Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014"

Transkript

1 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014

2 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det skal være sikkert at færdes i og omkring vand antallet af druknede personer skal reduceres igennem øget sikkerhed Rådets formål er desuden: At koordinere medlemsorganisationernes indsats for at øge sikkerheden omkring såvel naturlige som kunstige vandområder. At tage initiativer til forebyggelse af ulykker i forbindelse med de nævnte områder At vejlede lovgiverne omkring fritidsulykker og deres forebyggelse indenfor området herunder også såvel offentlige som private badeanlæg At fremstille oplysningsmateriale samt gennemføre andre initiativer til opfyldelse af Rådets formål Sikkerhed ved offentlige badeanlæg er udarbejdet af arbejdsgruppen BADESIKKERHED i september 1995 Materialet er revideret i 2005, 2009 samt 2014.

3 Følgende retningslinier anbefales for SIKKERHED VED OFFENTLIGE BADEANLÆG Et offentligt badeanlæg er et badeanlæg, der er alment tilgængeligt. Det er uden betydning, om der er adgangskontrol samt om adgangen sker mod eller uden betaling. Et badeanlæg der alene anvendes til en nærmere bestemt kreds af personer, betragtes ikke som offentligt. Det er ejeren af badeanlægget, der er ansvarlig for, at sikkerheden for de badende er så høj som muligt. Der skal foretages en risikovurdering af badeanlægget for at forhindre ulykker, samt hvis en ulykke skulle ske - skal dennes omfang begrænses mest muligt. Politiet har i henhold til Ordensbekendtgørelsen til opgave at vurdere badeanlæggets sikkerhedsforhold og eventuelt stille yderligere krav, hvis dette skønnes nødvendigt. Alle badeanlæg skal udarbejde en skriftlig sikkerhedsplan, der skal indeholde: 1. Organisationsstruktur. 2. Risikovurdering. 3. Alarmerings- og evakueringsplaner. 4. Sikkerhedsmæssige arbejdsprocedurer for den daglige drift. 1. Organisationsstruktur Organisationsstrukturen skal indeholde arbejds- og ansvarsområder for de enkelte medarbejdere. 2. Risikovurdering Risikovurderingen har til formål at kortlægge forhold, der kan være til fare for badets gæster. Risikoen ved de enkelte forhold vurderes og der fastlægges procedurer og instrukser, der kan reducere de konstaterede risici. Vurderingen foretages en gang årligt samt, når et uheld er konstateret. Ved ethvert uheld, der sker i forbindelse med benyttelse af badeanlægget, skal der udfyldes en uheldsrapport, der dagligt indrapporteres til Rådets for Større Badesikkerheds hjemmeside Uheldsrapporterne skal opbevares på anlægget i mindst 5 år. På baggrund af rapporterne udarbejdes der periodisk en uheldsoversigt, der danner baggrund for anlæggets risikoanalyse. Den periodiske oversigt skal være til rådighed for politiet ved tilsynsbesøg, og den skal medsendes til politiet i forbindelse med fremsendelse af en ændring/opdatering af anlæggets risiko- og sikkerhedsforhold.

4 3. Alarmering- og evakueringsplaner Der etableres et alarmsystem ved hjælp af hvilket opsynspersonalet kan tilkalde assistance. Alarmaktiveringen skal placeres centralt i forhold til opsynspersonalet eller være en del af personalets personlige udstyr. Alarmsignalet skal kunne ses/høres af de personer, der indgår i alarmeringsplanen. Alarmeringsplanen skal nøje beskrive personalets opgaver ved en alarmering, bl.a.: Udføre livrednings- og genoplivningsarbejdet Bringe genoplivningsudstyr frem Tilkalde ambulance Åbne porte/døre samt modtage og vejlede ambulancen Holde uvedkommende væk fra uheldsstedet. Udfylde uheldsrapport (Husk navn, adresse og telefon på eventuelle vidner) Evakueringsplaner udarbejdes for brand, sammenstyrtning, klorgasudslip mv. i samarbejde med kommunens beredskabschef. Planerne skal beskrive hvem (NN), der har ansvaret for ledelsen af evakueringen og hvem der skal udføre de enkelte opgaver i forbindelse med evakueringen. Planen skal indeholde oplysning om et sikkert opsamlingssted, hvor de evakuerede kan placeres indendørs indtil redningsberedskabet kommer frem. Den ansvarlige for evakueringsplanen skal sikre at alle medarbejdere er gjort bekendt med planen samt sikre at planen i påkomne tilfælde overholdes.

5 4. Sikkerhedsmæssige arbejdsprocedurer for daglig drift Der skal altid være kvalificeret opsynspersonale til stede, når badeanlægget er åbent for gæster. Antallet af opsynspersonale fastsættes under hensyntagen til: Bassinernes vandareal og vanddybder. Antal og typer af badegæster. Anlæggets overskuelighed Omfang af vandaktiviteter (vandrutsjebaner, udspringsanlæg, bølgemaskiner mv.) Opsynspersonalet skal: udføre forebyggende sikkerhedsarbejde samt yde livrednings- og førstehjælpsmæssig assistance i påkomne tilfælde. have kendskab til de foreliggende alarmerings- og evakueringsplaner for anlægget. foretage overvågning af anlæggets gæster i henhold til instruks. føre tilsyn med livrednings- og førstehjælpsudstyr. have kontrolrutiner til.. og afhjælpning af bygningsmæssige og tekniske fejl og mangler, der har indflydelse på sikkerheden. udarbejde diverse uhelds- og skadesrapporter i henhold til instruks. under tjeneste bære ensartet og let genkendelig uniform. Den driftsansvarlige udarbejder skriftlige instrukser for opsynspersonalet vedrørende deres arbejdsopgaver samt øvrige tjenstlige forhold. Instrukserne indgår i anlæggets samlede sikkerhedsplan, der fremsendes til politiet. Opsynspersonalet skal ved ansættelsen og minimum en gang årligt dokumentere svømme- og livredningsmæssige færdigheder, som beskrevet i Erhvervslivredderprøven for ansatte ved danske svømmeanlæg. Erhvervslivredderprøven er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Svømmebadsteknisk Forening, Dansk Svømmeunion, FOA, Halinspektørforeningen og Rådet for Større Badesikkerhed. Opsynspersonalet skal gennemgå en introduktionsuddannelse i de sikkerhedsmæssige forhold på stedet og der skal ske en løbende uddannelse i sikkerhedsprocedurer. Benyttes anlægget af persongrupper, hvor anlæggets opsynspersonale ikke er til stede skal der udarbejdes en skriftlig aftale om ansvarsforholdene under benyttelsen.

6 Følgende retningslinier anbefales for ORDENSREGLER OG SKILTNING Ordensregler for badeanlægget skal være opslået ved indgangen, så de er synlige. Endvidere skal de være opslået på centrale steder i badeanlægget. Der kan være lokale hensyn, der fordrer, at der skiltes på andre sprog end dansk. Ordensreglerne bør indeholde: Praktiske regler Vedrørende badeanlæggets benyttelse (begrænsning af badetid, garderobeforhold, aldersgrænser, regler for bortvisning mv.) Det vil være hensigtsmæssigt at indføre en aldersgrænse for, hvornår børn skal være ledsaget af en voksen. Voksne, der ledsager børn i badeanlæg, har tilsynspligten med disse. Hygiejniske regler Skal indeholde de af Miljøstyrelsen fastsatte hygiejniske regler for benyttelse af badeanlæg. Sikkerhedsmæssige regler Indeholder lokalt afpassede regler med henblik på at minimere uheldsrisikoen. Hvis der på anlægget er udspringsanlæg, vandrutsjebaner, bølgemaskiner eller andre specielle indretninger, udarbejdes der sikkerhedsmæssige regler for benyttelsen af disse. Dette gælder såvel driftsmæssige forskrifter til personalet som brugerregler for gæsterne. Visse indretninger kræver politiets godkendelse samt en årlig ekstern sikkerhedskontrol. Adgangsforhold Der skal etableres en adgangskontrol, der forhindrer overbelægning samt uautoriseret adgang (f.eks. uledsagede mindre børn) Vanddybder Vanddybder for bassinernes dybeste og laveste sted, samt ved evt. bratte overgange fra lavt til dybt vand skal være tydeligt markeret. Gode råd om skiltning Skiltning skal: orientere/informere henvise identificere Anbringelsesstedet skal være så man ikke kan undgå at se skiltet. Det skal være i farver, der står til omgivelserne og samtidig letter læsningen. Bogstavstørrelsen skal tilpasses læseafstanden. Bogstaverne skal være brede og klare og helst en blanding af store og små bogstaver. Det anbefales at anvende piktogrammer i forbindelse med skiltningen.

7 Følgende retningslinier anbefales for FØRSTEHJÆLPSUDSTYR Førstehjælpsudstyr Der bør etableres et førstehjælpsrum i umiddelbar nærhed af aktivitetsområdet. Rummet skal forsynes med håndvask (varmt/koldt vand) samt ligge i umiddelbar nærhed af toilet. Der skal være let adgang til båretransport til og fra rummet ligesom det bør sikres, at ambulancen ugenert kan køre så tæt til rummet som muligt. Førstehjælpsrummet skal indeholde: Transportabelt iltapparat med ekstra masker. Hjertestarter Sug Kørebåre samt let båre til brug i vand (spineboard) Diverse udstyr og materialer til elementær førstehjælp. Tæpper. Der bør forefindes en træningsdukke til HLR (kunstigt åndedræt og udvendig hjertemassage) Der bør udpeges en medarbejder, der har ansvaret for rummets orden og hygiejne, samt at udstyret altid er til stede i funktionsdygtig stand. Træning i førstehjælpsudstyrets anvendelse skal indgå i personalets uddannelsesplan.

8 For en sikkerheds skyld, bliv medlem af: Rådet for Større Badesikkerhed Telefon FROM GRAFISK

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer

om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer Udgiver: justitsministeriet og Kulturministeriet Design: KP2 forsidefoto: rockphoto, roskilde

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter

Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter Bekendtgørelse om sikring af havne og havnefaciliteter BEK nr 989 af 29/09/2006 (Gældende) LOV Nr. 326 af 28/05/1999 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Indholdsfortegnelse 4. Ydelsesbeskrivelse 2 4.1 Omfang 2 4.2 Bookning af bannerpakker 2 4.3 Formidling af tilladelse 3 4.4 Økonomi 4 4.5 Markedsføring

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN. Side 1

VIRKSOMHEDSPLAN. Side 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Overordnede forhold 1.1 Indledning og nøgletal 1.2 Idegrundlag 1.3 Visioner for Frederikshavn Svømmehal 1.4 Personalets indbyrdes aftale 1.5 Organisationsplan

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok 135066-13 SUFA Varde den 01.10.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 IT-politik for Movia Bilag 2 IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Version 1.0 15. januar 2007 CBL / SCE-IUa Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Velkommen til Security Awareness

Velkommen til Security Awareness Velkommen til Security Awareness Kursusinstruktion side 1/ud af 1 Kurset består af en del læsestof, som vi har suppleret med en række billeder og links til relevante dokumenter. Vi anbefaler, at du afsætter

Læs mere