Delårsrapport kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014"

Transkript

1 Delårsrapport kvartal 2014

2 Indhold Delårsrapport kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed 14 Kapital 16 Forventninger 17 Forbehold 18 Regnskab Ledelsens påtegning 20 Hoved- og nøgletal 21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomst 23 Balance 24 Egenkapital 26 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 29 Kvartalsoversigt 36 Yderligere information 38 Telekonference Tryg afholder telekonference 10. oktober 2014 kl CET. Følg audiowebcastet på tryg.com/dk. Finansanalytikere og investorer kan deltage på telefon eller , hvorfra der kan stilles spørgsmål. Telekonferencen foregår på engelsk og kan efterfølgende ses på tryg.com/dk. Denne rapport udgør koncernregnskabet for Tryg A/S og er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2013, medmindre andet er nævnt. Sammenligningstal for 3. kvartal 2013 er generelt angivet i parentes. Redaktion Investor Relations Layout amo design Offentliggørelse 10. oktober 2014

3 Højdepunkter Godt resultat trods skybrud Godt resultat trods skybrud og fortsat forbedret udviklingstrend i præmieindtægterne. Effektiviseringsprogrammet medfører både en underliggende forbedring af resultatet og en forbedret konkurrenceevne. Investeringsafkastet var påvirket af et negativt aktiemarked. Finansielle højdepunkter i 3. kvartal 2014 Resultat før skat på 782 mio. DKK (907 mio. DKK). Forbedret forsikringsteknisk resultat på 793 mio. DKK (766 mio. DKK). Forbedret combined ratio på 83,7 (84,8) trods skybrudserstatninger i niveauet 150 mio. DKK. Nedgang i præmieindtægt med 0,8 % (-3,4 %) men fortsat forbedret udviklingstrend. Lavere omkostningsprocent på 15,1 (15,5) som følge af effektiviseringsprogram. Negativt investeringsafkast på 1 mio. DKK (152 mio. DKK) påvirket af lavt aktie- og obligationsafkast. Egenkapitalforrentning på 21,7 % (27,0 %) p.a. efter skat. Finansielle højdepunkter i kvartal 2014 Resultat før skat på mio. DKK (2.354 mio. DKK). Forbedret forsikringsteknisk resultat på mio. DKK (1.950 mio. DKK). Forbedring i combined ratio på 2,8 procentpoint til 84,5 (87,3). Nedgang i præmieindtægt med 1,4 % (-2,9 %) men forbedret udviklingstrend. Omkostningsprocent på 14,5 (15,7) påvirket af effektiviseringsprogram og engangseffekter. Eksklusive engangseffekter var omkostningsprocenten 15,4. Investeringsafkast på 347 mio. DKK (434 mio. DKK) påvirket af især et højt aktieafkast. Egenkapitalforrentning på 23,4 % (22,0 %) p.a. efter skat. Nyt i kvartalet Trygs finansielle mål Skybrud påvirkede resultatet negativt, men de gennemførte skadeinitiativer reducerede påvirkningen væsentligt. Køb af Securator Tryg styrker positionen som markedsledende i Norden inden for elektroniktillægsforsikringer, som Tryg kan drive mere effektivt. Fortsat udvikling af nye prisdifferentierede produkter. Effektiviseringsprogrammet påvirkede resultatet positivt med 95 mio. DKK. Combined ratio på 90 eller derunder. Omkostningsprocent under 15 i Egenkapitalforrentning på 20 % efter skat. Kapitalmarkedsdag Tryg afholder kapitalmarkedsdag 5. november 2014 i London. Yderligere information på tryg.com/dk. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

4 Resultatoversigt 3. kvt. 3. kvt kvartal kvartal Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Egenkapital, i alt Egenkapitalforrentning efter skat (%) 21,7 27,0 23,4 22,0 21,5 Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Resultat pr. aktie á 25 DKK 10,0 11,8 32,4 29,8 39,4 Præmievækst i lokal valuta (%) -0,8-3,4-1,4-2,9-2,7 Bruttoerstatningsprocent 64,9 75,9 69,1 73,6 73,9 Nettogenforsikringsprocent 3,7-6,6 0,9-2,0-1,8 Skadeforløb i procent 68,6 69,3 70,0 71,6 72,1 Bruttoomkostningsprocent 15,1 15,5 14,5 15,7 15,6 Combined ratio 83,7 84,8 84,5 87,3 87,7 Combined ratio ekskl. afløb 90,0 89,8 90,2 92,2 92,7 Afløb f.e.r i procent -6,3-5,0-5,7-4,9-5,0 Storskader f.e.r. i procent 1,7 1,7 2,7 2,4 2,1 Vejrskader f.e.r. i procent 3,1 0,0 2,3 1,4 3,2 Combined ratio opdelt på forretningsområder Privat 80,8 81,5 82,4 85,5 86,0 Erhverv 82,3 79,0 81,1 85,4 85,4 Industri 87,5 96,3 89,6 90,7 91,7 Sverige 92,5 87,8 90,0 92,2 91,2 2 Delårsrapport kvartal 2014 Tryg A/S

5 Trygs resultat Trygs resultat før skat blev 782 mio. DKK (907 mio. DK). Resultatet var positivt påvirket af det interne effektiviseringsprogram med 95 mio. DKK men negativt påvirket af vejrskader med cirka 150 mio. DKK, der især vedrørte et større skybrud i Københavnsområdet, men også en række mindre skybrud andre steder i Danmark. Investeringsresultatet udgjorde -1 mio. DKK (152 mio. DKK) og var påvirket af både et lavt aktie- og obligationsafkast. Resultatet svarede til en forrentning af egenkapitalen på 21,7 % (27,0 %). Combined ratio udgjorde 83,7 (84,8), hvilket er et meget lavt niveau i betragtning af de nævnte skybrud, som samlet påvirkede combined ratio med 3,1 procentpoint, mens samme kvartal sidste år ikke var påvirket af vejrskader. Forbedringen i den underliggende combined ratio kan henføres til effektiviseringsprogrammet og i øvrigt et betydeligt lavere niveau af mellemstore skader i både Erhverv og Industri. I sammenhæng med Trygs strategiske fokusområde Kunderejse og succeskultur er der også i 3. kvartal gennemført mange initiativer. Det er meget vigtigt for en positiv kundeoplevelse, at den første medarbejder, kunden møder ved en henvendelse til Tryg, er i stand til at løse opgaven. Alle forretningsområder har derfor løst ved første kontakt som en absolut topprioriteret aktivitet, samtidig med at gennemløbstiden, i de tilfælde hvor det ikke er muligt at løse ved første kontakt, skal reduceres væsentligt. Som en vigtig del af kundefokus er der gennemført massive uddannelsesaktiviteter for alle ledere og mange medarbejdere. Formålet med de igangværende initiativer er naturligvis, at disse påvirker kundernes oplevelse positivt. Derfor er der sendt op mod sms er, efter at der har været en kundekontakt for at få feedback fra kunderne. Generelt har tilbagemeldingerne fra kunderne været meget positive. Udviklingen af prisdifferentierede produkter fortsætter, og der planlægges lancering af ny villaforsikring, bygningsforsikring, kæledyrsforsikring og korttidsrejseforsikring i 4. kvartal Sideløbende med udviklingen af nye prisdifferentierede produkter fortsætter konverteringen af gamle produkter til de nye produkter. Konverteringen forløber meget tilfredsstillende, hvilket blandt andet illustreres ved, at fastholdelsesprocenterne alt i alt er forbedret i 3. kvartal Den markedsmæssige situation i Danmark er ikke ændret væsentligt i løbet af Der er lidt mere optimisme hos forbrugerne, hvor priser for især lejligheder er stigende, hvorimod prisudviklingen for villaer generelt er stagnerende men med variation i forhold til, hvor i landet de ligger. Arbejdsløsheden er i niveauet 6 %. Bilsalget i Danmark domineres af salg af mindre biler. Det samlede bilsalg for juli og august var 0,7 % højere end samme periode 2013 i både Danmark og Norge. Den norske økonomi er præget af lav arbejdsløshed i niveauet 3 %, et lavt renteniveau og en fortsat bekymring for fald i boligpriserne, hvilket kan medføre større forsigtighed i forhold til investeringsniveauet. Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK i 3. kvartal 2014, hvilket i lokal valuta svarer til en reduktion på 0,8 % mod en reduktion på 3,4 % i 3. kvartal Den forbedrede udviklingstrend fortsætter således. I 1. og 2. kvartal 2014 udgjorde reduktionen henholdsvis 2,0 % og 1,2 %. Der har generelt for forretningsområderne været en forbedret udvikling i præmieindtægten i 3. kvartal. Særligt i Privat og Erhverv ses en positiv udviklingstrend, og der har som helhed været en forbedring i fastholdelsesprocenten. Tryg købte i 3. kvartal selskabet Securator og har hermed styrket positionen som markedsledende i Norden inden for salg af produktog tillægsforsikringer inden for forbrugerelektronik. Med købet får Tryg et solidt fodfæste inden for dette produktområde i Danmark, hvilket styrker markedspositionen. Securator kan i øvrigt integreres mere effektivt i Trygs organisation og vil indgå i Moderna, der i forvejen distribuerer tilsvarende forsikringsprodukter. Fornyelsesretten til Codans landbrugsportefølje, som Tryg købte i 2. kvartal 2014 er nu fuldt integreret, og langt hovedparten af kunderne har ønsket at være dækket af Trygs forsikringsprodukter fremover. Forløbet har vist, at et sådant opkøb af en mindre portefølje er en hensigtsmæssig måde at forøge forretningsomfanget på i Tryg, samtidig med at integrationen kan gennemføres med opnåelse af synergier. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

6 Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 64,9 (75,9). Skadeforløbet, der inkluderer resultat af genforsikring, var på 68,6 (69,3). I august og september var især Danmark påvirket af flere skybrud. Omfanget af skader var på et betydeligt lavere niveau end ved skybruddet i Københavnsområdet i juli En væsentlig årsag til at skybruddene påvirkede resultatet i mindre omfang, er de mange skadeforebyggende initiativer, som blev iværksat efter skybruddet i Siden 2011 har Tryg tilbudt kunderne en gennemgang af deres bolig for at vurdere, hvor godt de er sikret i tilfælde af skybrud. Herudover omfattede tiltagene krav om, at genstande i kældre skulle være hævet over gulvhøjde, højtvandslukke i kældre, begrænsning af dækningssummer og en højere selvrisiko. På baggrund af de afsluttede skader kan det konstateres, at den gennemsnitlige skade for privatkunder var på et betydeligt lavere niveau end ved skybruddet i Også for større kundeforhold blev der i forbindelse med skybruddet i 2011 gennemført skadeforebyggende initiativer i samarbejde med kunderne. Et konkret eksempel på dette var oversvømmelserne i Tivoli, som var meget omfattende i Ved skybruddet i august 2014 var det meget tydeligt, at de gennemførte tiltag medførte, at skadeomfanget blev væsentligt mindre. Det vurderes, at vandmængden, som ramte Tivoli, var dobbelt så stor som ved skybruddet i 2011, men at skadeudgifterne kun vil udgøre en tredjedel. Skybruddene i 3. kvartal afspejler, at vejrmæssige begivenheder bliver mere hyppige, hvilket understøttes af globale vurderinger. I de seneste ti år har der været en stigning på over 20 % i vejrmæssige begivenheder, hvorimod stigningen de seneste cirka 30 år har udgjort cirka 5 %. Dette indikerer et klart stigende omfang af vejrskader. De nordiske forsikringsorganisationer har i en rapport estimeret, at omfanget af skybrud i Danmark vil forøges med % frem mod Tryg har fokus på denne udvikling både i forhold til skadeforebyggende tiltag, tilpasning af forsikringsbetingelser og udviklingen af prisdifferentierede produkter samt ved at indgå i drøftelser med myndigheder om tiltag, som kan begrænse risikoen. Det meget høje bruttoerstatningsniveau i 3. kvartal 2013 sammenlignet med 3. kvartal 2014 kan især henføres til en enkelt storskade inden for Garanti, som imidlertid i meget stort omfang blev dækket af genforsikring. Skadeforløbet udgjorde 68,6 (69,3) på trods af det højere niveau af vejrskader. I 3. kvartal blev der gennemført effektiviseringsinitiativer på 65 mio. DKK svarende til en forbedring på 1,4 procentpoint. I forhold til målsætningen om at gennemføre skadereducerende tiltag for i alt 700 mio. DKK ved udgangen af 2015 var der pr. 30. september 2014 gennemført initiativer for 615 mio. DKK. Det er fortsat især inden for bygning og løsøre, at effektiviseringsgevinsterne er opnået. Det underliggende erstatningsniveau blev forbedret med 2,5 procentpoint, hvilket dels er resultatet af de gennemførte initiativer og dels, at der i kvartalet var et noget lavere niveau af mellemstore skader i Industri. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 15,1 (15,5), hvilket er en markant forbedring, der viser, at Tryg er godt på vej mod at opnå en omkostningsprocent på under 15 fra Det skal dog samtidig bemærkes, at omkostningsniveauet i 3. kvartal ofte er på et lavere niveau end i øvrige kvartaler især som følge af ferieafholdelse og dermed også et lavere aktivitetsniveau. Effektiviseringsprogram Mio. DKK Omkostninger Skader Total Mål 2015 Opnået Opnået kvt Delårsrapport kvartal 2014 Tryg A/S

7 Effektiviseringsprogrammet fortsætter som planlagt og påvirkede resultatet positivt med 30 mio. DKK. I forhold til målet om besparelser på 300 mio. DKK frem mod 2015 er der realiseret 220 mio. DKK. Antallet af medarbejdere udgjorde ved udgangen af kvartalet svarende til en reduktion på 64 medarbejdere siden 2. kvartal 2014 og 127 siden starten af året, når der korrigeres for tilgang af medarbejdere i forbindelse med de opkøbte områder. Kapital Trygs egenkapital udgjorde mio. DKK ved udgangen af 3. kvartal Tryg opgør det individuelle solvensbehov i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Individuelt solvensbehov udgjorde mio. DKK ved udgangen af 3. kvartal 2014 og i forhold til basiskapitalen, der udgjorde mio. DKK. efter indregning af gennemført aktietilbagekøb, er Trygs overdækning på mio. DKK svarende til 64 %. Investeringsresultat Resultatet af investeringsvirksomheden var negativt med 1 mio. DKK (152 mio. DKK), og var især påvirket af et lavt afkast på både aktier og obligationer i den fri portefølje. Resultatet af matchporteføljen udgjorde 16 mio. DKK, og afkastet af den fri investeringsportefølje udgjorde 21 mio. DKK, som svarede til et afkast på 0,2 % (0,8 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde -38 mio. DKK. Resultat før og efter skat Resultat før skat udgjorde 782 mio. DKK (907 mio. DKK). Periodens resultat efter skat og ophørt virksomhed blev således 593 mio. DKK (715 mio. DKK). Skatten af fortsættende aktiviteter var en udgift på 190 mio. DKK (196 mio. DKK), svarende til en skatteprocent på 24,3. Det norske Finanstilsyn udsendte 19. juni en meddelelse vedrørende problemstillinger knyttet til Solvens II. Ifølge meddelelsen vurderer Finanstilsynet, at Norsk Naturskadepool og norsk Garantiordning kun i begrænset omfang bør kunne indregnes i kapitalopgørelsen. I Tryg indgår Norsk Naturskadepool og norsk Garantiordning i kapitalopgørelsen med cirka 1,2 mia. NOK efter skat. Der har ikke været nogen afklaring på dette i 3. kvartal I relation til Solvens II udestår endelig afklaring af forventet fremtidigt overskud og fuld indregning af ansvarlig lånekapital, hvilket naturligvis vil have en positiv effekt på Trygs kapital. Det endelige Solvens II-regelsæt vil gælde fra Ensretningen mellem solvens- og regnskabsregler var planlagt til at træde i kraft pr. 1. januar 2015, men Finanstilsynet meddelte i oktober 2014, at denne harmonisering er udskudt til 1. januar Resultatet for kvartal 2014 Resultatet før skat udgjorde mio. DKK (2.354 mio. DKK). Fremgangen i resultatet kan henføres til et forbedret forsikringsresultat, mens investeringsresultatet var på et noget lavere niveau. Combined ratio blev forbedret til 84,5 (87,3), hvilket er sammensat af resultaterne af effektiviseringsprogrammet, engangseffekterne vedrørende norsk pensionsordning og hensættelse vedrørende overgang til ny it-driftsleverandør, samtidig med at der har været et højere niveau af vejr- og storskader. Tryg iværksatte 2. januar 2014 et tilbagekøb af egne aktier for mio. DKK. Ved udgangen af 3. kvartal 2014 var der tilbagekøbt aktier for et samlet beløb på 751 mio. DKK. Aktietilbagekøbet gennemføres frem mod slutningen af Udover de gennemførte tiltag fra effektiviseringsprogrammet er der gennemført en lang række kundeorienterede initiativer, og der er lanceret prisdifferentierede produkter på både det danske og norske marked. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

8 Privat Privat omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark og Norge. Salget foregår gennem callcentre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør 49 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat Det forsikringstekniske resultat for Privat blev forbedret til 445 mio. DKK (440 mio. DKK), og combined ratio udgjorde 80,8 (81,5). Resultatet er positivt påvirket af Trygs effektiviseringsprogram men negativt påvirket af skybruddene i 3. kvartal Præmier Bruttopræmieindtægterne steg med 0,5 % i lokal valuta (-2,9 %) og var påvirket af et lavere niveau af præmierabatter. Korrigeret for det lavere niveau af præmierabatter var præmieindtægten stort set uændret, og der har således også i 3. kvartal været en markant forbedret udviklingstrend. Salget og kundeudviklingen fortsætter den positive udvikling, og har i Norge resulteret i en positiv vækst i antal kunder. Prisdifferentierede produkter har fortsat en positiv effekt i form af højere salgsrater. Konverteringen af gamle produkter til de nye prisdifferentierede produkter fortsætter, og konverteringen forløber tilfredsstillende og har kun i begrænset omfang påvirket fastholdelsesprocenten. Herudover påvirkes præmieudviklingen i den danske del fortsat af et stort salg af mindre biler, som har en lavere risiko og dermed en lavere forsikringspris. Fastholdelsesprocenten var fortsat på et højt niveau og er i kvartalet forøget for den danske del af forretningen til 89,4 mod 89,2 i 2. kvartal I den norske del af Privat var fastholdelsesprocenten på 86,9 mod 87,0 i foregående kvartal. Hovedtal for Privat 3. kvt. 3. kvt kvartal kvartal Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta (%) 0,5-2,9 0,0-2,3-2,2 Bruttoerstatningsprocent 64,6 64,7 68,5 68,8 70,4 Nettogenforsikringsprocent 1,1 1,7-0,4 1,4 0,5 Skadeforløb i procent 65,7 66,4 68,1 70,2 70,9 Bruttoomkostningsprocent 15,1 15,1 14,3 15,3 15,1 Combined ratio 80,8 81,5 82,4 85,5 86,0 Combined ratio ekskl. afløb 85,3 84,0 87,0 88,9 89,3 Afløb f.e.r. i procent -4,5-2,5-4,6-3,4-3,3 Storskader f.e.r. i procent 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 Vejrskader f.e.r. i procent 2,4 0,4 2,5 1,6 3,2 6 Delårsrapport kvartal 2014 Tryg A/S

9 Distributionen er styrket i Privat, og der er i den forbindelse sket en udvidelse af antal franchiseforretninger med to yderligere i Norge. Dette har været medvirkende til en pæn forøgelse af salget i denne salgskanal. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten var 64,6 (64,7). Skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring, udgjorde 65,7 (66,4) og var blandt andet påvirket af skybruddet i Danmark, som påvirkede erstatningsprocenten med 2,4 procentpoint. Dette modsvares dog af et afløb, som er 2,0 procentpoint højere end samme periode Det underliggende skadeforløb blev forbedret med 0,7 procentpoint, hvilket kan henføres til resultatet af det igangværende effektiviseringsprogram. Der var et noget højere niveau af større villaskader end normalt i både Danmark og Norge, og korrigeret for dette var den underliggende forbedring i niveauet 1 procentpoint. Omkostninger Omkostningsprocenten for Privat udgjorde 15,1 (15,1), hvilket er et tilfredsstillende niveau, som er opnået samtidig med, at der er sket en udbygning af salgsressourcer. Tryg har stor fokus på at kunne kommunikere digitalt med kunderne, og andelen af kunder, som har aftale om digital kommunikation med Tryg, udgør henholdsvis 60 % og 70 % for Danmark og Norge. Andelen vil gradvis blive forøget, og vil også medføre, at omkostninger til papir og porto vil kunne reduceres væsentligt. I privatområdet er der endvidere foretaget en række tiltag, som blandt andet omfatter en større organisationsændring. Ændringerne forventes både at styrke Trygs position på partnerområderne, og vil samtidig gøre det muligt at reducere antallet af medarbejdere med Antallet af medarbejdere udgjorde 910 ved udgangen af kvartalet mod 908 ved udgangen af 2. kvartal 2014, hvilket skal ses i sammenhæng med nævnte udbygning af salgsressourcer. Resultat for kvartal 2014 Resultatet for kvartal udgjorde mio. DKK (1.049 mio. DKK), og combined ratio udgjorde 82,4 (85,5). Den positive udvikling kan dels henføres til engangseffekterne vedrørende norsk pensionsordning og ny it-leverandør samt Trygs effektiviseringsprogram. Herudover har der i forretningsområdet været mange kunderettede initiativer, samtidig med at der er lanceret flere nye prisdifferentierede produkter. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

10 Erhverv Erhverv omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder i Danmark og Norge. Salget foregår gennem eget salgskorps, mæglere, franchisetagere (Norge), kundecentre og gruppeaftaler. Forretningsområdet udgør 23 % af koncernens samlede præmieindtægter. kvartal, hvor reduktionen i præmieindtægt udgjorde 3,9 %. Dette afspejler især en forbedret salgsudvikling, som er opnået gennem mange aktiviteter. Aktiviteterne omfatter blandt andet salgsuddannelsesaktiviteter, flytning af beslutningskompetence tættere på kunden samt tættere opfølgning på aktiviteterne. Resultat Det forsikringstekniske resultat for Erhverv udgjorde 188 mio. DKK (230 mio. DKK), og combined ratio udgjorde 82,3 (79,0). Resultatet er påvirket af en markant forbedring af omkostningsprocenten og et højere niveau af stor- og vejrskader. Fastholdelsesprocenten viser en samlet forbedret udvikling, som er sammensat af en væsentlig forbedret udvikling i den norske del og en lille fremgang i den danske del. Prisdifferentiering har også en positiv effekt inden for Erhverv, som blandt andet har medført, at behovet for rabatgivning er reduceret væsentligt i de nye tariffer. Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK (1.075 mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til en reduktion i præmieindtægten på 1,6 %. Reduktionen i præmieindtægten afspejler en betydelig forbedret udviklingstrend fra foregående I forbindelse med ændringen af grænserne for kundebetjening mellem Industri og Erhverv er mæglersalgskanalen nu en del af erhvervsområdet. For at styrke relationerne til denne kanal er der påbegyndt en dialog med mæglerne for at sikre et effektivt samarbejde. Hovedtal for Erhverv 3. kvt. 3. kvt kvartal kvartal Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta (%) -1,6-4,7-3,3-3,5-2,9 Bruttoerstatningsprocent 63,9 56,0 66,7 65,5 67,5 Nettogenforsikringsprocent 0,9 3,5-1,5 1,1-0,7 Skadeforløb i procent 64,8 59,5 65,2 66,6 66,8 Bruttoomkostningsprocent 17,5 19,5 15,9 18,8 18,6 Combined ratio 82,3 79,0 81,1 85,4 85,4 Combined ratio ekskl. afløb 92,1 87,3 87,0 91,1 91,4 Afløb f.e.r. i procent -9,8-8,3-5,9-5,7-6,0 Storskader f.e.r. i procent 5,3 1,1 4,3 5,9 4,5 Vejrskader f.e.r. i procent 2,1-0,2 1,6 0,8 4,5 8 Delårsrapport kvartal 2014 Tryg A/S

11 Den tilkøbte fornyelsesret til Landbrugsporteføljen fra Codan i april er fuldt integreret i Trygs portefølje. Dette er et eksempel på, hvordan Tryg gennem en effektiv drift og dermed en lav omkostningsprocent kan opnå en god indtjening ved sådanne opkøb. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 63,9 (56,0), og skadeforløbet udgjorde 64,8 (59,5). Udviklingen i skadeforløbet kan henføres til et højere niveau af stor- og vejrskader som i mindre omfang modsvares af et højere niveau af afløbsgevinster. Herudover var niveauet af mellemstore skader også på et lidt højere niveau end samme periode i Skybruddene i 3. kvartal påvirkede kun Erhverv i mindre omfang, hvilket blandt andet kan henføres til de initiativer, som blev gennemført i forbindelse med skybruddet i juli I forlængelse af dette skybrud blev kunderne rådgivet, og der blev indført krav om, at genstande i kældre skulle være hævet mindst 40 cm over gulvet, ligesom selvrisikoen generelt blev hævet. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 17,5 (19,5), hvilket er en meget tilfredsstillende udvikling. Reduktionen af omkostningsniveauet er meget væsentligt for Erhverv for at styrke konkurrenceevnen og forbedre resultatet. Reduktion af omkostningsniveauet vil fortsat være et væsentligt fokusområde. Antallet af medarbejdere i Erhverv udgjorde 562 ved udgangen af 3. kvartal, hvilket var uændret i forhold til antallet ved udgangen af 2. kvartal. Resultat for kvartal 2014 Resultatet for kvartal udgjorde 605 mio. DKK (497 mio. DKK), og combined ratio udgjorde 81,1 (85,4). Forbedringen kan henføres til engangseffekterne i 2. kvartal vedrørende den norske pensionsordning og omkostninger vedrørende skift af it-leverandør samt effekten af Trygs effektiviseringsprogram. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

12 Industri Industri sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg i Danmark og Norge, Moderna i Sverige samt Tryg Garanti. Salget foregår både gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Herudover har Industri et samarbejde med AXA Group ved betjening af kunder med internationalt forsikringsbehov. Forretningsområdet udgør 21 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat Resultatet udgjorde 130 mio. DKK (42 mio. DKK), og combined ratio var på 87,5 (96,3). Resultatet er påvirket af et højt niveau af vejrskader samt et noget lavere storskade- og afløbsniveau. Det underliggende erstatningsniveau er væsentligt lavere end i samme periode 2013, hvilket i stort omfang kan henføres til, at der i dette kvartal har været en mindre andel af mellemstore skader. Præmier Præmieindtægten udgjorde 999 mio. DKK (1.025 mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til en vækst på 0,5 %. Den underliggende porteføljeudvikling er stort set uændret, og den positive udvikling skyldes hovedsageligt et lavere niveau af præmierabatter i forhold til samme periode Da præmieudviklingen i Industri kan på virkes væsentligt af tilgang og afgang af enkeltstående kunde forhold, er det væsentligste fokusområde i industri at sikre lønsomheden gennem korrekt prissætning og et tæt samarbejde med kunder og mæglere om skadeforebyggende initiativer. Som et led i dette, arbejder Industri i højere grad med en betjeningsmodel, der fungerer uafhængigt af, om kunden ønsker direkte service ring eller også har tilknyttet en mægler. Da specielt de største virksomheder ofte ønsker at kombinere Trygs direkte rådgivning og et samarbejde med en mægler er dette et væsentligt element i de aktiviteter, som er iværksat, efter det ændrede grænsesnit mod Erhverv fra begyndelsen af Hovedtal for Industri 3. kvt. 3. kvt kvartal kvartal Året Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta (%) 0,5-2,6 1,0-3,2-2,9 Bruttoerstatningsprocent 63,0 122,9 72,6 92,3 88,0 Nettogenforsikringsprocent 13,0-38,2 5,8-13,3-8,1 Skadeforløb i procent 76,0 84,7 78,4 79,0 79,9 Bruttoomkostningsprocent 11,5 11,6 11,2 11,7 11,8 Combined ratio 87,5 96,3 89,6 90,7 91,7 Combined ratio ekskl. afløb 94,9 104,8 98,2 100,2 100,7 Afløb f.e.r. i procent -7,4-8,5-8,6-9,5-9,0 Storskader f.e.r. i procent 2,6 6,9 7,5 5,0 4,7 Vejrskader f.e.r. i procent 5,8-1,0 3,0 1,5 2,5 10 Delårsrapport kvartal 2014 Tryg A/S

13 Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 63,0 (122,9), mens skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring, udgjorde 76,0 (84,7). Det høje bruttoerstatningsniveau i 3. kvartal 2013 skyldtes en enkeltstående stor garantiskade, som imidlertid i stort omfang blev dækket af genforsikring. Storskader for egen regning var med 2,6 (6,9) på et lavt niveau i 3. kvartal Vejrskader udgjorde 5,8 (-1,0) og vedrører hovedsageligt skybruddet i Danmark i slutningen af august, men også den svenske del af Industri blev ramt af skader i Sydsverige. I forbindelse med skybruddet var det positivt, at de skadeforebyggende tiltag, som blev iværksat efter det store skybrud i 2011, i flere tilfælde viste sig at have en effekt. Blandt andet ledte dette til medieomtale af Trygs samarbejde med Tivoli, der som følge af de skadeforebyggende tiltag var væsentligt bedre forberedt på at håndtere skybruddet. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 11,5 (11,6), hvilket er en tilfredsstillende forbedring som følger den udvikling, som er set i løbet af året. Antallet af medarbejdere i Industri blev reduceret med 10 og udgjorde 285 ved udgangen af 3. kvartal Resultat for kvartal 2014 Resultatet for kvartal 2014 udgjorde 329 mio. DKK (299 mio. DKK) og combined ratio 89,6 (90,7). Forbedringen er en kombination af et lavere omkostningsniveau som følge af engangseffekterne i 2. kvartal vedrørende den norske pensionsordning og it-omkostninger i forbindelse med overgang til ny it-aftale. Herudover har niveauet af især mellemstore skader været på et lavt niveau. Tryg A/S Delårsrapport kvartal

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 19. april 2012

Velkommen til Trygs generalforsamling. 19. april 2012 Velkommen til Trygs generalforsamling 19. april 2012 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2013

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2013 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 B o r n h o l m s B R A N D f o r s i k r i n g A / S C V R n r. 1 5 4 6 5 9 7 2 T o r n e g a d e 8 3 7 0 0 R ø n n e w w w. b o r n h o l m s b r a n d. d k i n f o @ b o

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 PFA HOLDING HALVÅRSRAPPORT Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) 1. halvår 1. halvår Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 14.657 12.202 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 506

Læs mere