Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag."

Transkript

1 Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører Sofus Bauditz morsomme Lystspil Ved Vintertid paa Nordskov, ogsaa kaldet Sne. Stykket er af et meget fornøjeligt Indhold, og Rollebesætningen synes at være god. Carl Lauritsen spiller Jægermesteren, Poul Møller Løjtnant Høy, Ove Bassøe optræder selv som den konfuse Dr. Thaning. Fru Marie Bassøe som Jægermesterens ældste Datter og Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 10/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Budgettet vedtaget. En Forhandling om Huslejeloven. Nykøbing Byraad holdt Møde i Mandags Aftes med kun 10 Sager paa Dagsordenen. Budgettets 2. Behandling gik forholdsvis let fra Haanden, men var desuagtet saa omstændelig, at Mødet trak ud i ca. 3 Timer, hvilket dog i Sammenligning med adskillige Fortilfælde er for intet at regne. Man naaede da ogsaa at faa tilendebragt Behandlingen, uden at de vise Fædre maatte søge Styrke i en ekstra Aftensmad, hvad ellers i Reglen har været Tilfældet ved Budgettets 2. Behandling. Glædeligt Nytaar. Borgmesteren indledede Mødet med at ønske Medlemmerne glædeligt Nytaar og med Ønsket om godt Samarbejde i det kommende Aar. Huslejelovens Forlængelse. Her som de fleste andre Steder gav Ministeriets Forespørgsel om Huslejelovens Forlængelse eller Ændring Anledning til en Meningsudveksling, hvor Konservatisme og Demokrati var at finde paa hver sin Side af Stregen. I indberetningen fra Huslejenævnets meddeltes, at Nævnet i den for løbne Del af Aaret havde haft 55 Sager pm Lejeforhøjelse og 8 Opsigelser til Behandling. Paa spørgsmaalet om Huslejelovens Forlængelse stod Nævnets Medlemmer skarpt delte, idet samtlige Lejerrepræsentanter ønskede Loven Forlænget, medems samtlige Repræsentanter for Ejerne ønskede

2 den ophævet, en Tvedeling, der ogsaa gav sig til Kende i Byraadet. Jacob Jensen stillede Forslag om, at Byraadet skulde udtale sig for Lovens Bortfald, og motiverede det med, at vi alligevel en Gang skulde ind i en Overgangsperiodes Ubehageligheder. Der kunde vel være Grund til udtalte han at faa indført et Værn mod en ublu Opskruning af Lejen, men det vil der nok ogsaa i alle Tilfælde blive sørget for; derimod bør der ingen Indskrænkninger være i Ejerens Opsigelsesret. P. Frederiksen: Tiden er absolut ikke inde endnu til Lovens Bortfald. Ophæves den, vil Boligudvalget faa meget at bestille med at skaffe Plads til de husvilde, thi i saa Fald vil der gaa en Opsigelsesbyge hen over Byen. Mange vil blive husvilde, fordi de ikke vil kunne betale den Leje, der i saa Fald bliver forlangt. Karl Petersen sluttede sig hertil. Vi har netop nylig set et udslag af Ejernes Glubskhed, som den nuværende Lov dog i nogen Grad kunde bremse. Jacob Jensen: Grunden til, at det er saa smaat med Lejligheder, er den bestaaende Huslejelov. Ophæves den, kommer der nok Gang i Byggeriet. Kragh: Som Medlem af Boligudvalget har jeg det Indtryk, at Huslejeloven ikke paa nogen Maade kan undværes. J. Meyer: En ny Huslejelov vil vel blive en Afviklingslov. Mulig den ny Lov om Statslaan til Boligbyggeriet vil sætte Gang i Byggeriet, men indtil vi ser Resultatet af denne Lov, tør jeg ikke gaa med til at anbefale en Ophævelse af Loven. P. Fredriksen: Huslejeloven genere ikke Nybygningerne, eftersom disse er undtagen fra Lovens Bestemmelse. Jacob Jensen: Nej, men den afholder jævnt velstillede Folk fra at bygge eget Hus, thi naar disse under Lovens Bestemmelse kan komme til at bo for Halvdelen af den Leje, som de vil komme til at sidde for i eget Hus, er det rimeligt, at de undlader at bygge. M. Olsen: Efter de faldne Udtalelser maa man faa den Tro, at Husejerne tilhører en særlig rovbegærlig Kategori af Mennesker. En saadan Antagelse er dog grundløs. Vi kan godt vise dem den Tillid at udtale os for Lovens Bortfald. Ved Afstemningen stemte kun M. Olsen og Jacob Jensen for Lovens Ophør, medens de øvrige Medlemmer stemte for Bibeholdelse. Tilskud til Folkebiblioteket. Udvalget indstillede at forhøje Bibliotekets Husleje til 1600 Kr., og give dette Beløb plus 500 Kr. i Tilskud. J. Meyer: Den Plan leder sig ikke realisee. Statens Bibliotekstilsyn vil nemlig aldrig godkende en Husleje paa 1600 Kr. Faar Biblioteket kun de 500 Kr. i Tilskud, vil det blive yderst vanskeligt at føre Institutionen videre. M. Olsen: Vi skal spare, og det er et Felt, hvor der uden Skade kan spares. Der er ingen Mening i at give gratis Udlaan. Betaler Laanerne, vil Biblioteket derved faa rigelig Erstatning for Kommunestilskudets Nedsættelse. J. Meyer: Tværtimod; thi det vil medfører en meget klækkelig Beskæring af Statskassens Tilskud, idet Forudsætningen for dette er, at baade Bogudlaan og Adgangen til Læsestuerne skal være gratis. Jeg vil meget beklage, om man driver Sparsommeligheden saa vidt, at Bibliotekets kulturelle Opgave indskrænkes. Han foreslog 800 Kr. kontant plus Husleje.

3 Borgmesteren: En vilkaarlig Forhøjelse af Lejen lader sig ikke praktisere, thi vi maa respektere Lejekontrakten, der lyder paa 1100 Kr. Jeg kunde godt tænke mig af give disse samt 1000 Kr. kontant. P. Frederiksen: Jeg vil nødig skade Biblioteket, men har kan spares Penge. Der veksledes endnu en lang Række Replikker, hvoraf det fremgik, at Medlemmernes Kendskab til Sagens Enkeltheder var yderst primitiv, hvorfor man sluttelig vedtog at vise den tilbage til fornyet Overvejelse i Udvalget. Budgetbehandlingen. Denne fik et yderst stilfærdigt Forløb, indtil man naaede Elektricitetsudvalgets Budget, hvor Borgmesteren spurgte Udvalget, hvorledes dette foretog Beregningen for gratis Stikledning til nyankomne. Det forekommer mig, udtalte Borgmesteren, at Udvalget har ydet en meget dyr gratis Stikledning til Murermester K. Th. Nierlsens nye Ejendom. Den vil Forbruget vist faa meget vanskelig ved at forrente? Kragh: Det er ikke en Stikledning, men en Hovedledning fra Grundsvigsvej til Vinkelvej, hvor vi forventer med Tiden at faa flere Forbrugere. Den egentlige Stikledning ind til Ejendommen har kun kostet ca. 40 Kr. Borgmesteren: Tanken kan være god nok, men jeg synes, det var bedre, om Udvalget søgte Byraadets Bemyndigelse, naar det bygger ny Hovedledning. Var man kommen til Byraadet, var det maaske ogsaa tvivlsomt, om Gadebelysningen ude paa Vestre Lyng var gaaet igennem. Kragh: Udvalget har holdt sig indenfor Rammen af den budgetterede Sum til Nyanskaffelse, og jeg kan ikke indrømme, at vi har overskredet vor Kompetence. Belysningen paa Vestre Lyng koster ikke stort, og den var nødvendig paa Svinget af den strækt trafikerede Vej. Borgmesteren: Fordi Udvalget holder sig indenfor Budgettets Rammer, kan det dog ikke bygge, hvad det vil. Da der ved Lov er paabudt Lygtetvang for alle Køretøjer, anser jeg Belysningen af Vejene ude paa Landet som Luksus. Iversen: Lygten paa Svinget gør god Nytte. De andre kunde maaske nok undværes. Men Belysningen af Egebjergvejen har forbavset mig. Det var nemlig en Forudsætning, da der blev lagt Lys op gennem Skoven, at saa skulde til Gengæld Egebjergvejens Belysning bortfalde. Jacob Jensen: Der er ingen Tvivl om, at Udvalgets egenmægtige Nyanskaffelser er i Strid med Byraadsvedtægten. Kragh: Lygterne paa Egebjergvejen har afhjulpet et stort Savn. Der er da heller ingen Grund til at være saa fedtet. Borgmesteren: Det er ikke for at være fedtet, jeg har paatalt Forholdene, men fordi jeg ikke kan tie stille til, at Udvalgene sidder Byraadsvedtægten overhørig. Johs. Olsen: For Eftertiden skal Byraadet nok faa alle Gas- og Vandværkets Sager til Behandling. Kragh: Ja, jeg kan sige det samme for Elektricitetens Vedkommende. Borgmesteren: Saa er alt jo saare vel. De kommunale Bygninger. Johs. Olsen forelagde Resultatet af Udvalgets Overvejelse for at skaffe Balance. Naar Lejen i Lindehuset forhøjes til 10 Kr. for Etværelses Lejligheder

4 og 12 Kr. maanedlig for Toværelsers, mente han, der kunde skaffes Balance. Amtsstuegaardens Beboere kan ogsaa nok taale et Lejepaalæg. Dem, der har kontrakt, kan vi dog først opsige til 1. November. Andre har med Skam at melde ingen Kontrakt, og med disse vil der i den nærmeste Tid blive optaget en Forhandling. Badeanstalten ved Nordstrand og den gamle Skole i Svanestræde er der intet Udkomme med. Jacob Jensen: Amtstuegaarden skal gøres rentabel. Paa Badeanstaltens Status kan maaske bedres ved at der tages Betaling for Badning. Toværelsers-Lejlighederne i Lindehuset bør koste betydeligt mere end 12 Kr. maanedlig. Johs. Olsen: Det drejer sig kun om et ordentlig Værelse og et meget lille, saa den foreslaaede Leje er vist høj nok. Arbejdsanvisningen. M. Olsen: Paa Foranledning af den Forhandling, der er ført i Holbæk, kunde jeg ønske oplyst, om man her mener, Arbejdsanvisningskontoret gør Nytte for Pengene. Borgmesteren: Det maa Karl Hansen vide. Karl Hansen: Da jeg er Part i Sagen, vil jeg nødig udtale mig. Min private Mening er, at Kontorerne burde nedlægges. Grundene herfor vil jeg ikke anføre. Arbejdsanvisningen er god for de tekniske Fag, fordi Kontorerne staar i Forbindelse med hinanden Landet over. For Arbejdsmænd er der heller ikke daarligt, da den lette Adgang til at faa Arbejdskraft maaske medfører, at der bliver udført Arbejde, som ellers havde faaet Lov at ligge stille. Men om dette er Pengene værd, som det koster, er en anden Sag. I øvrigt er det ved at udvikle sig til et Kontrol- og Statistikkontor. Hermed var Telestrømmen over Budgettet udtømt, uden at der fra nogen Side var ytrer Ønske om at faa foretaget hverken Nedsættelser eller Forhøjelser. Udkastet vedtoges enstemmig, som det forelaa i Kasseog Regnskabsudvalgets Affattelse. Omtale 23/1 (fuldt gengivet) Den ny Bankbygning i Nykøbing vil formentlig nu blive til Virkelighed. Arkitekt Andersen er nu færdig med Udarbejdelse af Tegninger og Beskrivelser, saa Arbejdet, som det fremgaar af omst. Annonce, nu er blevet udbudt. Der er i Opslaget taget det Forbehold, at kun Haandværkere fra Odsherred kan indgive Tilbud, og disse skal være indgivet til Bankens Kontor inden Lørdag den 3. Februar, hvilken Dag Tilbudene vil blive aabnet. Omtale 3/2 (fuldt gengivet) Den nye Bankbygning i Nykøbing. Licitationen i Dag. I Formiddags aabnedes de indkomne Tilbud paa Opførelse af den nye Bygning for Banken for Nykøbing og Omegn. Der var indkommet følgende Tilbud: Tømrerarbejdet: Tømrer Laurits Nielsen, Nykøbing 14,900 Kr., Odin Haukohl, Nykøbing, 16,167 Kr., J. L. Olesen, Nykøbing, 16,250 Kr. Martin Illemann, Braade 14,859 Kr., N. Frandsen, Nykøbing, 15,265 Kr., Olaf Larsen, Vig, 15,349 Kr., Carl Andersen, Nykøbing, 15,400 Kr. Snedkerarbejdet: Madsen og Mørch, Nykøbing, 9785 Kr., Adolf Nielsen, do., 10,157 Kr., Christensen og Haukohl, do., 14,500 Kr., L. S. Poulsen, do., 10,000 Kr. Blikkenslagerarbejdet: Jul. Hansen, Nykøbing, 1300 Kr., Alfr. Bendtsen, do., 830 Kr.

5 Varmeanlæg: Brødrene Hansen, Nykøbing, 11,200 Kr., Lange og Anker Heegaard ved Chr. M. Jacobsen, Nykøbing, 12,250 Kr., Hess, Vejle, ved Købmand H. Hansen, Nykøbing, 12,223 Kr., Andreasen og Henningsen, Købehavn, 11,500 Kr., Aksel von der Lieth, København, 11,300 Kr. Spildevandsanlæg: Blikkenslager J. Hansen, Nykøbing, 1645 Kr., Blikkenslager Alf. Bendtsen, do., 1430 Kr. Kloakanlæg: Entreprenør Otto Larsen, Nykøbing, 1400 Kr., Entreprenør Jens Nielsen, do., 1195 Kr., Entreprenør And. Jensen, do., 1889 Kroner. Murerarbejdet: Chr. L. Johansen, Nykøbing, 37,500 Kr., K. Th. Nielsen, do., 39,943 Kr., Andreas Hansen, Vig, 42,000 Kr., H. C. Petersen, Nykøbing, Kr., J. S. Hansen, do., 31,400 Kr. Elektriske Installationer: Installatør P. Larsen, Nykøbing, 2660 Kr., Installatør Ernst Olsen, do., 2490 Kr. Samtlige laveste Tilbud udgør herefter 73,189 Kr. Arkitekt Andersens Overslag paa de udbudte Arbejder var 73,300 Kr. Ved et Bestyrelsesmøde i Eftermiddag blev samtlige laveste Tilbud antaget. Omtale 16/2 (fuldt gengivet) En Radio-Aften i Nykøbing. For hver Dag, der gaar, bliver Interessen større og større for Radioens Mysterier. Rundt omkring i Landet arbejder ivrige Radioamatører i Smug for at opsnappe noget af Luftens Mystik; med andre Ord: Folk har faaet Radio paa Hjernen. Ogsaa i Nykøbing findes der mange, hvis Interesse for den traadløse Telefoni og Telegrafi er stor; der gaar i det mindste Masser af Rygter om, at vi har Amatører i denne Kunst; hidtil har de traadløse Modtagerstationer dog vist været lydløse. For at bringe mere Klarthed over det interessante i den store Opfindelse arrangerer Haandværkerforeningen Mandag Aften en Radio-Aften paa Hotel Phønix, hvortil alle har Adgang. Ingeniører fra det store Radio-Firma Lorenz, der bl. a. har bygget Lyngby Radio og for Tiden etablerer den traadløse Forbindelse med Bornholm, vil paa Lørdag og Søndag opstille en mængde traadløse Apparater. Redaktør Elias Nielsen, København, vil holde Foredrag i letfattelig og populær Form om, hvad det er for Naturkræfter, der virker i den traadløse Telegrafi og Telefoni. Derefter vil der senere blive givet Koncert pr. Højttaler fra Lyngby Radio. At der den Aften vil blive fuldt Hus paa Phønix, er der næppe Tvivl om. Omtale 28/2 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad afholdt i Mandags Aftes et meget kort Møde med 13 Sager paa Dagsordenen, hvoraf de 8 var

6 Efterretningssager, og de øvrige var ikke af gennemgribende Betydning. Den vigtigste var en Indstilling fra Gade- og Vejudvalget angaaende Regulering af Grundtvigsvej fra Ahlgade til Bagstræde. Anledningen hertil var, at Bankens Byggeprojekt har været fremsendt til Bygningskommissionens Godkendelse; men da dette Projekt er i Modstrid med Byggeloven derved, at viser et skarpt Hjørne paa Hjørnet af Ahlgade og Grundtvigsvej, havde Kommissionen overladt Byraadet at afgive sit Votum i Sagen. Gade- og Vejudvalgets Indstilling gik ud paa, at man vel kunde forsone sig med det skarpe Hjørne, naar saa Banken til Gengæld afgav en Strimmel Jord langs hele Grundens Længde mod Grundtvigsvej og paa denne anlagde et Fortov. M. Olsen og Jacob Jensen fandt denne Fordring vel glubsk overfor Banken. Borgmesteren mente, at Byraadet nødvendigvis maatte kræve Jord til Anlæg af Fortov, og vilde Banken ikke godvillig afgive dette, kunde det erhverves ved Ekspropriation. Foretages en saadan Ekspropriation, kommer Kommunens Grund helt ind til det skarpe Hushjørne, og dermed er Muligheden til Stede for, at Bygningskommissionen vil nægte at sanktionere dette. Bedst vilde det være, om Banken og Gade- og Vejudvalget kunde naa til en mindelig Overenskomst om Sagen; thi anbefaler Byraadet at godkende det skarpe Hjørne, vil Bygningskommissionen næppe gøre Ophævelser. J. Meyer: Banken er selv stærkt interesseret i, at der anlægges et Fortov, da de Byggegrunde, den faar at sælge, vil stige i Værdi derved. M. Olsen: Banken ønsker ogsaa gerne at forhandle for at opnaa en fredelig Løsning. Efter disse Bemærkninger gil Sagen paany tilbage til Gade- og Vejudvalget. Idrætsforeningen androg om et Tilskud af 100 Kr. Bevilgedes 50 Kr. Andragende om Bidrag til et Værelse paa Regensen i København nægtedes. Fra Overlærer Schlander og Murer Falkenberg Johansen forelaa Andragende om Laan af Statslaanefonden til Opførelse af Beboelseshuse, henholdsvis et Enkelthus og et Toetages med 4 Lejligheder. Begge gil til Behandling for lukkede Døre, og der afgjordes Andragenderne saaledes, at det første fik Raadets Anbefaling med paa Vejen, medens man ikke vilde anbefale Falkenberg Johansens Projekt. Omtale 5/3 (fuldt gengivet) Ringholm solgt. Herredgaarden Ringholm er i Dag af Brødrene Jacobsen, Slagelse solgt til Grev Scheel, Gl. Estrup. Arealet er 360 tdr. Land. Overtagelsen sker 15. Marts. Omtale 9/3 (fuldt gengivet) Mistet en Tommelfinger. Paa Nykøbing Garnfabrik hændte i Gaar et beklageligt Ulykkestilfælde, idet Spindemester Christensen, Højby, fik den venstre Haand ind i en af Maskinernes Kamhjul, hvorved den blev stærkt kvæstet. Den tilskadekomne blev bragt tilamtssygehuset, hvor det viste sig at venstre Tommelfinger var fuldstændig knust, saa en Amputation maatte foretages. Pegefingeren paa samme Haand blev ogsaa noget læderet, men dog ikke mere, end Lægen mente, den kunde redes. Omtale 12/3 (fuldt gengivet) Mindesmærke for Wallentin- Nielsen. Paa Nykøbing Kirkegaard afslæredes i Gaar en Mindesten paa afdøde Redaktør Wallentin-Nielsens Grav. Højtideligheden overværedes af c. 40 Mennesker. Disse blev budt velkommen af Tandlæge Meldorf Hansen, Nykøbing, og efter Afsyngelse af Salmen Til vor lille

7 Gerning ud, traadte Redaktør Rasmus P. Nielsens, Holbæk, hen til Graven og holdt Afsløringstalen. Han mindedes sin afdøde Kollega for dennes store Arbejdsiver og for den Troskab, hvormed han altid kæmpede for sine Idéer og for den Indsats, han navnlig havde gjort paa det kommunale Omraade i Nykøbing. Dækket blev nu taget bort fra Mindesmærket, en ru tilhugget Granitsten, hvori er indhugget Wallentin- Nielsens Fødsels- og Dødsdag samt ved Foden en Inskription, der fortæller, at Stenen er rejst af Venner og Meningsfæller. Tandlæge Meldorf Hansen overgav paa Indsamlingskomitéens Vegne Mindesmærket til Enkefru Wallentin-Nielsen og Børnene. Efter Sangen Altid frejdig bragte Redaktør P. C. Jacobsen paa Fru Wallentin-Nielsens og Børnenes Vegne en Tak saavel til de mødte som dem, der havde ydet Bidrag til Mindestenen. Omtale 14/3 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Mandags Aftes et lille beskedent Møde. Der var ganske vist 24 Sager paa Dagsordenen, men ingen, der havde Evne til at skille Vandene. Portørerne Martin Poulsen og Kristoffer Petersen fik begge Byraadets Anbefaling til Erhvervelse af Laan af Statslaanefonden til Opførelse af deres nye Ejendomme i Lindeallé. Fra Gade- og Vejudvalget forelaa nu Overenskomst med Banken for Nykøbing og Omegn angaaende Regulering af Grundtvigsvej. Overenskomsten gaar ud paa, at Banken afgiver en Strimmel Jord, i alt 400 Kv.-Alen, langs hele sin Grund til Anlæg af et Fortov mod at Kommunen anbringer Kantsten paa hele Strækningen fra Algade til Bagstræde samt belægger Fortovet med Fliser ud for Bankens Bygning af samme Art som dem, Banken benytter paa Fortovet mod Algade, og endvidere anbringer en Række Cementfliser saa langt Bankens Areal naar. Overenskomsten tiltraadtes af Byraadet. Paa Indstilling fra Gasværksudvalget vedtoges det at Kulleverancen til Gasværket for Fremtiden kun skal udbydes blandt Byens Købmænd. Et Andragende til Ministeriet om at faa Vallekilde-Hørve Sogne indlagt under Nykøbing Forligskreds vedtoges det at anbefale. Fra P. Sørensen, Engmose, forelaa Klage over, at Spildevandet fra Kommunens Vandstaarn forvoldte Skade paa hans Mark, hvorfor det efter Indstilling fra Vandværksudvalget vedtoges at nedlægge en Rørledning fra Taarnet til Grøften ved Gartner Petersens Ejendom. Samme Udvalg fik Bemyndigelse til at lade foretage en ny Boring efter Vand i Rørmosen. Udgiften anslaas til 5000 Kr. Det vedtoges at udleje den af Fru Winge hidtil beboede Lejlighed i Amtstuegaarden til Toldforvalter Knoph for en aarlig Leje af 750 Kr. Ligeledes vedtoges det at udleje den af Murermester K. Th. Nielsen beboede Lejlighed smst. Til Toldrorsbetjent Hansen for 600 Kr. Den nye Sundhedsvedtægt forelaa nu endelig færdigredigeret fra Udvalgets Side, og med Tilføjelse af et Par uvæsentlige Ændringer blev den vedtaget og gaar

8 dernæst til Ministeriets Approbation. Det er et helt Værk, der omfatter 100 Paragraffer. P. Frederiksen forespurgte, om Byraadet vilde have Begæringerne om Aldersrente til Behandling, eller de kunde afgøres af Udvalget. M. Olsen og Borgmesteren mente, det var nødvendigt, at de blev forelagt for Raadet. P. Frederiksen havde ikke noget derimod, men Nødvendigheden kunde han dog ikke indse, eftersom Loven nøje foreskriver Reglerne. Borgmesteren: Ja, Udvalget forbereder Sagerne, men de skal tiltrædes af Byraadet. Omtale 15/3 (fuldt gengivet) Nykøbing Borger- og Realskole har udsendt sin Beretning for Aaret Ved Aarets Slutning havde Skolen 446 Elever, nemlig 233 Drenge og 213 Piger. Heraf var 7 fra andre Kommuner, og 25 Børn, 11 Drenge og 14 Piger, var over den skolepligtige Alder. Skolen har i det sidste Aar kun haft 4 Elever oppe til Præliminæreksamen, og deraf bestod de 2 med Udmærkelse. Der optages stadig Elever fra Landet, men skal de tage alm. Forberedelseseksamen, er det en Forudsætning, saafremt de ikke kommer fra en anden Realskole, at de da maa søge Skolen i Nykøbing mindst 3-4 Aar og maa ved deres Optagelse staa paa Højde i Kundskabsfylde med den Klasse, hvori de optages. Skolesparekassen har 306 Indskydere blandt Børnene og disse har til Dato opsparet 5325 Kr. Denne Virksomhed bestyres af Overlærer Schlander, Lærer Eilertsen og Lærerinde Frk. Olsen. Beretningen fra Skolelægen gaar ud ppa, at der i Aarets Løb er forekommet forskellige Svagheder, som Skolelægen har observeret, men i sin Helhed har Helbredstilstanden været ret god, naar undtages Tænderne, thi Undersøgelsen af disse viser et meget slet Resultat, hvorfor Skolelægen ogsaa benytter Lejligheden til at udtale et fromt Ænske om, at det engang maa lykkes at faa indført Skoletandlæge. Den alm. Forberedelseseksamen sluttes i Aar den 24. Marts. Som Censorer fungerer: Lærerinde Frk. Petersen, Asnæs, Lærer Bo Bojesen, Asnæs, Overlærer Bush, Thorshaven, Skolebestyrer Reisig, Nakskov, og Lærerinde Fru Hjorth, København. Omtale 22/3 (fuldt gengivet) Fhv. Købmand Carl Meyer død. En af Nykøbings mest kendte og agtede Borgere, fhv. Købmand Carl Meyer, er i Gaar Eftermiddags i en Alder af 72 Aar afgaaet ved Døden efter i nogen Tid at have været syg af en Aareforkalkning, der i d sidste 3 Uger har fængslet ham til Sygelejet. Som Købmand var Carl Meyer af den gamle Skole, en af dem, der byggede sin Forretning op paa en grundmuret Tillid hos Kunderne. Det var han ikke om at gøre at tjene det mest mulige, men derimod at gøre Kunderne tilfreds og opdrage dem til at stole paa Købmandens Ord og Anvisninger som paa et Evangelium. Dette Maal naaede Carl Meyer fuldt ud. Paa ubestikkelig Hæderlighed i alle Forhold svang han sin Manufakturforretning op til en efter vor Bys Forhold

9 anselig Størrelse, skabte sig en fast og sikker Kundekreds, ikke mindst blandt Landboerne, der saa godt som aldrig svigtede ham, naar de skulde gøre deres Indkøb. Hertil bidrog ogsaa, at Carl Meyer var i Besiddelse af et stille bramfrit Væsen, som i høj Grad virkede tillokkende paa Landboerne. Mulig ogsaa en anden Ting bidrog til at grundfæste hans Stilling til disse. Paa en Tid, hvor det var god Latin paabjerget, at enhver selvfølende Købmand skulde sværge til Konservatismens Fane, indtog Carl Meyer nemlig det modsatte Standpunkt og tog Opstilling i Rækkerne som Venstremand, og naar han gjorde det, var det fordi hans Sind oprørtes over Højres Overgrab i Provisorieaarene. Dette politiske Stade svækkede naturligvis Carl Meyers Stilling noget i Byen, men styrkede den til Gengæld blandt Landbefolkningen. Da Demokratiet naaede at faa Fodfæste indenfor Nykøbings Mure, var det kun saare naturligt, at man tog Carls Meyer Arbejdsevne i Brug, og han blev da ogsaa betænkt med adskillige baade private og offentlige Tillidshverv. Han var saaledes i en Aarrække Byraadsmedlem og udførte et godt og solidt Arbejde for Byens Trivsel. Ligeledes har Carl Meyer flere Gange været valgt til Valgman ved Landstingsvalgene. Ja endog efter Venstres Sprængning i 1905, hvor Meyer fulgte J. C. Christensen over i en moderat Politik, stod han saa godt anskrevet iden demokratiske Lejr, at man baade fra radikal og socialdemokratisk Side akcepterede ham som Fælleskandidat ved de højstbeskattedes Valgmandsvalg lige saa længe som den gamle Valgordning til Landstinget bestod. Paa den Tid stod jo disse Valg endnu mellem Højres og Venstres forskellige Grundopfattelse, og paa de demokratiske Partiers Side lagde man fortrøstningsfuld sin Skæbne i Carl Meyer Haand. Man vidste, at havde han lovet at afgive sin Stemme mod Højre, saa holdt han sit Ord. Som Købmand var Carl Meyer som nævnt af den gamle Skole, og da Krigstiden kom med sin hensynslæse Opjobning af Priser og Ustabilitet baade i Varekvaliteter og paa andre Omraader, var det ikke noget for Meyer. Tiderne forbød ham at drive sin Forretning efter de gamle Linier, og skønt Handelen i de Aar gav sine Udøvere godt Udbytte, blev Meyer dog ked af det hele, solgte Forretningen og trak sig tilbage til sin hyggelige Villa paa Grundtvigsvej, hvor han forslog Tiden med at pusle i sin Have, give en hjælpende Haand i tidligere Kollegers Regnskabsførelse og Bestridelse af forskellige Tillidshverv, som han endnu var Indehaver af. Han var saaledes Medlem af Raadhusbestyrelsen, Formand for Nævningegrundlisteudvalget og havde flere private Tillidshverv at varetage. Omtale 31/3 (fuldt gengivet) Et Vaadeskud. Redaktør P. C. Jacobsen, Nykøbing, gik Skærtorsdag og skød Spurve i sin Have. Efter endt Bedrift lagde han Vaabenet, en Salonbøsse, fra sig i et aabent Vindue til Lejligheden. Herfra vilde Jacobsens Svoger, der er paa Besøg, fjerne Skyderen, men idet han tog den, gik Skudet af, og Projektilet ramte Redaktør Jacobsen i Indersiden paa det ene Laar. Han blev kørt til Sygehuset, hvor det viste sig, at han var sluppen heldig fra Uheldet. Kuglen var let at fjerne, og da den ikke havde beskadiget hverken Sener eller Boldkar, vil han antagelig hurtig slippe over Affæren, men med en lærerig Advarsel om ikke at lægge en ladt Bøsse, selv om det kun er en Salonriffel, fra sig.

10 Omtale 31/3 (fuldt gengivet) Sagfører Stæhr, Købehavn, der som meddelt andet steds i Bladet er blevet livsfarligt kvæstet ved en Automobilulykke i Jylland, var fra 1896 til 1917 Sagfører i Nykøbing, hvor han oparbejdede en stor Sagførerforretning. Han har endnu en sommervilla ved Nordstrand. Ved Forespørgsel paa Sygehuset i Dag erfarer vi, at Sagføreren har Brud paa Kraniet og stadig henligger uden bevisthed.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1920 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Kommunekontoret i Nykøbing er lukket i Morgen (Lørdag) hele Dagen paa Grund af Flytning. De nye Lokaler, som Kontoret skal tage i Besiddelse i den forhenværende Realskole, er

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1929 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1929 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/1 (fuldt gengivet) Tyfusepidemien i Nykøbing. For om muligt at komme paa Spor efter Smittekilden til den opstaaede Tyfus, var Sundhedsstyrelsens Epidemiolog Dr. Ahrend Larsen fra Statens Seruminstitut

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Omtale 4/4 (fuldt gengivet)

Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Omtale 4/4 (fuldt gengivet) Sagfører Stæhr død. I Gaar bukkede Sagfører Stæhr under for sine Kvæstelser. Paaskedag var der tilsyneladende indtraadt en lille Bedring. Et Par Gange slog Patienten Øjnene

Læs mere

Ejendomshandel. Skomager Mørchs Arvinger har solgt deres Ejendom i Algade, Nykøbing, til Vognmand Laur. Jakobsen. Overtagelsen sker straks.

Ejendomshandel. Skomager Mørchs Arvinger har solgt deres Ejendom i Algade, Nykøbing, til Vognmand Laur. Jakobsen. Overtagelsen sker straks. Omtale 6/4 (fuldt gengivet) Mejeriet Billesborg i ny Skikkelse Ved Generalforsamlingen den 25. Marts, hvor det vedtoges at skride til den store Udvidelse og Modernisering af Mejeriet Billesborg" i Nykøbing,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere