Lyngby Kirke. Kierkegaard og Th. W. Adorno. Foredrag af. Leif Bork Hansen. I. Tænkning og eksistens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby Kirke. Kierkegaard og Th. W. Adorno. Foredrag af. Leif Bork Hansen. I. Tænkning og eksistens"

Transkript

1 Lyngby Kirke Kierkegaard og Th. W. Adorno Foredrag af Leif Bork Hansen I. Tænkning og eksistens Knud Hansen ( ), der var højskoleforstander og som havde et indgående kendskab til Kierkegaard, har sagt: I modsætning til Descartes, der satte tænkningen over eksistensen (jeg tænker, altså er jeg til), var Kierkegaard allerede som 22-årig overbevist om, at den egentlige virkelighed ikke var at finde i menneskets tænkning, men i dets væren. I en dagbogsoptegnelse fra en ferie på Gilleleje kro skrev han dengang blandt andet følgende: Det der egentlig mangler mig, er at komme paa det Rene med mig selv om, hvad jeg skal gjøre, ikke om hvad jeg skal erkjende, uden forsaavidt en Erkjendelse maa gaae forud for enhver Handlen. Det gjælder om at finde en Sandhed, som er Sandhed for mig, at finde den Idee, for hvilken jeg vil leve og døe (Pap. I A 75). II. Tænkningens forgæves forsøg på at begribe virkeligheden Theodor W. Adorno ( ) var tysk filosof, samfundskritiker og musikteoretiker fra den såkaldte Frankfurter-skole. Han skrev disputats om Kierkegaard. Konstruktion af det æstetiske på et tidspunkt, hvor nazismen var på fremmarch. Han har selv gjort opmærksom på, at hans disputats udkom samme dag i 1933, hvor Hitler greb magten. Adorno var kommet i den paradoksale situation, at den oplysning og frigørelse af den menneskelige natur, som fornuften havde ydet, var endt i det modsatte: i totalitær ufornuft og undertrykkelse af det enkelte individ. På den ene side er Adorno oplysningens repræsentant, med fornuften som befrieren af den undertrykte natur. Men samtidig ser han altså, hvordan denne fornuft har udviklet sig til ufornuft, irrationalitet, kulminerede i Auschwitz, med samfundets 1

2 systematiske undertrykkelse og destruering af det enkelte individs natur. Den der i dag vælger filosofisk arbejde som erhverv, må fra begyndelsen afstå fra den illusion, som kendetegner tidligere filosofiske udkast: at det skulle være muligt, i kraft af tænkningen, at begribe totaliteten af det virkelige. Ingen retfærdiggørende fornuft kan genfinde sig selv i en virkelighed, hvis ordning og skikkelse smadrer enhver prætention om fornuft: kun polemisk frembyder virkeligheden sig som hel for den erkendende, mens den alene i spor og ruiner rummer et håb om én gang at blive en rigtig og retfærdig virkelighed. Filosofien som i dag fremstiller den som en sådan[dvs. virkeligheden] tjener ikke til andet end at tildække virkeligheden og forevige den nuværende tilstand, sagde Adorno i sin tiltrædelsesforelæsning ved universitetet i Frankfurt i 1932 (citeret efter Rolf Reitans Forord til disputatsen, 1980, s. 9). Det drejer sig for Adorno om at nå frem til det med fornuftens begreber ikke-identiske. Rolf Reitan erklærer ud fra Adornos tiltrædelsesforelæsning: Bekæmpelsen af idealismen, kampen for en illusionsløs, nådeløst realistisk tænkning, ikke om, men ud fra virkeligheden, dét er det fundamentale udgangspunkt for Adornos tænkning, et udgangspunkt han aldrig fraviger. Men som udgangspunkt er det mere end en intention, mere end en»holdning«eller»vilje«: Det er en erkendelse, bragt på begreb, og givet et navn. Erkendelsen af, at totaliteten af det virkelige er tabt for tænkningen, og ikke mere kan genfindes ved nogen tankens anstrengelse (s.10). Hvor den franske filosof Michel Foucault ( ) har talt om den magt, der ligger i den måde, vi italesætter på, gør Adorno opmærksom på noget tilsvarende i den måde, vi har villet sætte virkeligheden på begreber i en idealistisk tanketilgang til virkeligheden. Den jødisk-tyske tænker Hannah Arendt ( ) havde gjort opmærksom på, hvordan der med Kierkegaard var sket et opgør ikke bare med Hegel men med hele filosofien, idet det for Søren Kierkegaard ikke drejede sig om den filosofiske tænkning i sig selv, men om personen bag tænkningen, den enkeltes måde at forholde sig på. Kierkegaard vendte sig fra tænkningen i sig selv til den menneskelige eksistens til den enkelte. Udtrykt med én af de Kierkegaardske pseudonymer, Johannes Climacus fra Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift (1846), er det subjektiviteten, der er sandheden eller usandheden. At sandheden ikke er et spørgsmål om et hvad, men om et hvorledes, om den enkeltes måde at forholde sig på. Men tilbage til Adorno 2

3 III. Adorno: Den hjemløse asylansøgeren Adorno blev som jøde i 1933 frataget retten til at forelæse. Han flygtede siden fra Tyskland til Oxford og derfra videre til USA, hvor han blev tilknyttet Frankfurter-skolen under dens eksil i USA. Filosoffen Per Jepsen kalder sit essay om Adorno Asylansøgeren. Jepsen gør opmærksom på, at Adorno på egen krop har oplevet hjemløsheden i dens forskellige skikkelser: Adorno nøjes ikke med at konstatere sin egen hjemløshed i eksilet eller for den sags skyld at beskrive den som et vilkår ved tilværelsen som emigrant, men han gør den ufrivillige hjemløshed til den moderne eksistens som sådan: Egentlig kan man ikke bo mere ˮ (fra: Tyske intellektuelle i det 20.århundrede, 2005,s.157). Adorno henviser til, at den enkeltes privateksistens i det senmoderne samfund er ophævet. Der er intet privat rum tilbage men kun det offentlige. Dette slår igennem i byggeformerne, der er funktionalistiske, men ikke egentlige hjem at bo i. Adorno henviser i sit essay Refugium til den hjemløse til udsagnet af Nietzsche fra hans Fröhliche Wissenschaft [Lykkelige videnskab]: Det er en del af min lykke ikke at være husejer. Adorno fortsætter: Det hører med til moralen ikke at føle sig hjemme i sit hjem. Han slutter sit essay med udsagnet: Forkert liv kan ikke leves rigtigt. Essayet indgår i hans Minima Moralia. Reflektioner over et beskadiget liv (1951). For Adorno er samfundets livsvilkår efterhånden så beskadigede, at et egentligt liv for det enkelte individ ikke længere er muligt. IV. Genstandsløs inderlighed kontra virkeligheden Litteraturkritikeren Flemming Harrits har sagt om Adornos disputats om Kierkegaard: Mens megen anden Kierkegaard-litteratur forholder sig underdanigt til eller apologetisk repeterende intenderer Adornos bog en radikal kritik, foruroligende og gennemført med en så godt som ubrudt intellektuel taktfuldhed, (fra: Jeget og ordene. Festskrift til Rolf Reitan, 2001, s.31). Og om Adornos originale tilgang til Kierkegaard, skriver Rolf Reitan: Adorno læser Kierkegaard nærmest som man kan forestille sig han lyttede til musik: lige så meget med ørerne, med fingerspidserne, med kroppen, som med øjnene. Det gør til gengæld Adornos kritik af Kierkegaard så vanskelig at forstå. Så helt anderledes. Adorno var ikke bare filosof, sociolog, men har skrevet lærde musikteoretiske værker. I Tyskland var Søren Kierkegaard blevet introduceret af filosoffen Martin Heidegger 3

4 ( ), der bekendte sig til nazismen. Adornos disputats Kierkegaard. Konstruktion af det æstetiske skal ikke mindst ses som et opgør med Martin Heidegger. Adorno angriber eksistentialisten og idealisten Kierkegaard for at være rykket ind i en genstandsløs inderlighed og ladet hånt om det udvortes, det samfundsmæssige. Men Adornos kritik af Kierkegaard består også i at vise, at det isolerede individ heller ikke kunne holde sig selv ud i sin selvkredsende inderlighed. Med Rolf Reitans ord: Ved Kierkegaard kunne Adorno demonstrere idealismens selvtilintetgørelse Den kierkegaardske tænknings egen udvikling viste (i Adornos tydning), at idealismen ikke blot var uholdbar, men heller ikke kunne holde sig selv ud, hvis den ville være ærlig. Den førte ikke nødvendigvis tilbage (til de tyske urskove og Holzwege, som hos Heidegger), men den førte væk fra virkeligheden, ind til inderlighedens mørke og ruinhob, (s.23). V. Adornos indflydelse på dansk Kierkegaard-kritik Det var under vejledning af den tyske teologiske professor Paul Tillich ( ), at Adorno skrev sin disputats om Kierkegaard. Både Paul Tillich og Adorno emigrerede senere til USA, hvor Adorno i slutningen af trediverne forelæste i en af Paul Tillich grundlagt kreds af teologer og filosoffer i New York. I forbindelse med 150 årsdagen for Kierkegaards fødsel i 1963 skrev Adorno en mindetale om Kierkegaard, der blev trykt samme år. Både Adornos forelæsninger i slutningen af trediverne og hans mindetale i 1963 beskæftiger sig med Kierkegaards Kierlighedens Gjerninger (1847). Både forelæsningerne og hans mindetale er blevet udgivet sammen med hans disputats om Kierkegaard i 1966, hvor Adorno yderligere har tilføjet en Notits, dateret januar I denne Notits overvejer Adorno, om hans bog fuldstændigt skulle have været omarbejdet. Det afviser han med, at han tidligt følte mistro til dem, der fornægter deres ungdomsarbejder, brænder manuskripter, i det hele taget spektakulært erklærer deres ubestikkelighed i forhold til sig selv. Det var Adornos tilgang til Kierkegaard på det tidspunkt. Adornos syn på Kierkegaard var blevet nuanceret selvom han selv ville fastholde en sammenhæng. Det kom til at gå Adorno, som vennen Walter Benjamin ( ) profeterende havde skrevet i sin anmeldelse af Adornos disputats: Det er tænkeligt, at forfatterens kommende bøger engang vil udspringe af denne. Man kan som en dansk parallel tænke på Knud 4

5 Hansens livslange opgør med Kierkegaard, som det kommer til udtryk i hans hovedværk fra 1954: Søren Kierkegaard. Ideens digter. Knud Hansens opgør falder på linje med Adornos. Der kan oven i købet trækkes en linje, idet én af Knud Hansens afgørende inspirationer er Paul Tillich. Professor K.E. Løgstrup tilsluttede sig Knud Hansens kritik og videreførte den i sin bog Opgør med Kierkegaard (1968). VI. Kierkegaards interieurer Adornos tolkning af Kierkegaard om det isolerede subjekts objektløse inderlighed har sammenhæng med Adornos henvisning til Kierkegaards interieur. Han henviser til de berømte spadsereture hjemme i stuen, hvor Kierkegaard under Pseudonymen Johannes Climacus vandrer rundt i dagligstuen derhjemme med faderen og forestiller sig en gåtur i fantasien til erstatning for den virkelige gåtur: Naar Johannes stundom bad om Tilladelse til at gaa ud, da fik han oftest Afslag; hvorimod Faderen en enkelt Gang til Vederlag foreslog ham ved hans Haand at spadsere op og ned ad Gulvet. Dette var ved første Øiekast en fattig Erstatning, og dog den skjulte noget ganske andet i sig. Forslagene blev antaget, og det blev ganske overladt Johannes at bestemme, hvor de skulde gaa hen. De gik ud af Porten, til et nærliggende Lystslot, eller ud til Strandkanten, eller om i Gaderne, alt eftersom Johannes vilde det; thi Faderen formaaede alt. Medens de gik op og ned ad Gulvet, fortalte Faderen alt, hvad de saa; de hilste paa de forbigaaende. Vognene larmede dem forbi og overdøvede Faderens Stemme; Kagekonens Frugter var mere indbydende end nogensinde, (Kierkegaard. Konstruktion af det æstetiske, 1980, s.85). Sådan spadserer flaneuren i værelset; for ham træder virkelighed kun frem reflekteret af den blotte inderlighed, er Adornos kommentar. Interieuret, der afrunder sig i sig selv, omkring det isolerede selv. Selvet, der selv udkaster sin skinverden og ikke når ud over subjektet, til den virkelige, objektive verden. Adorno peger på: det mest bemærkelsesværdige sted, som Kierkegaard har vist interieuret i det i mere end i én henseende vigtige skrift Gjentagelsen :»Man stiger op i første Etage i et med Gas oplyst Hus, man aabner en lille Dør, man staar i Entreen. Til Venstre har man en Glasdør, der fører ind til et Cabinet. Man gaaer ligefrem, man er i et Forværelse. Indenfor dette er tvende Værelser, aldeles eensformede, aldeles eens møblerede, saaledes, at man i Speilet ser Værelset dobbelt. Det inderste Værelse er smagfuldt oplyst. En Armstage staaer paa et 5

6 Arbejdsbord, en let tegnet Lænestol, betrukken med rødt Fløiel, staaer ved dette. Det forreste Værelse er ikke oplyst. Her blander Maanens blege Lys sig med den stærkere Belysning fra det indre Værelse. Man sætter sig hen paa en Stol ved Vinduet, man betragter den store Plads, man seer de Forbigaaendes Skygger ile hen over Murene, Alt forvandler sig til en scenisk Decoration. En drømmende Virkelighed dæmrer i Sjælens Baggrund Man har røget sin Cigar; man trækker sig tilbage i det indre Værelse, man begynder at arbeide. Midnat er forbi. Man slukker Lysene, man tænder en lille Natstage. Maanebelysningen seirer ublandet. En enkelt skygge viser sig end mørkere, et enkelt Fodtrin behøver lang Tid for at forsvinde. Himlens skyfri Hvælving seer saa vemodig og tankedrømmende ud, som var Verdens Undergang forbi, og Himlen uforstyrret beskæftiget med sig selv«(s.92). Er det virkeligt, eller er det kun refleks spejlrefleks af det isolerede individs fantasi? Man kunne også spørge på den måde: Er der noget udenfor eller bag spejlreflekserne? VII. Inderlighed og dæmoni Adorno forsøger i sin disputats at overføre eksistentialisten og dialektikeren Kierkegaards tale om objektløs inderlighed til en ligefrem tale om subjekt-objekt i en sociologisk kontekst med samfundet som ultimativ referensramme for individet. Således kommer Adorno til en alt for forsimplet fortolkning af inderligheden hos Kierkegaard som om det bare drejede sig om at rykke fra det ydre til det indre. Kierkegaards måde at meddele sig på er langt mere kompliceret end som så. Kierkegaard fremlægger ikke umiddelbare resultater, som andre kan kopiere, men opfordrer til selvvirksomhed. Inderlighed er hos Kierkegaard først og fremmest en måde at forholde sig på. Som tidligere nævnt, drejer det sig ikke om et nå frem til eller tage udgangspunkt i et objektivt hvad, men at sandheden ifølge pseudonymen Johannes Climacus er et hvorledes en måde at forholde sig sandt eller usandt på. Om nogen vidste Kierkegaard det dialektiske i den eksistentielle kategori inderlighed altså ikke primært en stedsbetegnelse, men en eksistens kategori. Kierkegaard har om nogen diagnosticeret den dæmoniske indelukkethed, der lukker af i forhold til andre. Dette har Kierkegaard i særdeleshed udviklet i Begrebet Angest. Angsten her diagnosticeret som den dæmoniske angst og indelukkethed, der ikke vil kommunikere med andre, men lever i afstand fra andre. Netop Kierkegaards beskrivelse af den dæmoniske indelukkethed 6

7 benytter Thomas Mann i Doktor Faustus til et opgør med den dæmoniske, nazistiske tyske kultur. Adorno hjalp Thomas Mann med at forstå tolvtonemusikken, som Thomas Mann lod den dæmoniske doktor Faustus være opfinderen af. Adorno går ikke på kompromis, når det gælder om at afdække, hvordan individets eksistensmuligheder er blevet destrueret i et senmodernistisk samfund, og hvor det enkelte individs betydning omveksles til en vares bytteværdi i et upersonliggjort samfund. Da Adorno på ny tager Kierkegaard op, har han tydeligvist læst sig nøjere ind på Kierkegaard. Også hvad angår Kierkegaards samfundsmæssige relevans. Således erklærer han: [K]ritik af fremskridtet betyder hos Kierkegaard kritik af civilisationen som dehumanisering. Ganske vist gælder hans harme mindre forholdene, end subjekterne, der genspejler dem. Sammen med få tænkere i denne periode som E.A. Poe, Toqueville og Baudelaire tilhører han dem, der har fornemmet noget af virkeligt tektoniske forandringer, som ved højkapitalismens begyndelse skete med menneskene, med menneskelige adfærdsmåder og med den menneskelige erfarings indre sammenhæng. Det giver hans kritiske motiver deres alvor og dignitet, (Kierkegaard. Konstruktion af det æstetiske s.252). VIII. Kierkegaards lære om kærligheden Da Adorno skal tale i slutningen af trediverne for kredsen samlet af Paul Tillich, tager han som nævnt udgangspunkt i Kierkegaards skrift fra 1847 Kjerlighedens Gjerninger. Her støder Adorno på den grænse, hvor han som tilhænger af oplysningstidens fornuft og argumentationsmåde om end som kritisk fornuftsdyrker - og som samfundsforsker må blive stående, idet Adorno som filosof ikke vil vide af andet end samfundet som referensramme for den enkelte borger. Eller foretage det, som Kierkegaard kalder det kvalitative springˮ (s.239). For Kierkegaard kan et menneskes betydning ikke reduceres til dets betydning som borger i et samfund. Adorno slår ned på Kierkegaards skelnen mellem det, han kalder Forkjærlighed, det vil sige kærligheden til den elskede i modsætning til alle andre. Heroverfor taler Kierkegaard om kærligheden til næsten, der ikke bare indbefatter den elskede eller vennen, men ubetinget ingen udelukker. Dette reagerer Adorno imod og hævder, at det fører kærligheden ud i det absurde. Det gør kærligheden ansigtsløs, med Adornos udtryk genstandsløs, og ophæver kærligheden. Kierkegaard taler om den kristelige kærlighed til mennesket i pointeret modsætning til den naturlige eller 7

8 »umiddelbare«. Den består deri, at man, som Kierkegaard udtrykker det, elsker ethvert menneske for Guds skyld og i et Gudsforhold. Kærlighed bliver for Kierkegaard en kvalitet ved den rene inderlighed. Han går ud fra det kristne kærlighedsbud:»du skal elske«og fortolker det, idet han lægger alt eftertryk på dets abstrakte almenhed. Kærlighedens genstand bliver på en vis måde ligegyldig Det kristelige kærlighedsbud retter sig ifølge Kierkegaards eksegese mod mennesket slet og ret, uden hensyn til dets specifikke beskaffenhed, også uden hensyn til en eller anden naturlig tilbøjelighed til et bestemt menneske. Det andet menneske bliver det for kærligheden, som hele den ydre verden er i Kierkegaards filosofi, en blot»anledning«for den subjektive inderlighed. Denne kender ingen objekter: kærlighedens substantialitet er genstandsløs (s.241). Adorno påberåber sig psykoanalytikeren Freuds værk Das Unbehagen in der Kultur (Kulturens byrde) i sit opgør med Kierkegaard: Mens Freud i Ubehaget i kulturen læste det abstrakte kærlighedsbud ud af kristendommen som sådan og angreb det på det skarpeste, så er det vel kun Christoph Schrempf, der har gået ind på netop dette hos Kierkegaard. Han foreholder ham, at han forsømmer»den inderlige forbindelse«mellem to mennesker, som først kan frembringe kærlighed; han erindrer om at kærlighed ikke kan skulles, mens netop denne umulighed er den paradokse kerne i Kierkegaards doktrin; han værger sig mod forbudet mod forkærlighed, som er noget»skønt«, og polemiserer mod læren om selvfornægtelsen Kierkegaard spørger: hvem er da ens næste? og svarer i overensstemmelse med sin forestilling om den absolutte inderlighed:»begrebet»næste«er egentligen Fordoblelsen af dit eget Selv;»næsten«er hvad Tænkerne vilde kalde det Andet, Det hvorpaa det Selviske i Selvkjerligheden skal prøves. Forsaavidt behøver, for Tankens Skyld, Næsten end ikke at være til«. Næstens abstrakthed indrømmes altså åbent af Kierkegaard - siger Adorno - ja den forherliges endog som udtryk for menneskenes lighed for Gud. ˮ Adorno citerer Kierkegaard: Næsten er ethvert Menneske; thi ved Forskjelligheden er han ikke Din Næste, ei heller ved Ligheden med Dig indenfor Forskjelligheden fra andre Mennesker. Ved Ligheden med Dig for Gud er han Din Næste, men denne Lighed har ubetinget ethvert Menneske og har den ubetinget. Adorno kommenterer: Idet næsten på denne måde reduceres til det almene princip for det andet eller det alment menneskelige, antager den enkelte næste, trods al tale om den enkelte, tilfældighedens karakter.ˮ Med citat af Kierkegaard: thi den Dør, Du lukker for at bede til Gud, naar Du 8

9 lukker den op og gaaer ud, saa er det første Menneske, Du møder, Næsten, som Du skal elske. (s ). Netop dette er det, Adorno afviser. Adorno tager også afstand fra at Kierkegaard vendte sig mod hævdelsen af»øje for øje og tand for tand.«nej, også dér henviser han til: Du skal elske. X. Det første du er ikke det andet jeg Kierkegaard har vist, hvordan mennesket narcisistisk kan spejle sig selv i sine omgivelser. Litteraturanmelderen Lilian Munk Rösing skrev i Information den 11. november 2011 et essay med overskriften: Det første du er ikke det andet jeg. Med underoverskriften: Du et. Ifølge den norske forfatter Karl Ove Knausgård har Hitlers og Breiviks manifester det til fælles, at de savner et du. Men på hvad skal et du kendes? Hun henviser til, at Knausgård nogle uger efter terroren på Utøya gjorde ansigtet til du ets emblem: Han fortalte om, hvordan han efter Utøya-massakren gik rystet rundt i Malmös gader og så på ansigter, overbevist om, at blikket for den enkeltes ansigt det blik der får individerne til at træde punktuelt frem af den neutrale menneskemasse at det er dette blik, der gør det umuligt at dræbe. Hertil siger Lilian Munk Rösing: Jeg er betænkelig, når du et henlægges til ansigtet. Det har jeg mine grunde til at være. I Kærlighedens Gerninger skriver Kierkegaard, at det første du er ikke det andet jeg. Og spørgsmålet er, om ansigtet ikke netop er emblemet på det andet jeg frem for det første du. Er ansigtet ikke en beroligende spejlingsflade, en garanti for genkendelig identitet? Er ansigtet ikke dér, hvor jeg kan få bekræftet, at den anden er ligesom mig ( det andet jeg ) og ikke noget foruroligende andet ( det første du )? Kierkegaard siger i Kjerlighedens Gjerninger: I Elskov og Venskab er Forkjerligheden Mellembestemmelse, i Kjerlighed til Næsten er Gud Mellembestemmelsen, (SKS 9,64). Således er Gud altid ifølge Kierkegaard mellembestemmelsen mellem mig og det andet menneske. Således har et menneske altid med Gud at gøre. Så afgørende er buddet: Du skal elske! Det bud, der alene giver plads til forskelligheden og ikke udelukker den. Leif Bork Hansen Lyngby sognegård 2800 Kongens Lyngby Torsdag den 17. november

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed

Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed Løgstrups kritik af Kierkegaard Den uendelige kvalitative forskel på fortabelse og kærlighed af Bjørn Rabjerg Syddansk Universitet det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

At tale er at tale ud

At tale er at tale ud At tale er at tale ud Om K.E. Løgstrups teori om suveræne livsytringer med særlig vægt på talens åbenhed sat i perspektiv af praksis i form af et feltarbejde Af Anne Brockenhuus-Schack BA-projekt Efterår

Læs mere

Arkiv for Dansk Litteratur - Søren Kierkegaard

Arkiv for Dansk Litteratur - Søren Kierkegaard Søren Kierkegaard Forfatterportræt ved Finn Hauberg Mortensen Indledning Forfatterportrættet følger Kierkegaards liv fra barndommen på Nytorv til bisættelsen på Assistens Kirkegård. Han var københavner

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Den pædagogiske og didaktiske betydning af autencitetsbegrebet set i lyset af livsoplysningens eksistenstænkning.

Den pædagogiske og didaktiske betydning af autencitetsbegrebet set i lyset af livsoplysningens eksistenstænkning. Den pædagogiske og didaktiske betydning af autencitetsbegrebet set i lyset af livsoplysningens eksistenstænkning og erfaringspædagogikkens kritiske tænkning Kandidatafhandling, cand.pæd. Danmarks Pædagogiske

Læs mere

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 96 december 2011

GRID. Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6. N 96 december 2011 GRID Intern faglig debat på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd 6 Einig zu sein ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn Unter den Menschen, daß nur Eines und Einer nur sei? HÖLDERLIN N 96 december

Læs mere

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS ÆN E AU E KÆRLIGHED Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune Engelbreth

Læs mere

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ Studiemateriale Det er en central tanke i det bibelske univers, at Gud kalder på mennesket. Han kalder både på konger og profeter, disciple og helt almindelige

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

Geniet fra København

Geniet fra København Velkomst Den 5. maj 2013 ville Søren Kierkegaard være blevet 200 år. Selvom Søren selv for længst er død, så lever hans ånd. Ikke kun i vores lille danske andedam, men ud over kloden møder mennesker stadig

Læs mere

H.C. ANDERSEN EN FORTOLKER AF DET 19. ÅRHUNDREDE?

H.C. ANDERSEN EN FORTOLKER AF DET 19. ÅRHUNDREDE? H.C. ANDERSEN EN FORTOLKER AF DET 19. ÅRHUNDREDE? EN DISKUSSION AF DEN DANSKE ANDERSEN-FORSKNING 1907-2000 Uddrag af specialeafhandling for Kristoffer Verholt H.C. Andersen-Centret, Syddansk Universitet

Læs mere

smikebog 10/30/00 4:54 PM Side 1 Das Kant an sich Interview med en god ven

smikebog 10/30/00 4:54 PM Side 1 Das Kant an sich Interview med en god ven smikebog 10/30/00 4:54 PM Side 1 Das Kant an sich Interview med en god ven smikebog 10/30/00 4:54 PM Side 2 Smike Käszner Das Kant an sich Interview med en god ven Oversat fra tysk af Kasper David Friedrich

Læs mere

dansk teologisk tidsskrift

dansk teologisk tidsskrift dansk teologisk tidsskrift Kristendommen og religionerne ROBERT W. JENSON Jean Calvin (1509-1564) i 500-året for hans fødsel NINNA JØRGENSEN Jeg tror for at elske THOMAS EMIL HORNEMAN-THIELCKE Tre slags

Læs mere

Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014

Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014 Filosofiske Anmeldelser Nr. 2 Årgang 2, 2014 Dansk Filosofisk Selskab, DFS, har blandt andet til formål at udbrede filosofisk interesse og forståelse i samfundet. Meningen med nærværende tidsskrift, Filosofiske

Læs mere

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Den fantastiske fortælling

Den fantastiske fortælling Den fantastiske fortælling - med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen Af Anna Schmidt Institut for Nordisk Filologi, Dansk (grundfag 2. år), Litteraturhistorie II, 25

Læs mere

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut Lovens Ophør Af Jesper Veiby Kristent Institut Udgivet af Kristent Institut Copyright 2003, 2011, Jesper Veiby Denne bog er en online ebog af bogen af samme titel. Bogen er udgivet som ebog og må frit

Læs mere

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale Af Anne Line Bang Nielsen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Nykøbing Falster er en by, som er så

Læs mere

Erik Fonsbøl. På jagt efter Gud. Et prædikenforsøg over den apostolske trosbekendelses paradokse og provokerende poesi.

Erik Fonsbøl. På jagt efter Gud. Et prædikenforsøg over den apostolske trosbekendelses paradokse og provokerende poesi. Erik Fonsbøl På jagt efter Gud Et prædikenforsøg over den apostolske trosbekendelses paradokse og provokerende poesi. Svanninge 2015 1 Jeg vil raisonnere over, hvad I udrette! der er altid noget galt ved

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien. Eksistentialisme, forandringer og ledelse. Af Vibe Strøier

Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien. Eksistentialisme, forandringer og ledelse. Af Vibe Strøier Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien Eksistentialisme, forandringer og ledelse Af Vibe Strøier Denne artikel sætter fokus på den inspiration som den eksistentielle psykologi kan give

Læs mere

Om at træde i eksistens - som menneske

Om at træde i eksistens - som menneske Om at træde i eksistens - som menneske Det er et valg, som er væsentligere end alle andre. Valget går ikke på at blive rig, få anerkendelse, blive berømt, få en velfungerende familie eller lign., dvs.

Læs mere