Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å"

Transkript

1 Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Matr. Nr. 9a, Galten By, Galten Sogn, Framlev Herred, Århus Amt. Stednummer: , KUAS journalnr.: for Beretning for den arkæologiske undersøgelse af en overgangskonstruktion fra vikingetid ved Lyngbygård å i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt. Resumé Ved en systematisk arkæologisk undersøgelse af et nyetableret åslyng ved Lyngbygård å nord for Skovby er der afdækket rester af en overgangskonstruktion i form af en stenlægning samt flere rækker træpæle. En dendrokronologisk undersøgelse daterer anlægget til 811 e. Kr., dvs. vikingetid. Funden keramik kan også dateres til vikingetid. Området hører under Vådområdeprojekt Lyngbygård Å, VMP2 med Skov- og Naturstyrelsen som bygherre. Det arkæologiske arbejde er udført af mag. art. Charlotte Abildgaard Paulsen for Skanderborg Museum i

2 Indholdsfortegnelse Tidstavle...3 Baggrund for undersøgelsen...4 Topografi...5 Administrative data...7 Målesystem...8 Undersøgelsens forløb og metode...8 Undersøgelsens resultater Fremtidigt arbejde Litteratur

3 Tidstavle 3

4 Baggrund for undersøgelsen Moesgård Museums forundersøgelse Moesgård Museum gennemførte i april-maj 2004 en forundersøgelse langs Lyngbygård Å for Århus Amt i forbindelse med et planlagt naturgenopretningsprojekt. Konklusionen på forundersøgelsen var, at der var begrænset mulighed for arkæologiske fund. I museets arkiver havde man ikke tidligere registreret fund fra det projekterede område. På baggrund af fund fra de tilliggende områder, skønnede man, at der var størst sandsynlighed for at finde spor efter bosættelser fra stenalderen. Skanderborg Museums forundersøgelse Naturgenopretningsprojektet igangsættes i september 2007 som Vådområdeprojekt Lyngbygård Å, VMP2 - nu med Skov- og Naturstyrelsen som bygherre. Projektet omfatter blandt andet etableringen af 20 genslyngede delstrækninger på Lyngbygård Å med en samlet længde på 4,8 km. Kommunesammenlægningen betyder, at dele af det projekterede område nu ligger i Skanderborg Kommune. Skanderborg Museum har derfor overtaget det arkæologiske ansvar for denne del af området. Skanderborg Museum laver en analyse af områdets forhistorie (se Figur 1), der viser, at der er gode muligheder for at støde på arkæologiske fund i vådområderne i form af offernedlæggelser, broovergange /vadesteder og uregistrerede vandmøller. Figur 1: Brun raster: gamle landsbykerner, som kan illudere placering af bebyggelse fra jernalderen. Brun stiplet linje: Mulige historiske og forhistoriske hulvejsforløb. Disse kan indikere tilstedeværelsen af anlæg i eng og å-bund. Røde pile: Nuværende broer. Røde prikker: gravhøje. Højene ligger tæt ned mod bro-overgangene og viser, at der har været en høj grad af kontinuitet i det trafikale landskab over tid. Gul markering: Moesgård Museums registreringer i området (kort: Steffen Terp Laursen). 4

5 Skanderborg Museum fører tilsyn med entreprenørens arbejde med at genslynge åen. Der er ikke økonomisk mulighed for at have en arkæolog til at følge arbejdet hele tiden. Det aftales derfor med maskinførerne, at arbejdet skal stoppes, hvis man støder på stenlægninger eller rester af trækonstruktioner, og museet derefter kontaktes. Maskinførerne er dog ikke så påpasselige, og ved et tilsyn 5. oktober 2007 opdager Ejvind Hertz fra Skanderborg Museum, at gravemaskinen har gennemgravet en konstruktion med stenlægning og opretstående tømmer. En foreløbig undersøgelse af konstruktionen viser, at den blotlagte stenlægning er ca. 130/140 cm bred og delvis afdækket over 5m. Den består af knytnæve til hovedstore sten muligvis lagt i flere lag. De nedbankede stykker egetømmer er tilhuggede og tilspidsede kraftige planker på ca. min 18 x 6-8 cm og bevaret i ca. 60cm længde. Seks stykker er banket ned på række på tværs af overgangsretningen og med afstand imellem eller i forlængelse af hinanden (det ene stykke er gravet op af maskine og ligger på jorden ved rækken). Et syvende enkelt stykke er placeret forskudt for rækken og tolkes som værende et kantstykke til overgangen. En enkelt større sten ligger inden for trærammen samt enkelte mindre. Den umiddelbare tolkning af anlægget er, at trækonstruktionen understøtter og fastholder stenene i indramninger med det formål at fastholde en stabil overgangskonstruktion. En konkret datering foreligger ikke, men det forventes at være middelalder eller ældre. Det kan være en overgang til det middelalderlige Wedelslund gods (Skoffgart/Selloff Skouffgaard 1400-tallet - ældste kilde). Registreringer på Det Kulturhistoriske Centralregister, DKC Registreringer på DKC kan ses på Figur 2. Trekant nr. 16 er udgravningens placering. SB nr. 8 viser placeringen af spor efter en bosættelse fra vikingetiden i form af en brønd, hegnsforløb og stolpehuller. På Figur 3 angiver den røde firkant den formodede placering af det middelalderlige Wedelslund Gods. Den røde linje markerer et muligt hulvejsforløb, der fører ned mod overgangsstedet. Både vikingebosættelsen og det middelalderlige gods er interessante i forhold til dateringen af den fundne overgangskonstruktion. Topografi Ådal med rigt dyreliv Overgangskonstruktionen er placeret midt imellem to nuværende broer over Lyngbygård å Galten bro og Sjelle Stangbro. Lokaliteten ligger i det østjyske morænelandskab i en ådal, hvor Lyngbygård å i 1950erne er blevet rettet ud. Ved projektet med at genslynge åen har man søgt at genskabe åens forløb, som det så ud ifølge de gamle generalstabskort. Man ændrer dog ikke noget omkring eksisterende broer af hensyn til vejføringer. 5

6 Figur 2: Kortudsnit fra DKC med fundmarkeringer. Figur 3: Den røde linie viser et muligt hulvejsforløb ned til overgangen. Den røde firkant viser det formodede sted for det middelalderlige Wedelslund - Skoffgart/Selloff Skouffgaard. 6

7 Åen løber fra vest mod øst og når via Årslev Engsø ud i Brabrand sø, hvorfra man via Århus å kan nå Kattegat. Det vurderes, at åen godt kan have været sejlbar med mindre skibe i vikingetiden. Det lykkedes i hvert fald medarbejdere fra museet at sejle en kano op ad åen for at bjærge træstolper (se kapitel: Undersøgelsens forløb og metode). De fundne spor efter en overgangskonstruktion ligger dels på den sydlige bred af et genskabt åslyng, dels mellem det genskabte åslyng og det forrige åløb. Mod nord stiger terrænet jævnt med marker, hvor der går dyrehold. Godset Wedelslund ligger halvvejs oppe ad bakken, omkring 800m fra fundstedet. Figur 4: Panorama set fra vest over udgravningen efter første muldafrømning. Wedelslunds røde tage skimtes mellem træerne 1/3 inde fra venstre. Mod syd ligger fugtige engarealer, der er blevet dyrket, siden en dræning blev indledt i 1950erne. Disse engarealer skal nu - som en del af naturgenopretningsprojektet oversvømmes på naturlig vis ved, at man slukker pumpestationerne. Skovområder mod nord, øst og syd er rige på vildt, især fasaner og rådyr. Lodsejeren driver jagt i området. Der er også en del mellemstore rovfugle i området. En svanefamilie med fire-fem halvvoksne unger har desuden spankuleret rundt på engarealerne. Et meget naturskønt område med rigt dyreliv. Det er lidt vanskeligt at fastslå muldlagets tykkelse, da entreprenørens gravemaskiner har flyttet en del om på overfladejorden ved fundstedet. Muldlaget skønnes til at have været cirka 50cm tykt. En ældre landmand, som har været med til at opdyrke jorden, fortalte, at de siden dræningen i 1950erne hvert år havde pløjet 4-5 sten op der, hvor stenlægningen (K1) ligger på den sydlige bred. Administrative data Den arkæologiske undersøgelse er gennemført i henhold til Museumslovens Undersøgelsen er udført af Skanderborg Museum, Adelgade 5, 8660 Skanderborg. Bygherre: Skov- og Naturstyrelsen, Silkeborg Statsskovdistrikt, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg. Kontaktperson: Henning Hermansen, pr overtaget af Knud Erik Hesselbjerg. 7

8 Rådgiver: COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby. Projektleder: Jeppe Sikker Jensen. Tilsyn: Christina Søndergaard. Entreprenørfirma: M. Frisch A/S, Industrivej 4, 8450 Hammel. Entrepriseleder: Gert Frisch. Formand Lars Peter Hansen. Den arkæologiske undersøgelse er udført af mag. art. Charlotte Abildgaard Paulsen (daglig udgravningsleder) for Skanderborg Museum. Den øvrige sagsbehandling blev foretaget af museumsinspektør Helle Reinholdt og arkæolog Ejvind Hertz, Skanderborg Museum. I hele udgravningsperioden blev der jævnligt afholdt byggemøder, hvor udgravningslederen deltog. Skanderborg Museums journalnummer: SBM1076, Åleje. Sogn: Galten, Herred: Framlev, Amt: Århus, Ejerlav: Galten By, Matr.nr.: 9a. Stednr: Kulturarvsstyrelsens (KUAS) journalnummer: For Målesystem Der er udlagt et koordinatsystem, hvor x-aksen løber vest-øst og Y-aksen løber sydnord. Udvalgte målepunkter blev opmålt med GPS i projektionen zone 32, ED50. Dataene blev efterfølgende digitaliseret i gis-programmet Mapinfo. Undersøgelsens forløb og metode Udgravningsfelt under vand Hovedparten af den arkæologiske undersøgelse foregik i perioden fra d. 31. okt. til d. 20. dec Derefter blev arbejdet afbrudt på grund af store vandmængder. Hele november måned holdt vejret rimeligt tørt, men med frost enkelte morgener. De første to uger af december regnede det så meget i området, at vand fra det nuværende åløb trængte ind i det nye slyng. Derved blev hele den nordlige bred på udgravningen dækket af cm vand. Den høje vandstand gjorde det vanskeligt at færdiggøre udgravningen. Det var svært at finde målepunkterne ved opmåling med GPS. Optagningen af træpælene måtte udsættes et par uger, før vandstanden var sunket så meget, at overfladen igen lå fri. Den ufrivillige pause blev brugt på digitaliseringsarbejde. Efter juleferien var vandstanden igen så høj, at de sidste undersøgelser på stedet måtte udsættes til forårets komme. De sidste undersøgelser blev udført og feltarbejdet afsluttet den 7. april

9 Figur 5: Udgravningsfeltet i frost og slud. Figur 6: Udgravningsfeltet under vand- Hvor er mine målepunkter? Udgravnings- og beretningsarbejdet er udført af mag. art. Charlotte Abildgaard Paulsen. Ved nivelleringsarbejde deltog arkæolog Ejvind Hertz. Ved GPS-indmåling deltog arkæolog Merethe Schifter Christensen. Ved optagning af træstolper deltog arkæolog Ejvind Hertz, bygningsforvalter Lars Kæthius, fotograf Peter Juul Rasmussen samt historiker Kjeld Christensen fra WM Trædatering. Maskinkraften blev leveret af M. Frisch A/S Hammel. Efterfølgende færdiggør entreprenørfirmaet arbejdet med det nye åslyng. Det er i den forbindelse aftalt, at stenlægningen ikke skal dækkes til, da bygherren efter forslag fra museet overvejer at bruge den som attraktion i det nye rekreative område, der vil opstå, når naturgenopretningsprojektet er udført. Formidling og presseomtale Både bygherren og Skanderborg Museum har kontaktet de lokale medier for at gøre opmærksom på henholdsvis naturgenopretningsprojektet og den arkæologiske udgravning. Det er der kommet flere avisomtaler ud af: Galten Folkeblad d , omtale af naturgenopretningsprojekt og arkæologi. Århus Stiftstidende d , omtale af naturgenopretningsprojekt. Århus Stiftstidende d , omtale af den arkæologiske undersøgelse. Uge-bladet Skanderborg nr. 1, d , omtale af den arkæologiske undersøgelse. Desuden havde bygherren arrangeret en firmaudflugt den 10. jan til ådalen for personale hos Skov- og Naturstyrelsen. Her skulle de høre om naturgenopretningsprojektet, og udgravningslederen holdt et oplæg om de foreløbige resultater af udgravningen. Feltet var da fuldstændig oversvømmet af vand, så det blev kun til fremvisning af plancher og udpegning af konstruktionernes placeringer. Frilægning af felt En minigraver fjernede overjorden med en skovl på en meters bredde. Maskinen blev stoppet, når der blev stødt på opretstående træpæle og sten. Resten af jorden er 9

10 skovlet væk med håndkraft. Minigraveren blev også brugt til at grave profiler i jordvæggene. Alle sten blev frilagt ned til deres standflade. Træpæle blev frilagt i en cm s højde for ikke at udsætte for meget af træet for vind og vejr. De frilagte konstruktioner er indtegnet med tommestok og målebånd i 1:20 på plantegninger. Stenlægningen K1 blev tegnet med tegneramme (se Figur 5). Efterfølgende er tegningerne digitaliseret i gis-programmet Mapinfo. Toppen af alle sten og træpæle samt feltets flade er nivelleret i forhold til målepunktet 501/490, som er målt ind med GPS. Figur 7: Oversigt over den nordlige del af feltet i det niveau, som feltet et tegnet i. Alle anlæg er fortløbende nummereret startende med A1. Der er valgt at angive alle stolper stående i jorden som et anlæg, mens en optaget stolpe er tildelt et x-nummer afledt af A-nummeret. Fundene er ligeledes fortløbende nummereret startende med X1. Der blev brugt op til nummer A62 og op til nummer X62, men nogle numre er udgået i begge rækker. Knoglefund er indleveret til bestemmelse på Moesgård Museums Naturvidenskabelige Undersøgelser (MNU). Under udgravningsarbejdet er der optaget 184 fotos med digitalt kamera. Desuden blev der taget en del fotos under optagningen af træpælene (se senere i kapitlet), hvoraf de bedste er taget med i beretningen. Museet har fået tilsendt digitale billeder fra en sportsfisker af en kværnsten, som han har fundet i åen. Flere af disse indgår også i rapporten. I alt er medtaget 250 fotos i registret. Snit i stenlægning og anlæg Stenlægningen K1 blev snittet på tværs med graveske og skovl for at iagttage dens opbygning (se Figur 8). Profil A på den sydlige side af dette snit er tegnet som skitse uden snore-libelle i 1:10. 10

11 Der blev gravet et snit ned ved enden af træpælen i A22 (se Figur 9). Her kunne det ses, at der ingen nedgravning var omkring pælen. Heller ikke ved afrensning af overfladen omkring træpælene kunne der erkendes nogle nedgravninger. Pælene må derfor anses for at være banket ned i jorden. Med gravemaskine blev der gravet et snit, profil C, på tværs af længderetningen for stolperækkerne K2 og K3 (se Figur 15). Målet var at undersøge, om der var forskel på jordbundsforholdene foran og bagved stolperækkerne. Ved optagningen af pælene var der gjort iagttagelser, som kunne tyde på, at især K3 havde stået med den sydlige side ud mod åbent vand. Disse forhold kunne dog ikke erkendes i profilen. I profilen sås blot, at pælene var banket ned. Figur 8: Profil A, snit i stenlægningen K1. Figur 9: Snit for enden af træpæl i A22. 11

12 Optagning af træpæle endte med en sejltur Efter registrering i fladen blev alle større træpæle taget op til videre undersøgelse. I alt blev 28 stolper taget op. Det drejer sig om alle pæle, som indgik i stolperækkerne K2, K3 og K4 samt enkelte andre pæle, som så interessante ud. Ved optagningen af træpælene kom museets medarbejdere på en lille sejltur. Markerne omkring lokaliteten var så vandmættede, at det var vanskeligt at få en trillebør derned. Lokaliteten ligger så langt fra en farbar vej, at det ville være noget omstændeligt at bære alle pælene op med håndkraft. I stedet blev bygherren anmodet om tilladelse til, at en kano blev sat i vandet, hvorefter træpælene blev sejlet hen til den nærmeste bro og omladet til museumsbilen. Figur 10: Tv. Kanoen sættes i åen. Th. Ejvind Hertz er ved at laste kanoen med træpæle. Træpælene blev kørt til Moesgård Museums Naturvidenskabelige Undersøgelser (MNU), hvor udgravningslederen senere registrerede dem med beskrivelse og fotografering. Figur 11: Tv. Vaskebordet på MNU. Th. Huggespor på træpæl X36. Dendrokronologisk undersøgelse Under optagningen af stolperne foretog Kjeld Christensen fra WM Trædatering en vurdering af, hvilke stolper der havde potentiale til en dendrokronologisk undersøgelse. Seks stolper: X22/23, X24, X36, X37, X43,1 og X50 blev efterfølgende indleveret til WM Trædatering i håb om at kunne få mindst tre dateringer ud af det. 12

13 Det blev stolpernes potentiale udi antallet af årringe og ikke nødvendigvis deres placering i forhold til konstruktionerne, der udgjorde baggrunden for udvælgelsen. Der blev udtaget prøver af alle seks stolper. Alle havde tydelige årringe. Desværre udviste de fem af prøverne et stærkt svingende periodisk forløb, hvilket gør det umuligt med de nuværende undersøgelsesmetoder at få en datering, såvel relativ som absolut. Den sidste prøve fra X50 kan dateres med rimelig sikkerhed. Prøven omfatter 93 årringe samt to ufuldstændigt bevarede årringe. Der er i alt bevaret 33 splintårringe. Barkringen er ikke påvist, men de to radier, som prøven er opmålt i, slutter med samme årring. Dette gør det sandsynligt, at den ufuldstændigt bevarede årring er barkringen eller ganske tæt på denne. Den yngste årring på kurven er dannet i år 810 e. Kr. Herudover kan iagttages endnu en årring. Træet må derfor være fældet i år 811 e. Kr. eller i et af årene umiddelbart herefter. Opmålingen af årringene viste i øvrigt, at de to pæle X22/23 og X24 med stor sandsynlighed stammer fra samme træ. Begge pælene er radikalt udkløvede planker. Konservering I samråd med MNU s konservator Jesper Frederiksen blev tre stolper valgt ud til konservering. Det drejer sig om stolperne X5,1, X43,2 og X48 (se Figur 12). Disse stolper havde alle pæne huggespor og var rimeligt velbevarede. Stolpen X43 skabte lidt et dilemma, idet den både havde flotte huggespor og gode årringe. Løsningen blev at dele den. Den øverste del X43,1 blev sendt til dendrokronologisk undersøgelse, mens spidsen X43,2 med huggesporene vil blive konserveret. Processen med at frysetørre stolperne startes i efteråret Figur 12: Stolper udvalgt til konservering. Fra venstre X5,1, X43 og X48. Pollenanalyser I den nordlige side af udgravningsfeltet er der etableret en profilvæg, profil B for at kunne udtage prøver til pollenanalyser. Disse prøver blev udtaget af pollenanalytiker Renée Enevold fra MNU den En nærmere undersøgelse af profilvæggen i samråd med Renée Enevold viste, at der var tale om omlejrede lag. Man kunne derfor ikke få brugbare analyser ud af det. 13

14 Figur 13: Profilvæg, profil B. Undersøgelsens resultater Figur 14: Udgravningsfeltet. På den sydlige bred ses stenlægningen K1. På den nordlige bred ses flere stolpeforløb, store sten og en mindre usammenhængende stenlægning. Den blå stiplede linje viser det formodede hovedforløb for overgangskonstruktionen. Stenlægning og stolpeforløb Der er afdækket en overgangskonstruktion, som på den sydlige bred af et åløb bestod af en stenlægning K1 og på den nordlige bred af flere forløb af nedbankede egetræstræplanker og elletræspæle (se Figur 14). Pælene var tilspidsede med et eller 14

15 flere hug, som ifølge museets tømrer var udført særdeles kyndigt med skarpt slebent værktøj godt håndværk! Der er udskilt fem rækker af nedbankede pæle K2-K6 (se Figur 15). Rækkerne K2, K3 og K4 udgøres af egetræsplanker i forskellig bredde og tykkelse. Størstedelen ser ud til at være radikalt udkløvede planker. Rækkerne K5 og K6 udgøres af rundstokke. Et par af rundstokkene er blevet artsbestemt på MNU til elletræ. Da pælene har nogenlunde samme statur formodes det, at der overvejende er tale om elletræspæle. Det vurderes, at en større del af den oprindelige stenlægning er gravet væk af entreprenørmaskinerne. Der er fundet en del sten i jorddyngerne omkring udgravningen. Den afdækkede del af stenlægningen måler ca. 4 x 2 m. Stenlægningen har sandsynligvis fortsat mod vest. Et snit på tværs af stenlægningen viser, at den er bygget skråt op fra den østlige side (se Figur 8). Noget tilsvarende kan ikke iagttages fra den vestlige side på de bevarede dele af stenlægningen. Der kan derfor ikke være tale om et smalt dige. Det har ikke været muligt at erkende nogle former for trædesten eller andre konstruktioner i åløbet, idet entreprenørmaskinerne havde bortgravet disse lag i området. Profil C Opretstående sten Område med aflejrede træstykker, grene og keramik Figur 15: Den nordlige bred med de forskellige planke- og stolpeforløb samt placeringen af den planlagte profilvæg. K2-K4 markerer forløb af egetræsplanker. K5-K6 er forløb af runde elletræspæle. På den nordlige bred sås syv store sten. En af stenene stod op ved udgravningen (se forsidefoto). Stenen var 70 cm høj. Pga. jordbundsforholdende med gytjeagtig fyld 15

16 var det ikke muligt at erkende stenspor i forbindelse med stenene, så man kunne afgøre, om de var væltet eller lå i oprindelige position. Men man kan forestille sig, at alle sten har alle stået op og markeret, at nu kom man ned til noget vigtigt overgangsstedet. En kværnsten i åløbet Fra en sportsfisker, som ofte bruger Lyngbygård Å, har museet modtaget efterretninger om fundet af en løber til en drejekværn i åløbet (se Figur 16). Stenen er stenen 50 cm i diameter, fundet i 1985 ca. 300 nedstrøms fra udgravningsfeltet og ca 600 meter opstrøms fra Sjelle Stangbro. Stenen har et gennemgående hul og et hul til håndtag. At dømme ud fra de tilsendte fotos ser det ud til, at hullerne i stenen kan være lavet med et bor, så stenen kan godt være en yngre model. Dens brugstid kunne i så fald være vikingetid eller tidlig middelalder. Figur 16: Kværnsten fra forskellige vinkler, foto fra sportsfisker Henrik Aagaard Andreasen. Datering og fund Som nævnt under dendrokronologi kan en af de optagne pæle dateres til 811 e. Kr. eller umiddelbart derefter. Keramikskår fra lokaliteten peger også mod en datering i vikingetiden. Flere steder mellem træpælene er der fundet keramikskår, i alt 13 stykker fordelt på syv x-numre. De fem af skårene lå samlet under en større bunke af grene og træstykker. Bunken så ud til at være aflejret af åen engang i fortiden. Skårene stammer fra et kuglekar, som er typisk for vikingetiden (se Figur 17). Figur 17: Tv. Foto af skår fra et kuglekar. Th. Kuglekar fra vikingetiden fundet ved Give og Næssund. 16

17 En druknet mosegris og andre knogler Foruden keramikskår er der i lagene omkring træpælene gjort et par knoglefund, som er blevet artsbestemt på MNU. Det drejer sig om tre x-numre. X1: en tand fra et ikke nærmere bestemt rovdyr, X6: en overarmsknogle fra kvæg og en lille knoglebunke X9, som viste sig at være kranieknogler fra en mosegris. Mosegrisen lå blandt grenene i den aflejrede grenbunke på den nordlige bred. Man kan forestille sig en stakkels mosegris, som er faldet i åen og druknet for derefter at blive skyllet op på bredden ved vikingernes vadested. Tolkning I arbejdet med tolkningen af overgangskonstruktionen er der blevet draget sammenligninger til flere kendte anlæg fra samme tidsperiode. Umiddelbart virker den fundne konstruktion ikke så udbygget og kraftig som nogle af de kendte anlæg. Entreprenørmaskinernes bortgravning af vigtige lag er naturligvis en fejlkilde, som der skal tages højde for i forbindelse med tolkningen. Der er imidlertid så gode bevaringsforhold for træ i de fundbærende lag, at der næppe kan have været ret mange flere stolper end de fundne på selve den frilagte og undersøgte del af feltet. Der er selvfølgelig altid den mulighed, at konstruktionen er blevet sløjfet, da den var udtjent, og nogle af stolperne dengang blev hevet op. Jordforholdene givet ikke mulighed for at kunne påvise eventuelle huller fra optagne stolper. Stenlægningen på den sydlige bred kan have udgjort en vejlignende konstruktion, der har bragt folk tørskoede ned til åløbet. Det er også muligt, at stenkonstruktionen kan have fungeret som brokasse og understøttet en trækonstruktion, som har båret en lettere bro. På den nordlige bred sås spredte sten, som kan havde udgjort en støtte for de nedbankede pæle. Det formodede hovedforløb for overgangskonstruktionen er fra stenlægningen K1 over pælerækkerne K4-K6 (se Figur 14). Plankeforløbene K2 og K3 på den nordlige bred kan have haft til opgave at styre åløbet eller holde på åbrinken (se Figur 15). Det er også muligt, at pælene har båret en let vejkonstruktion. Umiddelbart virkede de dog ikke kraftige nok til at have kunnet bære en større konstruktion. Ejvind Hertz fra Skanderborg Museum forestiller sig, at konstruktionen kan have haft en form som ses på Figur

18 Figur 18: Sådan kan en bro over Lyngbygård å i vikingetiden have set ud. Rekonstruktion af Ejvind Hertz på baggrund af de fundne konstruktionsspor. Overgangskonstruktionens placering er med til at tegne et billede af samfærdsel i området i vikingetiden. Når mennesker gør sig den umage at etablere nogle konstruktioner, der skal lette overgangen ved et åløb, må det være, fordi det er vigtigt for dem, at en passage til stadighed er mulig netop på dette sted. Der er gjort fund af bopladsspor fra vikingetiden ca m fra fundstedet, ligesom fund af dele af en drejekværn i nærheden viser aktiviteter i området i den tidsperiode. Fremtidigt arbejde Lokaliteten er færdigundersøgt. Stenlægningen K1 er ikke dækket til, da bygherre planlægger af lade den stå frilagt som attraktion ved et muligt rekreativt område i forbindelse med naturgenopretningsprojektet. I skrivende stund føres der stadig tilsyn med anlægsarbejdet og derved forundersøgelse af det fulde projekteringsområde. Skanderborg Museum, maj 2008 Mag. art. Charlotte Abildgaard Paulsen Litteratur Liebgott, Niels-Knud. 1978: keramik fra vikingetid og middelalder. Nationalmuseet. Jørgensen, M.S. 1979: En vikingetids bro og vejdæmning over Gudenåen (Falgård). I Antikvariske studier 3 Jørgensen, M.S. 1988: Vej, vejstrøg og vejspærring. Jernalderens landfærdsel. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund. Jysk Arkæologisk Selskab, Højbjerg. 18

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bygherrerapport. Moesgård Museum

Bygherrerapport. Moesgård Museum FHM4953 Rosbjerg Vest, Årslev Lyngby sogn, Hasle herred, Århus Kommune, Region Midt. Stednr. 15.03.04 Matrikelnr. 5b Lyngby By KUAS journalnr. 008-7.4.0/FHM-001 Bygherrerapport Resume: På et sydvendt,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2602 og A3302 Stenildvad Aars Sogn, Aars Herred, Aalborg amt. Stednr.12.08.14, Sb. Nr. 338 Indholdsfortegnelse Kort...s. 3 1. Undersøgelsens forhistorie...s.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport Systematisk udgravning HBV1447 Bæklund II Andst sogn, Anst herred, Region Syddanmark KUAS nr. 2011-7.24.02/HBV-0012 Stednr. 190101-127 Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2,

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Sted: Langgade. Matr. nr. 5bt, Lund By, Tamdrup KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0028 Ill. 1.

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Journalnummer: SIM 603/2012 Sted: Purhusvej SB Stednummer: 160105-286 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0022 Matr. nr.:22b og 60v Ejerlav: Hårup by Sogn:

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr.

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr. Beretning om undersøgelse af træstolper fremkommet ved gravearbejde i Salten Å syd for Gammel Rye, i forbindelse med etablering af en ny stibro over åen. Journalnummer: SIM j. nr. 1/2003 Rye Bro Sted:

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport Stilling Sogn, Hjelmslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Sted. Nr.16.02.09. Sb.nr. 24 I forbindelse med Skanderborg Kommunes udstykning af et erhvervsområde

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1470 Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Af Ba. Peter Kahr Jørgensen 1 Indhold Baggrund 3 Topografi og undergrund

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Af arkæolog Signe Strandvig Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr.2 d Ørup By, Rosmus Rosmus Sogn, Djurs Sønderherred,

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

HOM 2794, Julianelystvej, Urup Hgd.

HOM 2794, Julianelystvej, Urup Hgd. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM 2794, Julianelystvej, Urup Hgd. Tidl. Skanderborg Amt, Horsens Kommune, Østbirk Sogn, Østbirk By Ejerlav, matrikelnr.: 1u Sted-SBnr.: 160515-214 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0016

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117.

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117. HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 200209 Sb. 117. Indhold Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Tidstavle med udgravningen indplaceret

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid Af museumsinspektør Kirsten Prangsgaard og arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth Undersøgelsesområdet,

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157.

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157. ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 157. Kampagne: 18-08-2015 KUAS nr. 2015-7.24.02/KTM-0002 Museal overvågning i forbindelse med udgravning

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

SBM1383 Firgårde IV etape I Forsinkelsesbassin Kulturhistorisk rapport

SBM1383 Firgårde IV etape I Forsinkelsesbassin Kulturhistorisk rapport SBM1383 Firgårde IV etape I Forsinkelsesbassin Kulturhistorisk rapport Langhuset K2 som den tog sig ud i undergrundsniveau. Stolperne fra tag og væg ses som rund/ovale mørkbrune spor. Set fra Vest. Dover

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Arkæologisk udgravning Beretning HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Hatting Sogn, Hatting By Ejerlav, matrikelnr.: 7000ac Sted-SBnr.: 170403-216 Horsens Museum har

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape: Nyløkkevej SB Stednummer: 16.01.05-284 KUAS j.nr 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved, Rands VKH 2799 Gårslev sogn, Holmans herred, Vejle Amt. Stednr.: 17.05.02 sb.nr 29 Resumé Sb. 29 ses som en forhøjning i forgrunden af

Læs mere

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr.

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. ENGGÅRDEN bygherrerapport NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. 2003 2122-1550 1 Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse ved

Læs mere

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse ARV 71 Øster Debel V. Debel Gde, Ovtrup, matrikel 2d, Ovtrup sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190711, lokalitets nr. 177. KUAS Journalnr. 2015-7.24.02/ARV- 0004 Beretning

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Journalnummer: SIM 601/2012 Sted: Søndermarksgade SB Stednummer: 130604-81 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0020 Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Matr. nr.:13p og 13o Ejerlav: Iller By,

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: Bygherrerapport/Beretning

FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: Bygherrerapport/Beretning FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: 15.03.11 Bygherrerapport/Beretning Grøftens placering på Store Torv. Mod øst ses domkirken, - byens første teglstensbyggeri,

Læs mere

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 243, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning... 2 Udgravningens

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere