Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold."

Transkript

1 Kommunekemi a/s Revurdering af Generelle miljøforhold.

2 Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE Ref. Johje/klhou Den 27. november 2009 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Kommunekemi a/s, Generelle miljøforhold Lindholmvej 3, 5800 Nyborg Matrikel nr.: 1 acx af Nyborg Markjord, Nyborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: K 102 Revurderingen omfatter: Generelle miljøforhold på virksomheden, herunder produktion, luftforurening, overfladevand, støj og restprodukter. Godkendt: Annonceres den 1. december 2009 Klagefristen udløber den 29. december 2009 Søgsmålsfristen udløber den 1. juni 2010 Miljøcenter Odense C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf Fax CVR EAN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for revurderingen...4 Generelle forhold...4 Indretning og drift...4 Luftforurening...6 Lugt...7 Spildevand...9 Affald...12 Jord, grundvand og overfladevand...12 Indberetning/rapportering...13 Driftsforstyrrelser og uheld...14 Risiko/forebyggelse af større uheld...14 Ophør VURDERING OG BEMÆRKNINGER Baggrund for afgørelsen Virksomhedens indretning og drift Virksomhedens omgivelser Nye lovkrav Bedste tilgængelige teknik Vilkårsændringer Opsummering Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Til- og frakørsel Indberetning/rapportering Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Bedst tilgængelige teknik Bemærkninger til afgørelsen Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Inddragelse af borgere mv FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Øvrige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG

4 1. INDLEDNING Kommunekemi er et kommunalt ejet aktieselskab, som er godkendt til behandling af farligt affald fra virksomheder og private. Anlægget er beliggende på adressen Lindholmvej 3 i Nyborgs erhvervsområde ØST. Virksomheden råder over en række modtageanlæg, inspektions- og forbehandlingsanlæg, lageranlæg, energiudnyttelsesanlæg og behandlingsanlæg samt et service- og deponeringsanlæg på Sydfyn. Kommunekemis produktion giver anledning til en række miljøpåvirkninger ved udledning af: Overfladevand Røggas Støj Miljø- og risikoforhold reguleres og kontrolleres gennem vilkår i en række miljøgodkendelser for de enkelte anlæg og styres ved hjælp af anlægs- og procesdokumentationen i Kommunekemis miljø- og sikkerhedsledelsessystem - KKMS. Denne generelle miljøgodkendelse omfatter regulering af virksomhedens behandlingskapacitet og udledninger af luft, lugt, støj og spild. Hovedhensynene i revurderingen har været beskyttelse af omgivelserne i forbindelse med udledning til luft, støj og spild. Miljøcenter Odense har vurderet at Kommunekemi vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med revurderingen af miljøgodkendelserne. Næste revurdering finder sted om 10 år (2019). 3

5 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag G har Miljøcenter Odense foretaget revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelse, som er mere end 8 år gamle: Kommunekemis støjvilkår af 30. maj Vilkår fra denne godkendelse er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud efter lovens 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter lovens 41. Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til 41, stk. 1, jf. 41b, og 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår. Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. Afgørelsen gives på følgende vilkår:./. 2.1 Vilkår for revurderingen Generelle forhold A1 A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode. Orienteringen skal være skriftlig. Indretning og drift B1 Kommunekemis anlæg består af følgende anlæg: Modtageanlæg (Tankanlæg, Modtagehaller, Rampe, Gruber) Lageranlæg (Lagerhaller, Lagertanke) Forbehandlings- og inspektionsanlæg (KaSa/Inspektion, Gifthåndteringsanlæg, tromletømningsanlæg IV og V, Neutralisationsanlæg) Behandlingsanlæg (Oliebehandlingsanlæg, Uorganisk anlæg, Spildevand- og regnvandsbehandling, Forbrændingsanlæg I, III og IV, AFFU-anlæg) 4

6 Energiudnyttelsesanlæg (Dampturbiner 3,8 MW og 12,5 MW) Nyttiggørelsesanlæg (Halmaskeanlæg) Serviceanlæg (Containerplads Syd og Nord, Værkstedsygning, Skurby, Viden- og afprøvningscenter m.v.) Drift og indretning af anlæggene skal ske i henhold til de gældende miljøgodkendelser af de enkelte anlæg og nedenstående supplerende vilkår. Der må maksimalt behandles ton affald pr. kalenderår på følgende behandlingsanlæg, forbrændingsanlæggene, Uorganisk anlæg og Halmaskeanlæg på Kommunekemis virksomhed i Nyborg. B2 B3 Kommunekemi kan behandle eller forbrænde alle de typer farligt affald der normalt modtages på Kommunekemi a/s under forudsætning af, at affaldet er egnet til behandling og forbrænding under hensyntagen til overholdelse af gældende vilkår. Der må på anlæggene ikke forbrændes: A forurenet jord og shredderaffald, dog kan der indfyres en mindre mængde forurenet jord via eksisterende indfyringssystem og en mindre mængde shredderaffald via Tromletømningsanlæg V og Modtageanlæg for fast brændbart affald. Mængden af forurenet jord og shredderaffald må ikke overstige ton pr. kalenderår, B Kasserede eksplosive stoffer med undtagelse af Kasseret fyrværkeri, C Batterier og akkumulatorer med undtagelse af lithiumbatterier og forbehandlet elektrolyt, D Kropsdele og organer herunder blodposer og stabiliseret blod (med undtagelse af ), E Radioaktivt affald med en aktivitet svarende til > 0,1 MBq/l(kg) og som ikke tilhører radionuklidgrupperne 3 og 4, jf. definition af radioklidgrupperne. 1 1 Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000 om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. 5

7 F Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materialer (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, phosphatering, basisk affedtning og anodisering). Affald tilhørende denne hovedgruppe må kun forbrændes efter passende forbehandling. Vilkår B3 erstatter vilkår 7 i Fyns Amts godkendelse af 16. december 2005: Revision af miljøgodkendelse, Forbrændingsanlæg FI, FIII og FIV. B4 B5 Kommunekemi må behandle og modtage de i bilag E anførte affaldstyper. Listen over affald der må behandles og modtages på Kommunekemi må ikke ændres uden forudgående accept fra tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden kan efter konkret vurdering af de miljømæssige forhold ændre listen. Luftforurening C1 Immissionskoncentration Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): Stof B-værdi mg/m 3 Total støv 0,08 Total organisk kulstof, TOC 0,1 Hydrogenchlorid, HCl 0,05 Hydrogenflorid, HF 0,002 Svovldioxid, SO 2 0,25 Nitrogenoxid, NO x 0,125 Cadmium, Cd 0,00001 Thallium, Tl 0,0003 Kviksølv, Hg 0,0001 Antimon, Sb 0,001 Arsen, As 0,00001 Bly, Pb 0,0004 6

8 Stof B-værdi mg/m 3 Chrom, Cr 0,001 Kobolt, Co 0,0005 Mangan, Mn 0,001 Nikkel, Ni 0,0001 Vanadium, V 0,0003 PAH-forbindelser 2,5 ng/m 32 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. Kontrol af luftforurening C2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C1 er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkåret er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Luftvejledningen Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. Lugt Lugtgrænse D1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m 3 ved boliger, blandet bolig og erhverv samt offentlige formål, samt 10 LE/m 3 ved erhvervsområder. 2 Benz[a]pyren - ækvivalenter jf. definition i Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/

9 Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. D2 Kilder til diffus lugt skal begrænses mest muligt. Lugt fra arealkilder og diffus lugt fra Kommunekemi må ikke medføre væsentlige gener uden for virksomhedens arealer. Kontrol af lugt D3 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår D1/ for lugt er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår i målingerne. Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50%, skal der: enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 8

10 Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. Spildevand E1 Uforurenet regnvand og overfladevand fra Kommunekemis befæstede arealer kan ledes til Kommunekemis system for udledning af regnvand og overfladevand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol under overholdelse af gældende tilladelser for udledning af regn- og overfladevand. Forurenet regnvand skal fjernes til videre behandling. Støj Støjgrænser F1 Driften af Kommunekemi må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Områderne henviser til Nyborg kommuneplan I I industriområder (uden for egen grund) II I industriområde, Lokalplan 213, delområde II. III I områder for åben og lav boligbebyggelse, Område 1.B.08. IV I område for offentlige formål, Område 1. O.10 V I områder for åben og lav boligbebyggelse, Lokalplan 78. VI I sommerhusområder, Lokalplan 9. VII I plantage øst for Kommunekemi. 9

11 Mandag-fredag Kl Reference tidsrum (Timer) I db(a) II db(a) III db(a) IV db(a) V db(a) Vi db(a) Lørdag Lørdag VII db(a) Alle dage Mandag-fredag Søn- & helligdage , Øvrige dage , Spidsværdi Områderne fremgår af bilag D For at sikre, at Kommunekemi til stadighed opfylder de anførte støjvilkår, skal der indbygges interne procedurer i Kommunekemis miljøledelsessystem, der sikrer, at nye anlæg eller ombygning af eksisterende anlæg ikke bidrager til overskridelse af nævnte støjvilkår. Forinden Kommunekemi foretager dokumentation for overholdelse af støjvilkårene, skal der foretages en gennemgang af virksomhedens støjkilder for at få fastlagt om der er ændringer i driftstiderne for støjkilderne og om der er foretaget ændringer af bestående støjkilder og/eller etableret nye støjkilder. Lavfrekvent støj og infralyd Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag med lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Anvendelse Beboelsesrum og lign. Kontorer og lign. støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau (10-160Hz), db G-vægtet infralydniveau db kl kl Hele døgnet Hele døgnet

12 Vibrationer Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride nedenstående grænseværdier i naboområderne. KB-Vægtet accelerationsniveau L Anvendelse aw i db Boliger i boligområdet (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 80 Erhvervsbebyggelse 85 F2 Kontrol af støj, infralyd og vibrationer Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj, infralyd og vibrationer, jf. vilkår F1, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til målinger Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre Miljømåling ekstern støj. Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. F3 Definition på overholdte støj-, infralyd- og vibrationsgrænser Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. 11

13 Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien. Affald Bortskaffelse af affald G1 Virksomhedens affald kan behandles på Kommunekemis egne anlæg. G2 Udsorteret affald til genanvendelse, skal bortskaffes til miljøgodkendte anlæg. Jord, grundvand og overfladevand H1 Alle impermeable og befæstede arealer, sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner, gruber og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. H2 Råvarer i form af kemikalier og affald skal opbevares i henhold til de gældende miljøgodkendelser for de enkelte anlæg, jf. vilkår B1. Sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner skal inspiceres / overvåges i henhold til de gældende miljøgodkendelser for de enkelte anlæg, jf. vilkår B1. Kritiske sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner skal være forsynet med niveaumåler som i tilfælde af for høj væskestand giver alarm i virksomhedens kontrolrum. Alle øvrige sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner skal inspiceres / overvåges efter behov. Der må maksimalt henstå 5 cm regnvand i opsamlingsbassinerne. H3 H4 Transport af affald på Kommunekemis grund skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil. Virksomheden skal foretage visuel kontrol af utætheder og revner i belægninger, sumpe, brønde, bassiner, gruber og lignende i henhold til de gældende miljøgodkendelser for de enkelte anlæg, jf. vilkår B1. Impermeable og befæstede arealer, i form af arealer mellem de miljøgodkendte anlæg, skal til enhver tid være i god stand, så de effektivt kan tilbageholde et eventuelt spild. Den visuelle kontrol skal foretages løbende og mindst en gang pr. kalenderår. Resultatet af den visuelle kontrol skal indføres i virksomhedens vedligeholdelsessystem. 12

14 Konstaterede skader skal straks repareres. Stationære containere og egne transportcontainere skal løbende efterses. Konstaterede skader skal repareres straks. H5 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af impermeable og befæstede arealer, sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner, stationære containere og egne transportcontainere, gruber og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde. Dog højst en gang årligt. Indberetning/rapportering I1 I2 I3 I4 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt forbrug af olie/gas/el. Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald, der fraføres anlægget. Driftsjournal Der skal føres driftsjournal med angivelse af: Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret. Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret. Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises. Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer, jf. vilkår J2 Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af impermeable og befæstede arealer m.m., samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår H4. Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af impermeable og befæstede arealer m.m., samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår H5. Opbevaring af journaler Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Årsindberetning En gang årligt fremsendes en årsrapport til tilsynsmyndigheden indeholdende oplysninger om antal driftstimer, behandlet affalds- 13

15 mængde, mængden og arten af de fremkomne slagger og restprodukter, opgørelse af de samlede emissioner m.v. samt om særlige forhold i forbindelse med affaldsbehandlingen, herunder produceret fjernvarme, el og forbrug af el, varme og olie. Årsrapporten kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab / EMAS-redegørelse. I så fald fremsendes den i henhold til Erhvervsog Selskabsstyrelsens regler, herunder fastsatte tidsfrister (pt. 31. maj). Driftsforstyrrelser og uheld J1 Spild af affald skal straks opsuges med absorptionsmateriale eller spules til opsamlingsbrønden, hvor det skal fjernes med slamsuger til videre behandling på Kommunekemi. Hvis der opstår risiko for, at spild af affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. J2 J3 Spild af affald i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt. Hurtigst muligt efter virksomhedens umiddelbare underretning af tilsynsmyndigheden om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, skal virksomheden fremsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, som omfatter: årsag til og forløb af driftsforstyrrelsen/uheldet hvilken forurening, dette har bevirket hvordan lignende driftsforstyrrelser/uheld undgås fremover. Risiko/forebyggelse af større uheld K1 Kommunekemi a/s skal i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende sikkerhedsrapport. K2 De etablerede sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse af større uheld vedligeholdes og deres funktion testes med passende intervaller, således at de til stadighed er funktionsdygtige og fungerer som planlagt. Der skal være udarbejdet instruktioner/procedurer for, hvordan vedligeholdelse / funktionstest finder sted og det skal være synligt, hvad acceptkriterierne er. 14

16 Ophør L1 Kommunekemi skal ved ophør af driften af anlægget træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe området tilbage i tilfredsstillende tilstand. Virksomheden skal rydde op, rengøre lokaler, udstyr og anlæg, bortskaffe råvarer, kemikalier, olie og affald m.v. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden, og en redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 15

17 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Baggrund for afgørelsen Virksomheder omfattet af regler om IPPC skal have deres miljøgodkendelser revurderet første gang efter 8 år og derefter hvert 10. år. Det skal vurderes, om der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens indretning og drift i forhold til de miljøgodkendelser, der revurderes, og om godkendelserne fortsat er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Det vurderes ligeledes, om der er sket ændringer i den fysiske planlægning mv. i virksomhedens omgivelser, og om dette har betydning for virksomhedens regulering. Ligeledes vurderes det, om der er kommet nye miljømæssige lovkrav, der medfører ændringer i de vilkår, der er stillet til virksomheden. Det skal vurderes, om der er behov for vilkårsændringer som følge af den teknologiske udvikling (BAT bedste tilgængelige teknik) Virksomhedens indretning og drift Virksomheden råder over en række modtageanlæg, inspektions- og forbehandlingsanlæg, lageranlæg, energiudnyttelsesanlæg og behandlingsanlæg samt service- og deponeringsanlæg. Porten er bemandet mandag til fredag 6:00 til 18:00 og derudover efter aftale. Forbrændingsanlæggene er i kontinuerlig drift og bemandede døgnet rundt alle ugens dage. Indtil behandling oplagres flydende brandbart affald i tankgårde eller for fast affald i lagerhaller eller modtagegruber. Den samlede lagerkapacitet for flydende affald udgør ca m 3. For fast affald er lagerkapaciteten på ca tons emballeret affald og noget tilsvarende for fast uemballeret affald i modtagegruberne. Efter renovering af det ældste forbrændingsanlæg i 2001 er Kommunekemis behandlingskapacitet ca tons affald pr år. Dette resulterer i produktion af ca tons restprodukter, som deponeres på virksomhedens deponeringsanlæg ved Klintholm. Behandlingskapaciteten har direkte betydning for aktiviteterne på virksomheden og dermed virksomhedens påvirkning af omgivelserne, hvorfor Miljøcenter Odense mener der bør stilles vilkår om maksimalt behandlet mængde affald pr. år. Ved behandling af affaldet på forbrændingsanlæggene udnyttes energien til dampproduktion og røggassen renses inden den ledes ud gennem en 70 m 16

18 høj skorsten. Dampen driver el-turbiner, som leverer strøm til nettet og restenergien i dampen udnyttes efterfølgende til produktion af fjernvarme til lokalområdet. Den samlede årlige netto energiproduktion udgør ca MWh. Miljø- og risikoforhold reguleres og kontrolleres gennem vilkår i en række miljøgodkendelser for de enkelte anlæg og styres ved hjælp af anlægs- og procesdokumentationen i Kommunekemis miljø- og sikkerhedsledelsessystem - KKMS. Medarbejdersikkerheden i forbindelse med behandlingen af affaldet reguleres ligeledes gennem KKMS og vurderes desuden gennem regelmæssige sikkerhedsanalyser. Kommunekemis miljø- og sikkerhedsledelsessystem er certificeret iht. DS/ISO og OHSAS Virksomheden er ligeledes EMAS-registreret. Aktiviteterne på Kommunekemis anlæg i Nyborg giver årligt anledning til affaldstransporter svarende til ca stk. lastvogne og 5-10 skibstransporter. Jernbanetransport er helt ophørt i Virksomhedens omgivelser Kommunekemi er i overensstemmelse med den fysiske planlægning for området. Kommunekemi er placeret på matr. 1 acx som er beliggende i byzone. Området er omfattet af Nyborg Kommunes kommuneplan 2001, Erhvervsområde Øst, område 1. E.11, som fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, nærmere bestemt kemiske virksomheder. Anlægget er desuden placeret i overensstemmelse med Nyborg Kommunes lokalplan nr. 124, Erhvervsområde øst et område til erhvervsformål, miljøbelastende virksomheder, se endvidere bilag B. Udover Kommunekemi a/s omfatter lokalplanområdet virksomhederne Tarco Entreprise A/S og Munck Asfalt A/S, som begge er beliggende umiddelbart nord for Kommunekemi a/s. Nærmeste områder udlagt til boligformål i forhold til Kommunekemi placering er områderne 1.B.7 og 1.B.8, som begge er udlagt til åben-lav boligbebyggelse og som begge ligger i en afstand fra Kommunekemi på ca. 650 m mod nord hhv. vest. Det er vores vurdering, at Kommunekemi er i overensstemmelse med den foreliggende planlægning for arealanvendelsen. Kommunekemi er beliggende ca. 1,5 km fra Natura 2000 området, Østerø Sø. Området indeholder kystlagunen Østerø Sø, som er omgivet af strandenge og strandvolde. Ifølge 4 i "bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder" må der ikke gives en godkendelse/tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser af områdets naturtype og 17

19 levestederne for de arter, området er udpeget for - eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. Basisanalysen for Østerø Sø udarbejdet af Fyns Amt viser, at området er særligt sårbart over for tilførslen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, da vandudskiftningen ofte er meget begrænset og der sker en ophobning af stofferne i miljøet. På grund af den meget begrænsede udledning af næringsstoffer fra Kommunekemi vurderes anlægget ikke at have nogen påvirkning af Østerø Sø og på den baggrund vurderes det, at emissionen fra Kommunekemi ikke vil have betydning for områdets målopfyldelse Nye lovkrav Godkendelses vilkår ligger indenfor rammerne af bekendtgørelser, vejledninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet og indenfor rammerne af Miljøcenter Odenses praksis Bedste tilgængelige teknik Referencer til bedst tilgængelig teknik for virksomheden er følgende BREFdokumenter: Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, February 2003 (Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer). Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, july 2006 (Emissioner fra oplagring). Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August (Affaldsbehandling). Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, August (Affaldsforbrænding). Det er ifølge disse BREF-dokumenter BAT at have et ledelsessystem for miljø, energi og sikkerhed. Kommunekemi har et integreret miljø- og sikkerhedsledelsessystem, som er certificeret i henhold til DS/ISO og OHSAS Kommunekemi er ligeledes EMAS-registreret. BREF om Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer Følgende nævnes i BREF en som BAT i tilknytning til indførelse af miljøledelse: 18

20 Udarbejdelse og offentliggørelse af et årligt miljøregnskab Etablering af styringssystem til spildevands- og luftforurening Gennemførelse af emissionsreduktion ved kilden Anvendelse af GMP (Good Manufacturing Practice) Udarbejdelse af indsatsplaner ved miljøuheld Installation af et centralt overvågningssystem Kommunekemi udarbejder en årlig EMAS-redegørelse om miljøpåvirkninger, opnåelse af miljømål m.v. Virksomheden arbejder med GMP i alle led i virksomheden. På virksomheden er der etableret overvågning og alarmsystemer, der giver besked til relevante personer ved driftsforstyrrelser, og der er udarbejdet aktionsplaner ved miljøuheld. Følgende angives som BAT i forbindelse med spildevand: Adskillelse af processpildevand fra uforurenet regnvand og lignende. Etablering af separate afløbssystemer. Central eller decentral slutrensning af spildevand efter behov. Undgåelse af tilførsel af stoffer, som er vanskelige at behandle eller direkte hæmmende for rensningsanlægget. Kommunekemi er separatkloakeret. Kølevand og regnvand fra de befæstede arealer ledes til den offentlige regnvandskloak og videre til Nyborg Fjord. Hovedparten af Kommunekemis arealer er befæstede. Arealerne er kloakeret til et lukket opsamlingssystem for regnvand og kølevand. Formålet med dette er at minimere risikoen for udledning af miljøskadelige stoffer til Nyborg Fjord. Derfor analyseres det opsamlede vand kontinueret inden udledning og hvis en gældende grænseværdi i overvågningsanlægget overskrides, går anlægget i alarmstilling og udledningen omdirigeres til et lukket opsamlingsbassin. Følgende angives som BAT i forbindelse med luftrensning: Indeslutte emissionskilden i så vid udstrækning som muligt. Fjernelse af støv eller partikler fra luftstrømmen som slutbehandling ved anvendelse af posefilter eller andre typer høj-effektive filtre. Kommunekemi anvender scrubber, støv- og kulfilter til begrænsning af emissionerne. Miljøcenter Odense vurderer, at Kommunekemi i tilstrækkeligt omfang anvender BAT i forbindelse med spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer, som anbefalet i denne BREF. BREF om Emissioner fra oplag Bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med oplag og håndtering af flydende affald sammenfattes til følgende: 19

21 BAT er at anvende rutine inspektioner med henblik på forebyggende vedligeholdelse. BAT for tanke er et hensigtsmæssigt design som sikrer den fysiske stabilitet af oplaget. BAT er at tankene er tilkoblet et AFFU-anlæg som sikrer at trykstigninger i tankene afsuges til forbrænding i stedet for at undslippe til atmosfæren. BAT er at tankoplaget udvendigt er malet i en farve med en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 %. BAT er at tankene er beskyttet mod overtryk ved brug af trykvakuum ventiler. BAT er at tankene er omfattet af et sikkerhedsledelsessystem i henhold til gældende risikobekendtgørelse med deraf følgende træning og instruktion af medarbejderne. BAT er at tankene er forsynet med niveaualarmer. BAT er at tankene er placeret i tankgård som forhindrer forurening af jord og grundvand. BAT er at hver tankgård er forsynet med anlæg til skumslukning af brande. BAT er at hver tanktop er tilkoblet kvælstof, således at tanken over væsken fyldes med kvælstof. Bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med oplag og håndtering af emballeret affald sammenfattes til følgende: sikkerheds- og risikostyring konstruktion og ventilation strategi for isolering og adskillelse inddæmning af lækager og forurenet brandslukningsmiddel og brandbeskyttelses- og brandbekæmpelsesudstyr. Virksomhedens oplag af farligt affald er placeret indendørs i lagerhaller eller i lukkede tanke. Der er ansvarligere personer for alle lagrene. Under virksomhedens oplag af farligt affald er etableret væsketæt opsamlingsbakke, -bund, -gulv eller tank, som mindst kan rumme indholdet af den største emballage, der er lagret oven over opsamlingsfaciliteten. Miljøcenter Odense vurderer, at Kommunekemis oplag af farlige stoffer i tilstrækkelig grad lever op til BAT. BREF om Affaldsbehandling Bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med affaldsbehandling kan sammenfattes til følgende: Generelle principper for drift af anlæg, modtagelse af affald, inspektioner, sporing, kvalitetssikring, oplagring og håndtering af affald, samt systemer til energiproduktion. 20

22 Fysisk/kemisk behandling af spildevand, fast affald og slam. Genindvinding af stoffer fra affald, som fx regenerering af syrer og baser, katalysatorer, aktivt kul, opløsningsmidler og harpiks, samt regenerering af spildolie. Forbehandling af fast og flydende affald til brændsel (fra farligt affald og ikke farligt affald). Foranstaltninger til begrænsning af luftemission, spildevand og reststoffer på anlæggene. Miljøcenter Odense vurderer, at Kommunekemi i tilstrækkeligt omfang anvender BAT i forbindelse med affaldsbehandling, som anbefalet i denne BREF. BREF om Affaldsforbrænding Generelt kan bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med affaldsforbrænding sammenfattes til følgende: Anlæggets design og valget af teknologi skal tilpasses de fysiske og kemiske karakteristika for det affald, der modtages på forbrændingsanlægget, med henblik på at sikre minimale driftsforstyrrelser. Forbehandling af det affald der modtages, således at affaldet er så homogent som muligt og tilpasset det pågældende anlægs design og teknologi. Omvendt bør der ikke foretages en forbehandling af affaldet ud over, hvad der er nødvendigt, da en overdreven forbehandling af affaldet i sig selv kan give anledning til miljøpåvirkninger. Indførelse af et miljøledelsessystem. Indførelse af en kvalitetskontrol af det affald, der modtages på anlægget, med henblik på at sikre at affaldet er egnet til at blive forbrændt på det pågældende anlæg. Minimering af planlagte og ikke-planlagte nedlukninger af ovnlinier. Anvendelse af forskellige teknikker til at kontrollere selve forbrændingen (fx tilførslen af ilt til forbrændingsprocessen). Drift af forbrændingsanlægget som specificeret i artikel 6 om driftsbetingelser i EU s direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald. Ovntemperaturen skal være tilstrækkelig høj til at sikre en fuldstændig forbrænding af affaldet, men bør ikke overstige dette niveau væsentligt, da en for høj ovntemperatur kan medføre andre miljøpåvirkninger. Anvendelsen af støttebrændere for at sikre og vedligeholde en optimal drift af anlægget. Miljøcenter Odense vurderer, at Kommunekemi i tilstrækkeligt omfang anvender BAT i forbindelse med affaldsforbrænding, som anbefalet i denne BREF. 21

23 3.2 Vilkårsændringer Opsummering De vilkårsændringer der optræder i denne revurdering af miljøgodkendelsen for Kommunekemis tankgårde afspejler den udvikling der har været indenfor BAT. Alle vilkår i miljøgodkendelsen af 30. maj 1997 er enten ændrede eller bortfaldet. Den teknologiske udvikling der foregår i samfundet generelt, foregår på samme måde for de forskellige områder af industrien, herunder oplag. Det medfører at BAT ændrer sig med tiden, hvilket betyder at ændringer af vilkår i forhold til en ældre godkendelse vil være et resultat af denne udvikling, selvom virksomheden måske ikke har ændret sig Indretning og drift Der fastsættes vilkår om hvilke affaldstyper der kan modtages og behandles på Kommunekemi. Endvidere bør der fastsættes vilkår om affaldstyper som Kommunekemi ikke bør modtage og behandle på virksomheden. I gældende miljøgodkendelse af Forbrændingsanlæg FI, FIII og FIV fra Fyns Amt, dateret 16. december 2005 er der i vilkår 7 anført at der må indfyres en mindre mængde shredderaffald på ton pr. kalenderår via Tromletømningsanlæg V. Kommunekemi har efterfølgende opnået miljøgodkendelse til nyt anlæg til modtagelse af fast affald, herunder shredderaffald. Vilkår 7 i forbrændingsanlæggenes miljøgodkendelse bør derfor erstattes af nyt vilkår i nærværende miljøgodkendelse, hvor den samlede mængden af indfyret forurenet jord og shredderaffald er fastsat til ton pr. kalenderår. Der bør stilles vilkår om at Kommunekemi som sådan maksimalt må modtage tons affald pr. år. Kommunekemi a/s har i dag en fælles modtagekontrol for alt affald, og affald til virksomheden bør fortsat gennemgå denne kontrol. Partier af affaldet bør analyseres stikprøvevis, testes eller inspiceres for at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med deklarationen. Den daglige drift af virksomheden bør være i overensstemmelse med vilkårene i revurderingerne. Der stilles derfor vilkår, om at revurderingerne skal være tilgængelige på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om revurderingernes indhold. Driftstider Kommunekemis anlæg i Nyborg er åbent for modtagelse af affald på ugens 5 hverdage, med følgende åbningstider: Mandag torsdag kl. 07:00 14:30 Fredag kl. 07:00 12:00 22

24 Kommunekemis forbrændingsanlæg er i kontinuerlig drift og kontrolrummet er derfor bemandet 24 timer i døgnet. Ejerforhold, driftsherre og ophør af drift Tilsynsmyndigheden skal kende status for virksomhedens ejerforhold, driftsherre og drift for at kunne henvende sig til de rette parter. Virksomheden skal derfor orientere tilsynsmyndigheden om ændringer, hvilket der stilles vilkår om Luftforurening Emisionsgrænser Emissionsgrænser for udledning af diverse stoffer fastsættes ikke i nærværende revurdering. Emissionsgrænser og egenkontrol af disse er fastsat i delgodkendelser for virksomhedens delanlæg. Immissionsbidrag I forbindelse med behandling af tidligere ansøgning har Kommunekemi foretaget en OML-beregning der viser, at de for virksomheden gældende B- værdier fortsat kan overholdes. I nærværende revurdering bør der fastsættes vilkår for virksomhedens samlede immissionsbidrag og der bør være vilkår om at tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation for overholdelse af B-værdierne Lugt Virksomheden kan give anledning til lugt via afkast eller andre kilder og Miljøcenter Odense vurderer derfor det relevant at fastsætte grænseværdier for lugt. Der stilles derfor vilkår om, at det samlede lugtbidrag fra virksomhedens aktiviteter ikke må overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for lugt 3 på 5-10 LE/m 3. Den laveste grænseværdi fastsættes i boligområder og ved boliger i det åbne land, den højeste fastsættes i erhvervsområder Spildevand Uforurenet regnvand og overfladevand fra virksomhedens befæstede arealer kan ledes til Kommunekemis system for udledning af regnvand og overfladevand, der er forsynet med kontinuerlig kontrol under overholdelse af gældende tilladelser for udledning af regn- og overfladevand. Forurenet regnvand fjernes til behandling. Der stilles vilkår om, at farligt affald og stoffer skal opbevares, så spild opsamles og ikke udledes til overfladevand eller kloak. 3 Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 23

25 Nyborg Kommune er myndighed for udledning af spildevand og overfladevand til kommunalt system Støj Miljøstyrelsen har den 30. maj 1997 meddelt støjvilkår for den samlede virksomhed. Virksomheden har senest fået udført en samlet støjkortlægning for eksisterende aktiviteter pr. februar Resultaterne af støjkortlægningen og sammenhæng til støjvilkår og planlægning fremgår af bilag E. Denne støjkortlægning har vist, at de fastsatte støjgrænser overholdes. For at sikre, at Kommunekemi til stadighed opfylder de anførte støjvilkår, bør der indbygges interne procedurer i Kommunekemis miljøledelsessystem, der sikrer, at nye anlæg eller ombygning af eksisterende anlæg ikke bidrager til overskridelse af fastsatte støjvilkår. Forinden Kommunekemi foretager dokumentation for overholdelse af støjvilkårene, bør der foretages en gennemgang af virksomhedens støjkilder for at få fastlagt om der er ændringer i driftstiderne for støjkilderne og om der er foretaget ændringer af bestående støjkilder og/eller etableret nye støjkilder. På baggrund af kortlægningen af støjkilderne skal det vurderes om støjgrænserne er overskredet. I områder med boliger må maksimalværdien i natperioden ikke være mere end 15 db højere end de fastsatte støjgrænser. Egenkontrol Der stilles vilkår om, at virksomheden kan pålægges at opdatere støjberegningen med måling af kildestyrker for nye eller ændrede støjkilder Affald Affald fra drift af virksomheden kan behandles på Kommunekemis egne anlæg og affald til genanvendelse bør bortskaffes til miljøgodkendte anlæg Jord og grundvand En stor del af Kommunekemis område er allerede registreret efter Jordforureningslovens 5, dvs. på vidensniveau 2. Endvidere er en del af anlægget placeret på opfyld i Nyborg Fjord. Nærmeste boring til almene vandforsyningsanlæg er ca meter væk, DGU nr tilhørende Hjulby Bro Vandværk. Kommunekemi har selv én aktiv boring i sporområdet vest for Containerplads Nord. Fra denne boring er der givet indvindingstilladelse fra Fyns Amt til at indvinde m 3 /år til køle-/procesformål. 24

26 Lokaliteten ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Geologien i området består for de øverste 10 meter af fyld, sand og saltvandsgytje/tørv. Disse aflejringer overlejrer skrivekridt. Potentialet ligger i området omkring 0 meter over havet (moh). Terrænoverfladen findes i 1-2 moh. Grundvandet i området strømmer mod syd, mod Nyborg Fjord. Da området er beliggende kystnært er der ingen grundvandsinteresser i området. Eventuelt udslip vil således ikke kunne påvirke grundvandsressourcerne, men vil kunne påvirke overfladevandet. Risikoen for udslip til overfladevandet bør derfor minimeres ved at indrette og konstruere virksomheden, så der ikke kan ske udslip til virksomhedens overfladevand. Råvarer i form af kemikalier og affald bør opbevares i henhold til de gældende miljøgodkendelser for de enkelte delanlæg. Sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner bør inspiceres / overvåges i henhold til de gældende miljøgodkendelser for de enkelte delanlæg. Betondækket i og asfalten omkring Kommunekemis anlæg bør for at sikre en fortsat tilbageholdelse af de opbevarede stoffer, en gang pr. kalenderår, inspiceres for revner og slid. Resultatet af inspektionen bør indføres i en journal som bør være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Kritiske sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner bør være forsynet med niveaumåler som i tilfælde af for høj væskestand giver alarm i virksomhedens kontrolrum og der bør af hensyn til at undgå gennemtrængning maksimalt henstå 5 cm regnvand i disse opsamlingsbassiner Til- og frakørsel Kørsel til og fra virksomheden er oplyst til typisk lastvognstransporter om dagen. Virksomheden ligger i et erhvervsområde, og i den seneste støjrapport af 8. februar 2007 er der medregnet at Kommunekemi ikke længere modtager affald via jernbane. Det ændrede kørselsmønster i den forbindelse er medtaget i rapporten som viser at kommunekemi overholder støjvilkårene. Miljøcenter Odense vurderer derfor, at trafikforholdene fortsat ikke er til gene for naboer Indberetning/rapportering En gang årligt fremsendes en årsrapport til tilsynsmyndigheden indeholdende oplysninger om antal driftstimer, behandlet affaldsmængde, mængden og arten af de fremkomne slagger og restprodukter, opgørelse af de samlede emissioner m.v. samt om særlige forhold i forbindelse med virksomheden, herunder produceret fjernvarme, el og forbrug af el, varme og olie. Årsrapporten kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab / EMASredegørelse. I så fald fremsendes den i henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler, herunder fastsatte tidsfrister (pt. 31. maj). 25

27 Der bør endvidere føres journal over producerede mængder affald, der fraføres anlægget. Kontrol med kontinuert måleudstyr Der bør føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr, herunder kritiske komponenter omfattet af Kommunekemis vedligeholdelsessystem. Opbevaring af journaler Journalerne bør være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden og bør opbevares på virksomheden i mindst 5 år Driftsforstyrrelser og uheld Spild bør straks opsuges med absorptionsmateriale og opsamles til videre behandling på Kommunekemi. Ved større uheld bør der anvendes slamsuger eller lignende udstyr. Hvis der opstår risiko for, at spild af affald kan nå et afløb, bør de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. Underretning ved væsentlig forurening eller fare herfor I henhold til miljøbeskyttelseslovens 71 skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Virksomheden har pligt til at søge følgerne afværget eller forebygget og genoprette den hidtidige tilstand. Miljøcenter Odense stiller vilkår om, at underretningen skal følges op med en redegørelse for årsag og forløb af driftsforstyrrelsen/uheldet herunder hvilken forurening, dette har bevirket, og hvordan lignende driftsforstyrrelser/uheld undgås fremover Risiko/forebyggelse af større uheld Virksomheden er omfattet af risikomyndighedernes afgørelse af 21. august 2008 om sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau. Kommunekemi a/s bør i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og at begrænse virkningerne heraf. Deraf følger at virksomheden bør indrettes og drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende sikkerhedsrapport. De etablerede sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse af større uheld bør vedligeholdes og deres funktion bør testes med passende intervaller, Der bør være udarbejdet instruktioner/procedurer for, hvordan vedligeholdelse / funktionstest finder sted og det bør være synligt, hvad acceptkriterierne er. 26

28 Ophør Der bør stilles vilkår til, at der ved ophør af drift træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand Bedst tilgængelige teknik Redegørelse om anvendelse af bedst tilgængelig teknik i forhold til relevante BREF-dokumenter fremgår af afsnit Herudover har virksomheden bl.a. oplyst følgende om valg af bedst tilgængelig teknik: Kommunekemi har i den seneste 5-års periode investeret op mod 1 mia kr i ny teknologi i form af nybyggeri og renovering af bestående anlæg med det formål at kunne leve op til kravene fra myndigheder og marked. Ved valg af løsninger sikrer virksomheden, at disse anvender den bedst tilgængelige teknologi og imødekommer kravene til sikkerhed og miljøbeskyttelse. Ved alle projekter sikres det gennem procedurer og checklister i virksomhedens miljøledelsessystem, at disse overvejelser er gjort forud for beslutning om valg af tekniske løsninger. Hvor de rette tekniske løsninger ikke er kommercielt tilgængelige, søges disse udviklet i et samarbejde mellem eksterne eksperter og Kommunekemis egen konstruktionsafdeling og Viden- og Afprøvningscenter. 3.3 Bemærkninger til afgørelsen Udkast til revideret miljøgodkendelse af generelle miljøforhold har været varslet for Kommunekemi A/S den 8. oktober Kommunekemi A/S har efterfølgende fremsendt bemærkninger til udkastet som er indarbejdet i afgørelsen. 3.4 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Ved af 29. oktober 2009 har Nyborg Kommune fremsendt bemærkninger til det fremsendte udkast. Ved af 17. november 2009 har Arbejdstilsynet meddelt at Arbejdstilsynet ikke har bemærkninger til fremsendte udkast. Ved af 9. oktober 2009 har Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen fremsendt bemærkning til det fremsendte udkast Inddragelse af borgere mv. Opstart af revurderingen har været annonceret i Lokal Avisen Nyborg den 31. marts Miljøcenter Odense har ikke modtaget nogen henvendelse i denne forbindelse. 27

29 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Revurdering Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således senest ske i Risikobekendtgørelsen Virksomheden er omfattet af 5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i afgørelsen. VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. En revurdering af anlægget kræver ikke en VVM, da der ikke er sket en udvidelse eller anden væsentlig ændring af anlægget. Habitatdirektivet Virksomheden ligger i nærheden af natura 2000 område Østerø Sø og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit Øvrige afgørelser Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse af 30. maj 1997 vedrørende støjvilkår for den samlede virksomhed. 4.3 Tilsyn med virksomheden Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning Denne afgørelse vil blive annonceret i Lokal Avisen Nyborg og kan ses på Afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen embedslægeinstitutionen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Uldalls Jernstøberi A/S Søndergade 93 6600 Vejen Marts 2015 Virksomheder J.nr. MST-1271-00180 Ref. hebec/amj Den 12. marts 2015 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Samt miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00148 Ref. suand/ joafa Den 14. juli 2008 Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Begrundelse for afgørelsen

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2013 Sags id 2012-4011 Sagsbehandler Bente Kristensen/kjlh Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse Ekman Danmark ApS Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Dato 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 4 3. Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Re-Match ApS. HI-Park 441 7400 Herning Miljøgodkendelse Re-Match ApS HI-Park 441 7400 Herning Dato 3. juni 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 3 3. Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 4 Luftforurening... 4 Lugt...

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Re-Match ApS HI-Park, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse HI-Park, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-14-15 Dato: 8. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse HI-Park 401, 7400 Herning (midlertidig

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre.

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre. DONG Energy A/S Avedøreværket Hammerholmen 50 2650 Hvidovre Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS 432-00148 Ref. joriv/joern den 28. januar 2009 Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder:

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder: Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 1 1 Indledning Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse forurening som støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer,

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere