609; 192; 6 Lad os bede! Kære Herre! Det er Dig, der er Gud, og vi er kun mennesker. Men på grund af Jesus vover

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere