Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2008-2018 3 af 15"

Transkript

1 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

2 Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune. Kæmpe-Bjørneklo kan vokse næsten alle steder. Den findes specielt langs vandløb, veje, ved søer og moser, i skovbryn og lysninger samt på brakmarker, skrænter og på pladser med oplag af muldjord og haveaffald. Kæmpe-Bjørnekloens naturlige spredning er særligt problematisk langs vandløb, hvor frøene kan spredes flere kilometer med strømmen og hen til hvor der findes ideelle voksesteder. Kæmpe-Bjørneklo er uønsket fordi den med sine store skyggende blade fortrænger den naturlige vegetation. Dermed forsvinder også levestederne for mange insekter og andre dyr. Hvis det ikke lykkes at få spredningen af Kæmpe-Bjørneklo under kontrol vil det betyde en forringelse af mange af vores naturområder. Kæmpe-Bjørnekloens saft er giftig og kan medføre forbrændinger og overfølsomhedsreaktioner. Planten er derfor til gene for borgere som færdes i de berørte områder. En vedtaget og offentliggjort indsatsplan forpligter offentlige såvel som private grundejere til at bekæmpe planten på dens voksesteder. Hvis vi alle yder en konsekvent indsats i kampen mod Kæmpe- Bjørneklo, kan det lykkes at få kontrol over planten og muligvis helt at udrydde den og dermed bevare en række af kommunens naturskønne arealer.

3 Indhold Indledning... 4 Beskrivelse af planten... 5 Kæmpe-Bjørneklo... 5 Formering... 5 Typiske voksesteder... 5 Spredning... 5 Invasiv plante... 6 Hvorfor skal den bekæmpes?... 6 Identifikation... 6 Lovgrundlaget... 7 Indsatsområde... 7 Kortlægning... 8 Bekæmpelse... 9 Metoder til bekæmpelse...9 Rodstikning... 9 Slåning... 9 Afgræsning Skærmkapning Jordbehandling Kemisk bekæmpelse sprøjtning/pensling Andre bekæmpelsesmetoder Bedst egnede bekæmpelsesmetoder Arbejdsmiljø og sikkerhed Strategi og tidsplan Tidsfrister for bekæmpelse Vurdering af forekomstens størrelse og tæthed Pligt til indberetning af forekomster og bekæmpelse Håndhævelse af indsatsplanen Samarbejde med andre kommuner Målsætninger Kortsigtede mål Langsigtede mål Klagevejledning Mere information Hjemmesider Andre Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

4 Indledning I Danmark findes der ca forskellige planter. Af disse betragtes ca som hjemmehørende, mens de resterende 450 er plantearter der er indført og har tilpasset sig livsbetingelserne i Danmark. Af disse betragtes ganske få som landskabsukrudt. Kæmpe-Bjørneklo er det mest frygtede landskabsukrudt i Danmark, da den kan danne store sammenhængende bevoksninger, der fortrænger den naturligt hjemmehørende vegetation og dermed forringer livsbetingelserne for plante- og dyrelivet. Med vedtagelsen af en ny bjørneklobekendtgørelse i 2006 blev det lettere for kommunerne at gennemføre en koordineret og målrettet bekæmpelse af planten. Bekendtgørelsen giver mulighed for at kommunen, med en vedtaget og offentliggjort indsatsplan, kan pålægge ejere af arealer med Kæmpe-Bjørneklo at bekæmpe disse. Samtidig forpligter det også kommunen til selv at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på kommunens arealer. I Stevns Kommune har man bekæmpet Kæmpe-Bjørneklo på offentlige arealer gennem en årrække og har i den forbindelse registreret forekomster af planten. Roskilde Amt har bekæmpet planten i Tryggevælde Ådal, denne bekæmpelse er videreført at kommunen efter kommunalreformen. Der er dog ingen detaljeret registrering på private arealer. Det er kommunens vurdering, at forekomsten af Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune er spredt over hele kommunen, men at antallet af planter relativt begrænset og at det vil være muligt, at bekæmpe planten i hele kommunen. Man har derfor valgt at udpege hele kommunen som indsatsområde. Et samarbejde med de tilstødende kommuner Faxe og Køge er meget vigtig. Især området ved Stevns åens start i Faxe Kommune er essentiel for spredningen af Kæmpe-Bjørneklo via Stevns Å og Tryggevælde Å. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

5 Beskrivelse af planten Kæmpe-Bjørneklo Betegnelsen Kæmpe-Bjørneklo dækker egentligt over tre arter. De tre arter er Heracleum mantegazzianum, H. sosnowskyi og H. persicum. Af disse tre arter er H. mantegazzianum den mest udbredte og den eneste der findes udbredt i Danmark. Planten stammer oprindeligt fra det vestlige Kaukasus og er blevet bragt til Europa som prydplante. De første registreringer af planten i Europa stammer fra Storbritannien hvor den i 1817 indgik i samlingen i Londons Botaniske Have. Siden da har H. mantegazzianum spredt sig og findes i dag i store dele af Europa. I Danmark blev Kæmpe- Bjørneklo første gang registreret i 1870, hvor den blev indført til botaniske haver. Senere er planten brugt som prydplante i parker og private haver. Typiske voksesteder Formering Kæmpe-Bjørneklo er en flerårig plante som udelukkende formerer sig ved frøspredning. Kæmpe-Bjørneklo blomstrer typisk i sit andet eller tredje leveår, hvorefter planten dør. Hvis vækstforholdene for Kæmpe-Bjørneklo er ringe pga. skygge, næringsfattig jord eller jævnlig græsning eller slåning kan planten udsætte blomstringen indtil den har opbygget en tilstrækkelig næringsreserve. Kæmpe-Bjørneklo blomstrer normalt i juni og juli, mens frøene spredes fra august til oktober. Hver plante danner i gennemsnit frø, hvoraf størstedelen er levedygtige. I tætte bevoksninger af Kæmpe- Bjørneklo kan der således være omkring frø pr. kvadratmeter, som er klar til at spire. Tidligere var det opfattelsen, at Kæmpe-Bjørneklo udelukkende trivedes på våde og næringsrige jorder, men det har nu vist sig, at planten også kan leve og sætte frø på tørre og mere næringsfattige jorder. Typiske voksesteder for Kæmpe-Bjørneklo er kulturpåvirkede arealer. Ofte vil man finde planten langs jernbaner, motorveje, på braklagte arealer, i læhegn, på fyldpladser og i byernes industriområder. Den findes også i stor udstrækning langs vandløb og søer, på enge og moser, i skovbryn og skovlysninger og langs kysterne ved vores indre farvande. Spredning Størstedelen af de mange frø lander på jorden tæt ved moderplanten, typisk i en afstand af op til 4 meter. Spredningen over længere afstande kan enten være naturlig eller betinget af menneskelig aktivitet. Ofte findes Kæmpe-Bjørneklo langs vandløb, hvor dens frø, flydende i vandet, kan transporteres over lange afstande. Ligeledes kan veje fungere som spredningskorridorer over længere afstande hvor frøene kan sætte sig fast i bildæk og derved spredes over relativt store afstande. Tidligere undersøgelser har vist, at hvis de rette voksesteder er tilstede, vil en bestand af Kæmpe- Bjørneklo kunne sprede sig med en hastighed på op mod 10 meter pr. år hvis den ikke bekæmpes. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

6 Invasiv plante En invasiv planteart er en indført planteart, som fortrænger andre oprindelige plantearter og deres tilhørende dyreliv, og som derved forrykker den økologiske balance i naturen. Nogle karakteristiske træk ved invasive planter er, at de kan have en kraftig vækst, der gør dem i stand til at skygge andre planter ihjel. De kan have et stort spredningspotentiale og i mange tilfælde mangler de naturlige fjender i deres nye omgivelser. Der er en række egenskaber ved Kæmpe-Bjørneklo, der gør den i stand til at sprede sig og opbygge tætte bestande, der kan fortrænge den oprindelige vegetation. Tidlig fremvækst om foråret samt et stort samlet bladareal betyder, at den kan skygge anden vegetation væk og selv samle energi inden træer og buske springer ud. Den har kun få naturlige fjender, da dens naturlige fjender i Kaukasus ikke findes i Danmark. Den er i stand til at overleve under kraftigt stress og udsætte blomstringen, til der er opbygget en tilstrækkelig energireserve. Den har en tidlig blomstring der giver den tid til endnu en blomstring i tilfælde af at den første blomstring mislykkes (græsning eller slåning). Den har en meget stor frøsætning ( frø pr. plante) som sammen med dens evne til at bestøve sig selv giver en enkelt plante mulighed for at starte en invasion. Disse egenskaber er medvirkende til at Kæmpe-Bjørneklo betragtes som et landskabsukrudt, som kan have betydelige negative effekter på de områder den invaderer. Der findes også andre invasive planter i kommunen. Der kan nævnes Rynket rose (Hybenrosen), Rød Hestehov, Japansk-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Gyldenris. Disse arter er ikke omfattet af denne indsatsplan, men det anbefales også at bekæmpe dem. Hvorfor skal den bekæmpes? De negative egenskaber ved Kæmpe-Bjørneklo kan groft set opdeles i to. Dels har planten en negativ effekt på naturen og den rigdom af arter og dels udgør dens giftige saft en sundhedsrisiko for mennesker. Kæmpe-Bjørneklo trives godt på mange af vores værdifulde naturområder. Den kan bortskygge store dele af den oprindelige plantevækst og derved skabe forringede forhold for insekter og andre smådyr, som ikke kan leve i de tætte bestande af Kæmpe-Bjørneklo. Tætte bestande kan også betyde en øget risiko for jorderosion omkring søer og vandløb hvor evnen til at fortrænge anden vegetation kan betyde, at jorden ligger blottet uden vegetation og dermed er meget udsat for erosion. Saften fra Kæmpe-Bjørneklo indeholder en række giftstoffer, som ved kontakt med hud og efterfølgende påvirkning med ultraviolet lys det vil bl.a. sige sollys - kan medføre forbrændinger og overfølsomhedsreaktioner. Da berøring med saften fra Kæmpe-Bjørneklo ikke er forbundet med smerte, er der ikke et alarm-system der advarer om kontakten. Man vil således kunne udsættes for den giftige saft gennem længere tid uden at opdage det. Dette betyder, at der er en række forholdsregler der skal følges i forbindelse med bekæmpelsen. Disse forholdsregler er beskrevet i afsnittet om bekæmpelsesmetoder. Identifikation Kæmpe-Bjørneklo kan blive op til 5 meter høj, hvilket uden tvivl er et af de mest iøjefaldende kendetegn ved planten. Deres stængler er normalt 5 10 cm i diameter, og er plettede til ensfarvede rød-violette. Bladene kan blive op til 3 meter lange og vil typisk være opdelt i tre lige store dele. Blomsterne, som sidder i en skærm der kan være op mod 80 cm i diameter, er hvide eller hvidgule. Der findes andre planter i den danske natur, der kan forveksles med Kæmpe-Bjørneklo, men som ikke bør bekæmpes. Tre hjemmehørende arter af Bjørneklo i Danmark: Almindelig Bjørneklo, Grønblomstret Bjørneklo og Hårfrugtet Bjørneklo. Udover de hjemmehørende arter af bjørneklo er der også andre skærmplanter som den kan forveksles med: Strand-Kvan, Pastinak, Gifttyde og Angelik. Generelt kan disse kendes fra Kæmpe-Bjørneklo på størrelsen, da de hjemmehørende planter ikke bliver over 2 m. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

7 Lovgrundlaget Med vedtagelsen af bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo nr. 17 af 13. januar er det blevet lettere for kommunerne, at gennemføre en koordineret bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i kommunen. Bekendtgørelsen er udarbejdet af plantedirektoratet i samarbejde med Kommunernes Landsforening. Med en endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan for bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo er det muligt for kommunen at pålægge private lodsejere, at bekæmpe forekomster af Kæmpe-Bjørneklo. Pligten, at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo, gælder også for offentlige områder. Hvis indsatsplanens bestemmelser ikke efterkommes, kan kommunen påbyde den pågældende ejer at iværksætte bekæmpelsen. I forbindelse med udstedelsen af et påbud, skal ejeren have en frist på mindst 14 dage til at foretage bekæmpelsen, samt en frist for hvornår kommunen agter at kontrollere om bekæmpelsen er udført. Hvis påbudet ikke efterkommes kan den pågældende ejer straffes med bøde. Kommunen kan efterfølgende foretage bekæmpelse hvis nødvendigt. Det er ikke muligt at foretage bekæmpelse på ejers regning. Indsatsområde I forbindelse med udarbejdelsen af en Indsatsplan for bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune, har man valgt, at udpege hele kommunen som indsatsområde. Dette er sket, fordi planten er registreret på områder fordelt over hele kommunen og fordi det er forvaltningens opfattelse, at problemet med Kæmpe-Bjørneklo er af en størrelse, hvor det vil være muligt, at gribe ind i hele kommunen. Der er over en årrække foregået bekæmpelse af planten på offentlige arealer, dog uden at planten helt er udryddet. Det er vigtigt, at planten bekæmpes på steder med mange planter, men det er også vigtigt, at bekæmpe den enkeltstående plante, da den meget hurtigt vil kunne blive til mange planter. Spredningsmulighederne er størst langs vandløb, da frø kan føres langt væk med vandet. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

8 Kortlægning I forbindelse med udarbejdelsen af denne indsatsplan er der foretaget en kortlægning af kendte forekomster af Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune primært på offentlige arealer, men også på private arealer langs Tryggevælde Å og enkelte andre steder. Der vil i indsatsperioden løbende ske kortlægning af konstaterede forekomster af Kæmpe-Bjørneklo og bekæmpelsesplaner for de enkelte områder. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

9 Bekæmpelse For at opnå en effektiv bekæmpelse skal alle Kæmpe-Bjørneklo bekæmpes. Den enkelte plante skal dø inden den når at sætte frø. Hvis planten når at sætte blomst, skal denne afklippes og destrueres så frøspredning forhindres. Metoder til bekæmpelse De nuværende bekæmpelsesmetoder omfatter en række mekaniske og manuelle metoder, græsning og kemisk bekæmpelse. Valget af bekæmpelsesmetode er betinget af forskellige parametre. Størrelsen på det område planterne dækker, planternes tæthed samt områdets tilgængelighed har betydning for valget af bekæmpelsesmetode. Rodstikning. Rodstikning er en effektiv men arbejdskrævende metode til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Ved mindre bestande, enkelte planter og grupper med op til 100 planter, foretages rodstikning ved at roden kappes cm under jordens overflade. Der kan med fordel anvendes en bjørneklospade. De afskårne plantedele trækkes op af jorden og efterlades til udtørring. Det er vigtigt, at man sikrer sig, at planten ikke kan slå rod igen, hvis man har stukket for dybt. Husk at eventuelle blomsterskærme skal fjernes og destrueres så en eftermodning af frø undgås. Afhængigt af områdets tilgængelighed og tætheden af planter kan der rodstikkes planter i timen. Rodstikningen foretages i april-maj med en opfølgning i juni. Slåning. Manuel slåning af Kæmpe-Bjørneklo er en mulig metode for mindre bestande, mens mekanisk slåning af Kæmpe-Bjørneklo er en nyttig bekæmpelsesmetode til større bevoksninger. Planterne vil hurtigt efter slåning danne nye skud hvorfor slåningen skal gentages 2 3 gange i løbet af en vækstsæson. Effekten af slåning som bekæmpelsesmetode er, at de gentagne slåninger udsulter planterne og at blomstring og frøsætning kan forhindres. Det er vigtigt at forhindre at nogle planter blomstrer og sætter frø mellem slåningerne. Man skal være opmærksom på, at enkelte planter kan sætte nye skud og blomstre på korte stængler. Ved gentagne slåninger vil man forhindre, at der opbygges næring i roden og planten vil med tiden blive udsultet og dø. Årets første slåning skal foretages inden planterne sætter blomst (april maj) således at frøsætning undgås. Herefter gentages behandlingen med 3 til 4 ugers mellemrum indtil vækstsæsonen er overstået uden blomstring. Afgræsning. Græsning er en effektiv bekæmpelsesmetode overfor større bestande af Kæmpe-Bjørneklo. Især om foråret er græsningen effektiv. Når dyrene æder de unge planter efterhånden, som de kommer op, sætter Kæmpe-Bjørneklo straks nye skud, og når de ligeledes straks bliver ædt ender planten med at blive udsultet og dø. Det er vigtigt, at græsningstrykket er tilstrækkeligt højt (et passende antal dyr), da et for lavt græsningstryk kan betyde en forøgelse af bestanden af Kæmpe-Bjørneklo. Det lave græsningstryk forhindrer de store planter i at skygge de små planter ihjel samtidigt med, at det lave græsningstryk ikke fører til, at de store planter udsultes og dør. Får er specielt egnede i forbindelse med bekæmpelse, da de foretrækker Kæmpe-Bjørneklo frem for græs, hvilket ikke er tilfældet for kvæg og heste. Hvis får sættes ud i april i så stort tal, at de vil kunne æde de fremspirende skud i takt med at de dukker op, vil planten helt kunne udryddes på få år. Ved tætte bestande af Kæmpe-Bjørneklo anbefales et højt græsningstryk i foråret (20 30 får pr. ha.) og at det sænkes i slutningen af juni (5 10 får pr. ha.), når planternes vækst er svækket. I forbindelse med græsning er det også vigtigt, at bekæmpe de planter der eventuelt måtte findes udenfor indhegningen. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

10 Skærmkapning Skærmkapning kan benyttes på alle arealer. Det er dog en arbejdskrævende og ubehagelig metode, fordi det er svært helt at undgå at komme i kontakt med den giftige saft fra planterne. Skærmkapning kan ikke betragtes som egentlig bekæmpelse, men kun som hindring af spredning af frø. Hvis skærmkapningen foretages på det rette tidspunkt, kan den dog føre til, at den enkelte plante dør, da alt plantens oplagrede energi er gået til blomstring og dannelse af frø. Ved skærmkapning skal skærmen skæres af, efter at planten har blomstret, men inden der er dannet frø, hvilket falder indenfor perioden juni - juli. Hvis skærmene afskæres for tidligt risikeres det, at planten sætter nye blomster allerede samme år, eller at den overlever og blomstrer det følgende år. Det vil dog altid være bedre, at kappe skærmen for tidligt frem for for sent, alternativt bør planten i dette tilfælde rodstikkes. Da frøene kan eftermodne på de afskårne skærme er det vigtigt, at disse indsamles og destrueres. Det anbefales, at de indsamlede skærme brændes. Jordbehandling Forskellige former for jordbehandling, pløjning, harvning eller fræsning kan være effektivt i områder, hvor det er muligt at komme til med maskiner. Det giver mulighed for at bekæmpe store arealer på kort tid. Man skal dog være opmærksom på, at fræsning kan fremme spredning af andre uønskede planter som f.eks. rød hestehov. Behandlingen skal gentages mindst et par gange i løbet af sommeren, da det må forventes, at der fremspirer nye planter efter behandlingen og enkelte gamle planter skyder igen. Kan evt. kombineres med efterfølgende slåning. Der må ikke jordbehandles i naturområder, på gamle græsningsarealer, brakarealer og 2 meter bræmmer til vandløb og søer. Kemisk bekæmpelse sprøjtning/pensling Glyphosat er det eneste pesticid der er godkendt til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Danmark. Glyphosat er det aktive stof i bl.a. Roundup, Express og Glyfonova Plus. Hvis man anvender kemisk bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo bør det ske i slutningen af april inden de store planter dækker de nyspirede planter, således at de ikke rammes af sprøjtegiften. Det er nødvendigt at gentage behandlingen i maj for at bekæmpe de spæde kimplanter (nyspirede planter) der ikke blev ramt ved den første behandling. Den opfølgende behandling med sprøjtemiddel bør senest iværksættes dage efter den første behandling. Som afslutning på en kemisk bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, skal der foretages en gennemgang af området i september, hvor eventuelt overlevne planter rodstikkes. Da glyphosat skader andre planter end Kæmpe-Bjørneklo bør behandlingen være så målrettet de enkelte planter som muligt ved enten afskærmet sprøjtning eller pensling af enkeltplanter. Bredsprøjtning af større arealer bør helt undgås, da der er risiko for at områdets naturlige flora rammes og at giften spredes til det omgivende miljø. Endvidere skal den enkelte lodsejer være opmærksom på, at der på en række arealer kan være begrænsninger i forhold til brugen af sprøjtemidler. Begrænsningerne kan bl.a. gælde arealer der er omfattet af 3 i Naturbeskyttelsesloven, langs vandløb, vandhuller og søer, på brakmarker, på arealer hvor der gives tilskud fra MVJ-ordningen (Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger) og på arealer med økologisk jordbrug. I forbindelse med en eventuel brug af ukrudtsmidler til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo påhviler det den enkelte lodsejer at overholde gældende lovgivning. Stevns Kommune arbejder målrettet på at begrænse brugen af sprøjtemidler og opfordrer derfor til, at man kun anvender sprøjtemidler i forbindelse med bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo, hvis anden metode er meget arbejdskrævende eller ikke praktisk mulig. Andre bekæmpelsesmetoder. Gennem tiden er der beskrevet en række alternative metoder til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Her kan bl.a. nævnes salt, salmiakspiritus, fyringsolie og andre kemikalier. Disse metoder er ikke godkendt, da de kan forurene jord- og vandmiljø. Brugen af flydende gasser til bekæmpelse af Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

11 Kæmpe-Bjørneklo er for nyligt blevet patentanmeldt. De flydende gassers lave temperatur udnyttes, da de forsager alvorlige vævsskader i planterne. Brugen af flydende gasser kan på sigt have potentiale til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, men påføringsmetoden er stadig under udvikling. Mere omfattende jordbehandling kan også være en mulighed på områder så som industrigrunde og affaldspladser, hvor man kan pløje eller fræse arealerne uden at skade naturinteresser. Ved jordbehandlingen dræbes eller hæmmes de nyspirede og små planter. Der er dog en risiko for, at nogle planter har ophobet tilstrækkeligt næring til at slå rod igen og vokse videre. Bedst egnede bekæmpelsesmetoder Den bekæmpelsesmetode der er bedst egnet er meget afhængig af bestandsstørrelse og tæthed af Kæmpe-Bjørneklo samt af terræn og tilgængelighed. Nedenfor ses en skematisk gennemgang af de anbefalede bekæmpelsesmetoder og hvilke typer bestande de er bedst egnede til. I nogle tilfælde kan forskellige metoder med fordel kombineres. Der henvises til hæftet Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo, udgivet af Hedeselskabet, hvorfra nedenstående tabel er hentet. Kilde: Hedeselskabets hjemmeside, Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

12 Arbejdsmiljø og sikkerhed Kæmpe-Bjørneklo i god vækst indeholder store mængder saft. Saften indeholder en række kemiske stoffer kaldet furanocoumariner, som ved hudkontakt og sollys udløser en fotokemisk reaktion i huden, der medfører forbrænding og overfølsomhedsreaktioner. Da den umiddelbare kontakt med plantesaften er smertefri, er der ikke et alarmsystem der advarer om kontakten. Overfølsomhedsreaktionen starter allerede ca. 15 minutter efter kontakten med plantesaften og er størst mellem ½ og 2 timer efter kontakten. Uanset hvilken metode man anvender til bekæmpelse, skal man være opmærksom på, at plantens saft kan give smertefulde vabler og udslet. Alle der foretager bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo skal være opmærksomme på dette og tage passende forholdsregler for at undgå kontakt med plantens saft. Undgå at få saften på huden og i øjnene. Brug regntøj, gummistøvler, lange handsker, beskyttelsesbriller eller visir og andre relevante værnemidler. Brug i det hele taget syntetiske og vandafvisende materialer også handsker, da bomulds- og lærredstøj opsuger saften. Pas på ikke at klø eller på anden måde berøre saftforurenede beklædningsgenstande. Ved brug af motorredskaber som f.eks. buskrydder, er det vigtigt at være opmærksom på, ikke at indånde saftpartikler og i øvrigt at undgå at få dem på huden. Bekæmp helst Kæmpe-Bjørneklo når det er overskyet eller regner. Får man alligevel saft på huden, så skyl med rigelige mængder vand og hold området beskyttet mod sollys i mindst en uge. Ved mere omfattende kontakt med plantesaften - kontakt læge. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

13 Strategi og tidsplan En indsats mod Kæmpe-Bjørneklo er kun effektiv, hvis der sker en samordnet indsats, samt at indsatsen gennemføres i flere år i træk. For at opnå en samordnet og kontinuerlig indsats mod Kæmpe- Bjørneklo er det vedtaget, at denne indsatsplan skal være gældende i en periode på 10 år. Valget af en 10-års periode bygger på forventningen om, at det vil være muligt at foretage en effektiv bekæmpelse af de eksisterende bestande samt, at en vedvarende bekæmpelse gennem 10 år vil kunne tømme frøbanken således, at der ikke vil ske en genindvandring af Kæmpe-Bjørneklo. Denne indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo vil således være gældende i perioden Tidsfrister for bekæmpelse Tidsforbrug Metode Start Gentagelse Årets sidste bekæmpelse Rodstikning marts - april Så ofte som muligt. (mindst 2 3 gange i September løbet af sommeren) Slåning april - maj 2 3 gange i løbet af sommeren September Ingen blomsterstande Græsning april maj Hele sommeren Dyrene hjemtages, når der ikke længere er foder nok Skærmkapning første skærme er afblomstret Mellem blomstring og frømodning gennem hele sommeren Sprøjtning maj dage efter 1. behandling, herefter i juni og juli September/oktober Når den sidste plante har blomstret September Evt. overlevende planter rodstikkes På baggrund af ovenstående anbefalede tidsplan er følgende tidsfrister for årets bekæmpelse fastlagt. For bekæmpelse uden anvendelse af sprøjtemidler gælder følgende frister: Første bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af maj. Anden bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af juni. Tredje bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af juli. For kemisk bekæmpelse med tilladte sprøjtemidler gælder følgende frister: Første bekæmpelse skal være foretaget inden 20. maj. Anden bekæmpelse skal være foretaget inden 31. maj, mindst 10 og max. 14 dage efter den første bekæmpelse. Senere bekæmpelser skal foretages i juni og juli. Sidste bekæmpelse, i form af rodstikning, skal være foretaget inden udgangen af september. Vurdering af forekomstens størrelse og tæthed Da formålet med bekæmpelsen er at udrydde Kæmpe-Bjørneklo, er det målet, at der ikke findes overlevende planter i oktober måned. På arealer med mange planter er dette ikke praktisk muligt de første år. Der skelnes derfor mellem 3 grader af forekomster. 1. Enkeltstående planter (< 10 planter ) 2. Spredt forekomst (mellem 10 og 500 planter) 3. Massiv forekomst ( 500 planter) Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

14 For forekomster omfattet af 1 og 2 må der i oktober måned ikke være levende planter på området. For forekomster omfattet af 3 må der i oktober måned ikke være store planter og/eller blomstrende planter på området. Pligt til indberetning af forekomster og bekæmpelse Lodsejere i Stevns Kommune er pligtige til hvert år inden 1. juni at indberette forekomster af Kæmpe-Bjørneklo på deres jord. Forekomsten indberettes på et særligt skema. Skema til indberetning af plan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo på eget areal kan findes på Stevns Kommunes hjemmeside, hentes på rådhusene eller på bibliotekerne i kommunen. Det fremgår af skemaet, at der skal oplyses om forekomstens størrelse og tæthed og hvordan der forventes at blive bekæmpet i indeværende år. Såfremt man ikke har fulgt den indberettede bekæmpelsesplan, skal dette oplyses ved indberetningen det følgende år. Håndhævelse af indsatsplanen. Med vedtagelsen af denne indsatsplan pålægges private såvel som offentlige lodsejere at foretage en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo på egne arealer i Stevns Kommune. Formålet med planen er, at udrydde Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune og ikke at gøre det besværligt, at være borger i kommunen. Det er vigtigt at kontakten mellem kommunen og de private lodsejere baseres på dialog og vejledning. Når man anmelder en forekomst af Kæmpe-Bjørneklo, skal man derfor ikke frygte straks, at blive udsat for påbud og politianmeldelse, men derimod en indledende vejledning i bekæmpelse af planten. Der er selvfølgelig en forventning om, at borgerne vil arbejde positivt sammen med kommunen i kampen mod Kæmpe-Bjørneklo. Stevns Kommune har dog hjemmel til på ethvert tidspunkt, at foretage tilsyn for at sikre, at de ovenfor skitserede tidsfrister overholdes. Ved eventuel manglende bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo har Stevns Kommune mulighed for at udstede påbud om iværksættelse af bekæmpelsen. I forbindelse med udstedelsen af et påbud skal ejeren have en frist på mindst 14 dage til at foretage bekæmpelsen samt en frist for, hvornår kommunen agter, at kontrollere om bekæmpelsen er udført. Hvis påbudet ikke efterkommes kan kommunen foretage bekæmpelsen og den pågældende ejer kan straffes med bøde. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for kommunen at foretage bekæmpelsen på den private lodsejers regning. De ovenfor skitserede håndhævelser vil blive anvendt, hvis forvaltningen oplever manglende dialog og samarbejdsvilje. Samarbejde med andre kommuner Stevns Kommune støder op til 2 andre kommuner Faxe Kommune i syd og Køge Kommune i nord. Stevns Å har sit udspring i Faxe Kommune og udgør på et langt stykke kommunegrænsen til Faxe Kommune. Der er derfor et samarbejde med Faxe Kommune om bekæmpelse i ådalen. Det er meget vigtigt at bekæmpelsen i ådalen er effektiv, da frøene ellers vil flyde ned ad åen og sprede planten videre ned i Tryggevælde Ådal. Den sidste del af Tryggevælde Å udgør kommunegrænsen til Køge Kommune, det er derfor aftalt med Køge Kommune, at de sørger for effektiv bekæmpelse på Køge-siden. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

15 Målsætninger De overordnede målsætninger i indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo i Stevns Kommune kan opdeles i en række kortsigtede delmål og mere langsigtede målsætninger. Kortsigtede mål Bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo skal være påbegyndt på alle bestande allerede i Ingen planter får mulighed for at sætte frø. Vejledning i effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo betyder en mere målrettet og resultatgivende indsats. Skabe opmærksomhed omkring problematikken ved Kæmpe-Bjørneklo som invasiv art og dermed inddrage borgerne i overvågningen af og kampen mod Kæmpe-Bjørneklo. Langsigtede mål Kæmpe-Bjørneklo udryddes i Stevns Kommune inden udgangen af Klagevejledning Indsatsplanens overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i bekendtgørelsen og afgørelser udstedt i henhold til denne indsatsplan kan påklages af følgende foreninger ved deres hovedorganisationer: Dansk Landbrug Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet og berørte lodsejere Evt. klage skal være modtaget i kommunen sendes 4 uger fra endelig vedtagelse af indsatsplanen eller modtagelse af påbud i henhold til planen. Stevns Kommune videresender klagen med bemærkninger til Plantedirektoratet. Kopi af indsatsplanen er fremsendt til ovenstående foreninger. Plantedirektoratets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Mere information Der kan hentes yderligere information om Kæmpe-Bjørneklo og bekæmpelsen af planten på internettet. Hjemmesider Andre Hedeselskabets pjece om bekæmpelse kan fås på kommunens rådhuse og biblioteker. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo af 15

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Forord Med denne indsatsplan tages det første skridt mod en koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Rudersdal Kommune. Kæmpebjørneklo kan vokse næsten alle

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... 2 Rodstikning med spade... 2 Græsning... 2 Afdækning...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 1 Lovgrundlag... 1 Indsatsområde... 2 Mål med bekæmpelse... 2 Frist for bekæmpelse... 2 Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Vedtaget af Kommunalbestyrelsen december 2017 Indhold 1. Indledning...3 2. Lovgrundlag og håndhævelse...3 3. Indsatsområde...4 4. Tidsfrister for bekæmpelse...4

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Hedensted Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune 1 Kolofon Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Syddjurs Kommune 2010-2020

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Syddjurs Kommune 2010-2020 Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 2010-2020 Juni 2009 Kolofon Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Redaktion og grafisk tilrettelæggelse: Ole Brøndum Udgivet juni 2009 af: Hovedgaden

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Hedensted Kommune 2017-2027 1 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune Udgivet maj 2017 af: Hedensted Kommune www.hedensted.dk 2 Indhold

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2015 Glostrup Kommune Udgivet af: Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik Udgivelsesdata: 14. september 2011 Forside foto: Forekomst af kæmpebjørneklo

Læs mere

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Bilag 2, Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Man kan bekæmpe kæmpe-bjørneklo mekanisk og kemisk. De mekaniske metoder er rodstikning, slåning, skærmkapning eller græsning. Kemisk metode består i at anvende et

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Holbæk Kommune 2008-2020 Indsatsplan Holbæk Byråd har på mødet den 18.06.2008 vedtaget nærværende indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Indsatsområdet

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Hvad er Kæmpe Bjørneklo... 3 1.2 Hvorfor... 3 2. BEKÆMPELSESPLAN... 3 2.1

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 17.08.2016 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlag og håndhævelse... 4 3. Indsatsområde... 5 4. Tidsfrister for bekæmpelse...

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Indhold 1. KÆMPE-BJØRNEKLO OG DENS SKADEVIRKNING... 3 1.1 Oprindelse og historie... 3 1.2 Beskrivelse af planten... 3 1.3 Truslen

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027 Forord Kæmpe-bjørneklo er den mest kendte af de invasive plantearter, hvilket desværre er et udtryk for, at den er vidt udbredt

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021)

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune (2013 2021) Indledning Kerteminde Kommune vedtog i april 2008 en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo ved Vejlbækken. Det er kommunens

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Januar 2008 Indledning Kæmpe-bjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur, og som derfor bør bekæmpes.

Læs mere

Forord. Indsatsplanen er vedtaget på Teknik og miljøudvalgsmøde den 4. september 2008.

Forord. Indsatsplanen er vedtaget på Teknik og miljøudvalgsmøde den 4. september 2008. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sønderborg Kommune 2008-2018. Forord Med denne indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo tager Sønderborg Kommune et vigtigt skridt i de langsigtede

Læs mere

Den 4. september 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sønderborg Kommune.

Den 4. september 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sønderborg Kommune. Midtvejsevaluering af Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sønderborg Kommune 2008-2018 April 2014 Forord Den 4. september 2008 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en indsatsplan for bekæmpelse

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om kæmpe-bjørneklo... 4 Formål... 4 Indsatsområde... 4 Lovgivning omkring bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Hjørring Kommune Miljø- og naturkontoret 2008 Indhold 1 Indledning...2 1.1 Hvorfor en indsatsplan?...2 1.2 Fælles indsats...2 2 Lovgrundlaget...2

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Gladsaxe Kommune April 2011 Forord Kæmpe-bjørneklo er indført til Danmark i starten af 1800 tallet, og har siden spredt sig ud over hele landet. I dag er

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 3 Lovhjemmel... 3 Ikrafttræden... 3 Bekæmpelsespligt... 3 Prioritering af arealer... 3 Tidsfrister for bekæmpelse... 4 Tilsyn,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Derfor skal kæmpe-bjørneklo bekæmpes i Faaborg-Midtfyn Kommune Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart, som breder sig aggressivt i Danmark. Planten

Læs mere

Samsø Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Samsø Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Samsø Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Naturafdelingen, september 2017 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indhold En koordineret og vedholdende indsats...3 Indsatsplan i

Læs mere

Udkast -INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Fredericia Kommune

Udkast -INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Fredericia Kommune Udkast -INDSATSPLAN Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo Fredericia Kommune 2010-2020 Forord Kæmpe-bjørneklo er et problem i den danske natur. I Fredericia Kommune findes planten spredt i hele kommunen med de

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021

Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 MILJØ OG TEKNIK oktober 2010 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Fredensborg Kommune Indhold Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune 2014-2024 FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Læs mere

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Forslag til Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag ofte i store sammenhængende bestande langs vandløb og veje, ved søer og moser

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 862. af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som fastsat

Læs mere

Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan

Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af bjørneklo Indsatsplan Indholdsfortegnelse 1) Hvorfor en indsatsplan? 3 2) Lovgrundlag 4 2.1) Kontrol 4 2.2) Påbud 4 3) Indsatsområdet 4 4) Kæmpebjørnekloens biologi 4 5) Bekæmpelsesvejledning

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune 2016-2026 Middelfart Kommune 2016 1 Indledning Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Kommunerne er pr. 1. januar 2007 myndighed for opgaven.

Kommunerne er pr. 1. januar 2007 myndighed for opgaven. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Rebild Kommune 2015-2017 1. Indledning Kæmpe-Bjørneklo hører ikke naturligt hjemme i Danmark. Planten stammer oprindeligt far det vestlige Kaukasus, hvorfra

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014.

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune 2008-2014. Udarbejdet af Hans Wernberg Biomedia 1 Indhold 1. Indledning. 3 2. Lovgrundlag. 4 3. Indsatsområde.... 4 4. Gyldighedsområde.

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020]

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Miljø og natur Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag

Læs mere

Indhold. Lovgrundlag. Indsatsområde ... Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse...

Indhold. Lovgrundlag. Indsatsområde ... Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse... Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... Lovgrundlag... Indsatsområde... Mål med bekæmpelse... Frist for bekæmpelse...... Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget

FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Norddjurs Kommune 2014-2024 FORSLAG til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Læs mere

Forslag. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune

Forslag. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune Forslag Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Roskilde Kommune Forslag vedtaget af Roskilde Byråd oktober 2009 Indsatsplan Hjemmel Roskilde Kommune kan i henhold til bekendtgørelse nr. 862 af

Læs mere

Indsatsplan. Indsatsområde Indsatsområdet er hele Roskilde Kommune.

Indsatsplan. Indsatsområde Indsatsområdet er hele Roskilde Kommune. Vedtaget af Roskilde Byråd Marts 2010, revideret april 2011 Indsatsplan Hjemmel Roskilde Kommune kan i henhold til bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo vedtage en

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 23. januar 2008 Kæmpebjørneklo er en smuk plante, men man skal passe på og omgås planten med forsigtighed, da dens saft indeholder flere kemiske stoffer, der kan

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kalundborg Kommune 2011-2021 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Politisk godkendelse... 3 4 Indsatsområdet... 3 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indledning. Denne indsatsplan er et led i en langsigtet og koordineret bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Vejen Kommune. Indsatsplanen dækker hele

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021 Center for Plan og Miljø april 2014 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Fredensborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Kæmpe-bjørneklo i Favrskov Kommune Indledning Kæmpe-bjørneklo er en skadelig invasiv planteart, som er særdeles uønsket i den danske natur,

Læs mere

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

... 1 Pas på... Her finder du en kort gennemgang af metoder der kan anvendes til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... Rodstikning med spade... Græsning... Afdækning... Skærmkapning...

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo ved Vejlbækken April 2008 Indledning Denne indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo har været offentliggjort til otte ugers indsigelsesperiode, hvor alle

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016)

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsområde Hørsholm Nord ved motorvejen. (2013-2016) Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Miljø Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Park og Natur Natur, Miljø og Trafik By og Kulturforvaltningen Odense Kommune Se også www.odense.dk/tip Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Kæmpe-bjørneklo er invasiv

Læs mere

Kæmpebjørneklo. Vejledning i bekæmpelse

Kæmpebjørneklo. Vejledning i bekæmpelse Kæmpebjørneklo Vejledning i bekæmpelse 2005 Historie og udbredelse i Danmark Kæmpebjørnekloen blev indført til Danmark før 1830 som prydplante. Den bredte sig langsomt fra enkelte haver og parker til større

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018 FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPEBJØRNEKLO I FURESØ KOMMUNE 2012-2018 2 Indhold 1 Indledning...4 2 Lovgrundlag...4

Læs mere

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO. Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune.

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO. Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. Forord Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Skovsø-Gudum Å

SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Skovsø-Gudum Å SLAGELSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo Nr. 1 Skovsø-Gudum Å 2006-2016 Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo Skovsø-Gudum Å (2006-2016) Udarbejdet

Læs mere

Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6.

Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6. 1 Indhold 1. Indledning..3 2. Lovgrundlag..3 3. Indsatsområde..3 4. Gyldighedsområde..4 5. Bekæmpelsespligt...4 5.1 Tidsfrister for bekæmpelse...4 6. Håndhævelse af planen..4 6.1 Kontrol og påbud.4 6.2

Læs mere

En kommune uden bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023

En kommune uden bjørneklo. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 En kommune uden bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 UDKAST Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2014-2023 1 Udarbejdet af Rudersdal Kommunes Natur, Park og Miljøafdeling

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Udgivet af: HedeDanmark a/s, tlf 87 28 10 00, www.hededanmark.dk Orbicon A/S, tlf. 46 30 03 10, www.orbicon.dk Hedeselskabet,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kolding Kommune 2011-2020. KOV1_Kvadrat_RØD

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kolding Kommune 2011-2020. KOV1_Kvadrat_RØD KOV1_Kvadrat_RØD Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Kolding Kommune 2011-2020 Indhold 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Formål... 4 4 Indsatsområde og gyldighedsområde... 4 5 Bekæmpelsespligt...

Læs mere

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Udarbejdet af: Charlotte Rosenblad Ralund Februar 2013 For: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Industrivej 2 4683 Rønnede

Læs mere

Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008

Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008 Indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø, Vand og Natur - 2008 Adresse ved besøg: Miljø, Vand & Natur, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune.

bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Københavns Kommune. Forord Denne indsatsplan er et led i en systematisk og langsigtet

Læs mere

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023

Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Center for Teknik & Miljø INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPE-BJØRNEKLO 2013-2023 Udarbejdet af: Charlotte Rosenblad Ralund Februar 2013 For: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Industrivej 2 4683 Rønnede

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Albertslund Kommune 2009 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Center for Teknik & Miljø Vej- & Landskabssektionen Sagsnr. 2010-749 Dok.nr. 2011-8677 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2011-2016 Indsatsplan

Læs mere

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO

BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO BEKÆMPELSE AF KÆMPE- BJØRNEKLO I BALLERUP en fælles indsats kan gøre en forskel Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en smuk, men farlig plante, som vi skal gøre en ekstra indsats for at bekæmpe

Læs mere

Derfor skal den bekæmpes!

Derfor skal den bekæmpes! Bekæmp kæmpe-bjørneklo Hvis kæmpe-bjørneklo får lov spreder den sig i store, høje bestande, der fortrænger al anden vegetation og skaber risiko for skader på mennesker. Derfor skal den bekæmpes! På grund

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune 2017-2027 Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Indsatsområde... 3 Bekæmpelsens udførelse...

Læs mere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Vejledning til grundejere Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Sorø Kommune Udarbejdet for Sorø Kommune, Fagcenter Plan & Miljø af Biomedia, Januar 2009 Revideret Januar 2012 1 Forord Med denne indsatsplan tages det

Læs mere

INDSATSPLAN INDSATSPLAN. for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune

INDSATSPLAN INDSATSPLAN. for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune INDSATSPLAN INDSATSPLAN for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune 2012 2022 2 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Hvorfor bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo?...3 Identifikation

Læs mere

En grundig vejledning i bekæmpelse af kæmpebjørneklo findes i Bilag 2.

En grundig vejledning i bekæmpelse af kæmpebjørneklo findes i Bilag 2. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i område ved Søndersø 2010-2016 2 Indhold 1 Indledning...4 2 Lovgrundlag...4 3 Formål...5 4 Indsatsområde og gyldighedsområde...5 5 Bekæmpelsespligt...5 6 Tidsfrister

Læs mere

Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter

Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter Forebyggelse og bekæmpelse af Invasive plantearter det økologiske råd Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 5 3. Invasive plantearter 9 3.1 Hvad betinger invasive arters udbredelse? 3.2 Spredningsveje

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal TEKNIK OG MILJØ Glansbladet Hæg På Teknik og Miljøudvalgets møde den 3. september 2012 (punkt 171. Bekæmpelse af den invasive art glansbladet hæg med Roundup), blev det besluttet at iværksætte en forsøgsordning

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af Næstved Kommune 2013 2022 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 4 3 Formål... 4 4 Indsatsområde og gyldighedsområde... 4 5

Læs mere

INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Vejen Kommune. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

INDSATSPLAN. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Vejen Kommune. Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo INDSATSPLAN Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo Vejen Kommune Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune ( )

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune ( ) Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune (2008-2017) Lejre Kommune Teknik & Miljø Titel: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lejre Kommune (2008-2018). Udarbejdet af: I samarbejde

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Odsherred Kommune - et skridt mod en koordineret og langsigtet løsning! Udarbejdet af Planlægger Nina Lemkow Odsherred Kommune januar 2007 Titel: Indsatsplan

Læs mere

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo

Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo Sådan bekæmper du kæmpebjørneklo Sådan genkender du kæmpebjørnekloen Du kan kende kæmpebjørnekloen på de meget store grundblade (op til en halv meter lange), som viser sig i april-maj. Grundbladene er

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2010 2021 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hillerød Kommune Indsatsplanen er udarbejdet af en tværgående projektgruppe i Hillerød Kommune bestående

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune 2014 2023.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune 2014 2023. Indsatsplan for bekæmpelse af æmpe-bjørneklo i Vordingborg ommune 2014 2023. Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning...3 ovgrundlag...3 Formål...3 Indsatsområde og gyldighedsområde...3 Bekæmpelsespligt...3

Læs mere

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Forslag til revideret indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Køge Kommune

Læs mere

1. 1,2 kg. 2. 1,8 kg

1. 1,2 kg. 2. 1,8 kg Hvor stammer Bisamrotten fra? 1. Asien 2. Nordamerika 3. Centraleuropa Du får et Forebyggelseskort, fordi der sættes fælder op i din by. Hvor høj en vægt kan en Bisamrotte opnå? (tre svarmuligheder) 1.

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) i indsatsområde Lindenborg ådal & Østerådalen,

Læs mere

Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune

Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab, 18-04-2013 Baggrund, forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Kæmpe-bjørneklo er en ikke hjemmehørende planteart, som breder sig aggressivt

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune

Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune er udarbejdet for: af : Furesø Kommune, By, Erhverv og Natur e-mail: benpost@furesoe.dk Care4Nature, Hans Wernberg, Charlotte

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven... 3 2. Botanik... 4 3.

Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven... 3 2. Botanik... 4 3. Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Nyborg Kommune 2009 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og administrativ forvaltning af loven.... 3 2. Botanik... 4 3. Biologiske

Læs mere

Bekæmpelse af rynket rose I

Bekæmpelse af rynket rose I Videntjenesten > Park og Landskab > Landskabspleje og naturgenopretning > Generelt > 06.00-35 Dato: 25-09-2014 Videnblad nr. 06.00-35Emne: Generelt Bekæmpelse af rynket rose I Rynket rose spreder sig invasivt

Læs mere

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen det handler om Hvad gør du i GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen Om at have... have Vi kender det alle sammen. Foråret er gået, det er blevet sommer, og man fik ikke lige fjernet alle tilløb

Læs mere

Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune

Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune Handleplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Kerteminde Kommune Februar 2008 Indledning Denne handleplan tilkendegiver Kerteminde Kommunens strategi for bekæmpelse af den invasive plante Kæmpe Bjørneklo.

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Drift, miljø og flora ved Rødding Sø. Det overordnede formål med projektet:

Drift, miljø og flora ved Rødding Sø. Det overordnede formål med projektet: Drift, miljø flora ved Rødding Sø Pumperne, der afdrænede et større landbrugsareal ved Rødding blev slukket i efteråret 2004. Her ligger den nu genskabte Rødding Sø på ca. 21 ha. De omkringliggende landbrugsarealer

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE

DET HANDLER OM. Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE DET HANDLER OM HVAD GØR DU I GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen VESTEGNENS VANDSAMARBEJDE Albertslund / Brøndby / Glostrup / Hvidovre København / Rødovre / Vallensbæk 20535_Folder_A5.indd

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere