Byrådsservice EDB anvendelse. i Odder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådsservice 2005. EDB anvendelse. i Odder Kommune"

Transkript

1 Byrådsservice 2005 EDB anvendelse i Odder Kommune Godkendt i byrådet, den 12. maj 1997

2 Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsorganisation...3 Fysisk sikring...4 Adgangskontrol-ordninger...5 Tildeling af Autorisationskoder...6 Tilsyn og kontrol...7 Fællesanmeldelser og individuelle aftaler om registre...8 Pc-anvendelse...8 Dokumenter med begrænset levetid...8 Indsigt i behandlede oplysninger...8 Videregivelse af oplysninger til private eller offentlige myndigheder...8 Øvrige rettigheder...9 Pc-arbejdsplads (hjemmearbejdsplads)...9 Bilag 1, fysisk sikkerhed Fysisk sikring af servere:...10 Adgang til at arbejde på server:...10 Backup af server:...10 Fysisk sikring på institutioner og afdelinger: Bilag 2, Adgangskontrol-ordninger...12 Kontrol af adgang til netværket: Bilag 3, Autorisationer til netværk:...13 Bilag 4, tilsyn og kontrol...14 KMD: Sikkerhedsrapport type D Bilag 5, Link til relevant lovgivning...15 Bilag 6, kompetencefordeling...16 Figur 1: Kompetencefordeling for Systemtilgang af edb-brugere i Odder Kommune Figur 2: Kompetencefordeling for Registre i Odder Kommune Figur 3: Kompetencefordeling for Tilsyn / Kontrol i Odder Kommune

3 Sikkerhedsorganisation Odder byråd er registeransvarlig myndighed. Borgmesteren leder sikkerhedsarbejdet i kommunen. Økonomidirektøren forestår iværksættelsen af sikkerhedsforanstaltningerne og tilsynet med overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne. Sikkerhedsbestemmelser er kommunens uddybende regler, registerforskrifter og de detaljerede instrukser. Sikkerhedsforanstaltninger er aktiviteter/handlinger som skal foretages for at overholde sikkerhedsbestemmelserne. Økonomiafdelingens leder er stedfortræder for Økonomidirektøren. Det daglige arbejde udføres af økonomiafdelingens sikkerhedsmedarbejdere. Forvaltningsdirektørerne er over for økonomidirektøren ansvarlig for overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne og for udførelse af sikkerhedsforanstaltningerne indenfor den pågældende forvaltning. Sikkerhedsorganisationen består af Borgmesterkontoret og 3 forvaltninger: Social- og Kulturforvaltningen: Børne- og Familieafdelingen Arbejdsmarkedsafdelingen Bolig- og Pensionsafdelingen Sekretariatet Teknisk Forvaltning: Driftsafdelingen Ejendomsservice Planlægningsafdelingen Driftscenteret Spildevandscenteret Brandstationen Færgen M/S Hou Økonomisk Forvaltning: Skatteafdelingen Inkasso-afdelingen Økonomiafdelingen Se desuden bilag 6 vedrørende organiseringen omkring IT-sikkerhed i Odder Kommune. 3

4 Fysisk sikring Udskrifter fra registre, der føres i kommunen og som kan henføres til bestemte personer, opbevares således, at uvedkommende ikke kan få adgang til at gøre sig bekendt med indholdet i udskrifterne. Udskrifter fra hjemmearbejdspladser må ikke fysisk arkiveres udenfor Odder Kommunes bygninger. Brugerne arkiverer alle tjenstlige oplysninger mv. (dokumenter mv.) på netværksserverne. Netværksservere er placeret i et særligt lokale. Se desuden bilag 1. 4

5 Adgangskontrol-ordninger Kommunens Edb-systemer er opbygget således, at brugeren skal angive såvel sit brugernavn som personligt kendeord (password) for at få adgang til systemerne. Kendeord indtastes ikke læsbart og må ikke videregives til andre. Alle edb-maskiner skal efter max. 15 minutter automatisk aktivere en pauseskærm, og adgang kan kun aktiveres igen efter krævet indtastning af kendeord. Når en edb-maskine(pc) forlades i længere tid, skal brugeren logge af alle EDB - systemer. Se desuden bilag 2. 5

6 Tildeling af Autorisationskoder Tildeling af autorisationskoder sker efter skriftlig anmodning til økonomiafdelingens sikkerhedsmedarbejdere. Ved tildeling af autorisation til Kommunedatas EDB systemer anvender Odder Kommune de af Kommunedata udarbejdede systemprofiler (samlinger af autorisationskoder). Tildeling af adgangskoder sker efter skriftlig anmodning til IT-ansvarlige i Økonomiafdelingen af en leder fra sikkerhedsorganisationen. Der gives skriftlig besked til IT-ansvarlige af medarbejderens nærmeste chef, når medarbejderes autorisationer ikke længere er aktuelle, fx når medarbejdere rejser el. lign. Derefter disables brugerne i systemet. Brugen af systemprofiler kan indebære, at brugeren ved udførelsen af sine arbejdsopgaver ikke i fuldt omfang får mulighed for at anvende de tildelte autorisationskoder. Se desuden bilag 3. 6

7 Tilsyn og kontrol Grundlaget for tilsynet er de vedtagne sikkerhedsbestemmelser herunder de detaljerede instrukser. Kontrollen med overholdelsen af sikkerhedsbestemmelserne foretages på baggrund af EDB systemernes benyttelsesstatistik (Log). Se bilag 4 om tilsyn og kontrol. 7

8 Fællesanmeldelser og individuelle aftaler om registre Tilslutning til /afmelding af et register sker enten ved en fællesanmeldelse eller egne anmeldelser til Datatilsynet. Forskrifter fremsendes til udtalelse i Datatilsynet før vedtagelse i Byrådet. Fællesanmeldelser opdateres af systemansvarlige (KMD) mens egne anmeldelser opdateres af sikkerhedsansvarlige. Pc-anvendelse Tjenstlige oplysninger/informationer (dokumenter mv.) herunder registre, der kan henføres til bestemte personer må ikke lagres (arkiveres) på Pc ernes harddisk, men skal lagres på netværksserver vha. lagringssystemet Docs Open. Dokumenter med begrænset levetid Dokumenter mv. med personoplysninger, som f.eks. er produceret i et tekstbehandlingssystem, og som ikke er omfattet af en registerforskrift, slettes efter 30 dage. Indsigt i behandlede oplysninger Anmodning om indsigt i de behandlede oplysninger (egen access) kan fremsættes skriftligt eller mundtligt. På forlangende gives (med 6 måneders interval) den pågældende på en let forståelig måde skriftligt meddelelse om: Hvilke oplysninger der behandles Behandlingens formål Kategorier af modtagere af oplysningerne og Tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer, når det er sikret, at det er den rette person man udleverer oplysningerne til, fx ved billedlegitimation i overensstemmelse med Persondatalovens 31. Hvis hensynet til den registrerede taler for det, kan meddelelsen dog gives mundtligt. Videregivelse af oplysninger til private eller offentlige myndigheder Videregivelse af registrerede personoplysninger til andre (tredjemand) er en selvstændig behandling, som kun kan finde sted når betingelserne i Persondatalovens 8, stk.1 og stk. 4 i øvrigt er opfyldt, herunder med der registreredes samtykke. For andre følsomme oplysninger er offentlige myndigheders adgang til at videregive oplysninger begrænset såvel for videregivelse til offentlige og private. Det kan ikke ske blot fordi det er nødvendigt, men der skal indhentes et samtykke. 8

9 Øvrige rettigheder Der er ret til at gøre indsigelse mod at behandling af oplysninger finder sted, og hvis det er berettiget, skal databehandlingen ophøre. Der er ret til at tilbagekalde et samtykke Der er ret til at klage til Datatilsynet over behandling af personoplysninger om en selv. Pc-arbejdsplads (hjemmearbejdsplads) Der anvendes opkobling via VPN, som automatisk lukker for adgangen til Odder Kommunes Edbinstallation efter en kort periode uden aktivering af tastatur eller mus. Vedr. udskrivning se kapitlet vedr. Fysisk sikkerhed. Udskrivning skal i det hele taget begrænses i videst mulig omfang. I øvrigt gælder regler (etisk) for god databehandlingsskik ved hjemmearbejdspladser som for arbejdspladser på kommunen, men da der i sagens natur er større risiko for adgang til hjemmearbejdspladser indskærpes det at fortrolighedskravet også er gældende for hjemmearbejdspladser. Man skal stile efter, at man altid benytter andre mennesker (og oplysningerne om dem) som mål og aldrig blot som middel. 9

10 Bilag 1, fysisk sikkerhed. Fysisk sikring af servere: Kommunens server opbevares i et specielt serverrum, som er placeret i rådhusets kælder. Serverrummet er aflåst (Låsen er uden for rådhusets normale nøglesystem) og er konstant tilkoblet rådhusets centrale alarmsystem. Det er kommunens øverste sikkerhedsansvarlig, som udsteder autorisation. Personer uden autorisation til serverrummet, kan kun få adgang ved henvendelse til kommunens ITafdeling. Adgang til rummet sker ved at indtaste en personlig kode, som samtidig logges i det centrale alarmsystem. Følgende oplysninger skrives i loggen.. Navn Dato for adgang. Tidspunkt for log-in. Tidspunkt for log-out. Uautoriseret adgang starter rådhusets alarm, og sender besked til alarmcentralen, som, hvis der ikke er personale tilstede, sender vagter til rådhuset. Alarmen registreres i loggen med tidspunkt. Adgang til at arbejde på server: Adgang til servernes operativsystem er beskyttet af et administrator password, som kun er kendt af kommunens IT-afdeling. Password ændres hver 3. mdr. Eksterne teknikere som skal arbejde på serverne, skal henvende sig til IT-afdelingen. Backup af server: Den sikkerhedsansvarlige foretager daglig tape-backup af alle servere. Tape-stationerne er placeret i serverne. Bånd som ikke benyttes, opbevares i brandsikkert pengeskab. Bånd som er defekte eller på anden måde ubrugelig, destrueres. Backup rutinen består af følgende bånd: 10

11 4 stk. dagsbånd 4 stk. fredagsbånd 12 stk. Månedsbånd Med ovenstående rutine kan filer som er op til 1 år gamle retableres. Fysisk sikring på institutioner og afdelinger: Afdelingsleder og institutionsleder har ansvaret for at antivirus anvendes i overensstemmelse med den gældende vejledning. Afdelingsleder og institutionsleder har ansvaret for at kontorer der indeholder Pc-arbejdspladser og udskrifter er aflåst og gjort utilgængelige for uvedkommende, når kontorerne ikke er i brug af det personalet. I forbindelse med udskrifter har afdelingsleder/institutionslederen ansvaret for at udskrifter kun anvendes i overensstemmelse med forskrifterne for det pågældende system. Afdelingsleder og institutionsleder har ansvaret for at personalet straks fjerner udskrifter fra printere der er placeret i kundearealer. 11

12 Bilag 2, Adgangskontrol-ordninger Kontrol af adgang til netværket: Generelt er sikkerhedssystemet konfigureret med følgende parameter: - Validering af brugernavn og password. - Tvungen ændring af password ved førstegangs log-in. - Tvungen ændring af password hver 3. måned. - Generationskontrol af password. - Registrering af sikkerhedslog. - Automatisk spærring af bruger ved 3 fejl log-in. Følgende hændelser registreres: - Log-in. - Log-out. - Fejl log-in. - Spærring af brugere. Alle hændelser registreres med brugernavn, maskin-id og tidspunkt. Sikkerhedsloggen "tømmes" fra netværket tidligst en gang om måneden og gemmes på den pågælden måneds tape-backup. Loggen gennemgås af den sikkerhedsansvarlig ved stikprøvekontrol. 12

13 Bilag 3, Autorisationer til netværk: Administration af brugere foretages af kommunens sikkerhedsansvarlige. En bruger oprettes kun efter henvendelse fra en afdelingsleder. Henvendelsen sker på en formular via kommunens intranet. Administrativ personale oprettes med adgang til: - elektronisk dokument håndteringssystem (Docs Open/Ajour) - Post/kalender systemet - Blanketsystemet - Kommunedata Øvrig personale (f.eks. sygeplejesker pædagoger)oprettes med adgang til: - elektronisk dokument håndteringssystem (Docs Open/Ajour) - Adgang til post, blanket og Kommunedata oprettes kun efter aftale med afdelingslederne. Alle bruger tildeles et brugernavn, som består af en afdelings-ident og initialer. Brugernavnet er ikke hemmeligt. Eksempel på brugernavn: ANB20PJ "ANB20" fortæller at det er en bruger fra økonomiafdelingen. og "PJ" er initialer. vedkommendes Når personen er oprettet, udstedes en autorisation, underskrevet af øverste sikkerhedsansvarlig, med oplysning om brugernavn og engangs password, som sendes til brugeren. 13

14 Bilag 4, tilsyn og kontrol. KMD: Følgende rapporter tilsendes automatisk hvert halve år, men kan også bestilles efter behov. - LOS-statistik - Transaktionskode statistik - Bruger statistik Disse rapporter gennemgås af den sikkerhedsansvarlige ved stikprøve. Sikkerhedsrapport type D. D rapporten udskrives når en bruger har brugt KMD s telefonsupport eller i forbindelse med bistand p.g.a. systemnedbrud. D-rapporten anvendes også i situationer hvor medarbejdere fra KMD har arbejdet på Odder kommunes data. D-rapporten indeholder oplysninger om kontaktpersonen hos KMD og Odder Kommune, samt hvilke systemer og data der er arbejdet på. D-rapporten skal gennemgås af den sikkerhedsansvarlig. Udover ovenstående kan følgende rapporter bestilles af den sikkerhedsansvarlig. - Benyttelseskontrol - Log on kontrol - Sikkerhedskontrol Disse rapporter bestilles efter behov og gennemgås ved stikprøve. 14

15 Bilag 5, Link til relevant lovgivning. Den p.t. gældende lovgivning er: Love: Persondataloven, Lov om behandling af personoplysninger erstatter de to tidligere registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre. Loven trådte i kraft den 1. juli Forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985 Lov nr. 347 af 6. juni 1991 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven (aktindsigt i EF-sager) Lov nr. 215 af 22. april 2002 om ændring af forvaltningsloven (Digital kommunikation) Lov nr. 382 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven (Fangeflugt og begrænsning i indsattes adgang til aktindsigt m.v.), 3-4 Bekendtgørelser: Sikkerhedsbekendtgørelsen (Bkg. nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved bkg. nr. 201 af 22. marts 2001) - 7/8/2001 Undtagelser fra pligten til anmeldelse i den offentlige forvaltning (Bek. nr. 529 af 15. juni 2000) - 25/9/2000 Vejledninger: Rettighedsvejledningen (Vejl. nr. 126 af 10. juli 2000) - 25/9/2000 Sikkerhedsvejledning (Vejl. nr. 37 af 2. april 2001) - 16/4/2001 Vejledning om anmeldelse (Vejl. 125 af 10. juli 2000) - 25/9/2000 Vejledning om offentlige myndigheders indberetning af skyldnere til kreditoplysningsbureauer (Vejledning nr. 17 af 19. januar 2001) - 23/2/2001 Se evt. linket: Lovgivning: Bekendtgørelse: Vejledning: Dokumentnr. i Docs Open Databehandlingsloven Forvaltningsloven Registreredes rettigheder efter lov om beh. af personopl. Anmeldelse om behandling af personopl. off. forvaltning Undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger i den off. forvaltning Til bkg. om sikkerhedsforanstaltninger for off. forvaltninger

16 Bilag 6, kompetencefordeling Kompetenceplacering - Systemtilgang. (Hvad) (Hvem) (Hvornår) Økonomidirektør Forvaltningsdirektør Afdelingsleder / Institutionsleder Brugergodkendelse. Godkender / inddrager brugeroprettelse. Godkender ansøgning. Ansøger om oprettelse / annullering. Ved tiltrædelse / fratrædelse. Brugerautorisation. Godkender / inddrager brugerautorisation. Godkender ansøgning. Ansøger om brugerautorisation / ændring /inddragelse af autorisationen. Efter behov. Figur 1: Kompetencefordeling for Systemtilgang af edb-brugere i Odder Kommune

17 Kompetenceplacering (Hvad) (Hvem) (Hvornår) Tilslutning til / afmelding fra fælleskommunale Edbregistre. Beslutning om oprettelse / ændring / nedlæggelse af enkeltkommunale registre. Økonomidirektør Forvaltningsdirektør Afdelingsleder / Institutionsleder Udarbejder forslag. Yder konsulentbistand. Forelægger spørgsmålet om tilslutning / afmelding for byrådet. Foretager anmeldelse til Registertilsynet. Yder konsulentbistand. Forelægger spørgsmålet om tilslutning / afmelding for byrådet. Foretager anmeldelse til Registertilsynet. 8 b og 8 e registre. Godkender oprettelsen /ændring /nedlæggelse. Foretager anmeldelse til Registertilsynet. Godkender forslag til tilslutning / afmelding. Godkender forslag til tilslutning / afmelding. Godkender forslag til oprettelse / nedlæggelse. Udarbejder forslag til forskrift. Udarbejder forslag til forskrift på særlig blanket. Efter behov. Efter behov. Efter behov. Registerindsigt / videregivelse af oplysninger. Vejleder borgeren. Foretager videregivelsen til private personer / firmaer henholdsvis anden offentlig myndighed Godkender anmodning om registerindsigt. Udarbejder beslutningsgrundlag. Ved anmodning efter legitimation. Figur 2: Kompetencefordeling for Registre i Odder Kommune 17

18 Kompetenceplacering (Hvad) (Hvem) (Hvornår) Ansvarsområde. Aktivitetsforpligtelse. Benyttelsstatistik (udskrift af log) / sikkerhedsrapporter. Stikprøvekontrol. Økonomidirektør Forvaltningsdirektør Afdelingsleder / Institutionsleder Overordnet ansvar for overholdelsen af sikkerhedsbestemmelser. Løbende tilsyn med at sikkerhedsbestemmelser overholdes og sikkerhedsforanstaltningerne udføres. Modtager statistikken og iværksætter nødvendig opfølgning Gennemfører stikprøvekontrol Fører tilsyn med overholdelsen af sikkerhedsbestemmelser indenfor eget forvaltningsområde. Tilser at sikkerhedsforanstaltninger iværksættes og efterleves. Indberetter uregelmæssigheder (fejlanvendelse og sikkerhedsbrud mv.). Iværksætter undersøgelser og tilser at nødvendige ændringer gennemføres. Følger op på kontrollen. Iværksætter nødvendige foranstaltninger. Sikrer overholdelsen af sikkerhedsbestemmelser i egen afdeling / institution. Tilrettelægger arbejdsgange mv. således at sikkerhedsforanstaltningerne udføres og overholdes. Indberetter sikkerhedsbrud og fejlanvendelse til direktør og økonomidirektør. Udfører undersøgelser og sikrer at arbejdsgange mv. indebærer overholdelse af sikkerhedsbestemmelser. Udfører undersøgelser og sikrer at arbejdsgange mv. indebærer overholdelse af sikkerhedsbestemmelser. Efter behov. Efter behov. Efter behov. Figur 3: Kompetencefordeling for Tilsyn / Kontrol i Odder Kommune 18

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune IT sikkerhedspolitik for Fredericia Kommune Side 1 af 17 Versionsstyring Versionsnummer Dato for version Ændring Årsag Ansvar 1.00 01.06.2013 Ny politik godkendt i byrådet PerToftdahl Side 2 af 17 Versionsstyring...

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Logpolitik Dok. Nr. 1.12 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 9 Logpolitik Formål At fastlægge og beskrive ansvar, pligter og konsekvenser når medarbejdere

Læs mere

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Oprettet august 2013 (Revideret marts 2014) Side 1 af 62 Indholdsfortegnelse Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik... 1 Indledning og formål... 6 Bilag:... 6 Hvem er

Læs mere

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Oprettet august 2013 (Revideret maj 2015) Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik...1 Indledning og formål...6 Bilag:...6 Hvem er omfattet?...7

Læs mere

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 IT-politik for Movia Bilag 2 IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Version 1.0 15. januar 2007 CBL / SCE-IUa Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Uddybende it-sikkerhedsregler

Uddybende it-sikkerhedsregler Københavns Kommune Koncernservice Uddybende it-sikkerhedsregler 2015-04-29 Indholdsfortegnelse 6 Organisering af it-sikkerhed 6.1 Interne organisatoriske forhold 6.2 Organisering af aftaler med eksterne

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Information til ansatte på TEK om IT

Information til ansatte på TEK om IT Information til ansatte på TEK om IT Procedure Når der er skrevet kontrakt med en nyansat, skal den ansættende enhed give besked til IT-afdelingerne, så der kan oprettes et login til de forskellige IT-systemer,

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere