Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013"

Transkript

1 Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Dato: 20. maj Indledning Frederikshavn Kommune har pligt til at føre tilsyn med hvordan kommunens opgaver på det sociale område løses. Det tilsyn der handler om modtageren af ydelserne, det personorienterede tilsyn, påhviler den kommune der har igangsat hjælpen. Det driftsorienterede tilsyn med det tilbud leverer ydelsen, påhviler den kommune hvor tilbuddet geografisk er placeret. Det driftsorienterede tilsyn omfatter både tilbuddenes indhold og den måde, som opgaverne udføres på. Denne rapport omhandler det driftsorienterede tilsyn med handicap- og psykiatritilbud placeret i Frederikshavn Kommune. I kommunen er der placeret få private tilbud og en række kommunale tilbud. Sagsnummer: 11/623 Forfatter: Rune Winther Emne: Årsrapport Tilsyn på handicapog psykiatriområdet 2013 Tilsynene er udført af Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT), der også varetog opgaven med tilsynsbesøg for Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune til og med I rapporten er denne afdeling omtalt som tilsynet. På private botilbud udføres der årligt fire tilsynsbesøg. Frederikshavn Kommune har på voksenområdet tilsynspligt med ét privat botilbud, Botilbudet Norden. Desuden blev der i 2013 ført ét opstartstilsyn på hvert af de to private dagtilbud, Dagskolen Nordjylland og Nr. Vesterskov. Tilsynene Botilbudet Norden er forelagt Socialudvalget den 7. maj 2014, mens tilsynene på de to private dagtilbud indgår i denne rapport. På kommunale tilbud er der ét årligt tilsynsbesøg. De kommunale tilbud er opdelt i forskellige kategorier indenfor både handicap og psykiatri. Denne årsrapport sammenfatter hovedelementerne fra GOTs tilsynsrapporter fra alle de kommunale tilbud og de private dagtilbud. Tilsynsrapporterne er inddelt i følgende syv hovedemner, der vil blive gennemgået for hver kategori af tilbud: - Fysiske rammer - Målgruppe - Pædagogik, omsorg og behandling - Skriftlig dokumentation - Medarbejderforhold - Magtanvendelse - Medicinhåndtering 2. Handicapområdet På handicapområdet føres der tilsyn med Frederikshavn Kommunes dagtilbud, bofællesskaber, specialtilbud og SenhjerneskadeCenter Nord. 2.1 Kommunale dagtilbud Dagtilbuddene på det kommunale område omfatter Gimle, der er et stort tilbud i Frederikshavn, BV Nordstjernen i Skagen, samt Aktiviteten og Røret, der ligger i Sæby.

2 Målgruppen er voksne borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Side2/10 De fysiske rammer blev af tilsynet vurderet som overvejende velegnede og hensigtsmæssige i forhold til brugernes behov. På Røret vurderede tilsynet at pladsen var trang, hvilket erfaringsmæssigt kan øge risikoen for konflikter. Det er indtrykket, at medarbejderne er gode til at tage højde for dette gennem guidning og tilrettelæggelse. Tilsynet vurderede, at alle tre dagtilbud var indbydende indrettet. Målgruppen vurderes af tilsynet at svare til brugerne på dagtilbuddene. Brugerne har meget forskelligartede behov og forskellige funktionsnedsættelser. Det er dog indtrykket, at brugernes forskellighed rummes og tilgodeses gennem de daglige aktiviteter og medarbejdernes tilgang. Pædagogik, omsorg og behandling opfattes af tilsynet som afbalanceret i forhold til brugernes behov. Medarbejdernes tilgang til brugerne opleves som ligeværdig og positiv. Der er generelt en høj grad af medinddragelse, og medarbejderne har øje for, hvornår fokus skal rettes mod en bruger, og hvornår det skal slippes igen. På BV Nordstjernen bemærkes det, at de passive brugere kommer til at sidde meget alene i de perioder, hvor medarbejdernes ressourcer går til fx konflikthåndtering. På Gimle var der på tidspunktet for tilsyn ikke nogen aktivitet i den beskyttede beskæftigelse. Det skyldes at der på tidspunktet ikke var nogen arbejdsopgaver fra de virksomheder der samarbejdes med. For at imødegå dette har ledelsen lavet en handlingsplan, der sætter fokus på at udvide med nye opgaver, udvide den beskyttede beskæftigelse og finde opgaver, der kan udfylde tiden når der ikke er opgaver fra hovedleverandøren. Den skriftlige dokumentation var overordnet fyldestgørende og skrevet på et fagligt og etisk forsvarligt grundlag. Medarbejderforholdene vurderes at være gode. Der er stor tilfredshed blandt medarbejderne med samarbejde, ledelsesmæssige forhold, professionalisme og ansvarlighed i indsatsen. Disse forhold vurderes at komme brugerne til gode, samtidig med at det giver trivsel og udvikling på arbejdspladsen. På Røret er der 2 faste pædagogisk uddannede medarbejdere ansat på henholdsvis 30 og 34 timer. Det fremgår, at stedet har et lavt sygefravær og dermed en stor stabilitet. Ved fravær inddrages ikke vikar, men der samarbejdes med det andet dagtilbud i Sæby, Aktiviteten. Hvis den ene medarbejder er fraværende og den anden medarbejder har fri en time før Rørets lukketid køres brugerne til Aktiviteten for at være der den sidste time. Udefra set forekommer det som en mindre god løsning frem for at tildele en ekstra time til Røret den dag og dermed skåne brugerne for dette skift for så kort et tidsrum. Magtanvendelse forekommer forholdsvist sjældent i dagtilbuddene. Tilsynet vurderer, at der er fokus på forebyggelse af magtanvendelse gennem det pædagogiske arbejde. Medarbejderne kender retningslinjerne for anvendelse og indberetning af magt. Medicinhåndtering er ikke en kerneopgave i dagtilbuddene. Få personer får hjælp til at administrere deres medicin. Medarbejderne er på et enkelt dagtilbud lært op i særlige opgaver i forhold til at håndtere sukkersyge. Der er udarbejdet skriftlig vejledning for at sikre en ensartet indsats.

3 2.2 Private dagtilbud De to private tilbud, Dagskolen Nordjylland og Nr. Vesterskov, er for nyligt registreret som private leverandører af aktivitets- og samværstilbud. De nedenstående tilsyn er de første efter tilbuddenes registrering på Tilbudsportalen, og tilsynene er et led i vurderingen af om stederne lever op til de grundlag de har angivet. Side3/10 Begge tilbud omfatter unge mellem 18 og 35 år med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Der tilbydes dagligdags aktiviteter og samvær med andre ligestillede og personale. Tilsynet så, at der blev arbejdet efter struktur, hvilket sikrer brugerne forudsigelighed og tryghed i dagligdagen. Et eksempel er, at der på Nr. Vesterskov hang en ugeoversigt, hvor der stod, hvem der ville deltage i aktiviteter af medarbejdere og borgere. Ligeledes stod der andre vigtige aftaler hvor brugeren ville have behov for støtte, fx lægebesøg. Tilsynet vurderede, ud fra samværet og dialogen med brugere og medarbejdere, at tilbuddets medarbejdere møder brugerne med respekt og anerkendelse og handler professionelt i forhold til brugernes særlige behov. Tilsynet konstaterede, at der er overensstemmelse mellem daglig praksis, tilbuddenes menneskesyn, metode og målsætning. Dermed lever de op til deres grundlag, som det er registreret på Tilbudsportalen. 2.3 Bofællesskaberne Bofællesskaberne i Frederikshavn kommune bestod i 2013 af 5 bofællesskaber med i alt 102 lejligheder placeret i lejlighedskomplekser. Målgruppen er borgere med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som har brug for støtte og vejledning til de fleste livsnære funktioner som fx tøjvask, personlig pleje, madlavning og rengøring, kontakt til familie, venner og andet netværk. Bofællesskaberne er placeret i rolige omgivelser indenfor bygrænsen i de tre byer Frederikshavn, Sæby og Skagen. I Frederikshavn er der de to bofællesskaber Gl. Skagensvej og Asgaard (Odinsvej 169, Odinsvej 171, Odinsvej 173, Odinsvej ). I Sæby er der de to bofællesskaber Kronen og Stygge Krumpensvej, og i Skagen er der bofællesskabet Kirkevej. De fysiske rammer fremtræder velordnede og indbydende. På de fleste bofællesskaber vurderer tilsynet, at rammerne er velegnede til formålet. På Gl. Skagensvej påpeger tilsynet dog en række problemstillinger omkring de fysiske rammer. Fællesfaciliteterne blev beskrevet kritisk ved tilsyn i 2012, særligt hvad angår størrelsen på fællesstue og -køkken, der blev vurderet underdimensionerede. Det er i 2013 fortsat tilsynets vurdering, at de fysiske rammer giver udfordringer i forhold til plads til kørestole og rollatorer i de fælles rammer. I forhold til at fællesarealerne vurderes underdimensionerede, fremsendte centercheferne for Handicap og Psykiatri samt Social- og Sundhedsmyndighed den 19. december 2012 et fælles høringssvar til GOT.

4 I høringssvaret beskrives det, at Frederikshavn Kommune bevidst har valgt forholdsvis små fællesarealer. Dette skyldes et ønske om at gøre beboernes boliger handicapvenlige og så store som muligt. På grund af begrænsningen for antallet af m 2, der kan ydes boligstøtte til, betyder dette valg mindre fællesarealer. Andre af de nye botilbud har mindre boliger og større fællesarealer, og dette betyder, at udbuddet af boliger i Frederikshavn Kommunes bofællesskaber fremover i højere grad vil kunne imødekomme beboernes forskellige behov for plads. Side4/10 Ved samtale med ledelsen ved tilsyn i 2013 fremgår det at man har fundet sig til rette med de fysiske rammer. Køleskabet i fælleskøkkenet på Gl. Skagensvej kan ikke rumme de fornødne madvarer, og derfor tages beboernes køleskabe i brug. Dette medfører at personalet må ind i beboernes lejlighed, selvom beboerne ikke er hjemme. Dette har beboerne indvilget i. Desuden er der udfordringer med indeklimaet på Gl. Skagensvej. Det trækker fra gangarealet, og døre der står åbne ind til lejlighederne. Kulden påvirker temperaturen i lejlighederne og i fællesstuen. Ledelsen er i samarbejde med boligforeningen i gang med at afhjælpe indeklimaproblematikkerne. På Gl. Skagensvej ligger flere lejligheder til fri beskuelse udefra. Ledelsen er i kontakt med boligforening med henblik på at få etableret hegn om beboernes individuelle terrasser. Desuden er der et boligbyggeri i gang på nabogrunden. Det er høje huse, som ligger meget tæt på bofællesskabet. Det kan muligvis give udfordringer i forhold til indkig begge veje. Sluttelig bliver det nævnt at medarbejderne på Gl. Skagensvej skal ud af husene for at benytte medarbejdertoiletterne i administrationsbygningen. Dette blev også omtalt i tilsynsrapporten fra Tilsynet finder, at det er usikkert om, eller hvornår, de planlagte overdækkede gange bliver etablerede. Socialudvalget behandlede den 6. februar 2013 tilsynsrapporten fra 2012 og besluttede at mulighed for at etablere overdækkede gange mellem husene skulle tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne. Socialudvalget har ikke ønsket at prioritere midler til overdækkede gange i indeværende budget. Målgruppen vurderes at omfatte beboerne for de respektive bofællesskaber. Pædagogik, omsorg og behandling vurderes at være i overensstemmelse med referencerammen og servicedeklarationen, og der opleves et positivt og tillidsfuldt samspil mellem beboere og medarbejdere. Det er tilsynets indtryk at der er en konsistent praksis med nærvær og opmærksomhed på hver enkelt beboers trivsel og livskvalitet. På Odinsvej 173 bemærker tilsynet, at der overordnet er vedtaget beslutninger på bofællesskaberne, omkring madordning. Beboerne skal afbestille mad 3 dage i forvejen hvis de forventes ikke at være hjemme og gerne vil have refusion af kostpenge. Tilsynet vurderer, at det kan mindske beboerens mulighed for fleksibilitet og dermed indvirke på beboerens livsudfoldelse. Ledelsen påpeger at både beboere og pårørende altid kan meddele at de spiser med, men hvis beboeren ikke spiser med og gerne vil have refusion af kostindbetalingen,

5 skal det meddeles mindst 3 dage i forvejen. Dette skal ske for at der reelt vil være en besparelse på indkøb til maden. Side5/10 Den skriftlige dokumentation vurderes generelt at være fyldestgørende og skrevet i et godt sprog. I løbet af 2013 er alle bofællesskaber overgået til at bruge det digitale dokumentationssystem CSC-Vitae Suite. Det må forventes, at den skriftlige dokumentation generelt vil gennemgå en opkvalificering i retning af konstant opdatering samt øget ensartethed. I 2012 vurderede tilsynet, at der var enkelte tilbud, hvor systematikken af dokumentationen kunne forbedres. Dette er forbedret i 2013, med en undtagelse: Kronen havde fortsat håndskrevne tilføjelser og udaterede dokumenter i vikarmappen, på trods af, at dette også blev foreslået revideret i Da vikarmappen typisk ikke digitaliseres for hurtig adgangs skyld, bør problemet løses, om end det er et mindre problem. Tilsynet pointerer dog, at bemærkningerne omkring forbedringsmuligheder i forhold til dokumentation på ingen måde er begrundet i en mangelfuld indsats. Medarbejderforhold vurderes generelt positivt. Medarbejderne er generelt tilfredse med samarbejdsforhold og ledelse. På Odinsvej 173 har både ledelse og medarbejdere den opfattelse, at personalet har været pressede igennem en lang periode og igennem harmoniseringen af flere små bofællesskaber til ét stort. Hvor der før var to på arbejde, er der nu kun halvanden på arbejde de fleste dage. Et par af ugens dage er der dog to på arbejde. Den reducerede bemanding gør, at medarbejderne ser det som en udfordring at udleve den pædagogiske referenceramme i sin helhed. Stedet arbejder med at identificere kan- og skal-opgaver, for at medarbejderne kan føle at de har den fornødne tid. På Stygge Krumpensvej og Kronen føler medarbejderne ikke, at de har tid til at sikre en rengøringsstandard, som de selv kan stå inde for. Desuden har nogle beboere og deres pårørende ønsket at betale for rengøring fra det firma, som varetager rengøringen i fællesarealerne. Ledelsen oplyser, at der ikke er ændret i serviceniveau fra politisk hold, men at medarbejderne er blevet mere opmærksomme på hvilke ydelser der skal leveres. Dette er sket som følge af implementeringen af det politisk bestemte serviceniveau. Ledelsen vurderer, at der er den fornødne tid til rengøringsdelen, men at medarbejdernes intentioner om hvor rent der skal være, er højere end det, der kan leveres. Ledelsen oplyser at der arbejdes på at fokusere på hvilken standard der kan leveres. Også på Kirkevej er der forskellige holdninger hos medarbejderne angående serviceniveau og hvordan det omsættes i den daglige praksis. Nogle medarbejdere udtrykker, at de ikke kan omsætte intentionerne i den pædagogiske referenceramme om at opretholde en høj faglig kvalitet, når der samtidig skal leveres rengøring. Nogle medarbejdere giver udtryk for, at de går hjem med belastende oplevelser af ikke at kunne slå til. Efter harmoniseringen arbejdes der i det daglige og på personalemøderne med at justere forventninger, og med hvordan opgaver kan og skal løses. Ledelsen har iværksat tiltag der skal imødegå de problemstillinger medarbejderne giver udtryk for. Magtanvendelse håndteres i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer, som medarbejderne er bekendt med. Medarbejderne arbejder forebyggende med magtanvendelse i den pædagogiske indsats. Medicin opbevares og håndteres forsvarligt. Der er procedurer for utilsigtede hændelser. De fleste steder leveres den faste medicin i dosispakker fra apoteket.

6 2.4 Specialtilbud Specialtilbuddene i Frederikshavn Kommune består af Koktvedparken og Koktvedstien. Side6/10 Koktvedparken er for udviklingshæmmede borgere, som har behov for intensiv omsorg, pleje, støtte og vejledning til alle dagligdagens aktiviteter og gøremål. Stedet består af et botilbud med 30 boliger, 2 enkeltmandsprojekter og et dagtilbud. Koktvedstien er et botilbud for borgere, som har brug for en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats og døgndækning. Der er tale om beboere, hvor særlige komplekse problematikker gør sig gældende, herunder problemskabende adfærd og særlig psykisk sårbarhed. Der er ført 2 tilsyn på botilbuddet Koktvedstien og 3 tilsyn på botilbuddet Koktvedparken. Derudover er der ført 1 tilsyn på de to enkeltmandstilbud i Koktvedparken og Koktvedparkens dagtilbud. I dette afsnit beskrives hovedelementerne i rapporterne fra disse tilsynsbesøg. De fysiske rammer i specialtilbuddene fremtræder velordnede og indbydende både i boliger og fællesarealer. Beboerne er omfattet af tilbuddenes målgruppe. Pædagogik, omsorg og behandling udføres i en omsorgsfuld og anerkendende atmosfære og med en god omgangstone. Medarbejderne er generelt gode til at medinddrage beboerne i daglige aktiviteter og til at møde beboerne hvor de er, uanset funktionsniveau. På Koktvedparken håber de at kunne implementere it-baserede hjælpemidler. Det vil hjælpe, til bedre at kunne inddrage beboere med fysisk nedsat funktionsevne til at deltage i fx madlavning. Nogle medarbejdere er aktuelt på kursus i brug af sådanne hjælpemidler. På Koktvedparkens dagtilbud fremgår det, at der fortsat er udfordringer i form af håndtering af brugere med demens. Der søges løbende viden på området. På Koktvedparken ses en forholdsvis sparsom billeddokumentation, hvilket undrer tilsynet, da det er godt for kognitivt funktionsnedsatte. Dette er påpeget ved tidligere tilsyn, hvor det blev oplyst, at der ville blive iværksat en udvidelse af anvendelsen af billeddokumentation. Tilsynet har haft samtaler med pårørende på Koktvedstien og stillet en række spørgsmål omkring deres oplevelse af botilbuddet. Nogle ting, der går igen i svarene er at de pårørende føler: - at der er for lidt aktivitet - for lidt sammenhæng i indsatsen - for mange medarbejdere ind over den enkelte beboer - for lidt initiativ fra medarbejdere i forhold til beboeres konkrete behov - for lidt opmærksomhed på de små ting - for dårlig kommunikation mellem medarbejdere vedrørende beboere - for dårlig opfølgning af pårørendes påtaler eller forslag til løsninger - for lavt informationsniveau generelt Noget andet der går igen er, at de pårørende føler, at de er nødt til at involvere sig stærkt i beboerens liv, både praktisk og indsatsmæssigt. De har ikke den fornødne tillid

7 til, at Koktvedstien kan opfylde beboerens behov og sikre trivsel. De pårørende giver dog udtryk for, at de mødes positivt, når de henvender sig til medarbejdere og ledelse. Side7/10 Tilsynet har efterfølgende drøftet de pårørendes udsagn med ledelsen, som har redegjort for, at der allerede er gjort tiltag i forhold til de kritikpunkter, hvor det umiddelbart er muligt at foretage ændringer. Eksempelvis igennem en ny teamstruktur, som kan medvirke til en øget kontinuitet i indsatsen. Ledelsen giver ligeledes udtryk for, at det er pædagogisk udfordrende at finde frem til forskellige aktiviteter med beboerne, grundet beboernes indkomst i forhold til betaling for aktiviteter og motivation for at deltage i aktiviteter. Ledelsen var bekymret over at det fra myndigheds side, på tidspunktet for tilsyn, ikke var muligt at tilbyde 7 af beboerne det rette dagtilbud eller STU forløb. Dette skaber frustration hos beboere og pårørende og påvirker beboernes trivsel i dagligdagen. Det tilkendegives, at både botilbuddet og myndighed løbende prøver at finde relevante muligheder for den enkelte, men at det er en vanskelig opgave. På tidspunktet for tilsyn blev det dog forsøgt, målrettet at tilbyde midlertidige aktiviteter til disse beboere i form af cykeltur, gåtur, besøg i sansehave, musik og andre kreative aktiviteter. En anden pædagogisk udfordring er desuden, at beboerne periodevis ikke ønsker at deltage i en konkret aktivitet, trods gentagen motivation fra personalet. Beboerens ønsker skal respekteres, som det fremgår af den pædagogiske referenceramme. Tilsynets vurdering er, at der er flere ting, der spiller ind i de pårørendes oplevelse af Koktvedstien. Det er en udfordring når det voksne barn flytter i botilbud og de pårørende skal give slip på forældrerollen. Forældrene ønsker det bedste for deres barn og det kan være svært at acceptere at botilbuddet eller kommunen ikke kan leve op til det. Tilsynet påpeger at det er nødvendigt at tage de pårørendes utilfredshed og frustrationer alvorligt. Samtidig er det indtrykket at der kan være sket kommunikationsbrist eller utilstrækkelig forventningsafstemning ved visitationsprocesserne. Det giver utilfredshed og frustration. Ledelse og myndighed bør overveje, hvad der kan gøres for at sikre en realistisk forventningsafstemning fremadrettet. Konkret var det vigtigt at rette op på den daværende aktuelle frustration og utilfredshed hos nogle pårørende. Der har løbende været afholdt møder og der er aftalt fremtidige møder mellem Koktvedstien og de pågældende pårørende. Det generelle indtryk af den skriftlige dokumentation er, at den er fyldestgørende, idet den er opdateret, detaljeret og systematisk. I Koktvedparken ses der enkelte eksempler på en mindre hensigtsmæssig systematik i form af løse papirer og ting der ikke er bag de korrekte faner. Da man aktuelt er ved at implementere det digitale dokumentationssystem CSC-Vitae Suite, er bemærkningerne om den uhensigtsmæssige systematik, primært til efterretning. Fremadrettet vil den skriftlige dokumentation foregå elektronisk og diverse papirsystemer vil med tiden udgå. Medarbejderforholdene vurderes som positive. Medarbejderne fremtræder engagerede og som værende i besiddelse af de nødvendige kompetencer. I et af husene i Koktvedparken fremgår det fra medarbejders udsagn, at der har været en del udskiftning i medarbejdergruppen det seneste 1-1½ år, men at der er stabilitet nu. Magtanvendelse og indberetning heraf sker efter gældende retningslinjer. Der forekommer magtanvendelser på specialtilbuddene. Det er ved tidligere tilsyn konstateret, at indberetningerne anvendes i et læringsperspektiv. Specialtilbuddene har

8 fokus på ikke-fysiske magtanvendelser i form at verbal styring og risikoen for manipulation. Det bemærkes positivt, at medarbejderne er bevidste om egen rolle i denne sammenhæng og har øje for dilemmaerne. Side8/10 Medicinhåndteringen er ændret, således at al medicin doseres fra apoteket og forefindes i aflåst skab. Udlevering registreres med dato og initialer og sker for én beboer ad gangen. Denne praksis har ført til færre utilsigtede hændelser. Koktvedparkens medicinansvarlige sygeplejerske har det overordnede ansvar for medicin, samt ændringer og opfølgning. 2.5 SenhjerneskadeCenter Nord SenhjerneskadeCenter Nord blev etableret i 2012 for at imødekomme behovet for et lokalt, specialiseret dag- og døgntilbud til gruppen af svært senhjerneskadede borgere. Der blev i 2013 ført 2 tilsyn, hvoraf det første var et udvidet tilsyn. De fysiske rammer i SenhjerneskadeCenter Nords boliger giver tydeligt indtryk af at lejlighederne er beboernes eget hjem. Lejlighederne er indrettet og møbleret meget personligt. Fællesfaciliteterne fremstår lyse og hyggelige. Målgruppen: Tilsynet kan på baggrund af samtaler med pårørende, ledelse og medarbejdere og ud fra den skriftlige dokumentation konstatere, at beboerne generelt er velplacerede. Pædagogik, omsorg og behandling: Det er vurderingen at beboerne modtager den hjælp og omsorg de har brug for på en faglig og kvalificeret måde. Dette understøttes af de fleste pårørende. SCN har i 2012 og 2013 gennemgået en opstartsfase. Ud fra de givne omstændigheder vurderer tilsynet at ledelsen og medarbejderne samlet set har ydet den faglige og kvalificerede omsorg og støtte, som beboerne har haft brug for i opstartsfasen. Ikke alle pårørende har været bekendt med den indsats deres pårørende modtager og der er først i 2013 udfærdiget 141-planer. De pårørende har derfor ikke klart kendt til tilbuddets formål eller retning på det individuelle plan. På tidpunkt for tilsyn var den pædagogiske referenceramme godt implementeret og den efterleves i daglig praksis. Der har dog i opstartsfasen været modstand mod den socialpædagogiske tilgang, fra såvel medarbejdere som pårørende. Nogle medarbejdere og pårørende har ønsket at få udbredt den neuropædagogiske tilgang og dermed haft andre forventninger til SCNs indsats og indhold, end det praktiserede Der er afholdt informationsmøde for alle pårørende med henblik på at sætte dem ind i og få tydeliggjort hvad det vil sige at arbejde efter inklusionsparadigmet og den pædagogiske referenceramme der er gældende i Frederikshavn kommune. Flere af de pårørende udtrykker tilfredshed med dette møde. Få blandt pårørende har klaget over individuelle forhold og sendt klage til kommunen, med henblik på vurdering af hvorvidt ydelsen på SCN er i overensstemmelse med lovgivningen. De få pårørende, der har haft andre forventninger til SCN end det, der praktiseres, er allerede blevet tilbudt en revisitation. SCN vil fortsætte med at invitere de pårørende til dialog om stedets tilbud og indsats. Der vil være løbende opmærksomhed på, om der

9 er andre relevante fase 4-tilbud, som kan tilbydes de borgere, der har haft andre forventninger. Side9/10 Den skriftlige dokumentation er velbeskrevet. De pædagogiske handleplaner har detaljerede beskrivelser for den målrettede indsats der gives til den enkelte beboer og hvad der er betydningsfuldt for den enkelte. Der er elektronisk journalsystem til daglige notater og opfølgning. Der arbejdes løbende på, at tilpasse strukturen og prioritere tid til journalføring. Som opfølgning på det udvidede tilsyn i 2013 har ledelsen udarbejdet en detaljeret og velbeskrevet handleplan. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for de drøftede punkter, og hvornår der er deadline. Dette vidner om at tilbuddet har en faglig og kompetent ledelse; en ledelse der har fokus på tilbuddets strategiske udvikling og organisering. Samlet set er der fulgt op på det som tilsynet anbefalede ved sidste tilsyn. Medarbejderforhold: Medarbejderne er tværfagligt sammensat og arbejder i teams. Håndtering af magtanvendelse og medicinhåndteringen foregår efter gældende regler. 3. Psykiatriområdet På de socialpsykiatriske støttecentre i Skagen, Sæby og Frederikshavn er der udført 1 tilsynsbesøg på hvert af tilbuddene i Desuden er der udført 2 tilsyn på det socialpsykiatriske bosted Mariested i Sæby. 3.1 Socialpsykiatriske støttecentre De fysiske rammer fremstår på alle centrene som gode og velegnede til formålet. I Frederikshavn har man nu indrettet bygningen således, at alle lokaler i stueplan er brugerrelaterede. Ændringerne vurderes som fornuftige og gennemtænkte. Støttecenteret Skagen er i september 2012 flyttet på 1.sal i samme bygning som er en del af det tidligere Skagen Sygehus. Det er udvidet væsentligt efter flytningen. Alle lokaler er rummelige og velindrettede til formålet. Målgruppen: Centrene har i øjeblikket brugere inden for stort set hele det psykiatriske område. Det skaber ikke nogen problemer, idet brugerne er gode til at have omsorg og forståelse for hinanden. Pædagogik, omsorg og behandling: Tilsynet observerede en god og anerkendende dialog mellem brugere og personale og der var en god og tryg stemning i støttecentrene. Der arbejdes på at implementere en ny referenceramme, der blandt andet beskriver at den pædagogiske metode er Recovery, og at der fremover skal være en leder på hvert støttecenter i Frederikshavn Kommune. Medarbejderforhold: Støttecentrene benytter ikke uuddannet personale, men har forskellighed i den uddannelsesmæssige baggrund. Det giver en stor tværfaglighed i medarbejdergruppen. Magtanvendelse, skriftlig dokumentation og medicinhåndtering er der ingen bemærkninger til.

10 3.2 Mariested De fysiske rammer er blevet udvidet og er nyindrettede. De fungerer særdeles godt for beboere og medarbejdere. Beboerne fra det tidligere botilbud De 4 årstider, er nu flyttet til Mariested. Det har ikke medført væsentlige problemer at disse er flyttet; dog har man skulle tilpasse nogle arbejdsrutiner omkring den praktiske tilgang til opgaver. Side10/10 Beboerne vurderes at være omfattet af målgruppen. Der er ikke nogen begrænsning i hvilken type sindslidelser målgruppen omfatter. Det fungerer i øjeblikket fint, men beboere med dobbeltdiagnose giver store udfordringer for personalet. Ligeledes har man store udfordringer i forhold til en specialbeboer på stedet som er alvorligt personlighedsforstyrret og meget mandskabskrævende. Pædagogik, omsorg og behandling: Det vurderes positivt, at medarbejderne på Mariested har formået at tilpasse den pædagogiske metode til den beboergruppe, som aktuelt er på stedet. Stedet har succes med at anvende neuropædagogisk tilgang overfor især udadreagerende beboere. I forbindelse med denne type beboere har stedet været nødt til at anskaffe sig et nyt alarmsystem. Når en medarbejder slår alarm, modtager alle medarbejdere alarmopkaldet og dermed er der hurtigt mange til at hjælpe. Det nye system har bevirket at medarbejderne sjældent har brug for at anvende magt, da ophidsede beboere falder ned når der hurtigt kommer mange medarbejdere til stede. Medarbejderforhold I forbindelse med sammenlægningen med De 4 årstider har Mariested haft en coach, der har hjulpet med at sammenflette personalet med succes. Leder oplyser at medarbejderne arbejder i teams og er gode til at være tværfaglige. Medarbejder oplyste at arbejdet med beboere med dobbeltdiagnose er meget svært og komplekst. På Mariested er der blevet uddannet dobbeltdiagnoseinstruktører. En uddannelse efter Bedre liv -konceptet, hvilket er kortere kurser inden for sundhedsområdet. Det har været gavnligt for medarbejderne, der nu har fået en større forståelse for beboernes problematikker. Samtidig efterlyser medarbejderne yderligere uddannelse, især omkring at forstå beboernes konkrete handlinger og adfærd. Derudover oplever medarbejderne det positivt at der er faglig refleksion og ekstern supervisor på Mariested. Skriftlig dokumentation var god og omfattende. Alt var grundigt beskrevet og ved gennemgang af dokumenterne var der god sammenhæng mellem handleplan og pædagogisk plan. Magtanvendelse og medicinhåndtering er der ikke bemærkninger til. 4. Konklusion Tilsynets rapporter er generelt positive omkring den indsats, der leveres på handicapog psykiatriområdet. De forbedringer der blev påpeget i 2012 og som kunne ændres decentralt af tilbuddenes ledelse, er stort set allesammen blevet ændret i Udover de fysiske rammer på Gl. Skagensvej har tilsynet ikke fundet nogen decideret uacceptable forhold på kommunens tilbud. De bemærkninger, som tilsynet har givet omkring utilfredshed blandt pårørende arbejdes der videre med at imødekomme. Det driftsorienterede tilsyn har således fungeret efter hensigten og bidrager til at forbedre den indsats, som Frederikshavn kommune leverer på det sociale område.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 17.4.2013 Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10.

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere