Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nejede, Vittenbjerg Domme. Taksations kom missionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01179.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01179.00. Fredningen vedrører: Nejede, Vittenbjerg 12-10-1948. Domme. Taksations kom missionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nejede, Vittenbjerg Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet , Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer,e

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 UDDRAG AF : Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1989 om fredning af et område ved Arresø mellem Lille Lyngby og Pøleå i Skævinge og Hillerød Kommuner, Frederiksb~E;m~~ag nr. 2753/89). U."K \ 14. Ophævelse af ældre fredninger. Følgende fredningskendelser ophæves i den angivne udstrækning: l) Overfredningsnævnets kendelse af 3. november 1950 om fredning af arealer i Nejede for alle af kendelsen omfattede arealer bortset fra matr.nr. 10 ~ Nejede By, Alsønderup. e tit 2) Fredningsnævnets kendelse af 19. december 1949 om fredning af omgivelser til Ll. Lyngby kirke for så vidt angår det areal af matr.nr. l ~ Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, som er omfattet af nærværende fredningsafgørelse. F O R T E G N E L S E over matrikelnumre, hvorpå ældre fredninger ophæves. l) Overfredningsnævnets kendelse af 3. november 1950 om fredning af arealer i Nejede ophæves på følgende matr.nr. af Nejede By, Alsønderup: l~, lo.!!..10 A, 10 i, 10~, lo!., 10 m, 10 n og 10 E., således at fredningskendelsen kun hviler på matr.nr. 10 a. 2) Udeladt her

4 o V E R F.R E D N I N G S N Æ V N E T >

5 ./ U D S K R I F T af I Aar 1950, den 3. november, afsagde overfredningsnævnet paa grundlag af mundtlig of, skriftlig votering følgende kendelse i sagen nr. 853/48 vedrørende fredning af arealer i Nejede. Den af fredningsn~vnet for Frederiksborg amt den 12. oktober 1948 afsagte kendelse er saalydende: "Fra Gaardejer Carl Pedersen, der ejer Matr. No. 10a af Nejede, Vittenbjerggaard, hvilken Ejendom er indbefattet under Fredningsplanenfor Arresø, og hvis tilliggende efterhaanden er blevet nedbragt til ca. 20 Tdr. Land af ret ringe Kvalitet, har N~vnet modtaget Anmodning om Tilladelse til at udstykke en større Del af Jorden til Sommerhusbebyggelse. Denne Anmodning videresendte Nævnet den ll. august 1947 til Overfredningsnævnet med Bemærkning, at Nævnet for sit Vedkommende maatte udtale sig imod en saadan Udstykning under Hensyn til, at Gaardejer Petersens Jord ligger i et ~andskab, der paa Grund af sin uberørte Karakter og sin N~rhed ved Arresøen er af stor Skønhed. OverfredningsnT\~et resolverede derefter den 5. april 1948, at Udstykningstilladelsen ikke kunne gives, hvorefter der i Overensstemmelse med Naturfredning81ovons 31 er blevet rejst Fredningsssg. Under behandlingen af denne Sag har Statsministeriets Konsulent i Fr0dninessager - med Tilslutning af Statsministeriet - fremsat Ønske om, at Fredningen udvides til at omfatte de tilstødende Arealer. Forslaget til Fredning omfatter herefter, som nærrn0re angivet paa medfølgende Kort, følgende Arealer af Nejede by, Alsønderup sogn: l. Matr. Nr. 10m, ca. 30 Tdr. Land, og Matr. Nr. 10i, ca. 10 Tdr. Land r! I

6 2. tilhørende Fru Karen Eberth, Ahlmannsalle 33, Hellerup. Grundskyldene for Matr. Nr. 10m, der dyrkes af forannævnte Carl Pedersen som Forpagter, er Kr., og for Matr. Nr. 10i, der ikke dyrkes, Kr. 2. Matr. Nr. 101, ca. 2 Tdr, Land, der ejes af Inspektør E. D.,Lange, Jagtvej 191, København ø. Grundskylden er 2500 Kr. Paa Grunden er opført et Hus, der paa Grund af sin høje Beliggenhed virker noget uheldigt. i Landskabet. 3. Matr. NI'. lob, ca, 4 Tdr. Land, tilhørende Fru Karen Kristine Andersen, Nejede. Grunden, der ikke er særskilt skyldsat, drives som Landbrug. 4. Matr. Nr. lok, en ubetydelig Lod ved Søen, tilhørende Carl Pedersens Søster, Fru Annna Marie Christensen, Niels Ebbesensvej 23, København V. Grundskylden er 100 Kr. 5. Matr. Nr. IDa, tilhørende ovenfornævnte Carl Pedersen, Vittenbjerg- I gaard, Grundskyld Kr., Areal ca. 20 Tdr. Land. 6. Matr. Nr. 10p, tilhørende Tandlæge S. A. Martensen, Frydendahlsvej 17, København V. Grunden er ubeuygget og ikke særskilt skyldsat. Den omfatter ca. 16 Tdr. Land. 7. Matr. No. 10n og lod, tilht~rendc Fru Rigmor Jensigne Jørgensen, Nejede. Grunden er bebygget. Dens Størrelse er ca. 2 Tdr. Land og Grundskylden 500 Kr. 8. Matr. No. log, tilhørende Landmand Lars Peter Rasmussen, Nejede. Grundskylden er 800 Kr, og Størrelsen ca. 3 Tdr. Land. 9. En Del af Matr. No. 10Q, tilhørende Gaardejer Rasmus Ottesen, NQ~ede, Det drejer sig om 3 a 4 Tdr, Land. 10. Matr. Nr. 3a, tilhørende Landmand Knud Marius Andreas Knudsen, Nejede, Arealet ca, 8 Tdl'. Land, drives som Eng og er ikke særskilt skyldsat. De enkelte Ej0TP har udtalt sig saaledes: L Fru Karen Eb"Jlth, puv hvis Grund der i Forvejen er 2 Huse, ønsker at bygge et Hus til Sln Søn og muligvis yderligere 2 Huse. Hun har derhos bemærket, at et eventuelt Erstatningskrav vil blive fremsat af -

7 hendes Søn, Landsretssagfører Ole Eberth, men dette er ikke sket. 2. Inspektør E. D. Lange har fremsat et Erstatningskrav paa 3000 Kr., hvilket Krav han begrunder med, at han vil kunne udstykke sin Grund i 3 Parceller paa ca kv. Alen og til en Pris af ca. 30 Øre pr. kv. Alen, ligesom han henviser til den Værdi forringelse, enhver ejendomsretsbegrænsende Servitut medfører. 3. Fru Karen K. Andersen mener, at hun har Krav paa en Erstatning paa 2000 Kr. for tabte Udstykningsmuligheder. 4.Fru Anns Marie Christensen anfører, at hendes Fader har skænket hende Grunden, for at hun der kunde opføre et Hus at bo i paa sine gamle Dage. Hun kræver derfor en Erstatning paa 1000 Kr. 5. Gaardejer Carl Pedersen anfører følgende: Hans Gaard er gammel og ret forfalden, hvorhos Jorden er ringe. Til Gaarden har oprindelig I hørt 74 Tdr. Land, men ved Frasalg er Arealet nu nedbragt til ca. 20 Tdr. Land. Han kan derfor ikke, selvom han har en Del af den frasolgte Jord, tilhørende Fru Eberth, i Forpagtning, klare sig, hvorfor han enten maa sælge den Del af Jorden, der egner sig til Sommerhusbebyggelse, eller indvilge i en Fredning, der kan give ham en saadan Erstatning, at han vil blive sat i Stand til at omlægge Driften, specielt til Faareavl, hvilket sidste han foretrækker. Han anser en Erstatning paa Kr. som rimelig, men vil nedsætte sit Krav til Kr., hvis der fra Fredningen kan~ndtages en Bræmme bagved Gaarden. Han bemærker herved, at han mener at kunne opnaa en Pris pas 50 Øre a l Kr. pr. kv. Alen for Byggegrunde. 6. Tandlæge Martensen kræver pas Grund af Byggemulighederne en Erstatning paa Kr 7. Fru Rigmor J0rgensen har tænkt paa at udvide sit Hus og eventuelt etablere en Restauration. Hendes Erstatningskrav er paa Kr. 8. Landmand L. P. Rasmussen bemærker, at han har haft store Udgifter til Afvanding, hvad han mener bør tages i Betragtning ved Erstatningens Fasts~ttelse, men han erkender, at hans Jord ikke egner sig til Bebyggelse.

8 9. Gaardejer Rs.Otteson skønner, at hans,jord egner sig til Sommerhusbebyggelse, hvorfor han anser sig som berettiget til en rimelig Erstatning. 10. K. M. A. Knudsen udtaler, at han - da hans Jord Rom foran anført er Engareal, ikke har Plnner om Bebyggelse, men han mener dog, at Paalæggelse af Fredningsservitut bør medføre Erstatning. I sin Indstilling til Statsministeriet om Fredningens Udvidelse udtaler Ministeriets Fredningskonsulent følgende: "De Fredningsinteresser, der knytter sig til Stedet, nemlig bevaringen af nogle anseelige Lyngbakker paa Matr'. No. 10m m. fl. og Udsigten til disse og Søen over Matr. No. 10a m,fl. maa ses i Sammenhæng, og Fredningen bør derfor søges gennemført samtidig for hele Omraadet. Det bemærkos i denne Forbindelse, at Arealerne og Udsigterne hører til, nogle af Arres~omraadets mest fredningsværdigo, og at Arealerne maa siges nu at være truede. Et enkelt uheldigt plaeeret Hus er allerede førend Fredningsplanens Bekendtgørelse opf2rt i Omraadcts Udkant"., Med de sidste Ord sigtes til Inspektør Langes Hus. Idet Nævnet ganske kan slutte sig til Konsulentons Udtalelse, skønnes det, at Fredningen bør gennemføres saaledes: De forannævnte Arealer bør henligge i deres nu~rende Tilstand, saaledes at det navnlig er forbudt at opføre Bygning~r af nogen Art, herunder Drivhuse, Garager, Boder, Skure og skæmmende Indretninger, saa- I som Ledningsmaster o. lign. Endvidere er det forbudt at foretage Afgravning eller Opfyldning af det naturlige Jordsmon eller henkaste Affald derpaa, ligesom Beplantning af Arealet uden ]'redningsnævnets Samtykke er forbudt. Fra denne almindelige Regel gælder dog f01gende Undtagelser: ~ Fru Karen Eberth, Matr. No. 10m og 10i, skal være berettiget til at bygge 3 Huse med Frednincsnævnets Godkendelse af Beliggenhed, Udseende og Beplantning. Den fornødne Beplantning med Hensyn til disse Huse vil kunne forventes godkendt, naar Lyngbevoksningen iøvrigt bevares. ~ Inspektør Lange, Matr. No. 10!. En passende Beplantning, der kan

9 skjule Huset, anses som ønskelig og er derfor tilladt. ~ Fru Karen K. Andersen, Matr. No. lob. Et enkelt Hus kan opføres efter Nævnets Godkendelse m. H. t. Beliggenhed og Udseende. ~ Gaardejer Carl Pedersen, Matr. No. 10a. Et mindre Beboeleeehus vil kunne opføres i Gaardens Nærhed efter nærmere Godkendelse af N~vnet, ligesom der paa Arealet kan plantes Frugttræer. ad 6. Tandlæge Martensen, M~tr. No. 10p. Et mindre Hus vil paa Arealets højst beliggende Del kunne opføres efter Nævnets nærmere Godkendelse, l~gesom Arealet kan beplantes. ad 7. Fru Rigmor Jørgensen, Matr. No. 10n og lod. Det eksisterende Hus kan udvides og en 1estaurant etableres, alt efter Nævnets nærmere Godkendelse. Med hensyn til Erstatning fastsættes f~lgende: I ad l. Da Fru Eberths Ønske om at bygge er im0dekommet, og da det skønnes i høj Grad, at være i hendes Interesse, at Gaardojer Carl Pedersens Arealer fredes, samt da der ikke er fremsat noget bestemt Erstatningskrav, vil der ikke være at tillæege denne ~jer nogen Erstatning. ad 2. Inspekt~r Lange. Nævnet staa!' ganske uforstaaende overfor dennes Erstatningskrav og afviser det derfor. Det kan næppe være tvivlsomt, at han har erhvervet Arealet for at bo i en fredelig og ubebygget Egn, og Frednineen af de tilst~dende Grunde sk~nnes at medføre en saadan værdistignlnb af Inspektør Langes Ejendom, at man - om der havde været Hjemmel hertil - vilde have paalagt ham at yde Bidrag til Fredningens Gennemførelse. ~ Fru Karen K. Andersen. Da Vand-og Vejforholdene paa hendes Ejendom er vanskelige, og da det er blevet tilladt hende at opf3re eet Hus, skønnes der ikke at være Grundlag for at tilkende hende nogen Erstatninb' ~ Fru Anna M. Christensen. Selvom hendes lille Lod ved Søen, der er lavt beliggende Oe fugtig, næppe er egnet til Bebyggelse, skønnes det dog rimeligt at tillægge hende en Erstatning paa 400 Kr. ad 5. Gaardejer Carl Pedersen. N~vnet tiltræder, at ialt Fald de Grunde, der ligger ved Vejen, egner sig til Sommerhusbebyggelse, hvorimod det

10 6. ikke kan tiltr~des, at der til Bebyggelse bør frigives en Bræmme bag Gaarden. Da det er tilladt Carl Pedersen at plante Frugttræer og opføre et mindre Hus, skønnes Erstatningen at kunne fastsættes til Kr. ad 6. Tandlæge Martensen. Da Arealet er et lavt beliggende Engdrag, og da Bebyggelse ikke helt er blevet forbudt, skønnes der ikke at være Grund til at tillægge Ejeren nogen Erstatning. ~ Fru Rigmor JørGensen. Da Fredningen ikke er til Hinder for Gennemf~relsen af Ejerens Ønsker, vil der ikke kunne tilkendes hende nogen Erstatning. ad Rasmussen, Ottesen og Knudsen. Da disse Arealer ikke kan anses som egnede til Bebyggelse, vil der kun kunne tillægges Ejerne en Erstatning for den af Fredningsservitutten f~lgende Værdiforringelse, nemlig henholdsvis 500 Kr., 500 Kr. og 1000 Kr Herefter bestemmes: De forann~vnte Arealer: Matr. No. 10m, 10i, 101, lob, lok, 10a, 10p, IOn, lod, log, 10e, delvis, og 3a alle af Nejede By, Alsønderup Sogn, fredes i det foran bestemte Omfang og pas den foran bestemte Maade. Som Erstatning tilkendes der: Fru Anna Marie Christensen 400 Kr., Gaardejer Carl Pedersen Kr., Landmand Lars Peter Rasmussen 500 Kr. Gaardejer Rasmus Otteaen 500 Kr. og Landmand Knud Marius Andreas Knudsen 1000 Kr. Under Hensyn til, at denne Fredning maa anses som et Led i en større Helhed, den samlede Fredninb af Arresø Omgivelser, anses det som rigtigst, at Statskassen bærer 2/3 af Udgifterne altsaa Kr., medens Restbeløbet Kr. udredes af Frederiksborg Amt Kendelsen vil v~re at tinglyse som servitutstiftende paa de foran n~vnte Ejendomme. Paataleret har Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt." Kendelsen er fnrelagt overfredningsn~vnet i medfør af naturfredningslovens 19, 2. stk., hvorhos den er indanket af fru Karen Eberth, inspekt0r E. D. Lange, Lars Peter Rasmussen, fru Karen K. Andersen, tandl~ge S. A. Martensen og Rigmor J3rgensen.

11 _._ I 7. Overfredningsnævnet har den 27. november 1948 og 2. april 1949 afholdt aastedsmøder i sagen og forhandlet med de ankende ejere og andre 1 sagen interesserede. Man har endvidere drøftet sagen paa møder den 17. december 1948, l. november 1949 og 14. december Endvidere har konsuienten i naturfredningsspørgsmaal forhandlet med landsretssagfører Ole Eberth vedrørende indholdet at en fredning$servitut for de fru Karen Eberth tilhørende arealer, hvorefter der har været forhandlet med inspektør E.D.Lange. Der er herefter opnaaet enighed med fru Rigmor Jørgensen om, at der' kan opføres en restaurant paa arealet efter fredningsn~vnets nærmere godkendelse med hensyn til bebyggelsens udseende og placering, samt om en erstatning af 500 kr. Der er endvidere opnaaet enighed med.lars Peter I-iasmussen, der godkender den ham af fredningsn~vnet tillagte erstatning 500 kr. imod tilladelse til at plante et l~bælte og opføre et l~skur for kreaturer. Overfredningsn~vnet har kunnet tiltræde en erstatning paa 9000 kr. til Carl Pedersen paa grundlag af fredningskendelsens bestemmelser, dog saaledes at det hus, han i henhold til kendelsen har lov til at opføre, kan anbringes hvorsomhelst paa arealet mellem gaarden og ejendommens nordskel, dog ikke fjernere fra østskellet end gaardens vestlige hjørne. Med inspektør E.D.Lange opnaaedes der enighed, idet han faar lov til at udvide sit hus eller erstatte det med et andet, 06 til at lade opstille ledningsmaster ~il lys og telefon, idet der tillæbges ham en erstatning paa 1000 kr. Der opnaaedes enighed med tandl~ge S.A.Martensen, der mod at frafalde erstatning faar lov til at opføre 5 huse, hvis udseende og beliggenhed skal godkendes af fredningsnævnet. Det er oplyst under sagens behandling, at den tandlæge S.A.Martensen tilhørende, upder fredningen inddragne ejendom foruden under matr.nr. 10p er matrikuleret under matr.nr. loq, 101', los og 10t af Nejede by, Alsønderup sogn, Overfredningsnævnet har vedtaget at lade ejendommene matr.nr. lob, tilhørende Karen Andersen, matr.nr. 10e tilhørende nasmus Ottesen og matr.nr. 3a tilhørende K.M.A.Knudsen udgaa af fredningen. I I I

12 8. Fru Karen Eberth er efter omst~ndighederne gaset med til at f~lgende bestemmelser panl~gges ejendommene matr. nr. 10i og 10m at Nejede by, Als~nderup sogn: l) Synlige radioantenner maa ikke opsættes. Der maa ikke opstilles flagst~nger eller lign. til fast brug. Udsigtstaarne og lignende skæmmende indretninger ma~ ikke indrettes. 2) Bebyggelse maa kun foretages under hensyntagen ti~ landskabets linier og enten i forbindelse med beplantning eller i nogen afstand fra bakkok~mme eller -toppe. Paa matr. nr. 10m skal bygninger holdes i en afstand af mindst 100 m fra den offentlige vej langs matr. nr. 10m's nordskel paa strækningen mellem markvejen over matr. nr. 10m og s,bredden. Denne bestemmelse skal dog ikke ~re til hinder for, at der bygges et hus 3Stsyd~st for h~jdepunktet betegnet med 17 paa det til kendelsen h3rende. I kort. Bebyggelse maa kun ~re i een etage og kun i lidet i'jnefaldende farver. 3) Husenes beliggenhed og udseende samt beplantningen skal godkendes af fredningsn~vnet for Frederiksborg amt. Hegn - bortset fra hegn af'lsndbrugsmæ~sig betydning eller langs vejen - man ikke ops~ttes uden fredningsnævnets tilladelse. Eventuel plantnine om bebygeelsen skal afpasses efter naturforholdene og saaledes, at den mindst muligt giver jorden præg af have og mindst muligt bryder den naturtilstand, som fredningen har til formaal at bevare. 4) Luftledninger for elektrisk strøm og telefon skal fremf3res med sk,nsomhed under hensyn til landskabets linier, saaledes at ledningerne fortrinsvis fremf~res i lavningerne, langs markvejene og i lavest mulig reglementeret bojde. 5) Udover lnndbrugs- og plantagevirksomhed man paa arealet ikke drives nogensomhelst erhvervsvirksomhed, herunder snlgb- og pensionatevirkeomhed. Fremkaldalse af BtOj, ilde lugt, ubehageligt skue eller andet gen~rende maa ikke finde sted. Affaldskuler maa indrettes, vedligeholdes

13 9. og beskyttes paa sommelig maade til mindst mulig genc og kun til brug for arealets beboere. Husdyrhold, der ikke er knyttet til landbrug, maa ikke finde sted. Kendelsen skal ikke være til hinder for arealets landbrugsm~ssigo udnyttelse som hidindtil ved dyrkning, græsning eller gr~sslaaninf,. De beplantede arealer og de nuværende lyngareal er maa ikke undergi.vgs dyrkning. Forn~don grjftebravning, læheb~splantning og passende fældning i plantage og bevoksning ved k~ret skal kunne ske. Plantqecplantning kan finde sted til vedligeholdelse af den gamle plantage samt nogen udvidelse af nogle nyere plantningcr. Endvidere kan der foretages to a tre mindre plantninger paa steder, hvor jorden er saa sandet, at plantning blandt andet uf hensyn til sandflugt vil ~re gcl.vnlig. Den paa matr. nr. 10m værende mindre grusgrav maa fortsat udnyttes til ejendommens eget brug. Passende markveje, blandt andet til tilladte nye bebyggelser skal kunne anlægges. Kendelsen skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den nuværende bade- cg baadebro med nuværende baadestativ eller for opførelse af et baadehus samt et oplagsskur til opbevarine af broen om vinteren. Det skal V3Jre tilladt at opf-,re en lille finsk badstue i nærheden af baadebroen, hvorhos brjndanlæg og garager i tilknytning til den nuværende eller kommende tilladte bebyggelse skal kunne opf,res. I erst~tning for det i punkt 2 nævnte byggeliniepaalæg till~gges I der ejeren 1500 kr. Det er under sagen oplyst, at Als3nderup kommune ejer en offentlig til~æneelig grund, som el bcllggende indenfor fredningens omraade, men ikke er omtalt i frednin~snevnets kendelse. Denne ejendom matr. nr. 100 ~ejede by, Als~nderur sogn, vil være at belægge med fredningsservitut som anfjrt i kendelsen. Da overfi'edning~n~vnet i3vrigt kan tiltr~de d~t i fredningsnævnets kendelse anfclrte, vil dennr VÆre at stadfæste med de af det foranstaaende f01gende ~ndringer. T I

14 10. T h i b e s t e m m e s : Den af fredningsnlivnet for :r'rederiksborg amt den 12. oktober '1948 afsagte kendelse vedrørende fredning af,arealer i Nejede stadfæsies med de af det forenstaaende f0lgende ændringer l Grænserne for det fredede omraade fremgaar af et nærværende kendelse vedh~ttet kort ni. Fr. 103b. I erstatning udbetales følgende beløb: inspektør E. D.Lange 1000 kr. gaardejer Carl Pedersen 9000 fru hie;mor Jørgensen 500 gaardejer Lars Peter flasmussen 500 Anna Marie Christensen 400 fru Karen Eberth kr. Beløbet kr. udredes med 2/3 af statskassen og 1/3 af Frederiksborg amtsfond. Udskriftens rigtighed bek~ <~~ F. Gra" overfredningsnævnets sekret~r

15 FREDNINGSNÆVNET>

16 I~//() -?F U D S K R I F T af F,rhandlin6s~r~t~k~11en for Naturfredning~n2vnet f~r ~rederiksborg A:nt. KENDEL')::; I Fra }aerd2jer C~rl Iedersen, der ejer ~atr.kr. l~ a af ~ejede, VittenbJer6saard, hvilken 3jend':Iler indbefattet under Frednings~lanen ~ 'r Arresø, 'g hvis Tillig~ende efterhaanden er blevet nedtragt ~il ca. 20 Tdr. Land af ret ringe Kvalitet, har Nævnet m'dteget Anmodning ~m Tilladelse til &t udstykke en større Del af Jnrden til Sommerhusbebyg5e1se. Denne An:n'dning videresenhe H.ovnet, den l1.~ugust til I.verfrednin~sncvnet med Be:nærkninc, et N~vnet f~r sit Ved~,m-ende maatte udtale Sle; im',d en saadan TJde~;yY.:ning under Hensyn til, at Gaardejer Petersens J 'rd 1ig_-er i et L<::lld~kab,der pas. Jrund af sin uberørte K~r8kter ~3 sir. N?rhed ved Arresøen er ef st~r ~kønned.,_verfredr.ir.:5::-n~vnet res,lverede derefter, den 5.I,1'ri11;)42, at -:. JS~;ykl~lc.CS:i113de1se:. ikke kunde t;ives, nv 'r",fter d~r i (Nerensst~'m"'leJ"e:::wd;,:lt-<.!'frdjnil:5s1-wens 31 er blevet r2jst Fredc.in5ssa;. ~Dder 3c~~~~lin~eL 8f d~l~e ~~g h~r Stats~inisteriets. }:f"\nsulent i ~rednin~~s:.~")er - :!1c-d ~i] slul..ling ef S:atsrninisteriet - fre"tiset J.Jl1ske '::::1, 2t F~'2dJjil~;(,n llj.vldes ti} ~t "illfatte :3.e -t:'stød'e~1je l'i.re'j] er. 2.r:.;:vetpa~ F'rs19~et ~~l FrBdnin~ ~mf3~ter ~ersfter, s,~ n~r~ere. rr:ed:'ej3=ljde;i'rt, fc1c;~nde ;.!''O~J1er, af ::ejede By,- AIE'~~ljeY'up r~ l,:n; l. T\l"gtr.:~r. lt} m, es 3 r J T:lr. ~snd, "::; :r~.:tr. 1\""'\. 11../1., C8. J..J rdr. tsnj, ~,ilh0r~r~je ~ru l~-:.ren.::.berth,.~hlma:-_ns::il1~3'3, ::-211eru;. 'r,fjd:>"yjj~n :f 'r H,tr.:'r. l'):ti,d~r 2. :I~str.:,r. 111., ca? ~t.r. ]...~::d., :1:=1" 2 es af In.Jr'sl:tør ~.:>. JE:ngc, r-ts._tvej l:?l, K0b:::r~!~:\?n... ':;J"J..!,~j...).:y~j-;:!,_ Er 15...(!:r. :'3...;, ~':"1,j'2~ er "rf'""i?"t et ~b5, der 3. I.:r-:y.:.~. ll, b, c::!. Zr~en ~ri~~i~~ ~~j~~~2~,, :'~J ~d '. '.~... ) L., :: r i ~:~-'Y'23 s'--:. ::':::~r';'e. 5. :l... ~.~~r. ]) 0'.J..l'..lJ.{~r.:r..':-2 "'v "':.::'"'I!"rJ",v~.:e C:::rl ::--E;jErs-:=n, Vi-:'7::J.:)~I:Y':~:-2rd, j... ur..d:.1,.:.lj 2.?' }:r., Areel C2.?c, Tdr. =.:::~.d. 6. T'''~tY'.:-~''. lt)].:, ti~}l['r..cl::: "':.~J}l(-=c =.~."";T'terJ3t:11, l='ryje;joa":lsvej 17, j:.jbe::'"jr..:vtl v. ":Y'v:l~.:n ''':1'...1-;:o~'t:.<='t ~b i... 1:f= setskilt s~:y1ds8t. :Jell ")=-.f~t ter C3. IC "[jr. I.Il:.

17 I Ir -2- I Fru 7. Matr.Nr. 10 n 0g 10 d, tilhørende Fru Ri~mor Jensigne Jørgensen, Nejede. ;~u~den er bebyb et. Dens Størrelse er ca. 2 Tdr. lena og Gru.!1:h:kyldeo5',:..Kr. 8. ~dtr.kr. le g, tilharende Is~dmand Lers Peter Rasmussen, I;ejede. GrU!'ldskylden er 81, Kr. 'le; Størrelsen ca. 3 Tdr. land. 9. Zn Del af Katr.r;r. 10 ", tilhørende:} ard8jer Rasmus (,ttesen, Nejede. )et drejer sig om 3 a 4 Tdr. l~nd. 10. U~tr.Nr. 3a, tilnø~ende L~~d~and Xnud Marius Andreas Knudsen, Kejede, Arealet C3. 87dr. land, drives s~ Eng ng er ikke s~rskilt skyldsat. Je enkelte ~jere har udtalt sig s821edes; 1. Fru K:Jren Eberth, pas hvis 3rund der i P"rv<ojen er? Huse, 0ndcer at bygce et Hus til sin Søn "';muligvis yderligere? Huse. Hun ha::-:llrn'6 Le::l.2r}:et, åt et event\...elterstatningskrav vil blive fremsat ef nenies Søn, IsndsretssBcfvrer GIe Eber~h, men dette er i~~e a}:lt. 2. Ins1ektar E. D. L~nce her frexs:t et ~rstatnin~skrav peb 30")0 Kr., hvilket Krav nan begrunder ~ed, at hen vil kun~e udsty.:.kesin :;':"undi "')?srceller paa er;. 1 ',!)i, kv. Alen 'le; :i] en l'ris af cn. 3:) Gre rr. ;':v.alen, 11;es'lIDhen henviser til den Værdif,rr l1.[;else, "nnver ej e.' d "ms ret 1,1.; e ;-r.bnse:lde~ervl t Clt medfer"r. 3. Fru Karer, K.An:lersen :r.ener,at hur. h"r ':Tev pas. en E:'statnine paa 2(: r, Kr. ["r t8bte Udstyknin,::srnulieheder. har~n ~p.rie Cnri~ts~2sn anf3~er, 3t h njes Fajer har sb::lket he;-:~deg-unde"=o, f 'r at hun åer kunde "pføre et Hus 8t b" i pa,' sine garnle D,;[,e.!:ur.kr ver derf'r en Srstatnine; p8'.l IC')!,Kr. ret f'rfalden, hv'rnns J 'rden er rinee. Til G~~rden h~r nprlndeli[ h0rt 7!. Tdr. Lund, m~l ved PrEs81~ er lr'_let nu nedbra~t til ca. 2t Tdr. Land. Ban k2d derfnr l~ke, selv'~ t~r har en Del 2f d n fras"]2te J'1'd, ti] h0reld~ F~~ Eberth, i F~rps~tning, klb~e eie nvr'~f~r han e~ten ~ea selge den Del af J'rden, der e;ner si~ til S0~~erhusbeby;ce]se, eller i.ndvi]~8 i en Fre:lnir,~, der kan give ha~ en sar.jan ::rst[.tnin,;,at h'm:vi] ~l:ve S3t i Stand til at "~12~~e Drlf"':e:l,B~eclelt :il F?-re?vl, ~vilkct rl~e]i8, men vi] n~d~~tte Slt Krav til 9.0~0 Kr., hvlsdcr fra Pr~jnin~e~ kan il:dt~~ee en 5ræ~~e ~q~vej J~ar~en. i!~n D~~~rker nerved, at h~n ~~ner ~t k~nne n~n~~ 2n ~r:s peg 51} Cre t l ~r. pr. kv. ~\l~n fnr By~:e-,erunje. 6. :'~:.::~,:;e r,:-;rt-=~~st-l icr ver [ae :~"~nd 3.f ~~ z.r-pm~]i:;~ejerne en ~rst2tnil.lc, r e B. ') j. Kr. 7. Fru :1.l:;:1"r JurcelJ:3er!"'brtænLt }l'?8 et U3Vld(; sit :ltls "6 event-)elt etsblcr~ ~y! ::iectallrati'"1:l. :ji'2,~lcleserst3tnilr-;:1"rsv er pa8. l. (JuC Kr. 3. Ianj"1snd I.?R8s~~~s~rl be~~r~er, at h~~ h3t h f t rt 're Dd[ifter ~il ~~vdn~i~i, hvad ~Jsn me~er bør t~~es i Bstre~t~i~c ved 3rstetni::r~ns F~'~tsLt1el~e, ~~~ h~n er~~~dcr &t b;3~s J~rd ikke e;~er sig ~.il B~byg~e]se. 9. G~~2r] Jer ~s. 1,J:::en slo{(?'.'j.yjer, Et ~H~ns J'1rd.:";,f~n2r ~it' til S""'l.J1rrl'.=rhus oeb.y:[:o;;]s~, hv"'rf"'r hor. f..:rs-sr 8i~ SI):!l tere1t:,-:"t "i] en ri:ne-li~ 3rs-::atninb_ 10. ii..!,:.a.kr..d.sen l)c]u,ler, ~.t hen - da hans J~rd,,)::1!',ran '>:lfcrter

18 , -3- Engareal, ikke har Flaner ~m Bebyggelse, men han mener d~e, at Paelæg~else af Fredni~gsservitut bør medføre Erstatning. I sin Inds:illing til Statsministeriet ~m Fredni~gens Udvide!se udtaler Uinlsteriets,Predningsk",nsulent følgende: "De Fredningsinteresser, der knytter sig til S:edet, nemlig Bevaringen af n~gle anseelige Lyn~b&kker pas M&tr.~r. l~ m. m. fl. of Udsi~ten til disse ng Søen ~ver Matr.nr. 10 a m.fl. maa ses i Sam~eTh~æng, og Fredningen bør derfnr sø~es genr.e~f0rt s8t!tidie for hele Umraadet. Det bem3rkes i cenr.e F~rbindelse, at Areslerne og Udsigterne hører til n~gle af ~rreeø0mra3dets mest frednin6sv~rdile, og at Are~lerne maa sige: nu at være truede. Et enkelt uheldigt placeret Hus er ellerede føre~d Frednin~~planens Bekndtgørelse npført i ~mraauets Udka~t". Med de sidste 0rd sigtes til I~spektør L~n es Jus. Idet Vævnet ga~ske kan slutte sig til Knnsu!entens Udtalelse, ~kennes det~ at Fredningen b~r genr-e~f?res saaledes: De f~rann~vnte Arealer bør henligge i deres nuv~rende Tilstand, saaledes at det navnli~ er fnrbuft at ~pføre By~nin~~r af ~~celi Art, herunder Drivrr~se, Gara[er, B~der, Sk~re a; skæm~ende Indretnin~~r, sa3sn~ ledliir.~~~aster ~. lic~. Endvidere er det f'rbudt at f )retace Afcrsvning iller Jpfyldnili~ af det liaturli~e J'~dsrn~n eller henkaste Affa!d jerpaa, ligef~m B-pls~tning af Are81et ude~ Frednin~sn'v~ets Sa~tykke 0r f.rbudt. Fra jcn~e almind~]i~e R~cel :;]j~r d,~!~15ende Undta els~r: ad 1. Fru K"ren Eberth, ~htr.fr. le-m 'g II) i, skal vt're b:?rettig"et til?t byg~e ) Huse med Frednin;sn=vnets G,d~e~dtlse sf Beli~sen~~ed, "".:dss'td:':g, 0& 3eplsl}tYJin6_ uen f ':,~..~dne 5el-18:ltning :ned Hensyn til disse ~~se vi~ k~nne f 'r\'~~tes~ 'd::e~jt,rsor Lyrl~b~vnksnin;en iovrigt bevares Ir,s!,~kterl"nse, r:.~t~.!\r.1').1. Sn p:32se!jdebep18~tning jo'r kan SkJule Ju~et, anses Bn~ ønskelig ~~ er jerf~r till' dt. ~ Fru Kc.:ren:K.!,ndersen, J,'atr.~,r. l()b. Et en:,elt Eus kan opføres efter ll_vnete J: 'd'.cr,dclsem.:i.t. Beligcenhed o; Udseende. r,d '5. Gaerdejer C::;rlFeders" L,!:etr.rir Et mindre Beb~elseshus" vil k~n~e 0;,~øres i Ga~r1en~ ~~~hed ~fter n_r7:y~ 3'dk~~J~lse af N_v~et, ed ::;. Tt=:_r.dl:,"-= I\:'1rte:lser:, J~~:r.~:r.1(, p. =::t mi:lj:'2.'":.1.8 vil ;lae '!.re~}ets nw~~2t o:ji~-=-=ll:]c D.:;l ku~ _. e 0~/~.zr'2s e~ ei' :: v...;:;~s n::,t'::1ere 'J,j~sndelse, 11~)E:'2):I:.!l.re: 1 1E-t.:'lYl tjepl'1ntes :"'.;Q H-=n~)yn til..=rst8tnlnc: f::l t2,;:,:/ e~ f~:i1':~~lde: ej l. :8 Fru. Eaert:'ls Lns..::e 'ry" nt oy[..; t2r i~~..~jc.' ' ~'j'1et, '''[ db jet skønnes i hoj ~r d, at v~re i h~l:dec Inl~re2Ee, at 3a~~dejer Carl :edersens '~:e?j\=r frsaes, S8'TJt d~ d: T' jl~1æer fre:ns~t 11"'.3et be::ternt r.rs13tjliljc" "I"i",V, \'il der i":ke v y"e ~t +i11æ/;::;eo,:n:,e"';jern '.;en :r:::tat- ~ IrJs;'c~:t0r ];: r~~e. l~:,v:let sta,:.r.!.--; l s~~e u:' \rs t~~8ende ')ve:rf...,r d:-nnes 2r21.stni:'lo ~KY' AV )~ a:'vjf'er det 'JE:lf n r. :;Jet kf-::r.!1l'~:pe vcre tviv12()mt

19 -4-, herlde, et han har erhvervet Arealet for at bo i en fredelig og ubebygget Ezn, ~G Fredningen af' de tilstødende 3ru.r,deskø:mes at lted:r~ll~d~r/v:erdistigning af Inspek~ør 1bnges Ejend~m, at man -,m der havde været Hje~mel hertil- vilde have pas lagt ham at yde Bidrag tij Fredningens Gennemførelse. ~ Fru K~ren K. Andersen. Da Vf.;!Jd~g 7ejf'rhn -ldene paa hendes EJend~m er van~kelige, ~S da det er blevet tilladt hende at opføre eet Hus, skønnes der ikke ~t v~re ;rundiaz f~r at tijkende hende n'gen Erstatning. ~ Fru Anna ~:. ~hriste~sen. Selv nm hendes lille lod ved Søen, der er lavt beligcende "g fugtig, næppe er e~net til Bebyggelse, skø. nes det d~~ ri~elist at tijl~6se hende en Erstatning pas 400 Kr. ~ Ga:-rdejer Carl Ped'ersen. l;::vn~tc 11træder, at :al t Fald de Grunde, der ligger ved Vejen, egner sig til S~~~erhusbebYbbelse, ~v'rim'd det ik~e kan tijtrfdes, at der til Bebyg~else bør fri~ives en BI'.:nmebag Ganrden. Da det er tilladt C9rl T'edersen Bt plante Frugttræer, og opføre et mindre Hus, skønnes Srstotningen at kunne fastsættes til 9. (}(,\,Ar ~ Tandl~be N,~rtcn5en. DB A!e~1et er ~t lavt beliggende Engdrag, da :t3ebyggele'eil:ke hel t er b2.evet f 'rt'.ldt,skøn::es d ~r ik~:e at v;::re ;rund til et 'ill~~:e'sjeren n ':en Erstatning. ~ Fru ni g'll"rj::r,581;sen.da. 'F'recinL"renikke er 11 Einjer f,.,r Je!:ne:n:".."r2)ser... af "Sjerer..s :-ns1:er, vi] der i1t.:ke kul1l18 'til:\"-ences TI'een E~stgtnln5. ad 8 - ll. Ra.s'TJU sser" ctt;se:l'1",;y.nd.ser.. D'l disse AH:,_ler ikke k~n anses sn~ e6ngde til ~~by~~ejse, vil d2r kun kun~e ~ill,p;.!es Ejerne en ~rstatning for den af ~redli~:seervitjt~en føl[e~de V~rdif'!,Y'i g.:=lse, n~'i11ib n-::n:--l'1jd.svis 51/1/ I:r. 5(/ T~r. "'E: }(JJ'.1 i:r. Hereft3r bss~em~es: Ie f 'r~~nævnte Are~1er; ~~tr.~r. 10 m, 10 i, 10 l, lg b li) Y., lg a, 10 p. }(, n, 10 d, 10 b, le) c, a.lvir, "G 3 o c.::"e ~f 1\eje:1e?'y, Alsz~:derJ.p :J1').:n, f~ec.e2 i det f '"lr ar.. tj.j~-:t:mte ()~:ang I'Jg p~a den ~,ran o:stente ~~.r~de. :::,,:-:1 -:"r:-~3~nint-: ~ ij '{8!..des j'-!': Fru Anna I,:arie C:1J'ist,e!'~.n i E:'Y".L s:crre..!c1!1"2d, j-syj ~~b'!!led~ F12dnir..c 3f ~..rresø 'J-J:;jvE'2.ser, "-::;r..se~ c'='-: s-'rn ri(t~:ft, 8t.Jt~;tskees61J bxrer 2/3 3f UdGifterne e.jts':2 7.6 f )\.. :::r. :ne:jr;ne 'tertte.ll2bc-: 3.8 r /1 Kr. ujr'?des ef Fre2erl.:~:t 're A.rr.t. :~e!~j~tc. en Yi] Vire at ti:i.:j;yse S"':TI sel'vitutstlft'?""c1e ~ l... pg, å.: f"'r ny. Vl:te... :Jt=2-.:"''l~e.?~~,t~Jler~t hnr Fred.nir~"'...r1 ~\nl:~t ft"lr r. T -3: s P.c.."';'2n~::en. O'" '" I I

20 KORT>

21

22

23 I e DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden: e

24 Naturfredningsnævnet - for Frederiksborg amts 'nordlige fredningskreds Dommerkontoret \'\O~I til tjnderretmng ihentlola til natq1lrtred\imu1jg~ovei1ls 58. A'U'gø~e~sen~-{alll-på!{~aJges S~m REG. NR. t 111 OJtril~"fiiJ~n S~lftl\ie~seTh. Hørsholm, den 27. juli Polehavevej l, 2970 Hørsho~jO'cJ'i:l:y"e'i i1rscmi:"('t""'" '. Telefon (02) cl 9 FS. 107/ ,_, Vedr. matr. nr. 10 a Nejede by. Ved skrive~se af ll. juli 1983 har landinspektør K. Høgsberg Kristensen for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til udstykning. I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturfred- '",J ~ ~ ningslovens 34 (kendelse 16/ ) 1J.7, ~tk~ 1,.n~~ ~ 9.g. '-..] 47, a, stk. l, tilladelse til den ansøgte udstykning. Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturfredningslovens 64 a, s~fremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Fredningsstyrelsen, skovdistriktet samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. n~~rfredningslovens 58. IIhMiS \ P. H. Raaschou nævnets formand " ;. ',~., ' < 'lị 1!, <" 'j, ' Hr. landinspektør K. Høgsberg Kristensen Rørmosevej Gilleleje.".

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 01578.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00 Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-04-1952 Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNEz( REG. NR.1ys-

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen. 00691.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00691.00 Fredningen vedrører: landerslev Strand Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1939 Fredningsnævnet 21-06-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05619.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02 Fredningen vedrører: Klørhøj Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-03-1973 DEKLARATIONER>

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen.

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen. - ---------- 00875.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00 I. Domme Fredningen vedrører: Ordrup Mose la ksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 26-05-1943 Kendelser

Læs mere

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03692.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02 Fredningen vedrører: Borregård Hus Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 03-05-1966 DEKLARATONER>

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Forslag Dispensationer: sidst

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01019.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00 Fredningen vedrører: Strårup Skov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-03-1946 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n.

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n. 00342.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00 Fredningen vedrører: Solrød Strandpark Domme la ksations kom miss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-07-1932 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melby Strandadgang - Ophævet. Domme. Taksations komm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melby Strandadgang - Ophævet. Domme. Taksations komm iss io nen. 02024.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02024.00 Fredningen vedrører: Melby Strandadgang - Ophævet Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1952 Fredningsnævnet 03-04-1953 Kendelser

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02048.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.00 Fredningen vedrører: Kongelunden I Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-06-1953 Kendelser Deklarationer b'

Læs mere

03161.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00. Fredningen vedrører: Kjelderbakke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03161.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00. Fredningen vedrører: Kjelderbakke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03161.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03161.00 Fredningen vedrører: Kjelderbakke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1963 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammersholm. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammersholm. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05911.00 Fredningen vedrører: Hammersholm Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 08-02-1908 DEKLARATIONER>

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01441.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00 Fredningen vedrører: Nødebo Kirke la., Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1950 Kendelser Deklarationer ('\

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00365.00 Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00 Fredningen vedrører: Jomfruens Egede Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1932 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Lokalplan for en kontrolleret losseplads på Anholt. Lokalplanen er udarbejdet i 1986 af

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00. Fredningen vedrører: Tårup Kirke 06-01-1954. Domme. Taksations komm iss io nen.

02100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00. Fredningen vedrører: Tårup Kirke 06-01-1954. Domme. Taksations komm iss io nen. 02100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02100.00 Fredningen vedrører: Tårup Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet..., 21-01-1954, 07-01-1954, 06-01-1954 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02091.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02091.02 Fredningen vedrører: Karlby Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1953 05-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00869.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00869.00 Fredningen vedrører: Pibe Møllegård Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-02-1943 Kendelser Deklarationer 'e

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

005' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje. Domme. Taksations kom m iss ionen.

005' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje. Domme. Taksations kom m iss ionen. 005'58.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00558.00 Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 12-08-1937 Fredningsnævnet 11-06-1937 Kendelser

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere