Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013"

Transkript

1 Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Dato: 20. maj Indledning Frederikshavn Kommune har pligt til at føre tilsyn med hvordan kommunens opgaver på det sociale område løses. Det tilsyn der handler om modtageren af ydelserne, det personorienterede tilsyn, påhviler den kommune der har igangsat hjælpen. Det driftsorienterede tilsyn med det tilbud leverer ydelsen, påhviler den kommune hvor tilbuddet geografisk er placeret. Det driftsorienterede tilsyn omfatter både tilbuddenes indhold og den måde, som opgaverne udføres på. Denne rapport omhandler det driftsorienterede tilsyn med handicap- og psykiatritilbud placeret i Frederikshavn Kommune. I kommunen er der placeret få private tilbud og en række kommunale tilbud. Sagsnummer: 11/623 Forfatter: Rune Winther Emne: Årsrapport Tilsyn på handicapog psykiatriområdet 2013 Tilsynene er udført af Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling (GOT), der også varetog opgaven med tilsynsbesøg for Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune til og med I rapporten er denne afdeling omtalt som tilsynet. På private botilbud udføres der årligt fire tilsynsbesøg. Frederikshavn Kommune har på voksenområdet tilsynspligt med ét privat botilbud, Botilbudet Norden. Desuden blev der i 2013 ført ét opstartstilsyn på hvert af de to private dagtilbud, Dagskolen Nordjylland og Nr. Vesterskov. Tilsynene Botilbudet Norden er forelagt Socialudvalget den 7. maj 2014, mens tilsynene på de to private dagtilbud indgår i denne rapport. På kommunale tilbud er der ét årligt tilsynsbesøg. De kommunale tilbud er opdelt i forskellige kategorier indenfor både handicap og psykiatri. Denne årsrapport sammenfatter hovedelementerne fra GOTs tilsynsrapporter fra alle de kommunale tilbud og de private dagtilbud. Tilsynsrapporterne er inddelt i følgende syv hovedemner, der vil blive gennemgået for hver kategori af tilbud: - Fysiske rammer - Målgruppe - Pædagogik, omsorg og behandling - Skriftlig dokumentation - Medarbejderforhold - Magtanvendelse - Medicinhåndtering 2. Handicapområdet På handicapområdet føres der tilsyn med Frederikshavn Kommunes dagtilbud, bofællesskaber, specialtilbud og SenhjerneskadeCenter Nord. 2.1 Kommunale dagtilbud Dagtilbuddene på det kommunale område omfatter Gimle, der er et stort tilbud i Frederikshavn, BV Nordstjernen i Skagen, samt Aktiviteten og Røret, der ligger i Sæby.

2 Målgruppen er voksne borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Side2/10 De fysiske rammer blev af tilsynet vurderet som overvejende velegnede og hensigtsmæssige i forhold til brugernes behov. På Røret vurderede tilsynet at pladsen var trang, hvilket erfaringsmæssigt kan øge risikoen for konflikter. Det er indtrykket, at medarbejderne er gode til at tage højde for dette gennem guidning og tilrettelæggelse. Tilsynet vurderede, at alle tre dagtilbud var indbydende indrettet. Målgruppen vurderes af tilsynet at svare til brugerne på dagtilbuddene. Brugerne har meget forskelligartede behov og forskellige funktionsnedsættelser. Det er dog indtrykket, at brugernes forskellighed rummes og tilgodeses gennem de daglige aktiviteter og medarbejdernes tilgang. Pædagogik, omsorg og behandling opfattes af tilsynet som afbalanceret i forhold til brugernes behov. Medarbejdernes tilgang til brugerne opleves som ligeværdig og positiv. Der er generelt en høj grad af medinddragelse, og medarbejderne har øje for, hvornår fokus skal rettes mod en bruger, og hvornår det skal slippes igen. På BV Nordstjernen bemærkes det, at de passive brugere kommer til at sidde meget alene i de perioder, hvor medarbejdernes ressourcer går til fx konflikthåndtering. På Gimle var der på tidspunktet for tilsyn ikke nogen aktivitet i den beskyttede beskæftigelse. Det skyldes at der på tidspunktet ikke var nogen arbejdsopgaver fra de virksomheder der samarbejdes med. For at imødegå dette har ledelsen lavet en handlingsplan, der sætter fokus på at udvide med nye opgaver, udvide den beskyttede beskæftigelse og finde opgaver, der kan udfylde tiden når der ikke er opgaver fra hovedleverandøren. Den skriftlige dokumentation var overordnet fyldestgørende og skrevet på et fagligt og etisk forsvarligt grundlag. Medarbejderforholdene vurderes at være gode. Der er stor tilfredshed blandt medarbejderne med samarbejde, ledelsesmæssige forhold, professionalisme og ansvarlighed i indsatsen. Disse forhold vurderes at komme brugerne til gode, samtidig med at det giver trivsel og udvikling på arbejdspladsen. På Røret er der 2 faste pædagogisk uddannede medarbejdere ansat på henholdsvis 30 og 34 timer. Det fremgår, at stedet har et lavt sygefravær og dermed en stor stabilitet. Ved fravær inddrages ikke vikar, men der samarbejdes med det andet dagtilbud i Sæby, Aktiviteten. Hvis den ene medarbejder er fraværende og den anden medarbejder har fri en time før Rørets lukketid køres brugerne til Aktiviteten for at være der den sidste time. Udefra set forekommer det som en mindre god løsning frem for at tildele en ekstra time til Røret den dag og dermed skåne brugerne for dette skift for så kort et tidsrum. Magtanvendelse forekommer forholdsvist sjældent i dagtilbuddene. Tilsynet vurderer, at der er fokus på forebyggelse af magtanvendelse gennem det pædagogiske arbejde. Medarbejderne kender retningslinjerne for anvendelse og indberetning af magt. Medicinhåndtering er ikke en kerneopgave i dagtilbuddene. Få personer får hjælp til at administrere deres medicin. Medarbejderne er på et enkelt dagtilbud lært op i særlige opgaver i forhold til at håndtere sukkersyge. Der er udarbejdet skriftlig vejledning for at sikre en ensartet indsats.

3 2.2 Private dagtilbud De to private tilbud, Dagskolen Nordjylland og Nr. Vesterskov, er for nyligt registreret som private leverandører af aktivitets- og samværstilbud. De nedenstående tilsyn er de første efter tilbuddenes registrering på Tilbudsportalen, og tilsynene er et led i vurderingen af om stederne lever op til de grundlag de har angivet. Side3/10 Begge tilbud omfatter unge mellem 18 og 35 år med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Der tilbydes dagligdags aktiviteter og samvær med andre ligestillede og personale. Tilsynet så, at der blev arbejdet efter struktur, hvilket sikrer brugerne forudsigelighed og tryghed i dagligdagen. Et eksempel er, at der på Nr. Vesterskov hang en ugeoversigt, hvor der stod, hvem der ville deltage i aktiviteter af medarbejdere og borgere. Ligeledes stod der andre vigtige aftaler hvor brugeren ville have behov for støtte, fx lægebesøg. Tilsynet vurderede, ud fra samværet og dialogen med brugere og medarbejdere, at tilbuddets medarbejdere møder brugerne med respekt og anerkendelse og handler professionelt i forhold til brugernes særlige behov. Tilsynet konstaterede, at der er overensstemmelse mellem daglig praksis, tilbuddenes menneskesyn, metode og målsætning. Dermed lever de op til deres grundlag, som det er registreret på Tilbudsportalen. 2.3 Bofællesskaberne Bofællesskaberne i Frederikshavn kommune bestod i 2013 af 5 bofællesskaber med i alt 102 lejligheder placeret i lejlighedskomplekser. Målgruppen er borgere med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som har brug for støtte og vejledning til de fleste livsnære funktioner som fx tøjvask, personlig pleje, madlavning og rengøring, kontakt til familie, venner og andet netværk. Bofællesskaberne er placeret i rolige omgivelser indenfor bygrænsen i de tre byer Frederikshavn, Sæby og Skagen. I Frederikshavn er der de to bofællesskaber Gl. Skagensvej og Asgaard (Odinsvej 169, Odinsvej 171, Odinsvej 173, Odinsvej ). I Sæby er der de to bofællesskaber Kronen og Stygge Krumpensvej, og i Skagen er der bofællesskabet Kirkevej. De fysiske rammer fremtræder velordnede og indbydende. På de fleste bofællesskaber vurderer tilsynet, at rammerne er velegnede til formålet. På Gl. Skagensvej påpeger tilsynet dog en række problemstillinger omkring de fysiske rammer. Fællesfaciliteterne blev beskrevet kritisk ved tilsyn i 2012, særligt hvad angår størrelsen på fællesstue og -køkken, der blev vurderet underdimensionerede. Det er i 2013 fortsat tilsynets vurdering, at de fysiske rammer giver udfordringer i forhold til plads til kørestole og rollatorer i de fælles rammer. I forhold til at fællesarealerne vurderes underdimensionerede, fremsendte centercheferne for Handicap og Psykiatri samt Social- og Sundhedsmyndighed den 19. december 2012 et fælles høringssvar til GOT.

4 I høringssvaret beskrives det, at Frederikshavn Kommune bevidst har valgt forholdsvis små fællesarealer. Dette skyldes et ønske om at gøre beboernes boliger handicapvenlige og så store som muligt. På grund af begrænsningen for antallet af m 2, der kan ydes boligstøtte til, betyder dette valg mindre fællesarealer. Andre af de nye botilbud har mindre boliger og større fællesarealer, og dette betyder, at udbuddet af boliger i Frederikshavn Kommunes bofællesskaber fremover i højere grad vil kunne imødekomme beboernes forskellige behov for plads. Side4/10 Ved samtale med ledelsen ved tilsyn i 2013 fremgår det at man har fundet sig til rette med de fysiske rammer. Køleskabet i fælleskøkkenet på Gl. Skagensvej kan ikke rumme de fornødne madvarer, og derfor tages beboernes køleskabe i brug. Dette medfører at personalet må ind i beboernes lejlighed, selvom beboerne ikke er hjemme. Dette har beboerne indvilget i. Desuden er der udfordringer med indeklimaet på Gl. Skagensvej. Det trækker fra gangarealet, og døre der står åbne ind til lejlighederne. Kulden påvirker temperaturen i lejlighederne og i fællesstuen. Ledelsen er i samarbejde med boligforeningen i gang med at afhjælpe indeklimaproblematikkerne. På Gl. Skagensvej ligger flere lejligheder til fri beskuelse udefra. Ledelsen er i kontakt med boligforening med henblik på at få etableret hegn om beboernes individuelle terrasser. Desuden er der et boligbyggeri i gang på nabogrunden. Det er høje huse, som ligger meget tæt på bofællesskabet. Det kan muligvis give udfordringer i forhold til indkig begge veje. Sluttelig bliver det nævnt at medarbejderne på Gl. Skagensvej skal ud af husene for at benytte medarbejdertoiletterne i administrationsbygningen. Dette blev også omtalt i tilsynsrapporten fra Tilsynet finder, at det er usikkert om, eller hvornår, de planlagte overdækkede gange bliver etablerede. Socialudvalget behandlede den 6. februar 2013 tilsynsrapporten fra 2012 og besluttede at mulighed for at etablere overdækkede gange mellem husene skulle tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne. Socialudvalget har ikke ønsket at prioritere midler til overdækkede gange i indeværende budget. Målgruppen vurderes at omfatte beboerne for de respektive bofællesskaber. Pædagogik, omsorg og behandling vurderes at være i overensstemmelse med referencerammen og servicedeklarationen, og der opleves et positivt og tillidsfuldt samspil mellem beboere og medarbejdere. Det er tilsynets indtryk at der er en konsistent praksis med nærvær og opmærksomhed på hver enkelt beboers trivsel og livskvalitet. På Odinsvej 173 bemærker tilsynet, at der overordnet er vedtaget beslutninger på bofællesskaberne, omkring madordning. Beboerne skal afbestille mad 3 dage i forvejen hvis de forventes ikke at være hjemme og gerne vil have refusion af kostpenge. Tilsynet vurderer, at det kan mindske beboerens mulighed for fleksibilitet og dermed indvirke på beboerens livsudfoldelse. Ledelsen påpeger at både beboere og pårørende altid kan meddele at de spiser med, men hvis beboeren ikke spiser med og gerne vil have refusion af kostindbetalingen,

5 skal det meddeles mindst 3 dage i forvejen. Dette skal ske for at der reelt vil være en besparelse på indkøb til maden. Side5/10 Den skriftlige dokumentation vurderes generelt at være fyldestgørende og skrevet i et godt sprog. I løbet af 2013 er alle bofællesskaber overgået til at bruge det digitale dokumentationssystem CSC-Vitae Suite. Det må forventes, at den skriftlige dokumentation generelt vil gennemgå en opkvalificering i retning af konstant opdatering samt øget ensartethed. I 2012 vurderede tilsynet, at der var enkelte tilbud, hvor systematikken af dokumentationen kunne forbedres. Dette er forbedret i 2013, med en undtagelse: Kronen havde fortsat håndskrevne tilføjelser og udaterede dokumenter i vikarmappen, på trods af, at dette også blev foreslået revideret i Da vikarmappen typisk ikke digitaliseres for hurtig adgangs skyld, bør problemet løses, om end det er et mindre problem. Tilsynet pointerer dog, at bemærkningerne omkring forbedringsmuligheder i forhold til dokumentation på ingen måde er begrundet i en mangelfuld indsats. Medarbejderforhold vurderes generelt positivt. Medarbejderne er generelt tilfredse med samarbejdsforhold og ledelse. På Odinsvej 173 har både ledelse og medarbejdere den opfattelse, at personalet har været pressede igennem en lang periode og igennem harmoniseringen af flere små bofællesskaber til ét stort. Hvor der før var to på arbejde, er der nu kun halvanden på arbejde de fleste dage. Et par af ugens dage er der dog to på arbejde. Den reducerede bemanding gør, at medarbejderne ser det som en udfordring at udleve den pædagogiske referenceramme i sin helhed. Stedet arbejder med at identificere kan- og skal-opgaver, for at medarbejderne kan føle at de har den fornødne tid. På Stygge Krumpensvej og Kronen føler medarbejderne ikke, at de har tid til at sikre en rengøringsstandard, som de selv kan stå inde for. Desuden har nogle beboere og deres pårørende ønsket at betale for rengøring fra det firma, som varetager rengøringen i fællesarealerne. Ledelsen oplyser, at der ikke er ændret i serviceniveau fra politisk hold, men at medarbejderne er blevet mere opmærksomme på hvilke ydelser der skal leveres. Dette er sket som følge af implementeringen af det politisk bestemte serviceniveau. Ledelsen vurderer, at der er den fornødne tid til rengøringsdelen, men at medarbejdernes intentioner om hvor rent der skal være, er højere end det, der kan leveres. Ledelsen oplyser at der arbejdes på at fokusere på hvilken standard der kan leveres. Også på Kirkevej er der forskellige holdninger hos medarbejderne angående serviceniveau og hvordan det omsættes i den daglige praksis. Nogle medarbejdere udtrykker, at de ikke kan omsætte intentionerne i den pædagogiske referenceramme om at opretholde en høj faglig kvalitet, når der samtidig skal leveres rengøring. Nogle medarbejdere giver udtryk for, at de går hjem med belastende oplevelser af ikke at kunne slå til. Efter harmoniseringen arbejdes der i det daglige og på personalemøderne med at justere forventninger, og med hvordan opgaver kan og skal løses. Ledelsen har iværksat tiltag der skal imødegå de problemstillinger medarbejderne giver udtryk for. Magtanvendelse håndteres i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer, som medarbejderne er bekendt med. Medarbejderne arbejder forebyggende med magtanvendelse i den pædagogiske indsats. Medicin opbevares og håndteres forsvarligt. Der er procedurer for utilsigtede hændelser. De fleste steder leveres den faste medicin i dosispakker fra apoteket.

6 2.4 Specialtilbud Specialtilbuddene i Frederikshavn Kommune består af Koktvedparken og Koktvedstien. Side6/10 Koktvedparken er for udviklingshæmmede borgere, som har behov for intensiv omsorg, pleje, støtte og vejledning til alle dagligdagens aktiviteter og gøremål. Stedet består af et botilbud med 30 boliger, 2 enkeltmandsprojekter og et dagtilbud. Koktvedstien er et botilbud for borgere, som har brug for en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats og døgndækning. Der er tale om beboere, hvor særlige komplekse problematikker gør sig gældende, herunder problemskabende adfærd og særlig psykisk sårbarhed. Der er ført 2 tilsyn på botilbuddet Koktvedstien og 3 tilsyn på botilbuddet Koktvedparken. Derudover er der ført 1 tilsyn på de to enkeltmandstilbud i Koktvedparken og Koktvedparkens dagtilbud. I dette afsnit beskrives hovedelementerne i rapporterne fra disse tilsynsbesøg. De fysiske rammer i specialtilbuddene fremtræder velordnede og indbydende både i boliger og fællesarealer. Beboerne er omfattet af tilbuddenes målgruppe. Pædagogik, omsorg og behandling udføres i en omsorgsfuld og anerkendende atmosfære og med en god omgangstone. Medarbejderne er generelt gode til at medinddrage beboerne i daglige aktiviteter og til at møde beboerne hvor de er, uanset funktionsniveau. På Koktvedparken håber de at kunne implementere it-baserede hjælpemidler. Det vil hjælpe, til bedre at kunne inddrage beboere med fysisk nedsat funktionsevne til at deltage i fx madlavning. Nogle medarbejdere er aktuelt på kursus i brug af sådanne hjælpemidler. På Koktvedparkens dagtilbud fremgår det, at der fortsat er udfordringer i form af håndtering af brugere med demens. Der søges løbende viden på området. På Koktvedparken ses en forholdsvis sparsom billeddokumentation, hvilket undrer tilsynet, da det er godt for kognitivt funktionsnedsatte. Dette er påpeget ved tidligere tilsyn, hvor det blev oplyst, at der ville blive iværksat en udvidelse af anvendelsen af billeddokumentation. Tilsynet har haft samtaler med pårørende på Koktvedstien og stillet en række spørgsmål omkring deres oplevelse af botilbuddet. Nogle ting, der går igen i svarene er at de pårørende føler: - at der er for lidt aktivitet - for lidt sammenhæng i indsatsen - for mange medarbejdere ind over den enkelte beboer - for lidt initiativ fra medarbejdere i forhold til beboeres konkrete behov - for lidt opmærksomhed på de små ting - for dårlig kommunikation mellem medarbejdere vedrørende beboere - for dårlig opfølgning af pårørendes påtaler eller forslag til løsninger - for lavt informationsniveau generelt Noget andet der går igen er, at de pårørende føler, at de er nødt til at involvere sig stærkt i beboerens liv, både praktisk og indsatsmæssigt. De har ikke den fornødne tillid

7 til, at Koktvedstien kan opfylde beboerens behov og sikre trivsel. De pårørende giver dog udtryk for, at de mødes positivt, når de henvender sig til medarbejdere og ledelse. Side7/10 Tilsynet har efterfølgende drøftet de pårørendes udsagn med ledelsen, som har redegjort for, at der allerede er gjort tiltag i forhold til de kritikpunkter, hvor det umiddelbart er muligt at foretage ændringer. Eksempelvis igennem en ny teamstruktur, som kan medvirke til en øget kontinuitet i indsatsen. Ledelsen giver ligeledes udtryk for, at det er pædagogisk udfordrende at finde frem til forskellige aktiviteter med beboerne, grundet beboernes indkomst i forhold til betaling for aktiviteter og motivation for at deltage i aktiviteter. Ledelsen var bekymret over at det fra myndigheds side, på tidspunktet for tilsyn, ikke var muligt at tilbyde 7 af beboerne det rette dagtilbud eller STU forløb. Dette skaber frustration hos beboere og pårørende og påvirker beboernes trivsel i dagligdagen. Det tilkendegives, at både botilbuddet og myndighed løbende prøver at finde relevante muligheder for den enkelte, men at det er en vanskelig opgave. På tidspunktet for tilsyn blev det dog forsøgt, målrettet at tilbyde midlertidige aktiviteter til disse beboere i form af cykeltur, gåtur, besøg i sansehave, musik og andre kreative aktiviteter. En anden pædagogisk udfordring er desuden, at beboerne periodevis ikke ønsker at deltage i en konkret aktivitet, trods gentagen motivation fra personalet. Beboerens ønsker skal respekteres, som det fremgår af den pædagogiske referenceramme. Tilsynets vurdering er, at der er flere ting, der spiller ind i de pårørendes oplevelse af Koktvedstien. Det er en udfordring når det voksne barn flytter i botilbud og de pårørende skal give slip på forældrerollen. Forældrene ønsker det bedste for deres barn og det kan være svært at acceptere at botilbuddet eller kommunen ikke kan leve op til det. Tilsynet påpeger at det er nødvendigt at tage de pårørendes utilfredshed og frustrationer alvorligt. Samtidig er det indtrykket at der kan være sket kommunikationsbrist eller utilstrækkelig forventningsafstemning ved visitationsprocesserne. Det giver utilfredshed og frustration. Ledelse og myndighed bør overveje, hvad der kan gøres for at sikre en realistisk forventningsafstemning fremadrettet. Konkret var det vigtigt at rette op på den daværende aktuelle frustration og utilfredshed hos nogle pårørende. Der har løbende været afholdt møder og der er aftalt fremtidige møder mellem Koktvedstien og de pågældende pårørende. Det generelle indtryk af den skriftlige dokumentation er, at den er fyldestgørende, idet den er opdateret, detaljeret og systematisk. I Koktvedparken ses der enkelte eksempler på en mindre hensigtsmæssig systematik i form af løse papirer og ting der ikke er bag de korrekte faner. Da man aktuelt er ved at implementere det digitale dokumentationssystem CSC-Vitae Suite, er bemærkningerne om den uhensigtsmæssige systematik, primært til efterretning. Fremadrettet vil den skriftlige dokumentation foregå elektronisk og diverse papirsystemer vil med tiden udgå. Medarbejderforholdene vurderes som positive. Medarbejderne fremtræder engagerede og som værende i besiddelse af de nødvendige kompetencer. I et af husene i Koktvedparken fremgår det fra medarbejders udsagn, at der har været en del udskiftning i medarbejdergruppen det seneste 1-1½ år, men at der er stabilitet nu. Magtanvendelse og indberetning heraf sker efter gældende retningslinjer. Der forekommer magtanvendelser på specialtilbuddene. Det er ved tidligere tilsyn konstateret, at indberetningerne anvendes i et læringsperspektiv. Specialtilbuddene har

8 fokus på ikke-fysiske magtanvendelser i form at verbal styring og risikoen for manipulation. Det bemærkes positivt, at medarbejderne er bevidste om egen rolle i denne sammenhæng og har øje for dilemmaerne. Side8/10 Medicinhåndteringen er ændret, således at al medicin doseres fra apoteket og forefindes i aflåst skab. Udlevering registreres med dato og initialer og sker for én beboer ad gangen. Denne praksis har ført til færre utilsigtede hændelser. Koktvedparkens medicinansvarlige sygeplejerske har det overordnede ansvar for medicin, samt ændringer og opfølgning. 2.5 SenhjerneskadeCenter Nord SenhjerneskadeCenter Nord blev etableret i 2012 for at imødekomme behovet for et lokalt, specialiseret dag- og døgntilbud til gruppen af svært senhjerneskadede borgere. Der blev i 2013 ført 2 tilsyn, hvoraf det første var et udvidet tilsyn. De fysiske rammer i SenhjerneskadeCenter Nords boliger giver tydeligt indtryk af at lejlighederne er beboernes eget hjem. Lejlighederne er indrettet og møbleret meget personligt. Fællesfaciliteterne fremstår lyse og hyggelige. Målgruppen: Tilsynet kan på baggrund af samtaler med pårørende, ledelse og medarbejdere og ud fra den skriftlige dokumentation konstatere, at beboerne generelt er velplacerede. Pædagogik, omsorg og behandling: Det er vurderingen at beboerne modtager den hjælp og omsorg de har brug for på en faglig og kvalificeret måde. Dette understøttes af de fleste pårørende. SCN har i 2012 og 2013 gennemgået en opstartsfase. Ud fra de givne omstændigheder vurderer tilsynet at ledelsen og medarbejderne samlet set har ydet den faglige og kvalificerede omsorg og støtte, som beboerne har haft brug for i opstartsfasen. Ikke alle pårørende har været bekendt med den indsats deres pårørende modtager og der er først i 2013 udfærdiget 141-planer. De pårørende har derfor ikke klart kendt til tilbuddets formål eller retning på det individuelle plan. På tidpunkt for tilsyn var den pædagogiske referenceramme godt implementeret og den efterleves i daglig praksis. Der har dog i opstartsfasen været modstand mod den socialpædagogiske tilgang, fra såvel medarbejdere som pårørende. Nogle medarbejdere og pårørende har ønsket at få udbredt den neuropædagogiske tilgang og dermed haft andre forventninger til SCNs indsats og indhold, end det praktiserede Der er afholdt informationsmøde for alle pårørende med henblik på at sætte dem ind i og få tydeliggjort hvad det vil sige at arbejde efter inklusionsparadigmet og den pædagogiske referenceramme der er gældende i Frederikshavn kommune. Flere af de pårørende udtrykker tilfredshed med dette møde. Få blandt pårørende har klaget over individuelle forhold og sendt klage til kommunen, med henblik på vurdering af hvorvidt ydelsen på SCN er i overensstemmelse med lovgivningen. De få pårørende, der har haft andre forventninger til SCN end det, der praktiseres, er allerede blevet tilbudt en revisitation. SCN vil fortsætte med at invitere de pårørende til dialog om stedets tilbud og indsats. Der vil være løbende opmærksomhed på, om der

9 er andre relevante fase 4-tilbud, som kan tilbydes de borgere, der har haft andre forventninger. Side9/10 Den skriftlige dokumentation er velbeskrevet. De pædagogiske handleplaner har detaljerede beskrivelser for den målrettede indsats der gives til den enkelte beboer og hvad der er betydningsfuldt for den enkelte. Der er elektronisk journalsystem til daglige notater og opfølgning. Der arbejdes løbende på, at tilpasse strukturen og prioritere tid til journalføring. Som opfølgning på det udvidede tilsyn i 2013 har ledelsen udarbejdet en detaljeret og velbeskrevet handleplan. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for de drøftede punkter, og hvornår der er deadline. Dette vidner om at tilbuddet har en faglig og kompetent ledelse; en ledelse der har fokus på tilbuddets strategiske udvikling og organisering. Samlet set er der fulgt op på det som tilsynet anbefalede ved sidste tilsyn. Medarbejderforhold: Medarbejderne er tværfagligt sammensat og arbejder i teams. Håndtering af magtanvendelse og medicinhåndteringen foregår efter gældende regler. 3. Psykiatriområdet På de socialpsykiatriske støttecentre i Skagen, Sæby og Frederikshavn er der udført 1 tilsynsbesøg på hvert af tilbuddene i Desuden er der udført 2 tilsyn på det socialpsykiatriske bosted Mariested i Sæby. 3.1 Socialpsykiatriske støttecentre De fysiske rammer fremstår på alle centrene som gode og velegnede til formålet. I Frederikshavn har man nu indrettet bygningen således, at alle lokaler i stueplan er brugerrelaterede. Ændringerne vurderes som fornuftige og gennemtænkte. Støttecenteret Skagen er i september 2012 flyttet på 1.sal i samme bygning som er en del af det tidligere Skagen Sygehus. Det er udvidet væsentligt efter flytningen. Alle lokaler er rummelige og velindrettede til formålet. Målgruppen: Centrene har i øjeblikket brugere inden for stort set hele det psykiatriske område. Det skaber ikke nogen problemer, idet brugerne er gode til at have omsorg og forståelse for hinanden. Pædagogik, omsorg og behandling: Tilsynet observerede en god og anerkendende dialog mellem brugere og personale og der var en god og tryg stemning i støttecentrene. Der arbejdes på at implementere en ny referenceramme, der blandt andet beskriver at den pædagogiske metode er Recovery, og at der fremover skal være en leder på hvert støttecenter i Frederikshavn Kommune. Medarbejderforhold: Støttecentrene benytter ikke uuddannet personale, men har forskellighed i den uddannelsesmæssige baggrund. Det giver en stor tværfaglighed i medarbejdergruppen. Magtanvendelse, skriftlig dokumentation og medicinhåndtering er der ingen bemærkninger til.

10 3.2 Mariested De fysiske rammer er blevet udvidet og er nyindrettede. De fungerer særdeles godt for beboere og medarbejdere. Beboerne fra det tidligere botilbud De 4 årstider, er nu flyttet til Mariested. Det har ikke medført væsentlige problemer at disse er flyttet; dog har man skulle tilpasse nogle arbejdsrutiner omkring den praktiske tilgang til opgaver. Side10/10 Beboerne vurderes at være omfattet af målgruppen. Der er ikke nogen begrænsning i hvilken type sindslidelser målgruppen omfatter. Det fungerer i øjeblikket fint, men beboere med dobbeltdiagnose giver store udfordringer for personalet. Ligeledes har man store udfordringer i forhold til en specialbeboer på stedet som er alvorligt personlighedsforstyrret og meget mandskabskrævende. Pædagogik, omsorg og behandling: Det vurderes positivt, at medarbejderne på Mariested har formået at tilpasse den pædagogiske metode til den beboergruppe, som aktuelt er på stedet. Stedet har succes med at anvende neuropædagogisk tilgang overfor især udadreagerende beboere. I forbindelse med denne type beboere har stedet været nødt til at anskaffe sig et nyt alarmsystem. Når en medarbejder slår alarm, modtager alle medarbejdere alarmopkaldet og dermed er der hurtigt mange til at hjælpe. Det nye system har bevirket at medarbejderne sjældent har brug for at anvende magt, da ophidsede beboere falder ned når der hurtigt kommer mange medarbejdere til stede. Medarbejderforhold I forbindelse med sammenlægningen med De 4 årstider har Mariested haft en coach, der har hjulpet med at sammenflette personalet med succes. Leder oplyser at medarbejderne arbejder i teams og er gode til at være tværfaglige. Medarbejder oplyste at arbejdet med beboere med dobbeltdiagnose er meget svært og komplekst. På Mariested er der blevet uddannet dobbeltdiagnoseinstruktører. En uddannelse efter Bedre liv -konceptet, hvilket er kortere kurser inden for sundhedsområdet. Det har været gavnligt for medarbejderne, der nu har fået en større forståelse for beboernes problematikker. Samtidig efterlyser medarbejderne yderligere uddannelse, især omkring at forstå beboernes konkrete handlinger og adfærd. Derudover oplever medarbejderne det positivt at der er faglig refleksion og ekstern supervisor på Mariested. Skriftlig dokumentation var god og omfattende. Alt var grundigt beskrevet og ved gennemgang af dokumenterne var der god sammenhæng mellem handleplan og pædagogisk plan. Magtanvendelse og medicinhåndtering er der ikke bemærkninger til. 4. Konklusion Tilsynets rapporter er generelt positive omkring den indsats, der leveres på handicapog psykiatriområdet. De forbedringer der blev påpeget i 2012 og som kunne ændres decentralt af tilbuddenes ledelse, er stort set allesammen blevet ændret i Udover de fysiske rammer på Gl. Skagensvej har tilsynet ikke fundet nogen decideret uacceptable forhold på kommunens tilbud. De bemærkninger, som tilsynet har givet omkring utilfredshed blandt pårørende arbejdes der videre med at imødekomme. Det driftsorienterede tilsyn har således fungeret efter hensigten og bidrager til at forbedre den indsats, som Frederikshavn kommune leverer på det sociale område.

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Forstander Svend Erik K. Sørensen Opholdsstedet Broager Bestyrelsesformand Eigil Mørck Fonden Broager Afdelingsleder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bo-og Naboskab

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 Onsdag den 24. juli 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Boformen Toftehøj, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 22. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn Boformen Toftehøj, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 22. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Boformen Toftehøj, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 22. november 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Boformen Toftehøj

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune Mandag den 4. juli 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Musvågevej. Formålet med tilsynet

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Direktør Hans Stokvis Ella og Møller Sørigs Fond Bestyrelsesformand Kurt Christensen Ella og Møller Sørigs

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Radisevej 6 til 8, 1.sal samt 4, 1.sal, Københavns Kommune. Onsdag den 12. december 2012 fra kl

Anmeldt tilsyn på Radisevej 6 til 8, 1.sal samt 4, 1.sal, Københavns Kommune. Onsdag den 12. december 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Radisevej 6 til 8, 1.sal samt 4, 1.sal, Københavns Kommune Onsdag den 12. december 2012 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej. Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14.

Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej. Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Bofællesskaberne Syd, Københavns Kommune Ove Billesvej og Peder Lykkesvej Tirsdag den 11. december 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kragelund Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013

Revideret Servicedeklaration Bofællesskaberne 16. maj 2013 Servicedeklaration Frederikshavn kommune Handicapafdelingens Bofællesskaber Administrationen: Gl. Skagensvej 13 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 45 92 29 Præsentation af bofællesskaberne: Bofællesskaberne i

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Torsdag den 30. december 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Rundforbivej, tirsdag den 26. juli fra kl. 16.00 og anmeldt tilsyn på Aggershvile Allé, mandag den 29. august 2011 fra kl. 14.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapporter et overblik

Tilsynsrapporter et overblik De enkelte institutioner Palleshave Tilsynsrapporter et overblik o At den pædagogiske tilgang bygger på individualitet. o At der arbejdes målrettet med kommunikation og udvikles videosupervision. o At

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Ungebyen,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune Tirsdag den 24. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Marienlyst. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Rymarksvænget, Ungdomspension og Hybler Københavns Kommune. Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Rymarksvænget, Ungdomspension og Hybler Københavns Kommune. Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Indledning Uanmeldt tilsyn på Rymarksvænget, Ungdomspension og Hybler Københavns Kommune Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl. 11.00 Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Hus 53, Svendborg Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn i Hus 53, Svendborg Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Hus 53, Svendborg Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Hus 53. Formålet med tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Viften, Huginsvej og To`eren Skive Kommune. Tirsdag den 2. september 2014 fra kl. 14 Og Onsdag den 3. september 2014 fra kl.

Uanmeldt tilsyn på Viften, Huginsvej og To`eren Skive Kommune. Tirsdag den 2. september 2014 fra kl. 14 Og Onsdag den 3. september 2014 fra kl. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Viften, Huginsvej og To`eren Skive Kommune Tirsdag den 2. september 2014 fra kl. 14 Og Onsdag den 3. september 2014 fra kl. 14 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kernehusene, Københavns Kommune. Onsdag den 21. december 2011 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Kernehusene, Københavns Kommune. Onsdag den 21. december 2011 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kernehusene, Københavns Kommune Onsdag den 21. december 2011 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kernehusene. Formålet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aktivitetshuset Magneten, Skive Kommune. Onsdag den 3. september 2014 fra kl. 10

Uanmeldt tilsyn på Aktivitetshuset Magneten, Skive Kommune. Onsdag den 3. september 2014 fra kl. 10 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aktivitetshuset Magneten, Skive Kommune Onsdag den 3. september 2014 fra kl. 10 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aktivitetshuset Magneten.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Knud Lavard Centret.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og Servicecenter, Ringsted Kommune Bengerds Allé og Tusindfryd. Torsdag den 16. december 2010 fra kl. 8.30

Anmeldt tilsyn på Bo- og Servicecenter, Ringsted Kommune Bengerds Allé og Tusindfryd. Torsdag den 16. december 2010 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og Servicecenter, Ringsted Kommune Bengerds Allé og Tusindfryd Torsdag den 16. december 2010 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere