PROJEKTÅRET 2012 I TAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTÅRET 2012 I TAL"

Transkript

1 PROJEKTÅRET I TAL Materialet består af to dele: Basistal rummer tal til overblik over deltagersammensætningen, og fordelinger over nøglevariable såsom etnicitet, hovedstof og hvilke erfaringer med behandlingssystemet deltagerne har fra tidligere. Formålet med disse basistal er at skabe et overblik over tendenser og ændringer i projektets deltagergruppe. Herigennem kan vi kontinuerligt sikre os, at behandlingsressourcerne fordeles på den mest hensigtsmæssige måde, og at de forskellige behandlingstilbud matcher de forskellige deltagere. Opfyldelse af succeskriterier er en statistisk gennemgang af, hvorvidt projektet i har nået egne målsætninger. Her findes fordelinger og overvejelser over projektets fremmødeprocenter og frafaldsprocenter, samt et overblik over, hvor mange af deltagerne, der fortsatte i behandling efter deltagelse i Projekt Over Muren. Langt hovedparten af projektets deltagere er varetægtsfængslede, og da deltagerene ofte kunne have glæde af et behandlingsforløb der varer længere tid end en varetægtsfængsling, er det netop et mål for os at hjælpe deltagerne videre i behandling efter overflyttelse eller løsladelse. 1

2 DATAGRUNDLAG Dokumentationen er udarbejdet på baggrund af data, som er genereret gennem Projekt Over Murens journalsystem. I var i alt 489 indskrivninger i projektet. Dette materiale fokuserer på deltagere, der har afsluttet et forløb hos os i årets løb, og derfor de deltagere, som stadig er aktive i projektet fraregnet. Det samme er personer, som af forskellige grunde er udskrevet umiddelbart efter visitationssamtalen, og som derfor ikke nåede at påbegynde et egentligt behandlingsforløb. Således udgør datagrundlaget for denne årsopgørelse 338 personer. N = 338 2

3 BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på målgrupper, etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet så ud for deltagerne i Projekt Over Muren i. Graferne illustrer udviklingen omkring disse variable siden januar. 1 MÅLGRUPPER Projektet differentierer indsatsen efter misbrugstype, alder og tidligere kendskab til systemet. Vi opererer med tre målgrupper: En ungegruppe for indsatte under 25 år (her vil hash som oftest være hovedstof), en substitutionsgruppe for deltagere, som får substitutionsmedicin (eller har et lignende stof som hovedstof) og som oftest har erfaring med behandlingssystemet, og en primærgruppe, som tæller de voksne deltagere, som primært bruger hash, alkohol, kokain eller andet. MÅLGRUPPE Antal Procent Primærgruppen % Ungegruppen % Substitutionsgruppen 59 17% I alt % 3

4 17% Fordeling på målgrupper 37% 46% Primærgruppen Ungegruppen Substitutionsgruppen Af illustrationen fremgår det, at deltagerene fra primærgruppen og ungegruppen tilsammen udgjorde over 80% af projektets samlede deltagergruppe i. Dette ser vi i projektet som positivt, fordi vi kan gøre en større forskel for disse grupper, end for en person, der får lægeordineret substitutionsmedicin og allerede har et indgående kendskab til behandlingssystemet. De unge har oftest lille eller ingen erfaring med behandling (se punkt 4) og mangler motivation til at begynde at arbejde med deres misbrug. POM tilbyder derfor ungegruppen en plads på motivationsafsnittet, hvor motivationsstimuleringen af de unge er samlet og intensiveret med bl.a. et intensiveret opfølgningsforløb, månedlig temaundervisning og samtaler med kontaktperson. 4

5 I fordelte de unge sig således på motivationsafsnittet: MOTIVATIONSAFSNIT Antal Procent Unge på MOT 65 52% Unge udenfor MOT 60 48% I alt % Over halvdelen af ungegruppen i projektet var placeret på motivationsafsnittet under deres indsættelse. Da afsnittet har begrænset mængde pladser og ressourcer samtidig med, at en del af de unge ikke har mulighed for at komme på afsnittet (eksempelvis fordi de er indrulleret i bandekriminalitet, deler sag med en anden fra afsnittet eller sidder på Blegdamsvejens Fængsel), anser vi andelen for rigtig fin. 2 HOVEDSTOF Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke stoffer der udgjorde hovedproblemet for deltagerne i projektets tre målgrupper. Af yderste kolonne ses fordelingen for alle deltagere, der har afsluttet et forløb hos POM i. De grå felter markerer kombinationer, der udelukker hinanden. 56% af projektets deltagere i brugte flere stoffer end ét. Tabellen dækker over det stof, som deltageren selv oplever som sit hovedstof. 5

6 Substitutionsgruppen deltagergruppe Den samlede Primærgruppen Ungegruppen HOVEDSTOF Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Alkohol 15 10% 7 6% 0 0% 22 7% Hash 84 55% % 0 0% % Kokain 38 25% 7 6% 0 0% 45 13% Ordineret substitutionsmedicin 0 0% 1 1% 43 73% 44 13% Heroin 0 0% 1 1% 15 25% 16 5% Andet 17 11% 4 3% 1 2% 22 7% Total % % % % Her kan vi se, hvordan en overvejende del af de unge har hash som hovedstof, mens fordelingen på hash, kokain, alkohol og andet (eks. amfetamin, ecstasy, hallucinogener, piller el. lign.) udligner sig mere for primærgruppen, hvor deltagerne er ældre. Dog er hash stadig det primære hovedstof for denne gruppe. I substitutionsgruppen får langt hovedparten, som navnet angiver, ordineret substitutionsmedicin. Illustration af fordelingen på hovedstof for deltagere i : 6

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fordeling på hovedstof Primærgruppen Ungegruppen Substitutionsgruppen Den samlede målgruppe Andet Heroin Ordineret sub.med. Kokain Hash Alkohol Af nedenstående graf fremgår det, hvordan udviklingen i brugen af hovedstoffer blandt projektets deltagere har ændret sig siden primo. Grafen baserer sig på sopgørelser: 7

8 70% Udvikling i fordeling på hovedstof 60% 50% 40% 30% 20% 10% Alkohol Hash Kokain Ordineret sub.med. Heroin Andet 0% Af grafen ser vi, hvordan hash generelt har fyldt meget i projektet gennem de seneste to år, da det har været hovedstof for over 50% af deltagerne de seneste 1 ¾ år. Med undtagelse af Kvartal, har andelen af substitutionsmedicinsbrugere generelt været lavere i år, end hvad vi har set de to foregående år. Til gengæld ser vi, hvordan kokain i slutningen af år andelsmæssigt er nået det højeste niveau i 2 år. 8

9 3 ETNICITET ETNICITET Substitutionsgruppen* målgruppe Den samlede Primærgruppen* Ungegruppen** Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Etnisk dansk % 63 52% 37 64% % Efterkommer 36 24% 54 45% 8 14% 98 30% Indvandrer, flygtning, andet 17 11% 4 3% 13 22% 34 10% Total % % % % *1 person udeladt pga. manglende oplysninger, **4 personer udeladt pga. manglende oplysninger Illustreret ser fordelingen på etnicitet for projektets deltagere i således ud: 9

10 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fordeling på etnicitet Primærgruppen Ungegruppen Substitutionsgruppen Den samlede målgruppe Indvandrer, flygtning el. udlænding u. opholdstilladelse Efterkommer af indvandrer el. flygtning Etnisk dansk Som det fremgår af ovenstående tabel og diagram, er andelen af efterkommere efter indvandrere/flygtninge størst blandt de unge. Her er der næsten lige så mange med anden etnisk baggrund som med etnisk dansk baggrund. Andelen af efterkommere er mindre i primærgruppen (24%), og endnu mindre igen blandt substitutionsbrugerne. Til gengæld følger andelen af indvandrer/flygtninge/udlændinge det omvendte mønster: Der er flest i substitutionsgruppen (22%) og meget få i ungegruppen (3%). Nedenfor er udviklingen i fordeling på etnicitet over de seneste 3 år illustreret: 10

11 80% Udvikling i fordeling på etnicitet 70% 60% 50% 40% 30% 20% Etnisk dansk Efterkommer Udlænding / flygtning / Andet 10% 0% Her kan vi se, hvordan de etniske danskere i løbet af år har udgjort en mindre og mindre procentdel af den samlede deltagerskare. I Kvartal var der i projektet historisk lille andel etniske danskere, mens der i år har været et relativ større antal efterkommere end i året før. Vi har ligeledes haft en lidt større andel udlændige/flygtninge i projektet i end i. Det er positivt, at POM får fat i mange personer, som ikke er etnisk danske, da erfaring viser, at denne gruppe er langt sværere at få til at søge behandling end de etniske danskere. Derfor får POM her fat i en gruppe, som ellers er svær for misbrugsbehandlingssystemet at nå. Det fremgår 11

12 når vi ser på, hvorvidt deltagerne er systemkendte eller ej, når de bliver indrulleret i projektet, hvilket fremgår af næste punkt (4). 4 SYSTEMKENDTHED Deltagerne i Projekt Over Muren havde i følgende kendskab til behandlingssystemet ved indskrivning i projektet: Substitutionsgruppen målgruppe Den samlede TIDLIGERE KONTAKT TIL Primærgruppen* Ungegruppen* BEHANDLINGSSYSTEMET Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Systemukendt 87 57% 84 68% 4 7% % Tidl. behandling under afsoning 21 14% 11 9% 1 2% 33 10% Tidl. behandling i frihed 30 20% 24 19% 19 32% 73 22% Tidl. behandling både afsoning og frihed 15 10% 5 4% 35 59% 55 16% Total % % % % * 1 person udeladt pga. manglende oplysninger For lidt over 50% af alle deltagerne i projektet var det altså første gang, de skulle sætte ord på deres stofmisbrug, da de blev indskrevet i POM. Det er især ungegruppen, som trækker procentdelen opad: 68% af de unge har aldrig været i berøring med behandlingssystemet, før de blev indskrevet i projektet. Også i primærgruppen er mange systemukendte inden POM; her er andelen 57%. Det er selvfølgeligt i subgruppen, at der er meget få systemukendte, fordi det netop er gennem behandlingssystemet, at de får ordineret substitutionsmedicin. 12

13 Det er et billede, der går igen år efter år, da andelen af systemukendte deltagere i projektet i hovedreglen svinger omkring de 50%, som det fremgår af udviklingsgrafen nedenfor. Dog fremgår det også af grafen, at antallet af systemukendte er steget markant mod udgangen af år, og i Kvartal lå på et hidtil uset højt niveau på næsten 60%. Det bliver derfor spændende at følge, om denne udvikling fortsætter i % Udvikling i fordeling på systemkendskab 60% 50% 40% 30% 20% 10% Systemukendt Tidligere behandling i frihed Tidligere behandling inden for kriminalforsorgen Tidligere behandling i både frihed og krim 0% Vi er i Projekt Over Muren meget stolte af, at vi får fat i så stor en andel, som behandlingssystemet ikke tidligere har fået fat i. Dette hænger i høj grad sammen med, at vi i projektet mange deltagere med anden etnisk baggrund end dansk, da efterkommere af flygtninge og indvandrere ikke er lige så disponerede for at modtage behandling, som 13

14 andre etnicitetsgrupper. Dette fremgår af nedenstående tabel, som viser sammenhængen mellem systemkendskab og etnicitet: Flygtning / Etnisk dansk* Efterkommer* ETNICITET OG SYSTEMKENDTHED Indvandrer / Andet Antal Procent Antal Procent Antal Procent Systemukendt 89 45% 66 68% 15 44% Tidl. behandling under afsoning 19 10% 11 11% 3 9% Tidl. behandling i frihed 48 24% 12 12% 12 35% Tidl. behandling både afsoning og frihed 43 22% 8 8% 4 12% I alt % % % * 1 person er udeladt pga. manglende oplysninger Som det fremgår af tabellen ovenfor er 68% af efterkommere af indvandrere og flygtninge ukendte for behandlingssystemet inden deres deltagelse i POM, hvilket er en noget større andel end de 45% af de etniske danskere, som aldrig tidligere har modtaget behandling for deres misbrug. Samtidig har 24% af danskerne været i behandling i frihed, hvilket kun er tilfældet for en halvt så stor andel, nemlig 12%, af efterkommerne. Der er også markant færre efterkommere, som har både har modtaget behandling under afsoning og frihed, end der er bland de etniske danskere: Kun 8% af efterkommerne mod 22% af de etniske danskere har været i behandling begge steder. Her har vi altså at gøre med en gruppe, som er svære at nå, og som POM er de første til at få i tale omkring deres misbrug. 14

15 UDVIKLINGSTAL: SAMMENLIGNING TIL SUCCESKRITERIERNE Dette punkt forholder sig til Projekt Over Murens tre succeskriterier, og viser, om projektet samlet set har levet op til egne målsætninger for de deltagere, der har færdiggjort et behandlingsforløb hos Projekt Over Muren i. SUCCESKRITERIUM # 1 75 % AF DELTAGERNE MØDER TIL MINIMUM 75 % AF DE AFTALTE SAMTALER Dette succeskriterium skal afspejle deltagernes holdning til projektet, ved at måle på, hvorvidt de møder op til de aftalte samtaler eller ej. Det er antagelsen, at møder man op til mere end ¾ af samtalerne, er man også positivt indstillet overfor, hvad man får ud af disse samtaler og deltagelsen i projektet mere generelt 1. Projektet skelner mellem ikke-godkendte og godkendte afbud. De ikke-godkendte afbud er situationer, hvor deltageren slet og ret ikke har lyst til samtalen, mens de godkendte afbud er de samtaler, som aflyses, fordi deltageren har en anden aftale i eller uden for fængslet - eksempelvis med sin advokat, læge eller fordi han skal møde 1 Det skal siges, at vi også evaluerer deltagernes holdning til projektet mere kvalitativt, idet vi ved afslutningen af basisforløb samt ved alle gruppeworkshops benytter os af dertil udarbejdede spørgeskemaer, hvor deltagerne bliver opfordret til at evaluere forskellige aspekter af behandlingen, samt komme med egne kommentarer til hvad, de vil tage med sig fra behandlingen, hvorvidt og hvorfor de vil anbefale projektet til andre, og hvad de kunne forestille sige, kunne gøres anderledes og bedre. 15

16 i retten. De sidstnævnte afbud bør ikke tages som udtryk for manglende lyst til at deltage i behandlingen, og er derfor fjernet fra nedenstående tabel, så billedet ikke fordrejes. Den samlede REELT FREMMØDE målgruppe Antal Procent Under 50% fremmøde 0 0% Under 75 % fremmøde 4 1% 75% fremmøde eller derover % 90 % fremmøde eller derover % 95% fremmøde eller derover % Total % Af den fremhævede række i tabellen fremgår det, 99% af deltagerne møder til 75% eller flere af de aftalte samtaler. Dermed lever projektet op til dette succeskriterium. Vi har også medtaget et par andre fremmødeprocenter, idet vi på projektet arbejder med at forny og forhøje vore succeskriterier. Af de to øverste rækker fremgår det, at ingen deltagere fremmøder til under 50% af samtalerne, mens kun 1% fremmøder til mellem 50% og 75% af samtalerne. De fleste deltagere (hele 85%) møder op til 95% af samtalerne eller derover, mens et succeskriterium på 90% fremmøde ville blive opfyld for 92%. POM har ligeledes levet op til dette succeskriterium i de foregående er: 16

17 100% 95% 90% 98% Udviklingen i fremmøde: Andel deltagere, der fremmøder til over 75% af samtalerne 93% 96% 100% 99% 98% 98% 99% 98% 99% 99% 100% 85% 80% 75% SUCCESKRITERIUM # 2 HØJST 25 % FRAFALD Vi måler på frafaldet for at sikre os, at andelen af deltagere, som projektet ikke kan hjælpe, er minimal. Målet siger samtidig også noget om deltagernes holdning til projektet, idet deltageren kan lade sig udskrive mod projektets 17

18 ønske. Frafald er netop defineret ved, at deltageren udskrives af projektet enten mod eget ønske eller mod projektets ønske, fordi behandlingsforløbet i sådanne tilfælde ikke gennemføres som planlagt i behandlingsplanen. Den samlede FRAFALD målgruppe Antal Procent Udskrevet mod projektets ønske 7 2% Udskrevet mod eget ønske 3 1% Forløb, der fulgte behandlingsplanen % Total % Af tabellen ses, at kun 10 forløb ud af 338 er blevet afbrudt (overførsel til anden institution inden for Kriminalforsorgen eller løsladelse tæller ikke som frafald, da dette er vilkårene for arbejdet i fængselsregi). En frafaldsprocent på 3% er ganske lavt, og betyder, at projektet lever flot op til målsætningen. Af grafen nedenfor fremgår frafaldsprocenter opgjort pr. for de sidste 3 år. Her ser vi, at tendensen til et meget lavt frafald er gennemgående: 18

19 Udvikling i frafald 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 8% 5% 3% 5% 1% 2% 6% 3% 3% 5% 1% Af grafen ser vi også, at frafaldet har været rimeligt konstant lavt gennem hele : mellem 1% og 5%. SUCCESKRITERIUM # 3 50 % MØDER TIL FØRSTE AFTALE EFTER UDSKRIVNING FRA PROJEKT OVER MUREN Tabellen viser, hvor mange af deltagerene i Projekt Over Muren i, der mødte op til første aftale på det behandlingssted, de er henvist til efter POM. Behandlingen kan være i frihed såvel som inden for kriminalforsorgen. Deltagere, der er udskrevet til et anonymt behandlingstilbud, fordi de er færdigbehandlede eller er udskrevet uden videre tilbud, er fjernet fra datagrundlaget, da vi ikke kan følge op på disse personer. 19

20 Uoplyste dækker over personer, som vi endnu ikke har fulgt op på, eller som ikke har haft mulighed for at afholde første møde, da vi fulgte op på deres videre forløb. FREMMØDE TIL FØRSTE MØDE EFTER UDSKRIVNING Den samlede målgruppe Antal Procent Mødte ikke op 59 20% Mødte op % Uoplyst 25 8% Total % Som det fremgår af tabellen, overholdes også dette succeskriterium samlet set, med 72% fremmødte. Af grafen nedenfor ses, at trods udsving i andelen af deltagere, der møder til behandling efter POM, har niveauet hele tiden ligget et stykke over de 50%, som er vores succeskriterium. I slutningen af har andelen af deltagere, der er fortsat i behandling været den højeste i projektets historie, og det er vi stolte over på POM, da det er et vigtigt mål i vores daglige arbejde. 20

21 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 69% Udvikling i fremmøde efter udskrivning 61% 60% 75% 69% 70% 73% 62% 64% 58% 79% 82% Der er en generel tendens til, at de deltagere, der udskrives til behandling indenfor kriminalforsorgen, i højere grad møder op, end de, der udskrives til et behandlingstilbud i frihed. Lad os derfor se nærmere på, hvordan fremmødet fordeler sig i forhold til, hvad deltagerne er udskrevet til: 21

22 100% 90% 80% 96% 93% 95% 86% 100% 88% 98% 98% 95% 94% 97% 93% 100% 70% 71% 71% 60% 50% 53% 53% 59% 56% 50% 48% 54% 40% 40% 40% 43% 43% Andel der møder op i til behandling indenfor Krim 30% 28% 30% 27% 30% 20% 10% Andel der møder op til behandling i frihed 0% Af grafen fremgår det, at vi gennem hele projektets historie har haft en meget høj fremmødeprocent blandt de deltagere, der fortsætter i behandling inden for kriminalforsorgen, mens det har været en større udfordring at få 22

23 dem, der udskrives til et behandlingstilbud i frihed, til at fortsætte med misbrugsbehandlingen. I nåede vi et lavpunkt i andel fremmødte i frihed i Kvartal, mens vi har arbejdet os hen imod flottere resultater i slutningen af året. Fremmøde i frihed har dog altid været en udfordring for projektet, og vi fortsætter med at fokusere på motivationsarbejdet i

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder og hovedstof så ud for de deltagere, der blev udskrevet

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

PROJEKTÅRET 2011 I TAL

PROJEKTÅRET 2011 I TAL PROJEKTÅRET I TAL DATAGRUNDLAG Dokumentationen er udarbejdet på baggrund af data, som er genereret på baggrund af Projekt Over Murens journalsystem. I var i alt 335 indskrevet i projektet, mens datagrundlaget

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder og hovedstof så ud for de deltagere, der blev udskrevet

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Projektåret 2013. Følgende årsrapport behandler to temaer. 1. Basistal for 2013 2. Opfyldelsen af succeskriterier for 2013

Projektåret 2013. Følgende årsrapport behandler to temaer. 1. Basistal for 2013 2. Opfyldelsen af succeskriterier for 2013 Projektåret 2013 Følgende årsrapport behandler to temaer 1. Basistal for 2013 2. Opfyldelsen af succeskriterier for 2013 Basistal 2013 leverer et indblik i dels deltagersammensætningen, når det kommer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Evaluering af projekt Job og uddannelse for varetægtsfængslede unge - JUVU. August 2010 december 2011

Evaluering af projekt Job og uddannelse for varetægtsfængslede unge - JUVU. August 2010 december 2011 Evaluering af projekt Job og uddannelse for varetægtsfængslede unge - JUVU August 2010 december 2011 Malene Windfeldt April 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Præsentation af JUVU... 4 Formål...

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

PAV - Projekt Andre Valg

PAV - Projekt Andre Valg 2015 PAV - Projekt Andre Valg erfaringsopsamling En kvantitativ og kvalitativ erfaringsopsamling Iværksat af Socialstyrelsen Erfaringsopsamling: Leif Vind 30-12-2015 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. INTRODUKTION

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb Selvevaluering 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb... 1 Gennemsnitlig længde af grundforløb... 3 Undersøgelse af elevernes gennemførelsesprocent

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt januar 2006 er: Belægget tegner i 2005 til at blive det højeste i ti år. Belægningen

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

Brugerundersøgelsen Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse

Brugerundersøgelsen Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse Brugerundersøgelsen 2014 Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen

Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen 7. januar 2015 Sagsbeh: ShRa & ToNi Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Budget og analyse Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen Bilaget er overordnet inddelt i tre hovedspor. Første og anden del

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Notat. Til: Ungekoordineringsgruppen Kopi til: Fra: Jobcenter Assens. Tilgangen til kontanthjælp

Notat. Til: Ungekoordineringsgruppen Kopi til: Fra: Jobcenter Assens. Tilgangen til kontanthjælp Notat Til: Ungekoordineringsgruppen Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Tilgangen til kontanthjælp Indeværende notat er udarbejdet på baggrund af afholdte visitationssamtaler i perioden maj-december 2012.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden AFDELINGSRAPPORT SUF Stranden Introduktion Denne rapport er udarbejdet på baggrund af datamateriale fra Det Sociale Udviklingsindeks (sui.dk), hvor socialkonsulenterne i Den Sociale Udviklingsfond hvert

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 NOTAT LARS BENJAMINSEN ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 Der er i Århus kommune i alt registreret 337 hjemløse i hjemløsetællingen, uge 6 2007, svarende til 0,11 % af

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012 1 ; - Årsrapport omhandlende tandsundhedsudviklingen i Struer frem til 2012 er baseret på talmateriale fra Sundhedsstyrelsen. På grundlag af indberetning af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser U-turn i tal 2012 Antal unge i behandling Der har i alt været 92 unge i behandling i løbet af 2012, svarende til 109,5% af målet. Omregnet til årspladser har det faktiske unge været 38,1 svarende til 105,8%

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Status på den dynamiske beskæftigelsesplan

Status på den dynamiske beskæftigelsesplan Status på den dynamiske beskæftigelsesplan 2016-17 Virksomhedsindsatsen For virksomhedsindsatsen måles der på følgende: - Delmål: Antallet af rekrutteringsopgaver skal være forøget i forhold til 2015,

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter og Sundhedsfaglig i Myndighed SIB VBGS Anmodning Afslut (Sundhedsstyrelsens & Statens Serum Institut)

Læs mere

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Holdninger og vurderinger blandt indsatte forældre i fængsler og arresthuse Børneansvarligordningen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere