Afbud Eva Westphal Hanne Slott Jensen Kirsten Kornval Marie Cordt Michael Kjær Susanne Dansholm Suzanne Trolle. HR og Kvalitet Niels Andersens Vej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud Eva Westphal Hanne Slott Jensen Kirsten Kornval Marie Cordt Michael Kjær Susanne Dansholm Suzanne Trolle. HR og Kvalitet Niels Andersens Vej 65"

Transkript

1 Møde i: SFR Reumatologi Dato: 21. november 2013 Kl.: Sted: Gentofte Hospital, Administrationsbygningen, 1. sal, Mødelokale 4 Deltagere: Lars Juhl Petersen Jesper Nørregaard Annette Hansen Bjørn Christau Fin Biering-Sørensen Hanne Gregersen Henrik Røgind Inge Sørensen Marianne Sandvad Merete Andersen Merete Sværke Mikkel Østergaard Søren Jacobsen Winnie Bergstrøm HR og Kvalitet Niels Andersens Vej 65 Kasper Andersen egionh.dk Telefon Direkte Dato: 4. december 2013 Afbud Eva Westphal Hanne Slott Jensen Kirsten Kornval Marie Cordt Michael Kjær Susanne Dansholm Suzanne Trolle

2 Dagsorden 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Orientering a. Patientinformationer b. HLA B27 c. Praksiskonsulentordningen d. Stormøde om implementering af lægemiddelvejledninger 4. Status fra alle arbejdsgrupper 5. Opfølgning vedrørende tidligere brev til Regionens kvalitetsråd om brug af ordinationsskemaer i ambulatoriet. 6. Udredningsretten generelt og specielt vedrørende mulig rygkirurgiske forløb. 7. Fælles visitationsmeddelelser 8. Revidering af HOPP Input til navne ifm. fordanskningsprojekt 10. VIP-vejledning: Biologiske antireumatika - generelt om behandling 11. National klinisk retningslinje: Diagnostik og behandling af udvalgte patienter med udvalgte skulderlidelser 12. Danbio audit arbejdsgruppe 13. RADS a. Nyt fra RADS 14. ADOPT 15. Nyt fra afdelingerne 16. Eventuelt Med venlig hilsen Lars Juhl Petersen Formand Jesper Nørregaard Næstformand Side 2

3 Referat af møde d. 1. november 1. Godkendelse af referat Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Orientering a. Patientinformationer Nedenstående patientinformationer ligger nu på regionh.dk under SFR reumatologi. De er desuden udsendt på mail til SFR. Derudover ligger der hos sekretariatet Word-versioner til fremtidig revision, hvorfor sekretariatet skal kontaktes inden revision påbegyndes med henblik på at starte i senest reviderede dokument. Patientinformation Leddegigt.pdf Patientinformation Psoriasisgigt.pdf Patientinformation Rygsøjlegigt.pdf Patientinformation vedrørende diskusprolaps i lænden udgives snarligt, og vil både blive sendt på mail til SFR, samt lagt på regionh.dk. b. HLA-B27 JNOR har ultimo september haft kontakt til DIA/Vævstypelab på Rigshospitalet (RH) og redegjort for tidligere drøftet problematik. Mail blev vel modtaget og formidlet videre internt på RH. Da HLA-B27 svar er +/- svar, forventes det muligt at få ind i en evt. LABKA løsning, så det ikke kun bliver et indscannet svar. c. Praksiskonsulentordningen Der er nu én samlet konsulentordning i hovedstadsregionen. Den hedder KAP-H (Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden). Der er én hospitalspraksiskonsulent tilknyttet til hver hospitals/psykiatri direktion. Dvs. i alt 9 konsulenter. Specialepraksiskonsulenterne er endnu ikke helt på plads for samtlige specialer. Hver specialepraksiskonsulent bliver tilknyttet en gruppe specialer. Der er typisk 1 specialepraksiskonsulent pr planområde inden for en given gruppe af specialer. For nogle specialer dækker konsulenten to planområder. Hvem der bliver konsulent for reumatologi vides endnu ikke, men konsulenten forventes udpeget snarligt. d. Stormøde om implementering af lægemiddelvejledninger Bjørn Christau og Søren Jacobsen opsummerede indhold på stormøde afholdt d. 20. november: Drøftelse af cost-benefit betragtninger. Herunder ift. RADS der kortvarigt havde knækket kurven ift. brugen af relaterede lægemidler, men nu ser ud til at have reetableret niveauet fra tidligere. Der er stadig nogen vej ift. at lande de bedst mulige prisaftaler Det vurderes, at der er en problematik forbundet med retningslinjer for Methotrexat. Bl.a. forhold mellem økonomi og kvalitet. Herunder instruktionstid og forskel på volumen mellem Metex og Ebetrax. SFR ønsker at få en større rolle som høringspart. SFR tager kontakt til Lars Nielsen med henblik på at involveres tidligere i lignende processer. Det forventes at et kommende fokusområde for nationale kliniske retningslinjer er smerter i bevægeapparatet. Side 3

4 Et centralt fokus for sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjeprojekt er, at der skal være langt kortere procestid samt, at produktet skal være koncist. 4. Status fra alle arbejdsgrupper Leddegigt: Patientinformation klar til udgivelse. Derudover arbejder en underarbejdsgruppe på en vejledning til monoartrit. Ikke yderligere nyt. Spondylartropatier: PKO-Nyt for Psoriasis er færdig. Der er ligeledes lavet et udkast til ADOPT-protokol for SpA. Andre inflammatoriske sygdomme: Retningslinjer for SLE og Vaskulit er på vej til reumatologisk selskab, hvorfor der forventes en proces vedrørende disse i foråret Generel medicinsk behandling: Der har ikke været møder i gruppen. Annette Hansen er trådt ud af gruppen. Dorte Vendelbo Jensen er indtrådt som næstformand i stedet. Oversigt over arbejdsgrupper er opdateret. Rygsygdomme: Frederiksberg er tovholder på arbejdsgruppen. Der er fokus på de sidste patientinformationer, ligesom der mangler et par vejledninger. Idrætsmedicin og belastningsskader: Michael Kjær har på mail orienteret om, at der ikke er nyt at berette. Ultralydsdiagnostik: Henrik Røgind indkalder i januar til møde med henblik på at udarbejde en rammevejledning. Reumasygepleje: Der er arrangeret temadag for reumasygeplejen den 2. december på Frederiksberg. Derudover er der møde den 9. december med henblik på at planlægge det kommende års indsats. Visitation: Der har ikke været afholdt møde. Punktet blev drøftet yderligere under punkt 7. Artritis Urica: Gruppen har ikke mødtes siden seneste PKO-Nyt. I Danbio er der ved at blive lavet et modul til registrering af Artritis Uricapatienter. Elektronisk registrering er ikke et krav. Fysio og ergoterapi indenfor reumatologien: Gruppen har ikke afholdt møde siden sidst. Der gøres igen opmærksom på, at der ønskes mulighed for orientering og evt. bidrage til COP-spine. Henrik Røgind tog kontakt til nøgleperson og opfordrede denne til at fremsende link. Der kan rettes henvendelse til sekretariatet, hvis ikke der modtages noget inden for acceptabelt tidsrum. Afsluttende drøftelse i forhold til vejledninger: Side 4

5 Generelle problematikker ift. vejledninger blev drøftet. Herunder officiel clearing med det videnskabelige selskab samt, at det personmæssige overlap er for skrøbelig en konstruktion. Der er udbredt enighed om, at dette er en væsentlig problemstilling. Problematikken accentueres yderligere af det forestående arbejde med at samkøre vejledninger mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. 5. Opfølgning vedrørende tidligere brev til Regionens kvalitetsråd om brug af ordinationsskemaer i ambulatoriet. Det vurderes at DDKM anviser, at der skal være arbejdsgange på plads, der sikrer overblik over patientens behandlingsbehov. Problemstillingen ligger i, at den regionale vejledning anviser et tungt registreringssystem, der ikke afhjælper de ønskede problemstillinger. På den baggrund er det SFRs vurdering, at de enkelte afdelinger må skrive sig ud af det lokalt. Der er fortsat ønske om, at der tilbydes et system, hvor der fremkommer en notits med relevante oplysninger på det relevante tidspunkt. Søren Jacobsen henviser til et projekt på Rigshospitalet, hvor Jens Lundgren udvikler et såkaldt match modul, der kan søge på tværs af databaser. Projektet er delvist finansieret af Rigshospitalet, og modulet indeholder potentielt et alarmsystem. 6. Udredningsretten generelt og specielt vedrørende mulig rygkirurgiske forløb. Delpunkt et henvisningspraksis og tidsgrænser ved udredningsret SFR drøftede punktet og herunder registreringspraksis og problematisk henvisningspraksis med utilstrækkelig undersøgelse og følgende deraf utilstrækkelige oplysninger. JNOR orienterede om aftale med billeddiagnostisk afdeling på Nordsjællands Hospital om at billeddiagnostiske svar kommer inden for forespurgt tid. Fx 14 dage. På baggrund af møde med Enhed for Sygehusudvalg ved Charlotte Olsen, kunne Henrik Røgind orientere om, at behandlingsgarantien starter forfra ved henvisning til kirurgi. Dette er uafhængigt af hvad privat praktiserende læge henviser til, da det er udredende hospital, der skal henvise til operation. Det aftales at Henrik Røgind tager initiativ til et møde med Enhed for Sygehusvalg med deltagelse fra Bjørn Christau. Delpunkt to stigende antal henvisninger Problemstillinger og løsninger i forhold til at håndtere det stigende patientflow, og særligt håndtering af færdigudredte patienter med fx Polymyalgi. På den baggrund efterlyses mere klare definitioner af, hvilke opgaver der kan håndteres hvor. Også denne diskussion afsluttes i Visitationsgruppen. Det aftaltes, at videre arbejde med definition tages i Visitationsgruppen, som føres videre til en workshop som afholdes i januar med deltagelse fra Bjørn Christau og relevante kolleger. Henrik Røgind inviterer til workshoppen. 7. Fælles visitationsmeddelelser Skabelon for fælles visitationsmeddelelser rundsendes. Sekretariatet har aftalt udsættelse af deadline, men det er afgørende, at SFR har opmærksomhed på at dokumentet fremsendes senest medio december. Side 5

6 8. Revidering af HOPP 2020 SFR kommenterer ikke. 9. Input til navne ifm. fordanskningsprojekt Det aftaltes at drøfte punktet færdig på mail. 10. VIP-vejledning: Biologiske antireumatika - generelt om behandling Det blev besluttet at udsætte punktet til senere møde. 11. National klinisk retningslinje: Diagnostik og behandling af udvalgte patienter med udvalgte skulderlidelser Der er enighed om, at publikationen er velfungerende. SFR forslår Henrik Røgind og Bjørn Christau, da det er vigtigt at prioritere fagpersoner med kompetencer på skulderområdet. Efterfølgende er formandskabet orienteret om, at processens første del er forbeholdt hospitalssektoren, og at praksis og speciallæger inddrages på et senere tidspunkt. Formandskabet har i den forbindelse betonet vigtigheden af at inddrage de faggrupper, der ser patienterne hyppigst. 12. Danbio audit arbejdsgruppe Intentionen er, at afdelingerne skal benytte hinandens handleplaner til gensidig inspiration. Gentofte rundsender sin handleplan, og Glostrup forventer at udarbejde en i starten af Inden næste møde sender alle deres handleplan ud. Med henvisning til auditarbejdsgruppen drøftes problemstillinger vedrørende bl.a. strukturen omkring ambulante patienter og herunder ambulant EPM. Målsætning på 80 % registrering i forhold til Danbio betones. SFR forpligter sig til at udarbejde en beskrivelse af tidsforbrug og opgavedefinition. 13. RADS a. Nyt fra RADS JNOR afventer indkaldelse til regional RADS. Aftalen om at bruge Danbio understreges. 14. ADOPT Der redegøres kort for projektet, som er ca. halvvejs i inklusionsprocessen. 15. Nyt fra afdelingerne Hillerød Hospital: JNOR orienterede om, at afdelingen er på plads. Der er dog fortsat problemstillinger forbundet med fusionen. Rigshospitalet: Situationen er præget af flytning. Ambulatorium og sengeafsnit bliver skilt. Dog samles behandlingspatienter i ambulatoriet. Ledende overlæge Fin Biering-Sørensen fratræder sin ledende funktion, og træder således ligeledes ud af SFR, grundet øget fokus på forskning. Birgitte Hansen konstitueres i det kommende år, og indstilles således også til repræsentation i SFR. Side 6

7 Afdeling for Rygmarvsskaders Ambulatorium på Blegdamsvej flytter til Glostrup. Speciallægepraksis: Der opleves en positiv udvikling i forhold til adgang til scanninger. Dog er der udfordringer i forhold til konkrete faglige elementer, der kræver yderligere samarbejde med SFR Radiologi. Derudover er der specifik problemstilling vedrørende Forløbsprogram for Lænderyglidelser. Fx får speciallægepraksis ofte røntgensvar på papir, hvorfor de også videreformidles som sådan. Der opleves ligeledes problemer med manglende svar via Edifact, og der er begrænset mulighed for at kommunikere nødvendig information. Det blev aftalt at Henrik Røgind på vegne af SFR udarbejder en liste over problemstillinger med henblik på kontakt til andre relevante SFR. Glostrup Hospital: Har haft en stor aktivitetsudfordring, og det forventes at målet nås på det ambulante område, men ikke det kirurgiske område grundet reduceret antal kirurgiske patienter. Kirsten Kornval går på pension. Ved udpegelse af ny repræsentant i SFR indstiller direktionen pågældende hospital relevant repræsentant til Regionen Hovedstaden ved Lars Kinnerup. Derudover er der lavet et opslag til specialeansvarlig overlæge. Kommuner: Alle kommunerne på Vestegnen er nu klar til at gå i gang med forløbsprogrammet. Varetagelse bliver centralt placeret i Brøndby. Frederiksberg hospital: Har arrangeret tværfaglig samarbejdsdag d. 28. november. Derudover orienteredes om, at sygehuskode 1409 i forbindelse med flytning lukker den 30. november og overgår til Bispebjerg. Derudover er flyt af skulderkirurgi sat på stand by. Gentofte Hospital: Rygklinikken kører kontinuerligt bedre. Dog er der stadig en række udfordringer. Herunder i forhold til korrekte henvisninger. I den forbindelse er der opstået en problemstilling med urimelig kommunikationspraksis fra praktiserende læger, hvor fx henvisning til anvist praksis i PKO-Nyt underkendes. Henrik Røgind gør opmærksom på, at der ikke altid er overensstemmelse mellem, hvad der sendes i forbindelse med henvisninger, og det der modtages. 16. Eventuelt Side 7

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb Spørgeskemaundersøgelse om forløbskoordination på kræftområdet Udarbejdet af temagruppen Overgange i udredning, diagnostik

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 08-04-2014 17:00 MØDESTED

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Tirsdag den 13. maj 2014 Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.30 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H4 Kaare Rossel Flemming

Læs mere