Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 22

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Opgangsbofællesskabet Danmarksvej 2800 Tlf.: Hjemmeside: ABL 3, stk. 2/ABL 5, stk. 3 (bofællesskab) 18 til 50 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) Pladser i alt: til 50 år (selvskadende adfærd, indadreagerende adfærd) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Marianne Daugaard Jensen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Denne tilsynsrapport omhandler ét anmeldt tilsynsbesøg den 17. november 2014 og indbefatter alene udvalgte temaer. Tilsynsbesøget omhandler tema 3 vedrørende målgruppe, metoder og resultater. Side 2 af 22

3 *Samlet vurdering: De belyste temaer og indikatorer, vil indgå i den samlede regodkendelse i Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Socialstyrelsens Kvalitetsmodel er generisk, hvorfor emner med lille eller ingen relevans, for ethvert tilbud udløser laveste score. Der er således ikke nødvendigvis tale om retvisende sammenhæng mellem de faktiske forhold og den opnåede score. Opgangsbofællesskabet har 10 pladser til borgere mellem 18 og 50 år med personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse, depression og/eller angst. Socialtilsynet vurderer, at der er tale om et velfungerende tilbud og at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe og de fører til positive resultater for borgerne. Det ses blandt andet ved, at der dokumenteres positive resultater i forhold til opfyldelse af borgernes mål. Der arbejdes med klare mål med udgangspunkt i borgerens 141 handleplan og indsatsen evalueres løbende. Borgerne har en høj grad af indflydelse på egen udvikling og på hverdagen i tilbuddet. Tilbuddets evalueringsmetode er velegnet til at inddrage borgerne i egen udvikling og i forhold til at vurdere samarbejdet mellem borger og medarbejder. Der er en god tone i tilbuddet og borgerne trives og medarbejderne er omsorgsfulde og opsøgende og tager udgangspunkt i borgernes ønsker. Der er fokus på sund kost og levevis og borgerne motiveres og støttes i, at benytte tilbud vedrørende behandling, sundhed og motion. Der er en klar procedure vedrørende indberetning og opfølgning af magtanvendelser. Der har ikke været benyttet eller indberettet magtanvendelser på tilbuddet og tilbuddet forebygger, at der sker overgreb i tilbuddet. Side 3 af 22

4 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilbudsportal Politik i forhold til magtanvendelse, procedure for vold og akutte situationer Dokumentation for borgere i form af kommunale indsatsmål, udviklingsplaner, FIT evaluering og status Samspil mellem ledere og medarbejdere Interview med ledelse Interview med medarbejdere Interview med borgere Interview med pårørende Side 4 af 22

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : DSI NETTET I, Danmarksvej 39B, st th, 2800 Kgs.Lyngby Marianne Daugaard Jensen Nikolaj Hother Paulsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Tema 3 i kvalitetsmodellen Side 5 af 22

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 22

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,6 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til at udvikle målgruppens færdigheder. Der arbejdes med recovery og rehabiliterende tilgange, hvor der benyttes, narrative, kognitive og systemiske metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder systematisk med klare mål med udgangspunkt i borgerens 141 handleplan og via den, kan tilbuddet dokumentere positive resultater i forhold til at udvikle borgerne. Indsatsen evalueres løbende - både vedrørende effekt og samarbejde mellem borger og medarbejder og justeres løbende ved supervision, drøftelser i tværfaglige fora og på temadage. At oplysninger vedrørende målgruppe tilrettes på Tilbudsportalen, så der er overensstemmelse i forhold til de borgere der optages i tilbuddet. At retningslinier vedrørende overgreb på beboere beskrives. Socialtilsynet vurderer, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt og det bekræftes af borgere og Side 7 af 22

8 pårørende, der oplever en god tone. Medarbejderne er rummelige, tager borgernes problemstillinger alvorlige og tavshedspligten overholdes. Socialtilsynet vurderer, at borgerne ud fra deres egne ønsker og behov, har en høj indflydelse på deres egen udvikling og hverdagen i tilbuddet. Den anvendte evalueringsmetode understøtter inddragelsen. Borgerne inddrages yderligere via husmøder og deltager i ansættelsen af medarbejdere. Borgerne oplever høj indflydelse på valg af udflugter og kost. Borgerne har indflydelse på, hvad de økonomiske midler skal anvendes til, men de ønsker, at der igen var midler til at tage på rejser sammen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgerens mentale og fysiske sundhed og trivsel. Borgerne trives og medarbejderne er omsorgsfulde og opsøgende og tager udgangspunkt i borgernes ønsker. Borgerne motiveres og støttes i at benytte behandlings, sundheds- og idrætstilbud. Der er opmærksomhed på sund kost og levevis. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet håndterer og forebygger magtanvendelser. Tilbuddet har en politik for magtanvendelser og den er kendt af medarbejderne. Der er klar procedure vedrørende indberetning af Side 8 af 22

9 magtanvendelse, opfølgning og evaluering og fokus på, hvordan fremtidige magtanvendelser kan undgås. Socialtilsynet har ikke modtaget indberetninger om magtanvendelser og i følge ledelse og borgere har der ikke været anvendt magt. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger overgreb i tilbuddet. I følge beboerne er tilbuddet gode til at forebygge og mægle i konflikter og de pårørende har ikke kendskab til overgreb i tilbuddet. Tilbuddet forebygger overgreb ved supervision, tilbuddet værdier og den fysiske indretning. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet anvender faglige metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe. Tilbuddet arbejder med et recovery og rehabiliterende sigte og anvender primært den narrative metode. Derudover benytter tilbuddets sig af systemisk terapi, psykoedukation, kognitiv terapi og akupunktur. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne omsætter de faglige tilgange og metoder i det daglige indsats. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder systematisk med at udvikle borgerne - både i forhold til at bo og have aktiviteter uden for tilbuddet. Det begrundes med, at tilbuddet med udgangspunkt i borgerens 141 handleplan udarbejder en udviklingsplan med klare mål. Målene følges op via FIT skema (borger styret evaluering), hvor borgerne ved hvert møde måler på effekt og samarbejde med medarbejderne. Internt følges der op vedrørende den enkelte borger på ugentlige personalemøder og der udarbejdes status efter behov og minimum en gang årligt. Borgernes mål justeres løbende ved behov. Borgere og pårørende bekræfter tilbuddets oplysninger vedrørende, hvordan der arbejdes og evalueres på borgerne mål. Udfra dokumentation fremgår det, at der kan dokumenteres positive resultater i forhold til mål i 141 handleplanen. Side 9 af 22

10 Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet løbende forbedrer indsatsen i forhold til borgerne. Det sker blandt andet ved supervision, fælles vidensdage, cases der drøftes i personalegruppen og drøftelser i et tværfagligt forum. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad opfyldt) Af oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det at, målgruppen for botilbuddet er borgere med eller uden diagnose i alderen år med nedsat funktionsevne på grund af psykisk sygdom & psykisk sårbarhed. Målgruppen er kendetegnet ved, at have svært ved at klare en selvstændig boligform på grund af manglende struktur og isolationstendens - men har et funktionsniveau, hvor man er uafhængig af personalestøtte døgnet rundt. Målgruppens indtægtsgrundlag kan være en tilkendt førtidspension og borgere på kontanthjælp i en afklaringsfase, uddannelse, aktivering med mere. Af tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddets faglige tilgange er narrativ, kognitiv, sanseorienteret, Recovery-understøttende og Ressourceorienteret tilgange. Det fremgår endvidere, at tilbuddets metoder er, systemisk terapi, psykoedukation, kognitiv terapi samt akupunktur. Ved interview med medarbejdere fremgår det, at man som det centrale arbejder med et recovery og rehabiliterende sigte, og at den primære faglige tilgang og metode er narrativ. Der anvendes også kognitive og systemiske metoder ligesom der kan tilbydes Nada akupunktur. Der arbejdes med daglige fælles aktiviteter - både for at skabe en struktur for hverdagen og for at træne selve aktiviteterne og være en del af fællesskabet. Medarbejderne giver under interviewet eksempler på hvordan faglige tilgange og metoder omsælttes i den daglige indsats. Indikator 03.b: Tilbuddet 5 (i meget Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet i samarbejde med beboeren udarbejder en Side 10 af 22

11 dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen høj grad opfyldt) udviklingsplan. Denne indeholder mål og skal sikre kontinuitet i arbejdet med den enkeltes udviklingsproces. Derved tydeliggøres beboerens ejerskab over sin udviklingsproces. Udviklingsplanen fungerer som et redskab i relationsarbejdet og evalueres løbende. Der følges op på målene via FIT-skema, Feedback Informed Treatment eller på dansk Borger Styret Evaluering. FIT består af to enkle og letforståelige skemaer, som sigter mod borgerinddragelse, idet den professionelle og borgeren ved hvert møde, måler direkte på effekt og samarbejde. Ved interview med medarbejdere fremgår det, at der ved indflytning laves en udviklingsplan sammen med borgeren. Denne tager sit udgangspunkt i de indsatsområder, der fremgår af den kommunale handleplan. Udviklingsplanen evalueres ved hjælp af FIT. Der udarbejdes status efter behov og minimum en gang årligt og herefter justeres udviklingsplanen. Det fremgår, at der internt i tilbuddet følges op på den enkelte borger på ugentlige personalemøder, hvor alle borgere kort gennemgåes, og at man vælger de borgere, der skal have en særlig opmærksomhed for videre drøftelse og faglig sparring. Det er kontaktperson, der er ansvarlig for at evt. borgerrettede udfordringer drøftes. En borger giver under interview udtryk for, at vedkommende oplever at FIT - når det bruges for ofte - kan "blive for meget" og tale små ting op til at fylde meget. En anden borger oplever at FIT fungerer godt og at det har været med til at afklare mange udfordringer for vedkommende. Under interview med pårørende fremgår det, at der for nogle pårørendes vedkommende er kendskab til, at deres pårørende på tilbuddet har en plan for deres ophold, mens der for andre pårørende ikke er kendskab til en sådan plan. Generelt giver der udtryk for, at de pårørende oplever, at der sker fremskridt med deres pårørende på tilbuddet og at de får god støtte. Ledelsen fortæller, at medarbejderne understøttes i egen læring og i forbedring af tilbuddets indsats på forskellig vis. Alle medarbejdere tilbydes supervision og der er fælles "vidensdage" med Side 11 af 22

12 forskellige temaer. Der arbejdes også med cases, hvor en aktuel borger drøftes i personalegruppen. Hver 3. måned skal der laves en statusbeskrivelse til kommunen og forud for denne bliver den enkelte borger drøftet i et tværfaligt forum. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet har set dokumentation for klare mål for en borger og for hvordan disse omsættes til pædagogisk indsats. Der er endvidere set dokumentation for opfølgning via FIT. Der har ved gennemgang af dokumentation endnu ikke været afholdt opfølgning med visiterende kommune og kommunen har endnu ikke modtaget status, men Socialtilsynet får fremvist udkast til status. Her fremgår det, at der arbejdes struktureret med de indsatsmål kommunen har angivet. Ved interview med medarbejderne fremgår det, at kommunen altid har lavet en plan, hvor mål for indsatsen fremgår. Når denne omsættes i en udviklingsplan og evalueres med FIT holdes dette op mod kommunens indsatsplan. Hvis det viser sig, at målene for indsatsen ikke er realistiske for borgeren eller at borgeren aktuelt ikke magter at arbejde med disse mål, vil der ske kontakt til kommunen for dialog og ændring af indsatsmål. Af interview med ledelsen oplyses det, at der fokus på sammenhæng mellem kommunens indsatsmål, udviklingsplanen og status. Det oplyses endvidere, at der ikke er udarbejdet en overordnet effektdokumentation. Medarbejderene fortæller at FIT benyttes som et samarbejds- og evalueringsredskab med beboerne, for at sikre at beboerne når de mål, de har sat. Socialtilsynet har set dokumentation, hvor det fremgår, at en borger har fået udarbejdet indsatsmål fra kommunens side. Socialtilsynet har ligeledes set dokumentation via FIT skema, hvor det fremgår at der arbejdes med de kommunale indsatsmål. Det fremgår, at der delvist er tale om positive resultater og at der for nogle områder stadig arbejdes med indsatsmålene, men at borgeren stadig har brug for pædagogisk indsats. Side 12 af 22

13 Medarbejderene fortæller at FIT benyttes som et samarbejds- og evalueringsredskab med beboerne, for at sikre at beboerne når de mål, de har sat. Socialtilsynet har set dokumentation, hvor det fremgår, at en borger har fået udarbejdet indsatsmål fra kommunens side. Socialtilsynet har ligeledes set dokumentation via FIT skema, hvor det fremgår at der arbejdes med de kommunale indsatsmål. Det fremgår, at der delvist er tale om positive resultater og at der for nogle områder stadig arbejdes med indsatsmålene, men at borgeren stadig har brug for pædagogisk indsats. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet bedømmer, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Det begrundes med, at borgerne oplyser, at personalet er lyttende og rummelige og også tager mindre problemstillinger seriøst. De pårørende oplever en god tone i tilbuddet og de oplever at borgerne bliver inddraget i deres hverdag og tavshedspligten overholdes. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet borgerne har en høj grad af indflydelse på beslutninger, der vedrører dem selv og på hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet evalueringsmetode understøtter inddragelsen af borgerne omkring den individuelle indsats i tilbuddet. Derudover afholdes der husmøder, hvor borgerne har mulighed for indflydelse på dagligdagen i tilbuddet. Borgerne deltager også i ansættelsen af nye medarbejdere og kan være med til at prioritere, hvad tilbuddets økonomiske midler skal bruges til. Borgerne oplever, at de i høj grad har indflydelse på kost og udflugter, men synes, at det er ærgeligt, at der ikke længere er mulighed for at tage på rejser sammen på grund af økonomien. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Det fremgår af interview med borgerne, at de oplever, at personalet lytter, når der er behov for det og at der opleves rummelighed i forhold til de forskellige problematikker borgerne måtte have. Der gives udtryk for, at både store og små problemstillinger tages seriøst af personalet. Pårørende til borgerne i tilbuddet giver under interview udtryk for, at de oplever, at der er en særdeles god tone i tilbuddet. De pårørende får tilbagemelding fra deres pårørende i tilbuddet om, at det gælder i dagligdagen. De oplever det også selv, når de deltager i sociale arrangementer. De pårørende fortæller, at deres pårørende inddrages meget i forhold til deres hverdag og at tavshedspligten fra personalets side i forhold til borgerne tages meget seriøst. Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad Ved interview med medarbejderne fremgår det, at borgernes blandt andet sikres medinddragelse Side 13 af 22

14 indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov ved ugentlige husmøder. Det er typisk dagligdags ting omkring mad, rengøring og aktiviteter mv. der berøres. Medarbejderne fortæller at evalueringsmetoden FIT understøtter inddragelsen af borgeren omkring den individuelle indsats. Det fremgår, at borgerne ligeledes høres i forbindelse med ansættelse af nye af nye medarbejdere. Det fremgår af interview med borgere, at der jævnligt er møder på tilbuddet, hvor der er mulighed for at tage ting op. Det opleves, at der er en god kultur på møderne, men at der ind i mellem kan være lidt stille på møderne. En borger oplever, at det kan være lidt tungt, at alle skal høres på møderne - også dem som ikke har interesse eller indsigt i et emne. Borgerne fortæller, at de i høj grad har indflydelse på fx kost og udflugter. Der nævnes som eksempel, at der er mulighed for at være med til at prioriterer i forhold til hvad nogen af tilbuddets økonomiske midler skal bruges til. Tidligere var der mulighed for, at borgere og medarbejdere kunne tage sammen på rejser, men det er der ikke penge til længere, hvilket borgerne synes er ærgeligt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det begrundes med at, tilbuddet sammen med borgeren arbejder udfra borgernes ønsker. Borgerne trives i tilbuddet og oplever personalet, som omsorgsfulde og opsøgende. De pårørende lægger vægt på, at borgerne har indbyrdes gode relationer og tilbuddet har fokus på aktiviteter udenfor tilbuddet såsom beskæftigelse og andet netværk. En pårørende synes, at overgangen fra børne- til voksen tilbud, har været svært for borgeren, da der stilles større forventninger til borgerne i et voksentilbud. Tilbuddet støtter borgerne til at benytte kommunens sundsheds- og idrætstilbud, og motiverer borgerne til at Side 14 af 22

15 benytte de sundhedsydelser, der er behov for. Borgerne er eksempelvis blevet hjulpet til rygestop, tandlægebesøg og i at minimere overvægt. Derudover ledsages borgerne til behandling på Distrikspsykiatrisk center. Der er samstemmende oplysninger fra borgerne, de pårørende og medarbejderne, at der er fokus på motion og sund kost. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Ved interview med medarbejderne fremgår det, at der er fokus på borgernes trivsel blandt andet ved, at der i samarbejde med borgeren, arbejdes målrettet med det borgeren ønsker, at der skal sættes fokus på. Af interview med borgerne fremgår det, at de generelt oplever, at de trives i tilbuddet. Borgerne fortæller, at personalet er omsorgsfulde og at de prioriterer, at lære den enkelte borger at kende. Det beskrives endvidere, at personalet er opsøgende, hvis de fornemmer, at der er en borger der ikke har det godt. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad opfyldt) De pårørende fortæller i interview, at de i høj grad oplever, at borgerne trives og at dette blandt andet hænger sammen med, at borgerne har indbyrdes relationer samt, at der er fokus på, at der også er et liv uden for tilbuddet i form af beskæftigelse eller andet netværk. Ved interview med medarbejdere fremgår det, at der er samarbejde mellem tilbuddet og Lyngby- Taarbæk kommunes sundhedscenter. Medarbejderne understøtter, at borgerne får kendskab til og evt. deltager i de mulighder, der er der. I forhold til kontakt til andre sundhedsinstanser støtter medarbejderne borgerne, i det omfang der er behov for det. Medarbejderne oplever, at der er udfordringer i forhold til samarbejdet med Distriktpsykiatrisk Center. Udfordringerne udmynter sig blandt andet i, at der er lang ventetid for borgerne, og at der er skiftende medarbejdere og der med også skiftende meldinger i forhold til borgerne og deres behandling. Side 15 af 22

16 Borgerne fortæller under interview, at de både får relevant vejledning i forhold til sundhedsydelser og også følgeskab til de sundhedsydelser de måtte have behov for. Borgerne oplever endvidere, at personalet er fleksible i deres støtte og gerne ændre i deres planer, når det kan lade sig gøre. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad opfyldt) Ved interview med pårørende fremgår det, at deres borgere i tilbuddet er meget aktive i Lyngby- Taarbæks idrætstilbud for borgere med en sindslidelse "LIMONE". Det fremgår endvidere, at tilbuddet støtter borgerne i deres kontakt til Distrikpsykiatrisk Center. En pårørende oplever, at hendes pårørende kan være svær at få afsted til fx tandlæge, men at tilbuddet støtter og forsøger at motivere vedkommende. Ved interview med medarbejdere fremgår det, at der arbejdes med målsætninger om, at borgeren skal arbejde med egen selvstændighed og at der her indgår fokus på sundhed. Der arbejdes med dette på forskellig vis fx. med dialog omkring sundhed, forslag til sundere kost og tilbud om motion i dagligdagen mv. Borgerne fortæller i interview, at de oplever, at der er fokus på kost og motion. Medarbejdere fra idrætsforeningen LIMONE er opsøgende i forhold til borgerne og er med til at holde den enkelte fast i evt. sundhedsmæssige mål. Borgerne fortæller, at der laves Sct. Hans løb og at medarbejderne - i forhold til kost -udfordre menuen for at få et sundhedsperspektiv ind. En borgerne oplever, at medarbejderne kan give et kærligt men bestemt "spark bagi", hvilket virker godt. Ved interview med pårørende fremgår det, at man samlet oplever, at der er et fokus på sundhed, kost og motion. De pårørendes borgere har "fuldstændig styr på det med sundhed" støttet fra tilbuddet. Flere pårørende fortæller, at borgeren gennem tilbuddet er hjulpet til rygestop og at der arbejdes med fx overvægt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 16 af 22

17 Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Det begrundes med, at tilbuddet har en politik vedrørende magtanvendelse, som har til formål er at forebygge magtanvendelser og/eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der er endvidere en klar definition på, hvad en magtanvendelse er og der forfindes en procedure for indberetning og hvordan der evalueres efter en magtanvendelse. Efter en mangtanvendelse tales hændelsesforløbet igennem mellem de implicerede partnere og leder og medarbejder reflekter over, hvordan magtanvendelsen kunne være undgået. Nye medarbejdere informeres om polikken og de værdier, der ligger til grund for den. Tilbuddet er endvidere opmærksom på at have borgernes selvbestemmelse i fokus. Socialtilsynet har ikke modtaget indberetninger om magtanvendelser og i følge ledelse og borgere, er der ikke foretaget magtanvendelser på tilbuddet. Side 17 af 22

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet har modtaget dokumentation for tilbuddets politik i forhold til magtanvendelse. Det angives i denne dokumentation blandt andet at formålet er at forebygge, at situationer opstår, hvor magtanvendelse og/ eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan blive nødvendig, samt at give retningslinjer for hvordan man forholder sig, hvis indgreb er nødvendige. Det fremgår endvidere, at målet er at have fokus på : - Refleksioner - Løbende dialog - Skærpe opmærksomheden på NETTET I og NETTET II s værdier og menneskesyn - Skærpe, øge og dele de etiske overvejelser vi løbende står overfor i vores arbejde - Sikre at lovens betingelser for magtanvendelse overholdes, og at der sker dokumentation og opfølgning. Der er i tilbuddets politik for magtanvendelse klart beskrevet hvad magtanvendelse kan være, målgruppen for magtanvendelse og beskrivelser af nødværge og nødret. Procedure for indberetning samt beskrivelse af, at der skal samles op på magtanvendelsen efterfølgende. Ved interview med ledelsen fremgår det, at alle medarbejdere ved ansættelsen via intranet, får oplysninger om tilbuddets politik omkring magtanvendelse samt om de værdier, der ligger til grund for politikken. Af interviewet fremgår, at ledelsen italesætter, at det er vigtigt, at være bevidst om den position man befinder sig i som leder og medarbejder på et botilbud for psykisk sårbare mennesker. Ledelsen angiver endvidere, at der via arbejdet med udviklingsplaner og FIT medvirker til, at den enkelte borgers selvbestemmelsesret er i fokus. Ved interview med borgerne fremgår det, at ingen af borgerne har oplevet eller har kendskab til, at medarbejdere har foretaget magtanvendelser. Side 18 af 22

19 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet har ikke modtaget indberetning om magtanvendelse og af interview med ledelse fremgår det, at der ikke har været magtanvendelser. Der er i tilbuddets politik for magtanvendelse beskrevet procedure for indberetning samt beskrivelse af, hvordan der skal samles op på magtanvendelsen efterfølgende. Det beskrives blandt andet at leder og medarbejder fastlægger en handleplan, der skal sikre, at det involverede personale får den fornødne støtte og hjælp til at bearbejde begivenheden. Det beskrives endvidere, at hændelsesforløbet efter en magtanvendelse skal tales igennem mellem de implicerede parter, men også mellem leder og medarbejder og der skal reflekteres over, om magtanvendelsen kunne være undgået. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet forebygger overgreb. Tilbuddet har ikke procedurer for, hvordan overgreb skal håndteres, men har i politik for vold beskrevet, handlemuligheder og handleplan for, hvis en medarbejder er udsat for vold. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet med fordel kunne beskrive retningslinier for overgreb der vedrører borgere. I følge interview forebygger tilbuddet overgreb ved, at de lever op til derer værdier, indretningen af tilbuddet og ved supervision. Borgerne oplever, at personalet er gode til at forebygge og mægle i konflikter og de pårørende har ikke oplevet overgreb på tilbuddet. Side 19 af 22

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Ved interview med borgere fremgår det, at borgerne oplever, at personalet er gode til at forebygge og mægle i konflikter. En borger fortæller, at vedkommende er blevet opsøgt af personalet i forbindelse med, at vedkommende ikke tog sin medicin. Borgeren vurderer, at dette har et konfliktnedtrappende sigte, idet vedkommende bliver påvirket af at være uden medicin. En anden borger fortæller om en oplevelse, hvor en udefra kommende person overgreb sig på en borger på tilbuddet og egentlig synes, at personalet skulle have meldt episoden til politiet. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset 5 (i meget høj grad opfyldt) De interviewede pårørende fortæller, at de ikke har oplevet, at der har fundet overgreb sted. En pårørende bemærker, at der kan være lidt "fnidder" borgerne imellem, men at der tages hånd om dette, og at det ikke er anderledes end i alle fællesskaber. Ved interview fortæller ledelsen, at personalet giver feedback til ledelsen, hvis de oplever, at der finder overgreb sted. Der er ikke procedurer for hvordan overgreb i bred forstand skal håndteres, men der foreligger en politik for vold. Der henvises til ekstern supervision og til tilbuddets grundlæggende værdier. Det angives, at der er en kultur for, at man kan diskutere holdninger og oplevelser. Socialtilsynet har set dokumentation på tilbuddets politik for vold. Her er det blandt andet beskrevet, at der skal være fokus på forebyggelse herunder, at der til stadighed arbejdes på at undgå voldsepisoder. Dette vil ske gennem uddannelse og supervision, gennem indretningen af de fysiske rammer, gennem aktiv brug af APV, via åbenhed og ved i det daglige arbejde hele tiden at have NETTET fire værdier i spil. Socialtilsynet har set dokumentation på politik for vold. Her er angivet handlemuligheder og handleplan i tilfælde af, at en medarbejder er udsat for vold. Side 20 af 22

21 målgruppen og er kendt af medarbejderne Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 21 af 22

22 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: ABL 3, stk. 2/ABL 5, stk. 3. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 698,00 Side 22 af 22

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere