Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 23

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: DSI NETTET I Bo- og netværkstilbuddet Hjortholmsvej 2800 Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 18 til 50 år (selvskadende adfærd, indadreagerende adfærd) Pladser i alt: 4 18 til 50 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Marianne Daugaard Jensen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Denne tilsynsrapport omhandler ét anmeldt tilsynsbesøg den 17. november 2014 og indbefatter alene udvalgte temaer. Tilsynsbesøget omhandler tema 3 vedrørende målgruppe, metoder og resultater. Side 2 af 23

3 *Samlet vurdering: De belyste temaer og indikatorer, vil indgå i den samlede regodkendelse i Det skal for god ordens skyld bemærkes, at Socialstyrelsens Kvalitetsmodel er generisk, hvorfor emner med lille eller ingen relevans, for ethvert tilbud udløser laveste score. Der er således ikke nødvendigvis tale om retvisende sammenhæng mellem de faktiske forhold og den opnåede score. Bo- og netværkstilbuddet Hjortholmsvej er normeret til 4 borgere. Målgruppen er borgere med sindslidelser og som har behov for behandling, støtte og vejledning. Socialtilsynet vurderer, at der er tale om et velfungerende tilbud, og at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe og de fører til positive resultater for borgerne. Det ses blandt andet ved, at der dokumenteres positive resultater i forhold til opfyldelse af borgernes mål. Det arbejdes med klare mål med udgangspunkt i borgerens 141 handleplan og indsatsen evalueres løbende. Borgerne har en høj grad af indflydelse på egen udvikling og på hverdagen i tilbuddet. Tilbuddets evalueringsmetode er velegnet til at inddrage borgerne i egen udvikling og i forhold til at vurdere samarbejdet mellem borger og medarbejder. Der er en god tone i tilbuddet og borgerne trives og medarbejderne er omsorgsfulde og opsøgende og tager udgangspunkt i borgernes ønsker. Der er fokus på sund kost og levevis og borgerne motiveres og borgerne støttes i at benytte behandlings-, sundheds- og idrætstilbud. Der er en klar procedure vedrørende indberetning og opfølgning af magtanvendelser. Der har ikke været benyttet eller indberettet magtanvendelser på tilbuddet. Ligesom tilbuddet forebygger, at der sker overgreb i tilbuddet. Side 3 af 23

4 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilbudsportal Politik i forhold til magtanvendelse, procedure for vold og akutte situationer Dokumentation for borgere i form af kommunale indsatsmål, udviklingsplaner, FIT evaluering og status Samspil mellem ledelse og medarbejdere Interview med ledelse Intervie med medarbejdere Interview med borgere Interview med pårørende Side 4 af 23

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Botilbuddet Hjortholmsvej, Hjortholmsvej 3, 2800 Kgs.Lyngby Marianne Daugaard Jensen Nikolaj Hother Paulsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Tema 3 Side 5 af 23

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 23

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til at udvikle målgruppens færdigheder. Der arbejdes med recovery og rehabiliterende tilgange, hvor der benyttes, narrative, kognitive og systemiske metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder systematisk med klare mål med udgangspunkt i borgerens 141 handleplan og via den, kan tilbuddet dokumentere positive resultater i forhold til at udvikle borgerne. Indsatsen evalueres løbende både vedrørende effekt og samarbejde mellem borger og medarbejder. Indsatsen forbedres og justeres løbende ved supervision, drøftelser i tværfaglige foraer og på temadage. At oplysninger vedrørende målgruppe tilrettes på Tilbudsportalen, så der er overensstemmelse i forhold til de borgere der optages i tilbuddet. At retningslinier vedrørende overgreb på beboere beskrives Socialtilsynet vurderer, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt og det bekræftes af borgere og Side 7 af 23

8 pårørende, der oplever en god tone. Medarbejderne er rummelige, tager borgernes problemstillinger alvorlige og tavshedspligten overholdes. Socialtilsynet vurderer, at borgerne ud fra deres egne ønsker og behov, har indflydelse på deres egen udvikling og hverdagen i tilbuddet. Den anvendte evalueringsmetode understøtter inddragelsen. Borgerne inddrages via husmøder og deltager i ansættelsen af medarbejdere. Borgerne oplever høj indflydelse på valg af udflugter og kost. Borgerne har indflydelse på, hvad de økonomiske midler skal anvendes til, men de ønsker, at der igen var midler til at tage på rejser sammen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgerens mentale og fysiske sundhed og trivsel. Borgerne trives og medarbejderne er omsorgsfulde og opsøgende og tager udgangspunkt i borgernes ønsker. Borgerne motiveres og støttes i at benytte behandslings, sundheds- og idrætstilbud. Der er opmærksomhed på sund kost og levevis. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet håndterer og forebygger magtanvendelser. Tilbuddet har en politik for magtanvendelser og den er kendt af medarbejderne. Der er klar procedure vedrørende indberetning af magtanvendelse, opfølgning og evaluering og fokus på, Side 8 af 23

9 hvordan fremtidige magtanvendelser kan undgås. Socialtilsynet har ikke modtaget indberetninger om magtanvendelser og der har ikke i følge ledelse og borgere været anvendt magt. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger overgreb i tilbuddet. I følge beboerne er tilbuddet gode til at forebygge og mægle i konfllikter og de pårørende har ikke kendskab til overgreb i tilbuddet. Tilbuddet forebygger overgreb ved supervision, tilbuddet værdier og den fysiske indretning. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet anvender faglige metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe. Tilbuddet arbejder med et recovery og rehabiliterende sigte og anvender primært den narrative metode. Derudover benytter tilbuddets sig af systemisk terapi, psykoedukation, kognitiv terapi og akupunktur. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne omsætter de faglige tilgange og metoder i det daglige indsats. Socialtilsynet bedømmer, at Tilbuddets målgruppe har ændret sig, da der er flere borgere uden en psykiatrisk diagnose blandt andet borgere med en opmærksomhedssforstyrrelse. Derfor skal tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen vedrørende målgruppe tilrettes, så der er overensstemmelse med de borgere, der er i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder systematisk med at udvikle borgerne. Det begrundes med, at tilbuddet med udgangspunkt i borgerens 141 handleplan udarbejder en udviklingsplan med klare mål. Målene følges op via FIT skema (borger styret evaluering), hvor borgerne ved hvert møde måler på effekt og samarbejde med medarbejderne. Internt følges der op vedrørende den enkelte borger på ugentlige personalemøder og der udarbejdes status efter behov og minimum en gang årligt til den kommunale sagsbehandler. Borgernes mål justeres Side 9 af 23

10 løbende ved behov. Borgere og pårørende bekræfter tilbuddets oplysninger vedrørende, hvordan der arbejdes og evalueres på borgerne mål. Udfra dokumentation fremgår det, at der kan dokumenteres positive resultater i forhold til mål i 141 handleplanen. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet løbende forbedrer indsatsen i forhold til borgerne. Det sker blandt andet ved supervision, fælles temadage, cases der drøftes i personalegruppen og drøftelser i et tværfagligt forum. Side 10 af 23

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad opfyldt) Af oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det at, målgruppen for botilbuddet er borgere med eller uden diagnose i alderen år med nedsat funktionsevne på grund af psykisk sygdom & psykisk sårbarhed. Det fremgår af interview med ledelsen, at målgruppen er under udvikling og at tilbuddet fx. har en øget forespørgelse i forhold til borgere med diagnosen ADHD. Der ses også unge, som ikke er udredt psykiatrisk og dermed heller ikke har fået stillet en psykiatrisk diagnose, men som fremstår psykisk sårbare og/eller kognitivt udfordret. Fællesnævneren er, at borgerne ikke kan klare sig i eget hjem og har brug for støtte til fx. almindelig dagligdags husførelse, beskæftigelse og økonomi. Særligt omkring beskræftigelse oplever tilbuddet, at der i forhold til yngre borgere, er skærpede krav om samarbejde med kommunens beskæftigelsesafdeling og i det hele taget et øget fokus på de yngre borgeres beskæftigelsessituation. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med 4 (i høj grad opfyldt) Af tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddets faglige tilgange er narrativ, kognitiv, sanseorienteret, Recovery-understøttende og Ressourceorienteret tilgange. Det fremgår endvidere, at tilbuddets metoder er, systemisk terapi, psykoedukation, kognitiv terapi samt akupunktur. Ved interview med medarbejdere fremgår det, at man som det centrale arbejder med et recovery og rehabiliterende sigte og at den primære faglige tilgang og metode er narrativ. Der anvendes også kognitive og systemiske metoder ligesom der kan tilbydes Nada akupunktur. Medarbejderne giver under interviewet eksempler på, hvordan faglige tilgange og metoder omsættes i den daglige indsats. Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet i samarbejde med beboeren udarbejdes en udviklingsplan. Denne indeholder mål og skal sikre kontinuitet i arbejdet med den enkeltes Side 11 af 23

12 udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen udviklingsproces. Derved tydeliggøres beboerens ejerskab over sin udviklingsproces. Udviklingsplanen fungerer som et redskab i relationsarbejdet og evalueres løbende. Der følges op på målene via FIT-skema, Feedback Informed Treatment eller på dansk Borger Styret Evaluering. FIT består af to enkle og letforståelige skemaer, som sigter mod borgerinddragelse, idet den professionelle og borgeren ved hvert møde, måler direkte på effekt og samarbejde. Ved interview med medarbejdere fremgår det, at der ved indflytning laves en udviklingsplan sammen med borgeren. Denne tager sit udgangspunkt i de indsatsområder der fremgår af den kommunale handleplan. Udviklingsplanen evalueres ved hjælp af FIT. Der udarbejdes status efter behov og minimum en gang årligt. Det fremgår, at der internt i tilbuddet følges op på den enkelte borger på ugentlige personalemøder og at det er kontaktperson, der er ansvarlig for at evt. borgerrettede udfordringer drøftes. En borger giver under interview udtryk for, at vedkommende oplever at FIT - når det bruges for ofte - kan "blive for meget" og tale små ting op til at fylde meget. En anden borger oplever at FIT fungere godt og at det har været med til at afklare mange udfordringer for vedkommende. Under interview med pårørende fremgår det, at der for nogle pårørendes vedkommende er kendskab til, at deres pårørende på tilbuddet har en plan for deres ophold, mens der for andre pårørende ikke er kendskab til en sådan plan. Generelt gives der udtryk for, at de pårørende oplever, at der sker fremskridt med deres pårørende på tilbuddet og at de får god støtte. Ledelsen fortæller, at medarbejderne understøttes i egen læring og i forbedring af tilbuddets indsats på forskellig vis. Alle medarbejdere tilbydes supervision og der er fælles "vidensdage" med forskellige temaer. Der arbejdes også med cases, hvor en aktuel borger drøftes i personalegruppen. Hver 3. måned skal der laves en statusbeskrivelse til kommunen og forud for denne bliver den enkelte borger drøftet i et tværfaligt forum. Side 12 af 23

13 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet har set dokumentation for, at der arbejdes med klare mål for borgeren samt at der er udarbejdet status i forhold til disse mål. Ved interview med medarbejderne fremgår det, at kommunen altid har lavet en plan hvor mål for indsatsen fremgår. Når denne omsættes i en udviklingsplan og evalueres med FIT holdes dette op mod kommunens indsatsplan. Hvis det viser sig, at målene for indsatsen ikke er realistiske for borgeren eller at borgeren aktuelt ikke magter at arbejde med disse mål vil der ske kontakt til kommunen for dialog og ændring af indsatsmål. Af interview med ledelsen oplyses det, at der fokus på sammenhæng mellem kommunens indsatsmål, udviklingsplanen og status. Det oplyses endvidere, at der ikke er udarbejdet en overordnet effektdokumentation. Medarbejderene fortæller at FIT benyttes, som et samarbejds- og evalueringsredskab med beboerne, for at sikre at beboerne når de mål, de har sat. og det der holdes op på "bestillingerne". Det giver et billede af de forløb, der fx ikke rykker så meget. Man fortsætter selvfølgelig ikke hvis borgeren mistrives. Socialtilsynet har set dokumentation, hvor det fremgår, at en borger har fået udarbejdet indsatsmål fra kommunens side og at der kan dokumenteres positive reultater i forhold til kommunens indsatsmål. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse Socialtilsynet bedømmer, at borgerne har indflydelse på beslutninger, der vedrører dem selv og på hverdagen i tilbuddet. Det begrundes med, at tilbuddet evalueringsmetode understøtter inddragelsen af borgerne omkring den individuelle indsats. Derudover afholdes der husmøder, hvor borgerne skriver referat og på skift leder mødet, med Side 13 af 23

14 på eget liv og hverdagen i tilbuddet støtte fra medarbejderne. Borgerne deltager også i ansættelsen af nye medarbejdere og kan være med til at prioritere, hvad tilbuddets økonomiske midler skal bruges til. Borgerne oplever, at de i høj grad har indflydelse på kost og udflugter, men synes, at det er ærgeligt, at der ikke længere er mulighed for at tage på rejser sammen på grund af økonomien. Socialtilsynet bedømmer, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Det begrundes med, at borgerne oplyser, at personalet er lyttende og rummelige og tager både små og store problemstillinger seriøst. Både borgerne og de pårørende oplever en god tone i tilbuddet og de pårørende oplever at borgerne bliver inddraget i deres hverdag og tavshedspligten overholdes. Medarbejderne oplever, at evalueringsmetoden FIT understøtter borgerens inddragelse i forhold til den individuelle behandling, og at borgernes deltagelse i ansættelse af nye medarbejdere bidrager til borgerens indflydelse på tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Det fremgår af interview med borgerne, at de oplever, at personalet lytter når der er behov for det og at der opleves rummelighed i forhold til de forskellige problematikker borgerne måtte have. Der gives udtryk for, at både store og små problemstillinger tages seriøst af personalet. Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen Pårørende til borgerne i tilbuddet giver under interview udtryk for, at de oplever, at der er en særdeles god tone i tilbuddet. De pårørende får tilbagemelding fra deres pårørende i tilbuddet om, at der er en god tone i dagligdagen og de pårørende oplever det også selv, når de deltager i sociale arrangementer. De pårørende fortæller, at deres pårørende inddrages meget i forhold til deres hverdag og personalet tager tavshedspligten i forhold til borgerne meget seriøst. Ved interview med medarbejderne fremgår det, at borgernes blandt andet sikres medinddragelse ved ugentlige husmøder. Borgere skriver referat og skiftes til at styre mødet og medarbejdere støtter med dialogen. Det er typisk dagligdags ting omkring mad, rengøring og aktiviteter m.m. der berøres. Side 14 af 23

15 i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Medarbejderne oplever, at evalueringsmetoden FIT understøtter borgerens inddragelse i forhold til den individuelle behandling, og at borgernes deltagelse i ansættelse af nye medarbejdere bidrager til borgerens indflydelse på tilbuddet. Det fremgår af interview med borgere, at der jævnligt er møder på tilbuddet, hvor der er mulighed for at tage ting op. En borger oplever, at møderne nogle gange er kedelige og ret korte, men tager det som et udtryk for, at der ikke er det store ønske om forandring hos borgerne. Borgerne fortæller, at de i høj grad har indflydelse på fx kost og udflugter. Der nævnes som eksempel, at der er mulighed for at være med til at prioriterer i forhold til, hvad nogen af tilbuddets økonomiske midler skal bruges til. Tidligere var der mulighed for, at borgere og medarbejdere kunne tage sammen på rejser, men det er der ikke penge til længere, hvilket borgerne synes er ærgeligt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det begrundes med at, tilbuddet sammen med borgeren arbejder udfra borgernes ønsker. Borgerne trives i tilbuddet og oplever personalet, som omsorgsfulde og opsøgende. De pårørende lægger vægt på, at borgerne har indbyrdes gode relationer og tilbuddet har fokus på aktiviteter udenfor tilbuddet såsom beskæftigelse og andet netværk. En pårørende synes, at overgangen fra børne- til voksen tilbud, har været svært for borgeren, da der stilles større forventninger til borgerne i et voksentilbud. Side 15 af 23

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Ved interview med medarbejderne fremgår det, at der er fokus på borgernes trivsel blandt andet ved, at der i samarbejde med borgeren arbejdes målrettet med det borgeren ønsker, at der skal sættes fokus på. Af interview med borgerne fremgår det, at de generelt oplever, at de trives i tilbuddet. Borgerne fortæller, at personalet er omsorgsfulde og at de prioriterer, at lære den enkelte borger at kende. Det beskrives endvidere, at personalet er opsøgende, hvis de fornemmer, at der er en borger der ikke har det godt. De pårørende fortæller i interview, at de i høj grad oplever, at borgerne trives og at dette blandt andet hænger sammen med, at borgerne har indbyrdes relationer samt, at der er fokus på, at der også er et liv uden for tilbuddet i form af beskæftigelse eller andet netværk. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad opfyldt) En pårørende fortæller, at hun oplever, at hendes pårørende ikke længere trives, som vedkommende gjorde tidligere og at dette skyldes, at vedkommende ikke længere har brug for den støtte personalet kan give. Borgeren er på vej til selvstændig bolig. En pårørende til en ung borger kunne godt have ønsket sig, at stedet var lidt mere "håndførte" i deres anvisninger. Den pårørende oplever, at skiftet fra ungetilbud til voksentilbud har været stort og at der er stor forskel i de forventninger der bliver stillet til borgerne. Ved interview med medarbejdere fremgår det, at der er samarbejde mellem tilbuddet og Lyngby- Taarbæk kommunes sundhedscenter. Medarbejderne understøtter, at borgerne får kendskab til og evt. deltager i de muligheder der er der. I forhold til kontakt til andre sundhedsinstanser støtter medarbejderne borgerne i det omfang, der er behov for det. Medarbejderne oplever, at der er udfordringer i forhold til samarbejdet med Side 16 af 23

17 Distriktpsykiatrisk Center. Udfordringerne udmynter sig blandt andet i, at der er lang ventetid for borgerne og at der er skiftende medarbejdere og der med også skiftende meldinger i forhold til borgerne og deres behandling. Borgerne fortæller under interview, at de både får relevant vejledning i forhold til sundhedsydelser og også følgeskab til de sundhedsydelser de måtte have behov for. Borgerne oplever endvidere, at personalet er fleksible i deres støtte og gerne ændre i deres planer, når det kan lade sig gøre. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad opfyldt) Ved interview med pårørende fremgår det, at deres borgere i tilbuddet er meget aktive i Lyngby- Taarbæks idrætstilbud for borgere med en sindslidelse "LIMONE". Det fremgår endvidere, at tilbuddet støtter borgerne i deres kontakt til Distrikpsykiatrisk Center. En pårørende oplever at hendes pårørende kan være svær at få afsted til fx tandlæge, men at tilbuddet støtter og forsøger at motivere vedkommende. Ved interview med medarbejdere fremgår det, at der arbejdes med målsætninger om, at borgeren skal arbejde med egen selvstændighed og at der her indgår fokus på sundhed. Der arbejdes med dette på forskellig vis fx. med dialog omkring sundhed, forslag til sundere kost og tilbud om motion i dagligdagen mv. Medarbejderne fortæller, at der har været en diætist for at fortælle om "hjernemad". Borgerne fortæller i interview, at de oplever, at der er fokus på kost og motion. Medarbejdere fra idrætsforeningen LIMONE er opsøgende i forhold til borgerne og er med til at holde den enkelte fast i evt. sundhedsmæssige mål. Borgerne fortæller, at der laves Sct. Hans løb og at medarbejderne udfordre menuen for at få et sundhedsperspektiv ind. En borgerne oplever, at medarbejderne kan give et kærligt men bestemt "spark bagi", hvilket virker godt. Ved interview med pårørende fremgår det, at man samlet oplever, at der er et fokus på sundhed, kost og motion. De pårørendes borgere har "fuldstændig styr på det med sundhed" støttet fra Side 17 af 23

18 tilbuddet. Flere pårørende fortæller, at borgeren gennem tilbuddet er hjulpet til rygestop og at der arbejdes med fx overvægt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Det begrundes med, at tilbuddet har en politik vedrørende magtanvendelse, hvis formål er at forebygge magtanvendelser og/eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der er endvidere en klar definition på, hvad en magtanvendelse er og der forfindes en procedure for indberetning og hvordan der evalueres efter en magtanvendelse. Efter en mangtanvendelse tales hændelsesforløbet igennem mellem de implicerede partnere og leder og medarbejder reflekter over, hvordan magtanvendelsen kunne være undgået. Nye medarbejdere informeres om polikken og de værdier der ligger til grund for den. Socialtilsynet har ikke modtaget indberetninger om magtanvendelser og i følge ledelse og borgere, er der ikke foretaget magtanvendelser på tilbuddet. Side 18 af 23

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet har modtaget dokumentation for tilbuddets politik i forhold til magtanvendelse. Det angives i denne dokumentation blandt andet at formålet er at forebygge, at situationer opstår, hvor magtanvendelse og/ eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan blive nødvendig, samt at give retningslinjer for hvordan man forholder sig, hvis indgreb er nødvendige. Det fremgår endvidere, at målet er at have fokus på : - Refleksioner - Løbende dialog - Skærpe opmærksomheden på NETTET I og NETTET II s værdier og menneskesyn - Skærpe, øge og dele de etiske overvejelser vi løbende står overfor i vores arbejde - Sikre at lovens betingelser for magtanvendelse overholdes, og at der sker dokumentation og opfølgning. Der er i tilbuddets politik for magtanvendelse klart beskrevet, hvad magtanvendelse kan være, målgruppen for magtanvendelse og beskrivelser af nødværge og nødret. Procedure for indberetning samt beskrivelse af, at der skal samles op på magtanvendelsen efterfølgende. Ved interview med ledelsen fremgår det, at alle medarbejdere ved ansættelsen via intranet, får oplysninger om tilbuddets politik omkring magtanvendelse samt om de værdier, der ligger til grund for politikken. Af interviewet fremgår, at ledelsen italesætter, at det er vigtigt, at være bevidst om den position man befinder sig i som leder og medarbejder på et botilbud for psykisk sårbare mennesker. Ledelsen angiver endvidere, at der via arbejdet med udviklingsplaner og FIT medvirker til, at den enkelte borgers selvbestemmelsesret er i fokus. Ved interview med borgerne fremgår det, at ingen af borgerne har oplevet eller har kendskab til, at medarbejdere har foretaget magtanvendelser. Side 19 af 23

20 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet har ikke modtaget indberetning om magtanvendelse og af interview med ledelse fremgår det, at der ikke har været magtanvendelser. Der er i tilbuddets politik for magtanvendelse beskrevet procedure for indberetning samt beskrivelse af hvordan der skal samles op på magtanvendelsen efterfølgende. Det beskrives blandt andet at leder og medarbejder fastlægger en handleplan, der skal sikre, at det involverede personale får den fornødne støtte og hjælp til at bearbejde begivenheden. Det beskrives endvidere, at hændelsesforløbet efter en magtanvendelse skal tales igennem mellem de implicerede parter, men også mellem leder og medarbejder og der skal reflekteres over, om magtanvendelsen kunne være undgået. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet forebygger overgreb. Tilbuddet har ikke procedurer for, hvordan overgreb skal håndteres, men har i politik for vold beskrevet, handlemuligheder og handleplan for, hvis en medarbejder er udsat for vold. I følge interview forebygger tilbuddet overgreb via uddannelse og supervision, tilbuddets værdier samt via indretning af de fysiske rammer. Borgerne oplever, at personalet er gode til at forebygge og mægle i konflikter og de pårørende har ikke oplevet overgreb på tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet med fordel kunne beskrive retningslinier for overgreb der vedrører borgere. Side 20 af 23

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Ved interview med borgere fremgår det, at borgerne oplever at personalet gode til at forebygge og mægle i konflikter. De interviewede pårørende fortæller, at de ikke har oplevet, at der har fundet overgreb sted. En pårørende bemærker, at der kan være lidt "fnidder" borgerne imellem, men at der tages hånd om dette og at det ikke er anderledes end i alle fællesskaber. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 5 (i meget høj grad opfyldt) Ved interview fortæller ledelsen, at personalet giver feedback til ledelsen, hvis de oplever, at der finder overgreb sted. Der er ikke procedurer for hvordan overgreb i bred forstand skal håndteres, men der foreligger en politik for vold. Der henvises til ekstern supervision og til tilbuddets grundlæggende værdier. Det angives, at der er en kultur for, at man kan diskutere holdninger og oplevelser. Socialtilsynet har set dokumentation på tilbuddets politik for vold. Her er det blandt andet beskrevet, at der skal være fokus på forebyggelse herunder, at der til stadighed arbejdes på at undgå voldsepisoder. Dette vil ske gennem uddannelse og supervision, gennem indretningen af de fysiske rammer, gennem aktiv brug af APV, via åbenhed og ved i det daglige arbejde hele tiden at have NETTETs fire værdier i spil. I følge Tilbudsportalen er NETTETs fire værdier: Nærvær, respekt, faglighed og ansvarlighed. Socialtilsynet har set dokumentation på politik for vold. Her er angivet handlemuligheder og handleplan i tilfælde af, at en medarbejder er udsat for vold. Side 21 af 23

22 Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 22 af 23

23 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 107. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 990,00 Side 23 af 23

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere