Kirken er Anneks til Kirke-Hyllinge. Efter Reformationen laa den under Kronen LYNGBY KIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirken er Anneks til Kirke-Hyllinge. Efter Reformationen laa den under Kronen LYNGBY KIRKE"

Transkript

1 Fig. 1. Lyngby. Ydre, set fra Syd. K. W.1945 LYNGBY KIRKE VOLBORG HERRED Kirken er Anneks til Kirke-Hyllinge. Efter Reformationen laa den under Kronen indtil først i 1700 rne 1. Den ejedes derpaa af Chr. Ludvig v. Plessen til Lindholm og fra 1756 af Grev J. L. Holstein 2, hvorefter den hørte under Grevskabet Ledreborg, indtil den overgik til Selveje 1. Januar Kirken ligger nordligt i Byen paa jævn Grund med smuk Udsigt over Lejre Vig mod Roskilde Domkirke og Ledreborg Allé. Kirkegaarden hegnes af Kampestensdiger; i Syd er der Port og Laage mellem nyere Piller. Bygningen bestaar af senromansk Kor og Skib, samt i Vest et Taarn fra Et Vaabenhus foran Syddøren er nedrevet. Orienteringen har Afvigelse til Syd. Det romanske Anlæg er meget anseligt, idet Skibet indvendig maaler 16,5 x 7,4 m, og velbevaret. Det er derfor en Overdrivelse, naar Kaldsbogen meddeler, at Kirken er næsten nyopbygt 1747, og naar Indskriften paa den tidligere Altertavle fortæller, at Kirken 1760 og foregaaende Aaringer er»saa godt som ganske af ny opbygget«. Bortset fra Taarnet kan her kun være Tale om Oppudsninger, Vinduesfornyelser og Tagreparationer. Murene er sat af regelmæssige Fraadstenskvadre, hvis indvendige Murbehandling, med jævne Puds-

2 922 VOLBORG HERRED Fig. 2. Lyngby. Plan. 1:300. Maalt af Christen Borch 1917 (El. M. 1946). lag dækket af Hvidtekalk, endnu ses fra Hvælvingernes Overside. Den oprindelige Skraakantsokkel er kun bevaret paa Korets Nordside. Skibets romanske Murhøjde er ca. 6m over nuværende Terræn, der omtrent svarer til Sokkelhøjden. Alle Skibets oprindelige Vinduer, tre i hver Langmur, er bevaret i tilmuret Stand, og det samme gælder Korets Østvindue, der staar som ind- og udvendig Niche, tilmuret med Munkesten lige uden for Lysningen, hvor den oprindelige Egeramme endnu sidder; denne er ca. 2 cm tyk og har foroven en 2,5 cm bred Udskæring for en lodret Post. Vinduet maaler indvendig 162x101cm, i Lysningen 110x53. Skibets Vinduer, hvis omhyggeligt murede Kilestensstik ses fra Loftet, er betydelig større, indvendig Bredde ca. 120 cm, Lysning 65; en Egeramme i det østligste Sydvindue svarer ganske til Korets. Regnskaberne fra 1620 nævner, at»det Vindue paa den vestre Ende vil skelnes og Ruder isættes«; muligvis drejer det sig om et oprindeligt Vestvindue. Begge de rundbuede Døre, der er tilmuret med smaa Sten, kan paavises; de har Stik af kilehugne Fraadsten, Syddørens er dog forstyrret af et moderne Vindue. Korbuen er høj og vid; de enkle Kragbaand har Skraakant forneden. Begge de østre Taggavle er velbevarede (Skibets Vestgavl nedtaget til Gesimshøjde) og har Aftryk af Skraastivere til Korets romanske Tagværk; i Triumfgavlen, der nu er glat, ses et beskadiget Hul for Tagets Rygaas. Omdannelser og Udvidelser. I sidste Halvdel af 1300 rne blev Koret overhvælvet med et Krydshvælv, der hviler paa dobbeltfalsede Piller med Helstens Fremspring for Vægbuer og Halvstens for Ribber. I Vederlagshøjde er der smalle, retkantede, omløbende Kragbaand. Paa Oversiden er Hvælvet ret stærkt indskaaret, Helstens forneden og uden Overribber. I 1400 rne er Skibet blevet overhvælvet med tre Fag Krydshvælv, der har Piller med Helstens False, Helstens Buer, af hvilke de nord-sydgaaende nu nærmest er rundbuede (sml. ndf.), mens de øvrige er spidsbuede, samt Halvstens Ribber. Paa Oversiden er Kapperne stærkt puklede med Overribber, der paa den nederste Trediedel er Helstens (rulskiftestillede) og derover lette

3 LYNGBY KIRKE 923 Fig. 3. Lyngby. Tømrermester J. P. Pfützners approberede Forslag til Tagrytter (S. 924). Lennart Larsen 1946 Halvstens med Trinkamme af Løbere; alle tre Hvælv har Topforstærkninger fik Hvælvingerne en højst fornøden Reparation, idet Gjordbuerne var sunket fra Hvælvene, der alle havde givet sig mere eller mindre (Rgsk.). Formodentlig samtidig med den sidste Overhvælvning er Taghældningerne baade paa Kor og Skib gjort stejlere, ved hvilken Lejlighed Korets Østgavl fik 13 smaa, brynede Kamtakker af Munkesten, og Skibets Gavl forhøjedes med samme Materiale. Det østligste Vindue i Skibets Sydmur er sikkert samtidigt med Hvælvene, spidsbuet og dobbeltfalset til begge Sider, med Fladskifte af lige Løbersten uden om Stikket omtales det store Vindue, og 1657 blev det store Vindue ved Fonten gjort af ny (Rgsk.). Ved Korets Sydvæg er der Rester af en muret Bænk af ubestemmelig Alder.

4 924 VOLBORG HERRED Vaabenhuset, af hvis Tagværk der endnu er bevaret Spor over Syddøren, ses paa Pfützners Tegning 1752 (Fig. 3); den anselige Murhøjde (ca. 4 m) kunde tyde paa, at man stod over for en ældre, forhøjet Bygning. Tegningen giver ikke Holdepunkter for nogen Aldersbestemmelse; men den blændingsløse Gavl maa være eftermiddelalderlig. Vaabenhuset nævnes tidligst i Regnskaberne 1651, da det fik nyt Tømmerværk blev Taget aftaget og nyt Spærværk opsat, Gesimsen af ny opmuret og Taget hængt med nye Tagsten (Rgsk.). I Forbindelse med Vaabenhusets Opførelse blev Skibets sydvestligste romanske Vindue udvidet og noget ommuret med Munkesten for at tjene som Adgang til Skibets Loft nævnes, at der ikke var Sakristi ved Kirken (Kaldsbog); af denne Bemærkning tør man maaske slutte, at Vaabenhuset stod endnu; det er sikkert først nedrevet, da det blev overflødiggjort ved Opførelsen af Taarnet Før det nuværende Taarn blev tilføjet, havde Kirken en Bindingsværks- Tagrytter (Fig. 3), der ialfald een Gang er fornyet. I Regnskaberne nævnes den først 1617, hvor der tales om nogle Fjæle, som haver været beklædt paa Klokkehuset, og ifølge en Synsforretning 1620 fattedes Deller baade til den østre Side og til et Loft paa Klokketaarnet samt en Trappe op til Klokkerne og en Dør med Laas til»taarnet« fik en Tømmermand fra Roskilde Betaling for at klæde Kirkens Spir med Deller og tække det med Spaan. Denne Tagrytter maa paa et Tidspunkt være nedtaget, thi 7. Jan meddeles der Grev Holstein kongelig Tilladelse til at lade Kirkens Blytage nedtage og erstatte med Tegltage og til, da Kirken er uden Taarn, at opføre et Taarn paa Skibets Vestgavl til Klokkerne,»som tidligere har hængt paa den vestre Kirkegavl i Muren«. Saavel Konditionerne vedrørende denne Tagrytters Opførelse som Licitationsforretningen af 11. April med visse Ændringer er bevaret i Ledreborg Arkiv, den sidste underskrevet af Hoftømrermester Johann Andreas Pfützner og Murmester N. R. Engersløw; desuden findes Pfützners Tegning af Kirken med paasat Tagrytter og hans»desein«af Tagrytteren i dens endelige Udformning, hvor Pyramiden blot er gjort noget lavere. Før Opførelsen blev Skibets brøstfældige Vestgavl nedtaget til Hvælvingen og atter opmuret med»velbrændte Sten«. Endnu ses Aftryk indvendig i Vestgavlens Inderside af Bindingsværket, der viser, at Tagrytteren har maalt ca. 4 m i nord-sydlig Retning. Den bestod af en firsidet, sikkert kvadratisk, lanterneagtig Underbygning og et slankt ottesidet Løgspir med kronet Vindfløj over Kugle. Der har sikkert været tre Blændinger med»rokokoører«til alle Verdenshjørner, og den midterste har aabnet sig for det rundbuede Glamhul. Spiret tækkedes med det gamle Bly, der blev taget af Kirken, som ved samme Lejlighed blev hængt med Vingetegl beskrives Tagrytteren som»en Kuppel af Træ beklædt med Kobber og noget Bly«(Kaldsbog) var»den skrøbe

5 LYNGBY KIRKE 925 lige Kuppel«nedtaget og Klokkerne ophængt i Klokkestolen paa Kirkegaarden, mens det aabne Rum i Taget blev dækket med Sparreværk og Tagsten (Kaldsbog). Taarnet er man først gaaet i Gang med 1806 (Kaldsbog) efter en kgl. Skrivelse af 3. Sept. 1805, som tillod Grev Holstein at opføre et muret Taarn»med Højde fra Kirkemuren til Spidsen 18 Alen og i Bredden fra Øst til Vest 8 Alen, fra Syd til Nord 9½ Alen, Murtykkelse 1½ Alen«; 1807 er det i Bygning, men 1808 er Opførelsen hindret af Tidens Urolighed og 1809 stillet i Bero til bedre Tider (Kaldsbog). Disse er først indtraadt 1832, da Kaldsbogen meddeler, at Grunden er lagt til et Taarn; 1833 er over Halvparten opført, og 1834 staar det fuldstændig opbygget. Det er hovedsagelig muret af smaa, røde Sten, dog med noget Kamp og genanvendte Munkesten i de nederste Partier, der maaske stammer fra den første Byggeperiode (muligvis fra Vaabenhuset). Taarnrummet, der har fladt Loft og smal, spidsbuet Arkade til Skibet, er indrettet til Vaabenhus. Indgangsdøren i Syd er fladbuet i spidsbuet, falset Indfatning. De tvillingdelte Glamhuller med Kragbaandsled er fladrundbuede i spidsbuede Blændinger, der øverst har en Cirkelglug. Foroven er der Tandsnitgesimser og takkede Kamgavle, den vestre med fladrundbuede Blændinger, den østre glat. Kirkens romanske Afsnit staar hvidtet, Taarnet i blank Mur. Alle Vinduer, undtagen det gotiske østligst i Skibets Sydmur, er ændrede dels 1752 og dels muligvis i Forbindelse med Taarnets Opførelse. Korets og Skibets Falsgesimser er fra Kirkens Tagværker er af Fyr, over Kor og Skib formodentlig fra 1752 (Licitation) blev det gamle Bly af 5½ Fag aftaget, omstøbt og paany lagt (Rgsk.) erstattedes Blyet af Vingetegl. Paa Korets Kamtakker er der Munketegl. INVENTAR Alterbord af Fraadsten, ca. 30 cm fra Østvæggen. Antemensale, sengotisk, o , bestaaende af fire vandrette Planker omgivet af Rammestykker, hvoraf det nederste er fjernet. Forsiden har et Maleri paa Kridtgrund (Fig. 4), afdækket , de hellige tre Kongers Tilbedelse, samme Motiv som i Kirke-Hvalsø (S. 828), men ikke saa godt udført; Maria er iført grøn Kjole og hvid Kappe, Josef grøn Kjortel med gul Krave og rød Kappe; Kaspar, der knæler foran Barnet, bærer rød Kofte, gule Hoser og grøn Kappe; Melchior har gul Kofte, sorte Hoser og rød Kappe, Balthasar, der har brunlig Lød, grøn Kofte med blaa Krave, røde Hoser og sorte Sko; Baggrunden forestiller en Mur med rund- og fladbuede Aabninger, hvorigennem man ser en Stjerne og Forkyndelsen for Hyrderne paa Marken; Himmelen er forgyldt. I et Par Vinduer er der malet Ruder. Rammen er som sædvanlig 59

6 926 VOLBORG HERRED dekoreret med Tekstilmotiver, men paa øverste Rammestykke er der dog en sort Bræmme med gyldent Slyngbaand over Billedfeltet og herover røde Felter med gyldne Skabelonmønstre; Sidernes Rammestykker er i hvide og røde Striber, de sidste med gyldne Skabelonmønstre, ganske svarende til Mørkøv 5 (Holbæk A.). Paa Bagsiden findes et aldrig overmalet, men mere medtaget Billede (Fig. 5), den opstandne Frelser (uden Stigmata) i lyserød Kjortel og rød Kappe viser sig for en Kvinde, der bærer rød Kjole og hvid Kappe; Kvindens Hoved er helt forsvundet. Alterklæde nævnt 1728, af rødt, linned Flos med Sølv- og Guldkniplinger (Inventarium). Altertavle (Fig. 7) fra 1700, af Fyr, mod Sædvane uden nogen Predella. Storfeltet flankeres af glatte, korintiske Pilastre, de glatte, kontursavede Storvinger bærer en slank Vase med Flammer, det ligeledes udsavede Topstykke krones af et moderne Kors paa en Kugle. Storfeltets Maleri paa Lærred forestiller Nadveren og er som Kirke-Hvalsøs (S. 829) en formindsket Kopi af Alterbilledet i Ringsted S. Bendt (D. K. Sorø S. 147); i Topstykket sidder et ovalt Maleri paa Lærred, Kristus paa Korset. Stafferingen er nyere; Pilastrene er brune, Vingerne stærkt grønne med graahvide Blomsterranker, som ender i Barnehoveder, sikkert opmalet paa gammelt Grundlag; i Topstykket er malet store Volutter og to hvidlige Palmegrene. Indskrifterne er nye. Paa Bagsiden staar sorte Versaler:»Til Guds Ære og Lyndby Kirkes Prydelse forærit og bekostet af Jurgen Møinichen og Kirsten Maartensdater Howe opsat her 1700 in Julio«. Den tidligere Altertavle er af lutheransk Fløjtype, fra o Storstykket er delt i to Felter; Postamentet er nu anbragt mellem dette og Topstykket, der ligeledes er lodret delt i to Felter, flankeret af riflede Pilastre og kronet af en Trekantgavl; Topvingerne kantes af Akantus og har reliefskaarne Vaaben for Banner og Rud, henvisende til Anders Banner til Gessingholm, død 1583, og Dorte Ottesdatter Rud, død I Gavlfeltet er malet et Jesumonogram og 1592, og under Overmalingen ligger de oprindelige Farver 6 ; i Fløjene er der Arkader med Rankeslyng paa Pilastrene, Versaler i Bueslaget og Englehoveder i Buevinklerne; de omfatter Skriftsteder med gyldne Versaler paa sort Bund. Tavlen er nu egetræsmalet, i Topstykket findes Holsteins Vaaben og i Storfeltet med hvid Fraktur og Kursiv, en Beretning om Kirkens Restaurering 1760 ved Grev Johan Ludvig Holstein samt et Vers, hvoraf kan citeres:»for faa Aar nægrede vor Kirke ud af Ælde, Og hver Guds Veyr og Vind den truede at omfælde. Nu staar den klippefast med Tag, med Spiir og mer, Er prydet som du self o Læser for dey ser«etc.

7 LYNGBY KIRKE 927 Fig. 4. Lyngby. Antemensale, Forsidens Maleri (S. 925). Einar V. Jensen 1944 Fig. 5. Lyngby. Antemensale, Bagsidens Maleri (S. 926). Einar V. Jensen *

8 928 VOLBORG HERRED Paa Fløjenes Yderside er malet en Præsterække. Indtil 1946 hang Tavlen paa Skibets Nordvæg; nu har den givet Plads for et nyt Orgel her og er midlertidigt henstillet i Taarnrummet. Altersølv. Kalk, stemplet med Københavns Byvaaben 1761, 25 cm høj. Den ottetungede Fod er opdrevet i to Afsæt; ottedelt, trindt Skaft og ottepuklet, vandret delt Knop. Paa Bægeret er graveret Vaaben for Holstein og Vind, henvisende til J. L. Holstein og Hedvig Vind, samt:»lundbye Kirckes Kalk«; Mestermærke for Gerhard Hass (Bøje S. 75). Disk med graveret Cirkelkors og under Bunden:»Ano 1764 bekostet til Lyndbye Kirke«; Mestermærke H S O gentaget fire Gange. Alterstager, gotiske, 32 cm høje, med tre skarpe Ringe om Cylinderskaftet og 1728 nævnes en tredie Stage (Inventarium). Røgelsekar (»Ildkar«) nævnes 1644 (Inventarium). *Processionsstager, sengotiske (sml. Kirke-Hyllinge S. 916), 97 cm høje, med skarptsnoet Skaft og i den ene Ende en sekskantet Plade, i den anden et Hul. Gamle Farver paa Kridtgrund, Skaftet blaat, Pladen rød. Deponeret i Roskilde Museum. Messehageler nævnes to Messehageler og 1728 tre, hvoraf den ene var af rødt Fløjl med Sølv- og Guldagramaner, den anden af rødt Fløjl med smaa Kniplinger og den tredie gammel og ubrugelig (Inventarium). Alterskranke fra 1747 (Kaldsbog), af Smedejern, svarende til Osted (S. 794). Døbefont, romansk, af Granit; Kummen, Tvm. 78 cm, med Midtafløb, har en svær og en spinklere Rundstav ved Overgangen til Foden, der næsten er skjult i Gulvet. Daabsfad o , af sydtysk Arbejde; i Bunden ses Bebudelsen omgivet af Hjorte mellem Egetræer; stemplet: RS. Ifølge Regnskabet købtes det»stempede«bækken 1617 hos Isack Kandestøber i København for 40 Mark.»Kedeh«, som havde været brugt i Fonten, solgtes 1617 for 3 Mark (Rgsk.). Korbuekrucifiks o Figuren, ca. 135 cm høj, har svær, tovflettet, turbanagtig Krone, bølget Haar og Skæg, halvtlukkede Øjne, aaben Mund, Armene er nye, Lændeklædet smalt med en lille Snip ved hver Side, Fødderne krydslagte. Nyt Korstræ. Figuren er egetræsmalet over ældre Farver paa Kridtgrund. Paa Skibets Nordvæg. Bjælken med Korset foran Koret ønskedes fjernet 1849 (Synsprotokol). *Krucifikser, deponerede i Roskilde Museum. 1) O Figuren, 168 cm høj, har snoet Tornekrone skaaret for sig, aabne Øjne, Hageskæg markeret ved flade Indsnit, strakte Arme, langt Lændeklæde med Vulst foroven; højre Knæ er bøjet og Fødderne overlagte. Korstræet er yngre, o. 1500, og ender i Firpasfelter og har paa den runde Glorieskive et i Kridtgrunden kendeligt Firkløverkors. Spor af Farver paa Kridtgrund.

9 LYNGBY KIRKE 929 H. M Einar V. Jensen 1944 Fig. 6. Lyngby. Stolestader (S. 930). Fig. 7. Lyngby. Altertavle 1700 (S. 926). Einar V. Jensen 1944 Fig. 8. Lyngby. Detail af Prædikestol (S. 930). Fig. 9. Lyngby. Prædikestol 1597 (S. 930). H. M.1917

10 930 VOLBORG HERRED 2) O Kun Figuren, ca. 130 cm høj, er bevaret; den bærer mod Tidens Sædvane lav Krone, hvis Blomstertakker er forsvundet; Haaret og Skægget er bølget, Armene strakte, og Lændeklædet har flade Folder; Fødderne er forsvundet. Spor af Farver. Prædikestol (Fig. 9) i Høj-Renaissance fra 1597, fra Oluf Krogs Værksted og især beslægtet med Ølstykke (Frederiksborg Amt). De fire Storfelter indeholder store, ret ubehjælpsomme Relieffer af Evangelisterne (Fig. 8), staaende i Arkader med perspektiviske Profilkapitæler, Kassetteværk i Pilastre og kronet af en lav, volutprydet Trekantgavl med vifteagtigt Ornament i Gavlfeltet; i smalle Felter under Arkaderne ses Evangelistnavnene med Reliefversaler. Paa Hjørnerne staar stive, joniske Hermer, afvekslende mandlige og kvindelige; Skaftet prydes af Kassetteværk med Hængeklæde og Frugtbundt, dets øverste, skjoldagtigt formede Del, der løber ud i to Volutter, bærer et Løvehoved. Den gennemløbende Frise har Reliefversaler, 1. Kor. 7 paa Latin. I de høje Postamentfelter findes Kartoucher med Reliefversaler:»Verbum Domini manet in æternum«, Fremspringene har Kassetteværk om Diademhoveder. Smalle Volutnedhæng og Hjørneornamenter. Underbaldakinen har Bøjler med Tværriller, den nye Fodstolpe ender foroven i to kugleformede Led. Ny Opgang. Den oprindelige, sekssidede Himmels Underside bærer i Midtfeltet en stor Roset omgivet af en Laurbærkrans og en Kassetteværksring; Undersiden kantes af Bladnedhæng; de fem Topstykker har Kartoucher med Aarstallet 97, Bomærker og Initialerne SR, IOV, MR og MP. Under den nuværende Egetræsmaling er der Spor af ældre Farve, der 1944 forsøgsvis er fremdraget i Matthæusfeltet tiltrængte Prædikestolen med Himmel at formales (Synsforretning). Stolestader (Fig. 6), o. 1650, fra Caspar Lubbekes Værksted. Gavlene har over et fælles Postament med Masker (sml. Torslunde S. 524) to (Østgavlen paa Sydsiden dog tre) joniske Pilastre med skællet Skaft, Intarsia i Prydbælterne og Frisen og krones af et Topstykke, hvis Bruskværk omfatter Englehoveder, udført af forskellige Svende. Dørene, med Bukkehornshængsler, har to Fyldinger og udsavet, svajfet Overkant. Østpanelet, der har Æggestav og Tandsnit, stammer sikkert fra Renaissancetiden. Egetræsmalet. Paa Loftet findes en Stadegavl fra o , med en Halvroset i den halvrunde Afslutning samt en anden Gavl med Spor af Pilastre og kronet af en Trekantgavl med tre Topspir. Præstestol i Bruskbarok, o. 1650, sikkert fra Caspar Lubbekes Værksted og svarende til Fløng (S. 731). Forsiden har to T-formede Fyldinger, hvis bruskede Bueslag udgaar fra en Vrængemaske; til Siderne for Fyldingerne findes paalimet Fladsnit. De nedre Smalfyldinger er glatte, Frisen deles i to Felter af tre Englehoveder, hvis Ansigter er forsvundet. Rygpanelet har to Arkader

11 LYNGBY KIRKE 931 Fig. 10. Lyngby. Degnestol (S. 931). E. M med Diamantkvadre paa Kapitælerne og i Buefeltet en syvtakket Stjerne, hvis Intarsia er udfaldet; i Frisen er der paalagt Fladtnitslyng. De fornyede Gavle svarer til Degnestolens. Nogle»upassende Figurer«, sikkert nøgne Hermer, ønskedes fjernet fra Præstestolen 1849 (Synsprotokol). I Korets Nordvesthjørne. Degnestol (Fig. 10), sengotisk. Forsiden har tre Fyldinger, hvoraf den midterste kan aabnes som en Laage, og derover een lang Fylding, der kan lukkes ned som en Klap og støttes paa to krumme Jernstivere. Gangjernene, der er oprindelige, ender i gotiske Blade; midt paa Klap og Laage sidder en Dørring i et gotisk Firblad. Gavlene er fornyede eller nedskaarne som Præstestolens. Pultens Bagpanel har tre Fyldinger svarende til Forsidens, af hvilke de to er Laager. Rygpanelet af Fyr, o. 1600, har fire Fyldinger med Renaissanceprofiler. Under Egetræsmalingen skimtes ældre, brogede Farver; paa Gavlene er der malede Felter med rødt og blaat marmorerede Fyldinger og gulbrunt Rammeværk, øverst to Bomærkeskjolde eller Yaaben med Initialer; i Rygpanelets Fyldinger er der malede Arkader med sorte Konturer paa lys Bund og med rødbrun Aadring. I Korets Sydvesthjørne. *Kiste, senmiddelalderlig, af Fyr, jernbundet, med svagt buet Laag; Bunden mangler. Gammel Laas. Rødmalet. I Roskilde Museum. Pengeblokke. 1) 1600 rne, jernbunden, med Pengeslidse og Øsken til Laas. Paa Taarnloftet. 2) 1800 rne, jernbunden. I Skibet.

12 932 VOLBORG HERRED Klokker. 1) 1591, støbt af Matthias Benninck i Lybæk. Versaler under Frise med Kerubhoveder, Fabelvæsener og Vaser:»Dum trahor audite voco vos ad gaudia vitæ. Matthias Bennigh me fecit anno D(omi)ni 1591«(»naar jeg trækkes, kalder jeg jer til Livets Glæder. M. B. gjorde mig i Herrens Aar 1591«). Tvm. 83 cm. 2) 1724, støbt af Friederich Holtzmann. Versaler under Blomsterfrise med Guirlander og Kvindefigurer:»Gloria in xcelsis Deo. Me fecit Friederich Holtzmann Hafniæ 1724«(»Ære være Gud i det Højeste. F. H. i København gjorde mig«). Tvm. 91 cm. Klokker. 1) Primklokke, nævnt 1644 (Inventarium). 2) Ved Klokkeskatten 1528 afleveredes en Klokke. KILDER OG HENVISNINGER Regnskaber (RA), , (LA). Conditioner vedr. Kirkens Istandsættelse og Licitationsforretning af 11. April 1752 med Tegninger (Ledreborg Godsarkiv). Inventarium 1748 (Ledreborg Godsarkiv). Synsforretning 1620 (RA), Synsprotokoller , , (LA). Kaldsbøger , (LA). Museumsindberetninger af K. Bahnson 1883, Christen Borch 1917, Hugo Matthiessen (uden Aarstal), Einar V. Jensen Revideret af E. Moltke, Elna Møller og Kirsten Weber-Andersen. J. Kornerup: Notebog VIII S. 10 (NM). 1 Fortegnelse vedk. Kirker og Sognekald ; Specifikationer over Kongeog Kirketiender 1705 (RA). 2 Efterretninger om Ejerne af Kirker (RA). 3»Paa den vestre Ende af Kircken skal et ottekantet Klocke-Taarn opsettes, som bliver omtrent 5 3 / 4 All. i Diameter. Samme Taarn anlegges og med Tømmer afbindes paa Kirckens Gaul og de 2de Sider saa forsvarlig og trofast, at det baade kan være bestandig, og proportioneres efter Kirckens og Muurenes Styrcke. Bemeldte Taarn bliver fra Kirckens øverste Spids paa Taget ungefehr 20 à 25 All. høi, opbyggis af godt forsvarlig pommerske Tømmer, og Taarnet beklædes med Friederickshalds Breeder saaledes at dend med Blye kand tæckes og beklædes; udi Taarned byggis ligeledes af Gullands Breeder fornøden Loft og Guol foroven og needen. Forsvarlig Klockeverk til 2de Klocker indrettis.«4 Af Einar V. Jensen. 5 Beckett: Danmarks Kunst II, 237, Fig Fundet ved Prøvefremdragning af Einar V. Jensen Fig. 11. Lyngby 1806.

Fig. 1. Ishøj. Ydre, set fra Nordøst. ISHØJ KIRKE SMØRUM HERRED

Fig. 1. Ishøj. Ydre, set fra Nordøst. ISHØJ KIRKE SMØRUM HERRED Fig. 1. Ishøj. Ydre, set fra Nordøst. ISHØJ KIRKE SMØRUM HERRED Kirken, som er Stiftslandsbykirke, ejedes efter Reformationen af Kongen 1. Dens Ejendomsforhold falder iøvrigt sammen med Torslundes (S.

Læs mere

V. H. 1929 Fig. 1. Mogenstrup. Ydre, set fra Sydøst. MOGENSTRUP KIRKE HAMMER HERRED

V. H. 1929 Fig. 1. Mogenstrup. Ydre, set fra Sydøst. MOGENSTRUP KIRKE HAMMER HERRED V. H. 1929 Fig. 1. Mogenstrup. Ydre, set fra Sydøst. MOGENSTRUP KIRKE HAMMER HERRED Kirken, der er Anneks til Nestelsø, har samme Ejerhistorie som Hovedsognets. Den overgik til Selveje 1. Okt. 1916. Kirken

Læs mere

Af Tryggevælde Lensregnskaber 1595 96 fremgaar det, at Lellinge som Kronens LELLINGE KIRKE

Af Tryggevælde Lensregnskaber 1595 96 fremgaar det, at Lellinge som Kronens LELLINGE KIRKE Fig. 1. Lellinge, Ydre, set fra Sydøst. V. H. 1932 LELLINGE KIRKE BJEVERSKOV HERRED Af Tryggevælde Lensregnskaber 1595 96 fremgaar det, at Lellinge som Kronens Kirke ydede Gæsteri til Lensmanden. Fra Kronen

Læs mere

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED

Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED Fig. 1. Skodborg. Ydre, set fra sydøst. SKODBORG KIRKE FRØS HERRED I modsætning til herredets øvrige kirker hørte Skodborg til Slesvig stift (jfr. indledningen p. 37); den var et biskoppeligt patronat

Læs mere

STORE FUGLEDE ARS HERRED

STORE FUGLEDE ARS HERRED Fig. 1. Kirken, set fra øst. HJ fot. 1987. - The church seen from the east. STORE FUGLEDE ARS HERRED Ifølge præsterækketavlen fra 1600'rnes slutning (s. 1630) skal kirken være grundlagt 1290 af Olaus,

Læs mere

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår

GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED. Kirken ligger på en lille højning vestligt i landsbyen, tæt ved sognets østre grænse. Kirkegår Fig. 1. Ydre, set fra vest. HJ fot. 1984. - Exterior seen from the west. GIERSLEV KIRKE LØVE HERRED Tienden (bispetienden) af Gierslev med tilhørende kapel i Løve blev af Absalon og Peder Sunesen henlagt

Læs mere

GESTEN KIRKE ANST HERRED

GESTEN KIRKE ANST HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1991. Südostansicht der Kirche. GESTEN KIRKE ANST HERRED Sognet nævnes første gang 1329; 1 kirken var måske én af de fire nabokirker til Bække, som 1231 ydede en

Læs mere

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED

VIBY KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. NING HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east. VIBY KIRKE NING HERRED Kongen har sandsynligvis fra gammel tid haft patronatsretten over Viby kirke. 1 Byen var ifølge

Læs mere

KALVSLUND KIRKE RIBE HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1995. Südostansicht der Kirche.

KALVSLUND KIRKE RIBE HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1995. Südostansicht der Kirche. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1995. Südostansicht der Kirche. KALVSLUND KIRKE RIBE HERRED Sognet nævnes første gang ved midten af 1300'rne i håndskriftet Ribe Oldemoders kirkeliste, hvor det er

Læs mere

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren.

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren. 1333 Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren. engbjerg kirke vandfuld herred Sognet (»Engæbyærgh«) er tidligst nævnt 1231 i Kong Valdemars Jordebog. 1 O. 1350 blev

Læs mere

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. El. M. 1857 OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Kirken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været anneks til Nordborg 1 ; efter reformationen

Læs mere

MALLING KIRKE. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west.

MALLING KIRKE. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west. Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west. MALLING KIRKE NING HERRED På et ukendt tidspunkt er Malling blevet inkorporeret i fællesbordet

Læs mere

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. HAMMER KIRKE VRADS HERRED Kirken, der er indviet til Maria Magdalene 1 (jfr. altertavlefigur), er nævnt første gang

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund.

Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund. 1089 Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund. fabjerg kirke skodborg herred Kirken er o. 1350 omtalt

Læs mere

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten.

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten. 1677 Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten. trans kirke vandfuld herred Trans Kirke (»transæ«) er o. 1350 registreret i Ribe

Læs mere

6314 KIRKERNE I SILKEBORG

6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen 2004. The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige

Læs mere

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel 25 FAGORDBOG Der henvises i almindelighed til opslagsværker som O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 1300-1700, Kbh. 1881-1918; Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab,

Læs mere

Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE. historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård. Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer

Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE. historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård. Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer SØLLERØD KIRKE1 Niels Peter Stilling SØLLERØD KIRKE historie inventar præster kirkegård præstegård sognegård Søllerød Menighedsråd og Rudersdal Museer 2011 2 3 Søllerød Kirke Udgivet af Rudersdal Museer

Læs mere

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309

HOLSTEBRO KIRKE NOTER s. 296 DEUTSCHES RESÜMEE S. 309 Fig. 1. Nørregade ved århundredskiftet med den gamle kirkes tårn set fra nordøst. Foto i KglBibl. - Bildaufnahme von Nørregade mit dem Turm der alten Kirche von Nordosten, um 1900. HOLSTEBRO KIRKE NOTER

Læs mere

indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase

indfattet felt, der krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen, mens en tilføjet sløjfe med vindrueklase 1798 hatting herred Opbygningen, der i alt væsentligt er udført i gammeldags bruskbarok, danner fire høje fag, af hvilke de midterste udgør to fløjdøre. Fagene har forneden felter med bruskværksindfatning

Læs mere

FAGORD. berapning, afretning af en ufuget murflade med et tyndt lag mørtel, der lader stenene skinne igennem.

FAGORD. berapning, afretning af en ufuget murflade med et tyndt lag mørtel, der lader stenene skinne igennem. FAGORD Forældede gloser, særlig kendte fra kirkeregnskaberne, er betegnede med. ådring, malet efterligning af glathøvlet træ med årer. ås, åsbjælke, tømmer, der ligger på langs i et tagværk og bærer spærene;

Læs mere

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

Otterup Kirke. Pastor Lose og andre kilder

Otterup Kirke. Pastor Lose og andre kilder Pastor Lose og andre kilder Den mest detaljerede kilde til Otterup kirkes ældre historie er Pastor E.V. Loses Historiske fortællinger, Skeby og Otterup Sogne og til dels deres nærmeste omegn især i ældre

Læs mere

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen

HISTORISK BAGGRUND. De få og spredte skriftlige kilder rummer i realiteten ingen forklaring på tilstedeværelsen Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Otto Norn fot. 1943. The church in the landscape seen from the north east. 1943. TAMDRUP KIRKE NIM HERRED HISTORISK INDLEDNING. Kirken i Tamdrup, der er opført

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

Liber Daticus Chronik der Gemeinde Toftlund.

Liber Daticus Chronik der Gemeinde Toftlund. Liber Daticus Chronik der Gemeinde Toftlund. De første 17 sider i Liber Daticus er skrevet på tysk med en gotisk skrift, der til tider er lidt ulæselig. Forfatteren af disse sider er sandsynligvis pastor

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

828 NYERE KIRKER I KOLDING

828 NYERE KIRKER I KOLDING 827 Fig. 1. Kirken set fra øst med hovedtrappe og sidepavilloner. Foto AM 2008. The church viewed from the east with the entrance steps and side pavilions. KRISTKIRKEN Oversigt. Den store kirke vest for

Læs mere