Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold."

Transkript

1 Kommunekemi a/s Revurdering af Generelle miljøforhold.

2 Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE Ref. Johje/klhou Den 27. november 2009 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Kommunekemi a/s, Generelle miljøforhold Lindholmvej 3, 5800 Nyborg Matrikel nr.: 1 acx af Nyborg Markjord, Nyborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: K 102 Revurderingen omfatter: Generelle miljøforhold på virksomheden, herunder produktion, luftforurening, overfladevand, støj og restprodukter. Godkendt: Annonceres den 1. december 2009 Klagefristen udløber den 29. december 2009 Søgsmålsfristen udløber den 1. juni 2010 Miljøcenter Odense C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf Fax CVR EAN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for revurderingen...4 Generelle forhold...4 Indretning og drift...4 Luftforurening...6 Lugt...7 Spildevand...9 Affald...12 Jord, grundvand og overfladevand...12 Indberetning/rapportering...13 Driftsforstyrrelser og uheld...14 Risiko/forebyggelse af større uheld...14 Ophør VURDERING OG BEMÆRKNINGER Baggrund for afgørelsen Virksomhedens indretning og drift Virksomhedens omgivelser Nye lovkrav Bedste tilgængelige teknik Vilkårsændringer Opsummering Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Til- og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Bedst tilgængelige teknik Bemærkninger til afgørelsen Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Inddragelse af borgere mv FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Øvrige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG

4 1. INDLEDNING Kommunekemi er et kommunalt ejet aktieselskab, som er godkendt til behandling af farligt affald fra virksomheder og private. Anlægget er beliggende på adressen Lindholmvej 3 i Nyborgs erhvervsområde ØST. Virksomheden råder over en række modtageanlæg, inspektions- og forbehandlingsanlæg, lageranlæg, energiudnyttelsesanlæg og behandlingsanlæg samt et service- og deponeringsanlæg på Sydfyn. Kommunekemis produktion giver anledning til en række miljøpåvirkninger ved udledning af: Overfladevand Røggas Støj Miljø- og risikoforhold reguleres og kontrolleres gennem vilkår i en række miljøgodkendelser for de enkelte anlæg og styres ved hjælp af anlægs- og procesdokumentationen i Kommunekemis miljø- og sikkerhedsledelsessystem - KKMS. Denne generelle miljøgodkendelse omfatter regulering af virksomhedens behandlingskapacitet og udledninger af luft, lugt, støj og spild. Hovedhensynene i revurderingen har været beskyttelse af omgivelserne i forbindelse med udledning til luft, støj og spild. Miljøcenter Odense har vurderet at Kommunekemi vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med revurderingen af miljøgodkendelserne. Næste revurdering finder sted om 10 år (2019). 3

5 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag G har Miljøcenter Odense foretaget revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelse, som er mere end 8 år gamle: Kommunekemis støjvilkår af 30. maj Vilkår fra denne godkendelse er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens 41. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår. Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. Afgørelsen gives på følgende vilkår:./. 2.1 Vilkår for revurderingen Generelle forhold A1 A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig. Indretning og drift B1 Kommunekemis anlæg består af følgende anlæg: Modtageanlæg (Tankanlæg, Modtagehaller, Rampe, Gruber) Lageranlæg (Lagerhaller, Lagertanke) Forbehandlings- og inspektionsanlæg (KaSa/Inspektion, Gifthåndteringsanlæg, tromletømningsanlæg IV og V, Neutralisationsanlæg) Behandlingsanlæg (Oliebehandlingsanlæg, Uorganisk anlæg, Spildevand- og regnvandsbehandling, Forbrændingsanlæg I, III og IV, AFFU-anlæg) 4

6 Energiudnyttelsesanlæg (Dampturbiner 3,8 MW og 12,5 MW) Nyttiggørelsesanlæg (Halmaskeanlæg) Serviceanlæg (Containerplads Syd og Nord, Værkstedsygning, Skurby, Viden- og afprøvningscenter m.v.) Drift og indretning af anlæggene skal ske i henhold til de gældende miljøgodkendelser af de enkelte anlæg og nedenstående supplerende vilkår. Der må maksimalt behandles ton affald pr. kalenderår på følgende behandlingsanlæg, forbrændingsanlæggene, Uorganisk anlæg og Halmaskeanlæg på Kommunekemis virksomhed i Nyborg. B2 B3 Kommunekemi kan behandle eller forbrænde alle de typer farligt affald der normalt modtages på Kommunekemi a/s under forudsætning af, at affaldet er egnet til behandling og forbrænding under hensyntagen til overholdelse af gældende vilkår. Der må på anlæggene ikke forbrændes: A forurenet jord og shredderaffald, dog kan der indfyres en mindre mængde forurenet jord via eksisterende indfyringssystem og en mindre mængde shredderaffald via Tromletømningsanlæg V og Modtageanlæg for fast brændbart affald. Mængden af forurenet jord og shredderaffald må ikke overstige ton pr. kalenderår, B Kasserede eksplosive stoffer med undtagelse af Kasseret fyrværkeri, C Batterier og akkumulatorer med undtagelse af lithiumbatterier og forbehandlet elektrolyt, D Kropsdele og organer herunder blodposer og stabiliseret blod (med undtagelse af ), E Radioaktivt affald med en aktivitet svarende til > 0,1 MBq/l(kg) og som ikke tilhører radionuklidgrupperne 3 og 4, jf. definition af radioklidgrupperne. 1 1 Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000 om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. 5

7 F Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, phosphatering, basisk affedtning og anodisering). Affald tilhørende denne hovedgruppe må kun forbrændes efter passende forbehandling. Vilkår B3 erstatter vilkår 7 i Fyns Amts godkendelse af 16. december 2005: Revision af miljøgodkendelse, Forbrændingsanlæg FI, FIII og FIV. B4 B5 Kommunekemi må behandle og modtage de i bilag E anførte affaldstyper. Listen over affald der må behandles og modtages på Kommunekemi må ikke ændres uden forudgående accept fra tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden kan efter konkret vurdering af de miljømæssige forhold ændre listen. Luftforurening C1 Immissionskoncentration Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): Stof B-værdi mg/m 3 Total støv 0,08 Total organisk kulstof, TOC 0,1 Hydrogenchlorid, HCl 0,05 Hydrogenflorid, HF 0,002 Svovldioxid, SO 2 0,25 Nitrogenoxid, NO x 0,125 Cadmium, Cd 0,00001 Thallium, Tl 0,0003 Kviksølv, Hg 0,0001 Antimon, Sb 0,001 Arsen, As 0,00001 Bly, Pb 0,0004 6

8 Stof B-værdi mg/m 3 Chrom, Cr 0,001 Kobolt, Co 0,0005 Mangan, Mn 0,001 Nikkel, Ni 0,0001 Vanadium, V 0,0003 PAH-forbindelser 2,5 ng/m 32 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. Kontrol af luftforurening C2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C1 er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkåret er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Luftvejledningen Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. Lugt Lugtgrænse D1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m 3 ved boliger, blandet bolig og erhverv samt offentlige formål, samt 10 LE/m 3 ved erhvervsområder. 2 Benz[a]pyren - ækvivalenter jf. definition i Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/

9 Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. D2 Kilder til diffus lugt skal begrænses mest muligt. Lugt fra arealkilder og diffus lugt fra Kommunekemi må ikke medføre væsentlige gener uden for virksomhedens arealer. Kontrol af lugt D3 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår D1/ for lugt er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår i målingerne. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50%, skal der: enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 8

10 Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. Spildevand E1 Uforurenet regnvand og overfladevand fra Kommunekemis befæstede arealer kan ledes til Kommunekemis system for udledning af regnvand og overfladevand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol under overholdelse af gældende tilladelser for udledning af regn- og overfladevand. Forurenet regnvand skal fjernes til videre behandling. Støj Støjgrænser F1 Driften af Kommunekemi må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Områderne henviser til Nyborg kommuneplan I I industriområder (uden for egen grund) II I industriområde, Lokalplan 213, delområde II. III I områder for åben og lav boligbebyggelse, Område 1.B.08. IV I område for offentlige formål, Område 1. O.10 V I områder for åben og lav boligbebyggelse, Lokalplan 78. VI I sommerhusområder, Lokalplan 9. VII I plantage øst for Kommunekemi. 9

11 Mandag-fredag Kl Reference tidsrum (Timer) I db(a) II db(a) III db(a) IV db(a) V db(a) Vi db(a) Lørdag Lørdag VII db(a) Alle dage Mandag-fredag Søn- & helligdage , Øvrige dage , Spidsværdi Områderne fremgår af bilag D For at sikre, at Kommunekemi til stadighed opfylder de anførte støjvilkår, skal der indbygges interne procedurer i Kommunekemis miljøledelsessystem, der sikrer, at nye anlæg eller ombygning af eksisterende anlæg ikke bidrager til overskridelse af nævnte støjvilkår. Forinden Kommunekemi foretager dokumentation for overholdelse af støjvilkårene, skal der foretages en gennemgang af virksomhedens støjkilder for at få fastlagt om der er ændringer i driftstiderne for støjkilderne og om der er foretaget ændringer af bestående støjkilder og/eller etableret nye støjkilder. Lavfrekvent støj og infralyd Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag med lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Anvendelse Beboelsesrum og lign. Kontorer og lign. støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau (10-160Hz), db G-vægtet infralydniveau db kl kl Hele døgnet Hele døgnet

12 Vibrationer Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride nedenstående grænseværdier i naboområderne. KB-Vægtet accelerationsniveau L Anvendelse aw i db Boliger i boligområdet (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 80 Erhvervsbebyggelse 85 F2 Kontrol af støj, infralyd og vibrationer Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj, infralyd og vibrationer, jf. vilkår F1, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til målinger Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre Miljømåling ekstern støj. Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. F3 Definition på overholdte støj-, infralyd- og vibrationsgrænser Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. 11

13 Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien. Affald Bortskaffelse af affald G1 Virksomhedens affald kan behandles på Kommunekemis egne anlæg. G2 Udsorteret affald til genanvendelse, skal bortskaffes til miljøgodkendte anlæg. Jord, grundvand og overfladevand H1 Alle impermeable og befæstede arealer, sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner, gruber og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. H2 Råvarer i form af kemikalier og affald skal opbevares i henhold til de gældende miljøgodkendelser for de enkelte anlæg, jf. vilkår B1. Sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner skal inspiceres / overvåges i henhold til de gældende miljøgodkendelser for de enkelte anlæg, jf. vilkår B1. Kritiske sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner skal være forsynet med niveaumåler som i tilfælde af for høj væskestand giver alarm i virksomhedens kontrolrum. Alle øvrige sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner skal inspiceres / overvåges efter behov. Der må maksimalt henstå 5 cm regnvand i opsamlingsbassinerne. H3 H4 Transport af affald på Kommunekemis grund skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil. Virksomheden skal foretage visuel kontrol af utætheder og revner i belægninger, sumpe, brønde, bassiner, gruber og lignende i henhold til de gældende miljøgodkendelser for de enkelte anlæg, jf. vilkår B1. Impermeable og befæstede arealer, i form af arealer mellem de miljøgodkendte anlæg, skal til enhver tid være i god stand, så de effektivt kan tilbageholde et eventuelt spild. Den visuelle kontrol skal foretages løbende og mindst en gang pr. kalenderår. Resultatet af den visuelle kontrol skal indføres i virksomhedens vedligeholdelsessystem. 12

14 Konstaterede skader skal straks repareres. Stationære containere og egne transportcontainere skal løbende efterses. Konstaterede skader skal repareres straks. H5 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af impermeable og befæstede arealer, sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner, stationære containere og egne transportcontainere, gruber og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde. Dog højst en gang årligt. Indberetning/rapportering I1 I2 I3 I4 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt forbrug af olie/gas/el. Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald, der fraføres anlægget. Driftsjournal Der skal føres driftsjournal med angivelse af: Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret. Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret. Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises. Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer, jf. vilkår J2 Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af impermeable og befæstede arealer m.m., samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår H4. Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af impermeable og befæstede arealer m.m., samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår H5. Opbevaring af journaler Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Årsindberetning En gang årligt fremsendes en årsrapport til tilsynsmyndigheden indeholdende oplysninger om antal driftstimer, behandlet affalds- 13

15 mængde, mængden og arten af de fremkomne slagger og restprodukter, opgørelse af de samlede emissioner m.v. samt om særlige forhold i forbindelse med affaldsbehandlingen, herunder produceret fjernvarme, el og forbrug af el, varme og olie. Årsrapporten kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab / EMAS-redegørelse. I så fald fremsendes den i henhold til Erhvervsog Selskabsstyrelsens regler, herunder fastsatte tidsfrister (pt. 31. maj). Driftsforstyrrelser og uheld J1 Spild af affald skal straks opsuges med absorptionsmateriale eller spules til opsamlingsbrønden, hvor det skal fjernes med slamsuger til videre behandling på Kommunekemi. Hvis der opstår risiko for, at spild af affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. J2 J3 Spild af affald i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt. Hurtigst muligt efter virksomhedens umiddelbare underretning af tilsynsmyndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, skal virksomheden fremsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, som omfatter: årsag til og forløb af driftsforstyrrelsen/uheldet hvilken forurening, dette har bevirket hvordan lignende driftsforstyrrelser/uheld undgås fremover. Risiko/forebyggelse af større uheld K1 Kommunekemi a/s skal i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende sikkerhedsrapport. K2 De etablerede sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse af større uheld vedligeholdes og deres funktion testes med passende intervaller, således at de til stadighed er funktionsdygtige og fungerer som planlagt. Der skal være udarbejdet instruktioner/procedurer for, hvordan vedligeholdelse / funktionstest finder sted og det skal være synligt, hvad acceptkriterierne er. 14

16 Ophør L1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af anlægget træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe området tilbage i tilfredsstillende tilstand. Virksomheden skal rydde op, rengøre lokaler, udstyr og anlæg, bortskaffe råvarer, kemikalier, olie og affald m.v. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden, og en redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 15

17 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Baggrund for afgørelsen Virksomheder omfattet af regler om IPPC skal have deres miljøgodkendelser revurderet første gang efter 8 år og derefter hvert 10. år. Det skal vurderes, om der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens indretning og drift i forhold til de miljøgodkendelser, der revurderes, og om godkendelserne fortsat er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Det vurderes ligeledes, om der er sket ændringer i den fysiske planlægning mv. i virksomhedens omgivelser, og om dette har betydning for virksomhedens regulering. Ligeledes vurderes det, om der er kommet nye miljømæssige lovkrav, der medfører ændringer i de vilkår, der er stillet til virksomheden. Det skal vurderes, om der er behov for vilkårsændringer som følge af den teknologiske udvikling (BAT bedste tilgængelige teknik) Virksomhedens indretning og drift Virksomheden råder over en række modtageanlæg, inspektions- og forbehandlingsanlæg, lageranlæg, energiudnyttelsesanlæg og behandlingsanlæg samt service- og deponeringsanlæg. Porten er bemandet mandag til fredag 6:00 til 18:00 og derudover efter aftale. Forbrændingsanlæggene er i kontinuerlig drift og bemandede døgnet rundt alle ugens dage. Indtil behandling oplagres flydende brandbart affald i tankgårde eller for fast affald i lagerhaller eller modtagegruber. Den samlede lagerkapacitet for flydende affald udgør ca m 3. For fast affald er lagerkapaciteten på ca tons emballeret affald og noget tilsvarende for fast uemballeret affald i modtagegruberne. Efter renovering af det ældste forbrændingsanlæg i 2001 er Kommunekemis behandlingskapacitet ca tons affald pr år. Dette resulterer i produktion af ca tons restprodukter, som deponeres på virksomhedens deponeringsanlæg ved Klintholm. Behandlingskapaciteten har direkte betydning for aktiviteterne på virksomheden og dermed virksomhedens påvirkning af omgivelserne, hvorfor Miljøcenter Odense mener der bør stilles vilkår om maksimalt behandlet mængde affald pr. år. Ved behandling af affaldet på forbrændingsanlæggene udnyttes energien til dampproduktion og røggassen renses inden den ledes ud gennem en 70 m 16

18 høj skorsten. Dampen driver el-turbiner, som leverer strøm til nettet og restenergien i dampen udnyttes efterfølgende til produktion af fjernvarme til lokalområdet. Den samlede årlige netto energiproduktion udgør ca MWh. Miljø- og risikoforhold reguleres og kontrolleres gennem vilkår i en række miljøgodkendelser for de enkelte anlæg og styres ved hjælp af anlægs- og procesdokumentationen i Kommunekemis miljø- og sikkerhedsledelsessystem - KKMS. Medarbejdersikkerheden i forbindelse med behandlingen af affaldet reguleres ligeledes gennem KKMS og vurderes desuden gennem regelmæssige sikkerhedsanalyser. Kommunekemis miljø- og sikkerhedsledelsessystem er certificeret iht. DS/ISO og OHSAS Virksomheden er ligeledes EMAS-registreret. Aktiviteterne på Kommunekemis anlæg i Nyborg giver årligt anledning til affaldstransporter svarende til ca stk. lastvogne og 5-10 skibstransporter. Jernbanetransport er helt ophørt i Virksomhedens omgivelser Kommunekemi er i overensstemmelse med den fysiske planlægning for området. Kommunekemi er placeret på matr. 1 acx som er beliggende i byzone. Området er omfattet af Nyborg Kommunes kommuneplan 2001, Erhvervsområde Øst, område 1. E.11, som fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, nærmere bestemt kemiske virksomheder. Anlægget er desuden placeret i overensstemmelse med Nyborg Kommunes lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst et område til erhvervsformål, miljøbelastende virksomheder, se endvidere bilag B. Udover Kommunekemi a/s omfatter lokalplanområdet virksomhederne Tarco Entreprise A/S og Munck Asfalt A/S, som begge er beliggende umiddelbart nord for Kommunekemi a/s. Nærmeste områder udlagt til boligformål i forhold til Kommunekemi placering er områderne 1.B.7 og 1.B.8, som begge er udlagt til åben-lav boligbebyggelse og som begge ligger i en afstand fra Kommunekemi på ca. 650 m mod nord hhv. vest. Det er vores vurdering, at Kommunekemi er i overensstemmelse med den foreliggende planlægning for arealanvendelsen. Kommunekemi er beliggende ca. 1,5 km fra Natura 2000 området, Østerø Sø. Området indeholder kystlagunen Østerø Sø, som er omgivet af strandenge og strandvolde. Ifølge 4 i "bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder" må der ikke gives en godkendelse/tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser af områdets naturtype og 17

19 levestederne for de arter, området er udpeget for - eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. Basisanalysen for Østerø Sø udarbejdet af Fyns Amt viser, at området er særligt sårbart over for tilførslen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, da vandudskiftningen ofte er meget begrænset og der sker en ophobning af stofferne i miljøet. På grund af den meget begrænsede udledning af næringsstoffer fra Kommunekemi vurderes anlægget ikke at have nogen påvirkning af Østerø Sø og på den baggrund vurderes det, at emissionen fra Kommunekemi ikke vil have betydning for områdets målopfyldelse Nye lovkrav Godkendelses vilkår ligger indenfor rammerne af bekendtgørelser, vejledninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og indenfor rammerne af Miljøcenter Odenses praksis Bedste tilgængelige teknik Referencer til bedst tilgængelig teknik for virksomheden er følgende BREFdokumenter: Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, February 2003 (Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer). Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, july 2006 (Emissioner fra oplagring). Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August (Affaldsbehandling). Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, August (Affaldsforbrænding). Det er ifølge disse BREF-dokumenter BAT at have et ledelsessystem for miljø, energi og sikkerhed. Kommunekemi har et integreret miljø- og sikkerhedsledelsessystem, som er certificeret i henhold til DS/ISO og OHSAS Kommunekemi er ligeledes EMAS-registreret. BREF om Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer Følgende nævnes i BREF en som BAT i tilknytning til indførelse af miljøledelse: 18

20 Udarbejdelse og offentliggørelse af et årligt miljøregnskab Etablering af styringssystem til spildevands- og luftforurening Gennemførelse af emissionsreduktion ved kilden Anvendelse af GMP (Good Manufacturing Practice) Udarbejdelse af indsatsplaner ved miljøuheld Installation af et centralt overvågningssystem Kommunekemi udarbejder en årlig EMAS-redegørelse om miljøpåvirkninger, opnåelse af miljømål m.v. Virksomheden arbejder med GMP i alle led i virksomheden. På virksomheden er der etableret overvågning og alarmsystemer, der giver besked til relevante personer ved driftsforstyrrelser, og der er udarbejdet aktionsplaner ved miljøuheld. Følgende angives som BAT i forbindelse med spildevand: Adskillelse af processpildevand fra uforurenet regnvand og lignende. Etablering af separate afløbssystemer. Central eller decentral slutrensning af spildevand efter behov. Undgåelse af tilførsel af stoffer, som er vanskelige at behandle eller direkte hæmmende for rensningsanlægget. Kommunekemi er separatkloakeret. Kølevand og regnvand fra de befæstede arealer ledes til den offentlige regnvandskloak og videre til Nyborg Fjord. Hovedparten af Kommunekemis arealer er befæstede. Arealerne er kloakeret til et lukket opsamlingssystem for regnvand og kølevand. Formålet med dette er at minimere risikoen for udledning af miljøskadelige stoffer til Nyborg Fjord. Derfor analyseres det opsamlede vand kontinueret inden udledning og hvis en gældende grænseværdi i overvågningsanlægget overskrides, går anlægget i alarmstilling og udledningen omdirigeres til et lukket opsamlingsbassin. Følgende angives som BAT i forbindelse med luftrensning: Indeslutte emissionskilden i så vid udstrækning som muligt. Fjernelse af støv eller partikler fra luftstrømmen som slutbehandling ved anvendelse af posefilter eller andre typer høj-effektive filtre. Kommunekemi anvender scrubber, støv- og kulfilter til begrænsning af emissionerne. Miljøcenter Odense vurderer, at Kommunekemi i tilstrækkeligt omfang anvender BAT i forbindelse med spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer, som anbefalet i denne BREF. BREF om Emissioner fra oplag Bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med oplag og håndtering af flydende affald sammenfattes til følgende: 19

21 BAT er at anvende rutine inspektioner med henblik på forebyggende vedligeholdelse. BAT for tanke er et hensigtsmæssigt design som sikrer den fysiske stabilitet af oplaget. BAT er at tankene er tilkoblet et AFFU-anlæg som sikrer at trykstigninger i tankene afsuges til forbrænding i stedet for at undslippe til atmosfæren. BAT er at tankoplaget udvendigt er malet i en farve med en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 %. BAT er at tankene er beskyttet mod overtryk ved brug af trykvakuum ventiler. BAT er at tankene er omfattet af et sikkerhedsledelsessystem i henhold til gældende risikobekendtgørelse med deraf følgende træning og instruktion af medarbejderne. BAT er at tankene er forsynet med niveaualarmer. BAT er at tankene er placeret i tankgård som forhindrer forurening af jord og grundvand. BAT er at hver tankgård er forsynet med anlæg til skumslukning af brande. BAT er at hver tanktop er tilkoblet kvælstof, således at tanken over væsken fyldes med kvælstof. Bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med oplag og håndtering af emballeret affald sammenfattes til følgende: sikkerheds- og risikostyring konstruktion og ventilation strategi for isolering og adskillelse inddæmning af lækager og forurenet brandslukningsmiddel og brandbeskyttelses- og brandbekæmpelsesudstyr. Virksomhedens oplag af farligt affald er placeret indendørs i lagerhaller eller i lukkede tanke. Der er ansvarligere personer for alle lagrene. Under virksomhedens oplag af farligt affald er etableret væsketæt opsamlingsbakke, -bund, -gulv eller tank, som mindst kan rumme indholdet af den største emballage, der er lagret oven over opsamlingsfaciliteten. Miljøcenter Odense vurderer, at Kommunekemis oplag af farlige stoffer i tilstrækkelig grad lever op til BAT. BREF om Affaldsbehandling Bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med affaldsbehandling kan sammenfattes til følgende: Generelle principper for drift af anlæg, modtagelse af affald, inspektioner, sporing, kvalitetssikring, oplagring og håndtering af affald, samt systemer til energiproduktion. 20

22 Fysisk/kemisk behandling af spildevand, fast affald og slam. Genindvinding af stoffer fra affald, som fx regenerering af syrer og baser, katalysatorer, aktivt kul, opløsningsmidler og harpiks, samt regenerering af spildolie. Forbehandling af fast og flydende affald til brændsel (fra farligt affald og ikke farligt affald). Foranstaltninger til begrænsning af luftemission, spildevand og reststoffer på anlæggene. Miljøcenter Odense vurderer, at Kommunekemi i tilstrækkeligt omfang anvender BAT i forbindelse med affaldsbehandling, som anbefalet i denne BREF. BREF om Affaldsforbrænding Generelt kan bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med affaldsforbrænding sammenfattes til følgende: Anlæggets design og valget af teknologi skal tilpasses de fysiske og kemiske karakteristika for det affald, der modtages på forbrændingsanlægget, med henblik på at sikre minimale driftsforstyrrelser. Forbehandling af det affald der modtages, således at affaldet er så homogent som muligt og tilpasset det pågældende anlægs design og teknologi. Omvendt bør der ikke foretages en forbehandling af affaldet ud over, hvad der er nødvendigt, da en overdreven forbehandling af affaldet i sig selv kan give anledning til miljøpåvirkninger. Indførelse af et miljøledelsessystem. Indførelse af en kvalitetskontrol af det affald, der modtages på anlægget, med henblik på at sikre at affaldet er egnet til at blive forbrændt på det pågældende anlæg. Minimering af planlagte og ikke-planlagte nedlukninger af ovnlinier. Anvendelse af forskellige teknikker til at kontrollere selve forbrændingen (fx tilførslen af ilt til forbrændingsprocessen). Drift af forbrændingsanlægget som specificeret i artikel 6 om driftsbetingelser i EU s direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald. Ovntemperaturen skal være tilstrækkelig høj til at sikre en fuldstændig forbrænding af affaldet, men bør ikke overstige dette niveau væsentligt, da en for høj ovntemperatur kan medføre andre miljøpåvirkninger. Anvendelsen af støttebrændere for at sikre og vedligeholde en optimal drift af anlægget. Miljøcenter Odense vurderer, at Kommunekemi i tilstrækkeligt omfang anvender BAT i forbindelse med affaldsforbrænding, som anbefalet i denne BREF. 21

23 3.2 Vilkårsændringer Opsummering De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodkendelsen for Kommunekemis tankgårde afspejler den udvikling der har været indenfor BAT. Alle vilkår i miljøgodkendelsen af 30. maj 1997 er enten ændrede eller bortfaldet. Den teknologiske udvikling der foregår i samfundet generelt, foregår på samme måde for de forskellige områder af industrien, herunder oplag. Det medfører at BAT ændrer sig med tiden, hvilket betyder at ændringer af vilkår i forhold til en ældre godkendelse vil være et resultat af denne udvikling, selvom virksomheden måske ikke har ændret sig Indretning og drift Der fastsættes vilkår om hvilke affaldstyper der kan modtages og behandles på Kommunekemi. Endvidere bør der fastsættes vilkår om affaldstyper som Kommunekemi ikke bør modtage og behandle på virksomheden. I gældende miljøgodkendelse af Forbrændingsanlæg FI, FIII og FIV fra Fyns Amt, dateret 16. december 2005 er der i vilkår 7 anført at der må indfyres en mindre mængde shredderaffald på ton pr. kalenderår via Tromletømningsanlæg V. Kommunekemi har efterfølgende opnået miljøgodkendelse til nyt anlæg til modtagelse af fast affald, herunder shredderaffald. Vilkår 7 i forbrændingsanlæggenes miljøgodkendelse bør derfor erstattes af nyt vilkår i nærværende miljøgodkendelse, hvor den samlede mængden af indfyret forurenet jord og shredderaffald er fastsat til ton pr. kalenderår. Der bør stilles vilkår om at Kommunekemi som sådan maksimalt må modtage tons affald pr. år. Kommunekemi a/s har i dag en fælles modtagekontrol for alt affald, og affald til virksomheden bør fortsat gennemgå denne kontrol. Partier af affaldet bør analyseres stikprøvevis, testes eller inspiceres for at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med deklarationen. Den daglige drift af virksomheden bør være i overensstemmelse med vilkårene i revurderingerne. Der stilles derfor vilkår, om at revurderingerne skal være tilgængelige på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om revurderingernes indhold. Driftstider Kommunekemis anlæg i Nyborg er åbent for modtagelse af affald på ugens 5 hverdage, med følgende åbningstider: Mandag torsdag kl. 07:00 14:30 Fredag kl. 07:00 12:00 22

24 Kommunekemis forbrændingsanlæg er i kontinuerlig drift og kontrolrummet er derfor bemandet 24 timer i døgnet. Ejerforhold, driftsherre og ophør af drift Tilsynsmyndigheden skal kende status for virksomhedens ejerforhold, driftsherre og drift for at kunne henvende sig til de rette parter. Virksomheden skal derfor orientere tilsynsmyndigheden om ændringer, hvilket der stilles vilkår om Luftforurening Emisionsgrænser Emissionsgrænser for udledning af diverse stoffer fastsættes ikke i nærværende revurdering. Emissionsgrænser og egenkontrol af disse er fastsat i delgodkendelser for virksomhedens delanlæg. Immissionsbidrag I forbindelse med behandling af tidligere ansøgning har Kommunekemi foretaget en OML-beregning der viser, at de for virksomheden gældende B- værdier fortsat kan overholdes. I nærværende revurdering bør der fastsættes vilkår for virksomhedens samlede immissionsbidrag og der bør være vilkår om at tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation for overholdelse af B-værdierne Lugt Virksomheden kan give anledning til lugt via afkast eller andre kilder og Miljøcenter Odense vurderer derfor det relevant at fastsætte grænseværdier for lugt. Der stilles derfor vilkår om, at det samlede lugtbidrag fra virksomhedens aktiviteter ikke må overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for lugt 3 på 5-10 LE/m 3. Den laveste grænseværdi fastsættes i boligområder og ved boliger i det åbne land, den højeste fastsættes i erhvervsområder Spildevand Uforurenet regnvand og overfladevand fra virksomhedens befæstede arealer kan ledes til Kommunekemis system for udledning af regnvand og overfladevand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol under overholdelse af gældende tilladelser for udledning af regn- og overfladevand. Forurenet regnvand fjernes til behandling. Der stilles vilkår om, at farligt affald og stoffer skal opbevares, så spild opsamles og ikke udledes til overfladevand eller kloak. 3 Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 23

25 Nyborg Kommune er myndighed for udledning af spildevand og overfladevand til kommunalt system Støj Miljøstyrelsen har den 30. maj 1997 meddelt støjvilkår for den samlede virksomhed. Virksomheden har senest fået udført en samlet støjkortlægning for eksisterende aktiviteter pr. februar Resultaterne af støjkortlægningen og sammenhæng til støjvilkår og planlægning fremgår af bilag E. Denne støjkortlægning har vist, at de fastsatte støjgrænser overholdes. For at sikre, at Kommunekemi til stadighed opfylder de anførte støjvilkår, bør der indbygges interne procedurer i Kommunekemis miljøledelsessystem, der sikrer, at nye anlæg eller ombygning af eksisterende anlæg ikke bidrager til overskridelse af fastsatte støjvilkår. Forinden Kommunekemi foretager dokumentation for overholdelse af støjvilkårene, bør der foretages en gennemgang af virksomhedens støjkilder for at få fastlagt om der er ændringer i driftstiderne for støjkilderne og om der er foretaget ændringer af bestående støjkilder og/eller etableret nye støjkilder. På baggrund af kortlægningen af støjkilderne skal det vurderes om støjgrænserne er overskredet. I områder med boliger må maksimalværdien i natperioden ikke være mere end 15 db højere end de fastsatte støjgrænser. Egenkontrol Der stilles vilkår om, at virksomheden kan pålægges at opdatere støjberegningen med måling af kildestyrker for nye eller ændrede støjkilder Affald Affald fra drift af virksomheden kan behandles på Kommunekemis egne anlæg og affald til genanvendelse bør bortskaffes til miljøgodkendte anlæg Jord og grundvand En stor del af Kommunekemis område er allerede registreret efter Jordforureningslovens 5, dvs. på vidensniveau 2. Endvidere er en del af anlægget placeret på opfyld i Nyborg Fjord. Nærmeste boring til almene vandforsyningsanlæg er ca meter væk, DGU nr tilhørende Hjulby Bro Vandværk. Kommunekemi har selv én aktiv boring i sporområdet vest for Containerplads Nord. Fra denne boring er der givet indvindingstilladelse fra Fyns Amt til at indvinde m 3 /år til køle-/procesformål. 24

26 Lokaliteten ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Geologien i området består for de øverste 10 meter af fyld, sand og saltvandsgytje/tørv. Disse aflejringer overlejrer skrivekridt. Potentialet ligger i området omkring 0 meter over havet (moh). Terrænoverfladen findes i 1-2 moh. Grundvandet i området strømmer mod syd, mod Nyborg Fjord. Da området er beliggende kystnært er der ingen grundvandsinteresser i området. Eventuelt udslip vil således ikke kunne påvirke grundvandsressourcerne, men vil kunne påvirke overfladevandet. Risikoen for udslip til overfladevandet bør derfor minimeres ved at indrette og konstruere virksomheden, så der ikke kan ske udslip til virksomhedens overfladevand. Råvarer i form af kemikalier og affald bør opbevares i henhold til de gældende miljøgodkendelser for de enkelte delanlæg. Sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner bør inspiceres / overvåges i henhold til de gældende miljøgodkendelser for de enkelte delanlæg. Betondækket i og asfalten omkring Kommunekemis anlæg bør for at sikre en fortsat tilbageholdelse af de opbevarede stoffer, en gang pr. kalenderår, inspiceres for revner og slid. Resultatet af inspektionen bør indføres i en journal som bør være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Kritiske sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner bør være forsynet med niveaumåler som i tilfælde af for høj væskestand giver alarm i virksomhedens kontrolrum og der bør af hensyn til at undgå gennemtrængning maksimalt henstå 5 cm regnvand i disse opsamlingsbassiner Til- og frakørsel Kørsel til og fra virksomheden er oplyst til typisk lastvognstransporter om dagen. Virksomheden ligger i et erhvervsområde, og i den seneste støjrapport af 8. februar 2007 er der medregnet at Kommunekemi ikke længere modtager affald via jernbane. Det ændrede kørselsmønster i den forbindelse er medtaget i rapporten som viser at kommunekemi overholder støjvilkårene. Miljøcenter Odense vurderer derfor, at trafikforholdene fortsat ikke er til gene for naboer Indberetning/rapportering En gang årligt fremsendes en årsrapport til tilsynsmyndigheden indeholdende oplysninger om antal driftstimer, behandlet affaldsmængde, mængden og arten af de fremkomne slagger og restprodukter, opgørelse af de samlede emissioner m.v. samt om særlige forhold i forbindelse med virksomheden, herunder produceret fjernvarme, el og forbrug af el, varme og olie. Årsrapporten kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab / EMASredegørelse. I så fald fremsendes den i henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler, herunder fastsatte tidsfrister (pt. 31. maj). 25

27 Der bør endvidere føres journal over producerede mængder affald, der fraføres anlægget. Kontrol med kontinuert måleudstyr Der bør føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr, herunder kritiske komponenter omfattet af Kommunekemis vedligeholdelsessystem. Opbevaring af journaler Journalerne bør være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden og bør opbevares på virksomheden i mindst 5 år Driftsforstyrrelser og uheld Spild bør straks opsuges med absorptionsmateriale og opsamles til videre behandling på Kommunekemi. Ved større uheld bør der anvendes slamsuger eller lignende udstyr. Hvis der opstår risiko for, at spild af affald kan nå et afløb, bør de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. Underretning ved væsentlig forurening eller fare herfor I henhold til miljøbeskyttelseslovens 71 skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Virksomheden har pligt til at søge følgerne afværget eller forebygget og genoprette den hidtidige tilstand. Miljøcenter Odense stiller vilkår om, at underretningen skal følges op med en redegørelse for årsag og forløb af driftsforstyrrelsen/uheldet herunder hvilken forurening, dette har bevirket, og hvordan lignende driftsforstyrrelser/uheld undgås fremover Risiko/forebyggelse af større uheld Virksomheden er omfattet af risikomyndighedernes afgørelse af 21. august 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau. Kommunekemi a/s bør i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomheden bør indrettes og drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende sikkerhedsrapport. De etablerede sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse af større uheld bør vedligeholdes og deres funktion bør testes med passende intervaller, Der bør være udarbejdet instruktioner/procedurer for, hvordan vedligeholdelse / funktionstest finder sted og det bør være synligt, hvad acceptkriterierne er. 26

28 Ophør Der bør stilles vilkår til, at der ved ophør af drift træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand Bedst tilgængelige teknik Redegørelse om anvendelse af bedst tilgængelig teknik i forhold til relevante BREF-dokumenter fremgår af afsnit Herudover har virksomheden bl.a. oplyst følgende om valg af bedst tilgængelig teknik: Kommunekemi har i den seneste 5-års periode investeret op mod 1 mia kr i ny teknologi i form af nybyggeri og renovering af bestående anlæg med det formål at kunne leve op til kravene fra myndigheder og marked. Ved valg af løsninger sikrer virksomheden, at disse anvender den bedst tilgængelige teknologi og imødekommer kravene til sikkerhed og miljøbeskyttelse. Ved alle projekter sikres det gennem procedurer og checklister i virksomhedens miljøledelsessystem, at disse overvejelser er gjort forud for beslutning om valg af tekniske løsninger. Hvor de rette tekniske løsninger ikke er kommercielt tilgængelige, søges disse udviklet i et samarbejde mellem eksterne eksperter og Kommunekemis egen konstruktionsafdeling og Viden- og Afprøvningscenter. 3.3 Bemærkninger til afgørelsen Udkast til revideret miljøgodkendelse af generelle miljøforhold har været varslet for Kommunekemi A/S den 8. oktober Kommunekemi A/S har efterfølgende fremsendt bemærkninger til udkastet som er indarbejdet i afgørelsen. 3.4 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Ved af 29. oktober 2009 har Nyborg Kommune fremsendt bemærkninger til det fremsendte udkast. Ved af 17. november 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at Arbejdstilsynet ikke har bemærkninger til fremsendte udkast. Ved af 9. oktober 2009 har Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen fremsendt bemærkning til det fremsendte udkast Inddragelse af borgere mv. Opstart af revurderingen har været annonceret i Lokal Avisen Nyborg den 31. marts Miljøcenter Odense har ikke modtaget nogen henvendelse i denne forbindelse. 27

29 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Revurdering Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således senest ske i Risikobekendtgørelsen Virksomheden er omfattet af 5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i afgørelsen. VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. En revurdering af anlægget kræver ikke en VVM, da der ikke er sket en udvidelse eller anden væsentlig ændring af anlægget. Habitatdirektivet Virksomheden ligger i nærheden af natura 2000 område Østerø Sø og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit Øvrige afgørelser Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse af 30. maj 1997 vedrørende støjvilkår for den samlede virksomhed. 4.3 Tilsyn med virksomheden Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning Denne afgørelse vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg og kan ses på Afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen embedslægeinstitutionen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Kommunekemi a/s. Miljøgodkendelse til behandling af klinisk risikoaffald.

Kommunekemi a/s. Miljøgodkendelse til behandling af klinisk risikoaffald. Kommunekemi a/s Miljøgodkendelse til behandling af klinisk risikoaffald. Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00187 Ref. Johje/klhou Den

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. # Ref. Knego / Kigni Den juni 2008 UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE For: Dong Storage A/S Stenlille Gaslager Merløsevej 1 B 4296 Nyrup Matrikel nr.: 7ø og 7aa, Stenlille By,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00156 Ref. Johje/klhou Den 12. november 2008 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Miljøansøgning i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13. januar 2006

Miljøansøgning i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13. januar 2006 Miljøansøgning i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13. januar 2006 Behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi 1. juli 2009 1. juli 2009 - NJO/ahj Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00407 Ref. Johje/evalu Den 8. juni 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for modtagelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse, oplagring og forbrænding af PCB-holdigt bygningsaffald affald, klassificeret som farligt affald

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse, oplagring og forbrænding af PCB-holdigt bygningsaffald affald, klassificeret som farligt affald Virksomheder J.nr. MST-1270-01046 Ref. molut/anbri Den 7.august 2014 MILJØGODKENDELSE For: Special Waste System A/S Herthadalvej 4a, 4840 Nørre Alslev Matrikel nr.: 7n og 7l, Ravnse By, Nørre Alslev CVR-nummer:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Topvirk Knivholtvej 2E 9900 Frederikshavn Att. Børge Landgrebe Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S Godkendelsen omfatter Randers Stevedore A/S aktiviteter på matr. 568 bm RM, Tronholmen 49, 8960 Randers Sø med håndtering af ikke-farligt brandbart affald. Dato:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013 Frese Metal - & Stålstøberi A/S Miljøgodkendelse og revurdering 4. marts 2013 Odense J.nr. MST-1271-00158 Ref. maljs/behha Den 4. marts 2013 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING For: Frese Metal - & Stålstøberi

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01840 Ref. AMJ/SOEAN Dato: 3. november 2016, rev. 30. november 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Brdr. Christensen

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00443 Ref. HASKR Dato: 19. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 27036635 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

VVM-screening af behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi i Nyborg afgørelse om ikke VVM-pligt

VVM-screening af behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi i Nyborg afgørelse om ikke VVM-pligt Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00187 Ref. Johje/klhou Den 24. september 2009 VVM-screening af behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi i Nyborg

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af produktion af gél i lille skala FeF Chemicals A/S Februar 2009 Revurdering af Miljøgodkendelse Nyt laboratorium For: FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Matr.nr. 27b, Ølsemagle

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Arla Foods Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3B 9240 Nibe Fremsendes kun pr e-mail til Steen Hansen: sten.gadegaard.hansen@arlafoods.com Mette Kvist: meqvi@arlafoods.com Birgitte Koch: Birgitte.koch@arlafoods.com

Læs mere