Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å"

Transkript

1 Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Matr. Nr. 9a, Galten By, Galten Sogn, Framlev Herred, Århus Amt. Stednummer: , KUAS journalnr.: for Beretning for den arkæologiske undersøgelse af en overgangskonstruktion fra vikingetid ved Lyngbygård å i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt. Resumé Ved en systematisk arkæologisk undersøgelse af et nyetableret åslyng ved Lyngbygård å nord for Skovby er der afdækket rester af en overgangskonstruktion i form af en stenlægning samt flere rækker træpæle. En dendrokronologisk undersøgelse daterer anlægget til 811 e. Kr., dvs. vikingetid. Funden keramik kan også dateres til vikingetid. Området hører under Vådområdeprojekt Lyngbygård Å, VMP2 med Skov- og Naturstyrelsen som bygherre. Det arkæologiske arbejde er udført af mag. art. Charlotte Abildgaard Paulsen for Skanderborg Museum i

2 Indholdsfortegnelse Tidstavle...3 Baggrund for undersøgelsen...4 Topografi...5 Administrative data...7 Målesystem...8 Undersøgelsens forløb og metode...8 Undersøgelsens resultater Fremtidigt arbejde Litteratur

3 Tidstavle 3

4 Baggrund for undersøgelsen Moesgård Museums forundersøgelse Moesgård Museum gennemførte i april-maj 2004 en forundersøgelse langs Lyngbygård Å for Århus Amt i forbindelse med et planlagt naturgenopretningsprojekt. Konklusionen på forundersøgelsen var, at der var begrænset mulighed for arkæologiske fund. I museets arkiver havde man ikke tidligere registreret fund fra det projekterede område. På baggrund af fund fra de tilliggende områder, skønnede man, at der var størst sandsynlighed for at finde spor efter bosættelser fra stenalderen. Skanderborg Museums forundersøgelse Naturgenopretningsprojektet igangsættes i september 2007 som Vådområdeprojekt Lyngbygård Å, VMP2 - nu med Skov- og Naturstyrelsen som bygherre. Projektet omfatter blandt andet etableringen af 20 genslyngede delstrækninger på Lyngbygård Å med en samlet længde på 4,8 km. Kommunesammenlægningen betyder, at dele af det projekterede område nu ligger i Skanderborg Kommune. Skanderborg Museum har derfor overtaget det arkæologiske ansvar for denne del af området. Skanderborg Museum laver en analyse af områdets forhistorie (se Figur 1), der viser, at der er gode muligheder for at støde på arkæologiske fund i vådområderne i form af offernedlæggelser, broovergange /vadesteder og uregistrerede vandmøller. Figur 1: Brun raster: gamle landsbykerner, som kan illudere placering af bebyggelse fra jernalderen. Brun stiplet linje: Mulige historiske og forhistoriske hulvejsforløb. Disse kan indikere tilstedeværelsen af anlæg i eng og å-bund. Røde pile: Nuværende broer. Røde prikker: gravhøje. Højene ligger tæt ned mod bro-overgangene og viser, at der har været en høj grad af kontinuitet i det trafikale landskab over tid. Gul markering: Moesgård Museums registreringer i området (kort: Steffen Terp Laursen). 4

5 Skanderborg Museum fører tilsyn med entreprenørens arbejde med at genslynge åen. Der er ikke økonomisk mulighed for at have en arkæolog til at følge arbejdet hele tiden. Det aftales derfor med maskinførerne, at arbejdet skal stoppes, hvis man støder på stenlægninger eller rester af trækonstruktioner, og museet derefter kontaktes. Maskinførerne er dog ikke så påpasselige, og ved et tilsyn 5. oktober 2007 opdager Ejvind Hertz fra Skanderborg Museum, at gravemaskinen har gennemgravet en konstruktion med stenlægning og opretstående tømmer. En foreløbig undersøgelse af konstruktionen viser, at den blotlagte stenlægning er ca. 130/140 cm bred og delvis afdækket over 5m. Den består af knytnæve til hovedstore sten muligvis lagt i flere lag. De nedbankede stykker egetømmer er tilhuggede og tilspidsede kraftige planker på ca. min 18 x 6-8 cm og bevaret i ca. 60cm længde. Seks stykker er banket ned på række på tværs af overgangsretningen og med afstand imellem eller i forlængelse af hinanden (det ene stykke er gravet op af maskine og ligger på jorden ved rækken). Et syvende enkelt stykke er placeret forskudt for rækken og tolkes som værende et kantstykke til overgangen. En enkelt større sten ligger inden for trærammen samt enkelte mindre. Den umiddelbare tolkning af anlægget er, at trækonstruktionen understøtter og fastholder stenene i indramninger med det formål at fastholde en stabil overgangskonstruktion. En konkret datering foreligger ikke, men det forventes at være middelalder eller ældre. Det kan være en overgang til det middelalderlige Wedelslund gods (Skoffgart/Selloff Skouffgaard 1400-tallet - ældste kilde). Registreringer på Det Kulturhistoriske Centralregister, DKC Registreringer på DKC kan ses på Figur 2. Trekant nr. 16 er udgravningens placering. SB nr. 8 viser placeringen af spor efter en bosættelse fra vikingetiden i form af en brønd, hegnsforløb og stolpehuller. På Figur 3 angiver den røde firkant den formodede placering af det middelalderlige Wedelslund Gods. Den røde linje markerer et muligt hulvejsforløb, der fører ned mod overgangsstedet. Både vikingebosættelsen og det middelalderlige gods er interessante i forhold til dateringen af den fundne overgangskonstruktion. Topografi Ådal med rigt dyreliv Overgangskonstruktionen er placeret midt imellem to nuværende broer over Lyngbygård å Galten bro og Sjelle Stangbro. Lokaliteten ligger i det østjyske morænelandskab i en ådal, hvor Lyngbygård å i 1950erne er blevet rettet ud. Ved projektet med at genslynge åen har man søgt at genskabe åens forløb, som det så ud ifølge de gamle generalstabskort. Man ændrer dog ikke noget omkring eksisterende broer af hensyn til vejføringer. 5

6 Figur 2: Kortudsnit fra DKC med fundmarkeringer. Figur 3: Den røde linie viser et muligt hulvejsforløb ned til overgangen. Den røde firkant viser det formodede sted for det middelalderlige Wedelslund - Skoffgart/Selloff Skouffgaard. 6

7 Åen løber fra vest mod øst og når via Årslev Engsø ud i Brabrand sø, hvorfra man via Århus å kan nå Kattegat. Det vurderes, at åen godt kan have været sejlbar med mindre skibe i vikingetiden. Det lykkedes i hvert fald medarbejdere fra museet at sejle en kano op ad åen for at bjærge træstolper (se kapitel: Undersøgelsens forløb og metode). De fundne spor efter en overgangskonstruktion ligger dels på den sydlige bred af et genskabt åslyng, dels mellem det genskabte åslyng og det forrige åløb. Mod nord stiger terrænet jævnt med marker, hvor der går dyrehold. Godset Wedelslund ligger halvvejs oppe ad bakken, omkring 800m fra fundstedet. Figur 4: Panorama set fra vest over udgravningen efter første muldafrømning. Wedelslunds røde tage skimtes mellem træerne 1/3 inde fra venstre. Mod syd ligger fugtige engarealer, der er blevet dyrket, siden en dræning blev indledt i 1950erne. Disse engarealer skal nu - som en del af naturgenopretningsprojektet oversvømmes på naturlig vis ved, at man slukker pumpestationerne. Skovområder mod nord, øst og syd er rige på vildt, især fasaner og rådyr. Lodsejeren driver jagt i området. Der er også en del mellemstore rovfugle i området. En svanefamilie med fire-fem halvvoksne unger har desuden spankuleret rundt på engarealerne. Et meget naturskønt område med rigt dyreliv. Det er lidt vanskeligt at fastslå muldlagets tykkelse, da entreprenørens gravemaskiner har flyttet en del om på overfladejorden ved fundstedet. Muldlaget skønnes til at have været cirka 50cm tykt. En ældre landmand, som har været med til at opdyrke jorden, fortalte, at de siden dræningen i 1950erne hvert år havde pløjet 4-5 sten op der, hvor stenlægningen (K1) ligger på den sydlige bred. Administrative data Den arkæologiske undersøgelse er gennemført i henhold til Museumslovens Undersøgelsen er udført af Skanderborg Museum, Adelgade 5, 8660 Skanderborg. Bygherre: Skov- og Naturstyrelsen, Silkeborg Statsskovdistrikt, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg. Kontaktperson: Henning Hermansen, pr overtaget af Knud Erik Hesselbjerg. 7

8 Rådgiver: COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby. Projektleder: Jeppe Sikker Jensen. Tilsyn: Christina Søndergaard. Entreprenørfirma: M. Frisch A/S, Industrivej 4, 8450 Hammel. Entrepriseleder: Gert Frisch. Formand Lars Peter Hansen. Den arkæologiske undersøgelse er udført af mag. art. Charlotte Abildgaard Paulsen (daglig udgravningsleder) for Skanderborg Museum. Den øvrige sagsbehandling blev foretaget af museumsinspektør Helle Reinholdt og arkæolog Ejvind Hertz, Skanderborg Museum. I hele udgravningsperioden blev der jævnligt afholdt byggemøder, hvor udgravningslederen deltog. Skanderborg Museums journalnummer: SBM1076, Åleje. Sogn: Galten, Herred: Framlev, Amt: Århus, Ejerlav: Galten By, Matr.nr.: 9a. Stednr: Kulturarvsstyrelsens (KUAS) journalnummer: For Målesystem Der er udlagt et koordinatsystem, hvor x-aksen løber vest-øst og Y-aksen løber sydnord. Udvalgte målepunkter blev opmålt med GPS i projektionen zone 32, ED50. Dataene blev efterfølgende digitaliseret i gis-programmet Mapinfo. Undersøgelsens forløb og metode Udgravningsfelt under vand Hovedparten af den arkæologiske undersøgelse foregik i perioden fra d. 31. okt. til d. 20. dec Derefter blev arbejdet afbrudt på grund af store vandmængder. Hele november måned holdt vejret rimeligt tørt, men med frost enkelte morgener. De første to uger af december regnede det så meget i området, at vand fra det nuværende åløb trængte ind i det nye slyng. Derved blev hele den nordlige bred på udgravningen dækket af cm vand. Den høje vandstand gjorde det vanskeligt at færdiggøre udgravningen. Det var svært at finde målepunkterne ved opmåling med GPS. Optagningen af træpælene måtte udsættes et par uger, før vandstanden var sunket så meget, at overfladen igen lå fri. Den ufrivillige pause blev brugt på digitaliseringsarbejde. Efter juleferien var vandstanden igen så høj, at de sidste undersøgelser på stedet måtte udsættes til forårets komme. De sidste undersøgelser blev udført og feltarbejdet afsluttet den 7. april

9 Figur 5: Udgravningsfeltet i frost og slud. Figur 6: Udgravningsfeltet under vand- Hvor er mine målepunkter? Udgravnings- og beretningsarbejdet er udført af mag. art. Charlotte Abildgaard Paulsen. Ved nivelleringsarbejde deltog arkæolog Ejvind Hertz. Ved GPS-indmåling deltog arkæolog Merethe Schifter Christensen. Ved optagning af træstolper deltog arkæolog Ejvind Hertz, bygningsforvalter Lars Kæthius, fotograf Peter Juul Rasmussen samt historiker Kjeld Christensen fra WM Trædatering. Maskinkraften blev leveret af M. Frisch A/S Hammel. Efterfølgende færdiggør entreprenørfirmaet arbejdet med det nye åslyng. Det er i den forbindelse aftalt, at stenlægningen ikke skal dækkes til, da bygherren efter forslag fra museet overvejer at bruge den som attraktion i det nye rekreative område, der vil opstå, når naturgenopretningsprojektet er udført. Formidling og presseomtale Både bygherren og Skanderborg Museum har kontaktet de lokale medier for at gøre opmærksom på henholdsvis naturgenopretningsprojektet og den arkæologiske udgravning. Det er der kommet flere avisomtaler ud af: Galten Folkeblad d , omtale af naturgenopretningsprojekt og arkæologi. Århus Stiftstidende d , omtale af naturgenopretningsprojekt. Århus Stiftstidende d , omtale af den arkæologiske undersøgelse. Uge-bladet Skanderborg nr. 1, d , omtale af den arkæologiske undersøgelse. Desuden havde bygherren arrangeret en firmaudflugt den 10. jan til ådalen for personale hos Skov- og Naturstyrelsen. Her skulle de høre om naturgenopretningsprojektet, og udgravningslederen holdt et oplæg om de foreløbige resultater af udgravningen. Feltet var da fuldstændig oversvømmet af vand, så det blev kun til fremvisning af plancher og udpegning af konstruktionernes placeringer. Frilægning af felt En minigraver fjernede overjorden med en skovl på en meters bredde. Maskinen blev stoppet, når der blev stødt på opretstående træpæle og sten. Resten af jorden er 9

10 skovlet væk med håndkraft. Minigraveren blev også brugt til at grave profiler i jordvæggene. Alle sten blev frilagt ned til deres standflade. Træpæle blev frilagt i en cm s højde for ikke at udsætte for meget af træet for vind og vejr. De frilagte konstruktioner er indtegnet med tommestok og målebånd i 1:20 på plantegninger. Stenlægningen K1 blev tegnet med tegneramme (se Figur 5). Efterfølgende er tegningerne digitaliseret i gis-programmet Mapinfo. Toppen af alle sten og træpæle samt feltets flade er nivelleret i forhold til målepunktet 501/490, som er målt ind med GPS. Figur 7: Oversigt over den nordlige del af feltet i det niveau, som feltet et tegnet i. Alle anlæg er fortløbende nummereret startende med A1. Der er valgt at angive alle stolper stående i jorden som et anlæg, mens en optaget stolpe er tildelt et x-nummer afledt af A-nummeret. Fundene er ligeledes fortløbende nummereret startende med X1. Der blev brugt op til nummer A62 og op til nummer X62, men nogle numre er udgået i begge rækker. Knoglefund er indleveret til bestemmelse på Moesgård Museums Naturvidenskabelige Undersøgelser (MNU). Under udgravningsarbejdet er der optaget 184 fotos med digitalt kamera. Desuden blev der taget en del fotos under optagningen af træpælene (se senere i kapitlet), hvoraf de bedste er taget med i beretningen. Museet har fået tilsendt digitale billeder fra en sportsfisker af en kværnsten, som han har fundet i åen. Flere af disse indgår også i rapporten. I alt er medtaget 250 fotos i registret. Snit i stenlægning og anlæg Stenlægningen K1 blev snittet på tværs med graveske og skovl for at iagttage dens opbygning (se Figur 8). Profil A på den sydlige side af dette snit er tegnet som skitse uden snore-libelle i 1:10. 10

11 Der blev gravet et snit ned ved enden af træpælen i A22 (se Figur 9). Her kunne det ses, at der ingen nedgravning var omkring pælen. Heller ikke ved afrensning af overfladen omkring træpælene kunne der erkendes nogle nedgravninger. Pælene må derfor anses for at være banket ned i jorden. Med gravemaskine blev der gravet et snit, profil C, på tværs af længderetningen for stolperækkerne K2 og K3 (se Figur 15). Målet var at undersøge, om der var forskel på jordbundsforholdene foran og bagved stolperækkerne. Ved optagningen af pælene var der gjort iagttagelser, som kunne tyde på, at især K3 havde stået med den sydlige side ud mod åbent vand. Disse forhold kunne dog ikke erkendes i profilen. I profilen sås blot, at pælene var banket ned. Figur 8: Profil A, snit i stenlægningen K1. Figur 9: Snit for enden af træpæl i A22. 11

12 Optagning af træpæle endte med en sejltur Efter registrering i fladen blev alle større træpæle taget op til videre undersøgelse. I alt blev 28 stolper taget op. Det drejer sig om alle pæle, som indgik i stolperækkerne K2, K3 og K4 samt enkelte andre pæle, som så interessante ud. Ved optagningen af træpælene kom museets medarbejdere på en lille sejltur. Markerne omkring lokaliteten var så vandmættede, at det var vanskeligt at få en trillebør derned. Lokaliteten ligger så langt fra en farbar vej, at det ville være noget omstændeligt at bære alle pælene op med håndkraft. I stedet blev bygherren anmodet om tilladelse til, at en kano blev sat i vandet, hvorefter træpælene blev sejlet hen til den nærmeste bro og omladet til museumsbilen. Figur 10: Tv. Kanoen sættes i åen. Th. Ejvind Hertz er ved at laste kanoen med træpæle. Træpælene blev kørt til Moesgård Museums Naturvidenskabelige Undersøgelser (MNU), hvor udgravningslederen senere registrerede dem med beskrivelse og fotografering. Figur 11: Tv. Vaskebordet på MNU. Th. Huggespor på træpæl X36. Dendrokronologisk undersøgelse Under optagningen af stolperne foretog Kjeld Christensen fra WM Trædatering en vurdering af, hvilke stolper der havde potentiale til en dendrokronologisk undersøgelse. Seks stolper: X22/23, X24, X36, X37, X43,1 og X50 blev efterfølgende indleveret til WM Trædatering i håb om at kunne få mindst tre dateringer ud af det. 12

13 Det blev stolpernes potentiale udi antallet af årringe og ikke nødvendigvis deres placering i forhold til konstruktionerne, der udgjorde baggrunden for udvælgelsen. Der blev udtaget prøver af alle seks stolper. Alle havde tydelige årringe. Desværre udviste de fem af prøverne et stærkt svingende periodisk forløb, hvilket gør det umuligt med de nuværende undersøgelsesmetoder at få en datering, såvel relativ som absolut. Den sidste prøve fra X50 kan dateres med rimelig sikkerhed. Prøven omfatter 93 årringe samt to ufuldstændigt bevarede årringe. Der er i alt bevaret 33 splintårringe. Barkringen er ikke påvist, men de to radier, som prøven er opmålt i, slutter med samme årring. Dette gør det sandsynligt, at den ufuldstændigt bevarede årring er barkringen eller ganske tæt på denne. Den yngste årring på kurven er dannet i år 810 e. Kr. Herudover kan iagttages endnu en årring. Træet må derfor være fældet i år 811 e. Kr. eller i et af årene umiddelbart herefter. Opmålingen af årringene viste i øvrigt, at de to pæle X22/23 og X24 med stor sandsynlighed stammer fra samme træ. Begge pælene er radikalt udkløvede planker. Konservering I samråd med MNU s konservator Jesper Frederiksen blev tre stolper valgt ud til konservering. Det drejer sig om stolperne X5,1, X43,2 og X48 (se Figur 12). Disse stolper havde alle pæne huggespor og var rimeligt velbevarede. Stolpen X43 skabte lidt et dilemma, idet den både havde flotte huggespor og gode årringe. Løsningen blev at dele den. Den øverste del X43,1 blev sendt til dendrokronologisk undersøgelse, mens spidsen X43,2 med huggesporene vil blive konserveret. Processen med at frysetørre stolperne startes i efteråret Figur 12: Stolper udvalgt til konservering. Fra venstre X5,1, X43 og X48. Pollenanalyser I den nordlige side af udgravningsfeltet er der etableret en profilvæg, profil B for at kunne udtage prøver til pollenanalyser. Disse prøver blev udtaget af pollenanalytiker Renée Enevold fra MNU den En nærmere undersøgelse af profilvæggen i samråd med Renée Enevold viste, at der var tale om omlejrede lag. Man kunne derfor ikke få brugbare analyser ud af det. 13

14 Figur 13: Profilvæg, profil B. Undersøgelsens resultater Figur 14: Udgravningsfeltet. På den sydlige bred ses stenlægningen K1. På den nordlige bred ses flere stolpeforløb, store sten og en mindre usammenhængende stenlægning. Den blå stiplede linje viser det formodede hovedforløb for overgangskonstruktionen. Stenlægning og stolpeforløb Der er afdækket en overgangskonstruktion, som på den sydlige bred af et åløb bestod af en stenlægning K1 og på den nordlige bred af flere forløb af nedbankede egetræstræplanker og elletræspæle (se Figur 14). Pælene var tilspidsede med et eller 14

15 flere hug, som ifølge museets tømrer var udført særdeles kyndigt med skarpt slebent værktøj godt håndværk! Der er udskilt fem rækker af nedbankede pæle K2-K6 (se Figur 15). Rækkerne K2, K3 og K4 udgøres af egetræsplanker i forskellig bredde og tykkelse. Størstedelen ser ud til at være radikalt udkløvede planker. Rækkerne K5 og K6 udgøres af rundstokke. Et par af rundstokkene er blevet artsbestemt på MNU til elletræ. Da pælene har nogenlunde samme statur formodes det, at der overvejende er tale om elletræspæle. Det vurderes, at en større del af den oprindelige stenlægning er gravet væk af entreprenørmaskinerne. Der er fundet en del sten i jorddyngerne omkring udgravningen. Den afdækkede del af stenlægningen måler ca. 4 x 2 m. Stenlægningen har sandsynligvis fortsat mod vest. Et snit på tværs af stenlægningen viser, at den er bygget skråt op fra den østlige side (se Figur 8). Noget tilsvarende kan ikke iagttages fra den vestlige side på de bevarede dele af stenlægningen. Der kan derfor ikke være tale om et smalt dige. Det har ikke været muligt at erkende nogle former for trædesten eller andre konstruktioner i åløbet, idet entreprenørmaskinerne havde bortgravet disse lag i området. Profil C Opretstående sten Område med aflejrede træstykker, grene og keramik Figur 15: Den nordlige bred med de forskellige planke- og stolpeforløb samt placeringen af den planlagte profilvæg. K2-K4 markerer forløb af egetræsplanker. K5-K6 er forløb af runde elletræspæle. På den nordlige bred sås syv store sten. En af stenene stod op ved udgravningen (se forsidefoto). Stenen var 70 cm høj. Pga. jordbundsforholdende med gytjeagtig fyld 15

16 var det ikke muligt at erkende stenspor i forbindelse med stenene, så man kunne afgøre, om de var væltet eller lå i oprindelige position. Men man kan forestille sig, at alle sten har alle stået op og markeret, at nu kom man ned til noget vigtigt overgangsstedet. En kværnsten i åløbet Fra en sportsfisker, som ofte bruger Lyngbygård Å, har museet modtaget efterretninger om fundet af en løber til en drejekværn i åløbet (se Figur 16). Stenen er stenen 50 cm i diameter, fundet i 1985 ca. 300 nedstrøms fra udgravningsfeltet og ca 600 meter opstrøms fra Sjelle Stangbro. Stenen har et gennemgående hul og et hul til håndtag. At dømme ud fra de tilsendte fotos ser det ud til, at hullerne i stenen kan være lavet med et bor, så stenen kan godt være en yngre model. Dens brugstid kunne i så fald være vikingetid eller tidlig middelalder. Figur 16: Kværnsten fra forskellige vinkler, foto fra sportsfisker Henrik Aagaard Andreasen. Datering og fund Som nævnt under dendrokronologi kan en af de optagne pæle dateres til 811 e. Kr. eller umiddelbart derefter. Keramikskår fra lokaliteten peger også mod en datering i vikingetiden. Flere steder mellem træpælene er der fundet keramikskår, i alt 13 stykker fordelt på syv x-numre. De fem af skårene lå samlet under en større bunke af grene og træstykker. Bunken så ud til at være aflejret af åen engang i fortiden. Skårene stammer fra et kuglekar, som er typisk for vikingetiden (se Figur 17). Figur 17: Tv. Foto af skår fra et kuglekar. Th. Kuglekar fra vikingetiden fundet ved Give og Næssund. 16

17 En druknet mosegris og andre knogler Foruden keramikskår er der i lagene omkring træpælene gjort et par knoglefund, som er blevet artsbestemt på MNU. Det drejer sig om tre x-numre. X1: en tand fra et ikke nærmere bestemt rovdyr, X6: en overarmsknogle fra kvæg og en lille knoglebunke X9, som viste sig at være kranieknogler fra en mosegris. Mosegrisen lå blandt grenene i den aflejrede grenbunke på den nordlige bred. Man kan forestille sig en stakkels mosegris, som er faldet i åen og druknet for derefter at blive skyllet op på bredden ved vikingernes vadested. Tolkning I arbejdet med tolkningen af overgangskonstruktionen er der blevet draget sammenligninger til flere kendte anlæg fra samme tidsperiode. Umiddelbart virker den fundne konstruktion ikke så udbygget og kraftig som nogle af de kendte anlæg. Entreprenørmaskinernes bortgravning af vigtige lag er naturligvis en fejlkilde, som der skal tages højde for i forbindelse med tolkningen. Der er imidlertid så gode bevaringsforhold for træ i de fundbærende lag, at der næppe kan have været ret mange flere stolper end de fundne på selve den frilagte og undersøgte del af feltet. Der er selvfølgelig altid den mulighed, at konstruktionen er blevet sløjfet, da den var udtjent, og nogle af stolperne dengang blev hevet op. Jordforholdene givet ikke mulighed for at kunne påvise eventuelle huller fra optagne stolper. Stenlægningen på den sydlige bred kan have udgjort en vejlignende konstruktion, der har bragt folk tørskoede ned til åløbet. Det er også muligt, at stenkonstruktionen kan have fungeret som brokasse og understøttet en trækonstruktion, som har båret en lettere bro. På den nordlige bred sås spredte sten, som kan havde udgjort en støtte for de nedbankede pæle. Det formodede hovedforløb for overgangskonstruktionen er fra stenlægningen K1 over pælerækkerne K4-K6 (se Figur 14). Plankeforløbene K2 og K3 på den nordlige bred kan have haft til opgave at styre åløbet eller holde på åbrinken (se Figur 15). Det er også muligt, at pælene har båret en let vejkonstruktion. Umiddelbart virkede de dog ikke kraftige nok til at have kunnet bære en større konstruktion. Ejvind Hertz fra Skanderborg Museum forestiller sig, at konstruktionen kan have haft en form som ses på Figur

18 Figur 18: Sådan kan en bro over Lyngbygård å i vikingetiden have set ud. Rekonstruktion af Ejvind Hertz på baggrund af de fundne konstruktionsspor. Overgangskonstruktionens placering er med til at tegne et billede af samfærdsel i området i vikingetiden. Når mennesker gør sig den umage at etablere nogle konstruktioner, der skal lette overgangen ved et åløb, må det være, fordi det er vigtigt for dem, at en passage til stadighed er mulig netop på dette sted. Der er gjort fund af bopladsspor fra vikingetiden ca m fra fundstedet, ligesom fund af dele af en drejekværn i nærheden viser aktiviteter i området i den tidsperiode. Fremtidigt arbejde Lokaliteten er færdigundersøgt. Stenlægningen K1 er ikke dækket til, da bygherre planlægger af lade den stå frilagt som attraktion ved et muligt rekreativt område i forbindelse med naturgenopretningsprojektet. I skrivende stund føres der stadig tilsyn med anlægsarbejdet og derved forundersøgelse af det fulde projekteringsområde. Skanderborg Museum, maj 2008 Mag. art. Charlotte Abildgaard Paulsen Litteratur Liebgott, Niels-Knud. 1978: keramik fra vikingetid og middelalder. Nationalmuseet. Jørgensen, M.S. 1979: En vikingetids bro og vejdæmning over Gudenåen (Falgård). I Antikvariske studier 3 Jørgensen, M.S. 1988: Vej, vejstrøg og vejspærring. Jernalderens landfærdsel. I: P. Mortensen & B.M. Rasmussen (red.): Fra Stamme til Stat i Danmark 1. Jernalderens Stammesamfund. Jysk Arkæologisk Selskab, Højbjerg. 18

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl.

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Rapport om den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, Torslunde, Ishøj Kommune, TAK 1355 Kroppedal, Museum for Astronomi

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

Egestamme på bunden af Tybrind Vig foto: H. Dal

Egestamme på bunden af Tybrind Vig foto: H. Dal 1 Forord Store dele af de danske farvande er endnu aldrig blevet undersøgt for undersøiske fortidsminder og egestammer en kæmpe opgave, som de få professionelle marinarkæologer der findes i Danmark, hverken

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,-

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- ÅRSSKRIFT 2011 UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- SPONSORER i 2011: 69 MUSEUM LOLLAND-FALSTER ÅRSSKRIFT

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg hans krongaard kristensen Intra monasterium de danske herreklostres totalanlæg Udtrykket intra monasterium er hentet fra benediktinerregelen og kan oversættes til: inden for klostret. I artiklen her skal

Læs mere

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune

Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter. Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune Forundersøgelse af kommunale vandløbsrestaureringsprojekter Pulje 10. Passageprojekter i vandløb H35 på Sydals. Naturafdelingen Sønderborg Kommune 1/39 Kolofon Titel: Forundersøgelse pulje 10 forbedring

Læs mere

Miljø løsninger nul huller i vores viden

Miljø løsninger nul huller i vores viden Amtet regner med at være færdige med anlæg af Vardevej i 2005, så både messecentret og Herning Stadion kan få det fulde udbytte af den nye motortrafikvej syd for Herning, når den åbner i 2006. Lettere

Læs mere

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009 udgivet 28. oktober 2009. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle, Jelling. ISBN: 978-87-92571-05-2

Læs mere

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005.

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. 75 Taget med tang isolerede tilfælde fra arkæologernes arbejdsmark Om brug af Zostera Af Jens Nielsen Mennesket har

Læs mere

Omslag Peter Brandes. Redaktion Iben Bækkelund Jagd. Tryk Gullanders Bogtrykkeri

Omslag Peter Brandes. Redaktion Iben Bækkelund Jagd. Tryk Gullanders Bogtrykkeri Omslag Peter Brandes Redaktion Iben Bækkelund Jagd Tryk Gullanders Bogtrykkeri Årsberetning 2009 Kvalitet Selvom der er forskel på stavningen af de to ord kvantitet og kvalitet, og selvom de fleste kan

Læs mere