Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09"

Transkript

1 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr A.09

2 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende samarbejde som konsekvens af Lov om Forpligtende Kommunale Samarbejder. Denne delaftale er en udmøntning heraf. Delaftalen er endvidere underlagt følgende generelle retningslinier, som kommunalbestyrelserne har vedtaget for det forpligtende samarbejde Generelle retningslinier for delegation Generelle betalingsprincipper Forretningsgang for klagebehandling Delaftalen omfatter behandling af personsager, herunder rådgivning og vejledning, ansøgninger om visse ydelser, tilsyn og magtanvendelse m.m. efter Lov om Social Service. Opgaver som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune. Delaftalen træder i kraft 1. januar 2007 og kan revideres i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende. Delaftalen er i to dele. I den politiske del (Dragørs politiske mål) fastlægges opgaveområdet samt værdier, serviceniveau og kvalitetsstandarder for opgaveløsningen. Ændringer af disse forhold kræver Dragør Kommunalbestyrelses godkendelse. I den administrative del fastlægges mere praktiske forhold for opgaveløsningen som f.eks. leveranceomfang, kontakt, rapportering og tilsyn. I respekt for den politiske del kan kommunerne administrativt aftale justeringer i den administrative del. Af hensyn til overskueligheden er der bilag til både den politiske og den administrative del. I det følgende henviser Dragør og Tårnby til respektive kommuner. Vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelse Tårnby Kommunalbestyrelse Den [?] 2006 Den 30. maj

3 Indhold Side Dragørs politiske mål Lovområde Kompetencefordeling Værdier Serviceniveau Uddannelse og personale... 6 Administrativ del Rapportering Orientering Kontakt Tilsyn... 9 Dragørs politiske mål: Bilag 1 - Serviceniveau Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge Rådgivning til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Handicappede børn i eget hjem Ledsagerordning for unge og voksne Kontaktperson for døvblinde Merudgifter til personer med handicap Magtanvendelse Handleplaner for personer med psykisk eller fysisk lidelse Godkendelse af private botilbud Opholdssteder og tilsyn med plejefamilier m.m Administrativ del: Bilag 2 - Bestilling Bestillingsoversigt

4 Dragørs politiske mål Dragørs politiske mål 1. Lovområde Aftalen omfatter følgende opgaver i henhold til Lov om Social Service Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier ( 11 stk. 3) Rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde ( 12) Behandling af personsager om dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse ( 41) Behandling af personsager om dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse ( 42) Behandling af personsager om 15 timers ledsagelse om måneden til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 45) Behandling af personsager om 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 97) Behandling af personsager om tilbud om hjælp i form af en særlig kontaktperson til døvblinde ( 98) Behandling af personsager om dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 100) Behandling om indberetning ved magtanvendelse (kun voksne) og andre indgreb i selvbestemmelsesretten som alarmsystemer, fastholdelse, tilbageholdelse i boligen, brugen af beskyttelsesmidler, optagelse i særlige botilbud uden samtykke samt klage og anke behandling ( ) Udarbejdelse af en handleplan når der ydes hjælp til personer under 65 år ( 141) 4

5 Dragørs politiske mål Sagsbehandling ved godkendelse af opholdssteder for børn og unge ( 142 stk. 5) Sagsbehandling ved godkendelse af private botilbud efter 107 Herunder godkendelsen af den hjælp der efter loven, ydes af det private botilbud under opholdet ( 144) Sagsbehandling ved tilsyn med plejefamilier, netværksplejefamilier og opholdssteder efter 142, stk. 1, 2, 4 og 5 ( 149) Samt Sagsbehandling i forbindelse med det generelle tilsyn med hvorledes de kommunale opgaver løses for de opgaver og områder der overdrages ( 16 litra a og b i retssikkerhedsloven) 2. Kompetencefordeling Sagsbehandlingen følger Tårnbys praksis og administrative kompetencefordeling. 3. Værdier Borgernes egne ressourcer skal inddrages og udvikles så meget som muligt Borgeren skal støttes og fastholdes i at tage ansvar for eget liv og udnytte egne ressourcer. Det indebærer, at rådgivning og vejledning af borgeren går forud for tilbud om mere omfattende støtte. Familie og øvrige netværk er en vigtig del af borgerens ressourcer Der skal prioriteres lokale løsninger, der giver borgeren mulighed for at udnytte disse ressourcer. Borgerens behov kræver ofte flerstrengede løsninger Der ydes en helhedsorienteret og målrettet indsats. Der skal være sammenhæng og fagligt begrundede mål med de ydelser, den enkelte borger tilbydes. Med disse værdier fokuseres der på borgerens ressourcer. Forvaltningen skal arbejde ud fra et udviklingsperspektiv og med det mål for øje, at den enkelte borger opnår størst mulig integration i samfundet. Fokus er således udvikling, ressourcer, et selvstændigt liv samt integration i samfundet. Forvaltningen skal synliggøre valgmulighederne frem for at træffe borgerens valg. Der skal således tages udgangspunkt i borgerens behov, og tilbudet skal tilrettelægges, således at borgeren får medindflydelse og oplever ejerskab. Indsatsen skal ikke være mere omfattende end behovet. I opgaveløsningen skal princippet om bedst og billigst endvidere tilstræbes. 5

6 Dragørs politiske mål 4. Serviceniveau Se bilag Uddannelse og personale Tårnby forpligtiges til at anvende den fornødne konsulentbistand i den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) eksempelvis indenfor døvblinde området. Tårnby forpligtes til at sikre ledsagere og særlige kontaktpersoner efter 45, 97 og 98 en adgang til fornøden instruktion, supervision og kursusvirksomhed, der arrangeres af eller ved medvirken af konsulenter fra VISO. 6

7 Administrativ del Administrativ del 6. Rapportering Tårnby rapporterer nedenstående til Dragør senest 15. januar. På denne baggrund udarbejder Dragør efterfølgende bestilling til Tårnby. Lov Resultatvurdering Blev behovsvurderingen (bestillingen) indfriet? Flaskehalse Hvilken type og hvilke løsninger? Udviklingsten denser Hvor bevæger området sig hen? Antal klager Hvad blev udfaldet? Øvrige bemærkninger. Rådgivning, undersøgelse og behandling ( 11 stk. 3). Rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer ( 12). Nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn ( 41). Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ( 42). 15 timers ledsagelse til unge ( 45). 15 timers ledsagelse til personer under 67 år ( 97). Særlig kontaktperson til døvblinde ( 98). Dækning af nødvendige 7

8 Administrativ del merudgifter ( 100). Indberetning ved magtanvendelse ( ). Udarbejdelse af handleplan ( 141) Godkendelse af opholdssteder ( 142 stk. 5) Godkendelse af private botilbud ( 144) Tilsyn med plejefamilier, netværksplejefamil ier og opholdssteder ( 149) Generelle tilsyn ( 16 litra a og b i Retssikkerhedslov en) 7. Orientering Dragør orienteres i tilfælde af Opgaveløsningen vanskeliggøres med hensyn til serviceniveau og økonomi Ny lovgivning med væsentlig betydning for områdets ressourceforbrug 8. Kontakt For enkeltsager etableres der den nødvendige kontakt dette sker fortrinsvis digitalt. På halvårlige møder mellem de to kommuner fastlægges rammer til sikring af helhedssyn og nødvendig koordinering. Når det skønnes, at en sag kan have sammenhæng med en sag, der ikke er omfattet af samarbejdet, skal begge kommuner arbejde aktivt for en helhedsorienteret sagsbehandling. Kontaktpersonen i Dragør er afdelingslederen for Social Service. 8

9 Administrativ del Kontaktpersonen i Tårnby er afdelingslederen på området. 9. Tilsyn Dragør fører tilsyn med de til Tårnby delegerede opgaver, jf. Lov om Forpligtende Kommunale Samarbejder. Vurderingen baseres på stikprøver og Tårnby udleverer i den forbindelse den nødvendige dokumentation. 9

10 Dragørs politiske mål: Bilag 1 Serviceniveau Dragørs politiske mål: Bilag 1 - Serviceniveau Hvor intet andet er anført forudsættes det, at serviceniveauet følger lovens minimum. 1. Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier, ( 11 stk. 3). 2. Rådgivning til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde, ( 12). 3. Handicappede børn i eget hjem Dækning af merudgifter ved forsørgelse af handicappet barn i eget hjem, samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i samme forbindelse, ( 41 og 42). Dækning af merudgifter i relation til pasning af handicappet barn i eget hjem ( 41) ydes efter følgende principper Socialministeriets vejledning benyttes. Der anvendes vejledende takster fra eksempelvis fra handicapforeninger som Astma- og Allergiforbundet og Diabetesforeningen Rimeligheden i beløbsstørrelsen vurderes ved tildeling af ydelsen. Det betyder, at tildeles der midler til køb af forbrugsgoder, tages der udgangspunkt i en relativ billig model. Ikke nødvendigvis den billigste, men vurderingen baseres på nøjsomhed. Altså, findes en model på markedet, der en billigere end den forslået, og hvor kvalitet stemmer rimeligt overens med behov, vælges denne altid Afvejning af husstandens forbrug over tid. Herunder om et atypisk større forbrug kan forsvares at have en særlig nyttig virkning for barnet, tildeles der denne ydelse. Dragør leverer en række eksempler på tilskudsniveauet for forskellige forbrugstyper. Eksemplerne er vejledende, og kan suppleres i takt med at bevillingsniveauet findes for nye områder og varegrupper 10

11 Dragørs politiske mål: Bilag 1 Serviceniveau Ved genansøgning Der ydes engangsbevilling eller tidsbegrænset bevilling. I sidste tilfælde skal familien selv søge igen. Såfremt familien genansøger i måneden efter bevillingens udløb, og der dokumenteres for afholdte udgifter, kan bevillingen umiddelbart gives i forlængelse af den oprindelige bevilling. Hvis der er jævnlig kontakt mellem familie og kommune, påhviler det sagsbehandleren at gøre familien opmærksom på, at bevillingen er ved at udløbe. Såfremt familien genansøger mere end en måned efter bevillingens udløb, betragtes dette som en ny ansøgning. Der skal dokumenteres for de seneste 3 måneders forbrug. Bevillingen træder i kræft fra den ny ansøgningsdato. Dækning for tabt arbejdsfortjeneste, ( 42) Serviceniveauet (eller dækningen) følger lovgivningen. Der gives fuld dækning for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt familien er omfattet af ordningen. Ansøgning Ansøgning sker via ansøgningsskema der udleveres ved forespørgsel. Det tilstræbes, at der træffes afgørelse inden 14 dage efter modtagelse af ansøgning. Alternativt skal borgerne, inden 14 dage, have skriftligt svar om hvornår sagen i givet fald vil blive behandlet. Ansøgeren meddeles skriftligt om afgørelse. I tilfælde af afslag vedlægges klagevejledningen. 4. Ledsagerordning for unge og voksne Der ydes hjælp til ledsagelse til personer mellem år ( 45) henholdsvis år ( 97), der pga. betydelig og varig nedsat funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Visitationen følger lovgivningen. Tårnby forestår sagsbehandlingen, det indebærer Visitation Sagsbehandlingen, herunder indhentning af oplysninger nødvendig for visitationen Beregning af og udbetaling af tilskud til ledsagelse Klagebehandling, herunder informering af Dragør Selve ledsagelsen Ansøgning sker via ansøgningsskema, der udleveres ved forespørgsel. Ansøgere skal selv kunne efterspørge tilbuddet og udtrykke til hvilke aktiviteter ledsagelse ønskes samt indholdet af ledsagebehovet. Det tilstræbes, at der træffes afgørelse inden 14 dage efter modtagelse af ansøgning. Alternativt skal borgerne inden 14 dage have skriftligt svar om, hvornår sagen i givet fald vil blive behandlet. Ansøgeren meddeles skriftligt om afgørelse. I tilfælde af afslag vedlægges klagevejledningen. 11

12 5. Kontaktperson for døvblinde Dragørs politiske mål: Bilag 1 Serviceniveau Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, der er døvblinde, ( 98). Visitationen følger lovgivningen. Målet er at give døvblinde over 18 år en særlig form for hjælp, som medvirker til at bryde borgerens isolation og bidrager til et så normalt liv som muligt for borgeren på trods af det meget svære kommunikationshandicap. Der foretages først en individuel vurdering af graden af syns- og hørenedsættelsen Sagsbehandler tager på hjemmebesøg bistået af en døvblindekonsulent På besøget vurderes ansøgers behov Udgangspunktet for bevillingen sammenholdes med det liv borgeren har haft tidligere, men der vurderes også ud fra de behov handicappet skaber. Der bevilges et antal timer årligt Hos fødte døvblinde er udgangspunktet, at borgeren skal have et så normalt liv som muligt, sammenholdt med en almindelig borger Døvblindekonsulenten yder vejledning til kommunen og den døvblinde samt yder supervision til kontaktpersonen Kommunen ansætter kontaktpersonen og etablere ordningen, men den døvblinde skal dog deltage i dette og godkende ledsageren. Ansøger betaler selv for kontaktpersonens transportudgifter, såfremt der er aktiviteter uden for hjemmet. Dog ydes der et årligt tilskud til en uges sommerophold, hvor rejse, kost og logi betales for kontaktpersonen. Kontaktpersonens opgaver er (i henhold til lovens bemærkninger): At besøge den døvblinde og være bindeled til omgivelserne At orientere den døvblinde om omgivelserne, læse avis etc. At hjælpe ved oversættelse af den døvblindes post At være behjælpelig overfor myndigheder, postvæsen, bank etc. At ledsage til indkøb, forretninger, besøg, møder, kurser og aktiviteter etc. Ansøgning sker via ansøgningsskema, der udleveres ved forespørgsel. Det tilstræbes, at der træffes afgørelse inden 14 dage efter modtagelse af ansøgning. Alternativt skal borgerne, inden 14 dage, have skriftligt svar om hvornår sagen i givet fald vil blive behandlet. Ansøgeren meddeles skriftligt om afgørelse. I tilfælde af afslag vedlægges klagevejledning. Tårnby forestår sagsbehandlingen, der indebærer Visitation Sagsbehandlingen, herunder indhentning af oplysninger nødvendig for visitationen Ansættelse af kontaktperson Beregning af og udbetaling af tilskud 12

13 Dragørs politiske mål: Bilag 1 Serviceniveau Klagebehandling, herunder orientering af Dragør 6. Merudgifter til personer med handicap Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne, ( 100). Bevilling af dækning af merudgiftsydelse følger lovgivningen. Det tilstræbes, at der træffes afgørelse inden 14 efter modtagelse af ansøgning. Alternativt skal borgerne, inden 14 dage, have skriftligt svar om hvornår sagen i givet fald vil blive behandlet. Ansøgeren meddeles skriftligt om afgørelse. I tilfælde af afslag vedlægges klagevejledningen. Tårnby forestår sagsbehandlingen, der indebærer Visitation Sagsbehandling, herunder indhentning af oplysninger nødvendig for visitationen Beregning af og udbetaling af merudgiftsydelsen Klagebehandling, herunder information af Dragør Ved hver ny ansøgning udveksler sagsbehandlerne i Dragør og Tårnby de fornødne informationer, så helhedshensynet til borgere tilgodeses. 7. Magtanvendelse Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, ( ). Personkredsen er personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Følgende er eksempler på magtanvendelse og procedure for indberetning. Rækkefølgen på eksemplerne er stigende tidsforbrug på magtanvendelsen. Servicelovens 125 & 127. Personlige alarm- og pejlesystemer, f.eks. et alarmarmbånd der aktiveres ved passage af udgang, eller særlige døråbnere ved yderdøre samt anvendelse af fysisk magt for at hindre en person i at forlade sin bolig. Magtanvendelse foregår i afgrænsede perioder. Der kan ikke laves permanente foranstaltninger. Dette indebærer opfølgning på institutionen Procedure: Dragør indstiller til Tårnby. 13

14 Dragørs politiske mål: Bilag 1 Serviceniveau Servicelovens 126. Fastholdelse i hygiejnesituationer eller føre en person til andet rum. Ganske kortvarige magtanvendelser Procedure: Alle hændelser indberettes af Dragør til Tårnby. Servicelovens 128. Anvendelse af beskyttelsesmidler for at undgå fald og væsentlig personskade. For eksempel fastspænding med stofseler til kørestole Procedure: Dragør indstiller til Tårnby. Servicelovens 129. Flytninger uden samtykke. Enten i situationer, hvor personen modsætter sig eller, hvor en person er ude af stand til at give udtryk for samtykke. Ved flytninger, hvor personen modsætter sig, sørger Tårnby for, at personen får advokatbistand. Til personer som ikke modsætter sig, men som ikke evner at give samtykke, beskikker Tårnby en værge, der skal sanktionere flytningen Procedure: Dragør indberetter alle hændelser til Tårnby. 8. Handleplaner for personer med psykisk eller fysisk lidelse Kommunen skal tilbyde at udarbejde en skriftlig plan for en helhedsorienteret indsats for følgende målgrupper, ( 141) Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, f.eks. svære sindslidelser Personer med alvorlige sociale problemer, der ikke har egen bolig eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig. Der er tale om længerevarende hjemløse Personer med alvorlige sociale problemer, som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Der er tale om personer med udprægede stofmisbrugsproblemer Tårnby forestår sagsbehandlingen, det indebærer Udarbejdelse af handleplaner Sagsbehandlingen, herunder indhentning af oplysninger nødvendig for handleplanen Møder om handleplanen med borgeren, pårørende og samarbejdspartnere Opfølgning efter handleplanen Revurdering af handleplanen Klagebehandling, herunder informering af Dragør Målgruppen er borgere under 67 år, der er i en eller anden form for foranstaltning. For Dragør er det de borgere, der bor i Bofællesskabet, borgere med støttekontaktperson samt øvrige borgere, der modtager et dagtilbud. 14

15 Dragørs politiske mål: Bilag 1 Serviceniveau Gennem dialog med Dragør, skal leverancen i øvrigt løbende tilpasses behovet. 9. Godkendelse af private botilbud Kommunen skal godkende private botilbud efter Opholdssteder og tilsyn med plejefamilier m.m. Tårnby godkender på vegne af Dragør opholdssteder og private boformer, jf. lovens 142, stk. 5 og 144 som generelt egnede. Godkendelsen skal meddeles i en skriftligt begrundet afgørelse og skal angive, hvilke målgrupper opholdsstedet eller botilbuddet er egnet til, herunder antallet af godkendte pladser. Godkendelsen sendes til ansøger og til Dragør. Tårnby benytter sig af Socialministeriets regler for godkendelse af opholdssteder og private boformer. Det vil sige godkendelse af følgende parameter Organisationen Pædagogikken De fysiske rammer Personalet Tårnby fører tilsyn, jfr. 149 med de opholdssteder og private boformer der måtte være i Dragør. Det vil sige fører som udgangspunkt en gang årligt tilsyn med, at de godkendte tilbud overholder kravene for godkendelse. Et institutionstilsyn indebærer bl.a. Betingelserne for godkendelse stadig er til stede Det pædagogiske indhold At der kun optages det antal personer, der er godkendt At optagne personer falder inden for målgruppen 15

16 Administrativ del: Bilag 2 - Bestilling 2007 (Opdateret 24. august 2006) Bestillingsoversigt Administrativ del: Bilag 2 Bestilling 2007 Antal sager Rådgivning, Vejledning, Opsøgende arbejde Handleplaner, Undersøgelse, Behandling, Udarbejdelse Personsager, Behandling, Ansøgninger 11, stk. 3 Rådgivning, undersøgelser og behandling af børn og unge 6 Tilsyn, Godkendelse, Magtanvendel se 12 Rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 3 41 Dækning af nødvendige merudgifter 42 Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 45 Ledsagerordning for unge 97 Ledsagerordning for voksne 98 Kontaktperson for døvblinde 100 Merudgifter til personer med fysiske og psykiske handicap Magtanvendelse 141 Handleplaner for personer med psykisk eller fysisk lidelse 142 stk. 5, jf. 149 Godkendelse af opholdssteder for børn og unge (plejefamilier) 144 Godkendelse af private botilbud efter 107, herunder den hjælp der ydes af det private botilbud Tilsyn: Plejefamilier, netværksfamilier og opholdssteder 0 16 ltr. a & b i retssikkerhedsloven Det generelle tilsyn med de kommunale opgaver og områder der overdrages Diverse opgaver: Tilbudsportal, analyser af pladsbehov, bestillingslister iht. forsyningspligt, bidrag til kommunal redegørelse m.v. I alt

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 1 > Institution: Horsens Kommune > Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens > Afdeling:

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 1 > Institution: Horsens Kommune > Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens > Afdeling: Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 1 Institution: Horsens Kommune Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Afdeling: Praktikvejledernavn: Helle Landkildehus og Bente Frank Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere