Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag."

Transkript

1 Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører Sofus Bauditz morsomme Lystspil Ved Vintertid paa Nordskov, ogsaa kaldet Sne. Stykket er af et meget fornøjeligt Indhold, og Rollebesætningen synes at være god. Carl Lauritsen spiller Jægermesteren, Poul Møller Løjtnant Høy, Ove Bassøe optræder selv som den konfuse Dr. Thaning. Fru Marie Bassøe som Jægermesterens ældste Datter og Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 10/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Budgettet vedtaget. En Forhandling om Huslejeloven. Nykøbing Byraad holdt Møde i Mandags Aftes med kun 10 Sager paa Dagsordenen. Budgettets 2. Behandling gik forholdsvis let fra Haanden, men var desuagtet saa omstændelig, at Mødet trak ud i ca. 3 Timer, hvilket dog i Sammenligning med adskillige Fortilfælde er for intet at regne. Man naaede da ogsaa at faa tilendebragt Behandlingen, uden at de vise Fædre maatte søge Styrke i en ekstra Aftensmad, hvad ellers i Reglen har været Tilfældet ved Budgettets 2. Behandling. Glædeligt Nytaar. Borgmesteren indledede Mødet med at ønske Medlemmerne glædeligt Nytaar og med Ønsket om godt Samarbejde i det kommende Aar. Huslejelovens Forlængelse. Her som de fleste andre Steder gav Ministeriets Forespørgsel om Huslejelovens Forlængelse eller Ændring Anledning til en Meningsudveksling, hvor Konservatisme og Demokrati var at finde paa hver sin Side af Stregen. I indberetningen fra Huslejenævnets meddeltes, at Nævnet i den for løbne Del af Aaret havde haft 55 Sager pm Lejeforhøjelse og 8 Opsigelser til Behandling. Paa spørgsmaalet om Huslejelovens Forlængelse stod Nævnets Medlemmer skarpt delte, idet samtlige Lejerrepræsentanter ønskede Loven Forlænget, medems samtlige Repræsentanter for Ejerne ønskede

2 den ophævet, en Tvedeling, der ogsaa gav sig til Kende i Byraadet. Jacob Jensen stillede Forslag om, at Byraadet skulde udtale sig for Lovens Bortfald, og motiverede det med, at vi alligevel en Gang skulde ind i en Overgangsperiodes Ubehageligheder. Der kunde vel være Grund til udtalte han at faa indført et Værn mod en ublu Opskruning af Lejen, men det vil der nok ogsaa i alle Tilfælde blive sørget for; derimod bør der ingen Indskrænkninger være i Ejerens Opsigelsesret. P. Frederiksen: Tiden er absolut ikke inde endnu til Lovens Bortfald. Ophæves den, vil Boligudvalget faa meget at bestille med at skaffe Plads til de husvilde, thi i saa Fald vil der gaa en Opsigelsesbyge hen over Byen. Mange vil blive husvilde, fordi de ikke vil kunne betale den Leje, der i saa Fald bliver forlangt. Karl Petersen sluttede sig hertil. Vi har netop nylig set et udslag af Ejernes Glubskhed, som den nuværende Lov dog i nogen Grad kunde bremse. Jacob Jensen: Grunden til, at det er saa smaat med Lejligheder, er den bestaaende Huslejelov. Ophæves den, kommer der nok Gang i Byggeriet. Kragh: Som Medlem af Boligudvalget har jeg det Indtryk, at Huslejeloven ikke paa nogen Maade kan undværes. J. Meyer: En ny Huslejelov vil vel blive en Afviklingslov. Mulig den ny Lov om Statslaan til Boligbyggeriet vil sætte Gang i Byggeriet, men indtil vi ser Resultatet af denne Lov, tør jeg ikke gaa med til at anbefale en Ophævelse af Loven. P. Fredriksen: Huslejeloven genere ikke Nybygningerne, eftersom disse er undtagen fra Lovens Bestemmelse. Jacob Jensen: Nej, men den afholder jævnt velstillede Folk fra at bygge eget Hus, thi naar disse under Lovens Bestemmelse kan komme til at bo for Halvdelen af den Leje, som de vil komme til at sidde for i eget Hus, er det rimeligt, at de undlader at bygge. M. Olsen: Efter de faldne Udtalelser maa man faa den Tro, at Husejerne tilhører en særlig rovbegærlig Kategori af Mennesker. En saadan Antagelse er dog grundløs. Vi kan godt vise dem den Tillid at udtale os for Lovens Bortfald. Ved Afstemningen stemte kun M. Olsen og Jacob Jensen for Lovens Ophør, medens de øvrige Medlemmer stemte for Bibeholdelse. Tilskud til Folkebiblioteket. Udvalget indstillede at forhøje Bibliotekets Husleje til 1600 Kr., og give dette Beløb plus 500 Kr. i Tilskud. J. Meyer: Den Plan leder sig ikke realisee. Statens Bibliotekstilsyn vil nemlig aldrig godkende en Husleje paa 1600 Kr. Faar Biblioteket kun de 500 Kr. i Tilskud, vil det blive yderst vanskeligt at føre Institutionen videre. M. Olsen: Vi skal spare, og det er et Felt, hvor der uden Skade kan spares. Der er ingen Mening i at give gratis Udlaan. Betaler Laanerne, vil Biblioteket derved faa rigelig Erstatning for Kommunestilskudets Nedsættelse. J. Meyer: Tværtimod; thi det vil medfører en meget klækkelig Beskæring af Statskassens Tilskud, idet Forudsætningen for dette er, at baade Bogudlaan og Adgangen til Læsestuerne skal være gratis. Jeg vil meget beklage, om man driver Sparsommeligheden saa vidt, at Bibliotekets kulturelle Opgave indskrænkes. Han foreslog 800 Kr. kontant plus Husleje.

3 Borgmesteren: En vilkaarlig Forhøjelse af Lejen lader sig ikke praktisere, thi vi maa respektere Lejekontrakten, der lyder paa 1100 Kr. Jeg kunde godt tænke mig af give disse samt 1000 Kr. kontant. P. Frederiksen: Jeg vil nødig skade Biblioteket, men har kan spares Penge. Der veksledes endnu en lang Række Replikker, hvoraf det fremgik, at Medlemmernes Kendskab til Sagens Enkeltheder var yderst primitiv, hvorfor man sluttelig vedtog at vise den tilbage til fornyet Overvejelse i Udvalget. Budgetbehandlingen. Denne fik et yderst stilfærdigt Forløb, indtil man naaede Elektricitetsudvalgets Budget, hvor Borgmesteren spurgte Udvalget, hvorledes dette foretog Beregningen for gratis Stikledning til nyankomne. Det forekommer mig, udtalte Borgmesteren, at Udvalget har ydet en meget dyr gratis Stikledning til Murermester K. Th. Nierlsens nye Ejendom. Den vil Forbruget vist faa meget vanskelig ved at forrente? Kragh: Det er ikke en Stikledning, men en Hovedledning fra Grundsvigsvej til Vinkelvej, hvor vi forventer med Tiden at faa flere Forbrugere. Den egentlige Stikledning ind til Ejendommen har kun kostet ca. 40 Kr. Borgmesteren: Tanken kan være god nok, men jeg synes, det var bedre, om Udvalget søgte Byraadets Bemyndigelse, naar det bygger ny Hovedledning. Var man kommen til Byraadet, var det maaske ogsaa tvivlsomt, om Gadebelysningen ude paa Vestre Lyng var gaaet igennem. Kragh: Udvalget har holdt sig indenfor Rammen af den budgetterede Sum til Nyanskaffelse, og jeg kan ikke indrømme, at vi har overskredet vor Kompetence. Belysningen paa Vestre Lyng koster ikke stort, og den var nødvendig paa Svinget af den strækt trafikerede Vej. Borgmesteren: Fordi Udvalget holder sig indenfor Budgettets Rammer, kan det dog ikke bygge, hvad det vil. Da der ved Lov er paabudt Lygtetvang for alle Køretøjer, anser jeg Belysningen af Vejene ude paa Landet som Luksus. Iversen: Lygten paa Svinget gør god Nytte. De andre kunde maaske nok undværes. Men Belysningen af Egebjergvejen har forbavset mig. Det var nemlig en Forudsætning, da der blev lagt Lys op gennem Skoven, at saa skulde til Gengæld Egebjergvejens Belysning bortfalde. Jacob Jensen: Der er ingen Tvivl om, at Udvalgets egenmægtige Nyanskaffelser er i Strid med Byraadsvedtægten. Kragh: Lygterne paa Egebjergvejen har afhjulpet et stort Savn. Der er da heller ingen Grund til at være saa fedtet. Borgmesteren: Det er ikke for at være fedtet, jeg har paatalt Forholdene, men fordi jeg ikke kan tie stille til, at Udvalgene sidder Byraadsvedtægten overhørig. Johs. Olsen: For Eftertiden skal Byraadet nok faa alle Gas- og Vandværkets Sager til Behandling. Kragh: Ja, jeg kan sige det samme for Elektricitetens Vedkommende. Borgmesteren: Saa er alt jo saare vel. De kommunale Bygninger. Johs. Olsen forelagde Resultatet af Udvalgets Overvejelse for at skaffe Balance. Naar Lejen i Lindehuset forhøjes til 10 Kr. for Etværelses Lejligheder

4 og 12 Kr. maanedlig for Toværelsers, mente han, der kunde skaffes Balance. Amtsstuegaardens Beboere kan ogsaa nok taale et Lejepaalæg. Dem, der har kontrakt, kan vi dog først opsige til 1. November. Andre har med Skam at melde ingen Kontrakt, og med disse vil der i den nærmeste Tid blive optaget en Forhandling. Badeanstalten ved Nordstrand og den gamle Skole i Svanestræde er der intet Udkomme med. Jacob Jensen: Amtstuegaarden skal gøres rentabel. Paa Badeanstaltens Status kan maaske bedres ved at der tages Betaling for Badning. Toværelsers-Lejlighederne i Lindehuset bør koste betydeligt mere end 12 Kr. maanedlig. Johs. Olsen: Det drejer sig kun om et ordentlig Værelse og et meget lille, saa den foreslaaede Leje er vist høj nok. Arbejdsanvisningen. M. Olsen: Paa Foranledning af den Forhandling, der er ført i Holbæk, kunde jeg ønske oplyst, om man her mener, Arbejdsanvisningskontoret gør Nytte for Pengene. Borgmesteren: Det maa Karl Hansen vide. Karl Hansen: Da jeg er Part i Sagen, vil jeg nødig udtale mig. Min private Mening er, at Kontorerne burde nedlægges. Grundene herfor vil jeg ikke anføre. Arbejdsanvisningen er god for de tekniske Fag, fordi Kontorerne staar i Forbindelse med hinanden Landet over. For Arbejdsmænd er der heller ikke daarligt, da den lette Adgang til at faa Arbejdskraft maaske medfører, at der bliver udført Arbejde, som ellers havde faaet Lov at ligge stille. Men om dette er Pengene værd, som det koster, er en anden Sag. I øvrigt er det ved at udvikle sig til et Kontrol- og Statistikkontor. Hermed var Telestrømmen over Budgettet udtømt, uden at der fra nogen Side var ytrer Ønske om at faa foretaget hverken Nedsættelser eller Forhøjelser. Udkastet vedtoges enstemmig, som det forelaa i Kasseog Regnskabsudvalgets Affattelse. Omtale 23/1 (fuldt gengivet) Den ny Bankbygning i Nykøbing vil formentlig nu blive til Virkelighed. Arkitekt Andersen er nu færdig med Udarbejdelse af Tegninger og Beskrivelser, saa Arbejdet, som det fremgaar af omst. Annonce, nu er blevet udbudt. Der er i Opslaget taget det Forbehold, at kun Haandværkere fra Odsherred kan indgive Tilbud, og disse skal være indgivet til Bankens Kontor inden Lørdag den 3. Februar, hvilken Dag Tilbudene vil blive aabnet. Omtale 3/2 (fuldt gengivet) Den nye Bankbygning i Nykøbing. Licitationen i Dag. I Formiddags aabnedes de indkomne Tilbud paa Opførelse af den nye Bygning for Banken for Nykøbing og Omegn. Der var indkommet følgende Tilbud: Tømrerarbejdet: Tømrer Laurits Nielsen, Nykøbing 14,900 Kr., Odin Haukohl, Nykøbing, 16,167 Kr., J. L. Olesen, Nykøbing, 16,250 Kr. Martin Illemann, Braade 14,859 Kr., N. Frandsen, Nykøbing, 15,265 Kr., Olaf Larsen, Vig, 15,349 Kr., Carl Andersen, Nykøbing, 15,400 Kr. Snedkerarbejdet: Madsen og Mørch, Nykøbing, 9785 Kr., Adolf Nielsen, do., 10,157 Kr., Christensen og Haukohl, do., 14,500 Kr., L. S. Poulsen, do., 10,000 Kr. Blikkenslagerarbejdet: Jul. Hansen, Nykøbing, 1300 Kr., Alfr. Bendtsen, do., 830 Kr.

5 Varmeanlæg: Brødrene Hansen, Nykøbing, 11,200 Kr., Lange og Anker Heegaard ved Chr. M. Jacobsen, Nykøbing, 12,250 Kr., Hess, Vejle, ved Købmand H. Hansen, Nykøbing, 12,223 Kr., Andreasen og Henningsen, Købehavn, 11,500 Kr., Aksel von der Lieth, København, 11,300 Kr. Spildevandsanlæg: Blikkenslager J. Hansen, Nykøbing, 1645 Kr., Blikkenslager Alf. Bendtsen, do., 1430 Kr. Kloakanlæg: Entreprenør Otto Larsen, Nykøbing, 1400 Kr., Entreprenør Jens Nielsen, do., 1195 Kr., Entreprenør And. Jensen, do., 1889 Kroner. Murerarbejdet: Chr. L. Johansen, Nykøbing, 37,500 Kr., K. Th. Nielsen, do., 39,943 Kr., Andreas Hansen, Vig, 42,000 Kr., H. C. Petersen, Nykøbing, Kr., J. S. Hansen, do., 31,400 Kr. Elektriske Installationer: Installatør P. Larsen, Nykøbing, 2660 Kr., Installatør Ernst Olsen, do., 2490 Kr. Samtlige laveste Tilbud udgør herefter 73,189 Kr. Arkitekt Andersens Overslag paa de udbudte Arbejder var 73,300 Kr. Ved et Bestyrelsesmøde i Eftermiddag blev samtlige laveste Tilbud antaget. Omtale 16/2 (fuldt gengivet) En Radio-Aften i Nykøbing. For hver Dag, der gaar, bliver Interessen større og større for Radioens Mysterier. Rundt omkring i Landet arbejder ivrige Radioamatører i Smug for at opsnappe noget af Luftens Mystik; med andre Ord: Folk har faaet Radio paa Hjernen. Ogsaa i Nykøbing findes der mange, hvis Interesse for den traadløse Telefoni og Telegrafi er stor; der gaar i det mindste Masser af Rygter om, at vi har Amatører i denne Kunst; hidtil har de traadløse Modtagerstationer dog vist været lydløse. For at bringe mere Klarthed over det interessante i den store Opfindelse arrangerer Haandværkerforeningen Mandag Aften en Radio-Aften paa Hotel Phønix, hvortil alle har Adgang. Ingeniører fra det store Radio-Firma Lorenz, der bl. a. har bygget Lyngby Radio og for Tiden etablerer den traadløse Forbindelse med Bornholm, vil paa Lørdag og Søndag opstille en mængde traadløse Apparater. Redaktør Elias Nielsen, København, vil holde Foredrag i letfattelig og populær Form om, hvad det er for Naturkræfter, der virker i den traadløse Telegrafi og Telefoni. Derefter vil der senere blive givet Koncert pr. Højttaler fra Lyngby Radio. At der den Aften vil blive fuldt Hus paa Phønix, er der næppe Tvivl om. Omtale 28/2 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad afholdt i Mandags Aftes et meget kort Møde med 13 Sager paa Dagsordenen, hvoraf de 8 var

6 Efterretningssager, og de øvrige var ikke af gennemgribende Betydning. Den vigtigste var en Indstilling fra Gade- og Vejudvalget angaaende Regulering af Grundtvigsvej fra Ahlgade til Bagstræde. Anledningen hertil var, at Bankens Byggeprojekt har været fremsendt til Bygningskommissionens Godkendelse; men da dette Projekt er i Modstrid med Byggeloven derved, at viser et skarpt Hjørne paa Hjørnet af Ahlgade og Grundtvigsvej, havde Kommissionen overladt Byraadet at afgive sit Votum i Sagen. Gade- og Vejudvalgets Indstilling gik ud paa, at man vel kunde forsone sig med det skarpe Hjørne, naar saa Banken til Gengæld afgav en Strimmel Jord langs hele Grundens Længde mod Grundtvigsvej og paa denne anlagde et Fortov. M. Olsen og Jacob Jensen fandt denne Fordring vel glubsk overfor Banken. Borgmesteren mente, at Byraadet nødvendigvis maatte kræve Jord til Anlæg af Fortov, og vilde Banken ikke godvillig afgive dette, kunde det erhverves ved Ekspropriation. Foretages en saadan Ekspropriation, kommer Kommunens Grund helt ind til det skarpe Hushjørne, og dermed er Muligheden til Stede for, at Bygningskommissionen vil nægte at sanktionere dette. Bedst vilde det være, om Banken og Gade- og Vejudvalget kunde naa til en mindelig Overenskomst om Sagen; thi anbefaler Byraadet at godkende det skarpe Hjørne, vil Bygningskommissionen næppe gøre Ophævelser. J. Meyer: Banken er selv stærkt interesseret i, at der anlægges et Fortov, da de Byggegrunde, den faar at sælge, vil stige i Værdi derved. M. Olsen: Banken ønsker ogsaa gerne at forhandle for at opnaa en fredelig Løsning. Efter disse Bemærkninger gil Sagen paany tilbage til Gade- og Vejudvalget. Idrætsforeningen androg om et Tilskud af 100 Kr. Bevilgedes 50 Kr. Andragende om Bidrag til et Værelse paa Regensen i København nægtedes. Fra Overlærer Schlander og Murer Falkenberg Johansen forelaa Andragende om Laan af Statslaanefonden til Opførelse af Beboelseshuse, henholdsvis et Enkelthus og et Toetages med 4 Lejligheder. Begge gil til Behandling for lukkede Døre, og der afgjordes Andragenderne saaledes, at det første fik Raadets Anbefaling med paa Vejen, medens man ikke vilde anbefale Falkenberg Johansens Projekt. Omtale 5/3 (fuldt gengivet) Ringholm solgt. Herredgaarden Ringholm er i Dag af Brødrene Jacobsen, Slagelse solgt til Grev Scheel, Gl. Estrup. Arealet er 360 tdr. Land. Overtagelsen sker 15. Marts. Omtale 9/3 (fuldt gengivet) Mistet en Tommelfinger. Paa Nykøbing Garnfabrik hændte i Gaar et beklageligt Ulykkestilfælde, idet Spindemester Christensen, Højby, fik den venstre Haand ind i en af Maskinernes Kamhjul, hvorved den blev stærkt kvæstet. Den tilskadekomne blev bragt tilamtssygehuset, hvor det viste sig at venstre Tommelfinger var fuldstændig knust, saa en Amputation maatte foretages. Pegefingeren paa samme Haand blev ogsaa noget læderet, men dog ikke mere, end Lægen mente, den kunde redes. Omtale 12/3 (fuldt gengivet) Mindesmærke for Wallentin- Nielsen. Paa Nykøbing Kirkegaard afslæredes i Gaar en Mindesten paa afdøde Redaktør Wallentin-Nielsens Grav. Højtideligheden overværedes af c. 40 Mennesker. Disse blev budt velkommen af Tandlæge Meldorf Hansen, Nykøbing, og efter Afsyngelse af Salmen Til vor lille

7 Gerning ud, traadte Redaktør Rasmus P. Nielsens, Holbæk, hen til Graven og holdt Afsløringstalen. Han mindedes sin afdøde Kollega for dennes store Arbejdsiver og for den Troskab, hvormed han altid kæmpede for sine Idéer og for den Indsats, han navnlig havde gjort paa det kommunale Omraade i Nykøbing. Dækket blev nu taget bort fra Mindesmærket, en ru tilhugget Granitsten, hvori er indhugget Wallentin- Nielsens Fødsels- og Dødsdag samt ved Foden en Inskription, der fortæller, at Stenen er rejst af Venner og Meningsfæller. Tandlæge Meldorf Hansen overgav paa Indsamlingskomitéens Vegne Mindesmærket til Enkefru Wallentin-Nielsen og Børnene. Efter Sangen Altid frejdig bragte Redaktør P. C. Jacobsen paa Fru Wallentin-Nielsens og Børnenes Vegne en Tak saavel til de mødte som dem, der havde ydet Bidrag til Mindestenen. Omtale 14/3 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Mandags Aftes et lille beskedent Møde. Der var ganske vist 24 Sager paa Dagsordenen, men ingen, der havde Evne til at skille Vandene. Portørerne Martin Poulsen og Kristoffer Petersen fik begge Byraadets Anbefaling til Erhvervelse af Laan af Statslaanefonden til Opførelse af deres nye Ejendomme i Lindeallé. Fra Gade- og Vejudvalget forelaa nu Overenskomst med Banken for Nykøbing og Omegn angaaende Regulering af Grundtvigsvej. Overenskomsten gaar ud paa, at Banken afgiver en Strimmel Jord, i alt 400 Kv.-Alen, langs hele sin Grund til Anlæg af et Fortov mod at Kommunen anbringer Kantsten paa hele Strækningen fra Algade til Bagstræde samt belægger Fortovet med Fliser ud for Bankens Bygning af samme Art som dem, Banken benytter paa Fortovet mod Algade, og endvidere anbringer en Række Cementfliser saa langt Bankens Areal naar. Overenskomsten tiltraadtes af Byraadet. Paa Indstilling fra Gasværksudvalget vedtoges det at Kulleverancen til Gasværket for Fremtiden kun skal udbydes blandt Byens Købmænd. Et Andragende til Ministeriet om at faa Vallekilde-Hørve Sogne indlagt under Nykøbing Forligskreds vedtoges det at anbefale. Fra P. Sørensen, Engmose, forelaa Klage over, at Spildevandet fra Kommunens Vandstaarn forvoldte Skade paa hans Mark, hvorfor det efter Indstilling fra Vandværksudvalget vedtoges at nedlægge en Rørledning fra Taarnet til Grøften ved Gartner Petersens Ejendom. Samme Udvalg fik Bemyndigelse til at lade foretage en ny Boring efter Vand i Rørmosen. Udgiften anslaas til 5000 Kr. Det vedtoges at udleje den af Fru Winge hidtil beboede Lejlighed i Amtstuegaarden til Toldforvalter Knoph for en aarlig Leje af 750 Kr. Ligeledes vedtoges det at udleje den af Murermester K. Th. Nielsen beboede Lejlighed smst. Til Toldrorsbetjent Hansen for 600 Kr. Den nye Sundhedsvedtægt forelaa nu endelig færdigredigeret fra Udvalgets Side, og med Tilføjelse af et Par uvæsentlige Ændringer blev den vedtaget og gaar

8 dernæst til Ministeriets Approbation. Det er et helt Værk, der omfatter 100 Paragraffer. P. Frederiksen forespurgte, om Byraadet vilde have Begæringerne om Aldersrente til Behandling, eller de kunde afgøres af Udvalget. M. Olsen og Borgmesteren mente, det var nødvendigt, at de blev forelagt for Raadet. P. Frederiksen havde ikke noget derimod, men Nødvendigheden kunde han dog ikke indse, eftersom Loven nøje foreskriver Reglerne. Borgmesteren: Ja, Udvalget forbereder Sagerne, men de skal tiltrædes af Byraadet. Omtale 15/3 (fuldt gengivet) Nykøbing Borger- og Realskole har udsendt sin Beretning for Aaret Ved Aarets Slutning havde Skolen 446 Elever, nemlig 233 Drenge og 213 Piger. Heraf var 7 fra andre Kommuner, og 25 Børn, 11 Drenge og 14 Piger, var over den skolepligtige Alder. Skolen har i det sidste Aar kun haft 4 Elever oppe til Præliminæreksamen, og deraf bestod de 2 med Udmærkelse. Der optages stadig Elever fra Landet, men skal de tage alm. Forberedelseseksamen, er det en Forudsætning, saafremt de ikke kommer fra en anden Realskole, at de da maa søge Skolen i Nykøbing mindst 3-4 Aar og maa ved deres Optagelse staa paa Højde i Kundskabsfylde med den Klasse, hvori de optages. Skolesparekassen har 306 Indskydere blandt Børnene og disse har til Dato opsparet 5325 Kr. Denne Virksomhed bestyres af Overlærer Schlander, Lærer Eilertsen og Lærerinde Frk. Olsen. Beretningen fra Skolelægen gaar ud ppa, at der i Aarets Løb er forekommet forskellige Svagheder, som Skolelægen har observeret, men i sin Helhed har Helbredstilstanden været ret god, naar undtages Tænderne, thi Undersøgelsen af disse viser et meget slet Resultat, hvorfor Skolelægen ogsaa benytter Lejligheden til at udtale et fromt Ænske om, at det engang maa lykkes at faa indført Skoletandlæge. Den alm. Forberedelseseksamen sluttes i Aar den 24. Marts. Som Censorer fungerer: Lærerinde Frk. Petersen, Asnæs, Lærer Bo Bojesen, Asnæs, Overlærer Bush, Thorshaven, Skolebestyrer Reisig, Nakskov, og Lærerinde Fru Hjorth, København. Omtale 22/3 (fuldt gengivet) Fhv. Købmand Carl Meyer død. En af Nykøbings mest kendte og agtede Borgere, fhv. Købmand Carl Meyer, er i Gaar Eftermiddags i en Alder af 72 Aar afgaaet ved Døden efter i nogen Tid at have været syg af en Aareforkalkning, der i d sidste 3 Uger har fængslet ham til Sygelejet. Som Købmand var Carl Meyer af den gamle Skole, en af dem, der byggede sin Forretning op paa en grundmuret Tillid hos Kunderne. Det var han ikke om at gøre at tjene det mest mulige, men derimod at gøre Kunderne tilfreds og opdrage dem til at stole paa Købmandens Ord og Anvisninger som paa et Evangelium. Dette Maal naaede Carl Meyer fuldt ud. Paa ubestikkelig Hæderlighed i alle Forhold svang han sin Manufakturforretning op til en efter vor Bys Forhold

9 anselig Størrelse, skabte sig en fast og sikker Kundekreds, ikke mindst blandt Landboerne, der saa godt som aldrig svigtede ham, naar de skulde gøre deres Indkøb. Hertil bidrog ogsaa, at Carl Meyer var i Besiddelse af et stille bramfrit Væsen, som i høj Grad virkede tillokkende paa Landboerne. Mulig ogsaa en anden Ting bidrog til at grundfæste hans Stilling til disse. Paa en Tid, hvor det var god Latin paabjerget, at enhver selvfølende Købmand skulde sværge til Konservatismens Fane, indtog Carl Meyer nemlig det modsatte Standpunkt og tog Opstilling i Rækkerne som Venstremand, og naar han gjorde det, var det fordi hans Sind oprørtes over Højres Overgrab i Provisorieaarene. Dette politiske Stade svækkede naturligvis Carl Meyers Stilling noget i Byen, men styrkede den til Gengæld blandt Landbefolkningen. Da Demokratiet naaede at faa Fodfæste indenfor Nykøbings Mure, var det kun saare naturligt, at man tog Carls Meyer Arbejdsevne i Brug, og han blev da ogsaa betænkt med adskillige baade private og offentlige Tillidshverv. Han var saaledes i en Aarrække Byraadsmedlem og udførte et godt og solidt Arbejde for Byens Trivsel. Ligeledes har Carl Meyer flere Gange været valgt til Valgman ved Landstingsvalgene. Ja endog efter Venstres Sprængning i 1905, hvor Meyer fulgte J. C. Christensen over i en moderat Politik, stod han saa godt anskrevet iden demokratiske Lejr, at man baade fra radikal og socialdemokratisk Side akcepterede ham som Fælleskandidat ved de højstbeskattedes Valgmandsvalg lige saa længe som den gamle Valgordning til Landstinget bestod. Paa den Tid stod jo disse Valg endnu mellem Højres og Venstres forskellige Grundopfattelse, og paa de demokratiske Partiers Side lagde man fortrøstningsfuld sin Skæbne i Carl Meyer Haand. Man vidste, at havde han lovet at afgive sin Stemme mod Højre, saa holdt han sit Ord. Som Købmand var Carl Meyer som nævnt af den gamle Skole, og da Krigstiden kom med sin hensynslæse Opjobning af Priser og Ustabilitet baade i Varekvaliteter og paa andre Omraader, var det ikke noget for Meyer. Tiderne forbød ham at drive sin Forretning efter de gamle Linier, og skønt Handelen i de Aar gav sine Udøvere godt Udbytte, blev Meyer dog ked af det hele, solgte Forretningen og trak sig tilbage til sin hyggelige Villa paa Grundtvigsvej, hvor han forslog Tiden med at pusle i sin Have, give en hjælpende Haand i tidligere Kollegers Regnskabsførelse og Bestridelse af forskellige Tillidshverv, som han endnu var Indehaver af. Han var saaledes Medlem af Raadhusbestyrelsen, Formand for Nævningegrundlisteudvalget og havde flere private Tillidshverv at varetage. Omtale 31/3 (fuldt gengivet) Et Vaadeskud. Redaktør P. C. Jacobsen, Nykøbing, gik Skærtorsdag og skød Spurve i sin Have. Efter endt Bedrift lagde han Vaabenet, en Salonbøsse, fra sig i et aabent Vindue til Lejligheden. Herfra vilde Jacobsens Svoger, der er paa Besøg, fjerne Skyderen, men idet han tog den, gik Skudet af, og Projektilet ramte Redaktør Jacobsen i Indersiden paa det ene Laar. Han blev kørt til Sygehuset, hvor det viste sig, at han var sluppen heldig fra Uheldet. Kuglen var let at fjerne, og da den ikke havde beskadiget hverken Sener eller Boldkar, vil han antagelig hurtig slippe over Affæren, men med en lærerig Advarsel om ikke at lægge en ladt Bøsse, selv om det kun er en Salonriffel, fra sig.

10 Omtale 31/3 (fuldt gengivet) Sagfører Stæhr, Købehavn, der som meddelt andet steds i Bladet er blevet livsfarligt kvæstet ved en Automobilulykke i Jylland, var fra 1896 til 1917 Sagfører i Nykøbing, hvor han oparbejdede en stor Sagførerforretning. Han har endnu en sommervilla ved Nordstrand. Ved Forespørgsel paa Sygehuset i Dag erfarer vi, at Sagføreren har Brud paa Kraniet og stadig henligger uden bevisthed.

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Omtale 4/4 (fuldt gengivet)

Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Sagfører Stæhr død. I Gaar bukkede Sagfører Stæhr under for sine Kvæstelser. Paaskedag var der tilsyneladende indtraadt en lille Bedring. Et Par Gange slog Patienten Øjnene

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Omtale 16/10 (fuldt gengivet)

Omtale 16/10 (fuldt gengivet) Omtale 12/10 (fuldt gengivet) Tandlæge Meldorf-Hanssen død. Han fandtes i Morges, ramt af en Hjertelammelse. Tandlæge Meldorf-Hanssen, Nykøbing, er i Aftes pludseligt død. Han havde Besøg af en Sygeplejerske,

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk

Nykøbing 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad. www.nykobingslokalhistoriske.dk 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad 1924 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 14/10 (fuldt gengivet) En Kritik af Biografen. Hvor stor er Biograftilsynets Kompetence. I Byraads Møde i Aftes forelaa en Indberetning

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Omtale 2/7 (fuldt gengivet)

Omtale 2/7 (fuldt gengivet) Omtale 2/7 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad Holdt Møde i Mandags Aftes. Af Dagsordenens 16 Punkter var der kun et Par, der gav Anledning til Meningsudveksling. Vægterne androg om at faa bevilget hver 25

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Boghandlerne Rasmussen og Helms, der har Bureau for Turistforeningen, har anskaffet et Par smukke Skilte til Ophængning ved deres Forretninger. Frk. Karen Egede har

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Fra Gasværksudvalget forelaa Indstilling om nu at begynde med næste Etape af Gasværkets Nyrestaurering.

Fra Gasværksudvalget forelaa Indstilling om nu at begynde med næste Etape af Gasværkets Nyrestaurering. Omtale 19/10 (fuldt gengivet) S. N. S. faar Automat-Telefoner. Telefonselskabet installere for Tiden et moderne fuldautomatisk Anlæg paa Sindssygehospitalet i Nykøbing. Der opstilles spredt over samtlige

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere