Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013"

Transkript

1 Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Dato: 20. maj Indledning Frederikshavn Kommune har pligt til at føre tilsyn med hvordan kommunens opgaver på det sociale område løses. Det tilsyn der handler om modtageren af ydelserne, det personorienterede tilsyn, påhviler den kommune der har igangsat hjælpen. Det driftsorienterede tilsyn med det tilbud leverer ydelsen, påhviler den kommune hvor tilbuddet geografisk er placeret. Det driftsorienterede tilsyn omfatter både tilbuddenes indhold og den måde, som opgaverne udføres på. Denne rapport omhandler det driftsorienterede tilsyn med handicap- og psykiatritilbud placeret i Frederikshavn Kommune. I kommunen er der placeret få private tilbud og en række kommunale tilbud. Sagsnummer: 11/623 Forfatter: Rune Winther Emne: Årsrapport Tilsyn på handicapog psykiatriområdet 2013 Tilsynene er udført af Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT), der også varetog opgaven med tilsynsbesøg for Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune til og med I rapporten er denne afdeling omtalt som tilsynet. På private botilbud udføres der årligt fire tilsynsbesøg. Frederikshavn Kommune har på voksenområdet tilsynspligt med ét privat botilbud, Botilbudet Norden. Desuden blev der i 2013 ført ét opstartstilsyn på hvert af de to private dagtilbud, Dagskolen Nordjylland og Nr. Vesterskov. Tilsynene Botilbudet Norden er forelagt Socialudvalget den 7. maj 2014, mens tilsynene på de to private dagtilbud indgår i denne rapport. På kommunale tilbud er der ét årligt tilsynsbesøg. De kommunale tilbud er opdelt i forskellige kategorier indenfor både handicap og psykiatri. Denne årsrapport sammenfatter hovedelementerne fra GOTs tilsynsrapporter fra alle de kommunale tilbud og de private dagtilbud. Tilsynsrapporterne er inddelt i følgende syv hovedemner, der vil blive gennemgået for hver kategori af tilbud: - Fysiske rammer - Målgruppe - Pædagogik, omsorg og behandling - Skriftlig dokumentation - Medarbejderforhold - Magtanvendelse - Medicinhåndtering 2. Handicapområdet På handicapområdet føres der tilsyn med Frederikshavn Kommunes dagtilbud, bofællesskaber, specialtilbud og SenhjerneskadeCenter Nord. 2.1 Kommunale dagtilbud Dagtilbuddene på det kommunale område omfatter Gimle, der er et stort tilbud i Frederikshavn, BV Nordstjernen i Skagen, samt Aktiviteten og Røret, der ligger i Sæby.

2 Målgruppen er voksne borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Side2/10 De fysiske rammer blev af tilsynet vurderet som overvejende velegnede og hensigtsmæssige i forhold til brugernes behov. På Røret vurderede tilsynet at pladsen var trang, hvilket erfaringsmæssigt kan øge risikoen for konflikter. Det er indtrykket, at medarbejderne er gode til at tage højde for dette gennem guidning og tilrettelæggelse. Tilsynet vurderede, at alle tre dagtilbud var indbydende indrettet. Målgruppen vurderes af tilsynet at svare til brugerne på dagtilbuddene. Brugerne har meget forskelligartede behov og forskellige funktionsnedsættelser. Det er dog indtrykket, at brugernes forskellighed rummes og tilgodeses gennem de daglige aktiviteter og medarbejdernes tilgang. Pædagogik, omsorg og behandling opfattes af tilsynet som afbalanceret i forhold til brugernes behov. Medarbejdernes tilgang til brugerne opleves som ligeværdig og positiv. Der er generelt en høj grad af medinddragelse, og medarbejderne har øje for, hvornår fokus skal rettes mod en bruger, og hvornår det skal slippes igen. På BV Nordstjernen bemærkes det, at de passive brugere kommer til at sidde meget alene i de perioder, hvor medarbejdernes ressourcer går til fx konflikthåndtering. På Gimle var der på tidspunktet for tilsyn ikke nogen aktivitet i den beskyttede beskæftigelse. Det skyldes at der på tidspunktet ikke var nogen arbejdsopgaver fra de virksomheder der samarbejdes med. For at imødegå dette har ledelsen lavet en handlingsplan, der sætter fokus på at udvide med nye opgaver, udvide den beskyttede beskæftigelse og finde opgaver, der kan udfylde tiden når der ikke er opgaver fra hovedleverandøren. Den skriftlige dokumentation var overordnet fyldestgørende og skrevet på et fagligt og etisk forsvarligt grundlag. Medarbejderforholdene vurderes at være gode. Der er stor tilfredshed blandt medarbejderne med samarbejde, ledelsesmæssige forhold, professionalisme og ansvarlighed i indsatsen. Disse forhold vurderes at komme brugerne til gode, samtidig med at det giver trivsel og udvikling på arbejdspladsen. På Røret er der 2 faste pædagogisk uddannede medarbejdere ansat på henholdsvis 30 og 34 timer. Det fremgår, at stedet har et lavt sygefravær og dermed en stor stabilitet. Ved fravær inddrages ikke vikar, men der samarbejdes med det andet dagtilbud i Sæby, Aktiviteten. Hvis den ene medarbejder er fraværende og den anden medarbejder har fri en time før Rørets lukketid køres brugerne til Aktiviteten for at være der den sidste time. Udefra set forekommer det som en mindre god løsning frem for at tildele en ekstra time til Røret den dag og dermed skåne brugerne for dette skift for så kort et tidsrum. Magtanvendelse forekommer forholdsvist sjældent i dagtilbuddene. Tilsynet vurderer, at der er fokus på forebyggelse af magtanvendelse gennem det pædagogiske arbejde. Medarbejderne kender retningslinjerne for anvendelse og indberetning af magt. Medicinhåndtering er ikke en kerneopgave i dagtilbuddene. Få personer får hjælp til at administrere deres medicin. Medarbejderne er på et enkelt dagtilbud lært op i særlige opgaver i forhold til at håndtere sukkersyge. Der er udarbejdet skriftlig vejledning for at sikre en ensartet indsats.

3 2.2 Private dagtilbud De to private tilbud, Dagskolen Nordjylland og Nr. Vesterskov, er for nyligt registreret som private leverandører af aktivitets- og samværstilbud. De nedenstående tilsyn er de første efter tilbuddenes registrering på Tilbudsportalen, og tilsynene er et led i vurderingen af om stederne lever op til de grundlag de har angivet. Side3/10 Begge tilbud omfatter unge mellem 18 og 35 år med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Der tilbydes dagligdags aktiviteter og samvær med andre ligestillede og personale. Tilsynet så, at der blev arbejdet efter struktur, hvilket sikrer brugerne forudsigelighed og tryghed i dagligdagen. Et eksempel er, at der på Nr. Vesterskov hang en ugeoversigt, hvor der stod, hvem der ville deltage i aktiviteter af medarbejdere og borgere. Ligeledes stod der andre vigtige aftaler hvor brugeren ville have behov for støtte, fx lægebesøg. Tilsynet vurderede, ud fra samværet og dialogen med brugere og medarbejdere, at tilbuddets medarbejdere møder brugerne med respekt og anerkendelse og handler professionelt i forhold til brugernes særlige behov. Tilsynet konstaterede, at der er overensstemmelse mellem daglig praksis, tilbuddenes menneskesyn, metode og målsætning. Dermed lever de op til deres grundlag, som det er registreret på Tilbudsportalen. 2.3 Bofællesskaberne Bofællesskaberne i Frederikshavn kommune bestod i 2013 af 5 bofællesskaber med i alt 102 lejligheder placeret i lejlighedskomplekser. Målgruppen er borgere med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som har brug for støtte og vejledning til de fleste livsnære funktioner som fx tøjvask, personlig pleje, madlavning og rengøring, kontakt til familie, venner og andet netværk. Bofællesskaberne er placeret i rolige omgivelser indenfor bygrænsen i de tre byer Frederikshavn, Sæby og Skagen. I Frederikshavn er der de to bofællesskaber Gl. Skagensvej og Asgaard (Odinsvej 169, Odinsvej 171, Odinsvej 173, Odinsvej ). I Sæby er der de to bofællesskaber Kronen og Stygge Krumpensvej, og i Skagen er der bofællesskabet Kirkevej. De fysiske rammer fremtræder velordnede og indbydende. På de fleste bofællesskaber vurderer tilsynet, at rammerne er velegnede til formålet. På Gl. Skagensvej påpeger tilsynet dog en række problemstillinger omkring de fysiske rammer. Fællesfaciliteterne blev beskrevet kritisk ved tilsyn i 2012, særligt hvad angår størrelsen på fællesstue og -køkken, der blev vurderet underdimensionerede. Det er i 2013 fortsat tilsynets vurdering, at de fysiske rammer giver udfordringer i forhold til plads til kørestole og rollatorer i de fælles rammer. I forhold til at fællesarealerne vurderes underdimensionerede, fremsendte centercheferne for Handicap og Psykiatri samt Social- og Sundhedsmyndighed den 19. december 2012 et fælles høringssvar til GOT.

4 I høringssvaret beskrives det, at Frederikshavn Kommune bevidst har valgt forholdsvis små fællesarealer. Dette skyldes et ønske om at gøre beboernes boliger handicapvenlige og så store som muligt. På grund af begrænsningen for antallet af m 2, der kan ydes boligstøtte til, betyder dette valg mindre fællesarealer. Andre af de nye botilbud har mindre boliger og større fællesarealer, og dette betyder, at udbuddet af boliger i Frederikshavn Kommunes bofællesskaber fremover i højere grad vil kunne imødekomme beboernes forskellige behov for plads. Side4/10 Ved samtale med ledelsen ved tilsyn i 2013 fremgår det at man har fundet sig til rette med de fysiske rammer. Køleskabet i fælleskøkkenet på Gl. Skagensvej kan ikke rumme de fornødne madvarer, og derfor tages beboernes køleskabe i brug. Dette medfører at personalet må ind i beboernes lejlighed, selvom beboerne ikke er hjemme. Dette har beboerne indvilget i. Desuden er der udfordringer med indeklimaet på Gl. Skagensvej. Det trækker fra gangarealet, og døre der står åbne ind til lejlighederne. Kulden påvirker temperaturen i lejlighederne og i fællesstuen. Ledelsen er i samarbejde med boligforeningen i gang med at afhjælpe indeklimaproblematikkerne. På Gl. Skagensvej ligger flere lejligheder til fri beskuelse udefra. Ledelsen er i kontakt med boligforening med henblik på at få etableret hegn om beboernes individuelle terrasser. Desuden er der et boligbyggeri i gang på nabogrunden. Det er høje huse, som ligger meget tæt på bofællesskabet. Det kan muligvis give udfordringer i forhold til indkig begge veje. Sluttelig bliver det nævnt at medarbejderne på Gl. Skagensvej skal ud af husene for at benytte medarbejdertoiletterne i administrationsbygningen. Dette blev også omtalt i tilsynsrapporten fra Tilsynet finder, at det er usikkert om, eller hvornår, de planlagte overdækkede gange bliver etablerede. Socialudvalget behandlede den 6. februar 2013 tilsynsrapporten fra 2012 og besluttede at mulighed for at etablere overdækkede gange mellem husene skulle tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne. Socialudvalget har ikke ønsket at prioritere midler til overdækkede gange i indeværende budget. Målgruppen vurderes at omfatte beboerne for de respektive bofællesskaber. Pædagogik, omsorg og behandling vurderes at være i overensstemmelse med referencerammen og servicedeklarationen, og der opleves et positivt og tillidsfuldt samspil mellem beboere og medarbejdere. Det er tilsynets indtryk at der er en konsistent praksis med nærvær og opmærksomhed på hver enkelt beboers trivsel og livskvalitet. På Odinsvej 173 bemærker tilsynet, at der overordnet er vedtaget beslutninger på bofællesskaberne, omkring madordning. Beboerne skal afbestille mad 3 dage i forvejen hvis de forventes ikke at være hjemme og gerne vil have refusion af kostpenge. Tilsynet vurderer, at det kan mindske beboerens mulighed for fleksibilitet og dermed indvirke på beboerens livsudfoldelse. Ledelsen påpeger at både beboere og pårørende altid kan meddele at de spiser med, men hvis beboeren ikke spiser med og gerne vil have refusion af kostindbetalingen,

5 skal det meddeles mindst 3 dage i forvejen. Dette skal ske for at der reelt vil være en besparelse på indkøb til maden. Side5/10 Den skriftlige dokumentation vurderes generelt at være fyldestgørende og skrevet i et godt sprog. I løbet af 2013 er alle bofællesskaber overgået til at bruge det digitale dokumentationssystem CSC-Vitae Suite. Det må forventes, at den skriftlige dokumentation generelt vil gennemgå en opkvalificering i retning af konstant opdatering samt øget ensartethed. I 2012 vurderede tilsynet, at der var enkelte tilbud, hvor systematikken af dokumentationen kunne forbedres. Dette er forbedret i 2013, med en undtagelse: Kronen havde fortsat håndskrevne tilføjelser og udaterede dokumenter i vikarmappen, på trods af, at dette også blev foreslået revideret i Da vikarmappen typisk ikke digitaliseres for hurtig adgangs skyld, bør problemet løses, om end det er et mindre problem. Tilsynet pointerer dog, at bemærkningerne omkring forbedringsmuligheder i forhold til dokumentation på ingen måde er begrundet i en mangelfuld indsats. Medarbejderforhold vurderes generelt positivt. Medarbejderne er generelt tilfredse med samarbejdsforhold og ledelse. På Odinsvej 173 har både ledelse og medarbejdere den opfattelse, at personalet har været pressede igennem en lang periode og igennem harmoniseringen af flere små bofællesskaber til ét stort. Hvor der før var to på arbejde, er der nu kun halvanden på arbejde de fleste dage. Et par af ugens dage er der dog to på arbejde. Den reducerede bemanding gør, at medarbejderne ser det som en udfordring at udleve den pædagogiske referenceramme i sin helhed. Stedet arbejder med at identificere kan- og skal-opgaver, for at medarbejderne kan føle at de har den fornødne tid. På Stygge Krumpensvej og Kronen føler medarbejderne ikke, at de har tid til at sikre en rengøringsstandard, som de selv kan stå inde for. Desuden har nogle beboere og deres pårørende ønsket at betale for rengøring fra det firma, som varetager rengøringen i fællesarealerne. Ledelsen oplyser, at der ikke er ændret i serviceniveau fra politisk hold, men at medarbejderne er blevet mere opmærksomme på hvilke ydelser der skal leveres. Dette er sket som følge af implementeringen af det politisk bestemte serviceniveau. Ledelsen vurderer, at der er den fornødne tid til rengøringsdelen, men at medarbejdernes intentioner om hvor rent der skal være, er højere end det, der kan leveres. Ledelsen oplyser at der arbejdes på at fokusere på hvilken standard der kan leveres. Også på Kirkevej er der forskellige holdninger hos medarbejderne angående serviceniveau og hvordan det omsættes i den daglige praksis. Nogle medarbejdere udtrykker, at de ikke kan omsætte intentionerne i den pædagogiske referenceramme om at opretholde en høj faglig kvalitet, når der samtidig skal leveres rengøring. Nogle medarbejdere giver udtryk for, at de går hjem med belastende oplevelser af ikke at kunne slå til. Efter harmoniseringen arbejdes der i det daglige og på personalemøderne med at justere forventninger, og med hvordan opgaver kan og skal løses. Ledelsen har iværksat tiltag der skal imødegå de problemstillinger medarbejderne giver udtryk for. Magtanvendelse håndteres i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer, som medarbejderne er bekendt med. Medarbejderne arbejder forebyggende med magtanvendelse i den pædagogiske indsats. Medicin opbevares og håndteres forsvarligt. Der er procedurer for utilsigtede hændelser. De fleste steder leveres den faste medicin i dosispakker fra apoteket.

6 2.4 Specialtilbud Specialtilbuddene i Frederikshavn Kommune består af Koktvedparken og Koktvedstien. Side6/10 Koktvedparken er for udviklingshæmmede borgere, som har behov for intensiv omsorg, pleje, støtte og vejledning til alle dagligdagens aktiviteter og gøremål. Stedet består af et botilbud med 30 boliger, 2 enkeltmandsprojekter og et dagtilbud. Koktvedstien er et botilbud for borgere, som har brug for en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats og døgndækning. Der er tale om beboere, hvor særlige komplekse problematikker gør sig gældende, herunder problemskabende adfærd og særlig psykisk sårbarhed. Der er ført 2 tilsyn på botilbuddet Koktvedstien og 3 tilsyn på botilbuddet Koktvedparken. Derudover er der ført 1 tilsyn på de to enkeltmandstilbud i Koktvedparken og Koktvedparkens dagtilbud. I dette afsnit beskrives hovedelementerne i rapporterne fra disse tilsynsbesøg. De fysiske rammer i specialtilbuddene fremtræder velordnede og indbydende både i boliger og fællesarealer. Beboerne er omfattet af tilbuddenes målgruppe. Pædagogik, omsorg og behandling udføres i en omsorgsfuld og anerkendende atmosfære og med en god omgangstone. Medarbejderne er generelt gode til at medinddrage beboerne i daglige aktiviteter og til at møde beboerne hvor de er, uanset funktionsniveau. På Koktvedparken håber de at kunne implementere it-baserede hjælpemidler. Det vil hjælpe, til bedre at kunne inddrage beboere med fysisk nedsat funktionsevne til at deltage i fx madlavning. Nogle medarbejdere er aktuelt på kursus i brug af sådanne hjælpemidler. På Koktvedparkens dagtilbud fremgår det, at der fortsat er udfordringer i form af håndtering af brugere med demens. Der søges løbende viden på området. På Koktvedparken ses en forholdsvis sparsom billeddokumentation, hvilket undrer tilsynet, da det er godt for kognitivt funktionsnedsatte. Dette er påpeget ved tidligere tilsyn, hvor det blev oplyst, at der ville blive iværksat en udvidelse af anvendelsen af billeddokumentation. Tilsynet har haft samtaler med pårørende på Koktvedstien og stillet en række spørgsmål omkring deres oplevelse af botilbuddet. Nogle ting, der går igen i svarene er at de pårørende føler: - at der er for lidt aktivitet - for lidt sammenhæng i indsatsen - for mange medarbejdere ind over den enkelte beboer - for lidt initiativ fra medarbejdere i forhold til beboeres konkrete behov - for lidt opmærksomhed på de små ting - for dårlig kommunikation mellem medarbejdere vedrørende beboere - for dårlig opfølgning af pårørendes påtaler eller forslag til løsninger - for lavt informationsniveau generelt Noget andet der går igen er, at de pårørende føler, at de er nødt til at involvere sig stærkt i beboerens liv, både praktisk og indsatsmæssigt. De har ikke den fornødne tillid

7 til, at Koktvedstien kan opfylde beboerens behov og sikre trivsel. De pårørende giver dog udtryk for, at de mødes positivt, når de henvender sig til medarbejdere og ledelse. Side7/10 Tilsynet har efterfølgende drøftet de pårørendes udsagn med ledelsen, som har redegjort for, at der allerede er gjort tiltag i forhold til de kritikpunkter, hvor det umiddelbart er muligt at foretage ændringer. Eksempelvis igennem en ny teamstruktur, som kan medvirke til en øget kontinuitet i indsatsen. Ledelsen giver ligeledes udtryk for, at det er pædagogisk udfordrende at finde frem til forskellige aktiviteter med beboerne, grundet beboernes indkomst i forhold til betaling for aktiviteter og motivation for at deltage i aktiviteter. Ledelsen var bekymret over at det fra myndigheds side, på tidspunktet for tilsyn, ikke var muligt at tilbyde 7 af beboerne det rette dagtilbud eller STU forløb. Dette skaber frustration hos beboere og pårørende og påvirker beboernes trivsel i dagligdagen. Det tilkendegives, at både botilbuddet og myndighed løbende prøver at finde relevante muligheder for den enkelte, men at det er en vanskelig opgave. På tidspunktet for tilsyn blev det dog forsøgt, målrettet at tilbyde midlertidige aktiviteter til disse beboere i form af cykeltur, gåtur, besøg i sansehave, musik og andre kreative aktiviteter. En anden pædagogisk udfordring er desuden, at beboerne periodevis ikke ønsker at deltage i en konkret aktivitet, trods gentagen motivation fra personalet. Beboerens ønsker skal respekteres, som det fremgår af den pædagogiske referenceramme. Tilsynets vurdering er, at der er flere ting, der spiller ind i de pårørendes oplevelse af Koktvedstien. Det er en udfordring når det voksne barn flytter i botilbud og de pårørende skal give slip på forældrerollen. Forældrene ønsker det bedste for deres barn og det kan være svært at acceptere at botilbuddet eller kommunen ikke kan leve op til det. Tilsynet påpeger at det er nødvendigt at tage de pårørendes utilfredshed og frustrationer alvorligt. Samtidig er det indtrykket at der kan være sket kommunikationsbrist eller utilstrækkelig forventningsafstemning ved visitationsprocesserne. Det giver utilfredshed og frustration. Ledelse og myndighed bør overveje, hvad der kan gøres for at sikre en realistisk forventningsafstemning fremadrettet. Konkret var det vigtigt at rette op på den daværende aktuelle frustration og utilfredshed hos nogle pårørende. Der har løbende været afholdt møder og der er aftalt fremtidige møder mellem Koktvedstien og de pågældende pårørende. Det generelle indtryk af den skriftlige dokumentation er, at den er fyldestgørende, idet den er opdateret, detaljeret og systematisk. I Koktvedparken ses der enkelte eksempler på en mindre hensigtsmæssig systematik i form af løse papirer og ting der ikke er bag de korrekte faner. Da man aktuelt er ved at implementere det digitale dokumentationssystem CSC-Vitae Suite, er bemærkningerne om den uhensigtsmæssige systematik, primært til efterretning. Fremadrettet vil den skriftlige dokumentation foregå elektronisk og diverse papirsystemer vil med tiden udgå. Medarbejderforholdene vurderes som positive. Medarbejderne fremtræder engagerede og som værende i besiddelse af de nødvendige kompetencer. I et af husene i Koktvedparken fremgår det fra medarbejders udsagn, at der har været en del udskiftning i medarbejdergruppen det seneste 1-1½ år, men at der er stabilitet nu. Magtanvendelse og indberetning heraf sker efter gældende retningslinjer. Der forekommer magtanvendelser på specialtilbuddene. Det er ved tidligere tilsyn konstateret, at indberetningerne anvendes i et læringsperspektiv. Specialtilbuddene har

8 fokus på ikke-fysiske magtanvendelser i form at verbal styring og risikoen for manipulation. Det bemærkes positivt, at medarbejderne er bevidste om egen rolle i denne sammenhæng og har øje for dilemmaerne. Side8/10 Medicinhåndteringen er ændret, således at al medicin doseres fra apoteket og forefindes i aflåst skab. Udlevering registreres med dato og initialer og sker for én beboer ad gangen. Denne praksis har ført til færre utilsigtede hændelser. Koktvedparkens medicinansvarlige sygeplejerske har det overordnede ansvar for medicin, samt ændringer og opfølgning. 2.5 SenhjerneskadeCenter Nord SenhjerneskadeCenter Nord blev etableret i 2012 for at imødekomme behovet for et lokalt, specialiseret dag- og døgntilbud til gruppen af svært senhjerneskadede borgere. Der blev i 2013 ført 2 tilsyn, hvoraf det første var et udvidet tilsyn. De fysiske rammer i SenhjerneskadeCenter Nords boliger giver tydeligt indtryk af at lejlighederne er beboernes eget hjem. Lejlighederne er indrettet og møbleret meget personligt. Fællesfaciliteterne fremstår lyse og hyggelige. Målgruppen: Tilsynet kan på baggrund af samtaler med pårørende, ledelse og medarbejdere og ud fra den skriftlige dokumentation konstatere, at beboerne generelt er velplacerede. Pædagogik, omsorg og behandling: Det er vurderingen at beboerne modtager den hjælp og omsorg de har brug for på en faglig og kvalificeret måde. Dette understøttes af de fleste pårørende. SCN har i 2012 og 2013 gennemgået en opstartsfase. Ud fra de givne omstændigheder vurderer tilsynet at ledelsen og medarbejderne samlet set har ydet den faglige og kvalificerede omsorg og støtte, som beboerne har haft brug for i opstartsfasen. Ikke alle pårørende har været bekendt med den indsats deres pårørende modtager og der er først i 2013 udfærdiget 141-planer. De pårørende har derfor ikke klart kendt til tilbuddets formål eller retning på det individuelle plan. På tidpunkt for tilsyn var den pædagogiske referenceramme godt implementeret og den efterleves i daglig praksis. Der har dog i opstartsfasen været modstand mod den socialpædagogiske tilgang, fra såvel medarbejdere som pårørende. Nogle medarbejdere og pårørende har ønsket at få udbredt den neuropædagogiske tilgang og dermed haft andre forventninger til SCNs indsats og indhold, end det praktiserede Der er afholdt informationsmøde for alle pårørende med henblik på at sætte dem ind i og få tydeliggjort hvad det vil sige at arbejde efter inklusionsparadigmet og den pædagogiske referenceramme der er gældende i Frederikshavn kommune. Flere af de pårørende udtrykker tilfredshed med dette møde. Få blandt pårørende har klaget over individuelle forhold og sendt klage til kommunen, med henblik på vurdering af hvorvidt ydelsen på SCN er i overensstemmelse med lovgivningen. De få pårørende, der har haft andre forventninger til SCN end det, der praktiseres, er allerede blevet tilbudt en revisitation. SCN vil fortsætte med at invitere de pårørende til dialog om stedets tilbud og indsats. Der vil være løbende opmærksomhed på, om der

9 er andre relevante fase 4-tilbud, som kan tilbydes de borgere, der har haft andre forventninger. Side9/10 Den skriftlige dokumentation er velbeskrevet. De pædagogiske handleplaner har detaljerede beskrivelser for den målrettede indsats der gives til den enkelte beboer og hvad der er betydningsfuldt for den enkelte. Der er elektronisk journalsystem til daglige notater og opfølgning. Der arbejdes løbende på, at tilpasse strukturen og prioritere tid til journalføring. Som opfølgning på det udvidede tilsyn i 2013 har ledelsen udarbejdet en detaljeret og velbeskrevet handleplan. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for de drøftede punkter, og hvornår der er deadline. Dette vidner om at tilbuddet har en faglig og kompetent ledelse; en ledelse der har fokus på tilbuddets strategiske udvikling og organisering. Samlet set er der fulgt op på det som tilsynet anbefalede ved sidste tilsyn. Medarbejderforhold: Medarbejderne er tværfagligt sammensat og arbejder i teams. Håndtering af magtanvendelse og medicinhåndteringen foregår efter gældende regler. 3. Psykiatriområdet På de socialpsykiatriske støttecentre i Skagen, Sæby og Frederikshavn er der udført 1 tilsynsbesøg på hvert af tilbuddene i Desuden er der udført 2 tilsyn på det socialpsykiatriske bosted Mariested i Sæby. 3.1 Socialpsykiatriske støttecentre De fysiske rammer fremstår på alle centrene som gode og velegnede til formålet. I Frederikshavn har man nu indrettet bygningen således, at alle lokaler i stueplan er brugerrelaterede. Ændringerne vurderes som fornuftige og gennemtænkte. Støttecenteret Skagen er i september 2012 flyttet på 1.sal i samme bygning som er en del af det tidligere Skagen Sygehus. Det er udvidet væsentligt efter flytningen. Alle lokaler er rummelige og velindrettede til formålet. Målgruppen: Centrene har i øjeblikket brugere inden for stort set hele det psykiatriske område. Det skaber ikke nogen problemer, idet brugerne er gode til at have omsorg og forståelse for hinanden. Pædagogik, omsorg og behandling: Tilsynet observerede en god og anerkendende dialog mellem brugere og personale og der var en god og tryg stemning i støttecentrene. Der arbejdes på at implementere en ny referenceramme, der blandt andet beskriver at den pædagogiske metode er Recovery, og at der fremover skal være en leder på hvert støttecenter i Frederikshavn Kommune. Medarbejderforhold: Støttecentrene benytter ikke uuddannet personale, men har forskellighed i den uddannelsesmæssige baggrund. Det giver en stor tværfaglighed i medarbejdergruppen. Magtanvendelse, skriftlig dokumentation og medicinhåndtering er der ingen bemærkninger til.

10 3.2 Mariested De fysiske rammer er blevet udvidet og er nyindrettede. De fungerer særdeles godt for beboere og medarbejdere. Beboerne fra det tidligere botilbud De 4 årstider, er nu flyttet til Mariested. Det har ikke medført væsentlige problemer at disse er flyttet; dog har man skulle tilpasse nogle arbejdsrutiner omkring den praktiske tilgang til opgaver. Side10/10 Beboerne vurderes at være omfattet af målgruppen. Der er ikke nogen begrænsning i hvilken type sindslidelser målgruppen omfatter. Det fungerer i øjeblikket fint, men beboere med dobbeltdiagnose giver store udfordringer for personalet. Ligeledes har man store udfordringer i forhold til en specialbeboer på stedet som er alvorligt personlighedsforstyrret og meget mandskabskrævende. Pædagogik, omsorg og behandling: Det vurderes positivt, at medarbejderne på Mariested har formået at tilpasse den pædagogiske metode til den beboergruppe, som aktuelt er på stedet. Stedet har succes med at anvende neuropædagogisk tilgang overfor især udadreagerende beboere. I forbindelse med denne type beboere har stedet været nødt til at anskaffe sig et nyt alarmsystem. Når en medarbejder slår alarm, modtager alle medarbejdere alarmopkaldet og dermed er der hurtigt mange til at hjælpe. Det nye system har bevirket at medarbejderne sjældent har brug for at anvende magt, da ophidsede beboere falder ned når der hurtigt kommer mange medarbejdere til stede. Medarbejderforhold I forbindelse med sammenlægningen med De 4 årstider har Mariested haft en coach, der har hjulpet med at sammenflette personalet med succes. Leder oplyser at medarbejderne arbejder i teams og er gode til at være tværfaglige. Medarbejder oplyste at arbejdet med beboere med dobbeltdiagnose er meget svært og komplekst. På Mariested er der blevet uddannet dobbeltdiagnoseinstruktører. En uddannelse efter Bedre liv -konceptet, hvilket er kortere kurser inden for sundhedsområdet. Det har været gavnligt for medarbejderne, der nu har fået en større forståelse for beboernes problematikker. Samtidig efterlyser medarbejderne yderligere uddannelse, især omkring at forstå beboernes konkrete handlinger og adfærd. Derudover oplever medarbejderne det positivt at der er faglig refleksion og ekstern supervisor på Mariested. Skriftlig dokumentation var god og omfattende. Alt var grundigt beskrevet og ved gennemgang af dokumenterne var der god sammenhæng mellem handleplan og pædagogisk plan. Magtanvendelse og medicinhåndtering er der ikke bemærkninger til. 4. Konklusion Tilsynets rapporter er generelt positive omkring den indsats, der leveres på handicapog psykiatriområdet. De forbedringer der blev påpeget i 2012 og som kunne ændres decentralt af tilbuddenes ledelse, er stort set allesammen blevet ændret i Udover de fysiske rammer på Gl. Skagensvej har tilsynet ikke fundet nogen decideret uacceptable forhold på kommunens tilbud. De bemærkninger, som tilsynet har givet omkring utilfredshed blandt pårørende arbejdes der videre med at imødekomme. Det driftsorienterede tilsyn har således fungeret efter hensigten og bidrager til at forbedre den indsats, som Frederikshavn kommune leverer på det sociale område.

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere