Delplan for Administrationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delplan for Administrationen"

Transkript

1 Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013

2 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan Indledning Formål Afdelingernes opgaver Ansvar Gyldighedsområde for Delplan for Administrationen Generelle bestemmelser for afdelingernes personale Ajourføring af Delplan for Administrationen Afprøvning af Delplan for Administrationen Aktivering af afdelingernes ledelse Alarmering af nøglepersoner m.f Støttefunktioner Mødeafholdelse Stabslokaliteter Afløsning Øvrige forhold Håndtering af informationer om krisen Informationspolitikken Intern informationspolitik Ekstern informationspolitik Koordinering af de enkelte afdelingers personel Fremgangsmåde ved omfordeling af personel Den operative indsats Afdelingernes opgave er: Opbygning af handlingsplanen Beskrivelse af udvalgte risikohændelser/indsatsplaner Trusler / Vold mod ansatte...13 IT relaterede hændelser...16 Bombetrussel...19 Brand / Genhusning...22 Læk af fortrolige oplysninger Bilag Bilag 1 - Telefon- og kontaktliste...27 Bilag 2 Dagsorden for stabsmøder...24 Bilag 3 Situationsrapport...29 Bilag 4 - Logbog...28 Bilag 5 Krisestabenes organisering...31 Sidst revideret Side 2 af 31

3 nen Delplan for Administratio- Forord Denne delplan er en samlet delplan for afdelingerne Personale og Organisation, Økonomi og Teknisk Afdeling i Hedensted Kommune. Delplanen er en del af kommunens samlede beredskabsplan. Delplanen kaldes Delplan for Administrationen. Delplanen er en rammeplan, der skal kunne benyttes i ekstraordinære situationer. Derfor skal planen være bekendt af samtlige medarbejder i de nævnte afdelinger. Delplanen tager som udgangspunkt højde for de hændelser, der mere eller mindre uvarslet kan indtræffe i hverdagen, f.eks. brand. Til delplanen er der knyttet nogle operative indsatsplaner og actioncards, der sammen med bilag beskriver hvordan personalet skal håndtere en ekstraordinær situation. Delplanen angiver hvordan: Afdelingerne aktiveres samt hvordan driften varetages Informationer skal håndteres Afdelingernes ressourcer koordineres Intern og ekstern kommunikation varetages Afdelingerne prioriterer den operative indsats Delplanen indeholder desuden: Oversigt over de operative indsatsplaner, der er udarbejdet af afdelingerne. Aktuelle bilag for afdelingerne. Planen som helhed vil blive gjort tilgængelig på Hedensted Kommunes intranet. Jesper Thyrring Møller Kommunaldirektør samt chef for Personale og Organisation Sidst revideret Side 3 af 31

4 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan Udover kommunens generelle beredskabsplan er planen underinddelt i delplaner for kommunens forskellige afdelinger. Disse er opbygget efter samme princip som den generelle del. Delplanerne indeholder alle indsatsplaner, der er hjælpemidlerne til de udvalgte hændelser, som kommunen vurderer, kan skabe kritiske situationer. Indsatsplanerne indeholder procedurer for genopretning af en krisesituation til normal drift. Derudover er der operative planer, der kan være actioncards, instrukser, lokale brand- og evakueringsplaner, mødeplaner mm. Disse planer beskriver tiltag, der hurtigt skal iværksættes i forbindelse med et akut uheld, ulykke eller en krisesituation. Det er med andre ord førsteindsatsen og hjælpemiddelet til at igangsætte de næste faser. Disse planer er typisk bilag til en del- eller indsatsplan for en afdeling. Det er eksempelvis de første vigtige tiltag ifm. pandemisk influenza, forurening af drikkevandet etc. Operative planer kan også være lokale brand- og evakueringsplaner på skoler, plejehjem og øvrige institutioner. Kommunens Generelle Beredskabsplan Indledning 1 Aktivering af krisestaben 2 Informationshåndtering 3 Koordination 4 Krisekommunikation Oversigt over delplaner mv. Bilag til den generelle plan Instrukser Skabeloner Formularer Lister Delplan Redningsberedskabet Delplan Sundhedsberedskabsplanen Delplan Administrationen Operative plan 1 Bombetrussel Operative plan 2 Vold/trusler Operative plan 3 Brand/Genhusning Instrukser Skabeloner Formularer Lister Skematisk visning af kommunens samlede beredskabsplan Sidst revideret Side 4 af 31

5 1. Indledning 1.1 Formål Denne samlede delplan for afdelingerne Personale og Organisation, Økonomi og Teknisk afdeling har sammen med interne oversigter og operative indsatsplaner mv. det formål, at skabe forudsætning for, at løsningen af afdelingernes beredskabsopgaver kan løses rationelt. Planlægningen og indsatsen skal specielt rettes mod: at sikre, at afdelingerne kan opretholde sine daglige opgaver i ekstraordinære hændelser. at sikre, at de nødvendige materielle og personelmæssige ressourcer er til rådighed. at kunne iværksætte en alarmering af afdelingens nøglepersoner. at kunne påbegynde en indsats til at begrænse og afhjælpe personskader ved ulykker og kritiske hændelser. at prioritere de opgaver der skal varetages af afdelingerne og koordinere de ressourcer der er til rådighed. at kunne orientere kommunens krisestab om den aktuelle situation, samt medvirke til løsning af kommunens samlede beredskabsopgaver. Beredskabsplanlægning er en løbende proces, der i størst mulig udstrækning bør indgå i daglig arbejdsrutine på alle niveauer. 1.2 Afdelingernes opgaver Det er afdelingernes opgave, så længe som muligt, at videreføre de normale samfundsfunktioner eller retablere disse efter ulykker og kritiske hændelser. I det omfang det er nødvendigt, må visse opgaver, efter ledelsens nærmere bestemmelser, udskydes eller suspenderes for at de til rådighed værende ressourcer kan anvendes på livsvigtige eller højere prioriterede opgaver. Udover de normale opgaver vil situationen kunne medføre, at afdelingerne pålægges uvante opgaver som led i kommunens samlede beredskabsopbygning. Alle kommunens medarbejdere har en beredskabspligt. I henhold til beredskabslovens 57 skal alle offentlige ansatte, samt ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner, udføre de opgaver indenfor redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem. Dvs. at medarbejderne er forpligtiget til at deltage i den civile sektors beredskab. Dette kan betyde, at der i en beredskabssituation kan foretages omlægninger og udvidelser af den enkelte medarbejders arbejdstid m.v. i det omfang, det er nødvendigt. 1.3 Ansvar Chefen for Personale og Organisation er ansvarlig for at denne delplan med tilhørende operative indsatsplaner, instrukser og bilag til afdelingernes interne brug holdes ajour. Delplanen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunale valgperiode sammenfaldende med revision af kommunens samlede beredskabsplan. Beredskabsplanen er opbygget ud fra følgende principper: Sektoransvarsprincippet indebærer, at den myndighed eller organisation, der har ansvaret for et område, også har ansvaret ved ekstraordinære hændelser som fx stør- Sidst revideret Side 5 af 31

6 re ulykker og hændelser. Som led i sektoransvaret er det derfor de enkelte myndigheders opgave, at vurdere de beredskabsmæssige konsekvenser af egne foranstaltninger og at koordinere deres beredskabsplanlægning med andre myndigheder og organisationer. Lighedsprincippet indebærer, at en myndighed/virksomhed anvender samme organisation i en given ulykkessituation, som den pågældende myndighed/virksomhed anvender til daglig. Princippet om nærhed indebærer, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt og dermed på det organisatoriske niveau, som er i tættest kontakt med borgerne. 1.4 Gyldighedsområde for Delplan for Administrationen Delplanen er gældende for alle de ansatte i Personale og Organisation, Økonomi og Teknisk afdeling. 1.5 Generelle bestemmelser for afdelingernes personale I forbindelse med en beredskabssituation skal afdelingschefer m.fl. foretage den fornødne orientering og instruktion af personale. De ansvarlige for udarbejdelse og ajourføring af gældende bilag mv. skal sikre sig, at disse er ajourførte. Der foretages en opgørelse over, hvilke personelmæssige ressourcer der er til rådighed. Der træffes aftaler vedrørende fremskaffelse af eventuelle manglende ressourcer. 1.6 Ajourføring af Delplan for Administrationen Delplanen for Administrationen holdes ajourført af Personale og Organisation. Chefen for Personale og Organisation skal sikre sig, at delplanen holdes ajourført eller revideres når: Lovgivningen stiller krav om det. Der er indikationer på, at trusselsbilledet forandrer sig væsentligt. Erfaringer fra hændelser, øvelser eller risiko- og sårbarhedsanalyse tilsiger det. Ændring af afdelingernes organisation eller ansvarsområder ændres. Mindst en gang i hver valgperiode skal delplanen sammen med den samlede beredskabsplan revideres af kommunalbestyrelsen. Ændringer og tilføjelser til delplan for Administrationen operative indsatsplaner mv. indsendes til redningsberedskabet, der herefter vil sikre at en ajourføring finder sted. Denne delplan for Administrationen er sidst blevet ajourført den: Afprøvning af Delplan for Administrationen Kurser og øvelser planlægges og afholdes efter behov som interne forløb, f.eks. kurser i konflikthåndtering og førstehjælp. Redningsberedskabet vil tilstræbe, at der hvert andet år afholdes en krisestyringsøvelse, hvor et eller flere specifikke scenarier afprøves, og hvor de berørte afdelinger deltager på ledelsesniveau. Det tilstræbes, at der en gang årligt if. med kontrol og ajourføring af delplanens alarmeringsinstrukser og telefonlister foretages en alarmeringsøvelse af nøglepersoner ved de forskellige afdelinger. Sidst revideret Side 6 af 31

7 2. Aktivering af afdelingernes ledelse Følgende kan beslutte at indsætte alarmering af de enkelte afdelinger: Byrådet Borgmesteren eller viceborgmesteren Kommunaldirektøren eller vicekommunaldirektøren Chefen for den pågældende afdeling eller dennes stedfortræder. De normale ledelses- og samarbejdsrelationer bevares i videst mulig omfang. 2.1 Alarmering af nøglepersoner m.f. Chefen for den pågældende afdeling eller en stedfortræder, iværksætter alarmeringen af afdelingens medarbejdere og øvrige nøglepersoner. Se endvidere Bilag 1 Telefon- og kontaktliste. Ved nøglepersoner forstås ledere og andre medarbejdere, der er nødvendige for at iværksætte aktuelle beredskabsforanstaltninger. Krisestaben for Administrationen består af: Chefen for Personale og Organisation Beredskabschefen(Formand) Øvrige Sekretariat(Administrative medarbejdere i Personale og Organisation) Når det alarmerede personale er mødt, gives en foreløbig information om situationen og opgaver. Det politiske niveau i kommunen(borgmesteren) holdes orienteret om situationen Støttefunktioner Til støtte for krisestaben etableres der et sekretariat hvis opgaver bl.a. er: at føre log, se Bilag 4 - Logbog. at holde tæt kontakt med krisestaben. at formidle de beslutninger, som ledelsen træffer. i øvrigt at bistå ledelsen med praktisk og administrativ støtte efter behov. Lederen af sekretariat leder de opgaver, der delegeres til sekretariatet Mødeafholdelse Der afholdes møder i henhold til den aktuelle situation, dog mindst således at en situationsrapport kan afgives til krisestaben en gang i døgnet. Se Bilag 2 Dagsorden for krisestaben og Bilag 3 Situationsrapport Stabslokaliteter Ledelsen kan udøve sin funktion fra mødelokaler på rådhusene Afløsning Det tilstræbes at leder og afløser for lederen ikke er på vagt samtidig. I forbindelse med afløsning, skal der afgives en briefing over status Øvrige forhold Det må påregnes, at vagter kan blive af betydelig længere varighed end normalt. Sidst revideret Side 7 af 31

8 nen Delplan for Administratio- Sidst revideret Side 8 af 31

9 3. Håndtering af informationer om krisen 3.1. Informationspolitikken I forbindelse med alm. forekommende uregelmæssigheder varetages informationerne af den afdeling, hvor under uregelmæssigheden henhører. I forbindelse med større indsatser varetages generelle informationer til pressen af kommunens udpegede person, informationerne koordineres dog først med politiet Intern informationspolitik Interne informationer varetages at den enkelte afdelingschef. Personalet holdes informeret om situationen ved periodisk orientering enten i form af en rundsendt situationsmeldinger eller ved en mundtlig orientering Ekstern informationspolitik Generelle informationer til kommunens borgere varetages af den i situationen udpegede person. Sidst revideret Side 9 af 31

10 nen Delplan for Administratio- 4. Koordinering af de enkelte afdelingers personel Ledelsen koordinerer afdelingens samlede personel. I den forbindelse kan eventuelle omrokeringer af personale blive aktuelt. Ligeledes kan der blive tale om midlertidig lukning af afdelinger mv Fremgangsmåde ved omfordeling af personel Ledelsen koordinerer en evt. omfordeling af personelressourcer indenfor den enkelte afdeling. Alternativt kan øvrige afdelinger inddrages. Sidst revideret Side 10 af 31

11 5. Den operative indsats 5.1. Afdelingernes opgave er: hurtigst muligt at skaffe sig et overblik over hvilke akutte opgaver der foreligger. at udarbejde og iværksætte en handlingsplan for at imødegå de akutte opgaver. at udarbejde en fremsigtet handlingsplan for imødegåelse af kommende opgaver. at sørge for at afdelingens samlede ressourcer bliver udnyttet optimalt og hvis nødvendigt at skaffe eksterne ressourcer. at samordne og koordinere på alle niveauer. at give krisestaben rettidige informere om forhold, der er gældende for den pågældende afdeling. at give krisestaben oplysninger og råd om forhold, der vedrører afdelingens områder. at sikre at de af kommunens borgere, der er afhængig af hjælp fra den pågældende afdeling er bekendte med situationen Opbygning af handlingsplanen hvilke akutte opgaver skal der først tages hånd om? hvem varetager opgaverne og med hvilket mandat? hvem indgår i løsningen af opgaverne? skal der ske en tilpasning for at gennemføre en tilfredsstillende løsning af opgaverne? hvor meget mandskab og materiel er der behov for til løsningen af opgaverne, hvor og hvornår skal den enkelte opgave påbegyndes, og hvem skal gøre hvad? hvordan skal opgaverne konkret løses? kræves der nogen koordinering evt. med andre afdelinger? Sidst revideret Side 11 af 31

12 Sandsynlighed Delplan for Administrationen 6. Beskrivelse af udvalgte risikohændelser/indsatsplaner Delplan for Administrationen er bl.a. udarbejdet på baggrund af en lokal risiko- og sårbarhedsanalyse. Det overordnede formål med en risiko- og sårbarhedsvurdering er at skabe grundlag for en målrettet og prioriteret beredskabsplanlægning. Formålet er, at afdække meget sandsynlige og særligt sårbare indsatsområder med store konsekvenser som grundlag for den videre udarbejdelse af lokale handleplaner (actioncard). Risici-matrix Meget sandsynlig Trusler Overvejende sandsynlig Sandsynlig Svigt i IT Brand/vand IT-sikkerhed -nedbrud I serverrum Læk af fortrolige oplysninger Vold Overvejende usandsynlig Meget usandsynlig Bombetrussel Brand/genhus - Ning Begrænsede konsekvenser Moderate konsekvenser Alvorlige konsekvenser Meget alvorlige konsekvenser Kritiske konsekvenser Konsekvenser Hændelser: Trusler/Vold mod ansatte IT-relaterede hændelser: IT-nedbrud / Svigt i IT-sikkerhed / Brand/vand i serverrum Bombetrussel Brand/genhusning Læk af fortrolige oplysninger Sidst revideret Side 12 af 31

13 Trusler / Vold mod ansatte Situation En situation hvor en borger eller anden person virker truende overfor en af kommunens ansatte, eller udøver vold. Ved vold forstås enhver form for fysiske eller psykiske overgreb mod en medarbejder. Psykisk vold forekommer i form af truende adfærd, verbale trusler overfor medarbejderen eller pårørende, krænkelser, systematisk fornedrelse, ydmygelser, chikane eller lignende. Fysisk vold består i alle typer konkrete overgreb mod en medarbejder, såsom slag, spark, bid, knivstik, kvælningsforsøg og lignende. I kommunens afdelinger der beskæftiger sig med borgerkontakt er man meget opmærksom på problemet, da det jævnligt opstår, dog oftest af mildere karakter. I flere afdelinger har man i den forbindelse udarbejdet et ambulancebrev/akutbrev for hver medarbejder med kontaktoplysninger på nærmest pårørende. Nyansatte der beskæftiger sig med borgerkontakt skal informeres om denne beredskabsplan via egen leder. Aktivering af krisestaben/ledelsen kommandovej Forebyggende indsats Nærmeste leder bliver kontaktet og informeret om situationen med henblik på at iværksætte krisehjælp til berørte medarbejdere. For at forebygge trusler og vold er det nødvendigt at forstå årsagerne til situationens opståen. Nogle typer vold har primært rod i det enkelte menneske. Det er vigtigt at kunne læse situationen og forstå de signaler, modparten sender gennem sit kropssprog og sine ord. Derfor er det vigtigt, at alle medarbejdere der har borgerkontakt gennegår kurser i konflikthåndtering for bedre at kunne afværge en konfliktsituation, og også for at kunne forudse og undgå en konfliktsituation. F.eks. kan man aftale at være to personer ved en samtale med en borger, som man ved er let at opilde og hvor der er en risiko for, at en truende situation kan opstå. Sidst revideret Side 13 af 31

14 Actioncard Under konflikten Ved telefonisk trussel: Forholde sig i ro, bevar overblikket Hvis muligt, stil om til nærmeste leder eller afslut samtalen. Ved trussel eller vold ved borgerens fysiske tilstedeværelse: Bevar overblikket, udvis ro, vær ærlig. Vurdér adfærd og trussel. Læs signaler udfra vredens/aggressionens udvikling. Skab rolige omgivelser, reducér lys, lyde og flyt evt. konflikten til et andet rum. Få borgeren til at sidde ned. Vær accepterende i din tilgang, men ikke grænseløs. Rejs ikke nye problemstillinger, lad gamle konflikter hvile. Undgå tab/vind situationer. Bliv i overfladen af det vanskelige, forstå, respektér og anerkend også når han/hun er vred. Tænk på dit ansvar, optræden og din stemmeføring. Forsøge at trække sig ud af konflikten, hvis det er muligt, så situationen ikke tilspidses yderligere. Forsøg at tilkalde hjælp fra kollegaer eller nærmeste leder. Acceptér at en anden overtager konflikten at flytte fokus kan være en fordel og konflikten kan være blevet personlig. Som kollega har du pligt til: være opmærksom, vise din tilstedeværelse, se hvad der sker, træde til eller tilkalde anden hjælp, få fat i lederen. Leder/Chef skal tage ansvar, træde i karakter og den der tager over ved truende borgere. Desuden er det lederen der følger op på episoden. Kollegaer eller nærmeste leder tilkalder politiet ved konkret fysisk vold, trusler på livet, brug af eller trusler med våben også i forhold til eventuel senere erstatningskrav til skadelidte. Hvis en medarbejdere bliver udsat for røveri, skal medarbejderen straks udlevere pengene, og ikke forsøge at gøre modstand. Efter konflikten Lige efter en episode er sket, skal skadelidte tale situationen igennem med en kollega (dem der har været tilstede). Lederen følger op, så snart han/hun får kendskab til episoden. Lederen vurderer i samråd med skadelidte, om det er nødvendigt at kontakte pårørende specielt ved grove krænkelser. Skadelidte skal have tilbud om akut krisehjælp via kommunens krisekorpstilbud eller psykologsamtaler (bestilles Sidst revideret Side 14 af 31

15 via nærmeste leder eller HR-afdelingen). Oplysninger om Akut kriseplanen samt psykologsamtaler. Link: https://intranet.hedensted.dk/lib/file.aspx?fileid=69030&t arget=blank Lederen (daglig leder) sørger for eventuel anmeldelse til politiet efter de givne retningslinjer. Sikkerhedsgruppen (sikkerhedsrepræsentanten) sørger for, efter behov, at episoden bliver anmeldt som en arbejdsskade (krav ved fravær > 1 dag). Hvis skadelidte har brug for at køre hjem efter episoden, så sørg så vidt muligt for at der er nogen hjemme. Tilbyd at ringe til personen om aftenen. Kollega/leder skal holde kontakt til skadelidte (både hvis han/hun er sygemeldt eller fortsætter på arbejde). Hvis det er kollega, der holder kontakt/ holder øje med skadelidte, er det hendes/hans opgave at kontakte leder, hvis der er behov for det. Der kan benyttes interne registreringsskema afhængig af hvor tit afdelingen oplever krænkelser. Samt hvis nogle borgere begynder at chikanere medarbejdere i længere perioder. Lederen skal overveje: Skal der ydes psykologhjælp? Hvornår og hvordan skal handleplanen følges op og evalueres? Hvornår er den kriseramte klar til - o Normalt arbejde? o Mindre belastet arbejde? o At tage ansvar for daglige arbejdsopgaver, borgerne/kunderne og sig selv? o At klare krisesituationer? o At have overblik? o Møde kollegaer/ borgerne/kunderne? o At møde krænkeren? Sidst revideret Side 15 af 31

16 nen Delplan for Administratio- IT relaterede hændelser Situation IT-afdelingens kritiske funktioner er at beskytte lagring/back-up af data samt opretholde IT-systemet i forhold til ældreområdet, som er afhængig af netværksforbindelsen for at kunne opretholde deres kritiske funktioner(bl.a. medicinering). Der henvises i øvrigt til den IT-beredskabsplan der er lavet for Senior Service. Hændelser der kan true de kritiske funktioner kan være: IT-nedbrud: Kommunens IT-systemer bryder ned, pga. skader på serveren, strømsvigt, terrorhandlinger eller lignende der kan true opretholdelsen af IT-systemet. Svigt i IT sikkerhed Der er sket et svigt i IT-sikkerheden på baggrund af virus, hacking, politisk motiverede angreb eller lignende der kan true IT-sikkerheden. Brand/vand i serverrum: Serverrummet der er beliggende i et kælderrum vil være sårbart i forbindelse med en oversvømmelse eller en brand. Aktivering af IT afdelingen - kommandovej Forebyggende indsats IT-afdelingen får melding om problemet via egne medarbejdere eller kommunens øvrige medarbejdere. IT chefen iværksætter løsning af problemet. Alle medarbejdere skal have kendskab til og arbejde i overensstemmelse med - IT-afdelingens IT sikkerhedspolitik og relaterede regler. Endvidere er der tilrettelagt en række tiltag, som skal medvirke til, at der er en sikkerhedsorienteret kultur og en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor der lægges vægt på reel sikkerhed frem for formel sikkerhed. Der foretages back-up af data én gang i døgnet, på bånd samt 2 bokse en placeret på Hedensted rådhus og en placeret på Hedensted skole. På Hedensted skole er der etableret en boks, hvortil der tages backup af alle data en gang i døgnet i tilfælde af, at backup på rådhuset fejler. Derudover er der begrænset serverkapacitet på skolen, som kan sættes i drift med de mest kritiske livstruende funktioner som seniorservice journal. Det er muligt at opkoble nødarbejdspladser til serveren, til akutte og livstruende funktioner bl.a. inden for Senior Service området. De fysiske installationer skal sikres mod uautoriseret adgang, ulykker, hærværk, tyveri og forsyningssvigt. Serverrummet: Sidst revideret Side 16 af 31

17 Serverrummet er udformet således, at det kun er muligt at opnå adgang via autoriserede adgangsveje og rummet er udstyret med de fornødne tekniske installationer: El-tilførsel i tilstrækkelige mængder - opdelt på flere grupper Dedikeret batteribaseret nødstrømsanlæg samt nødstrømsgenerator Køleanlæg med termostatstyring Automatisk brandslukningsanlæg Serverrummet er tyverisikret og der er etableret indbrudsalarmer. Alarmsystemer: Der er etableret tilstrækkelige alarmforanstaltninger således, at eventuelle uregelmæssigheder alarmeres til de ansvarlige: Der er etableret alarm til registrering af indbrud samt indbrudsforsøg Der er etableret alarm til registrering af brand og røg Der er alarm på nødstrømsanlæg således, at administrator adviseres ved strømudfald Der er alarm til registrering af temperaturer over en fastsat grænseværdi Der er systemalarmer ved kritiske systemmæssige grænseværdier Alle alarmer går til døgnbemandet funktion. Krydsfelter: Krydsfelter er placeret i dedikerede rum eller skabe, som er udstyret med de fornødne tekniske installationer og er utilgængelige for uvedkommende. Der er etableret procedurer som sikrer, at det kun er autoriserede medarbejdere, der har adgang til krydsfelter. De ansvarlige medarbejdere skal altid sikre, at de nævnte rum eller skabe holdes forsvarligt aflåst. Der er etableret tilstrækkelige alarmforanstaltninger således, at eventuelle uregelmæssigheder alarmeres til de ansvarlige. Ved Virus Opdatering af kommunens antivirusprogram varetages af ITafdelingen, som også foretager tilretning og distribuering. IT-afdelingen har et eksternt firma til at scanne netværket for sårbarheder, og som alarmerer IT-afdelingen i tilfælde deraf. Der henvises i øvrigt til IT-afdelingens IT sikkerhedspolitik for yderligere informationer. Actioncard IT chefen iværksætter løsning af problemet gennem egne medarbejdere. Ved problemer inden for Senior Service området kontaktes Sidst revideret Side 17 af 31

18 nen Delplan for Administratio- Netværksadministratoren og IT projektlederen inden for Senior Service. Der gives information vedrørende nedbrud eller virus til medarbejderne på netværket via intranettet, eller telefon. Eksterne leverandører kontaktes for at afhjælpe relaterede IT-problemer i egne ansvarsområder. Sidst revideret Side 18 af 31

19 nen Delplan for Administratio- Bombetrussel Situation Aktivering af krisestaben/ledelsen - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard En person ringer ind til et af rådhusene eller andet kommunalt kontor med en bombetrussel, hvilket medfører at medarbejdere og borgere i lokaliteten skal evakueres. Afdelingslederen/-chefen har ansvaret for at borgmesteren bliver orienteret om situationen, og for at en evt. krisehjælp til berørte medarbejdere bliver iværksat. Krisestaben for Administrationen vil blive aktiveret af Redningsberedskabet med henblik på at iværksætte og koordinere en eventuel genhusning af medarbejderne. Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at medarbejdere i administrative bygninger er bekendt med den instruks, der skal udføres i forbindelse med en bombetrussel, da alle ansatte kan blive kontaktet vedrørende en bombetrussel. Desuden er det vigtigt, at alle medarbejderne jævnligt deltager i evakueringsøvelser. Hvis en person indleverer en bombetrussel til omstillingen eller anden telefon i bygningen, forsøges om muligt at viderestille til afdelingslederen/-chefen. Fastholdes truslen, skal den der taler med den der truer: 1. Bevare roen og undgå panik 2. Være rolig og adlydende 3. Afbryd ikke personen, der har ringet 4. Hold så vidt muligt samtalen i gang. Forsøg at trække tiden, spørg igen. 5. Prøve at få oplyst(se nedenstående Huskeseddel ): a. hvordan - skal bomben springe b. hvor - er den placeret c. hvordan - ser den ud? er det en taske, bærepose, pakke, andet? d. hvorfor - gør du det? (evt. navn på gruppe, synspunkter) 6. Få evt. en anden til at lytte med, da man måske er den eneste der har kontakt med gerningsmanden. 7. Alarmere husets brugere og ring til alarmcentralen 112. Det er vigtigt, at der informeres hurtigt til afdelingslederen/-chefen og til omstillingen, og at disse informeres løbende. Afdelingslederen/-chefen har ansvaret for at både borgmester og kommunaldirektør holdes orienteret om situationen. Det skal i lokaliteten aftales hvem der har ansvaret for at lede slagets gang ved en bombetrussel og en efterfølgende evakuering. Denne ledelsesperson skal sikre, at de personer som kan være i fare, hurtigt kommer ud af bygningerne og samles i sikker afstand. Alle medarbejdere samles kontorvis på aftalte samlingsplads(hvis der i lokalitetens er udarbejdet en lokal evakueringsplan, henvises til denne). Sidst revideret Side 19 af 31

20 Afdelingslederen/-chefen tjekker, at alle kontorets medarbejdere er til stede på samlingspladsen. Er dette ikke tilfældet, informeres redningsmandskabet. Alle medarbejdere skal forblive på samlingspladsen, indtil der er truffet aftale med afdelingslederen/-chefen om enten at vende tilbage til bygningen eller at gå hjem. Medarbejderne må først vende tilbage til bygningen når afdelingslederen/-chefen - efter aftale fra redningsmandskabet eller politiet - giver tilladelse hertil. Krisehjælp kan blive aktuel selvom folk umiddelbart virker afklarede. Opgaver for afdelingslederen/-chefen: Iværksætte evt. krisehjælp til ansatte, borgere og andre berørte personer. Det regionale sundhedsvæsen eller Akut Medicinsk Koordination vil, afhængig af situationens omfang, umiddelbart sørge for, at denne tilbydes, evt. i et samarbejde med Hedensted Kommune der stiller psykologhjælp til rådighed for kommunens ansatte. Træffe beslutning om hvem man kan kontakte, hvis man ønsker information om hændelsen. Udarbejde pressemeddelelse og lægge den på hjemmesiden. Træffe beslutning om hvem der må udtale sig til pressen, og om hvad. Ved bombetrussel og efterfølgende ødelæggelse på kommunens administrationsbygninger som kræver genhusning af bygningens medarbejdere, henvises til Brand/Genhusning. Sidst revideret Side 20 af 31

21 nen Delplan for Administratio- Huskeseddel ved telefonbombe Dato: Klokkeslæt: Modtaget af: Ordret ordlyd af trussel: Spørgsmål: Hvornår skal den sprænge? Hvor er den anbragt? Hvordan ser den ud? Hvorfor gør du det? Hvem er du? Stil mange spørgsmål for at konstatere truslens troværdighed. Bed vedkommende gentage så mange gange som muligt (undskyld f.eks. med dårlig forbindelse). Vær opmærksom på følgende: Baggrundsstøj m.m.: Musik Børn Fly Tale Skrivemaskine Trafik Maskiner - Andet Stemmen i telefonen: Mand Kvinde Barn Alder: Speciel stemme: Beruset: Accent: Andet: Sidst revideret Side 21 af 31

22 Brand / Genhusning Situation Aktivering af krisestaben/ledelsen - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard Der opstår en brand i et af de administrative huse, hvilket medfører at medarbejdere og borgere i lokaliteten skal evakueres. Hvis lokaliteten eller dele heraf efterfølgende er i en sådan tilstand at den ikke umiddelbart kan benyttes, skal medarbejderne genhuses. Krisestaben for Administrationen vil blive aktiveret af Redningsberedskabet med henblik på at iværksætte og koordinere en eventuel genhusning af medarbejderne. Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at medarbejdere i de enkelte administrationsbygninger jævnligt deltager i brand- og evakueringsøvelser, samt undervisning i hvordan en brand håndteres. Desuden skal der i administrationsbygningerne være fokus på at reglerne om brandforanstaltninger overholdes, bl.a. at brandslukningsmateriel er synligt og tilgængeligt. Overordnet brandinstruks: Hedensted Rådhus er tilknyttet ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg). Ved ABA overføres alarmen automatisk til Brand og Redning. Hvis dette ikke sker, alarmerer personalet Brand og Redning via tlf (Hvis der i lokalitetens er udarbejdet en lokal evakueringsplan, henvises til denne). Det er nærmeste leder, der sammen med brandvæsen og evt. politi leder indsatsen i den aktuelle situation. Eksempel på brandinstruks 1. Alarmér brandvæsenet. På Hedensted Rådhus ved tryk på alarmen tryk brandalarm, hvis anlægget ikke allerede er gået i gang. Såfremt der ringes 112 husk da opgive nøjagtig adresse og mest hensigtsmæssig indkørsel til stedet. En person tager imod brandvæsenet. 2. Forsøg straks at få medarbejdere og eventuelle borgere ud af rummet, hvor det brænder. Hvis det ikke er muligt, begrænses branden ved at lukke vinduer og døre. 3. Evakuer truede medarbejdere og eventuelle borgere til nærmeste sikre opholdssted. 4. Såfremt forsøg på selv at slukke ilden må opgives, lukkes døre og vinduer til det brændende rum. Medarbejdere og eventuelle borgerne evakueres om nødvendigt og om muligt ud i det fri eller til nærmeste bygning. 5. Sørg for at brandvæsenet straks ved ankomsten underrettes om evt. personer, der ikke er kommet i sikkerhed, samt om hvor det brænder og brandens omfang. 6. Nærmeste ledelse kontaktes med henblik på debriefing af de involverede medarbejdere, kriseforebyggelse og/eller behandling samt pressekontakt m.v. 7. Undgå panik optræd myndigt og sørg for, at medar- Sidst revideret Side 22 af 31

23 nen Delplan for Administratio- bejdere og eventuelle borgere beroliges. Alle medarbejdere samles kontorvis på aftalte samlingsplads. Nærmeste leder/-e tjekker, at alle kontorets medarbejdere er til stede på samlingspladsen. Er dette ikke tilfældet informeres redningsmandskabet. Alle medarbejdere skal forblive på samlingspladsen ind til der er truffet aftale med nærmeste leder/-e om enten at vende tilbage til bygningen eller at gå hjem. Medarbejderne må først vende tilbage til bygningen når nærmeste leder/-e - efter aftale fra redningsmandskabet eller politiet - giver tilladelse hertil. Genhusning: Ved behov for genhusning efter en brand planlægger krisestaben for Administrationen hvordan genhusningen skal finde sted. Der kan være tale om flere former for genhusning. Genhusning i få dage Når skaderne efter en brand er mindre omfattende, og de normale lokaliteter eller dele deraf kan etableres igen efter få dage. Ledelsen af de berørte afdelinger/medarbejdere vurderer om der er behov for at oprette et midlertidigt arbejdssted og besøgssted for borgere, om de berørte medarbejdere midlertidigt skal flyttes til andre kontorer eller om de berørte medarbejdere kan hjemsendes indtil arbejdsstedet er genetableret. Genhusning i en længere periode Når skaderne efter en brand har været så omfattende, at de normale lokaliteter kræver længere tid at genetablere, skal de berørte medarbejdere genhuses. Nogle funktioner i de enkelte administrationsbygninger vil kunne flyttes til andre administrationsbygninger. Resten vil kræve genhusning til anden lokalitet. Muligheden for genhusning er afhængig af krisens omfang, derfor vil krisestaben træffe beslutning om genhusningens lokalitet udfra situationens karakter. Sidst revideret Side 23 af 31

24 Læk af fortrolige oplysninger Situation En kommunalt ansat lækker fortrolige eller personfølsomme oplysninger. Fortrolige oplysninger er for eksempel: CPR-numre Oplysninger om økonomiske forhold Følsomme oplysninger er for eksempel: Helbredsoplysninger Strafbare forhold Væsentlige sociale problemer, f.eks. langvarig arbejdsløshed Andre følsomme privatlivsoplysninger, f.eks. interne familieforhold og -stridigheder Oplysninger om race/etnisk baggrund Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning Fagforeningsmæssige tilhørsforhold Oplysninger om seksuelle forhold Selvmord og selvmordsforsøg Ulykkestilfælde Bortvisning af medarbejdere Personlighedstest Der kan også være tale om læk af fortrolige oplysninger om Hedensted Kommunes virksomhed. Alle medarbejdere, der arbejder med personfølsomme data, skal have kendskab til persondataloven. Aktivering af krisestaben - kommandovej Forebyggende indsats Krisestaben for Administrationen vil blive aktiveret af nærmeste leder med henblik på at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen og en evt. politianmeldelse. Kommunen har ansvaret for at fortrolige oplysninger ikke bliver skandaliseret. Derfor er der i kommunen udarbejdet en række retningslinjer om fortrolige oplysninger, man som medarbejder skal følge. Af forebyggende indsatser i kommunen kan nævnes: Alle medarbejdere bliver informeret om tavhedspligten ved ansættelsesstart. Beskrivelsen af tavshedspligten er indarbejdet i ansættelsesbrevet. Alle s, der indeholder fortrolige oplysninger, må kun sendes, som sikker mail. Det er lederens ansvar at nye medarbejdere informeres om hvordan fortrolige oplysninger behandles. Gennemgang af procedurer, for hvordan man behandler fortrolige oplysninger, på afdelingsmøder Sidst revideret Side 24 af 31

25 hvert halve år. Medarbejderne skal altid indhente samtykke fra borgeren ved videregivelse af fortrolige oplysninger. Actioncard Når læk af fortrolige oplysninger bliver konstateret, skal afdelingslederen/-chefen kontaktes. Afdelingslederen/-chefen sikrer sig, at der gives den fornødne orientering til kollegaer, samt til det nødvendige ledelsesniveaue/krisestaben. Afdelingslederen/-chefen iværksætter en grundig og tilbundsgående analyse og evaluering af hændelsen. Der træffes også her beslutning om sagen skal politianmeldes. Der træffes beslutning om hvem der i kommunikationsafdelingen udtaler sig til pressen, og efterfølgende svarer på spørgsmål om sagen. Sidst revideret Side 25 af 31

26 nen Delplan for Administratio- 7. Bilag Telefon- og kontaktlisteliste Bilag nr. 1 Dagsorden for møde i krisestaben Bilag nr. 2 Situationsrapport Bilag nr. 3 Logbog... Bilag nr. 4 Krisestabenes organisering Bilag nr. 5 Sidst revideret Side 26 af 31

27 Bilag 1 - Telefon- og kontaktliste Stilling/navn Arb. tlf. Mobil Krisestaben Personale og Organisations chef Jesper Thyr- ring Møller 07 Beredskabschef Peter Bruun 07 Interne kontakter Beskæftigelseschef og chef for Borgerservice Hans Christian Knudsen Jette A. Pedersen Afdelingsleder for Borgerservice IT chef Susanne Astrup Netværksadministrator Kim R. Bengtsson IT projektleder Senior Service: Vakant Økonomichef Søren Dreiø Carlsen Teknisk Afdeling chef Martin Petersen Britt Harboe Kommunikationschef Hanne R. Graversen HR-afdelingsleder Brian Toftebjerg Løn-afdelingsleder Merete Skovgaard Jensen, Leder af Fællessekretariatet Viceberedskabschef Henning Damsgaard Eksterne kontakter Dansk Krisekorps Ved akut behov for krisehjælp 10 Sydøstjyllands Politi /114 Akut Medicinsk Koordination (AMK) Region Midtjylland Sidst revideret Side 27 af 31

28 Bilag 2 Dagsorden for stabsmøder Dagsorden for 1. stabsmøde 1. Deltagere og referent 2. Situationen 3. Opgave 4. Udpegning af kriseleder, stabschef og presseansvarlig 5. Fastlæggelse af organisation (daglig organisation, skeletbemanding af staben eller fuld bemanding af staben) 6. Bemanding af staben (afgivelser og omfordeling) 7. Identifikation af relevante samarbejdspartnere 8. Særlige procedurer (modtagelse og fordeling af informationer, iværksættelse af rapportering fra decentrale enheder m.fl., økonomi, herunder bemyndigelser) 9. Status vedrørende tværgående stabe og andre krisestyringsfora 10. Krisekommunikation 11. Orientering af [organisationens] personale 12. Erfaringsopsamling 13. Eventuelt 14. Opsummering af væsentlige beslutninger 15. Næste møde Dagsorden for efterfølgende stabsmøder Status og opdatering 1. Opdatering siden fordeling af seneste samlede situationsbillede 2. Nøgleopgaver Koordination og beslutning 3. Opgave 4. Opgave 5. Krisekommunikation Andet 6. Punkter til erfaringsopsamling 7. Eventuelt 8. Opsummering af væsentlige beslutninger 9. Næste møde Sidst revideret Side 28 af 31

29 nen Delplan for Administratio- Bilag 3 Situationsrapport Melding nr. 1. Fra: 2. Tidspunkt for hændelsen: 3. Hvad er der sket? 4. Hvor er det sket? 5. Hvordan er situationen? 6. Hvad er der iværksat? 7. Udfærdigelsestidspunkt og godkendelse 8. Bemærkninger Sidst revideret Side 29 af 31

30 Bilag 4 - Logbog Logbog Hændelse : Dato / Tidspunkt Bemærkninger : (oplysninger/ordrer/notater m.m.) Delplan for Administrationen Logbogsfører Sidst revideret Side 30 af 31

31 Bilag 5 Krisestabenes organisering Krisestyringsstab for Hedensted Kommune Krisestab Administrationen Beredskabschefen Chefen for Personale og Organisation Øvrige Krisestab Dagtilbud Krisestab Undervisning Krisestab Social Service Krisestab Senior Service (Sundhedsberedskabsplan) Krisestab Krisestab Teknisk Afdeling Beredskabsafdelingen (Rednings- Beredskabsplan og Miljøberedskabsplan) Administrationen i Personale og Organisation Krisestabe for de øvrige afdelinger Sidst revideret Side 31 af 31

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen

Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Beredskabsplan (delplan) - Administrationen Udarbejdet af: Morten Hedelund Hougaard Dato: 01-10-2009 Sagsid.: 00.08.00-P15-1-09 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan for administrationen

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Hedensted Kommune 2013

Hedensted Kommune 2013 Beredskabsplan for Hedensted Kommune 2013 Sidst revideret den 18.09.2013 Side 1 af 21 Forord... 4 Beredskabsplanens opbygning... 5 1. Indledning... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Opgaver... 6 1.3. Ansvar... 6

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Delplan for Dagtilbud

Delplan for Dagtilbud Delplan for Dagtilbud Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Dagtilbud... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG Indhold: 1. Formål med beredskabsplanen 3 2. Vejledninger i tilfælde af Personulykker 4 Brand 5 Vold og grænseoverskridende adfærd 6-7 Røveri 8

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Delplan for Undervisning

Delplan for Undervisning Delplan for Undervisning Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Undervisningsafdelingens opgaver... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Delplan for Stenslunds administrationsbygning

Delplan for Stenslunds administrationsbygning Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Side 1 Forord Denne delplan er gældende for Stenslund administartionsbygning.og indgår som en del af Odder kommunes samlede Helhedsorienteret Beredskabsplan.

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Skabelon til indsatsplaner

Skabelon til indsatsplaner Skabelon til indsatsplaner Indsatsplan ALARMSSYSTEMER VED TEKNISK NEDBRUD / STRØMAFBRYDELSE Situation Overfaldsalarm systemet virker ikke pga. teknisk nedbrud, strømafbrydelse mv. Alarmering Afhængig af

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Indholdet af en intern beredskabsplan

Indholdet af en intern beredskabsplan Indholdet af en intern beredskabsplan Indledning Denne vejledning beskriver hvad en intern beredskabsplan bør indeholde således kravene til risikovirksomheder placeret i kolonne 3 bliver opfyldt. Vejledningen

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune Generel del - januar 2014 Forord Velkommen til Beredskabsplan for Frederikshavn kommune Frederikshavn

Læs mere

Beredskabsplan for Ringsted Kommune

Beredskabsplan for Ringsted Kommune Beredskabsplan for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plan har til formål at sikre, at Ringsted

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer.

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer. 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS Dato: Plejecenterets navn og adr. Revideret: [Skriv tekst] 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Hvordan alarmeres på plejehjem/plejecenter.

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane (VTC) www.regionmidtjylland.dk Forebyggelse og håndtering af VTC Gennemgang af ansvar og forpligtigelser v/ Maj-Britt Stobberup Akutmodtagelsens arbejde

Læs mere

Beredskabsplan for Helsingør Kommune

Beredskabsplan for Helsingør Kommune Beredskabsplan for Helsingør Kommune Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 2 1.3 Opbygning... 2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring

Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Udviklingen i risikobilledet - hvordan ser fremtidens trusler ud? Ulrik Keller Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabsplanlægning og krisestyring Agenda Nationalt risikobillede Uforudsigelighed Håndtering

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Niveau III November 2015 Formål Beredskabsplanen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som skolen skal kunne håndtere. Derudover skal

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION BILAG 2 PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION December 2015 Indhold 1 Indledning 3 SIDE 2 Opgaver 3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab 3 4 Aktivering og drift af den

Læs mere