KOMMUNEPLANTILLÆG 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, boligområde April 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLANTILLÆG 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, boligområde April 2011"

Transkript

1 KOMMUNEPLANTILLÆG 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, boligområde April 2011

2 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Delområdet...4 Planens formål og indhold...5 Trafikforhold...8 Landskab/Friarealer...8 Miljø...9 Teknisk forsyning...9 Forhold til anden planlægning...9 Offentligt Bekendtgørelse...11 BESTEMMELSER...12 Overordnede bestemmelser Kommuneplantillæggets formål Kommuneplantillæggets delområde og opdeling Delområdets anvendelse Bebyggelse Restrummelighed Delområdets trafikbetjening Miljøkrav og klausulerede zoner Bevaringsværdige træk...13 DETALJEREDE BESTEMMELSER Detailområdernes anvendelse Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Veje, stier og parkering Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Miljøforhold Ejerforening Betingelser for ibrugtagning Ophævelse af gældende lokalplan...20 VEDTAGELSE...21 BILAG Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Delområdet, detailområder, trafikforhold og bevaringsværdige bygninger Delområdet, detailområder og nye byggefelter Ilustrationsplan Farveplan April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 2

3 VEJLEDNING VEJLEDNING Et kommuneplantillæg fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Et kommuneplantillæg består af en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. I redegørelsen fortælles kort om kommuneplantillæggets formål og intentioner, om de eksisterende forhold inden for og omkring området samt om, hvordan kommuneplantillægget forholder sig til den øvrige planlægning. Bestemmelserne i kommuneplantillægget er delt op i overordnede og detaljerende bestemmelser. Alle bestemmelser er bindende, dog kan der dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. Efter Landstingsforordning nr. 11 af 5. december 2008 om planlægning og arealanvendelse samt bekendtgørelse nr. 76 af 26. februar 2009 har Kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg: Når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Inden et større byggeri, anlægsarbejde eller arealtildelinger kan sættes i gang. Formålet med planpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et forslag til kommuneplantillæg skal derfor offentliggøres, så borgere og andre kan komme med høringssvar og indsigelser til planen. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, førend planen kan vedtages endeligt. Kommuneplantillæggets retsvirkninger er nærmere omtalt i kommuneplantillægget. April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 3

4 REDEGØRELSE REDEGØRELSE Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre tre formål; der skal sætte fokus på området ved Sipisaq Avannarleq og Saqqarliits bevaringsværdige kvaliteter og områdets historiske værdier, Sammen giver højderyggene og dalene en stærk nord-syd retningsorientering. Delområdet ligger dels på to højderygge, dels i en af dalene i den sydlige del af Nuuk. Delområdets placering i det markante landskab betyder, at området fremtræder som en klart afgrænset lille bydel. der skal skabes et bedre administrationsgrundlag for byggesagsbehandlingen i området der skal gives mulighed for om- og tilbygninger af den eksisterende bebyggelse, samt i mindre omfang opførelse af nybyggeri, som sker i form af fortætning eller ved nedrivning af eksisterende bebyggelse med efterfølgende opførelse af nybyggeri, så mulighederne for at tilpasse bebyggelsen til nye familieformer og boligbehov er til stede. Bestemmelserne i kommuneplantillægget er et kompromis. På den ene side skal områdets bebyggelsesmæssige strukturer, som giver byområdet sit særkende, bevares. På den anden side skal der være mulighed for at opføre ny og tidssvarende bebyggelse, herunder gennemføre om- og tilbygning, så boligerne får en nutidig standard. Nybyggeri herunder om- og tilbygninger skal kunne overholde de nuværende afstandskrav i bygningsreglementet, og må ikke forringe udsigtsforholdene for naboer. Delområdet Halvøen, som den centrale del af Nuuk er placeret på, er landskabeligt domineret af et antal parallelt forløbne højderygge, adskilt af dale, der er let sumpede og derfor relativt frodige. Figur 1 Delområdet og Nuuks højderygge og lavninger Mod vest og øst afgrænses delområdet af terrænet, hvor fjeldkarme er med til at afskærme området. Mod syd afgrænses området af et friholdt område, der strækker sig helt ned mod fjorden. Inden for dette område ligger også byens ældste kirkegård, som opdeler delområdet i to grene mod syd. Mod nord afgrænses delområdet af centerbebyggelse. Området ved Sipisaq Avannarleq og Saqqarliit er et af Nuuks ældre boligområder, og for byen er det vigtigt, at de ældre byområder bevares for eftertiden. Områdets bebyggelser anvendes primært til boligformål som én- og flerfamilieboliger, samt institutionsbyggeri. Derudover ligger der en række mindre liberale erhverv inden for området. Området omfatter et område på ca. 12 ha. April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 4

5 REDEGØRELSE Figur 2 Delområdet og omgivelserne. Bygninger markeret med gult er bevaringsværdige Bebyggelse Den eksisterende bebyggelse i området og landskabet, som bebyggelsen ligger i, udgør nogle let genkendelige bydele med egne særlige træk. Bebyggelsen på Noorlernut er primært énfamiliehuse, som skaber en glidende overgang fra byens centrum til det friholdte område ved fjorden. Bebyggelsen på Saqqarlernut og Saqqarliit består overvejende af mindre enfamiliehus placeret på den skrående højderyg. Imellem dem ligger en rækkehusbebyggelse, som afsluttes af kirkegårdens åbne landskab mod syd. Solbakken og den vestlige side af Jens Kreutzmannip Aqqutaa omfatter blandet bebyggelse af énfamilie- og flerfamilieboliger med stor variation i udformning og karakter. Der findes enkelte bevaringsværdige bygninger i delområdet, ligesom områdets struktur som helhed kan ses som værende af bevaringsværdigkarakter. Delområdets omgivelser Delområdet er omgivet af markant bebyggelse mod vest og øst, henholdsvis Radiofjeldets etagehusbebyggelse samt Dronning Ingrids hospital. Det friholdte område mod syd indeholder fredede fortidsminder (Hernhut ruin), og tilfører området kvalitet ved at give lys, luft og udsigt mod syd. Mod nord ligger centerbebyggelse, som forventes udbygget yderligere. Planens formål og indhold Formålet med kommuneplantillægget er at sikre, at områdets karakter bibeholdes, også i fremtiden, og at de bevaringsværdige bygninger og områder sikres som en vigtig del af Nuuks historie. Samtidig er det nødvendigt og vigtigt, at området også er et April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 5

6 REDEGØRELSE godt sted at bo og leve i Nuuks nutid, og det er derfor også formålet med kommuneplantillægget at sikre gode udvidelsesmuligheder i den eksisterende bebyggelse. Kommuneplantillægget skal også virke som administrationsgrundlag ved om- og tilbygninger på den eksisterende bebyggelse, samt ved det nybyggeri, som i sjældnere tilfælde sker i form af fortætning og nedrivning med efterfølgende nybyggeri. Der gives gode udvidelsesmuligheder for bebyggelsen i området, under hensyntagen til delområdets karakter. Anvendelse Området anvendes i dag primært til boligformål. Enkelte bygninger rummer liberale erhverv; i flere af disse ligger tillige en bolig. Planen skal sikre, at delområdets nuværende anvendelse fortsættes, samt give mulighed for at der kan etableres børneinstitutioner i området som børnehave og / eller vuggestue. Disponering og opdeling Delområdet opdeles i tre detailområder, som vist på figur 1. Områdernes inddeling er fastlagt på baggrund af de enkelte detailområders bebyggelse, karakter, bevaringsværdi samt anvendelse. Bebyggelse Detailområde 1 - Boligområde med énfamiliehuse Detailområdet er karakteriseret ved tre forskellige områder. Boligområdet mellem Lyngby-Tårbækvej og Saqqarlermut, boligområdet mellem Lyngby-Tårbækvej og Saqqarliit, og området øst for kirkegården ved Noorlernut. Nedenfor rækkehusene langs Radiofjeldets kant ligger Saqqarlernut énfamiliehuse spredt. En del af disse er utidssvarende og må forventes nedrevet og erstattet med nye bygninger inden for en overskuelig fremtid. Det vurderes, at der i denne del af detailområdet findes rummelighed til udvidelse af de eksisterende bygninger enten som udvidelser eller som nybyggeri. Derudover er der er fundet plads til enkelte nye byggefelter på det skrående terræn mellem Lyngby-Tårbækvej og Saqqarlermut. For at bevare området karakter som samspil med Radiofjeldet må der i området ikke bygges højere og tættere, end at der altid er en markant, visuel afstand til, og forskel fra, rækkehusbebyggelsen på fjeldkanten. Figur 3 Fremtidig bebyggelse i Saqqarlernut, detailområde 1. Lokalplanen udlægger enkelte nye byggefelter og fastlægger mulighederne for omdannelse af eksisterende bygninger April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 6

7 REDEGØRELSE Fælles for hele området er, at ny bebyggelse styres af udlæg af byggefelter med markering af tagkippens retning, der er ca. vinkelret på gaden. For at opnå rimelige afstands- og udsigtsforhold er nogle byggefelter udlagt mere eller mindre forskudt for den eksisterende bygning; i disse tilfælde kan der kun nybygges på byggefeltet, og kun når eksisterende bygning og fundament nedrives. Figur 4 Fremtidig bebyggelse på Saqqarliit i detailområde 1; sadeltage med lav hældning, parallelle med koterne og hovedfacaderne henvendt mod syd Området mellem Saqqarliit og Lyngby- Tårbækvej er bebygget med énfamilieboliger uden fastlagt, sammenbindende struktur og med korte afstande imellem. Ca. to tredjedele af tagrygningerne ligger parallelt med vejen og har relativt lave hældninger; hovedparten af de øvrige tage ligger vinkelret på vejen. Detailområdet indeholder også en smal række af huse øst for kirkegården, som karaktermæssigt kan medregnes til den øvrige bebyggelse i detailområdet. Detailområde 2 - Bevaringsværdigt boligområde På Noorlernut udgøres den østlige bebyggelse af seks Type 491 huse, B-4, B-9, B-12, B-28, B-145 og B-184. I årene efter anden verdenskrig var der et akut behov for tjenesteboliger i Nuuk, og Grønlands Styrelse lod i 1949 arkitekt Jørgen Magleby udarbejde projektet til en bolig på 167 m². Typen er kun opført her. De første fem bygninger ligger på række med nogenlunde samme afstand; et hus pr meter i en let konkav bue, der følger vejen. Den sjette og sydligste ligger på den anden side af vejen, der forinden slår et let sving mod sydøst. Figur 5 Bevaringsværdig bebyggelse på Noorlernut April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 7

8 REDEGØRELSE Husene fremstår med hver sin farve, hvilket er med til at understrege deres fælles form. Husene er velproportionerede, og på trods af snart 60 års brug er der ikke foretaget indgreb, som væsentligt bryder med den oprindelige arkitektur; kun på de tre nordligste huse er der opstillet et halvtag over indgangen, som slører stringensen en smule. Bygningerne fremstår i god stand, og danner tilsammen et meget præcist bebyggelsesforløb, og de er på meget højt kvalitetsniveau. Det vurderes, at det nordligste af husene, B-9, kan nedrives, uden at det i væsentlig grad ødelægger bebyggelsens karakter; i tilfælde af ny bebyggelse kan det eksisterende fundaments aftryk ikke overskrides væsentligt mod syd og vest. Nedtagning af skorstene kan dog tillades. Detailområde 3 - Boligområde med enfamiliehuse Solbakken og den vestlige side af Jens Kreutzmannip Aqqutaa omfatter blandet bebyggelse af énfamilie- og flerfamilieboliger med stor variation i udformning og karakter, og bebyggelsen har ikke fællestræk eller karaktergivende egenskaber, der binder dem sammen som helhed. Denne oplevelse styrkes af det store hospitalskompleks på den anden side af vejen, som visuelt er meget dominerende i området. På fjeldryggen mellem Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Noorlernut glider de to vejes bebyggelser sammen i fritliggende, uensartede nfamilieboliger. I den nordligste del af området - hvor Sipissaq Avannarleq skæres af delområdegrænsen - ændrer området karakter fra åben-lav boligbebyggelse til bymæssig tættere bebyggelse. kommuneplantillægget, at fremtidige nybygninger medvirker til en større orden i området, samt at den fremtidige udvikling af bebyggelsen sker som åben-lav. Trafikforhold Veje og stier Vejadgangen til delområdet sker ad Noorlernut og ad Jens Kreuzmannip Aqqutaa. Færdslen i området sker på begge sider af kirkegården og det friholdte område ad henholdsvis Saqqarlernut/Saqqarliit samt Noorlernut. I området er der anlagt flere mindre private tilkørselsveje. Parkering I forbindelse med opførelse af nybyggeri og ændret anvendelse fastlægger kommuneplantillægget bestemmelser for, hvor mange parkeringspladser der skal anlægges. Landskab/Friarealer De friholdte arealer, der ikke benyttes, kan anvendes til rekreative formål både sommer og vinter f.eks. leg og klatring. I forbindelse med terrænarbejder ved byggemodning og byggeri skal den eksisterende muld og flora i størst muligt omfang bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport, så området omkring byggeriet hurtigt får et færdigt udtryk. Ved at regulere udvidelsesmulighederne samt fastlægge tagryggens retning i forbindelse med opførelse af nyt byggeri sikre April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 8

9 REDEGØRELSE Miljø Hvis man i forbindelse med gravearbejde opdager forurening i området, skal Kommuneqarfik Sermersooq s Miljøafdeling straks informeres om forureningstype og omfang. Bortskaffelse af miljørigtigt affald, som f.eks. olieforurenet jord, skal ske i henhold til de kommunale affaldsregulativer samt gældende lovgivning på området. For at sikre et sundhedsmæssigt tilfredsstilende indeklima, skal bygningskonstruktioner mod undergrunde udføres lufttæt og diffusionstæt, hvis der bygges på et forurenet areal, som ikke er fuldstændigt oprenset, jf. Bygningsreglementet. Teknisk forsyning Forsyning af vand, el og varme varetages af Nukissiorfiit. Kloakering og anlæggelse af veje kan udføres enten af Kommunen eller af anden virksomhed. Forsyningsledninger som el, vand, varme og kloak skal nedgraves og skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges eller befæstes. En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgifter for ledningsejer, og må kun ske i samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejers anvisninger og regler. Inden for området kan der placeres tekniske anlæg, herunder transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstation skal ske i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning. Varme Området varmeforsynes med fast elvarme eller fjernvarme, eller alternative miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m. kan anvendes. Det er bygherrens/arealrettighedshaverens eget ansvar at indhente den nødvendige myndighedstilladelse, f.eks. tilslutningstilladelse til den til enhver tid gældende opvarmningsform. Vand Området vandforsynes via den offentlige vandforsyning. Renovation Området er omfattet af Kommuneqrafik Sermersooqs til enhver tid gældende renovationsordninger. Ved alle boliger og erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til kommunens affaldsregulativ. Der må ikke opsættes affaldscontainere på parkeringsarealer. Spildevand Området er tilsluttet det kommunale kloaknet. Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer. f.eks. ved afledning til grøfter. Spildevand skal afledes til kloak. Overfladevand, herunder tagvand, må derimod ikke ledes til tilsluttet kloak, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for øvrige bebyggelser i området, stier, veje og ubebyggede arealer. Forhold til anden planlægning Landsplanlægning Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med gældende landsplanlægning. Jordfaste fortidsminder Kommuneqarfik Sermersooq er ikke bekendt med, at der ligger fortidsminder inden for området, men dette skyldes udelukkende, at April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 9

10 REDEGØRELSE der ikke er foretaget nogen form for undersøgelse af området. Jordarbejder inden for kommuneplantillæggets områder er underlagt: Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Hvis der under jordarbejder findes et jordfast fortidsminde, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. De fundne genstande tilhører Grønlands Selvstyre og skal efter anmodning straks afleveres. Nunatta Katersugaasivia Allegaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum og arkiv) meddeler snarest den, der udfører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en undersøgelse, eller der er taget stilling til, om fredningssag skal rejses. Nunatta Katersugaasivia Allegaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum og arkiv) afgørelse kan indbringes for landsstyremedlemmet for kultur og undervisning. Kommuneplan for Nuuk Området er i er den gældende kommuneplan for Nuuk - Kommuneplan udlagt til boligformål åben-lav beboelse i Rammeområde 1A3, Sispsaq Avannarleq og Saqqarliit. Med nærværende kommuneplantillæg udgår de indtil nu gældende rammebestemmelser for område 1A3 og erstattes af nærværende. Området indeholder følgende bevaringsværdige bygninger: B-4, B-12, B-28, B-145, B-184 og B-248. Afgrænsningerne mellem delområde 1A3 og de to tilstødende området 1A4 og 1C27 ændres i forhold til kommuneplan Grænsen mellem område 1A4 og 1A3 flyttes mod vest for at give mulighed for etablering af enkelte nye byggefelter i detailområde 1. Derudover overgår et mindre område fra 1A3 til 1A4. Området er i dag omfattet af Lokalplan 1A3-1, Institution ved Saqqarliit. Området hører naturligt til område 1A4, og det skal bl.a. vejbetjenes fra område 1A4. Inddragelse af et område til institutionsformål i område 1A4 medfører, at det af rammerne skal fremgå, at området også kan anvendes til institutioner. Et mindre areal, som omfatter to etageboliger, udtages af område 1A3 og tillægges område 1C27, Noorlernut, som er et område, der er udlagt til boligbebyggelse med en bymæssig karakter i form af punkthuse. De ændrede forhold er vist på Figur 6 og 7. Figur 6 Nuværende afgrænsning af delområde 1A3, 1A4 og 1C27 Figur 7 Nye afgrænsning af delområde 1A3, 1A4 og 1C127, med gråt er markeret ændringerne April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 10

11 REDEGØRELSE Planens endelige retsvirkninger Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort bekendtgjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af kommuneplantillægforslaget, kun udnyttes eller bebygges på en måde, som er i overensstemmelse med kommuneplantillæggets bestemmelser. Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres fra mindre væsentlige afvigelser i de detaljerede bestemmelser. Mere betydende afvigelser samt afvigelser til de overordnede bestemmelser kræver, at der tilvejebringes et nyt kommuneplantillæg. sikres at materialevalg på bygningsfacader skal harmonere med planens intentioner og omkringliggende bebyggelser. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort som endeligt gældende den Eksemplarer af kommuneplantillægget kan læses på eller fås på Landsbiblioteket, ved kommunens kvikskranke eller ved henvendelse til Anlægsog Miljøforvaltning, tlf.: Kommuneplantillægget medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Den nuværende lovlige anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes som hidtil. Det betyder bl.a., at den hidtidige lovlige brug af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes, hvorimod f.eks. ændret brug eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med kommuneplantillægget. Offentligt Bekendtgørelse Forslag til kommuneplantillæg 1A3-2 har været fremlagt i offentlighøring i perioden fra den Der er indkommet indsigelser og bemærkninger fra 16 parter i høringsperioden, samt ikke rettidigt indkommet bemærkninger fra 2 parter. Kommunalbestyrelsen behandlede kommuneplantillægget på sit møde den og godkendte kommuneplantillægget med en række tekniske og redaktionelle justeringer i forhold til det offentliggjorte forslag blandt andet med bemærkning om, at der i plantillægget skal April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 11

12 OVERORDNEDE BESTEMMELSER BESTEMMELSER Kommunalbestyrelsen fastlægger hermed følgende bestemmelser i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 5. december 2008 om planlægning og arealanvendelse samt bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009, som senere ændrede ved Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Bestemmelser er opdelt i overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser Noter og henvisninger er angivet i kursiv. Overordnede bestemmelser 1 Kommuneplantillæggets formål 1.1 Kommuneplantillægget har til formål at: sikre at de gode bebyggelsesmæssige og landskabelige karakterer i området bevares og styrkes, give mulighed for udvidelse af det samlede bebyggede areal ved ombygning, udvidelse eller nybyggeri, fastsætte bebyggelsesregulerende bestemmelser for om- og tilbygninger, samt nedrivning med efterfølgende nybyggeri, udlægge nye byggefelter til boligformål. 2 Kommuneplantillæggets delområde og opdeling 2.1 Delområdet afgrænses som vist på Bilag Delområdet opdeles i detailområderne 1, 2 og 3 som vist på Bilag Delområdet er ca. 12 ha. 3 Delområdets anvendelse 3.1 Delområdet anvendes til boligformål, institutionsformål, liberalt erhverv samt friholdt område. Yderligere bestemmelser vedrørende delområdets anvendelse findes i de detaljerede bestemmelser " 9 Detailområdernes anvendelse". 4 Bebyggelse 4.1 Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning afstemmes i forhold til delområdets bevarende struktur og områdets historiske karakter. 4.2 Bygningshøjden må maksimalt være 8,5 m til kip, og bebyggelse kan opføres i op til 1 etage med udnyttet tageetage eller med udnyttelig kælderetage, medmindre andet er fastlagt i de detaljerede bestemmelser. Yderligere bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering og ydre fremtræden findes i de detaljerede bestemmelser " 10 Bebyggelsens omfang og placering" og " 11 Bebyggelsens ydre fremtræden". 5 Restrummelighed 5.1 Der er i delområdet plads til udvidelse af eksisterende bygninger samt enkelte nybyggerier i forbindelse med nedrivning af eksisterende bebyggelse. 5.2 Når byggefelterne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden restrummelighed. Yderligere bestemmelser vedrørende restrummelighed findes i de detaljerede bestemmelser " 10 Bebyggelsens omfang og placering". April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 12

13 OVERORDNEDE BESTEMMELSER 6 Delområdets trafikbetjening 6.1 Vejadgangen til delområdet sker ad Noorlernut og ad Jens Kreuzmannip Aqqutaa som vist på Bilag 1. Yderligere bestemmelser vedrørende delområdets trafikbetjening findes i de detaljerede bestemmelser " 12 Veje, stier og parkering". 7 Miljøkrav og klausulerede zoner 7.1 Der findes ingen særlige miljøkrav eller klausulerede zoner i delområdet. Yderligere bestemmelser vedrørende miljøforhold og klausulerede zoner findes i de detaljerede bestemmelser " 15 Miljøforhold". 8 Bevaringsværdige træk 8.1 B-4, B12, B-28, B145 og B-184, alle beliggende i detailområde 2, samt B- 248, beliggende i detailområde 3, som vist på Bilag 1 er udpeget som bevaringsværdige. 8.2 Nn Bevaringsværdige bygninger vist på Bilag 1 må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændre udseende uden forudgående godkendelse fra Naalakkersuisut og Kommuneqarfik Sermersooq. Yderligere bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering og ydre fremtræden findes i de detaljerede bestemmelser " 10 Bebyggelsens omfang og placering" og " 11 Bebyggelsens ydre fremtræden". April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 13

14 DETALJEREDE BESTEMMELSER DETALJEREDE BESTEMMELSER 9 Detailområdernes anvendelse 9.1 Detailområde 1, 2 og 3 udlægges til; boligformål som åben-lav bebyggelse (fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel) og tæt-lav bebyggelse rækkehus (bebyggelse med lodret lejlighedsskel), offentlige institutioner som børneinstitutioner (vuggestue og / eller børnehave). Erhverv i boligejendomme 9.2 Der må drives liberalt erhverv i bygninger, som benyttes til boligformål, når der drives et liberalt erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesbygninger, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom, at bygningens karakter af beboelsesbygning ikke brydes, herunder med hensyn til skiltning og belysning, samt at det af virksomhedsdriften afledte parkeringsbehov sker i tilknytning til virksomheden og ikke på offentlig vej, at det liberale erhverv højst udnytter halvdelen af bebyggelsens samlede bruttoetageareal, at områdets karakter af boligområde ikke brydes. at erhvervet ikke medfører nogen form for gener for omgivelserne, Ved liberalt erhverv, som er foreneligt med et boligområde, forstås f.eks. frisør, tandlæge, zoneterapeut, fodterapeut, akupunktør, forsikrings-, ejendoms-, advokat-, revisoringeniør- og arkitektvirksomhed, dagpleje, enmandserhverv uden lager og værksted samt andre former for kontor. 10 Bebyggelsens omfang og placering Detailområde Opførelse af ny bebyggelse, som sker efter eksisterende bebyggelse er nedrevet, må kun ske indenfor de i Bilag 2 viste byggefelter Der fastlægges tre typer byggefelter til opførelse af nyt byggeri, som kan anvendes når eksisterende bebyggelse er nedrevet. Hvor de forskellige typer kan anvendes er vist på Bilag 2: Byggefelt type A har en størrelse på 14 m x 10 meter (140 m 2 ). Byggefelt type B har en størrelse på 15 m x 11 meter (165 m 2 ). Byggefelt type C har en størrelse på 12 m x 12 meter (144 m 2 ) Der udlægges tre nye byggefelter af type A, som vist på Bilag 2. Byggefelterne er benævnt I, II og III. Byggefelterne kan søges når Kommuneqarfik Sermersooq annoncerer dem ledige Til- og ombygninger og opførelse af terrasser til eksisterende bebyggelse, kan tillades under forudsætning af; at det samlede bruttoetageareal til bebyggelse ikke overstiger 130 m 2 inkl. udhuse, skure o.l. ekskl. terrasser. at til- og ombygninger skal holde en minimumsafstand til nabobebyggelse på 10 meter. Hvis afstanden er mindre end 10 meter til nabobebyggelse, men April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 14

15 DETALJEREDE BESTEMMELSER mere end 2,5 meter, skal udvendige overflader beklædes med et materiale, som kan overholde de til enhver tid gældende bestemmelser til brandkrav i bygningsreglementet. Hvis der er mindre end 10 meter til nabobebyggelse vil der i hvert enkelt tilfælde blive afholdt nabohøring. Der vil være visse steder i detailområdet, hvor afstanden mellem nyt byggeri, herunder om- og tilbygninger, og nabobebyggelse vil være mindre end 10 meter. Derfor vil nybyggeriet eller om- og tilbygning til eksisterende bebyggelse være omfattet af skærpede brandkrav. at til- og ombygningerne ikke sker på arealer, der er hævdvundne færdselsarealer for offentligheden og områdets beboere, at til- og ombygninger sker i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse. Tilbygning til eksisterende bebyggelse skal i højden tilpasses den eksisterende bebyggelse. Tilbygninger bør så vidt muligt ske ved forlængelse af gavlen Ny bebyggelse, herunder om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse, må højst opføres i 1 etager med udnyttet tagetage. Kælderetagen vil dog ikke kunne udnyttes Den maksimale kipkote er angivet på Bilag 2. Hvor der ikke er angivet en kipkote, må bygningers kiphøjde maksimalt være 8,5 meter over eksisterende terræn. Højden på eksisterende terræn defineres som højeste synlige punkt under bygningens sokkel Hvis terrænet tillader det, kan kælderen udnyttes. Kælderen kan kun udnyttes, hvis bebyggelsen fremtræder i én etage. Hvis en udnyttelse af kælderetagen medfører, at bygningen kommer til at fremtræde som en toetages bygning, kan udnyttelse af kælderen ikke tillades. Detailområde B-9 kan nedrives, og der kan genopføres ny bebyggelse, som gives samme placering og grundareal som B9. Derudover kan der ikke opføres yderligere bebyggelse i området eller ske udvidelse af eksisterende bebyggelse Der må ikke ske udvidelse i form af om- og tilbygning af de bevaringsværdige bygninger B-4, B12, B-28, B145 og B-184 som vist på Bilag 1. Med undtagelse af nedrivning af skorstene, eller fjernelse af bygningsdele, som er tilført senere end Eksisterende bebyggelse kan i forbindelse med brand eller lignende genopføres på sokkel, og opføres i samme omfang. Detailområde Til- og ombygninger og opførelse af terrasser til eksisterende bygninger kan tillades under forudsætning af; at det samlede bruttoetageareal til bebyggelse ikke overstiger 180 m 2 inkl. udhuse, skure o.l. ekskl. terrasser. at til- og ombygninger skal holde en minimumsafstand til nabobebyggelse på 10 meter. Hvis afstanden er mindre end 10 meter til nabobebyggelse, men mere end 2,5 meter, skal udvendige overflader beklædes med et materiale, som kan overholde de til enhver tid gældende bestemmelser til brandkrav i bygningsreglementet. Hvis der er mindre end 10 meter til nabobebyggelse vil der i hvert enkelt tilfælde blive afholdt nabohøring. Der vil være visse steder i detailområdet, hvor afstanden mellem April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 15

16 DETALJEREDE BESTEMMELSER om- og tilbygninger og nabobebyggelse vil være mindre end 10 meter. Derfor vil om- og tilbygning til eksisterende bebyggelse være omfattet af skærpede brandkrav. at til- og bygningerne ikke sker på arealer, der er hævdvundne færdselsarealer for offentligheden og områdets beboere. at til- og ombygninger sker i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse. Tilbygning til eksisterende bebyggelse skal i højden tilpasses den eksisterende bebyggelse. Tilbygninger bør så vidt muligt ske ved forlængelse af gavlen Ny bebyggelse, herunder om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse, må højst opføres i 1 etager med udnyttet tagetage Bygningers kiphøjde må maksimalt være 8,5 meter over eksisterende terræn. Højden på eksisterende terræn defineres som højeste synlige punkt under bygningens sokkel Hvis terrænet tillader det, kan kælderen udnyttes. Kælderen kan kun udnyttes, hvis bebyggelsen fremtræder i én etage med udnyttet tageetage. Hvis en udnyttelse af kælderetagen medfører, at bygningen kommer til at fremtræde som en toetages bygning, kan udnyttelse af kælderen ikke tillades Ny bebyggelse skal tilpasses terrænet, og overkanten af hovedetagens gulv må ikke ligge mere end 0,8 meter over terrænet på terrænet højeste sted Der må ikke ske udvidelse i form af om- og tilbygning af den bevaringsværdige bygning B-248 som vist på Bilag Bebyggelsens ydre fremtræden Bevaring Enhver ombygning eller ændring af bevaringsværdig bebyggelse skal ske i overensstemmelse med den enkelte bygnings individuelle arkitektoniske udtryk og detaljering, jvf Hvilke bygninger som er bevaringsværdige fremgår af 8.1. Hvordan bevaringsværdig bebyggelse må se ud er fastlagt i bestemmelserne De øvrige bestemmelser i 11 gælder ikke for bevaringsværdig bebyggelse, undtaget herfra er bestemmelser om skiltning, som gælder også for bevaringsværdig bebyggelse Ved ændring af bevaringsværdig bebyggelse forstås nedrivning, ombygning eller på anden måde ændre udseende uden forudgående, for så vidt angår: Facadeoverflader, herunder facadefarver, skal opretholdes i deres nuværende udformning eller tilbageføres til oprindelige udformning Oprindelige bygningsdele, skorstene, kviste og lignende skal med hensyn til udformning, detaljer og materialer bevares eller genskabes. Facaderne skal kun tilbageføres til oprindelig facadefarve, hvis denne kendes, ellers skal facader gives en farve i overensstemmelse med farveplanen, bilag Nye vinduer skal udføres svarende til den oprindelige vinduestype, hvad angår materialer, oplukkemåde, rammedeling, opsprosning og dimensioner mv. Alternativt må vinduer udskiftes til lignende type, som efter Kommuneqarfik Sermersooqs skøn er tilpasset bygningens arkitektur. April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 16

17 DETALJEREDE BESTEMMELSER 11.4 Ved udskiftning af tagmaterialer skal anvendes samme materialer som det oprindelige Ovenlysvinduer skal placeres i en ensartet rytme og med ens afstand til tagkip Bevaringsværdig bebyggelse må ikke uden Kommuneqarfik Sermersooqs forudgående tilladelse ændres, for så vidt angår: Etablering af nye af vinduer Udskiftning af vinduer, tage og døre Ændring af farver på vinduer, døre eller facade Etablering af kviste eller ovenlysvinduer i bygninger, hvor disse ikke allerede findes Udvendig isolering af gavle Skiltning og opsætning af markiser Etablering af en sekundær bygning, der er fysisk sammenhængende med den bevaringsværdige bygning. Nedrivning. En evt. tilladelse til en eller flere af ovenstående ændringer gives formelt som en dispensation fra kommuneplantillægget. Ved behandlingen af dispensationen vil det blive vurderet, hvordan den ønskede bygningsændring harmonerer med bygningens oprindelige udtryk. Følges kommuneplantilæggets bestemmelser om bebyggelsens udseende, vil dispensationen normalt kunne betragtes som uvæsentlig for naboernes interesser, og der vil kunne gives tilladelse uden naboorienteringer mv. I andre tilfælde, hvor kommuneplantillægget fraviges i større eller mindre omfang, bliver der foretaget nabohøring, medmindre dispensationen skønnes at være af helt underordnet betydning for naboernes interesser. Facader 11.7 Facader skal udføres med lodret træbeklædning, dog kan mindre dele fremstå i andre materialer Ydervægge i træ skal males med heldækkende maling og fremstå med farver, der er traditionelle grønlandske farver, eller fremstå med ikkereflekterende materialer. Farvevalget skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Kommuneqarfik Sermersooq Vinduer skal udføres med rammer af træ, metal eller en kombination heraf. Trævinduer skal males med heldækkende maling Bygningernes facader må ikke tillukkes med skodder. Der kan tillades transparente gitre Tilklæbning og blænding af vinduer, døre og lignende må ikke finde sted. Tage Tagflader skal beklædes med ikkereflekterende, plane materialer såsom tagpap På tagflader kan der opsættes solfangere og solceller, når disse tilpasses bebyggelsens udseende som helhed, og ikke medfører blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende Tagryggen skal orienteres som angivet i Bilag I detailområde 1 skal taghældningen være mellem 7 og I detailområde 3 skal taghældningen være mellem 4 og 45. April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 17

18 DETALJEREDE BESTEMMELSER På eksisterende og ny bebyggelse kan der opsættes kviste og tagvinduer i tagfladen Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkeltsiddende tagvinduer eller kviste, hvis samlede bredde ikke må overstige 1/3 af tagfladens længde. Tagvinduers bredde må ikke overstige 0,8 m Kviste skal fremstå med selvstændigt tag. Kviste må ikke være mere end 1,5 m brede. Vinduer i kviste må ikke være større end øverste fulde etages største vinduer. Kvistflunke skal fremstå af træ, zink eller glas. Placeres flere kviste på en tagflade, skal kvistene være ens. Skilte Skiltning i forbindelse med virksomheder i områder skal placeres på husets facade og må maksimalt dække et areal på 0,5 m² Skilte skal indpasses i bygningsfacaden og indgå som en del af bygningens samlede udtryk På den enkelte bygning må der kun opsættes skilte med relation til virksomheder, der har til huse i bygningen Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer Opsætning af skilte må kun ske efter godkendelse fra Kommuneqarfiik Sermersooq. 12 Veje, stier og parkering 12.1 Der udlægges arealer for offentlig parkering som vist på Bilag Ved nybyggeri skal der etableres parkering svarende til: 1 p-plads pr. bolig med boligareal på mindre end 100 m². 1½ p-plads pr. bolig med boligareal på 100 m² eller mere. 1 p-plads pr. 25 m 2 bruttoetageareal til liberalt erhverv og butik. Ved øvrige institutioner og ændret anvendelse vil parkeringsbehovet blive vurderet i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den konkrete anvendelse og antallet af ansatte Parkering skal etableres i tilknytning til bebyggelse og skal holde en afstand til vejkant på min. 5 meter Nye parkeringsarealer skal placeres og udformes, så de ikke er generende for naboerne Der må ikke ske nogen former for parkering på områdets veje i hele døgnet. Undtaget herfra er kun brandkøretøjer og andre køretøjer i tjenestepligt ærinde. Områdets veje skal friholdes for parkering Udendørs oplag, herunder opstilling af containere og oplæg af biler og lignende, må ikke finde sted på parkeringsarealer Anlæggelse af nye adgangstrapper og gangdæk skal udformes og placeres af hensyn til de omkringliggende bebyggelser Ved anlæggelse af nye befæstede stier, trapper og gangdæk i området skal disses rækværker og brystninger have åbninger, hvor dette er naturligt for naboers anvendelse Ny vejadgang til ny bebyggelse på byggelfelt I i delområde 1 skal føres mellem B-2363 og B Ubebyggede arealer 13.1 I forbindelse med byggeri og anvendelse af en ejendom skal April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 18

19 DETALJEREDE BESTEMMELSER vegetations- og terrænbeskadigelse minimeres, og terrænet skal efterfølgende reetableres. Eksisterende muld og fauna skal i størst muligt omfang bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage efter anlægsperioden Ubebyggede arealer, befæstelse, vejudstyr, eller andet, der på grund af byggeri eller anden aktivitet er ødelagt, skal genetableres Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som fælles friarealer Der kan i forbindelse med en bygning etableres dyrkede haver med indhegning i form af hvid malet træ stakit med en maksimal højde på 0,7 meter. Det indhegnede areal må ikke overskride en afstand fra det bebyggede på halvdelen af afstanden til nabo minus en meter. Det indhegnede areal kan ikke uoverstige 30 m 2, og den udvendige side af indhegningen må ikke ligge fjernere end 5 meter fra det bebyggede Arealet omkring boligbebyggelser eller anden bebyggelse skal holdes rene og ryddelige Udendørs oplag, herunder opstilling af containere og oplæg af biler og lignende, må ikke finde sted Oplag af både må kun finde sted efter godkendelse af Kommuneqarfik Sermersooq. 14 Tekniske anlæg 14.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig el, vand, kloaknet samt fast elvarme eller fjernvarme eller andre alternative miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m. Det er bygherrens / arealrettighedshaverens eget ansvar at indhente den nødvendige myndighedstilladelse, f.eks. tilslutningstilladelse til den til enhver tid gældende opvarmningsform Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer. f.eks. ved afledning til grøfter Teknisk forsyning, såsom kloak, elektricitet, vandforsyning og fjernvarme, må kun ske via nedgravede anlæg 14.4 Forsyningsledninger som el, vand, varme og kloak skal nedgraves og skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges eller befæstes. En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgifter for ledningsejer, og må kun ske i samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejers anvisninger og regler. Inden for området kan der placeres tekniske anlæg, herunder transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstation skal ske i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning, og placeres, så de ikke kommer til at virke skæmmende for området som helhed. 15 Miljøforhold 15.1 Området er omfattet af Kommuneqrafik Sermersooqs til enhver tid gældende renovationsordninger Ved alle boliger og erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til kommunens affaldsregulativ. April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 19

20 DETALJEREDE BESTEMMELSER 16 Ejerforening 16.1 Ingen særlige bestemmelser. 17 Betingelser for ibrugtagning 17.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der foreligger en skriftlig godkendelse af tilslutninger til offentlige forsyningsanlæg Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende betingelser er opfyldt: De nødvendige parkeringspladser skal være etableret, jf Afsluttende terrænarbejder skal være udført, jf Tilslutning til offentlig forsyning skal være sikret, jf Ophævelse af gældende lokalplan 18.1 Lokalplan 1A4-2 Qapiarfiusaaq, offentligt bekendtgjort den 6. december 2006 ophæves inden for den del, som overlapper nærværende kommuneplantillæg, når dette kommuneplantillæg er endeligt vedtaget og offentlig bekendtgjort. April 2011 Kommuneqarfik Sermersooq 20

21 VEDTAGELSE VEDTAGELSESPÅTEGNING Kormnuneplantillæg 1A3-2 Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit Kommuneplantillæg 1A3-2, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, vedtages hermed af Kommunegarfik Sermersooqs Kommunalbestyrelse den 5. april Kommunegarfik Sermersooq d. I 5. Asii Chemnitz Narup Søren Hald Møller Borgmester Adm. direktør Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort som endeligt gældende den 22. juni April 2011 Kommunegarfik Sermersooq 21

22 Juuni 2011

23 Nutaanik sanaartornissamut sanaartorfissaq Portussutsit Juuni 2011

24 ta a ng Ly bæ år -T by a Ki rfik Pe qa ate a ss rn N Aq qu No or Ly ng lern by ut Tå rb æ II Ce res ks ve j ve j Ly ng by -T år bæ ks ve j ej kv Pe rng arf ik qu Si pis aq Av a nn sin er su aq ar leq Aq sin taa er su qu aq Aq n Sa qq ar ler nu t Ly n gb y- Tå rb æ ks ve j Je ns Kr eu tzm an nip No o Sa qq ar rle ler rnu t nu t qu So lb ak ke Saqqarliit ids ta ve j mu gr qq ut In na nn ing Sa Dr o Ja gt ve j utz KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik utaa ut na mu ta Anlægs- og Miljøforvaltningen ut Sa Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1A3-2 Kommuneplantillæg 1A3-2 a ta qu Aq m j ip Bilag 3 Illustrationsplan ve en gs m rin Ha ue ls ak Illanngussaq 3 Pilersaarusiap titartagartaa Juuni 2011 Uuttuut / Mål t Ev ek Aqq Ni e nip qq man ern orl No eutz ns Kr e s Kr Je Jen ma nn ip Aq qu taa Saqqarliit m ga rfik

25 Qalipaatinut Pilersaarut Farveplan for Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit NCS S R80B NCS S Y80R NCS S R80B NCS S R90B NCS S Y80R NCS S B NCS S G30Y NCS S Y20R NCS 8505 Y80R NCS S G10Y NCS S Y20R NCS 0300 N KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsivik Anlægs- og Miljøforvaltningen Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 1A3-2 Kommuneplantillæg 1A3-2 Ilanngussaq 4: Qalipaatinut Pilersaarut Bilag 4 Farveplan Juuni / Juni 2011 A4

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Planområdet...4 Planens formål og indhold...5 Forhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015

KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015 KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere