Delårsrapport kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014"

Transkript

1 Delårsrapport kvartal 2014

2 Indhold Delårsrapport kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed 14 Kapital 16 Forventninger 17 Forbehold 18 Regnskab Ledelsens påtegning 20 Hoved- og nøgletal 21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomst 23 Balance 24 Egenkapital 26 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 29 Kvartalsoversigt 36 Yderligere information 38 Telekonference Tryg afholder telekonference 10. oktober 2014 kl CET. Følg audiowebcastet på tryg.com/dk. Finansanalytikere og investorer kan deltage på telefon eller , hvorfra der kan stilles spørgsmål. Telekonferencen foregår på engelsk og kan efterfølgende ses på tryg.com/dk. Denne rapport udgør koncernregnskabet for Tryg A/S og er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2013, medmindre andet er nævnt. Sammenligningstal for 3. kvartal 2013 er generelt angivet i parentes. Redaktion Investor Relations Layout amo design Offentliggørelse 10. oktober 2014

3 Højdepunkter Godt resultat trods skybrud Godt resultat trods skybrud og fortsat forbedret udviklingstrend i præmieindtægterne. Effektiviseringsprogrammet medfører både en underliggende forbedring af resultatet og en forbedret konkurrenceevne. Investeringsafkastet var påvirket af et negativt aktiemarked. Finansielle højdepunkter i 3. kvartal 2014 Resultat før skat på 782 mio. DKK (907 mio. DKK). Forbedret forsikringsteknisk resultat på 793 mio. DKK (766 mio. DKK). Forbedret combined ratio på 83,7 (84,8) trods skybrudserstatninger i niveauet 150 mio. DKK. Nedgang i præmieindtægt med 0,8 % (-3,4 %) men fortsat forbedret udviklingstrend. Lavere omkostningsprocent på 15,1 (15,5) som følge af effektiviseringsprogram. Negativt investeringsafkast på 1 mio. DKK (152 mio. DKK) påvirket af lavt aktie- og obligationsafkast. Egenkapitalforrentning på 21,7 % (27,0 %) p.a. efter skat. Finansielle højdepunkter i kvartal 2014 Resultat før skat på mio. DKK (2.354 mio. DKK). Forbedret forsikringsteknisk resultat på mio. DKK (1.950 mio. DKK). Forbedring i combined ratio på 2,8 procentpoint til 84,5 (87,3). Nedgang i præmieindtægt med 1,4 % (-2,9 %) men forbedret udviklingstrend. Omkostningsprocent på 14,5 (15,7) påvirket af effektiviseringsprogram og engangseffekter. Eksklusive engangseffekter var omkostningsprocenten 15,4. Investeringsafkast på 347 mio. DKK (434 mio. DKK) påvirket af især et højt aktieafkast. Egenkapitalforrentning på 23,4 % (22,0 %) p.a. efter skat. Nyt i kvartalet Trygs finansielle mål Skybrud påvirkede resultatet negativt, men de gennemførte skadeinitiativer reducerede påvirkningen væsentligt. Køb af Securator Tryg styrker positionen som markedsledende i Norden inden for elektroniktillægsforsikringer, som Tryg kan drive mere effektivt. Fortsat udvikling af nye prisdifferentierede produkter. Effektiviseringsprogrammet påvirkede resultatet positivt med 95 mio. DKK. Combined ratio på 90 eller derunder. Omkostningsprocent under 15 i Egenkapitalforrentning på 20 % efter skat. Kapitalmarkedsdag Tryg afholder kapitalmarkedsdag 5. november 2014 i London. Yderligere information på tryg.com/dk. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

4 Resultatoversigt 3. kvt. 3. kvt kvartal kvartal Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Egenkapital, i alt Egenkapitalforrentning efter skat (%) 21,7 27,0 23,4 22,0 21,5 Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Resultat pr. aktie á 25 DKK 10,0 11,8 32,4 29,8 39,4 Præmievækst i lokal valuta (%) -0,8-3,4-1,4-2,9-2,7 Bruttoerstatningsprocent 64,9 75,9 69,1 73,6 73,9 Nettogenforsikringsprocent 3,7-6,6 0,9-2,0-1,8 Skadeforløb i procent 68,6 69,3 70,0 71,6 72,1 Bruttoomkostningsprocent 15,1 15,5 14,5 15,7 15,6 Combined ratio 83,7 84,8 84,5 87,3 87,7 Combined ratio ekskl. afløb 90,0 89,8 90,2 92,2 92,7 Afløb f.e.r i procent -6,3-5,0-5,7-4,9-5,0 Storskader f.e.r. i procent 1,7 1,7 2,7 2,4 2,1 Vejrskader f.e.r. i procent 3,1 0,0 2,3 1,4 3,2 Combined ratio opdelt på forretningsområder Privat 80,8 81,5 82,4 85,5 86,0 Erhverv 82,3 79,0 81,1 85,4 85,4 Industri 87,5 96,3 89,6 90,7 91,7 Sverige 92,5 87,8 90,0 92,2 91,2 2 Delårsrapport kvartal 2014 Tryg A/S

5 Trygs resultat Trygs resultat før skat blev 782 mio. DKK (907 mio. DK). Resultatet var positivt påvirket af det interne effektiviseringsprogram med 95 mio. DKK men negativt påvirket af vejrskader med cirka 150 mio. DKK, der især vedrørte et større skybrud i Københavnsområdet, men også en række mindre skybrud andre steder i Danmark. Investeringsresultatet udgjorde -1 mio. DKK (152 mio. DKK) og var påvirket af både et lavt aktie- og obligationsafkast. Resultatet svarede til en forrentning af egenkapitalen på 21,7 % (27,0 %). Combined ratio udgjorde 83,7 (84,8), hvilket er et meget lavt niveau i betragtning af de nævnte skybrud, som samlet påvirkede combined ratio med 3,1 procentpoint, mens samme kvartal sidste år ikke var påvirket af vejrskader. Forbedringen i den underliggende combined ratio kan henføres til effektiviseringsprogrammet og i øvrigt et betydeligt lavere niveau af mellemstore skader i både Erhverv og Industri. I sammenhæng med Trygs strategiske fokusområde Kunderejse og succeskultur er der også i 3. kvartal gennemført mange initiativer. Det er meget vigtigt for en positiv kundeoplevelse, at den første medarbejder, kunden møder ved en henvendelse til Tryg, er i stand til at løse opgaven. Alle forretningsområder har derfor løst ved første kontakt som en absolut topprioriteret aktivitet, samtidig med at gennemløbstiden, i de tilfælde hvor det ikke er muligt at løse ved første kontakt, skal reduceres væsentligt. Som en vigtig del af kundefokus er der gennemført massive uddannelsesaktiviteter for alle ledere og mange medarbejdere. Formålet med de igangværende initiativer er naturligvis, at disse påvirker kundernes oplevelse positivt. Derfor er der sendt op mod sms er, efter at der har været en kundekontakt for at få feedback fra kunderne. Generelt har tilbagemeldingerne fra kunderne været meget positive. Udviklingen af prisdifferentierede produkter fortsætter, og der planlægges lancering af ny villaforsikring, bygningsforsikring, kæledyrsforsikring og korttidsrejseforsikring i 4. kvartal Sideløbende med udviklingen af nye prisdifferentierede produkter fortsætter konverteringen af gamle produkter til de nye produkter. Konverteringen forløber meget tilfredsstillende, hvilket blandt andet illustreres ved, at fastholdelsesprocenterne alt i alt er forbedret i 3. kvartal Den markedsmæssige situation i Danmark er ikke ændret væsentligt i løbet af Der er lidt mere optimisme hos forbrugerne, hvor priser for især lejligheder er stigende, hvorimod prisudviklingen for villaer generelt er stagnerende men med variation i forhold til, hvor i landet de ligger. Arbejdsløsheden er i niveauet 6 %. Bilsalget i Danmark domineres af salg af mindre biler. Det samlede bilsalg for juli og august var 0,7 % højere end samme periode 2013 i både Danmark og Norge. Den norske økonomi er præget af lav arbejdsløshed i niveauet 3 %, et lavt renteniveau og en fortsat bekymring for fald i boligpriserne, hvilket kan medføre større forsigtighed i forhold til investeringsniveauet. Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK i 3. kvartal 2014, hvilket i lokal valuta svarer til en reduktion på 0,8 % mod en reduktion på 3,4 % i 3. kvartal Den forbedrede udviklingstrend fortsætter således. I 1. og 2. kvartal 2014 udgjorde reduktionen henholdsvis 2,0 % og 1,2 %. Der har generelt for forretningsområderne været en forbedret udvikling i præmieindtægten i 3. kvartal. Særligt i Privat og Erhverv ses en positiv udviklingstrend, og der har som helhed været en forbedring i fastholdelsesprocenten. Tryg købte i 3. kvartal selskabet Securator og har hermed styrket positionen som markedsledende i Norden inden for salg af produktog tillægsforsikringer inden for forbrugerelektronik. Med købet får Tryg et solidt fodfæste inden for dette produktområde i Danmark, hvilket styrker markedspositionen. Securator kan i øvrigt integreres mere effektivt i Trygs organisation og vil indgå i Moderna, der i forvejen distribuerer tilsvarende forsikringsprodukter. Fornyelsesretten til Codans landbrugsportefølje, som Tryg købte i 2. kvartal 2014 er nu fuldt integreret, og langt hovedparten af kunderne har ønsket at være dækket af Trygs forsikringsprodukter fremover. Forløbet har vist, at et sådant opkøb af en mindre portefølje er en hensigtsmæssig måde at forøge forretningsomfanget på i Tryg, samtidig med at integrationen kan gennemføres med opnåelse af synergier. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

6 Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 64,9 (75,9). Skadeforløbet, der inkluderer resultat af genforsikring, var på 68,6 (69,3). I august og september var især Danmark påvirket af flere skybrud. Omfanget af skader var på et betydeligt lavere niveau end ved skybruddet i Københavnsområdet i juli En væsentlig årsag til at skybruddene påvirkede resultatet i mindre omfang, er de mange skadeforebyggende initiativer, som blev iværksat efter skybruddet i Siden 2011 har Tryg tilbudt kunderne en gennemgang af deres bolig for at vurdere, hvor godt de er sikret i tilfælde af skybrud. Herudover omfattede tiltagene krav om, at genstande i kældre skulle være hævet over gulvhøjde, højtvandslukke i kældre, begrænsning af dækningssummer og en højere selvrisiko. På baggrund af de afsluttede skader kan det konstateres, at den gennemsnitlige skade for privatkunder var på et betydeligt lavere niveau end ved skybruddet i Også for større kundeforhold blev der i forbindelse med skybruddet i 2011 gennemført skadeforebyggende initiativer i samarbejde med kunderne. Et konkret eksempel på dette var oversvømmelserne i Tivoli, som var meget omfattende i Ved skybruddet i august 2014 var det meget tydeligt, at de gennemførte tiltag medførte, at skadeomfanget blev væsentligt mindre. Det vurderes, at vandmængden, som ramte Tivoli, var dobbelt så stor som ved skybruddet i 2011, men at skadeudgifterne kun vil udgøre en tredjedel. Skybruddene i 3. kvartal afspejler, at vejrmæssige begivenheder bliver mere hyppige, hvilket understøttes af globale vurderinger. I de seneste ti år har der været en stigning på over 20 % i vejrmæssige begivenheder, hvorimod stigningen de seneste cirka 30 år har udgjort cirka 5 %. Dette indikerer et klart stigende omfang af vejrskader. De nordiske forsikringsorganisationer har i en rapport estimeret, at omfanget af skybrud i Danmark vil forøges med % frem mod Tryg har fokus på denne udvikling både i forhold til skadeforebyggende tiltag, tilpasning af forsikringsbetingelser og udviklingen af prisdifferentierede produkter samt ved at indgå i drøftelser med myndigheder om tiltag, som kan begrænse risikoen. Det meget høje bruttoerstatningsniveau i 3. kvartal 2013 sammenlignet med 3. kvartal 2014 kan især henføres til en enkelt storskade inden for Garanti, som imidlertid i meget stort omfang blev dækket af genforsikring. Skadeforløbet udgjorde 68,6 (69,3) på trods af det højere niveau af vejrskader. I 3. kvartal blev der gennemført effektiviseringsinitiativer på 65 mio. DKK svarende til en forbedring på 1,4 procentpoint. I forhold til målsætningen om at gennemføre skadereducerende tiltag for i alt 700 mio. DKK ved udgangen af 2015 var der pr. 30. september 2014 gennemført initiativer for 615 mio. DKK. Det er fortsat især inden for bygning og løsøre, at effektiviseringsgevinsterne er opnået. Det underliggende erstatningsniveau blev forbedret med 2,5 procentpoint, hvilket dels er resultatet af de gennemførte initiativer og dels, at der i kvartalet var et noget lavere niveau af mellemstore skader i Industri. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 15,1 (15,5), hvilket er en markant forbedring, der viser, at Tryg er godt på vej mod at opnå en omkostningsprocent på under 15 fra Det skal dog samtidig bemærkes, at omkostningsniveauet i 3. kvartal ofte er på et lavere niveau end i øvrige kvartaler især som følge af ferieafholdelse og dermed også et lavere aktivitetsniveau. Effektiviseringsprogram Mio. DKK Omkostninger Skader Total Mål 2015 Opnået Opnået kvt Delårsrapport kvartal 2014 Tryg A/S

7 Effektiviseringsprogrammet fortsætter som planlagt og påvirkede resultatet positivt med 30 mio. DKK. I forhold til målet om besparelser på 300 mio. DKK frem mod 2015 er der realiseret 220 mio. DKK. Antallet af medarbejdere udgjorde ved udgangen af kvartalet svarende til en reduktion på 64 medarbejdere siden 2. kvartal 2014 og 127 siden starten af året, når der korrigeres for tilgang af medarbejdere i forbindelse med de opkøbte områder. Kapital Trygs egenkapital udgjorde mio. DKK ved udgangen af 3. kvartal Tryg opgør det individuelle solvensbehov i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Individuelt solvensbehov udgjorde mio. DKK ved udgangen af 3. kvartal 2014 og i forhold til basiskapitalen, der udgjorde mio. DKK. efter indregning af gennemført aktietilbagekøb, er Trygs overdækning på mio. DKK svarende til 64 %. Investeringsresultat Resultatet af investeringsvirksomheden var negativt med 1 mio. DKK (152 mio. DKK), og var især påvirket af et lavt afkast på både aktier og obligationer i den fri portefølje. Resultatet af matchporteføljen udgjorde 16 mio. DKK, og afkastet af den fri investeringsportefølje udgjorde 21 mio. DKK, som svarede til et afkast på 0,2 % (0,8 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde -38 mio. DKK. Resultat før og efter skat Resultat før skat udgjorde 782 mio. DKK (907 mio. DKK). Periodens resultat efter skat og ophørt virksomhed blev således 593 mio. DKK (715 mio. DKK). Skatten af fortsættende aktiviteter var en udgift på 190 mio. DKK (196 mio. DKK), svarende til en skatteprocent på 24,3. Det norske Finanstilsyn udsendte 19. juni en meddelelse vedrørende problemstillinger knyttet til Solvens II. Ifølge meddelelsen vurderer Finanstilsynet, at Norsk Naturskadepool og norsk Garantiordning kun i begrænset omfang bør kunne indregnes i kapitalopgørelsen. I Tryg indgår Norsk Naturskadepool og norsk Garantiordning i kapitalopgørelsen med cirka 1,2 mia. NOK efter skat. Der har ikke været nogen afklaring på dette i 3. kvartal I relation til Solvens II udestår endelig afklaring af forventet fremtidigt overskud og fuld indregning af ansvarlig lånekapital, hvilket naturligvis vil have en positiv effekt på Trygs kapital. Det endelige Solvens II-regelsæt vil gælde fra Ensretningen mellem solvens- og regnskabsregler var planlagt til at træde i kraft pr. 1. januar 2015, men Finanstilsynet meddelte i oktober 2014, at denne harmonisering er udskudt til 1. januar Resultatet for kvartal 2014 Resultatet før skat udgjorde mio. DKK (2.354 mio. DKK). Fremgangen i resultatet kan henføres til et forbedret forsikringsresultat, mens investeringsresultatet var på et noget lavere niveau. Combined ratio blev forbedret til 84,5 (87,3), hvilket er sammensat af resultaterne af effektiviseringsprogrammet, engangseffekterne vedrørende norsk pensionsordning og hensættelse vedrørende overgang til ny it-driftsleverandør, samtidig med at der har været et højere niveau af vejr- og storskader. Tryg iværksatte 2. januar 2014 et tilbagekøb af egne aktier for mio. DKK. Ved udgangen af 3. kvartal 2014 var der tilbagekøbt aktier for et samlet beløb på 751 mio. DKK. Aktietilbagekøbet gennemføres frem mod slutningen af Udover de gennemførte tiltag fra effektiviseringsprogrammet er der gennemført en lang række kundeorienterede initiativer, og der er lanceret prisdifferentierede produkter på både det danske og norske marked. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

8 Privat Privat omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark og Norge. Salget foregår gennem callcentre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør 49 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat Det forsikringstekniske resultat for Privat blev forbedret til 445 mio. DKK (440 mio. DKK), og combined ratio udgjorde 80,8 (81,5). Resultatet er positivt påvirket af Trygs effektiviseringsprogram men negativt påvirket af skybruddene i 3. kvartal Præmier Bruttopræmieindtægterne steg med 0,5 % i lokal valuta (-2,9 %) og var påvirket af et lavere niveau af præmierabatter. Korrigeret for det lavere niveau af præmierabatter var præmieindtægten stort set uændret, og der har således også i 3. kvartal været en markant forbedret udviklingstrend. Salget og kundeudviklingen fortsætter den positive udvikling, og har i Norge resulteret i en positiv vækst i antal kunder. Prisdifferentierede produkter har fortsat en positiv effekt i form af højere salgsrater. Konverteringen af gamle produkter til de nye prisdifferentierede produkter fortsætter, og konverteringen forløber tilfredsstillende og har kun i begrænset omfang påvirket fastholdelsesprocenten. Herudover påvirkes præmieudviklingen i den danske del fortsat af et stort salg af mindre biler, som har en lavere risiko og dermed en lavere forsikringspris. Fastholdelsesprocenten var fortsat på et højt niveau og er i kvartalet forøget for den danske del af forretningen til 89,4 mod 89,2 i 2. kvartal I den norske del af Privat var fastholdelsesprocenten på 86,9 mod 87,0 i foregående kvartal. Hovedtal for Privat 3. kvt. 3. kvt kvartal kvartal Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta (%) 0,5-2,9 0,0-2,3-2,2 Bruttoerstatningsprocent 64,6 64,7 68,5 68,8 70,4 Nettogenforsikringsprocent 1,1 1,7-0,4 1,4 0,5 Skadeforløb i procent 65,7 66,4 68,1 70,2 70,9 Bruttoomkostningsprocent 15,1 15,1 14,3 15,3 15,1 Combined ratio 80,8 81,5 82,4 85,5 86,0 Combined ratio ekskl. afløb 85,3 84,0 87,0 88,9 89,3 Afløb f.e.r. i procent -4,5-2,5-4,6-3,4-3,3 Storskader f.e.r. i procent 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 Vejrskader f.e.r. i procent 2,4 0,4 2,5 1,6 3,2 6 Delårsrapport kvartal 2014 Tryg A/S

9 Distributionen er styrket i Privat, og der er i den forbindelse sket en udvidelse af antal franchiseforretninger med to yderligere i Norge. Dette har været medvirkende til en pæn forøgelse af salget i denne salgskanal. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten var 64,6 (64,7). Skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring, udgjorde 65,7 (66,4) og var blandt andet påvirket af skybruddet i Danmark, som påvirkede erstatningsprocenten med 2,4 procentpoint. Dette modsvares dog af et afløb, som er 2,0 procentpoint højere end samme periode Det underliggende skadeforløb blev forbedret med 0,7 procentpoint, hvilket kan henføres til resultatet af det igangværende effektiviseringsprogram. Der var et noget højere niveau af større villaskader end normalt i både Danmark og Norge, og korrigeret for dette var den underliggende forbedring i niveauet 1 procentpoint. Omkostninger Omkostningsprocenten for Privat udgjorde 15,1 (15,1), hvilket er et tilfredsstillende niveau, som er opnået samtidig med, at der er sket en udbygning af salgsressourcer. Tryg har stor fokus på at kunne kommunikere digitalt med kunderne, og andelen af kunder, som har aftale om digital kommunikation med Tryg, udgør henholdsvis 60 % og 70 % for Danmark og Norge. Andelen vil gradvis blive forøget, og vil også medføre, at omkostninger til papir og porto vil kunne reduceres væsentligt. I privatområdet er der endvidere foretaget en række tiltag, som blandt andet omfatter en større organisationsændring. Ændringerne forventes både at styrke Trygs position på partnerområderne, og vil samtidig gøre det muligt at reducere antallet af medarbejdere med Antallet af medarbejdere udgjorde 910 ved udgangen af kvartalet mod 908 ved udgangen af 2. kvartal 2014, hvilket skal ses i sammenhæng med nævnte udbygning af salgsressourcer. Resultat for kvartal 2014 Resultatet for kvartal udgjorde mio. DKK (1.049 mio. DKK), og combined ratio udgjorde 82,4 (85,5). Den positive udvikling kan dels henføres til engangseffekterne vedrørende norsk pensionsordning og ny it-leverandør samt Trygs effektiviseringsprogram. Herudover har der i forretningsområdet været mange kunderettede initiativer, samtidig med at der er lanceret flere nye prisdifferentierede produkter. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

10 Erhverv Erhverv omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder i Danmark og Norge. Salget foregår gennem eget salgskorps, mæglere, franchisetagere (Norge), kundecentre og gruppeaftaler. Forretningsområdet udgør 23 % af koncernens samlede præmieindtægter. kvartal, hvor reduktionen i præmieindtægt udgjorde 3,9 %. Dette afspejler især en forbedret salgsudvikling, som er opnået gennem mange aktiviteter. Aktiviteterne omfatter blandt andet salgsuddannelsesaktiviteter, flytning af beslutningskompetence tættere på kunden samt tættere opfølgning på aktiviteterne. Resultat Det forsikringstekniske resultat for Erhverv udgjorde 188 mio. DKK (230 mio. DKK), og combined ratio udgjorde 82,3 (79,0). Resultatet er påvirket af en markant forbedring af omkostningsprocenten og et højere niveau af stor- og vejrskader. Fastholdelsesprocenten viser en samlet forbedret udvikling, som er sammensat af en væsentlig forbedret udvikling i den norske del og en lille fremgang i den danske del. Prisdifferentiering har også en positiv effekt inden for Erhverv, som blandt andet har medført, at behovet for rabatgivning er reduceret væsentligt i de nye tariffer. Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK (1.075 mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til en reduktion i præmieindtægten på 1,6 %. Reduktionen i præmieindtægten afspejler en betydelig forbedret udviklingstrend fra foregående I forbindelse med ændringen af grænserne for kundebetjening mellem Industri og Erhverv er mæglersalgskanalen nu en del af erhvervsområdet. For at styrke relationerne til denne kanal er der påbegyndt en dialog med mæglerne for at sikre et effektivt samarbejde. Hovedtal for Erhverv 3. kvt. 3. kvt kvartal kvartal Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta (%) -1,6-4,7-3,3-3,5-2,9 Bruttoerstatningsprocent 63,9 56,0 66,7 65,5 67,5 Nettogenforsikringsprocent 0,9 3,5-1,5 1,1-0,7 Skadeforløb i procent 64,8 59,5 65,2 66,6 66,8 Bruttoomkostningsprocent 17,5 19,5 15,9 18,8 18,6 Combined ratio 82,3 79,0 81,1 85,4 85,4 Combined ratio ekskl. afløb 92,1 87,3 87,0 91,1 91,4 Afløb f.e.r. i procent -9,8-8,3-5,9-5,7-6,0 Storskader f.e.r. i procent 5,3 1,1 4,3 5,9 4,5 Vejrskader f.e.r. i procent 2,1-0,2 1,6 0,8 4,5 8 Delårsrapport kvartal 2014 Tryg A/S

11 Den tilkøbte fornyelsesret til Landbrugsporteføljen fra Codan i april er fuldt integreret i Trygs portefølje. Dette er et eksempel på, hvordan Tryg gennem en effektiv drift og dermed en lav omkostningsprocent kan opnå en god indtjening ved sådanne opkøb. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 63,9 (56,0), og skadeforløbet udgjorde 64,8 (59,5). Udviklingen i skadeforløbet kan henføres til et højere niveau af stor- og vejrskader som i mindre omfang modsvares af et højere niveau af afløbsgevinster. Herudover var niveauet af mellemstore skader også på et lidt højere niveau end samme periode i Skybruddene i 3. kvartal påvirkede kun Erhverv i mindre omfang, hvilket blandt andet kan henføres til de initiativer, som blev gennemført i forbindelse med skybruddet i juli I forlængelse af dette skybrud blev kunderne rådgivet, og der blev indført krav om, at genstande i kældre skulle være hævet mindst 40 cm over gulvet, ligesom selvrisikoen generelt blev hævet. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 17,5 (19,5), hvilket er en meget tilfredsstillende udvikling. Reduktionen af omkostningsniveauet er meget væsentligt for Erhverv for at styrke konkurrenceevnen og forbedre resultatet. Reduktion af omkostningsniveauet vil fortsat være et væsentligt fokusområde. Antallet af medarbejdere i Erhverv udgjorde 562 ved udgangen af 3. kvartal, hvilket var uændret i forhold til antallet ved udgangen af 2. kvartal. Resultat for kvartal 2014 Resultatet for kvartal udgjorde 605 mio. DKK (497 mio. DKK), og combined ratio udgjorde 81,1 (85,4). Forbedringen kan henføres til engangseffekterne i 2. kvartal vedrørende den norske pensionsordning og omkostninger vedrørende skift af it-leverandør samt effekten af Trygs effektiviseringsprogram. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

12 Industri Industri sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg i Danmark og Norge, Moderna i Sverige samt Tryg Garanti. Salget foregår både gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Herudover har Industri et samarbejde med AXA Group ved betjening af kunder med internationalt forsikringsbehov. Forretningsområdet udgør 21 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat Resultatet udgjorde 130 mio. DKK (42 mio. DKK), og combined ratio var på 87,5 (96,3). Resultatet er påvirket af et højt niveau af vejrskader samt et noget lavere storskade- og afløbsniveau. Det underliggende erstatningsniveau er væsentligt lavere end i samme periode 2013, hvilket i stort omfang kan henføres til, at der i dette kvartal har været en mindre andel af mellemstore skader. Præmier Præmieindtægten udgjorde 999 mio. DKK (1.025 mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til en vækst på 0,5 %. Den underliggende porteføljeudvikling er stort set uændret, og den positive udvikling skyldes hovedsageligt et lavere niveau af præmierabatter i forhold til samme periode Da præmieudviklingen i Industri kan på virkes væsentligt af tilgang og afgang af enkeltstående kunde forhold, er det væsentligste fokusområde i industri at sikre lønsomheden gennem korrekt prissætning og et tæt samarbejde med kunder og mæglere om skadeforebyggende initiativer. Som et led i dette, arbejder Industri i højere grad med en betjeningsmodel, der fungerer uafhængigt af, om kunden ønsker direkte service ring eller også har tilknyttet en mægler. Da specielt de største virksomheder ofte ønsker at kombinere Trygs direkte rådgivning og et samarbejde med en mægler er dette et væsentligt element i de aktiviteter, som er iværksat, efter det ændrede grænsesnit mod Erhverv fra begyndelsen af Hovedtal for Industri 3. kvt. 3. kvt kvartal kvartal Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta (%) 0,5-2,6 1,0-3,2-2,9 Bruttoerstatningsprocent 63,0 122,9 72,6 92,3 88,0 Nettogenforsikringsprocent 13,0-38,2 5,8-13,3-8,1 Skadeforløb i procent 76,0 84,7 78,4 79,0 79,9 Bruttoomkostningsprocent 11,5 11,6 11,2 11,7 11,8 Combined ratio 87,5 96,3 89,6 90,7 91,7 Combined ratio ekskl. afløb 94,9 104,8 98,2 100,2 100,7 Afløb f.e.r. i procent -7,4-8,5-8,6-9,5-9,0 Storskader f.e.r. i procent 2,6 6,9 7,5 5,0 4,7 Vejrskader f.e.r. i procent 5,8-1,0 3,0 1,5 2,5 10 Delårsrapport kvartal 2014 Tryg A/S

13 Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 63,0 (122,9), mens skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring, udgjorde 76,0 (84,7). Det høje bruttoerstatningsniveau i 3. kvartal 2013 skyldtes en enkeltstående stor garantiskade, som imidlertid i stort omfang blev dækket af genforsikring. Storskader for egen regning var med 2,6 (6,9) på et lavt niveau i 3. kvartal Vejrskader udgjorde 5,8 (-1,0) og vedrører hovedsageligt skybruddet i Danmark i slutningen af august, men også den svenske del af Industri blev ramt af skader i Sydsverige. I forbindelse med skybruddet var det positivt, at de skadeforebyggende tiltag, som blev iværksat efter det store skybrud i 2011, i flere tilfælde viste sig at have en effekt. Blandt andet ledte dette til medieomtale af Trygs samarbejde med Tivoli, der som følge af de skadeforebyggende tiltag var væsentligt bedre forberedt på at håndtere skybruddet. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 11,5 (11,6), hvilket er en tilfredsstillende forbedring som følger den udvikling, som er set i løbet af året. Antallet af medarbejdere i Industri blev reduceret med 10 og udgjorde 285 ved udgangen af 3. kvartal Resultat for kvartal 2014 Resultatet for kvartal 2014 udgjorde 329 mio. DKK (299 mio. DKK) og combined ratio 89,6 (90,7). Forbedringen er en kombination af et lavere omkostningsniveau som følge af engangseffekterne i 2. kvartal vedrørende den norske pensionsordning og it-omkostninger i forbindelse med overgang til ny it-aftale. Herudover har niveauet af især mellemstore skader været på et lavt niveau. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere