Byrådsservice EDB anvendelse. i Odder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådsservice 2005. EDB anvendelse. i Odder Kommune"

Transkript

1 Byrådsservice 2005 EDB anvendelse i Odder Kommune Godkendt i byrådet, den 12. maj 1997

2 Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsorganisation...3 Fysisk sikring...4 Adgangskontrol-ordninger...5 Tildeling af Autorisationskoder...6 Tilsyn og kontrol...7 Fællesanmeldelser og individuelle aftaler om registre...8 Pc-anvendelse...8 Dokumenter med begrænset levetid...8 Indsigt i behandlede oplysninger...8 Videregivelse af oplysninger til private eller offentlige myndigheder...8 Øvrige rettigheder...9 Pc-arbejdsplads (hjemmearbejdsplads)...9 Bilag 1, fysisk sikkerhed Fysisk sikring af servere:...10 Adgang til at arbejde på server:...10 Backup af server:...10 Fysisk sikring på institutioner og afdelinger: Bilag 2, Adgangskontrol-ordninger...12 Kontrol af adgang til netværket: Bilag 3, Autorisationer til netværk:...13 Bilag 4, tilsyn og kontrol...14 KMD: Sikkerhedsrapport type D Bilag 5, Link til relevant lovgivning...15 Bilag 6, kompetencefordeling...16 Figur 1: Kompetencefordeling for Systemtilgang af edb-brugere i Odder Kommune Figur 2: Kompetencefordeling for Registre i Odder Kommune Figur 3: Kompetencefordeling for Tilsyn / Kontrol i Odder Kommune

3 Sikkerhedsorganisation Odder byråd er registeransvarlig myndighed. Borgmesteren leder sikkerhedsarbejdet i kommunen. Økonomidirektøren forestår iværksættelsen af sikkerhedsforanstaltningerne og tilsynet med overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne. Sikkerhedsbestemmelser er kommunens uddybende regler, registerforskrifter og de detaljerede instrukser. Sikkerhedsforanstaltninger er aktiviteter/handlinger som skal foretages for at overholde sikkerhedsbestemmelserne. Økonomiafdelingens leder er stedfortræder for Økonomidirektøren. Det daglige arbejde udføres af økonomiafdelingens sikkerhedsmedarbejdere. Forvaltningsdirektørerne er over for økonomidirektøren ansvarlig for overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne og for udførelse af sikkerhedsforanstaltningerne indenfor den pågældende forvaltning. Sikkerhedsorganisationen består af Borgmesterkontoret og 3 forvaltninger: Social- og Kulturforvaltningen: Børne- og Familieafdelingen Arbejdsmarkedsafdelingen Bolig- og Pensionsafdelingen Sekretariatet Teknisk Forvaltning: Driftsafdelingen Ejendomsservice Planlægningsafdelingen Driftscenteret Spildevandscenteret Brandstationen Færgen M/S Hou Økonomisk Forvaltning: Skatteafdelingen Inkasso-afdelingen Økonomiafdelingen Se desuden bilag 6 vedrørende organiseringen omkring IT-sikkerhed i Odder Kommune. 3

4 Fysisk sikring Udskrifter fra registre, der føres i kommunen og som kan henføres til bestemte personer, opbevares således, at uvedkommende ikke kan få adgang til at gøre sig bekendt med indholdet i udskrifterne. Udskrifter fra hjemmearbejdspladser må ikke fysisk arkiveres udenfor Odder Kommunes bygninger. Brugerne arkiverer alle tjenstlige oplysninger mv. (dokumenter mv.) på netværksserverne. Netværksservere er placeret i et særligt lokale. Se desuden bilag 1. 4

5 Adgangskontrol-ordninger Kommunens Edb-systemer er opbygget således, at brugeren skal angive såvel sit brugernavn som personligt kendeord (password) for at få adgang til systemerne. Kendeord indtastes ikke læsbart og må ikke videregives til andre. Alle edb-maskiner skal efter max. 15 minutter automatisk aktivere en pauseskærm, og adgang kan kun aktiveres igen efter krævet indtastning af kendeord. Når en edb-maskine(pc) forlades i længere tid, skal brugeren logge af alle EDB - systemer. Se desuden bilag 2. 5

6 Tildeling af Autorisationskoder Tildeling af autorisationskoder sker efter skriftlig anmodning til økonomiafdelingens sikkerhedsmedarbejdere. Ved tildeling af autorisation til Kommunedatas EDB systemer anvender Odder Kommune de af Kommunedata udarbejdede systemprofiler (samlinger af autorisationskoder). Tildeling af adgangskoder sker efter skriftlig anmodning til IT-ansvarlige i Økonomiafdelingen af en leder fra sikkerhedsorganisationen. Der gives skriftlig besked til IT-ansvarlige af medarbejderens nærmeste chef, når medarbejderes autorisationer ikke længere er aktuelle, fx når medarbejdere rejser el. lign. Derefter disables brugerne i systemet. Brugen af systemprofiler kan indebære, at brugeren ved udførelsen af sine arbejdsopgaver ikke i fuldt omfang får mulighed for at anvende de tildelte autorisationskoder. Se desuden bilag 3. 6

7 Tilsyn og kontrol Grundlaget for tilsynet er de vedtagne sikkerhedsbestemmelser herunder de detaljerede instrukser. Kontrollen med overholdelsen af sikkerhedsbestemmelserne foretages på baggrund af EDB systemernes benyttelsesstatistik (Log). Se bilag 4 om tilsyn og kontrol. 7

8 Fællesanmeldelser og individuelle aftaler om registre Tilslutning til /afmelding af et register sker enten ved en fællesanmeldelse eller egne anmeldelser til Datatilsynet. Forskrifter fremsendes til udtalelse i Datatilsynet før vedtagelse i Byrådet. Fællesanmeldelser opdateres af systemansvarlige (KMD) mens egne anmeldelser opdateres af sikkerhedsansvarlige. Pc-anvendelse Tjenstlige oplysninger/informationer (dokumenter mv.) herunder registre, der kan henføres til bestemte personer må ikke lagres (arkiveres) på Pc ernes harddisk, men skal lagres på netværksserver vha. lagringssystemet Docs Open. Dokumenter med begrænset levetid Dokumenter mv. med personoplysninger, som f.eks. er produceret i et tekstbehandlingssystem, og som ikke er omfattet af en registerforskrift, slettes efter 30 dage. Indsigt i behandlede oplysninger Anmodning om indsigt i de behandlede oplysninger (egen access) kan fremsættes skriftligt eller mundtligt. På forlangende gives (med 6 måneders interval) den pågældende på en let forståelig måde skriftligt meddelelse om: Hvilke oplysninger der behandles Behandlingens formål Kategorier af modtagere af oplysningerne og Tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer, når det er sikret, at det er den rette person man udleverer oplysningerne til, fx ved billedlegitimation i overensstemmelse med Persondatalovens 31. Hvis hensynet til den registrerede taler for det, kan meddelelsen dog gives mundtligt. Videregivelse af oplysninger til private eller offentlige myndigheder Videregivelse af registrerede personoplysninger til andre (tredjemand) er en selvstændig behandling, som kun kan finde sted når betingelserne i Persondatalovens 8, stk.1 og stk. 4 i øvrigt er opfyldt, herunder med der registreredes samtykke. For andre følsomme oplysninger er offentlige myndigheders adgang til at videregive oplysninger begrænset såvel for videregivelse til offentlige og private. Det kan ikke ske blot fordi det er nødvendigt, men der skal indhentes et samtykke. 8

9 Øvrige rettigheder Der er ret til at gøre indsigelse mod at behandling af oplysninger finder sted, og hvis det er berettiget, skal databehandlingen ophøre. Der er ret til at tilbagekalde et samtykke Der er ret til at klage til Datatilsynet over behandling af personoplysninger om en selv. Pc-arbejdsplads (hjemmearbejdsplads) Der anvendes opkobling via VPN, som automatisk lukker for adgangen til Odder Kommunes Edbinstallation efter en kort periode uden aktivering af tastatur eller mus. Vedr. udskrivning se kapitlet vedr. Fysisk sikkerhed. Udskrivning skal i det hele taget begrænses i videst mulig omfang. I øvrigt gælder regler (etisk) for god databehandlingsskik ved hjemmearbejdspladser som for arbejdspladser på kommunen, men da der i sagens natur er større risiko for adgang til hjemmearbejdspladser indskærpes det at fortrolighedskravet også er gældende for hjemmearbejdspladser. Man skal stile efter, at man altid benytter andre mennesker (og oplysningerne om dem) som mål og aldrig blot som middel. 9

10 Bilag 1, fysisk sikkerhed. Fysisk sikring af servere: Kommunens server opbevares i et specielt serverrum, som er placeret i rådhusets kælder. Serverrummet er aflåst (Låsen er uden for rådhusets normale nøglesystem) og er konstant tilkoblet rådhusets centrale alarmsystem. Det er kommunens øverste sikkerhedsansvarlig, som udsteder autorisation. Personer uden autorisation til serverrummet, kan kun få adgang ved henvendelse til kommunens ITafdeling. Adgang til rummet sker ved at indtaste en personlig kode, som samtidig logges i det centrale alarmsystem. Følgende oplysninger skrives i loggen.. Navn Dato for adgang. Tidspunkt for log-in. Tidspunkt for log-out. Uautoriseret adgang starter rådhusets alarm, og sender besked til alarmcentralen, som, hvis der ikke er personale tilstede, sender vagter til rådhuset. Alarmen registreres i loggen med tidspunkt. Adgang til at arbejde på server: Adgang til servernes operativsystem er beskyttet af et administrator password, som kun er kendt af kommunens IT-afdeling. Password ændres hver 3. mdr. Eksterne teknikere som skal arbejde på serverne, skal henvende sig til IT-afdelingen. Backup af server: Den sikkerhedsansvarlige foretager daglig tape-backup af alle servere. Tape-stationerne er placeret i serverne. Bånd som ikke benyttes, opbevares i brandsikkert pengeskab. Bånd som er defekte eller på anden måde ubrugelig, destrueres. Backup rutinen består af følgende bånd: 10

11 4 stk. dagsbånd 4 stk. fredagsbånd 12 stk. Månedsbånd Med ovenstående rutine kan filer som er op til 1 år gamle retableres. Fysisk sikring på institutioner og afdelinger: Afdelingsleder og institutionsleder har ansvaret for at antivirus anvendes i overensstemmelse med den gældende vejledning. Afdelingsleder og institutionsleder har ansvaret for at kontorer der indeholder Pc-arbejdspladser og udskrifter er aflåst og gjort utilgængelige for uvedkommende, når kontorerne ikke er i brug af det personalet. I forbindelse med udskrifter har afdelingsleder/institutionslederen ansvaret for at udskrifter kun anvendes i overensstemmelse med forskrifterne for det pågældende system. Afdelingsleder og institutionsleder har ansvaret for at personalet straks fjerner udskrifter fra printere der er placeret i kundearealer. 11

12 Bilag 2, Adgangskontrol-ordninger Kontrol af adgang til netværket: Generelt er sikkerhedssystemet konfigureret med følgende parameter: - Validering af brugernavn og password. - Tvungen ændring af password ved førstegangs log-in. - Tvungen ændring af password hver 3. måned. - Generationskontrol af password. - Registrering af sikkerhedslog. - Automatisk spærring af bruger ved 3 fejl log-in. Følgende hændelser registreres: - Log-in. - Log-out. - Fejl log-in. - Spærring af brugere. Alle hændelser registreres med brugernavn, maskin-id og tidspunkt. Sikkerhedsloggen "tømmes" fra netværket tidligst en gang om måneden og gemmes på den pågælden måneds tape-backup. Loggen gennemgås af den sikkerhedsansvarlig ved stikprøvekontrol. 12

13 Bilag 3, Autorisationer til netværk: Administration af brugere foretages af kommunens sikkerhedsansvarlige. En bruger oprettes kun efter henvendelse fra en afdelingsleder. Henvendelsen sker på en formular via kommunens intranet. Administrativ personale oprettes med adgang til: - elektronisk dokument håndteringssystem (Docs Open/Ajour) - Post/kalender systemet - Blanketsystemet - Kommunedata Øvrig personale (f.eks. sygeplejesker pædagoger)oprettes med adgang til: - elektronisk dokument håndteringssystem (Docs Open/Ajour) - Adgang til post, blanket og Kommunedata oprettes kun efter aftale med afdelingslederne. Alle bruger tildeles et brugernavn, som består af en afdelings-ident og initialer. Brugernavnet er ikke hemmeligt. Eksempel på brugernavn: ANB20PJ "ANB20" fortæller at det er en bruger fra økonomiafdelingen. og "PJ" er initialer. vedkommendes Når personen er oprettet, udstedes en autorisation, underskrevet af øverste sikkerhedsansvarlig, med oplysning om brugernavn og engangs password, som sendes til brugeren. 13

14 Bilag 4, tilsyn og kontrol. KMD: Følgende rapporter tilsendes automatisk hvert halve år, men kan også bestilles efter behov. - LOS-statistik - Transaktionskode statistik - Bruger statistik Disse rapporter gennemgås af den sikkerhedsansvarlige ved stikprøve. Sikkerhedsrapport type D. D rapporten udskrives når en bruger har brugt KMD s telefonsupport eller i forbindelse med bistand p.g.a. systemnedbrud. D-rapporten anvendes også i situationer hvor medarbejdere fra KMD har arbejdet på Odder kommunes data. D-rapporten indeholder oplysninger om kontaktpersonen hos KMD og Odder Kommune, samt hvilke systemer og data der er arbejdet på. D-rapporten skal gennemgås af den sikkerhedsansvarlig. Udover ovenstående kan følgende rapporter bestilles af den sikkerhedsansvarlig. - Benyttelseskontrol - Log on kontrol - Sikkerhedskontrol Disse rapporter bestilles efter behov og gennemgås ved stikprøve. 14

15 Bilag 5, Link til relevant lovgivning. Den p.t. gældende lovgivning er: Love: Persondataloven, Lov om behandling af personoplysninger erstatter de to tidligere registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre. Loven trådte i kraft den 1. juli Forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985 Lov nr. 347 af 6. juni 1991 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven (aktindsigt i EF-sager) Lov nr. 215 af 22. april 2002 om ændring af forvaltningsloven (Digital kommunikation) Lov nr. 382 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven (Fangeflugt og begrænsning i indsattes adgang til aktindsigt m.v.), 3-4 Bekendtgørelser: Sikkerhedsbekendtgørelsen (Bkg. nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved bkg. nr. 201 af 22. marts 2001) - 7/8/2001 Undtagelser fra pligten til anmeldelse i den offentlige forvaltning (Bek. nr. 529 af 15. juni 2000) - 25/9/2000 Vejledninger: Rettighedsvejledningen (Vejl. nr. 126 af 10. juli 2000) - 25/9/2000 Sikkerhedsvejledning (Vejl. nr. 37 af 2. april 2001) - 16/4/2001 Vejledning om anmeldelse (Vejl. 125 af 10. juli 2000) - 25/9/2000 Vejledning om offentlige myndigheders indberetning af skyldnere til kreditoplysningsbureauer (Vejledning nr. 17 af 19. januar 2001) - 23/2/2001 Se evt. linket: Lovgivning: Bekendtgørelse: Vejledning: Dokumentnr. i Docs Open Databehandlingsloven Forvaltningsloven Registreredes rettigheder efter lov om beh. af personopl. Anmeldelse om behandling af personopl. off. forvaltning Undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger i den off. forvaltning Til bkg. om sikkerhedsforanstaltninger for off. forvaltninger

16 Bilag 6, kompetencefordeling Kompetenceplacering - Systemtilgang. (Hvad) (Hvem) (Hvornår) Økonomidirektør Forvaltningsdirektør Afdelingsleder / Institutionsleder Brugergodkendelse. Godkender / inddrager brugeroprettelse. Godkender ansøgning. Ansøger om oprettelse / annullering. Ved tiltrædelse / fratrædelse. Brugerautorisation. Godkender / inddrager brugerautorisation. Godkender ansøgning. Ansøger om brugerautorisation / ændring /inddragelse af autorisationen. Efter behov. Figur 1: Kompetencefordeling for Systemtilgang af edb-brugere i Odder Kommune

17 Kompetenceplacering (Hvad) (Hvem) (Hvornår) Tilslutning til / afmelding fra fælleskommunale Edbregistre. Beslutning om oprettelse / ændring / nedlæggelse af enkeltkommunale registre. Økonomidirektør Forvaltningsdirektør Afdelingsleder / Institutionsleder Udarbejder forslag. Yder konsulentbistand. Forelægger spørgsmålet om tilslutning / afmelding for byrådet. Foretager anmeldelse til Registertilsynet. Yder konsulentbistand. Forelægger spørgsmålet om tilslutning / afmelding for byrådet. Foretager anmeldelse til Registertilsynet. 8 b og 8 e registre. Godkender oprettelsen /ændring /nedlæggelse. Foretager anmeldelse til Registertilsynet. Godkender forslag til tilslutning / afmelding. Godkender forslag til tilslutning / afmelding. Godkender forslag til oprettelse / nedlæggelse. Udarbejder forslag til forskrift. Udarbejder forslag til forskrift på særlig blanket. Efter behov. Efter behov. Efter behov. Registerindsigt / videregivelse af oplysninger. Vejleder borgeren. Foretager videregivelsen til private personer / firmaer henholdsvis anden offentlig myndighed Godkender anmodning om registerindsigt. Udarbejder beslutningsgrundlag. Ved anmodning efter legitimation. Figur 2: Kompetencefordeling for Registre i Odder Kommune 17

18 Kompetenceplacering (Hvad) (Hvem) (Hvornår) Ansvarsområde. Aktivitetsforpligtelse. Benyttelsstatistik (udskrift af log) / sikkerhedsrapporter. Stikprøvekontrol. Økonomidirektør Forvaltningsdirektør Afdelingsleder / Institutionsleder Overordnet ansvar for overholdelsen af sikkerhedsbestemmelser. Løbende tilsyn med at sikkerhedsbestemmelser overholdes og sikkerhedsforanstaltningerne udføres. Modtager statistikken og iværksætter nødvendig opfølgning Gennemfører stikprøvekontrol Fører tilsyn med overholdelsen af sikkerhedsbestemmelser indenfor eget forvaltningsområde. Tilser at sikkerhedsforanstaltninger iværksættes og efterleves. Indberetter uregelmæssigheder (fejlanvendelse og sikkerhedsbrud mv.). Iværksætter undersøgelser og tilser at nødvendige ændringer gennemføres. Følger op på kontrollen. Iværksætter nødvendige foranstaltninger. Sikrer overholdelsen af sikkerhedsbestemmelser i egen afdeling / institution. Tilrettelægger arbejdsgange mv. således at sikkerhedsforanstaltningerne udføres og overholdes. Indberetter sikkerhedsbrud og fejlanvendelse til direktør og økonomidirektør. Udfører undersøgelser og sikrer at arbejdsgange mv. indebærer overholdelse af sikkerhedsbestemmelser. Udfører undersøgelser og sikrer at arbejdsgange mv. indebærer overholdelse af sikkerhedsbestemmelser. Efter behov. Efter behov. Efter behov. Figur 3: Kompetencefordeling for Tilsyn / Kontrol i Odder Kommune 18

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

Datasikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik Datasikkerhedspolitik Godkendt i Byrådet den 10.november 2008 1 Datasikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 2. Organisation og ansvarsfordeling 2.1 Ansvarsorganisation for datasikkerhed 2.2 Øverste og

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Logpolitik Dok. Nr. 1.12 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 9 Logpolitik Formål At fastlægge og beskrive ansvar, pligter og konsekvenser når medarbejdere

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune Udkast IT Sikkerhedspolitik for Tønder kommune Side 1 af 13 Indhold Version.... 3 Indledning... 4 Formålet med IT Sikkerhedspolitikken.... 4 Hvem er omfattet af IT Sikkerhedspolitikken.... 5 Ansvar og

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009 1. Indledning It-anvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal understøtte kommunens vision. Samtidig ønsker Faaborg- Midtfyn Kommune, at medarbejderne har en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Sikkerhed. Sikkerhedsområder. Fysisk sikkerhed. Sikkerhed og persondata mv

Sikkerhed. Sikkerhedsområder. Fysisk sikkerhed. Sikkerhed og persondata mv Sikkerhed Sikkerhed og persondata mv Sikkerhedsområder Fysisk sikkerhed Logisk sikkerhed Kommunikationssikkerhed Datasikkerhed Backup Det organisatoriske aspekt Fysisk sikkerhed - hærværk, tyveri og anden

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune IT sikkerhedspolitik for Fredericia Kommune Side 1 af 17 Versionsstyring Versionsnummer Dato for version Ændring Årsag Ansvar 1.00 01.06.2013 Ny politik godkendt i byrådet PerToftdahl Side 2 af 17 Versionsstyring...

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT Regler - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT For en sikkerheds skyld! Hvorfor regler om IT? - for kommunens og din egen sikkerheds skyld Aalborg Kommune er efterhånden meget digitaliseret og derfor

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10 ØSC Lønportalen 12. august 2015 ØSC Løn/MRH Forord Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til ØSC Løn sker via en blanketløsning, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Hjemmearbejdspladser

Hjemmearbejdspladser Hjemmearbejdspladser Vejledning om it-sikkerhed på pc-hjemmearbejdspladser September 2007 ITEK og Dansk Industri Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen og Rasmus Aasted ISBN: 87-7353-662-8

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

REGULATIV BOLIGPORTAL

REGULATIV BOLIGPORTAL REGULATIV BOLIGPORTAL SIDE 3 l 8 Regulativ om boligportalen I medfør af lov om almene boliger m.v. 64, stk. 1, jf. 94, nr. 5, og 95, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1307 af 18. december 2009 om drift af

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede

fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede Tillæg 3 1 1 IT-sikkerhedspolitik for Ballerup Kommune 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken Ballerup Kommune anvender på flere områder og i større omfang IT for at leve op til de krav, som borgere,

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Denne politik er godkendt af byrådet d. xx. Og træder i kraft d. xx. Seneste version er tilgængelig på intranettet. Indledning Vejen Byråd fastlægger med

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune INDHOLD 1. IT-sikkerhedspolitik 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken 2. Begreber og definitioner 3. IT-sikkerhedspolitikken 3.1 Hovedmålsætninger med IT-sikkerhedspolitikken

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK

BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK Det er vigtigt for 7913, at du som forsikringstager og oprettet bruger på 7913's internetportal på www.7913.dk (herefter "Portalen"), er tryg ved alle

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer

Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Brugervejledning i Selvoprettelse & Anmodning om adgang til fagsystemer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere