EU og Internationale forvaltningers kapacitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU og Internationale forvaltningers kapacitet."

Transkript

1 EU og Internationale forvaltningers kapacitet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning Global Governance Governance i EU Kapaciteter i EU-forvaltningen Socialiseringskapacitet i Kommissionen EU-forvaltningens relationer til medlemsstaterne Hvorfor stater uddelegerer magt Kommissionens opgaver Staternes kontrolmuligheder overfor Kommissionen EU-forvaltningens relationer til private interesser Opsamling på teoretiske forklaringsmodeller Konklusion 12 Litteraturliste 13 1

2 1.0 Indledning I takt med den øgede internationalisering stilles der større krav til den administrative kapacitet, og i mange henseender tilstræbes det at få en beslutnings-internationalisering der matcher probleminternationaliseringen. Men hvilken kapacitet har de forskellige internationale forvaltninger i dag og hvor langt kan denne kapacitet overhovedet udvikles? Omfanget af kapaciteten hos de internationale forvaltninger vil være hovedfokus i denne opgave. I første omgang vil jeg kigge nærmere på begrebet global governance, som et nyskabende bidrag til debatten om styring i et mere internationaliseret samfund. Herefter vil jeg tage den Europæiske Union som empirisk eksempel, for i første omgang at vurdere hvilken type governance der er tale om her. Dernæst vil jeg gå mere i dybden med EU s forvaltning, hvor jeg vil vurdere Kommissionens forvaltningskapacitet ved at se nærmere på dens socialiseringskapacitet, og dens eksterne relationer i forhold til både output og input. På input-siden vil jeg analysere hvorledes både nationalstater og private interesser kan påvirke EU s policyprocesser. Her vil der særligt være fokus på hvilken indflydelse medlemsstater og private organisationer kan udøve på Kommissionen Afslutningsvis vil denne gennemgang og diskussion af kapaciteter i international forvaltning med hovedfokus på EU-forvaltningen blive søgt diskuteret ud fra de forskellige teorier, der løbende bliver anvendt i opgaven. Her vil jeg primært fokusere på hvorledes den liberale interguvernementalisme og neofunktionalismen kan forklare udviklingen af kapaciteter i international forvaltning. 2.1 Global Governance Global governance-begrebet er opstået i 90 erne i en søgen efter at forklare udviklingerne i den internationale politik efter murens fald. Fortalerne for global governance-teorien, Martin Hewson og Timothy Sinclair, mener at global governance-konceptet kan være et anvendeligt og integralt redskab for at forstå de globale ændringer. 1 Hewson og Sinclair fremhæver fire indbyrdes forbundne men adskilte global governance-perspektiver på global forandring: 1) Autoriteter flytter således, at der både er tale om integration og fragmentation. 2) Udviklingen af et globalt civilsamfund. 3) Udviklingen af globaliserede intellektuelle og politiske eliter i den neoliberale kapitalisme. 4) Fremkomsten af informerende elite og myndigheder. 2 1 Hewson, M. & Sinclair, T.J. eds. Approaches to Global Governance Theory. 1999, p Ibid. pp

3 På den måde kan vi sætte de internationale forvaltninger ind i en bredere kontekst, som forholder sig til de overordnede ændringer i den globale politik. Hewson og Sinclair opsummerer begrebet global governance således: it points to a set of specific developments: the reorientation of individuals political horizons, the weaving of a global civil society, the rising power of globalizing elites, and the emergence of informational elites in particular. 3 Martin Marcussen og Karsten Ronits definition af global governance-begrebet kan stå som et supplement: territorium og dermed nationale barrierer [bliver] ofte irrelevante, og man kan derfor pege på, at der har udviklet sig supra-territoriale fænomener, som f.eks. regional sikkerhed i stedet for national sikkerhed, internationale normer og globale organisationer og måske ligefrem internationale mennesker. 4 Ikke desto mindre er det dog stadig en hårdtslående kritik, som f.eks. Lawrence Finkelstein rejser, at global governance-begrebet er så bredt og komplekst, at det er svært at anvende som redskab til fortolkning af konkrete begivenheder 5. En væsentlig konklusion vi kan trække af global governance teorien er dog ikke desto mindre det globale kompleksitet, hvorfor de fire ovennævnte perspektiver ikke kan forstås isoleret. For at forstå omfanget af en international forvaltnings kapacitet må vi også se nærmere på i hvilken grad findes en internationaliseret elite, der kan formulere behov for den internationale forvaltning. Denne fortolkning lægger sig op ad neo-funktionalismen, der som teori for forståelse af internationale forvaltninger bliver behandlet senere i opgaven. Det ville også være relevant, at vurdere i hvilket omfang der er udviklet et civilsamfund, der kan give forvaltningen nogen social legitimitet. Sidstnævnte problemstilling kan af pladshensyn desværre ikke blive behandlet her. 2.2 Governance i EU Som nævnt indledningsvist er det overordnede formål med denne opgave at vurderere internationale forvaltningers kapacitet, med konkret empirisk fokus på EU-Kommissionen. Før jeg går i gang med at analysere global governance-perspektiverne på EU vil jeg forsøge at placere EU i en overordnet ramme. Her er den helt grundlæggende debat hvad EU egentlig er for en størrelse, og dermed også hvilke metoder der skal anvendes i studiet af EU. Flere skoler taler for, at EU udgør en ny art governance, som f.eks. teorien om multi-level governance. Simon Hix diskuterer hvorvidt EU er et nyt governance-system, og 3 Hewson, M. & Sinclair, T.J. eds. Approaches to Global Governance Theory p Marcussen, Martin & Ronit, Karsten Internationalisering af dansk forvaltning. Indledning og overblik I: Marcussen, Martin & Ronit, Karsten. (red.) Internationalisering af dansk forvaltning, p Gengivet I Hewson, M. & Sinclair, T.J. eds. Approaches to Global Governance Theory p

4 således skal studeres med en sui generis-metode. Argumenterne for, at der skulle være tale om en ny type governance er at 1) regeringsprocesserne ikke længere udelukkende udføres af staten, 2) forholdet mellem stat og ikke statslig aktør er polycentrisk ikke-hierarkisk og 3) EU s væsentligste funktion er regulering af sociale og politiske risici i stedet for omfordeling af ressourcer. 6 Således er new governance ( ) in stark contast to the classic state-centric, command-and-control, redistributive and ideological processes of government and politics 7. Selvom EU ikke udgør en traditionel stat mener Hix dog, at EU lever op til kriterierne for et politisk system, idet der er 1) formelle regler for kollektiv beslutningstagen, 2) policyoutput, selvom det i langt højere grad er indirekte end direkte omfordeling af ressourcer, 3) mobilisering af borgere og private grupper, der søger at påvirke EU s output, og således peger i retning af en politisering og normalisering af EU. 8 Hix afvisning af EU som en ny type governance støttes af Morten Egeberg, der hævder, at The argument that the EU is a unique political order is highly disputable. ( ) the EU polity is certainly not distinctive in the sense that completely new dimensions have to be invented in order to grasp its institutional character. Rather it is the EU s values on well-known variables that express its betweenness. 9 Denne betweenness referer til en placering af EU på et kontinuum, der spænder fra den mellemstatslige organisation til enhedsstaten. Egeberg forsøger ved hjælp af en analyse af EU s organisation at bestemme graden af integration. For Egeberg måles den faktiske integration på hvorvidt organisationsprincippet er geografisk/nationalt eller funktionelt. 10 Imellem enhedsstaten og den mellemstatslige organisation har vi føderalstaten, som kombinerer det territorielle princip med det ikke-territorielle. Som det er velkendt påviser Egeberg, at EU-samarbejdet har såvel territorielle principper som ikke-territorielle principper: Similar to the federal state, and unlike the IGO or unitary state, the EU embodies a certain balance between organizational principles. In contrast to the federal state, though, in the EU non-territorial elements do not seem to have taken any precedence over the territorial ones so far. 11 For overskuelighedens skyld visualiserer jeg her en model af EU s indplacering på kontinuet, der bygger på Egebergs organisatoriske analyse. 6 Hix, Simon The Study of the European Union II: The new governance agenda and its rival. I: Journal of European Public Policy, March Ibid. p Ibid. pp Egebjerg, Morten How Federal? The Organizational Dimension of integration in the EU (and elsewhere) Journal of European Public Policy Vol. 8. no. 5. p Ibid. p Ibid. p

5 3.0 Kapaciteter i EU-forvaltningen I forlængelse af ovenstående diskussioner om governance henholdsvis global og europæisk skal vi i de følgende 3 afsnit se mere konkret på hvilke governance-kapaciteter der forefindes i EU-forvaltningen. Her tager vi udgangspunkt i de perspektiver ved global governance, som beskrevet i afsnit 2.0. Først ser vi på, om der i Kommissionen er en socialiseringskapacitet, der medvirker til udviklingen af en europæiseret elite og myndighed. Herefter gennemgår vi forholdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne for at vurdere, om autoriteterne reelt flytter bort fra staterne. Endelig ser vi på forholdet mellem Kommissionen og private interesse for at kunne vurdere, hvorvidt der udvikles intellektuelle og politiske eliter i den neoliberale kapitalisme. 3.1 Socialiseringskapacitet i Kommissionen Embedsmændene indtager en særlig privilegeret position i organisationer, som ikke er så politiserede som nationalstaterne, og derfor ikke har samme sociale legitimitet. Anvendelse af eksperter og embedsmænd var for neo-funktionalisterne en afgørende faktor for den internationale integration: ( ) første led var de politiske og administrative aktørers reorientering af deres strategier mod de supranationale institutioner, og hvis andet led var overførslen af loyaliteten til dem. Dermed var en ny europæisk identitet skabt. 12 Denne spill-over er dog langt fra foregået så glidende som Haas forudså. Både Irène Bellier 13 og Helle Bitsch og Gunvor Nielsen 14 har foretaget empiriske analyser af forvaltningskulturen i Europa- Kommissionen, og har kunnet påvise både tendenser henimod udviklingen af en europæiseret elite og en række spændinger mellem det nationale og det europæiske niveau. Bitsch og Nielsen, der fokuserer på hvorledes danske embedsmænd i Kommissionen oplever forvaltningskulturen, beskriver en række elementer, der kan være til stor irritation for danske embedsmænd. Det er i meget høj grad de samme træk ved Kommissionen, især konsekvenserne af det internationale miljø, der både kan udlægges positivt og negativt. 15 Her oplever de danske embedsfolk i høj grad en konflikt mellem nord- og sydeuropæisk arbejdsstil, hvor det suverænt er sidstnævnte der dominerer Kommissionen. Den sydeuropæiske forvaltningskultur indebærer ifølge Bitsch og Nielsen en 12 Ernst Haas fortolket i: Christensen, Jørgen Grønnegaard Internationaliseringen efter 1970 I: Marcussen, Martin & Ronit, Karsten. (red.) Internationalisering af dansk forvaltning. Kbh. Hans Reitzels forlag, p Bellier, Irene A Europeanized Elite? An Antropology of European Commission Officials I: Yearbook of European Studies Bitsch, Helle & Nielsen, Gunvor Forvaltningskulturen i EU-kommissionen set med danske øjne Nordisk Administrativt Tidsskrift Vol. 79. No.2 15 Ibid, p

6 ledelsesstil der er præget af et strengt hierarki, en omfattende kontrol af embedsmændenes arbejde, og meget formelle arbejdsgange, hvor betydningen af de uformelle kanaler alligevel er stor. Disse kulturforskelle er endvidere nært beslægtede med hvilket sprog der tales og hvilke kommunikationsformer der knytter sig hertil. 16 Ifølge Bellier medfører disse sproglige forskelle spændinger: Beyond the Commission s demonstrative Europeanness, one observes that the permanence of references to national identities is sustained by at least two criteria: the language used in professional exchanges and the ways of doing things, which recall national origin and are occasionally stigamtized by stereotyped judgements. 17 Det ses altså, at embedsmænd i et internationalt miljø kan udvikle sig stik modsat Haas forventninger og primært socialisere sig med landsmænd eller kolleger fra nært beslægtede kulturer. Intet tyder på, at der opstår en ny europæisk identitet, der fortrænger den gamle nationale identitet. Det er på denne baggrund, at Bellier konkluderer, at national identities do not dissolve within a European identity. The political effect of the Union is to give national identities fields beyond the state within which to express themselves, reflecting the transformation of the relationship between state and nation EU-forvaltningens relationer til medlemsstaterne Som påvist i det ovenstående er den europæiske embedsmandsstand næppe præget af den grad af selvstændig ésprit de corps der tilstræbes i f.eks. Kommissionens statutter. I forlængelse heraf vil jeg i dette afsnit se nærmere på Kommissionens forhold til medlemsstaterne, hvorfor medlemsstaterne overhovedet har valgt at oprette en uafhængig Kommission samt hvilke muligheder de i dag har for at kontrollere den, for at vurdere hvilken selvstændig kapacitet Kommissionen reelt har Hvorfor stater uddelegerer magt Kommissionen opfattes som en motor i EU-udviklingen, der uafhængigt af medlemsstaterne konstant kan presse på for yderligere integration. Derfor er det ganske relevant at stille spørgsmålet hvorfor en principal uddelegerer magt til en selvstændig agent, som det sker i EU. Rational choice-teoretikere giver funktionalistiske bud på, hvorfor en gruppe aktører kollektivt overlader magt til en ny institution. Mark Pollack opsummerer i sin principal-agent model fire funktioner, hvor principaler kan have fordel af at uddelegere autoritet: 1) Overnationale agenter kan overvåge, om de 16 Ibid, p Bitsch, Helle & Nielsen, Gunvor Forvaltningskulturen i EU-kommissionen set med danske øjne Nordisk Administrativt Tidsskrift Vol. 79. No.2. p Bellier, Irene A Europeanized Elite? An Antropology of European Commission Officials I: Yearbook of European Studies 14. p

7 enkelte stater agerer i uoverensstemmelse med indgåede traktatforpligtelser. 2) Overnationale agenter kan løse problemer ved mangelfulde kontrakter. 3) Overnationale institutioner kan få tildelt myndighed til at vedtage reguleringer, som er for komplekse til at blive detaljediskuteret af principalerne, eller som kræver troværdighed af en uafhængig regulator. 4)Principaler kan have fordel i at uddelegere den formelle magt over dagsordensættelse, for at begrænse antallet af forslag som alligevel ikke vil kunne samle flertal. 19 Andrew Moravcsik taler hellere om at principalerne (regeringslederne) puljer (pool) suverænitet. De nyskabte agenter (eller entreprenører, med Moravcsiks terminologi) har følgende funktioner, der i virkeligheden ikke er fjernt fra Pollacks bud: 1) policy-iværksættelse / dagsordensættende. 2) Mægling i mellemstatslige forhandlinger, hvor entreprenøren kan foreslå nye optioner eller kompromiser. 3) Mobilisering af indenlandsk social opbakning til en aftale Kommissionens opgaver I nærværende opgave er der ikke plads til en udtømmende redegørelse for hvilke konkrete kompetencer og formelle kapaciteter de forskellige EU-institutioner har. Om Kommissionens funktioner skriver Peter Nedergaard: Den skal fremlægge forslag til retsakter (en initiativbeføjelse), deltage i Ministerrådets efterfølgende behandling af forslag (en slags mæglerfunktion) og overvåge overholdelsen af retsakter (en kontrolfunktion). Kommissionen skal gennemføre Ministerrådets forskrifter, hvilket kan nødvendiggøre udstedelsen af ofte temmelig teknisk betonede retsakter. I enkelte tilfælde varetager Kommissionen også den direkte administration af EU s retsregler. 21 Og En af Kommissionens opgaver er at bidrage til EU s udvikling og europæisk integration (jf. artikel 211 i EF-traktaten). En styrkelse af Kommissionens stilling er derfor traditionelt blevet betragtet som et skridt i retning af yderligere integration Staternes kontrolmuligheder overfor Kommissionen Denne autoritet, som Kommissionen har fået tildelt, rejser spørgsmålet om, hvad medlemsstaterne (principalerne) kan stille op, overfor Kommissionen (agenten). Fra principal-agent modellen giver Pollack os to overordnede procedurer, der giver principalen en vis kontrol med agenten: 1) Den administrative procedure, hvor man på forhånd giver agenten et bestemt 19 Mark A. Pollack (1997). "Delegation, agency and agenda setting in the European Community". International Organization, 51, 1, Winter 1997, pp Andrew Moravcsik (1999). "A New Statecraft? Supranational Entrepreneurs and International Cooperation, I: International Organization, 53, Spring 1999, p Nedergaard, Peter Organiseringen af den Europæiske Union, Kbh. Handelshøjskolens forlag, pp Ibid, p

8 mandat. 2) Overvågnings-proceduren, der giver principalerne mulighed for at overvåge agenternes adfærd samt at påvirke agenterne via positive og negative sanktioner. 23 I det følgende skal vi så se nærmere på, hvorledes staterne benytter sig af disse procedurer i forhold til Kommissionen, og dermed begrænser dens kapacitet. Komitologiproceduren er et vigtigt instrument som overvågnings-procedure. Med komitologiproceduren er der tale om udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaternes myndigheder under Kommissionens ledelse, hvilket giver Kommissionen mulighed for at skabe en dialog med de nationale myndigheder, inden gennemførelsesforanstaltningerne vedtages. 24 Der opregnes tre typer af komiteer: rådgivende komiteer, forvaltningskomiteer og forskriftkomiteer. 25 Det er de rådgivende komiteer, som udgør den største del af komiteerne, der giver Kommissionen størst uafhængighed. Kommissionen skal så vidt muligt tage hensyn til komiteens anbefalinger, men er ikke bundet. 26 Forvaltningskomiteen, som dominerer i landbrugspolitikken, er clearly more restrictive than the advisory comittee procedure 27 idet Kommissionen skal underrette Ministerrådet, såfremt komiteen ikke er enig i en af Kommissionen vedtaget retsakt. Ministerrådet kan så forsinke gennemførelsen og i mellemtiden selv træffe en anden afgørelse. Herved har medlemsstaterne ikke frit overladt implementeringen til Kommissionen. Forvaltningskomiteerne er blevet sammenlignet med et alarmsystem, idet det er tegn på et alvorligt problem med koordinationen mellem medlemsstaternes forvaltninger og Kommissionen, hvis ikke Kommissionen tilslutter sig en udtalelse, som størstedelen af regeringsrepræsentanterne går ind for. 28 Endelig er der forskriftskomiteen, der i høj grad minder om forvaltningskomiteen. Her behøves der ikke som under forvaltningkomiteen mobiliseres et kvalificeret flertal for at få sagen forelagt Ministerrådet. 29 Spørgsmålet er så, i hvilket omfang komitologiproceduren lader staterne kontrollere Kommissionens policy-output. I første omgang er det slående, hvor få Kommissionsbeslutninger, der behandles i en komité typisk under en procent. Ikke desto mindre mener Pollack, at en rational anticipation of comittee action by the Comission may mean that the Commission is effectively controlled by the member states, despite the startling rarity of sanctions against it. 30 Nedergaard taler ikke om komiteerne som et kontrolorgan. Derimod ser han komiteerne som en institutionalisering af forbindelserne mellem de bureaukratiske 23 Ibid, pp Nedergaard, Peter Organiseringen af den Europæiske Union, Kbh. Handelshøjskolens forlag, p Ibid, pp Ibid, p. 187 og Mark A. Pollack (1997). "Delegation, agency and agenda setting in the European Community". International Organization, 51, 1, Winter 1997, p Mark A. Pollack (1997). "Delegation, agency and agenda setting in the European Community". International Organization, 51, 1, Winter 1997, p Noël gengivet i: Nedergaard, Peter Organiseringen af den Europæiske Union, Kbh. Handelshøjskolens forlag, pp Mark A. Pollack (1997). "Delegation, agency and agenda setting in the European Community". International Organization, 51, 1, Winter 1997, p Ibid, p

9 aktører på EU-plan og medlemsstaternes centraladministrationer. 31 Han vurderer, at EU s komiteer og arbejdsgrupper [er] vigtige for beslutningsprocessens effektivitet og legitimitet. 32 Under alle omstændigheder udgør komitologiproceduren en svækkelse af Kommissionens kapacitet som international forvaltning. Det næste logiske spørgsmål vil nu være hvilke sanktionsmuligheder medlemsstaterne har, såfremt Kommissionen alligevel træffer en beslutning, der strider imod staternes præferencer. Ifølge Pollack giver principal-agent-litteraturen os fire mulige ex-post sanktioner: 1) Beskære agentens budget. 2) Afskedige eller udskifte agenten. 3) Vedtage ny lovgivning, der underkender agentens beslutning. 4) Unilateralt beslutte ikke at efterleve agentens beslutning. 33 Lad os så ganske kort igen med udgangspunkt i Pollacks principal-agent-teori - vurdere i hvilket omfang EU s medlemsstater kan benytte sig af disse sanktioner overfor Kommissionen. 1) En beskæring af Kommissionens økonomiske ressourcer er problematisk, idet den ofte vil falde tilbage på de enkelte lande. 2) Medlemsstaternes mulighed for at afsætte/udskifte kommissærer er ganske besværlig, idet hvert land udpeger en eller to kommissærer og staterne kollektivt udpeger kommissionsformanden. Staterne har ikke mulighed for at trække en kommissær tilbage. 3) Medlemsstaternes mulighed for kollektivt at tilsidesætte en beslutning truffet af Kommissionen er tilstede, hvis de kan samle kvalificeret flertal eller enstemmighed i Ministerrådet. Dette besværliggøres dog yderligere af, at Kommissionen har monopol på lovgivningsinitiativ og at overnationale agenter formår at udnytte forskelle blandt medlemsstatsprincipaler. 4) Staterne har muligheden for unilateralt ikke at efterleve Kommissionens beslutning. Dette har dog store omkostninger i forhold til statens troværdighed overfor sine partnere. 34 Disse fire ex-post sanktionsmuligheder viser, at staterne har mulighed for at omgå eller ændre en truffet beslutning. Disse muligheder er dog enten så svære at gennemføre, eller omkostningerne er så høje, så de forekommer mere af teoretisk karakter medmindre der opstår konflikter over emner med vital interesse for staterne. 31 Nedergaard, Peter Organiseringen af den Europæiske Union, Kbh. Handelshøjskolens forlag, p Ibid, p Mark A. Pollack (1997). "Delegation, agency and agenda setting in the European Community". International Organization, 51, 1, Winter 1997, pp Ibid, pp

10 3.3 EU-forvaltningens relationer til private interesser I afsnit 3.1 redegjorde jeg for hvorledes neo-funktionalisterne forudså et spillover, idet administrative aktører skulle reorientere deres strategi og endeligt overføre loyalitet til de supranationale institutioner. På samme måde forudså Ernst Haas, at private interesser skulle skabe et spill-over, der ville lede til mere integration i EF: First, they could form an important means of contact between the rather remote central institutions of the EEC, then chronically lacking in democratic structures, and the populations of the member states. In so doing, interest groups could play a key role in legitimising the decisions of the EEC ( ) Second, in trying to take advantage of the opportunities presented by a European single market envisaged in the Treaty of Rome, business interest groups, Haas suggested, would encourage the progressive transfer of competencies from the national to the European level. 35 Karsten Ronit og Volker Schneider beskriver en række bevæggrunde, internationale organisationer kan have for at inddrage private organisationer i policy-making: 1) Private organisationer besidder ofte en nødvendig ekspertise. 2) Private organisationer har ofte en administrativ kapacitet, de overgår de internationale organisationers. 3) Igennem deres repræsentation får de private organisationer et medansvar for politikken. 36 Greenwood, der detaljeret beskæftiger sig med hvorledes private og offentlige interesser er blevet tilgodeset i den europæiske integration, når stort set frem til de samme faktorer, for at afgøre hvilke egenskaber en privat organisation må have for at blive inddraget i forhandlinger og dermed påvirke EU s policy-output. 37 Her vil det ikke være særligt relevant at se på organisationernes muligheder for lobbyisme. Derimod finder jeg det interessant, at se på hvordan de private interesser, som neo-funktionalisterne forudså, bliver inddraget direkte i policy-processen, som f.eks. når Kommissionen nedsætter transnationale netværk: In establishing transnational networks, the Commission undoubtedly also creates demand structures for integration at the European level, and for the expansion of competencies. 38 Således har private interesser, og specielt ressourcestærke multinationale virksomheder samt deres fælles fora som ERT 39, en klart privilegeret position i EU s policy-proces. Cowles har veldokumenteret hvorledes særligt multinationale virksomheder har spillet en central rolle i udformningen af det indre marked. 40 På den baggrund vil jeg mene, at der i hvert fald på europæisk plan har udviklet sig en globaliseret intellektuel og politisk elite i den neoliberale kapitalisme, som foreskrevet af global governance-teoretikerne. 35 Greenwood, Justin Representing interests in the European Union, p Ronit, Karsten & Schneider, Volker. Private Organizations in Global Politics. eds. 2000, pp Greenwood, Justin Representing interests in the European Union, pp Ibid, p European Round Table of Industrialists. 40 Ibid, p

11 Endvidere vil jeg mene, at den europæiske forvaltnings afhængighed af private interesser i både output- og input-fasen må tages til udtryk for en begrænset kapacitet. 4.0 Opsamling på teoretiske forklaringsmodeller I de foregående afsnit er der blevet anvendt og sporadisk nævnt en række teorier, der søger at forklare årsager til oprettelsen af internationale forvaltninger, samt deres natur og kapaciteter. En del teorier er udviklet i forbindelsen med den fortsatte integration i EU-regi for at forklare denne, men kan bruges til at foretage generelle analyser af internationale forvaltninger og vurdere hvor meget kapacitet disse kan få. Heraf vil jeg fremhæve to: Neo-funktionalismen, der har vist sig velegnet til at beskrive de inkrementelle processer i den internationale forvaltning som funktion af en spill-over-effekt. Det ser dog ud til, at teorien overestimerer mulighederne for ændrede identitetsopfattelser, som empirien med de internationale embedsmænd, der ikke uden videre smider nationale identiteter over styr, viser. Neofunktionalismen kan også beskyldes for at undervurdere staternes rolle i internationale organisationer. Heroverfor står den liberale interguvernementalisme, her repræsenteret ved Moravcsik, der fortsat insisterer på, at EU er et mellemstatsligt samarbejde. Denne retning kan være glimrende til at forklare de formelle strukturer omkring vedtagelser af de overordnede retningslinjer i Det Europæiske Råd, men kommer til kort når de supranationale institutioners magt skal forklares. Med begge teorier som tilgang vil det give mening at foretage en principal-agent-analyse af forholdet mellem EU s medlemsstater og Kommissionen, men de vil have vidt forskellige opfattelser af i hvilken grad principalerne kan kontrollere agenterne og dermed begrænse deres kapaciteter. Her vil interguvernementalisterne formentligt hæfte sig ved, at staterne i sidste ende har exit-options. Og neofunktionalisterne vil nok indvende, at disse omkostningerne ved disse exit-options er så høje så staterne ikke benytter sig af dem. Disse to retninger ser således ganske forskelligt på internationale forvaltningers grad af kapacitet. Idet dele af begge teorier forekommer plausible vil den reelle kapacitet nok være et sted imellem hvad de to retninger foreslår. 11

12 5.0 Konklusion I denne opgave har jeg behandlet en række aspekter af den internationale forvaltning, med et empirisk fokus på Europa-Komissionen. I afsnit 2.1 opstillede jeg kerneelementerne i global-governance-teorien, for siden at vurdere om denne teori kan anvendes til forståelse af governance i EU. Dernæst diskuterede jeg hvorvidt EU udgør en ny type governance. Da EU lever op til kravene for et politisk system, selvom det ikke er en stat i trationel forstand, har jeg valgt ikke at betragte EU som en ny type governance. På et kontinuum med enhedsstaten og den mellemstatslige organisation som yderpunkter placerer jeg EU et sted mellem den mellemstatslige organisation og føderalstaten. For at belyse kapaciteterne i EU-forvaltningen har jeg trukket på principal-agent-teori samt dele af neofunktionalismen og den liberale interguvernementalisme. De to sidste har jeg fundet anvendelige til at forklare henholdsvis spill-over-effekterne i form af forvaltningernes inkrementelle udvikling og vedtagelsen af de overordnede retningslinjer. Det er konstateret, at socialiseringskapaciteten i Kommissionen ikke har haft den effekt neofunktionalisterne forventede at det skulle udvikle en europæisk identitet til fordel for de nationale. Ikke desto mindre er jeg af den klare opfattelse, at der her er fremkommet informerende eliter og myndigheder, som global-governance-teorien hævder. Ligeledes bekræftes global-governance-teoriens forventning om, at autoriteter flyttes fra staterne. Det ses dog, at Kommissionen stadig er underlagt nogen kontrol fra staterne, bl.a. via komitologiproceduren, så det kan ingenlunde hævdes at den har samme kapacitet som staterne. Omvendt finder jeg det godtgjort, at EU-institutionerne har så selvstændig magt, at man ikke kan betragte EU som et rent mellemstatsligt anliggende, som Moravcsik foreslår. Endelig blev der set en udvikling af globaliserede intellektuelle og politiske eliter i den neoliberale kapitalisme, der kommer til udtryk ved de multinationale virksomheders privilegere indflydelse i EU s policy-processer. Samlet set konkluderer jeg, at det giver god mening at tale om en europæisk udgave af global governance. Der er ikke tale om en helt ny type governance, men den europæiske forvaltnings kapacitet ligger et sted mellem de traditionelle staters og de mellemstatslige organisationers. 12

13 LItteraturliste Bellier, Irene. A Europeanized Elite? An Antropology of European Commission Officials I: Yearbook of European Studies Bitsch, Helle & Nielsen, Gunvor. Forvaltningskulturen i EU-Kommissionen set med danske øjne I: Nordisk Administrativt Tidsskrift Vol. 79. No Christensen, Jørgen Grønnegaard. Internationaliseringen efter 1970 I: Marcussen, Martin & Ronit, Karsten. (red.) Internationalisering af dansk forvaltning. Kbh. Hans Reitzels forlag Egebjerg, Morten. How Federal? The Organizational Dimension of integration in the EU (and elsewhere) Journal of European Public Policy Vol. 8. no Greenwood, Justin. Representing interests in the European Union Hewson, M. & Sinclair, T.J. eds. Approaches to Global Governance Theory Hix, Simon. The Study of the European Union II: The new governance agenda and its rival. I: Journal of European Public Policy, March Marcussen, Martin & Ronit, Karsten, Internationalisering af dansk forvaltning. Indledning og overblik I: Marcussen, Martin & Ronit, Karsten. (red.) Internationalisering af dansk forvaltning. Kbh. Hans Reitzels forlag Moravcsik, Andrew. "A New Statecraft? Supranational Entrepreneurs and International Cooperation, I: International Organization, 53, Spring Nedergaard, Peter. Organiseringen af den Europæiske Union, Kbh. Handelshøjskolens forlag, Pollack, Mark A. "Delegation, agency and agenda setting in the European Community". International Organization, 51, 1, Winter Ronit, Karsten & Schneider, Volker. Private Organizations in Global Politics. Eds

Forandring & Forklaringskraft. - En teoretisk platform til studiet af EU s integrationsprocesser

Forandring & Forklaringskraft. - En teoretisk platform til studiet af EU s integrationsprocesser Forandring & Forklaringskraft - En teoretisk platform til studiet af EU s integrationsprocesser 1 Projektsynopsis Roskilde Universitetscenter Off. Adm. modul 1 - efterår 01 Vejleder: Jacob Magnussen Udarbejdet

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Læs mere

Forskel på udlicitering

Forskel på udlicitering Forskel på udlicitering - en forklaring på variationen i kommunernes brug af udlicitering inden for hårde og bløde serviceområder Af Lars Bech-Jørgensen, 20052426 Vejleder Peter Munk Christiansen Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 2. 2. Teoretisk ramme, metode og empiri... 3. 3. Analyse af beslutningsprocessen for forslaget...

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 2. 2. Teoretisk ramme, metode og empiri... 3. 3. Analyse af beslutningsprocessen for forslaget... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Teoretisk ramme, metode og empiri... 3 3. Analyse af beslutningsprocessen for forslaget... 6 3.1 EU s supranationale organisationer (1.

Læs mere

Dømt til integration

Dømt til integration Dømt til integration En institutionel analyse af EU domstolens handlerum i forhold til opholdsretten for tredjelandsborgere Speciale af: Freja Fischer Møller og Gry S. Midttun Vejleder: Peter Nedergaard

Læs mere

CENTRE FOR DEMOCRATIC NETWORK GOVERNANCE

CENTRE FOR DEMOCRATIC NETWORK GOVERNANCE CENTRE FOR DEMOCRATIC NETWORK GOVERNANCE WORKING PAPER SERIES NETVÆRK MELLEM STYRING OG DEMOKRATI LOTTE JENSEN & EVA SØRENSEN WORKING PAPER 2003:3 CENTRE FOR DEMOCRATIC NETWORK GOVERNANCE ROSKILDE UNIVERSITY,

Læs mere

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske

Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske politica, 42. årg. nr. 1 2010, 49-68 Anne Rasmussen Organisationerne i EU politikken: Svækket relevans af nationale partipolitiske kontakter? EU er blevet fremstillet som en ny type politisk system, hvor

Læs mere

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring Barrierer for organisatorisk forandring Jobcenter Hjørring Aalborg Universitet Politik & Administration 10. semester - speciale Kim Bertelsen Efterår 2008 2 Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Læs mere

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten...

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten... Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt Finanspagten... Projektrapport af Astrid Helledi Steensen, Nanna Borgen, Nina Jørgensen, Helene Blensted, Camilla Maria Michaelsen og

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

POLITISK INTERNATIONALISERING OG BUSINESS SYSTEMERS KONVERGENS 1

POLITISK INTERNATIONALISERING OG BUSINESS SYSTEMERS KONVERGENS 1 Morten Ougaard September 1996 1 POLITISK INTERNATIONALISERING OG BUSINESS SYSTEMERS KONVERGENS 1 1. Indledning Politikkens internationalisering og business systemers konvergens er to temaer, der normalt

Læs mere

Mere tid til Folkeskole

Mere tid til Folkeskole Mere tid til Folkeskole Mindre papirnusseri til kommunerne mere til eleverne Af Hans Christian Bøgdal Lauridsen, Vejleder: Erik Bækkeskov Forvaltning K2, Insitut for Samfund og Globalisering 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Multinationalitetens effekt

Multinationalitetens effekt Multinationalitetens effekt - En komparativ analyse af arbejdssystemerne i et dansk moderselskab og et mexicansk datterselskab på baggrund af de nationale institutioner med inddragelse af kulturelle aspekter.

Læs mere

Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark

Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark Regeringen har i sin erhvervsstrategi,.dk21, beskrevet sine visioner for det risikovillige Danmark. Visionerne rækker ind i bestyrelseslokalerne, hvor bestyrelsen har en central placering med hensyn til

Læs mere

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Fedtafgiften - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Albert Teilmann og Thomas Eriksen Vejleder: Kirsten Bregn Studiebeskrivelse

Læs mere

Multi-level Governance i den Europæiske Union casestudie af EU s landbrugs- og tekstilpolitik

Multi-level Governance i den Europæiske Union casestudie af EU s landbrugs- og tekstilpolitik Multi-level Governance i den Europæiske Union casestudie af EU s landbrugs- og tekstilpolitik Summer School 2012 EU og virksomhederne: Fra København til Bruxelles v/ Peter Nedergaard Signe Schou Hansen

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning - et struktureringsperspektiv

Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning - et struktureringsperspektiv Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning - et struktureringsperspektiv Introduktion til teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning

Læs mere

Digital Forvaltning Et teoretisk projekt om IT, organisation og forandring

Digital Forvaltning Et teoretisk projekt om IT, organisation og forandring Digital Forvaltning Et teoretisk projekt om IT, organisation og forandring Af Mikkel Hesselholt Munck Roskilde Universitetscenter, Institut VIII - Forvaltning Efterårssemestret 2004 Eksaminator: Ole Resen

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22.1 Dansk projekttitel: Paradigmeskift i dansk udviklingsbistand Engelsk projekttitel: Paradigm shift in danish development

Læs mere

PARTSINDDRAGELSEN I DET NYE BESKÆFTIGELSESSYSTEM

PARTSINDDRAGELSEN I DET NYE BESKÆFTIGELSESSYSTEM PARTSINDDRAGELSEN I DET NYE BESKÆFTIGELSESSYSTEM UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF DEN DANSKE MODEL SPECIALE AFLEVERET AF MALENE NØRGÅRD JENSEN ÅRSKORTNUMMER 2000 3219 VEJLEDER: CARSTEN DAUGBJERG SPECIALET

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... 2 ... 7 ... 20 ... 25 ... 34... 38 ... 45 ... 50... 53 ... 80... 82... 84

INDHOLDSFORTEGNELSE ... 2 ... 7 ... 20 ... 25 ... 34... 38 ... 45 ... 50... 53 ... 80... 82... 84 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PROBLEMFELT/INDLEDNING... 2 1.2 PROBLEMSTILLING...4 1.3 PROBLEMFORMULERING...4 1.4 DISKUSSION AF PROBLEMFORMULERING...4 1.5 BEGREBSAFKLARING...5 1.6 MÅLGRUPPE...6 2 METODE... 7 2.1

Læs mere

JENS HOFF & KRESTEN STORGAARD. 1 Indledning

JENS HOFF & KRESTEN STORGAARD. 1 Indledning JENS HOFF & KRESTEN STORGAARD 1 Indledning Denne bog sætter fokus på de nye kommunikationsformer og arenaer, de nye former for politisk deltagelse og de nye former for politisk styring, som er udviklet

Læs mere

Varm luft? Et europæiseringsstudie af Danmarks miljø- og klimapolitik ud fra en diskursiv institutionel ramme. Speciale.

Varm luft? Et europæiseringsstudie af Danmarks miljø- og klimapolitik ud fra en diskursiv institutionel ramme. Speciale. I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Varm luft? Et europæiseringsstudie af Danmarks miljø- og klimapolitik ud fra en diskursiv institutionel ramme Speciale

Læs mere

Frit valg en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af frit valg i den kommunale hjemmepleje

Frit valg en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af frit valg i den kommunale hjemmepleje Frit valg en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af frit valg i den kommunale hjemmepleje Vejleder: Thomas Pallesen Studerende: Jesper Riis-Jensen Årskortnummer: 19991758 Antal ord:13.360

Læs mere

Erindringspolitik i Spanien

Erindringspolitik i Spanien Erindringspolitik i Spanien Hvordan man i det demokratiske Spanien forholdt sig til Den Spanske Borgerkrig og etableringen af det frankistiske diktatur Erwin Christensen Speciale i faget historie, Københavns

Læs mere

Forsknings review om samskabelse. Annika Agger, Lektor, RUC

Forsknings review om samskabelse. Annika Agger, Lektor, RUC Forsknings review om samskabelse Annika Agger, Lektor, RUC Anne Tortzen, Leder af Center for Borgerdialog og PhD stud., RUC Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapitel 1 Introduktion hvorfor er

Læs mere

E-læring - selvfølgelig?

E-læring - selvfølgelig? Cand. merc. Strategi, Organisation og Ledelse (SOL) Videregående Projekt (VIP) E-læring - selvfølgelig? En diskursanalyse om italesættelsen af e-læring på en uddannelsesinstitution: er e-læring et effektivt

Læs mere