Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nejede, Vittenbjerg Domme. Taksations kom missionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01179.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01179.00. Fredningen vedrører: Nejede, Vittenbjerg 12-10-1948. Domme. Taksations kom missionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nejede, Vittenbjerg Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet , Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer,e

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 UDDRAG AF : Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1989 om fredning af et område ved Arresø mellem Lille Lyngby og Pøleå i Skævinge og Hillerød Kommuner, Frederiksb~E;m~~ag nr. 2753/89). U."K \ 14. Ophævelse af ældre fredninger. Følgende fredningskendelser ophæves i den angivne udstrækning: l) Overfredningsnævnets kendelse af 3. november 1950 om fredning af arealer i Nejede for alle af kendelsen omfattede arealer bortset fra matr.nr. 10 ~ Nejede By, Alsønderup. e tit 2) Fredningsnævnets kendelse af 19. december 1949 om fredning af omgivelser til Ll. Lyngby kirke for så vidt angår det areal af matr.nr. l ~ Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, som er omfattet af nærværende fredningsafgørelse. F O R T E G N E L S E over matrikelnumre, hvorpå ældre fredninger ophæves. l) Overfredningsnævnets kendelse af 3. november 1950 om fredning af arealer i Nejede ophæves på følgende matr.nr. af Nejede By, Alsønderup: l~, lo.!!..10 A, 10 i, 10~, lo!., 10 m, 10 n og 10 E., således at fredningskendelsen kun hviler på matr.nr. 10 a. 2) Udeladt her

4 o V E R F.R E D N I N G S N Æ V N E T >

5 ./ U D S K R I F T af I Aar 1950, den 3. november, afsagde overfredningsnævnet paa grundlag af mundtlig of, skriftlig votering følgende kendelse i sagen nr. 853/48 vedrørende fredning af arealer i Nejede. Den af fredningsn~vnet for Frederiksborg amt den 12. oktober 1948 afsagte kendelse er saalydende: "Fra Gaardejer Carl Pedersen, der ejer Matr. No. 10a af Nejede, Vittenbjerggaard, hvilken Ejendom er indbefattet under Fredningsplanenfor Arresø, og hvis tilliggende efterhaanden er blevet nedbragt til ca. 20 Tdr. Land af ret ringe Kvalitet, har N~vnet modtaget Anmodning om Tilladelse til at udstykke en større Del af Jorden til Sommerhusbebyggelse. Denne Anmodning videresendte Nævnet den ll. august 1947 til Overfredningsnævnet med Bemærkning, at Nævnet for sit Vedkommende maatte udtale sig imod en saadan Udstykning under Hensyn til, at Gaardejer Petersens Jord ligger i et ~andskab, der paa Grund af sin uberørte Karakter og sin N~rhed ved Arresøen er af stor Skønhed. OverfredningsnT\~et resolverede derefter den 5. april 1948, at Udstykningstilladelsen ikke kunne gives, hvorefter der i Overensstemmelse med Naturfredning81ovons 31 er blevet rejst Fredningsssg. Under behandlingen af denne Sag har Statsministeriets Konsulent i Fr0dninessager - med Tilslutning af Statsministeriet - fremsat Ønske om, at Fredningen udvides til at omfatte de tilstødende Arealer. Forslaget til Fredning omfatter herefter, som nærrn0re angivet paa medfølgende Kort, følgende Arealer af Nejede by, Alsønderup sogn: l. Matr. Nr. 10m, ca. 30 Tdr. Land, og Matr. Nr. 10i, ca. 10 Tdr. Land r! I

6 2. tilhørende Fru Karen Eberth, Ahlmannsalle 33, Hellerup. Grundskyldene for Matr. Nr. 10m, der dyrkes af forannævnte Carl Pedersen som Forpagter, er Kr., og for Matr. Nr. 10i, der ikke dyrkes, Kr. 2. Matr. Nr. 101, ca. 2 Tdr, Land, der ejes af Inspektør E. D.,Lange, Jagtvej 191, København ø. Grundskylden er 2500 Kr. Paa Grunden er opført et Hus, der paa Grund af sin høje Beliggenhed virker noget uheldigt. i Landskabet. 3. Matr. NI'. lob, ca, 4 Tdr. Land, tilhørende Fru Karen Kristine Andersen, Nejede. Grunden, der ikke er særskilt skyldsat, drives som Landbrug. 4. Matr. Nr. lok, en ubetydelig Lod ved Søen, tilhørende Carl Pedersens Søster, Fru Annna Marie Christensen, Niels Ebbesensvej 23, København V. Grundskylden er 100 Kr. 5. Matr. Nr. IDa, tilhørende ovenfornævnte Carl Pedersen, Vittenbjerg- I gaard, Grundskyld Kr., Areal ca. 20 Tdr. Land. 6. Matr. Nr. 10p, tilhørende Tandlæge S. A. Martensen, Frydendahlsvej 17, København V. Grunden er ubeuygget og ikke særskilt skyldsat. Den omfatter ca. 16 Tdr. Land. 7. Matr. No. 10n og lod, tilht~rendc Fru Rigmor Jensigne Jørgensen, Nejede. Grunden er bebygget. Dens Størrelse er ca. 2 Tdr. Land og Grundskylden 500 Kr. 8. Matr. No. log, tilhørende Landmand Lars Peter Rasmussen, Nejede. Grundskylden er 800 Kr, og Størrelsen ca. 3 Tdr. Land. 9. En Del af Matr. No. 10Q, tilhørende Gaardejer Rasmus Ottesen, NQ~ede, Det drejer sig om 3 a 4 Tdr, Land. 10. Matr. Nr. 3a, tilhørende Landmand Knud Marius Andreas Knudsen, Nejede, Arealet ca, 8 Tdl'. Land, drives som Eng og er ikke særskilt skyldsat. De enkelte Ej0TP har udtalt sig saaledes: L Fru Karen Eb"Jlth, puv hvis Grund der i Forvejen er 2 Huse, ønsker at bygge et Hus til Sln Søn og muligvis yderligere 2 Huse. Hun har derhos bemærket, at et eventuelt Erstatningskrav vil blive fremsat af -

7 hendes Søn, Landsretssagfører Ole Eberth, men dette er ikke sket. 2. Inspektør E. D. Lange har fremsat et Erstatningskrav paa 3000 Kr., hvilket Krav han begrunder med, at han vil kunne udstykke sin Grund i 3 Parceller paa ca kv. Alen og til en Pris af ca. 30 Øre pr. kv. Alen, ligesom han henviser til den Værdi forringelse, enhver ejendomsretsbegrænsende Servitut medfører. 3. Fru Karen K. Andersen mener, at hun har Krav paa en Erstatning paa 2000 Kr. for tabte Udstykningsmuligheder. 4.Fru Anns Marie Christensen anfører, at hendes Fader har skænket hende Grunden, for at hun der kunde opføre et Hus at bo i paa sine gamle Dage. Hun kræver derfor en Erstatning paa 1000 Kr. 5. Gaardejer Carl Pedersen anfører følgende: Hans Gaard er gammel og ret forfalden, hvorhos Jorden er ringe. Til Gaarden har oprindelig I hørt 74 Tdr. Land, men ved Frasalg er Arealet nu nedbragt til ca. 20 Tdr. Land. Han kan derfor ikke, selvom han har en Del af den frasolgte Jord, tilhørende Fru Eberth, i Forpagtning, klare sig, hvorfor han enten maa sælge den Del af Jorden, der egner sig til Sommerhusbebyggelse, eller indvilge i en Fredning, der kan give ham en saadan Erstatning, at han vil blive sat i Stand til at omlægge Driften, specielt til Faareavl, hvilket sidste han foretrækker. Han anser en Erstatning paa Kr. som rimelig, men vil nedsætte sit Krav til Kr., hvis der fra Fredningen kan~ndtages en Bræmme bagved Gaarden. Han bemærker herved, at han mener at kunne opnaa en Pris pas 50 Øre a l Kr. pr. kv. Alen for Byggegrunde. 6. Tandlæge Martensen kræver pas Grund af Byggemulighederne en Erstatning paa Kr 7. Fru Rigmor J0rgensen har tænkt paa at udvide sit Hus og eventuelt etablere en Restauration. Hendes Erstatningskrav er paa Kr. 8. Landmand L. P. Rasmussen bemærker, at han har haft store Udgifter til Afvanding, hvad han mener bør tages i Betragtning ved Erstatningens Fasts~ttelse, men han erkender, at hans Jord ikke egner sig til Bebyggelse.

8 9. Gaardejer Rs.Otteson skønner, at hans,jord egner sig til Sommerhusbebyggelse, hvorfor han anser sig som berettiget til en rimelig Erstatning. 10. K. M. A. Knudsen udtaler, at han - da hans Jord Rom foran anført er Engareal, ikke har Plnner om Bebyggelse, men han mener dog, at Paalæggelse af Fredningsservitut bør medføre Erstatning. I sin Indstilling til Statsministeriet om Fredningens Udvidelse udtaler Ministeriets Fredningskonsulent følgende: "De Fredningsinteresser, der knytter sig til Stedet, nemlig bevaringen af nogle anseelige Lyngbakker paa Matr'. No. 10m m. fl. og Udsigten til disse og Søen over Matr. No. 10a m,fl. maa ses i Sammenhæng, og Fredningen bør derfor søges gennemført samtidig for hele Omraadet. Det bemærkos i denne Forbindelse, at Arealerne og Udsigterne hører til, nogle af Arres~omraadets mest fredningsværdigo, og at Arealerne maa siges nu at være truede. Et enkelt uheldigt plaeeret Hus er allerede førend Fredningsplanens Bekendtgørelse opf2rt i Omraadcts Udkant"., Med de sidste Ord sigtes til Inspektør Langes Hus. Idet Nævnet ganske kan slutte sig til Konsulentons Udtalelse, skønnes det, at Fredningen bør gennemføres saaledes: De forannævnte Arealer bør henligge i deres nu~rende Tilstand, saaledes at det navnlig er forbudt at opføre Bygning~r af nogen Art, herunder Drivhuse, Garager, Boder, Skure og skæmmende Indretninger, saa- I som Ledningsmaster o. lign. Endvidere er det forbudt at foretage Afgravning eller Opfyldning af det naturlige Jordsmon eller henkaste Affald derpaa, ligesom Beplantning af Arealet uden ]'redningsnævnets Samtykke er forbudt. Fra denne almindelige Regel gælder dog f01gende Undtagelser: ~ Fru Karen Eberth, Matr. No. 10m og 10i, skal være berettiget til at bygge 3 Huse med Frednincsnævnets Godkendelse af Beliggenhed, Udseende og Beplantning. Den fornødne Beplantning med Hensyn til disse Huse vil kunne forventes godkendt, naar Lyngbevoksningen iøvrigt bevares. ~ Inspektør Lange, Matr. No. 10!. En passende Beplantning, der kan

9 skjule Huset, anses som ønskelig og er derfor tilladt. ~ Fru Karen K. Andersen, Matr. No. lob. Et enkelt Hus kan opføres efter Nævnets Godkendelse m. H. t. Beliggenhed og Udseende. ~ Gaardejer Carl Pedersen, Matr. No. 10a. Et mindre Beboeleeehus vil kunne opføres i Gaardens Nærhed efter nærmere Godkendelse af N~vnet, ligesom der paa Arealet kan plantes Frugttræer. ad 6. Tandlæge Martensen, M~tr. No. 10p. Et mindre Hus vil paa Arealets højst beliggende Del kunne opføres efter Nævnets nærmere Godkendelse, l~gesom Arealet kan beplantes. ad 7. Fru Rigmor Jørgensen, Matr. No. 10n og lod. Det eksisterende Hus kan udvides og en 1estaurant etableres, alt efter Nævnets nærmere Godkendelse. Med hensyn til Erstatning fastsættes f~lgende: I ad l. Da Fru Eberths Ønske om at bygge er im0dekommet, og da det skønnes i høj Grad, at være i hendes Interesse, at Gaardojer Carl Pedersens Arealer fredes, samt da der ikke er fremsat noget bestemt Erstatningskrav, vil der ikke være at tillæege denne ~jer nogen Erstatning. ad 2. Inspekt~r Lange. Nævnet staa!' ganske uforstaaende overfor dennes Erstatningskrav og afviser det derfor. Det kan næppe være tvivlsomt, at han har erhvervet Arealet for at bo i en fredelig og ubebygget Egn, og Frednineen af de tilst~dende Grunde sk~nnes at medføre en saadan værdistignlnb af Inspektør Langes Ejendom, at man - om der havde været Hjemmel hertil - vilde have paalagt ham at yde Bidrag til Fredningens Gennemførelse. ~ Fru Karen K. Andersen. Da Vand-og Vejforholdene paa hendes Ejendom er vanskelige, og da det er blevet tilladt hende at opf3re eet Hus, skønnes der ikke at være Grundlag for at tilkende hende nogen Erstatninb' ~ Fru Anna M. Christensen. Selvom hendes lille Lod ved Søen, der er lavt beliggende Oe fugtig, næppe er egnet til Bebyggelse, skønnes det dog rimeligt at tillægge hende en Erstatning paa 400 Kr. ad 5. Gaardejer Carl Pedersen. N~vnet tiltræder, at ialt Fald de Grunde, der ligger ved Vejen, egner sig til Sommerhusbebyggelse, hvorimod det

10 6. ikke kan tiltr~des, at der til Bebyggelse bør frigives en Bræmme bag Gaarden. Da det er tilladt Carl Pedersen at plante Frugttræer og opføre et mindre Hus, skønnes Erstatningen at kunne fastsættes til Kr. ad 6. Tandlæge Martensen. Da Arealet er et lavt beliggende Engdrag, og da Bebyggelse ikke helt er blevet forbudt, skønnes der ikke at være Grund til at tillægge Ejeren nogen Erstatning. ~ Fru Rigmor JørGensen. Da Fredningen ikke er til Hinder for Gennemf~relsen af Ejerens Ønsker, vil der ikke kunne tilkendes hende nogen Erstatning. ad Rasmussen, Ottesen og Knudsen. Da disse Arealer ikke kan anses som egnede til Bebyggelse, vil der kun kunne tillægges Ejerne en Erstatning for den af Fredningsservitutten f~lgende Værdiforringelse, nemlig henholdsvis 500 Kr., 500 Kr. og 1000 Kr Herefter bestemmes: De forann~vnte Arealer: Matr. No. 10m, 10i, 101, lob, lok, 10a, 10p, IOn, lod, log, 10e, delvis, og 3a alle af Nejede By, Alsønderup Sogn, fredes i det foran bestemte Omfang og pas den foran bestemte Maade. Som Erstatning tilkendes der: Fru Anna Marie Christensen 400 Kr., Gaardejer Carl Pedersen Kr., Landmand Lars Peter Rasmussen 500 Kr. Gaardejer Rasmus Otteaen 500 Kr. og Landmand Knud Marius Andreas Knudsen 1000 Kr. Under Hensyn til, at denne Fredning maa anses som et Led i en større Helhed, den samlede Fredninb af Arresø Omgivelser, anses det som rigtigst, at Statskassen bærer 2/3 af Udgifterne altsaa Kr., medens Restbeløbet Kr. udredes af Frederiksborg Amt Kendelsen vil v~re at tinglyse som servitutstiftende paa de foran n~vnte Ejendomme. Paataleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt." Kendelsen er fnrelagt overfredningsn~vnet i medfør af naturfredningslovens 19, 2. stk., hvorhos den er indanket af fru Karen Eberth, inspekt0r E. D. Lange, Lars Peter Rasmussen, fru Karen K. Andersen, tandl~ge S. A. Martensen og Rigmor J3rgensen.

11 _._ I 7. Overfredningsnævnet har den 27. november 1948 og 2. april 1949 afholdt aastedsmøder i sagen og forhandlet med de ankende ejere og andre 1 sagen interesserede. Man har endvidere drøftet sagen paa møder den 17. december 1948, l. november 1949 og 14. december Endvidere har konsuienten i naturfredningsspørgsmaal forhandlet med landsretssagfører Ole Eberth vedrørende indholdet at en fredning$servitut for de fru Karen Eberth tilhørende arealer, hvorefter der har været forhandlet med inspektør E.D.Lange. Der er herefter opnaaet enighed med fru Rigmor Jørgensen om, at der' kan opføres en restaurant paa arealet efter fredningsn~vnets nærmere godkendelse med hensyn til bebyggelsens udseende og placering, samt om en erstatning af 500 kr. Der er endvidere opnaaet enighed med.lars Peter I-iasmussen, der godkender den ham af fredningsn~vnet tillagte erstatning 500 kr. imod tilladelse til at plante et l~bælte og opføre et l~skur for kreaturer. Overfredningsn~vnet har kunnet tiltræde en erstatning paa 9000 kr. til Carl Pedersen paa grundlag af fredningskendelsens bestemmelser, dog saaledes at det hus, han i henhold til kendelsen har lov til at opføre, kan anbringes hvorsomhelst paa arealet mellem gaarden og ejendommens nordskel, dog ikke fjernere fra østskellet end gaardens vestlige hjørne. Med inspektør E.D.Lange opnaaedes der enighed, idet han faar lov til at udvide sit hus eller erstatte det med et andet, 06 til at lade opstille ledningsmaster ~il lys og telefon, idet der tillæbges ham en erstatning paa 1000 kr. Der opnaaedes enighed med tandl~ge S.A.Martensen, der mod at frafalde erstatning faar lov til at opføre 5 huse, hvis udseende og beliggenhed skal godkendes af fredningsnævnet. Det er oplyst under sagens behandling, at den tandlæge S.A.Martensen tilhørende, upder fredningen inddragne ejendom foruden under matr.nr. 10p er matrikuleret under matr.nr. loq, 101', los og 10t af Nejede by, Alsønderup sogn, Overfredningsnævnet har vedtaget at lade ejendommene matr.nr. lob, tilhørende Karen Andersen, matr.nr. 10e tilhørende nasmus Ottesen og matr.nr. 3a tilhørende K.M.A.Knudsen udgaa af fredningen. I I I

12 8. Fru Karen Eberth er efter omst~ndighederne gaset med til at f~lgende bestemmelser panl~gges ejendommene matr. nr. 10i og 10m at Nejede by, Als~nderup sogn: l) Synlige radioantenner maa ikke opsættes. Der maa ikke opstilles flagst~nger eller lign. til fast brug. Udsigtstaarne og lignende skæmmende indretninger ma~ ikke indrettes. 2) Bebyggelse maa kun foretages under hensyntagen ti~ landskabets linier og enten i forbindelse med beplantning eller i nogen afstand fra bakkok~mme eller -toppe. Paa matr. nr. 10m skal bygninger holdes i en afstand af mindst 100 m fra den offentlige vej langs matr. nr. 10m's nordskel paa strækningen mellem markvejen over matr. nr. 10m og s,bredden. Denne bestemmelse skal dog ikke ~re til hinder for, at der bygges et hus 3Stsyd~st for h~jdepunktet betegnet med 17 paa det til kendelsen h3rende. I kort. Bebyggelse maa kun ~re i een etage og kun i lidet i'jnefaldende farver. 3) Husenes beliggenhed og udseende samt beplantningen skal godkendes af fredningsn~vnet for Frederiksborg amt. Hegn - bortset fra hegn af'lsndbrugsmæ~sig betydning eller langs vejen - man ikke ops~ttes uden fredningsnævnets tilladelse. Eventuel plantnine om bebygeelsen skal afpasses efter naturforholdene og saaledes, at den mindst muligt giver jorden præg af have og mindst muligt bryder den naturtilstand, som fredningen har til formaal at bevare. 4) Luftledninger for elektrisk strøm og telefon skal fremf3res med sk,nsomhed under hensyn til landskabets linier, saaledes at ledningerne fortrinsvis fremf~res i lavningerne, langs markvejene og i lavest mulig reglementeret bojde. 5) Udover lnndbrugs- og plantagevirksomhed man paa arealet ikke drives nogensomhelst erhvervsvirksomhed, herunder snlgb- og pensionatevirkeomhed. Fremkaldalse af BtOj, ilde lugt, ubehageligt skue eller andet gen~rende maa ikke finde sted. Affaldskuler maa indrettes, vedligeholdes

13 9. og beskyttes paa sommelig maade til mindst mulig genc og kun til brug for arealets beboere. Husdyrhold, der ikke er knyttet til landbrug, maa ikke finde sted. Kendelsen skal ikke være til hinder for arealets landbrugsm~ssigo udnyttelse som hidindtil ved dyrkning, græsning eller gr~sslaaninf,. De beplantede arealer og de nuværende lyngareal er maa ikke undergi.vgs dyrkning. Forn~don grjftebravning, læheb~splantning og passende fældning i plantage og bevoksning ved k~ret skal kunne ske. Plantqecplantning kan finde sted til vedligeholdelse af den gamle plantage samt nogen udvidelse af nogle nyere plantningcr. Endvidere kan der foretages to a tre mindre plantninger paa steder, hvor jorden er saa sandet, at plantning blandt andet uf hensyn til sandflugt vil ~re gcl.vnlig. Den paa matr. nr. 10m værende mindre grusgrav maa fortsat udnyttes til ejendommens eget brug. Passende markveje, blandt andet til tilladte nye bebyggelser skal kunne anlægges. Kendelsen skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den nuværende bade- cg baadebro med nuværende baadestativ eller for opførelse af et baadehus samt et oplagsskur til opbevarine af broen om vinteren. Det skal V3Jre tilladt at opf-,re en lille finsk badstue i nærheden af baadebroen, hvorhos brjndanlæg og garager i tilknytning til den nuværende eller kommende tilladte bebyggelse skal kunne opf,res. I erst~tning for det i punkt 2 nævnte byggeliniepaalæg till~gges I der ejeren 1500 kr. Det er under sagen oplyst, at Als3nderup kommune ejer en offentlig til~æneelig grund, som el bcllggende indenfor fredningens omraade, men ikke er omtalt i frednin~snevnets kendelse. Denne ejendom matr. nr. 100 ~ejede by, Als~nderur sogn, vil være at belægge med fredningsservitut som anfjrt i kendelsen. Da overfi'edning~n~vnet i3vrigt kan tiltr~de d~t i fredningsnævnets kendelse anfclrte, vil dennr VÆre at stadfæste med de af det foranstaaende f01gende ~ndringer. T I

14 10. T h i b e s t e m m e s : Den af fredningsnlivnet for :r'rederiksborg amt den 12. oktober '1948 afsagte kendelse vedrørende fredning af,arealer i Nejede stadfæsies med de af det forenstaaende f0lgende ændringer l Grænserne for det fredede omraade fremgaar af et nærværende kendelse vedh~ttet kort ni. Fr. 103b. I erstatning udbetales følgende beløb: inspektør E. D.Lange 1000 kr. gaardejer Carl Pedersen 9000 fru hie;mor Jørgensen 500 gaardejer Lars Peter flasmussen 500 Anna Marie Christensen 400 fru Karen Eberth kr. Beløbet kr. udredes med 2/3 af statskassen og 1/3 af Frederiksborg amtsfond. Udskriftens rigtighed bek~ <~~ F. Gra" overfredningsnævnets sekret~r

15 FREDNINGSNÆVNET>

16 I~//() -?F U D S K R I F T af F,rhandlin6s~r~t~k~11en for Naturfredning~n2vnet f~r ~rederiksborg A:nt. KENDEL')::; I Fra }aerd2jer C~rl Iedersen, der ejer ~atr.kr. l~ a af ~ejede, VittenbJer6saard, hvilken 3jend':Iler indbefattet under Frednings~lanen ~ 'r Arresø, 'g hvis Tillig~ende efterhaanden er blevet nedtragt ~il ca. 20 Tdr. Land af ret ringe Kvalitet, har Nævnet m'dteget Anmodning ~m Tilladelse til &t udstykke en større Del af Jnrden til Sommerhusbebyg5e1se. Denne An:n'dning videresenhe H.ovnet, den l1.~ugust til I.verfrednin~sncvnet med Be:nærkninc, et N~vnet f~r sit Ved~,m-ende maatte udtale Sle; im',d en saadan TJde~;yY.:ning under Hensyn til, at Gaardejer Petersens J 'rd 1ig_-er i et L<::lld~kab,der pas. Jrund af sin uberørte K~r8kter ~3 sir. N?rhed ved Arresøen er ef st~r ~kønned.,_verfredr.ir.:5::-n~vnet res,lverede derefter, den 5.I,1'ri11;)42, at -:. JS~;ykl~lc.CS:i113de1se:. ikke kunde t;ives, nv 'r",fter d~r i (Nerensst~'m"'leJ"e:::wd;,:lt-<.!'frdjnil:5s1-wens 31 er blevet r2jst Fredc.in5ssa;. ~Dder 3c~~~~lin~eL 8f d~l~e ~~g h~r Stats~inisteriets. }:f"\nsulent i ~rednin~~s:.~")er - :!1c-d ~i] slul..ling ef S:atsrninisteriet - fre"tiset J.Jl1ske '::::1, 2t F~'2dJjil~;(,n llj.vldes ti} ~t "illfatte :3.e -t:'stød'e~1je l'i.re'j] er. 2.r:.;:vetpa~ F'rs19~et ~~l FrBdnin~ ~mf3~ter ~ersfter, s,~ n~r~ere. rr:ed:'ej3=ljde;i'rt, fc1c;~nde ;.!''O~J1er, af ::ejede By,- AIE'~~ljeY'up r~ l,:n; l. T\l"gtr.:~r. lt} m, es 3 r J T:lr. ~snd, "::; :r~.:tr. 1\""'\. 11../1., C8. J..J rdr. tsnj, ~,ilh0r~r~je ~ru l~-:.ren.::.berth,.~hlma:-_ns::il1~3'3, ::-211eru;. 'r,fjd:>"yjj~n :f 'r H,tr.:'r. l'):ti,d~r 2. :I~str.:,r. 111., ca? ~t.r. ]...~::d., :1:=1" 2 es af In.Jr'sl:tør ~.:>. JE:ngc, r-ts._tvej l:?l, K0b:::r~!~:\?n... ':;J"J..!,~j...).:y~j-;:!,_ Er 15...(!:r. :'3...;, ~':"1,j'2~ er "rf'""i?"t et ~b5, der 3. I.:r-:y.:.~. ll, b, c::!. Zr~en ~ri~~i~~ ~~j~~~2~,, :'~J ~d '. '.~... ) L., :: r i ~:~-'Y'23 s'--:. ::':::~r';'e. 5. :l... ~.~~r. ]) 0'.J..l'..lJ.{~r.:r..':-2 "'v "':.::'"'I!"rJ",v~.:e C:::rl ::--E;jErs-:=n, Vi-:'7::J.:)~I:Y':~:-2rd, j... ur..d:.1,.:.lj 2.?' }:r., Areel C2.?c, Tdr. =.:::~.d. 6. T'''~tY'.:-~''. lt)].:, ti~}l['r..cl::: "':.~J}l(-=c =.~."";T'terJ3t:11, l='ryje;joa":lsvej 17, j:.jbe::'"jr..:vtl v. ":Y'v:l~.:n ''':1'...1-;:o~'t:.<='t ~b i... 1:f= setskilt s~:y1ds8t. :Jell ")=-.f~t ter C3. IC "[jr. I.Il:.

17 I Ir -2- I Fru 7. Matr.Nr. 10 n 0g 10 d, tilhørende Fru Ri~mor Jensigne Jørgensen, Nejede. ;~u~den er bebyb et. Dens Størrelse er ca. 2 Tdr. lena og Gru.!1:h:kyldeo5',:..Kr. 8. ~dtr.kr. le g, tilharende Is~dmand Lers Peter Rasmussen, I;ejede. GrU!'ldskylden er 81, Kr. 'le; Størrelsen ca. 3 Tdr. land. 9. Zn Del af Katr.r;r. 10 ", tilhørende:} ard8jer Rasmus (,ttesen, Nejede. )et drejer sig om 3 a 4 Tdr. l~nd. 10. U~tr.Nr. 3a, tilnø~ende L~~d~and Xnud Marius Andreas Knudsen, Kejede, Arealet C3. 87dr. land, drives s~ Eng ng er ikke s~rskilt skyldsat. Je enkelte ~jere har udtalt sig s821edes; 1. Fru K:Jren Eberth, pas hvis 3rund der i P"rv<ojen er? Huse, 0ndcer at bygce et Hus til sin Søn "';muligvis yderligere? Huse. Hun ha::-:llrn'6 Le::l.2r}:et, åt et event\...elterstatningskrav vil blive fremsat ef nenies Søn, IsndsretssBcfvrer GIe Eber~h, men dette er i~~e a}:lt. 2. Ins1ektar E. D. L~nce her frexs:t et ~rstatnin~skrav peb 30")0 Kr., hvilket Krav nan begrunder ~ed, at hen vil kun~e udsty.:.kesin :;':"undi "')?srceller paa er;. 1 ',!)i, kv. Alen 'le; :i] en l'ris af cn. 3:) Gre rr. ;':v.alen, 11;es'lIDhen henviser til den Værdif,rr l1.[;else, "nnver ej e.' d "ms ret 1,1.; e ;-r.bnse:lde~ervl t Clt medfer"r. 3. Fru Karer, K.An:lersen :r.ener,at hur. h"r ':Tev pas. en E:'statnine paa 2(: r, Kr. ["r t8bte Udstyknin,::srnulieheder. har~n ~p.rie Cnri~ts~2sn anf3~er, 3t h njes Fajer har sb::lket he;-:~deg-unde"=o, f 'r at hun åer kunde "pføre et Hus 8t b" i pa,' sine garnle D,;[,e.!:ur.kr ver derf'r en Srstatnine; p8'.l IC')!,Kr. ret f'rfalden, hv'rnns J 'rden er rinee. Til G~~rden h~r nprlndeli[ h0rt 7!. Tdr. Lund, m~l ved PrEs81~ er lr'_let nu nedbra~t til ca. 2t Tdr. Land. Ban k2d derfnr l~ke, selv'~ t~r har en Del 2f d n fras"]2te J'1'd, ti] h0reld~ F~~ Eberth, i F~rps~tning, klb~e eie nvr'~f~r han e~ten ~ea selge den Del af J'rden, der e;ner si~ til S0~~erhusbeby;ce]se, eller i.ndvi]~8 i en Fre:lnir,~, der kan give ha~ en sar.jan ::rst[.tnin,;,at h'm:vi] ~l:ve S3t i Stand til at "~12~~e Drlf"':e:l,B~eclelt :il F?-re?vl, ~vilkct rl~e]i8, men vi] n~d~~tte Slt Krav til 9.0~0 Kr., hvlsdcr fra Pr~jnin~e~ kan il:dt~~ee en 5ræ~~e ~q~vej J~ar~en. i!~n D~~~rker nerved, at h~n ~~ner ~t k~nne n~n~~ 2n ~r:s peg 51} Cre t l ~r. pr. kv. ~\l~n fnr By~:e-,erunje. 6. :'~:.::~,:;e r,:-;rt-=~~st-l icr ver [ae :~"~nd 3.f ~~ z.r-pm~]i:;~ejerne en ~rst2tnil.lc, r e B. ') j. Kr. 7. Fru :1.l:;:1"r JurcelJ:3er!"'brtænLt }l'?8 et U3Vld(; sit :ltls "6 event-)elt etsblcr~ ~y! ::iectallrati'"1:l. :ji'2,~lcleserst3tnilr-;:1"rsv er pa8. l. (JuC Kr. 3. Ianj"1snd I.?R8s~~~s~rl be~~r~er, at h~~ h3t h f t rt 're Dd[ifter ~il ~~vdn~i~i, hvad ~Jsn me~er bør t~~es i Bstre~t~i~c ved 3rstetni::r~ns F~'~tsLt1el~e, ~~~ h~n er~~~dcr &t b;3~s J~rd ikke e;~er sig ~.il B~byg~e]se. 9. G~~2r] Jer ~s. 1,J:::en slo{(?'.'j.yjer, Et ~H~ns J'1rd.:";,f~n2r ~it' til S""'l.J1rrl'.=rhus oeb.y:[:o;;]s~, hv"'rf"'r hor. f..:rs-sr 8i~ SI):!l tere1t:,-:"t "i] en ri:ne-li~ 3rs-::atninb_ 10. ii..!,:.a.kr..d.sen l)c]u,ler, ~.t hen - da hans J~rd,,)::1!',ran '>:lfcrter

18 , -3- Engareal, ikke har Flaner ~m Bebyggelse, men han mener d~e, at Paelæg~else af Fredni~gsservitut bør medføre Erstatning. I sin Inds:illing til Statsministeriet ~m Fredni~gens Udvide!se udtaler Uinlsteriets,Predningsk",nsulent følgende: "De Fredningsinteresser, der knytter sig til S:edet, nemlig Bevaringen af n~gle anseelige Lyn~b&kker pas M&tr.~r. l~ m. m. fl. of Udsi~ten til disse ng Søen ~ver Matr.nr. 10 a m.fl. maa ses i Sam~eTh~æng, og Fredningen bør derfnr sø~es genr.e~f0rt s8t!tidie for hele Umraadet. Det bem3rkes i cenr.e F~rbindelse, at Areslerne og Udsigterne hører til n~gle af ~rreeø0mra3dets mest frednin6sv~rdile, og at Are~lerne maa sige: nu at være truede. Et enkelt uheldigt placeret Hus er ellerede føre~d Frednin~~planens Bekndtgørelse npført i ~mraauets Udka~t". Med de sidste 0rd sigtes til I~spektør L~n es Jus. Idet Vævnet ga~ske kan slutte sig til Knnsu!entens Udtalelse, ~kennes det~ at Fredningen b~r genr-e~f?res saaledes: De f~rann~vnte Arealer bør henligge i deres nuv~rende Tilstand, saaledes at det navnli~ er fnrbuft at ~pføre By~nin~~r af ~~celi Art, herunder Drivrr~se, Gara[er, B~der, Sk~re a; skæm~ende Indretnin~~r, sa3sn~ ledliir.~~~aster ~. lic~. Endvidere er det f'rbudt at f )retace Afcrsvning iller Jpfyldnili~ af det liaturli~e J'~dsrn~n eller henkaste Affa!d jerpaa, ligef~m B-pls~tning af Are81et ude~ Frednin~sn'v~ets Sa~tykke 0r f.rbudt. Fra jcn~e almind~]i~e R~cel :;]j~r d,~!~15ende Undta els~r: ad 1. Fru K"ren Eberth, ~htr.fr. le-m 'g II) i, skal vt're b:?rettig"et til?t byg~e ) Huse med Frednin;sn=vnets G,d~e~dtlse sf Beli~sen~~ed, "".:dss'td:':g, 0& 3eplsl}tYJin6_ uen f ':,~..~dne 5el-18:ltning :ned Hensyn til disse ~~se vi~ k~nne f 'r\'~~tes~ 'd::e~jt,rsor Lyrl~b~vnksnin;en iovrigt bevares Ir,s!,~kterl"nse, r:.~t~.!\r.1').1. Sn p:32se!jdebep18~tning jo'r kan SkJule Ju~et, anses Bn~ ønskelig ~~ er jerf~r till' dt. ~ Fru Kc.:ren:K.!,ndersen, J,'atr.~,r. l()b. Et en:,elt Eus kan opføres efter ll_vnete J: 'd'.cr,dclsem.:i.t. Beligcenhed o; Udseende. r,d '5. Gaerdejer C::;rlFeders" L,!:etr.rir Et mindre Beb~elseshus" vil k~n~e 0;,~øres i Ga~r1en~ ~~~hed ~fter n_r7:y~ 3'dk~~J~lse af N_v~et, ed ::;. Tt=:_r.dl:,"-= I\:'1rte:lser:, J~~:r.~:r.1(, p. =::t mi:lj:'2.'":.1.8 vil ;lae '!.re~}ets nw~~2t o:ji~-=-=ll:]c D.:;l ku~ _. e 0~/~.zr'2s e~ ei' :: v...;:;~s n::,t'::1ere 'J,j~sndelse, 11~)E:'2):I:.!l.re: 1 1E-t.:'lYl tjepl'1ntes :"'.;Q H-=n~)yn til..=rst8tnlnc: f::l t2,;:,:/ e~ f~:i1':~~lde: ej l. :8 Fru. Eaert:'ls Lns..::e 'ry" nt oy[..; t2r i~~..~jc.' ' ~'j'1et, '''[ db jet skønnes i hoj ~r d, at v~re i h~l:dec Inl~re2Ee, at 3a~~dejer Carl :edersens '~:e?j\=r frsaes, S8'TJt d~ d: T' jl~1æer fre:ns~t 11"'.3et be::ternt r.rs13tjliljc" "I"i",V, \'il der i":ke v y"e ~t +i11æ/;::;eo,:n:,e"';jern '.;en :r:::tat- ~ IrJs;'c~:t0r ];: r~~e. l~:,v:let sta,:.r.!.--; l s~~e u:' \rs t~~8ende ')ve:rf...,r d:-nnes 2r21.stni:'lo ~KY' AV )~ a:'vjf'er det 'JE:lf n r. :;Jet kf-::r.!1l'~:pe vcre tviv12()mt

19 -4-, herlde, et han har erhvervet Arealet for at bo i en fredelig og ubebygget Ezn, ~G Fredningen af' de tilstødende 3ru.r,deskø:mes at lted:r~ll~d~r/v:erdistigning af Inspek~ør 1bnges Ejend~m, at man -,m der havde været Hje~mel hertil- vilde have pas lagt ham at yde Bidrag tij Fredningens Gennemførelse. ~ Fru K~ren K. Andersen. Da Vf.;!Jd~g 7ejf'rhn -ldene paa hendes EJend~m er van~kelige, ~S da det er blevet tilladt hende at opføre eet Hus, skønnes der ikke ~t v~re ;rundiaz f~r at tijkende hende n'gen Erstatning. ~ Fru Anna ~:. ~hriste~sen. Selv nm hendes lille lod ved Søen, der er lavt beligcende "g fugtig, næppe er e~net til Bebyggelse, skø. nes det d~~ ri~elist at tijl~6se hende en Erstatning pas 400 Kr. ~ Ga:-rdejer Carl Ped'ersen. l;::vn~tc 11træder, at :al t Fald de Grunde, der ligger ved Vejen, egner sig til S~~~erhusbebYbbelse, ~v'rim'd det ik~e kan tijtrfdes, at der til Bebyg~else bør fri~ives en BI'.:nmebag Ganrden. Da det er tilladt C9rl T'edersen Bt plante Frugttræer, og opføre et mindre Hus, skønnes Srstotningen at kunne fastsættes til 9. (}(,\,Ar ~ Tandl~be N,~rtcn5en. DB A!e~1et er ~t lavt beliggende Engdrag, da :t3ebyggele'eil:ke hel t er b2.evet f 'rt'.ldt,skøn::es d ~r ik~:e at v;::re ;rund til et 'ill~~:e'sjeren n ':en Erstatning. ~ Fru ni g'll"rj::r,581;sen.da. 'F'recinL"renikke er 11 Einjer f,.,r Je!:ne:n:".."r2)ser... af "Sjerer..s :-ns1:er, vi] der i1t.:ke kul1l18 'til:\"-ences TI'een E~stgtnln5. ad 8 - ll. Ra.s'TJU sser" ctt;se:l'1",;y.nd.ser.. D'l disse AH:,_ler ikke k~n anses sn~ e6ngde til ~~by~~ejse, vil d2r kun kun~e ~ill,p;.!es Ejerne en ~rstatning for den af ~redli~:seervitjt~en føl[e~de V~rdif'!,Y'i g.:=lse, n~'i11ib n-::n:--l'1jd.svis 51/1/ I:r. 5(/ T~r. "'E: }(JJ'.1 i:r. Hereft3r bss~em~es: Ie f 'r~~nævnte Are~1er; ~~tr.~r. 10 m, 10 i, 10 l, lg b li) Y., lg a, 10 p. }(, n, 10 d, 10 b, le) c, a.lvir, "G 3 o c.::"e ~f 1\eje:1e?'y, Alsz~:derJ.p :J1').:n, f~ec.e2 i det f '"lr ar.. tj.j~-:t:mte ()~:ang I'Jg p~a den ~,ran o:stente ~~.r~de. :::,,:-:1 -:"r:-~3~nint-: ~ ij '{8!..des j'-!': Fru Anna I,:arie C:1J'ist,e!'~.n i E:'Y".L s:crre..!c1!1"2d, j-syj ~~b'!!led~ F12dnir..c 3f ~..rresø 'J-J:;jvE'2.ser, "-::;r..se~ c'='-: s-'rn ri(t~:ft, 8t.Jt~;tskees61J bxrer 2/3 3f UdGifterne e.jts':2 7.6 f )\.. :::r. :ne:jr;ne 'tertte.ll2bc-: 3.8 r /1 Kr. ujr'?des ef Fre2erl.:~:t 're A.rr.t. :~e!~j~tc. en Yi] Vire at ti:i.:j;yse S"':TI sel'vitutstlft'?""c1e ~ l... pg, å.: f"'r ny. Vl:te... :Jt=2-.:"''l~e.?~~,t~Jler~t hnr Fred.nir~"'...r1 ~\nl:~t ft"lr r. T -3: s P.c.."';'2n~::en. O'" '" I I

20 KORT>

21

22

23 I e DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden: e

24 Naturfredningsnævnet - for Frederiksborg amts 'nordlige fredningskreds Dommerkontoret \'\O~I til tjnderretmng ihentlola til natq1lrtred\imu1jg~ovei1ls 58. A'U'gø~e~sen~-{alll-på!{~aJges S~m REG. NR. t 111 OJtril~"fiiJ~n S~lftl\ie~seTh. Hørsholm, den 27. juli Polehavevej l, 2970 Hørsho~jO'cJ'i:l:y"e'i i1rscmi:"('t""'" '. Telefon (02) cl 9 FS. 107/ ,_, Vedr. matr. nr. 10 a Nejede by. Ved skrive~se af ll. juli 1983 har landinspektør K. Høgsberg Kristensen for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til udstykning. I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturfred- '",J ~ ~ ningslovens 34 (kendelse 16/ ) 1J.7, ~tk~ 1,.n~~ ~ 9.g. '-..] 47, a, stk. l, tilladelse til den ansøgte udstykning. Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturfredningslovens 64 a, s~fremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Fredningsstyrelsen, skovdistriktet samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. n~~rfredningslovens 58. IIhMiS \ P. H. Raaschou nævnets formand " ;. ',~., ' < 'lị 1!, <" 'j, ' Hr. landinspektør K. Høgsberg Kristensen Rørmosevej Gilleleje.".

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02086.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02086.00. Fredningen vedrører: Ludvigslyst. Domme. la ksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet

02086.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02086.00. Fredningen vedrører: Ludvigslyst. Domme. la ksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet 02086.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02086.00 Fredningen vedrører: Ludvigslyst Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1955 Fredningsnævnet 28-11-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01107.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01107.00. Fredningen vedrører: Hanehoved. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

01107.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01107.00. Fredningen vedrører: Hanehoved. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01107.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01107.00 Fredningen vedrører: Hanehoved Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-10-1948 Fredningsnævnet 03-09-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

02107.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02107.00. Fredningen vedrører: Skyum Bjerge. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet

02107.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02107.00. Fredningen vedrører: Skyum Bjerge. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet ' I e 02107.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02107.00 Fredningen vedrører: Skyum Bjerge Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-08-1955 Fredningsnævnet 26-01-1954 I Kendelser

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

OVER FREDNINGSNÆVNET>

OVER FREDNINGSNÆVNET> 05520.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05520.00 Fredningen vedrører: Buresø Syd (. Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-01-1973 Fredningsnævnet 09-03-1972 Kendelser Deklarationer,

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord 1 Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed og stwrelse Lokalplanen omfatter et område - T15 - ti1 spulefelt på ca. 33 ha. Området er beliggende mellem Randers

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. 00609.03 Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03 Fredningen vedrører: Nyland e Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-06-1962 DEKLARATONER>

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

00376.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00. Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj. Domme. Taksations kom miss ione n.

00376.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00. Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj. Domme. Taksations kom miss ione n. 00376.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00376.00 Fredningen vedrører: Vejby Strand, Salgårdshøj Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-02-1933 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere