Delplan for Administrationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delplan for Administrationen"

Transkript

1 Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013

2 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan Indledning Formål Afdelingernes opgaver Ansvar Gyldighedsområde for Delplan for Administrationen Generelle bestemmelser for afdelingernes personale Ajourføring af Delplan for Administrationen Afprøvning af Delplan for Administrationen Aktivering af afdelingernes ledelse Alarmering af nøglepersoner m.f Støttefunktioner Mødeafholdelse Stabslokaliteter Afløsning Øvrige forhold Håndtering af informationer om krisen Informationspolitikken Intern informationspolitik Ekstern informationspolitik Koordinering af de enkelte afdelingers personel Fremgangsmåde ved omfordeling af personel Den operative indsats Afdelingernes opgave er: Opbygning af handlingsplanen Beskrivelse af udvalgte risikohændelser/indsatsplaner Trusler / Vold mod ansatte...13 IT relaterede hændelser...16 Bombetrussel...19 Brand / Genhusning...22 Læk af fortrolige oplysninger Bilag Bilag 1 - Telefon- og kontaktliste...27 Bilag 2 Dagsorden for stabsmøder...24 Bilag 3 Situationsrapport...29 Bilag 4 - Logbog...28 Bilag 5 Krisestabenes organisering...31 Sidst revideret Side 2 af 31

3 nen Delplan for Administratio- Forord Denne delplan er en samlet delplan for afdelingerne Personale og Organisation, Økonomi og Teknisk Afdeling i Hedensted Kommune. Delplanen er en del af kommunens samlede beredskabsplan. Delplanen kaldes Delplan for Administrationen. Delplanen er en rammeplan, der skal kunne benyttes i ekstraordinære situationer. Derfor skal planen være bekendt af samtlige medarbejder i de nævnte afdelinger. Delplanen tager som udgangspunkt højde for de hændelser, der mere eller mindre uvarslet kan indtræffe i hverdagen, f.eks. brand. Til delplanen er der knyttet nogle operative indsatsplaner og actioncards, der sammen med bilag beskriver hvordan personalet skal håndtere en ekstraordinær situation. Delplanen angiver hvordan: Afdelingerne aktiveres samt hvordan driften varetages Informationer skal håndteres Afdelingernes ressourcer koordineres Intern og ekstern kommunikation varetages Afdelingerne prioriterer den operative indsats Delplanen indeholder desuden: Oversigt over de operative indsatsplaner, der er udarbejdet af afdelingerne. Aktuelle bilag for afdelingerne. Planen som helhed vil blive gjort tilgængelig på Hedensted Kommunes intranet. Jesper Thyrring Møller Kommunaldirektør samt chef for Personale og Organisation Sidst revideret Side 3 af 31

4 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan Udover kommunens generelle beredskabsplan er planen underinddelt i delplaner for kommunens forskellige afdelinger. Disse er opbygget efter samme princip som den generelle del. Delplanerne indeholder alle indsatsplaner, der er hjælpemidlerne til de udvalgte hændelser, som kommunen vurderer, kan skabe kritiske situationer. Indsatsplanerne indeholder procedurer for genopretning af en krisesituation til normal drift. Derudover er der operative planer, der kan være actioncards, instrukser, lokale brand- og evakueringsplaner, mødeplaner mm. Disse planer beskriver tiltag, der hurtigt skal iværksættes i forbindelse med et akut uheld, ulykke eller en krisesituation. Det er med andre ord førsteindsatsen og hjælpemiddelet til at igangsætte de næste faser. Disse planer er typisk bilag til en del- eller indsatsplan for en afdeling. Det er eksempelvis de første vigtige tiltag ifm. pandemisk influenza, forurening af drikkevandet etc. Operative planer kan også være lokale brand- og evakueringsplaner på skoler, plejehjem og øvrige institutioner. Kommunens Generelle Beredskabsplan Indledning 1 Aktivering af krisestaben 2 Informationshåndtering 3 Koordination 4 Krisekommunikation Oversigt over delplaner mv. Bilag til den generelle plan Instrukser Skabeloner Formularer Lister Delplan Redningsberedskabet Delplan Sundhedsberedskabsplanen Delplan Administrationen Operative plan 1 Bombetrussel Operative plan 2 Vold/trusler Operative plan 3 Brand/Genhusning Instrukser Skabeloner Formularer Lister Skematisk visning af kommunens samlede beredskabsplan Sidst revideret Side 4 af 31

5 1. Indledning 1.1 Formål Denne samlede delplan for afdelingerne Personale og Organisation, Økonomi og Teknisk afdeling har sammen med interne oversigter og operative indsatsplaner mv. det formål, at skabe forudsætning for, at løsningen af afdelingernes beredskabsopgaver kan løses rationelt. Planlægningen og indsatsen skal specielt rettes mod: at sikre, at afdelingerne kan opretholde sine daglige opgaver i ekstraordinære hændelser. at sikre, at de nødvendige materielle og personelmæssige ressourcer er til rådighed. at kunne iværksætte en alarmering af afdelingens nøglepersoner. at kunne påbegynde en indsats til at begrænse og afhjælpe personskader ved ulykker og kritiske hændelser. at prioritere de opgaver der skal varetages af afdelingerne og koordinere de ressourcer der er til rådighed. at kunne orientere kommunens krisestab om den aktuelle situation, samt medvirke til løsning af kommunens samlede beredskabsopgaver. Beredskabsplanlægning er en løbende proces, der i størst mulig udstrækning bør indgå i daglig arbejdsrutine på alle niveauer. 1.2 Afdelingernes opgaver Det er afdelingernes opgave, så længe som muligt, at videreføre de normale samfundsfunktioner eller retablere disse efter ulykker og kritiske hændelser. I det omfang det er nødvendigt, må visse opgaver, efter ledelsens nærmere bestemmelser, udskydes eller suspenderes for at de til rådighed værende ressourcer kan anvendes på livsvigtige eller højere prioriterede opgaver. Udover de normale opgaver vil situationen kunne medføre, at afdelingerne pålægges uvante opgaver som led i kommunens samlede beredskabsopbygning. Alle kommunens medarbejdere har en beredskabspligt. I henhold til beredskabslovens 57 skal alle offentlige ansatte, samt ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner, udføre de opgaver indenfor redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem. Dvs. at medarbejderne er forpligtiget til at deltage i den civile sektors beredskab. Dette kan betyde, at der i en beredskabssituation kan foretages omlægninger og udvidelser af den enkelte medarbejders arbejdstid m.v. i det omfang, det er nødvendigt. 1.3 Ansvar Chefen for Personale og Organisation er ansvarlig for at denne delplan med tilhørende operative indsatsplaner, instrukser og bilag til afdelingernes interne brug holdes ajour. Delplanen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunale valgperiode sammenfaldende med revision af kommunens samlede beredskabsplan. Beredskabsplanen er opbygget ud fra følgende principper: Sektoransvarsprincippet indebærer, at den myndighed eller organisation, der har ansvaret for et område, også har ansvaret ved ekstraordinære hændelser som fx stør- Sidst revideret Side 5 af 31

6 re ulykker og hændelser. Som led i sektoransvaret er det derfor de enkelte myndigheders opgave, at vurdere de beredskabsmæssige konsekvenser af egne foranstaltninger og at koordinere deres beredskabsplanlægning med andre myndigheder og organisationer. Lighedsprincippet indebærer, at en myndighed/virksomhed anvender samme organisation i en given ulykkessituation, som den pågældende myndighed/virksomhed anvender til daglig. Princippet om nærhed indebærer, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt og dermed på det organisatoriske niveau, som er i tættest kontakt med borgerne. 1.4 Gyldighedsområde for Delplan for Administrationen Delplanen er gældende for alle de ansatte i Personale og Organisation, Økonomi og Teknisk afdeling. 1.5 Generelle bestemmelser for afdelingernes personale I forbindelse med en beredskabssituation skal afdelingschefer m.fl. foretage den fornødne orientering og instruktion af personale. De ansvarlige for udarbejdelse og ajourføring af gældende bilag mv. skal sikre sig, at disse er ajourførte. Der foretages en opgørelse over, hvilke personelmæssige ressourcer der er til rådighed. Der træffes aftaler vedrørende fremskaffelse af eventuelle manglende ressourcer. 1.6 Ajourføring af Delplan for Administrationen Delplanen for Administrationen holdes ajourført af Personale og Organisation. Chefen for Personale og Organisation skal sikre sig, at delplanen holdes ajourført eller revideres når: Lovgivningen stiller krav om det. Der er indikationer på, at trusselsbilledet forandrer sig væsentligt. Erfaringer fra hændelser, øvelser eller risiko- og sårbarhedsanalyse tilsiger det. Ændring af afdelingernes organisation eller ansvarsområder ændres. Mindst en gang i hver valgperiode skal delplanen sammen med den samlede beredskabsplan revideres af kommunalbestyrelsen. Ændringer og tilføjelser til delplan for Administrationen operative indsatsplaner mv. indsendes til redningsberedskabet, der herefter vil sikre at en ajourføring finder sted. Denne delplan for Administrationen er sidst blevet ajourført den: Afprøvning af Delplan for Administrationen Kurser og øvelser planlægges og afholdes efter behov som interne forløb, f.eks. kurser i konflikthåndtering og førstehjælp. Redningsberedskabet vil tilstræbe, at der hvert andet år afholdes en krisestyringsøvelse, hvor et eller flere specifikke scenarier afprøves, og hvor de berørte afdelinger deltager på ledelsesniveau. Det tilstræbes, at der en gang årligt if. med kontrol og ajourføring af delplanens alarmeringsinstrukser og telefonlister foretages en alarmeringsøvelse af nøglepersoner ved de forskellige afdelinger. Sidst revideret Side 6 af 31

7 2. Aktivering af afdelingernes ledelse Følgende kan beslutte at indsætte alarmering af de enkelte afdelinger: Byrådet Borgmesteren eller viceborgmesteren Kommunaldirektøren eller vicekommunaldirektøren Chefen for den pågældende afdeling eller dennes stedfortræder. De normale ledelses- og samarbejdsrelationer bevares i videst mulig omfang. 2.1 Alarmering af nøglepersoner m.f. Chefen for den pågældende afdeling eller en stedfortræder, iværksætter alarmeringen af afdelingens medarbejdere og øvrige nøglepersoner. Se endvidere Bilag 1 Telefon- og kontaktliste. Ved nøglepersoner forstås ledere og andre medarbejdere, der er nødvendige for at iværksætte aktuelle beredskabsforanstaltninger. Krisestaben for Administrationen består af: Chefen for Personale og Organisation Beredskabschefen(Formand) Øvrige Sekretariat(Administrative medarbejdere i Personale og Organisation) Når det alarmerede personale er mødt, gives en foreløbig information om situationen og opgaver. Det politiske niveau i kommunen(borgmesteren) holdes orienteret om situationen Støttefunktioner Til støtte for krisestaben etableres der et sekretariat hvis opgaver bl.a. er: at føre log, se Bilag 4 - Logbog. at holde tæt kontakt med krisestaben. at formidle de beslutninger, som ledelsen træffer. i øvrigt at bistå ledelsen med praktisk og administrativ støtte efter behov. Lederen af sekretariat leder de opgaver, der delegeres til sekretariatet Mødeafholdelse Der afholdes møder i henhold til den aktuelle situation, dog mindst således at en situationsrapport kan afgives til krisestaben en gang i døgnet. Se Bilag 2 Dagsorden for krisestaben og Bilag 3 Situationsrapport Stabslokaliteter Ledelsen kan udøve sin funktion fra mødelokaler på rådhusene Afløsning Det tilstræbes at leder og afløser for lederen ikke er på vagt samtidig. I forbindelse med afløsning, skal der afgives en briefing over status Øvrige forhold Det må påregnes, at vagter kan blive af betydelig længere varighed end normalt. Sidst revideret Side 7 af 31

8 nen Delplan for Administratio- Sidst revideret Side 8 af 31

9 3. Håndtering af informationer om krisen 3.1. Informationspolitikken I forbindelse med alm. forekommende uregelmæssigheder varetages informationerne af den afdeling, hvor under uregelmæssigheden henhører. I forbindelse med større indsatser varetages generelle informationer til pressen af kommunens udpegede person, informationerne koordineres dog først med politiet Intern informationspolitik Interne informationer varetages at den enkelte afdelingschef. Personalet holdes informeret om situationen ved periodisk orientering enten i form af en rundsendt situationsmeldinger eller ved en mundtlig orientering Ekstern informationspolitik Generelle informationer til kommunens borgere varetages af den i situationen udpegede person. Sidst revideret Side 9 af 31

10 nen Delplan for Administratio- 4. Koordinering af de enkelte afdelingers personel Ledelsen koordinerer afdelingens samlede personel. I den forbindelse kan eventuelle omrokeringer af personale blive aktuelt. Ligeledes kan der blive tale om midlertidig lukning af afdelinger mv Fremgangsmåde ved omfordeling af personel Ledelsen koordinerer en evt. omfordeling af personelressourcer indenfor den enkelte afdeling. Alternativt kan øvrige afdelinger inddrages. Sidst revideret Side 10 af 31

11 5. Den operative indsats 5.1. Afdelingernes opgave er: hurtigst muligt at skaffe sig et overblik over hvilke akutte opgaver der foreligger. at udarbejde og iværksætte en handlingsplan for at imødegå de akutte opgaver. at udarbejde en fremsigtet handlingsplan for imødegåelse af kommende opgaver. at sørge for at afdelingens samlede ressourcer bliver udnyttet optimalt og hvis nødvendigt at skaffe eksterne ressourcer. at samordne og koordinere på alle niveauer. at give krisestaben rettidige informere om forhold, der er gældende for den pågældende afdeling. at give krisestaben oplysninger og råd om forhold, der vedrører afdelingens områder. at sikre at de af kommunens borgere, der er afhængig af hjælp fra den pågældende afdeling er bekendte med situationen Opbygning af handlingsplanen hvilke akutte opgaver skal der først tages hånd om? hvem varetager opgaverne og med hvilket mandat? hvem indgår i løsningen af opgaverne? skal der ske en tilpasning for at gennemføre en tilfredsstillende løsning af opgaverne? hvor meget mandskab og materiel er der behov for til løsningen af opgaverne, hvor og hvornår skal den enkelte opgave påbegyndes, og hvem skal gøre hvad? hvordan skal opgaverne konkret løses? kræves der nogen koordinering evt. med andre afdelinger? Sidst revideret Side 11 af 31

12 Sandsynlighed Delplan for Administrationen 6. Beskrivelse af udvalgte risikohændelser/indsatsplaner Delplan for Administrationen er bl.a. udarbejdet på baggrund af en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse. Det overordnede formål med en risiko- og sårbarhedsvurdering er at skabe grundlag for en målrettet og prioriteret beredskabsplanlægning. Formålet er, at afdække meget sandsynlige og særligt sårbare indsatsområder med store konsekvenser som grundlag for den videre udarbejdelse af lokale handleplaner (actioncard). Risici-matrix Meget sandsynlig Trusler Overvejende sandsynlig Sandsynlig Svigt i IT Brand/vand IT-sikkerhed -nedbrud I serverrum Læk af fortrolige oplysninger Vold Overvejende usandsynlig Meget usandsynlig Bombetrussel Brand/genhus - Ning Begrænsede konsekvenser Moderate konsekvenser Alvorlige konsekvenser Meget alvorlige konsekvenser Kritiske konsekvenser Konsekvenser Hændelser: Trusler/Vold mod ansatte IT-relaterede hændelser: IT-nedbrud / Svigt i IT-sikkerhed / Brand/vand i serverrum Bombetrussel Brand/genhusning Læk af fortrolige oplysninger Sidst revideret Side 12 af 31

13 Trusler / Vold mod ansatte Situation En situation hvor en borger eller anden person virker truende overfor en af kommunens ansatte, eller udøver vold. Ved vold forstås enhver form for fysiske eller psykiske overgreb mod en medarbejder. Psykisk vold forekommer i form af truende adfærd, verbale trusler overfor medarbejderen eller pårørende, krænkelser, systematisk fornedrelse, ydmygelser, chikane eller lignende. Fysisk vold består i alle typer konkrete overgreb mod en medarbejder, såsom slag, spark, bid, knivstik, kvælningsforsøg og lignende. I kommunens afdelinger der beskæftiger sig med borgerkontakt er man meget opmærksom på problemet, da det jævnligt opstår, dog oftest af mildere karakter. I flere afdelinger har man i den forbindelse udarbejdet et ambulancebrev/akutbrev for hver medarbejder med kontaktoplysninger på nærmest pårørende. Nyansatte der beskæftiger sig med borgerkontakt skal informeres om denne beredskabsplan via egen leder. Aktivering af krisestaben/ledelsen kommandovej Forebyggende indsats Nærmeste leder bliver kontaktet og informeret om situationen med henblik på at iværksætte krisehjælp til berørte medarbejdere. For at forebygge trusler og vold er det nødvendigt at forstå årsagerne til situationens opståen. Nogle typer vold har primært rod i det enkelte menneske. Det er vigtigt at kunne læse situationen og forstå de signaler, modparten sender gennem sit kropssprog og sine ord. Derfor er det vigtigt, at alle medarbejdere der har borgerkontakt gennegår kurser i konflikthåndtering for bedre at kunne afværge en konfliktsituation, og også for at kunne forudse og undgå en konfliktsituation. F.eks. kan man aftale at være to personer ved en samtale med en borger, som man ved er let at opilde og hvor der er en risiko for, at en truende situation kan opstå. Sidst revideret Side 13 af 31

14 Actioncard Under konflikten Ved telefonisk trussel: Forholde sig i ro, bevar overblikket Hvis muligt, stil om til nærmeste leder eller afslut samtalen. Ved trussel eller vold ved borgerens fysiske tilstedeværelse: Bevar overblikket, udvis ro, vær ærlig. Vurdér adfærd og trussel. Læs signaler udfra vredens/aggressionens udvikling. Skab rolige omgivelser, reducér lys, lyde og flyt evt. konflikten til et andet rum. Få borgeren til at sidde ned. Vær accepterende i din tilgang, men ikke grænseløs. Rejs ikke nye problemstillinger, lad gamle konflikter hvile. Undgå tab/vind situationer. Bliv i overfladen af det vanskelige, forstå, respektér og anerkend også når han/hun er vred. Tænk på dit ansvar, optræden og din stemmeføring. Forsøge at trække sig ud af konflikten, hvis det er muligt, så situationen ikke tilspidses yderligere. Forsøg at tilkalde hjælp fra kollegaer eller nærmeste leder. Acceptér at en anden overtager konflikten at flytte fokus kan være en fordel og konflikten kan være blevet personlig. Som kollega har du pligt til: være opmærksom, vise din tilstedeværelse, se hvad der sker, træde til eller tilkalde anden hjælp, få fat i lederen. Leder/Chef skal tage ansvar, træde i karakter og den der tager over ved truende borgere. Desuden er det lederen der følger op på episoden. Kollegaer eller nærmeste leder tilkalder politiet ved konkret fysisk vold, trusler på livet, brug af eller trusler med våben også i forhold til eventuel senere erstatningskrav til skadelidte. Hvis en medarbejdere bliver udsat for røveri, skal medarbejderen straks udlevere pengene, og ikke forsøge at gøre modstand. Efter konflikten Lige efter en episode er sket, skal skadelidte tale situationen igennem med en kollega (dem der har været tilstede). Lederen følger op, så snart han/hun får kendskab til episoden. Lederen vurderer i samråd med skadelidte, om det er nødvendigt at kontakte pårørende specielt ved grove krænkelser. Skadelidte skal have tilbud om akut krisehjælp via kommunens krisekorpstilbud eller psykologsamtaler (bestilles Sidst revideret Side 14 af 31

15 via nærmeste leder eller HR-afdelingen). Oplysninger om Akut kriseplanen samt psykologsamtaler. Link: https://intranet.hedensted.dk/lib/file.aspx?fileid=69030&t arget=blank Lederen (daglig leder) sørger for eventuel anmeldelse til politiet efter de givne retningslinjer. Sikkerhedsgruppen (sikkerhedsrepræsentanten) sørger for, efter behov, at episoden bliver anmeldt som en arbejdsskade (krav ved fravær > 1 dag). Hvis skadelidte har brug for at køre hjem efter episoden, så sørg så vidt muligt for at der er nogen hjemme. Tilbyd at ringe til personen om aftenen. Kollega/leder skal holde kontakt til skadelidte (både hvis han/hun er sygemeldt eller fortsætter på arbejde). Hvis det er kollega, der holder kontakt/ holder øje med skadelidte, er det hendes/hans opgave at kontakte leder, hvis der er behov for det. Der kan benyttes interne registreringsskema afhængig af hvor tit afdelingen oplever krænkelser. Samt hvis nogle borgere begynder at chikanere medarbejdere i længere perioder. Lederen skal overveje: Skal der ydes psykologhjælp? Hvornår og hvordan skal handleplanen følges op og evalueres? Hvornår er den kriseramte klar til - o Normalt arbejde? o Mindre belastet arbejde? o At tage ansvar for daglige arbejdsopgaver, borgerne/kunderne og sig selv? o At klare krisesituationer? o At have overblik? o Møde kollegaer/ borgerne/kunderne? o At møde krænkeren? Sidst revideret Side 15 af 31

16 nen Delplan for Administratio- IT relaterede hændelser Situation IT-afdelingens kritiske funktioner er at beskytte lagring/back-up af data samt opretholde IT-systemet i forhold til ældreområdet, som er afhængig af netværksforbindelsen for at kunne opretholde deres kritiske funktioner(bl.a. medicinering). Der henvises i øvrigt til den IT-beredskabsplan der er lavet for Senior Service. Hændelser der kan true de kritiske funktioner kan være: IT-nedbrud: Kommunens IT-systemer bryder ned, pga. skader på serveren, strømsvigt, terrorhandlinger eller lignende der kan true opretholdelsen af IT-systemet. Svigt i IT sikkerhed Der er sket et svigt i IT-sikkerheden på baggrund af virus, hacking, politisk motiverede angreb eller lignende der kan true IT-sikkerheden. Brand/vand i serverrum: Serverrummet der er beliggende i et kælderrum vil være sårbart i forbindelse med en oversvømmelse eller en brand. Aktivering af IT afdelingen - kommandovej Forebyggende indsats IT-afdelingen får melding om problemet via egne medarbejdere eller kommunens øvrige medarbejdere. IT chefen iværksætter løsning af problemet. Alle medarbejdere skal have kendskab til og arbejde i overensstemmelse med - IT-afdelingens IT sikkerhedspolitik og relaterede regler. Endvidere er der tilrettelagt en række tiltag, som skal medvirke til, at der er en sikkerhedsorienteret kultur og en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor der lægges vægt på reel sikkerhed frem for formel sikkerhed. Der foretages back-up af data én gang i døgnet, på bånd samt 2 bokse en placeret på Hedensted rådhus og en placeret på Hedensted skole. På Hedensted skole er der etableret en boks, hvortil der tages backup af alle data en gang i døgnet i tilfælde af, at backup på rådhuset fejler. Derudover er der begrænset serverkapacitet på skolen, som kan sættes i drift med de mest kritiske livstruende funktioner som seniorservice journal. Det er muligt at opkoble nødarbejdspladser til serveren, til akutte og livstruende funktioner bl.a. inden for Senior Service området. De fysiske installationer skal sikres mod uautoriseret adgang, ulykker, hærværk, tyveri og forsyningssvigt. Serverrummet: Sidst revideret Side 16 af 31

17 Serverrummet er udformet således, at det kun er muligt at opnå adgang via autoriserede adgangsveje og rummet er udstyret med de fornødne tekniske installationer: El-tilførsel i tilstrækkelige mængder - opdelt på flere grupper Dedikeret batteribaseret nødstrømsanlæg samt nødstrømsgenerator Køleanlæg med termostatstyring Automatisk brandslukningsanlæg Serverrummet er tyverisikret og der er etableret indbrudsalarmer. Alarmsystemer: Der er etableret tilstrækkelige alarmforanstaltninger således, at eventuelle uregelmæssigheder alarmeres til de ansvarlige: Der er etableret alarm til registrering af indbrud samt indbrudsforsøg Der er etableret alarm til registrering af brand og røg Der er alarm på nødstrømsanlæg således, at administrator adviseres ved strømudfald Der er alarm til registrering af temperaturer over en fastsat grænseværdi Der er systemalarmer ved kritiske systemmæssige grænseværdier Alle alarmer går til døgnbemandet funktion. Krydsfelter: Krydsfelter er placeret i dedikerede rum eller skabe, som er udstyret med de fornødne tekniske installationer og er utilgængelige for uvedkommende. Der er etableret procedurer som sikrer, at det kun er autoriserede medarbejdere, der har adgang til krydsfelter. De ansvarlige medarbejdere skal altid sikre, at de nævnte rum eller skabe holdes forsvarligt aflåst. Der er etableret tilstrækkelige alarmforanstaltninger således, at eventuelle uregelmæssigheder alarmeres til de ansvarlige. Ved Virus Opdatering af kommunens antivirusprogram varetages af ITafdelingen, som også foretager tilretning og distribuering. IT-afdelingen har et eksternt firma til at scanne netværket for sårbarheder, og som alarmerer IT-afdelingen i tilfælde deraf. Der henvises i øvrigt til IT-afdelingens IT sikkerhedspolitik for yderligere informationer. Actioncard IT chefen iværksætter løsning af problemet gennem egne medarbejdere. Ved problemer inden for Senior Service området kontaktes Sidst revideret Side 17 af 31

18 nen Delplan for Administratio- Netværksadministratoren og IT projektlederen inden for Senior Service. Der gives information vedrørende nedbrud eller virus til medarbejderne på netværket via intranettet, eller telefon. Eksterne leverandører kontaktes for at afhjælpe relaterede IT-problemer i egne ansvarsområder. Sidst revideret Side 18 af 31

19 nen Delplan for Administratio- Bombetrussel Situation Aktivering af krisestaben/ledelsen - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard En person ringer ind til et af rådhusene eller andet kommunalt kontor med en bombetrussel, hvilket medfører at medarbejdere og borgere i lokaliteten skal evakueres. Afdelingslederen/-chefen har ansvaret for at borgmesteren bliver orienteret om situationen, og for at en evt. krisehjælp til berørte medarbejdere bliver iværksat. Krisestaben for Administrationen vil blive aktiveret af Redningsberedskabet med henblik på at iværksætte og koordinere en eventuel genhusning af medarbejderne. Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at medarbejdere i administrative bygninger er bekendt med den instruks, der skal udføres i forbindelse med en bombetrussel, da alle ansatte kan blive kontaktet vedrørende en bombetrussel. Desuden er det vigtigt, at alle medarbejderne jævnligt deltager i evakueringsøvelser. Hvis en person indleverer en bombetrussel til omstillingen eller anden telefon i bygningen, forsøges om muligt at viderestille til afdelingslederen/-chefen. Fastholdes truslen, skal den der taler med den der truer: 1. Bevare roen og undgå panik 2. Være rolig og adlydende 3. Afbryd ikke personen, der har ringet 4. Hold så vidt muligt samtalen i gang. Forsøg at trække tiden, spørg igen. 5. Prøve at få oplyst(se nedenstående Huskeseddel ): a. hvordan - skal bomben springe b. hvor - er den placeret c. hvordan - ser den ud? er det en taske, bærepose, pakke, andet? d. hvorfor - gør du det? (evt. navn på gruppe, synspunkter) 6. Få evt. en anden til at lytte med, da man måske er den eneste der har kontakt med gerningsmanden. 7. Alarmere husets brugere og ring til alarmcentralen 112. Det er vigtigt, at der informeres hurtigt til afdelingslederen/-chefen og til omstillingen, og at disse informeres løbende. Afdelingslederen/-chefen har ansvaret for at både borgmester og kommunaldirektør holdes orienteret om situationen. Det skal i lokaliteten aftales hvem der har ansvaret for at lede slagets gang ved en bombetrussel og en efterfølgende evakuering. Denne ledelsesperson skal sikre, at de personer som kan være i fare, hurtigt kommer ud af bygningerne og samles i sikker afstand. Alle medarbejdere samles kontorvis på aftalte samlingsplads(hvis der i lokalitetens er udarbejdet en lokal evakueringsplan, henvises til denne). Sidst revideret Side 19 af 31

20 Afdelingslederen/-chefen tjekker, at alle kontorets medarbejdere er til stede på samlingspladsen. Er dette ikke tilfældet, informeres redningsmandskabet. Alle medarbejdere skal forblive på samlingspladsen, indtil der er truffet aftale med afdelingslederen/-chefen om enten at vende tilbage til bygningen eller at gå hjem. Medarbejderne må først vende tilbage til bygningen når afdelingslederen/-chefen - efter aftale fra redningsmandskabet eller politiet - giver tilladelse hertil. Krisehjælp kan blive aktuel selvom folk umiddelbart virker afklarede. Opgaver for afdelingslederen/-chefen: Iværksætte evt. krisehjælp til ansatte, borgere og andre berørte personer. Det regionale sundhedsvæsen eller Akut Medicinsk Koordination vil, afhængig af situationens omfang, umiddelbart sørge for, at denne tilbydes, evt. i et samarbejde med Hedensted Kommune der stiller psykologhjælp til rådighed for kommunens ansatte. Træffe beslutning om hvem man kan kontakte, hvis man ønsker information om hændelsen. Udarbejde pressemeddelelse og lægge den på hjemmesiden. Træffe beslutning om hvem der må udtale sig til pressen, og om hvad. Ved bombetrussel og efterfølgende ødelæggelse på kommunens administrationsbygninger som kræver genhusning af bygningens medarbejdere, henvises til Brand/Genhusning. Sidst revideret Side 20 af 31

21 nen Delplan for Administratio- Huskeseddel ved telefonbombe Dato: Klokkeslæt: Modtaget af: Ordret ordlyd af trussel: Spørgsmål: Hvornår skal den sprænge? Hvor er den anbragt? Hvordan ser den ud? Hvorfor gør du det? Hvem er du? Stil mange spørgsmål for at konstatere truslens troværdighed. Bed vedkommende gentage så mange gange som muligt (undskyld f.eks. med dårlig forbindelse). Vær opmærksom på følgende: Baggrundsstøj m.m.: Musik Børn Fly Tale Skrivemaskine Trafik Maskiner - Andet Stemmen i telefonen: Mand Kvinde Barn Alder: Speciel stemme: Beruset: Accent: Andet: Sidst revideret Side 21 af 31

22 Brand / Genhusning Situation Aktivering af krisestaben/ledelsen - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard Der opstår en brand i et af de administrative huse, hvilket medfører at medarbejdere og borgere i lokaliteten skal evakueres. Hvis lokaliteten eller dele heraf efterfølgende er i en sådan tilstand at den ikke umiddelbart kan benyttes, skal medarbejderne genhuses. Krisestaben for Administrationen vil blive aktiveret af Redningsberedskabet med henblik på at iværksætte og koordinere en eventuel genhusning af medarbejderne. Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at medarbejdere i de enkelte administrationsbygninger jævnligt deltager i brand- og evakueringsøvelser, samt undervisning i hvordan en brand håndteres. Desuden skal der i administrationsbygningerne være fokus på at reglerne om brandforanstaltninger overholdes, bl.a. at brandslukningsmateriel er synligt og tilgængeligt. Overordnet brandinstruks: Hedensted Rådhus er tilknyttet ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg). Ved ABA overføres alarmen automatisk til Brand og Redning. Hvis dette ikke sker, alarmerer personalet Brand og Redning via tlf (Hvis der i lokalitetens er udarbejdet en lokal evakueringsplan, henvises til denne). Det er nærmeste leder, der sammen med brandvæsen og evt. politi leder indsatsen i den aktuelle situation. Eksempel på brandinstruks 1. Alarmér brandvæsenet. På Hedensted Rådhus ved tryk på alarmen tryk brandalarm, hvis anlægget ikke allerede er gået i gang. Såfremt der ringes 112 husk da opgive nøjagtig adresse og mest hensigtsmæssig indkørsel til stedet. En person tager imod brandvæsenet. 2. Forsøg straks at få medarbejdere og eventuelle borgere ud af rummet, hvor det brænder. Hvis det ikke er muligt, begrænses branden ved at lukke vinduer og døre. 3. Evakuer truede medarbejdere og eventuelle borgere til nærmeste sikre opholdssted. 4. Såfremt forsøg på selv at slukke ilden må opgives, lukkes døre og vinduer til det brændende rum. Medarbejdere og eventuelle borgerne evakueres om nødvendigt og om muligt ud i det fri eller til nærmeste bygning. 5. Sørg for at brandvæsenet straks ved ankomsten underrettes om evt. personer, der ikke er kommet i sikkerhed, samt om hvor det brænder og brandens omfang. 6. Nærmeste ledelse kontaktes med henblik på debriefing af de involverede medarbejdere, kriseforebyggelse og/eller behandling samt pressekontakt m.v. 7. Undgå panik optræd myndigt og sørg for, at medar- Sidst revideret Side 22 af 31

23 nen Delplan for Administratio- bejdere og eventuelle borgere beroliges. Alle medarbejdere samles kontorvis på aftalte samlingsplads. Nærmeste leder/-e tjekker, at alle kontorets medarbejdere er til stede på samlingspladsen. Er dette ikke tilfældet informeres redningsmandskabet. Alle medarbejdere skal forblive på samlingspladsen ind til der er truffet aftale med nærmeste leder/-e om enten at vende tilbage til bygningen eller at gå hjem. Medarbejderne må først vende tilbage til bygningen når nærmeste leder/-e - efter aftale fra redningsmandskabet eller politiet - giver tilladelse hertil. Genhusning: Ved behov for genhusning efter en brand planlægger krisestaben for Administrationen hvordan genhusningen skal finde sted. Der kan være tale om flere former for genhusning. Genhusning i få dage Når skaderne efter en brand er mindre omfattende, og de normale lokaliteter eller dele deraf kan etableres igen efter få dage. Ledelsen af de berørte afdelinger/medarbejdere vurderer om der er behov for at oprette et midlertidigt arbejdssted og besøgssted for borgere, om de berørte medarbejdere midlertidigt skal flyttes til andre kontorer eller om de berørte medarbejdere kan hjemsendes indtil arbejdsstedet er genetableret. Genhusning i en længere periode Når skaderne efter en brand har været så omfattende, at de normale lokaliteter kræver længere tid at genetablere, skal de berørte medarbejdere genhuses. Nogle funktioner i de enkelte administrationsbygninger vil kunne flyttes til andre administrationsbygninger. Resten vil kræve genhusning til anden lokalitet. Muligheden for genhusning er afhængig af krisens omfang, derfor vil krisestaben træffe beslutning om genhusningens lokalitet udfra situationens karakter. Sidst revideret Side 23 af 31

24 Læk af fortrolige oplysninger Situation En kommunalt ansat lækker fortrolige eller personfølsomme oplysninger. Fortrolige oplysninger er for eksempel: CPR-numre Oplysninger om økonomiske forhold Følsomme oplysninger er for eksempel: Helbredsoplysninger Strafbare forhold Væsentlige sociale problemer, f.eks. langvarig arbejdsløshed Andre følsomme privatlivsoplysninger, f.eks. interne familieforhold og -stridigheder Oplysninger om race/etnisk baggrund Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning Fagforeningsmæssige tilhørsforhold Oplysninger om seksuelle forhold Selvmord og selvmordsforsøg Ulykkestilfælde Bortvisning af medarbejdere Personlighedstest Der kan også være tale om læk af fortrolige oplysninger om Hedensted Kommunes virksomhed. Alle medarbejdere, der arbejder med personfølsomme data, skal have kendskab til persondataloven. Aktivering af krisestaben - kommandovej Forebyggende indsats Krisestaben for Administrationen vil blive aktiveret af nærmeste leder med henblik på at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen og en evt. politianmeldelse. Kommunen har ansvaret for at fortrolige oplysninger ikke bliver skandaliseret. Derfor er der i kommunen udarbejdet en række retningslinjer om fortrolige oplysninger, man som medarbejder skal følge. Af forebyggende indsatser i kommunen kan nævnes: Alle medarbejdere bliver informeret om tavhedspligten ved ansættelsesstart. Beskrivelsen af tavshedspligten er indarbejdet i ansættelsesbrevet. Alle s, der indeholder fortrolige oplysninger, må kun sendes, som sikker mail. Det er lederens ansvar at nye medarbejdere informeres om hvordan fortrolige oplysninger behandles. Gennemgang af procedurer, for hvordan man behandler fortrolige oplysninger, på afdelingsmøder Sidst revideret Side 24 af 31

25 hvert halve år. Medarbejderne skal altid indhente samtykke fra borgeren ved videregivelse af fortrolige oplysninger. Actioncard Når læk af fortrolige oplysninger bliver konstateret, skal afdelingslederen/-chefen kontaktes. Afdelingslederen/-chefen sikrer sig, at der gives den fornødne orientering til kollegaer, samt til det nødvendige ledelsesniveaue/krisestaben. Afdelingslederen/-chefen iværksætter en grundig og tilbundsgående analyse og evaluering af hændelsen. Der træffes også her beslutning om sagen skal politianmeldes. Der træffes beslutning om hvem der i kommunikationsafdelingen udtaler sig til pressen, og efterfølgende svarer på spørgsmål om sagen. Sidst revideret Side 25 af 31

26 nen Delplan for Administratio- 7. Bilag Telefon- og kontaktlisteliste Bilag nr. 1 Dagsorden for møde i krisestaben Bilag nr. 2 Situationsrapport Bilag nr. 3 Logbog... Bilag nr. 4 Krisestabenes organisering Bilag nr. 5 Sidst revideret Side 26 af 31

27 Bilag 1 - Telefon- og kontaktliste Stilling/navn Arb. tlf. Mobil Krisestaben Personale og Organisations chef Jesper Thyr- ring Møller 07 Beredskabschef Peter Bruun 07 Interne kontakter Beskæftigelseschef og chef for Borgerservice Hans Christian Knudsen Jette A. Pedersen Afdelingsleder for Borgerservice IT chef Susanne Astrup Netværksadministrator Kim R. Bengtsson IT projektleder Senior Service: Vakant Økonomichef Søren Dreiø Carlsen Teknisk Afdeling chef Martin Petersen Britt Harboe Kommunikationschef Hanne R. Graversen HR-afdelingsleder Brian Toftebjerg Løn-afdelingsleder Merete Skovgaard Jensen, Leder af Fællessekretariatet Viceberedskabschef Henning Damsgaard Eksterne kontakter Dansk Krisekorps Ved akut behov for krisehjælp 10 Sydøstjyllands Politi /114 Akut Medicinsk Koordination (AMK) Region Midtjylland Sidst revideret Side 27 af 31

28 Bilag 2 Dagsorden for stabsmøder Dagsorden for 1. stabsmøde 1. Deltagere og referent 2. Situationen 3. Opgave 4. Udpegning af kriseleder, stabschef og presseansvarlig 5. Fastlæggelse af organisation (daglig organisation, skeletbemanding af staben eller fuld bemanding af staben) 6. Bemanding af staben (afgivelser og omfordeling) 7. Identifikation af relevante samarbejdspartnere 8. Særlige procedurer (modtagelse og fordeling af informationer, iværksættelse af rapportering fra decentrale enheder m.fl., økonomi, herunder bemyndigelser) 9. Status vedrørende tværgående stabe og andre krisestyringsfora 10. Krisekommunikation 11. Orientering af [organisationens] personale 12. Erfaringsopsamling 13. Eventuelt 14. Opsummering af væsentlige beslutninger 15. Næste møde Dagsorden for efterfølgende stabsmøder Status og opdatering 1. Opdatering siden fordeling af seneste samlede situationsbillede 2. Nøgleopgaver Koordination og beslutning 3. Opgave 4. Opgave 5. Krisekommunikation Andet 6. Punkter til erfaringsopsamling 7. Eventuelt 8. Opsummering af væsentlige beslutninger 9. Næste møde Sidst revideret Side 28 af 31

29 nen Delplan for Administratio- Bilag 3 Situationsrapport Melding nr. 1. Fra: 2. Tidspunkt for hændelsen: 3. Hvad er der sket? 4. Hvor er det sket? 5. Hvordan er situationen? 6. Hvad er der iværksat? 7. Udfærdigelsestidspunkt og godkendelse 8. Bemærkninger Sidst revideret Side 29 af 31

30 Bilag 4 - Logbog Logbog Hændelse : Dato / Tidspunkt Bemærkninger : (oplysninger/ordrer/notater m.m.) Delplan for Administrationen Logbogsfører Sidst revideret Side 30 af 31

31 Bilag 5 Krisestabenes organisering Krisestyringsstab for Hedensted Kommune Krisestab Administrationen Beredskabschefen Chefen for Personale og Organisation Øvrige Krisestab Dagtilbud Krisestab Undervisning Krisestab Social Service Krisestab Senior Service (Sundhedsberedskabsplan) Krisestab Krisestab Teknisk Afdeling Beredskabsafdelingen (Rednings- Beredskabsplan og Miljøberedskabsplan) Administrationen i Personale og Organisation Krisestabe for de øvrige afdelinger Sidst revideret Side 31 af 31

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Datasikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik Datasikkerhedspolitik Godkendt i Byrådet den 10.november 2008 1 Datasikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 2. Organisation og ansvarsfordeling 2.1 Ansvarsorganisation for datasikkerhed 2.2 Øverste og

Læs mere

Rednings- beredskabsplan

Rednings- beredskabsplan Rednings- beredskabsplan Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Beredskabsplanens opbygning... 4 1. Indledning... 5 1.1. Formål... 5 1.2 Opgaver... 5 1.3. Ansvar... 5 1.4. Gyldighedsområde... 5 1.5. Generelle

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune

Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune Plan for Fortsat Drift - Silkeborg Kommune 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Forord... 2 1. Information om beredskabsplanen... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Beredskabsplanens opbygning... 2 1.3 Beredskabsplanen

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Risikovurdering og beredskab. 26. April 2010 Præsenteret af Marianne Bo Krowicki

Risikovurdering og beredskab. 26. April 2010 Præsenteret af Marianne Bo Krowicki Risikovurdering og beredskab 26. April 2010 Præsenteret af Marianne Bo Krowicki Det kan gå så gruelig galt En medarbejder blev bortvist i fredags. Brikken blev deaktiveret, og bruger-log-on blokeret, men

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET

EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET 2012 EKSEMPLAR NR. 1 STENSLUND AFSNIT: 0 CENTRET FORDELINGSLISTE SIDE: 1 EVAKUERINGSPLAN DATO: Maj 2012 EKS PL. UDLEVERET TIL NR. FUNKTION STILLING NAVN 1 leder Anni

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere