Vandforsyningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan 2011 2023"

Transkript

1 Vandforsyningsplan

2 1. INDLEDNING Høringsperiode Definitioner Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning Sikring af tilstrækkelig drikkevandsressource Forsyningsområder Drikkevandsforsyningen i Langeland Kommune Ledningsplaner Indvindingsstrategi Begrænsning af vandforbruget Etablering af en ny privat enkelt-vandforsyning Sløjfning af overflødige brønde og boringer Tilslutning til vandværk Anvendelse af regnvand Sikring af vandforsyningen mod tilbagestrømning Retningslinjer for sikker vandforsyning Forsyningssikkerhed Forsyningsberedskab for det enkelte vandværk Retningslinjer for god drikkevandskvalitet God drikkevandskvalitet Information om drikkevandskvaliteten Videregående vandbehandling skal undgås Tilsyn med vandforsyningsanlæg og vandkvaliteten PLANGRUNDLAG Lovgrundlag Planlægning for grundvand Vandplan Grundvandskortlægning Kommunal handleplan Kommuneplan Indsatsplan Miljøvurdering Ansvarsfordeling GENNEMGANG AF DE ENKELTE VANDVÆRKER 26 1

3 4.1 Lohals Vandværk Snøde-Stoense Vandværk Tullebølle Vandværk Humble Vandværk Lejbølleværket Rudkøbing Vandværk Hesselbjerg Vandværk Tryggelev Vandværk Bagenkop Vandværk EKSISTERENDE VANDFORSYNINGSFORHOLD Gældende indvindingstilladelser Vandforsyningsstruktur Aktuel omstrukturering Forsyningssikkerhed Vandværkernes anlæg Ledningsnet og forsyningsområder Enkeltindvindere og ikke-almene vandværker VANDVÆRKSTAKSTER, TAKSTBLAD OG REGULATIV Regulativ GRUNDVANDSRESSOURCEN PÅ LANGELAND Drikkevandsressourcen i Midt- og Sydlangeland Nordlangeland VANDFORBRUGETS UDVIKLING Det hidtidige vandforbrug Spild Vandbesparende foranstaltninger Det fremtidige vandforbrug Import og eksport af drikkevand 52 2

4 1. Indledning Ifølge den forpligtende samarbejdsaftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune er det Langeland Kommunes opgave at udarbejde en vandforsyningsplan. 1 Planen udarbejdes med hjemmel i vandforsyningslovens 14. Denne vandforsyningsplan omfatter hele Langeland Kommune i perioden Vandforsyningsplanen bliver som udgangspunkt revideret hvert 4. år, dvs. første gang i Det overordnede formål med vandforsyningsplanen er at sikre borgere og erhvervsliv en tilstrækkelig og god vandkvalitet med en høj forsyningssikkerhed. Vandforsyningsplanen beskriver grundlaget for den fremtidige vandforsyning i Langeland Kommune, efter sammenlægningen af de tre tidligere kommuner, Tranekær Kommune, Rudkøbing Kommune og Sydlangeland Kommune. Vandforsyningsplanen skal tilrettelægge vandforsyningen på Langeland, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, samt hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal dække. Endvidere skal vandforsyningsplanen beskrive en plan for udviklingen af vandforsyningerne og deres tekniske anlæg. Vandforsyningsplanen skal virke som et entydigt grundlag og med retningslinjer for kommunens administration af en række sager på vandforsyningsområdet. Vandforsyningsplanen skal medvirke til at sikre 1. Tilstrækkelig vandforsyning 2. Sikker vandforsyning 3. God drikkevandskvalitet 1 I forbindelse med opgave- og strukturreformen pr. 1. januar 2007 har en række ø-kommuner herunder Langeland Kommune fået mulighed for at fortsætte som en selvstændig kommune. Dette er under betingelse af, at Langeland Kommune og Svendborg Kommune indgår et forpligtende kommunalt samarbejde. Dette betyder, at en række specialiserede opgaver løses af Svendborg Kommune. 3

5 1.1 Høringsperiode Forslaget til vandforsyningsplanen skal offentligt i høring i mindst 8 uger. Inden for høringsperioden kan offentligheden (borgere, erhvervslivet, vandværker m.fl.) indsende bemærkninger til forslaget. Vandforsyningsplanen har været i offentlig høring i perioden Infrastruktur og Udviklingsafdelingen har i forbindelse med udarbejdelsen haft møde med de almene vandværker på Langeland, og forslaget har været sendt i forhøring hos alle vandværkerne inden forslaget har været behandlet i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø (UTTM), Økonomiudvalget (ØK) og Kommunalbestyrelsen(KMB). Endelig vedtagelse af Vandforsyningsplan offentliggøres i lokalavis. Selve planen kan findes på Langeland Kommunes hjemmeside, 4

6 1.2 Definitioner I denne vandforsyningsplan benyttes nogle begreber som er forklaret herunder Alment vandværk Forsyner mindst 10 husstande, jf. vandforsyningslovens 3. Vandforsyningen på Langeland varetages af 10 almene vandværker. Ikke-almene vandværker Forsyner 2-9 husstande. På Langeland findes der 3 ikke-almene vandværker. Enkeltindvindingsanlæg En boring eller brønd der forsyner 1-2 ejendomme. På Langeland findes der ca. 250 enkeltanlæg. Forsyningsområde Det område, som et alment vandværk skal forsyne. Naturligt forsyningsområde Den del af forsyningsområdet, hvor vandværket har etableret forsyningsnet eller i umiddelbar nærhed heraf. Større vandindvindinger Større vandindvindinger forstås i denne vandforsyningsplan som en vandindvinding > m 3 /år. Grundvand Ved grundvand forstås i denne vandforsyningsplan det vand der gennem boringer, brønde eller kildevæld indvindes eller kan indvindes fra undergrunden. Kildeplads Det område hvor der ligger indvindingsboringer til et vandværk. Boring En boring til grundvand udføres med boreudstyr. Indeholder forerør af stål eller plast. Rørets diameter er typisk mindre end 600 mm. Brønd Et gravet hul hvor siderne består af sten, mursten eller betonringe. Brøndens diameter er ofte typisk 1-2 meter. Fredningszone En cirkulær zone med centrum i vandforsyningsboringen, hvor der ikke må sprøjtes, gødes eller på anden måde anvendes kemikalier eller andet der kan udsætte den aktuelle boring for forurening. En fredningszone skal tinglyses og afgrænses. BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) BNBO vil typisk omfatte arealer der er større end den fysiske fredningszone og som er mindre end det zonerede område, der er relateret til indsatsplanerne. Størrelsen af BNBO skal baseres på en lokal konkret vurdering i forhold til geologi, klima og indvindingsforhold. 5

7 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde Det forpligtende kommunale samarbejde er fastsat af en aftale, som bl.a. afspejler fordelingen af opgaver inden for vandforsyningsområdet, som tager udgangspunkt i vandforsyningsloven. Herunder nævnes kortfattet opgavefordelingen mellem Svendborg og Langeland Kommune med mest betydning i forbindelse med opgaver på vandforsyningsområdet. Langeland Kommune Indvindingstilladelser for vandindvindinger < m 3 /år (mindre vandindvindinger). Udarbejdelse af en vandforsyningsplan efter vandforsyningslovens (VFL) 14 samt vedtagelse af en indsatsplan efter VFL 13. Giver tilladelse til etablering, ændring eller udbedring af mindre vandindvindingsanlæg (< m 3 /år.) Påbud om sløjfning af overflødige brønde og boringer ved indvindinger < m 3 /år. Svendborg Kommune Indvindingstilladelser for vandindvindinger > m 3 /år (større vandindvindinger). Tilladelse til bortledning af grundvand eller anden sænkning af grundvandsstanden efter VFL 26. Tilladelse til etablering, ændring eller udbedring af større vandindvindingsanlæg eller ved væsentlig ændring i formålet med større vandindvindinger. Påbud om sløjfning af overflødige brønde og boringer ved større indvindinger. Beslutning om ekspropriation i forbindelse med vandforsyning. 6

8 2. Retningslinjer I denne vandforsyningsplan er der indarbejdet retningslinjer der skal sikre, at planens mål kan opfyldes. Planens retningslinjer er styrende for Langeland Kommunes administration og for vandværkernes virke. Vandforsyningsplanens retningslinjer er ikke retligt bindende for hverken borgere eller offentlige myndigheder. Miljøklagenævnet har dog i sine afgørelser lagt vægt på, at en retningslinje i en vandforsyningsplan som udgangspunkt skal følges ved lovens administration og kun kan fraviges, hvis - der foreligger saglige hensyn - retningslinjen ikke er velbegrundet - konkrete væsentlige hensyn taler for afvigelse fra retningslinjen I det følgende beskrives de retningslinjer der er udarbejdet på baggrund af Langeland kommunens målsætninger. 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning Sikring af tilstrækkelig drikkevandsressource Vandværkerne skal have en indvindingsreserve på mindst 25 % af vandforbruget nu og i fremtiden. Hvis en sådan reserve ikke er til stede, skal der enten etableres nye boringer, findes nye kildepladser eller ske tilstrækkelig sammenkobling med et andet vandværk. Den tilladte indvindingsmængde bliver i ny eller ændrede indvindingstilladelse fastsat til gennemsnittet af de foregående 5 års produktion tillagt en indvindingsreserve på 25 %. Bemærkninger: Det er Svendborg Kommune der udarbejder indvindingstilladelser til de almene vandværker i Langeland Kommune jf. det forpligtende samarbejde. Svendborg Kommune vurderer, at en margen på 25 % er passende for at sikre, at indvindingstilladelserne har plads til udsving i vandindvindingen over årene samt en eventuel vækst i vandforbruget. I vandværkernes indvindingstilladelser vil Svendborg Kommune typisk fastsætte en maksimalt tilladelig vandspejlssænkning for de enkelte boringer eller fastsætte et loft for indvindingen på de enkelte kildepladser. Summen af disse mængder vil som udgangspunkt være større end vandværkets samlede indvindingstilladelse, således at vandværket har mulighed for at flytte indvindingen mellem de enkelte kildepladser/boringer. 7

9 Gennem kommuneplanen, og i de enkelte vandindvindingstilladelser fastlægger Langeland Kommune, hvorledes grundvandsressourcen kan udnyttes under hensyn til beskyttelsen af natur- og miljøinteresser (grundvandsmagasiner, vandløb, søer og vådområder m.m.). De statslige vandplaner 2 og de kommunale handleplaner 3 er styrende for kommunen. Vandforsyningslovens 22, stk. 3 fastsætter, at en indvindingstilladelse bl.a. skal fastlægge omfanget af de undersøgelser og målinger anlæggets ejer skal udføre for at dokumentere at anlægget ikke skader omgivelserne. Naturstyrelsen gennemfører grundvandskortlægning inden for de generelle indsatsområder. Herved udpeges de større grundvandsressourcer, herunder deres omtrentlige afgrænsning og kapacitet. Hvis et vandværk ønsker at udnytte andre grundvandsressourcer, skal det sørge for en tilsvarende kortlægning, som afgrænser ressourcens størrelse, kapacitet og sårbarhed mm Forsyningsområder Langeland Kommune er inddelt i forskellige forsyningsområder. På kortbilag 1 er det angivet, hvilke områder de enkelte vandværker skal forsyne. Den decentrale vandforsyning skal fastholdes, og vandindvindingen til den almene vandforsyning skal som udgangspunkt baseres på de eksisterende vandværker. Inden for forsyningsområderne forudsættes det, at vandværket kan levere den nødvendige vandmængde, og at der etableres de nødvendige forsyningsledninger efter de fastlagte målsætninger og bestemmelser i planen 1. Der er i denne plan ikke udlagt selvforsyningsområder i Langeland Kommune, dvs. områder, der ligger uden for et vandværks forsyningsområde. Vandværkerne må ikke anlægge vandledninger i strid med vandforsyningsplanen. 2 Staten udarbejder i medfør af miljømålsloven planer for beskyttelsen af overfladevand og grundvand 3 Kommunerne skal, på baggrund af de statslige vandplaner, udarbejde konkrete handleplaner, der sikrer, at målene i de statslige vandplaner bliver opfyldt. Det kan f.eks. være etablering af vådområder for at fjerne kvælstof inden det når havet. 4 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning: Følgevirkninger af indvindingen. 6, stk. 1, 3. Vurdering af om det er muligt at indvinde den ansøgte mængde, 14, stk 1, 4. Bekendtgørelse om indsatsplanlægning: Der kan ikke vedtages en indsatsplan for et område, medmindre der foreligger en kortlægning svarende til statens grundvandskortlægning. 8

10 Bemærkninger: I vandforsyningsplanen er der fastsat justeringer af forsyningsområderne i forhold til de tidligere vandforsyningsplaner. Disse justeringer er aftalt med de berørte vandværker. En grundejer har ret til at få lagt vand ind til almindeligt brug, hvis ejendommen kan forsynes fra en forsyningsledning, som et vandværk har ført forbi ejendommen 5. Samtidig gælder det, at en tilladelse til enkeltindvinding kun kan nægtes, hvis ejendommen kan få vandværksvand på økonomisk rimelige vilkår, eller hvis vandkvaliteten er for dårlig 6. Det betyder, at et vandværk har en forsyningspligt, men ikke en forsyningsret. Se endvidere bemærkninger til retningslinje (etablering af ny privat enkeltvandsforsyning). Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en eller flere ejendomme skal tilsluttes et alment vandværk, hvis de samlede forhold i området, eller den enkelte ejendoms forhold, taler for det 7. De enkelte vandværker skal have et klart overblik over forsyningsfordelingen i dets forsyningsområde. Denne fordeling omfatter antal og typer af forskellige forbrugertyper (husstande, landbrug, sommerhus m.v.) samt den årlige vandmængde, der er udpumpet til de enkelte forbrugertyper. Denne fordeling indberettes årligt til Langeland Kommune. Det er ønsket, at alle ejendomme i videst muligt omfang skal tilsluttes almen vandforsyning. - Et alment vandværk har pligt til på rimelige vilkår at overtage forsyningen af samtlige ejendomme inden for anlæggets naturlige forsyningsområde, jf. vandforsyningslovens 45. Der vil dog altid findes ejendomme hvis placering ligger så langt fra forsyningsledningerne, at det økonomisk set ikke vil være fordelagtigt at tilkoble disse. Disse ejendomme forsynes fra egen drikkevandsbrønd. - Ligger en ejendom uden for et alment vandforsyningsanlægs naturlige forsyningsområde, er den aktuelle grundejer berettiget til at indvinde grundvand på egen matrikel til brug i husholdningen, hvis grundvandets kvalitet kan overholde de gældende krav, Vandforsyningslovens 18. Langeland Kommune definerer i dette tilfælde økonomisk fordelagtigt i henhold til, at prisen for at blive tilsluttet et alment vandværk (tilslutningsafgift og grundejers udgift til jordledning) ikke må overstige prisen for at etablere eget anlæg på 5 Jf. vandforsyningslovens 49 (Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010). 6 jf. vandforsyningslovens 20, stk. 2 7 jf. vandforsyningslovens 29, stk. 3 9

11 ejendommen (boring og tekniske installationer) eller evt. reparation af eksisterende vandforsyningsanlæg. Efter aftale om tilslutning til det almene vandværk, meddeler enkeltindvinderen dette til kommunen. Det almene vandværk giver Langeland Kommune oplysning omkring nye tilslutninger 2 gange årligt Drikkevandsforsyningen i Langeland Kommune Vandindvinding til vandforsyningsformål går forud for indvinding til andre formål 8. Indvindingsmulighederne i kommunen er så begrænsede, at der som udgangspunkt ikke kan forventes tilladelse til etablering af nye, mere vandforbrugende industrier. 9 Indvinding af grundvand og overfladevand til vandingsformål: Nye indvindinger af grundvand og overfladevand til vandingsformål tillades ikke på Nordlangeland (nord for Tranekær). For Midt- og Sydlangeland tillader grundvandsressourcens størrelse ikke etablering af nye indvindinger til vanding større end m 3 /år. Vandingsformål skal prioriteres således 1. Vanding i væksthuse, samt frugt- og bærplantager 2. Vanding af gartneriafgrøder på friland Der tillades ikke vanding af almindelige landbrugsafgrøder samt vanding i skovbrug i Langeland Kommune Ledningsplaner De enkelte vandværker bør have ajourførte ledningsplaner med oplysninger om ledningsdimension, materiale, alder og beliggenhed. Ledningsplanerne skal findes som GIS-filer (elektroniske kort og tabeller). Bemærkninger: Ajourførte ledningsplaner er en forudsætning for vandværkernes daglige arbejde. For at kommunen kan vurdere vandværkernes muligheder for at forsyne de forskellige dele af forsyningsområderne, og for at kunne vurdere mulighederne for at koble vandværker sammen, er det en forudsætning, at der findes ledningsplaner i tilgængelig form. I begyndelsen af 2011 har stort set alle vandværker i kommunen elektroniske ledningsplaner. Enkelte vandværker fører dem selv, men de fleste har aftale med private firmaer. 8 Her kan henvises til de kommende statslige vandplaner, retningslinie 38 9 Her kan henvises til Kommuneplan , Langeland Kommune. 10

12 2.1.5 Indvindingsstrategi Vandværkerne bør sikre en jævn pumpedrift i boringerne, således at grundvandsspejlet ikke varierer unødigt. Bemærkninger: Langeland Kommune vil i planperioden gå i dialog med de almene vandværker omkring en optimeret styring af kildepladserne og i denne forbindelse den maksimalt tilladelige vandspejlssænkning i de enkelte boringer. Det er vigtigt for den fremtidige forsyningssikkerhed at sikre en optimeret drift af de enkelte kildepladser. For kraftig pumpning medfører en unødvendig stor sænkning i grundvandsmagasinet omkring boringen og kan medføre saltvandsindtrængning til magasinet Begrænsning af vandforbruget En sænkning af grundvandspotentialet kan have uheldige konsekvenser. Atmosfærisk luft kan suges ind i magasinet med kraftig øget pyritoxidation 10 til følge. Konsekvenserne er problemer med jern, sulfat og evt. nikkel og arsen i det indvundne grundvand samt evt. tilklokning 11 af boringer. Der kan også blive trukket overfladevand ned langs ydersiden af boringer, hvorved der kan ske forurening med f.eks. bakterier og nitrat. Der skal være fokus på at foretage vandbesparende foranstaltninger. Dette betyder bl.a., at forbrugere og erhvervslivet fortsat skal spare på det almindelige vandforbrug. For industrien betyder det, at virksomheder skal tilrettelægge produktionen således, at vandforbruget reduceres mest muligt, at kølevand skal genbruges og at sekundavand 12 så vidt muligt skal genbruges. For de almene vandforsyninger betyder det, at der fortsat skal arbejdes med at reducere tabet i forsyningsledningerne. Vandværkerne skal hvert år i januar måned indberette tal for indvundne, udpumpede og solgte mængder til Langeland Kommune. Bemærkninger: Der er begrænsede drikkevandsressourcer i Langeland Kommune, og langt hovedparten af den nuværende indvinding sker fra magasiner på den nordlige og sydlige del af Langeland. Specielt i den nordlige del af Langeland indvindes langt størstedelen af det samlede vandforbrug til øen. Muligheden for grundvandsindvinding af ikke-saltholdigt vand på den nordlige del af øen er vurderet og beregnet ud fra en grundvandsdannelse svarende til 20 mm/år. Med et areal på ca. 60 km 2 for Nordlangelands areal svarer dette til en indvinding på ca. 1,2 mio. m 3 /år. Der er givet 10 Jern forekommer naturligt i jordlagene i en kemisk forbindelse med svovl kaldet pyrit. Når der kommer ilt eller nitrat til nedbrydes pyritten og der frigives sulfat og jern sammen med mindre mængder nikkel og arsen. 11 Tilklokning: Boringens filter og jordlagene lige omkring filteret tilstoppes af jernforbindelser, der udfældes fra grundvandet. 12 Sekundavand: Vand der ikke har drikkevandskvalitet eller ikke underkastes de kontrolmålinger, som kræves for drikkevand 11

13 indvindingstilladelser i dette område på ca. 1,1 mio. m 3 /år. Med et så stort pres på øens nordlige grundvandsressourcer, og med begrænsede ressourcer under resten af øen skal drikkevandsforbruget begrænses så meget som muligt. Genbrug af vand og brug af sekundavand i industrien fra f.eks. afværgepumpninger medfører, at der spares på drikkevandsressourcen til gavn for grundvandsmagasiner, vådområder og ferske vande. Staten har fastsat, at ledningstabet bør være mindre end 10 % målt som gennemsnit over 3 år. Hvis ledningstabet overstiger dette mål skal vandforsyningen undersøge muligheder for og omkostninger ved at nedbringe tabet. De enkelte vandværker skal årligt opgøre deres spild til Skats beregning af en eventuel strafafgift. Spildet kan, ud over tab fra utætte ledninger, f.eks. være brandhaneudskylninger og målerfejl. Det er specielt vigtigt at kontrollere hovedmålerne på vandværkerne inden man evt. begynder at søge grundigt efter utætheder Etablering af en ny privat enkelt-vandforsyning Inden for et vandværks forsyningsområde tillader Langeland Kommune kun en ny privat vandforsyningsboring til husholdningsbrug hvis Det almene vandværk ikke kan levere vand på økonomisk rimelige vilkår, og det planlagte anlæg kan levere vand af drikkevandskvalitet. Bemærkninger: Et vandværk har forsyningspligt 13 i nærheden af sit ledningssystem, og er endvidere forpligtet til på sigt at forsyne forbrugere inden for hele forsyningsområdet. Der vil dog altid være ejendomme, der ligger så langt væk fra forsyningsledningerne, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at lægge vandværksvand ind frem for at etablere egen boring. Langeland Kommune vælger at definere økonomisk rimelige vilkår som, at prisen for at blive tilsluttet et alment vandværk (tilslutningsafgift og grundejers udgift til jordledning) ikke må være højere end prisen for at etablere eget anlæg (boring og tekniske installationer). Langeland Kommune vil dog også tage hensyn til, om der er lagt vandværksvand i vejen, således at kommunen som udgangspunkt ikke vil tillade eget 13 jf. vandforsyningslovens 45 og

14 vandforsyningsanlæg i områder, hvor vandværket allerede har etableret forsyningsledninger og forventer tilslutning af et antal ejendomme. Miljøstyrelsen og Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) anbefaler, at vandværkernes takster (drifts- og anlægsbidrag) er rimelige, præcise og entydige. 14 Dette betyder bl.a. at vandværkets takster bør være faste, og vandværkets takstblad skal indeholde de takster, som vandværket ønsker at opkræve, dvs. tilslutning, levering af vand samt gebyrer. Langeland Kommune vil arbejde for, at vandværkernes takster lever op til disse anbefalinger. For at sikre, at nye private enkeltvandsforsyningsanlæg giver så god drikkevandskvalitet som muligt, vil Langeland Kommune som udgangspunkt ikke give tilladelse til nye brønde, da disse er meget sårbare overfor overfladeforurening. En ny privat enkeltvandforsyning bør derfor altid være en boring, der er udført af et certificeret borefirma. Ansøgninger om større privat enkeltindvinding, typisk til erhvervsmæssig indvinding, vil blive vurderet individuelt. Kommunen vil foretage en konkret afvejning af hensynet til almene interesser, grundvandsressourcen, miljøet og andre relevante forhold. 14 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 1986: Vandværkstakster og FVD: Vejledning nr. 104, 01/2010. Generelt om takster og takstblade. 13

15 2.1.8 Sløjfning af overflødige brønde og boringer Hvis en ejendom er eller vil blive forsynet med vand fra et vandværk, skal den eksisterende brønd eller boring som udgangspunkt sløjfes. Inden for vandværkers indvindingsoplande giver Langeland Kommune således ikke tilladelse til at bibeholde en brønd eller boring, når en ejendom er tilsluttet et vandværk. Kommunen kan give tilladelse til, at det er muligt at få lov til at bibeholde en brønd eller boring, hvis den skal bruges til erhvervsmæssige forhold (f.eks. dyrehold af ikke- hobbylignende karakter eller lignende). Kommunen vil foretage en individuel vurdering i den enkelte sag, og en eventuel tilladelse kan gives på følgende betingelser: - at brønden/boringen ligger uden for vandværkers indvindingsoplande, og udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser - at et alment vandværk ikke ønsker, eller ikke har en berettiget forventning om at forsyne det behov, brønden/boringen skal dække. Supplerende indvinding tillades kun fra lovlige anlæg, og der vil blive stillet krav om, at vandindvindingsanlægget skal overholde retningslinjerne for Norm for mindre, ikke almene vandforsyningsanlæg som angivet i DS441. Bemærkninger: Hvor boliger forsynes med vand fra alment vandværk, gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til supplerende forsyning i form af vandindvinding fra private brønde og boringer til havevanding eller lignende. Langeland Kommune ønsker derfor at påbyde, at brønde/boringer sløjfes når en ejendom er tilsluttet almen vandforsyning. Dette skyldes, at private brønde/boringer tærer på de samme ressourcer som vandindvindingen til drikkevandsformål, og dermed påvirker vandværkets indvinding. Desuden kan gamle brønde/boringer udgøre en risiko for forurening af grundvandet, idet brøndene/boringerne ofte ikke er indrettet forskriftsmæssigt. Hvis forurenet vand fra en privat brønd eller boring finder ind i vandværkets ledningssystem pga. en ulovlig sammenkobling af ledningssystemerne, vil grundejer være erstatningsansvarlig overfor vandværket. Sløjfning af brønde og boringer skal altid udføres af en certificeret virksomhed med personer der er i besiddelse af et A-bevis. 15 Ved sløjfning af brønde skal disse oprenses og rengøres i bunden. 15 Her henvises til; bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land, bek nr af 11/12/2007 samt bekendtgørelse om udførelse af sløjfning af boringer og brønde på land, bek nr af 26/07/

16 Sløjfning af en boring/brønd skal anmeldes til Langeland Kommune 14 dage før arbejdets udførelse. Metode og materialer skal angives. Inden 3 mdr. efter sløjfning af en boring skal dette indberettes til GEUS af den aktuelle brøndborer. Denne indberetning skal indeholde de oplysninger der er angivet i lovbekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Tilslutning til vandværk Er en ejendom tilsluttet almen vandforsyning, vil der som udgangspunkt ikke blive givet tilladelse til at anvende vand fra eksisterende indvindingsboring eller brønd til havevanding eller lignende i områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandværker og fremtidige drikkevandsområder. Hvis en erhvervsvirksomhed, herunder landbrug, efter tilslutning til alment vandværk søger tilladelse til at indvinde vand fra eksisterende indvindingsboring eller brønd til produktionsformål, kræver dette en konkret vurdering i den enkelte sag. Ved vurdering af tilladelse til en sådan vandforsyning skal der tages hensyn til de almene vandværkers interesser. Det aktuelle vandværk skal høres, og der stilles særlige vilkår med hensyn til installationer. Umiddelbart efter aftale om tilslutning til vandværket skal enkeltindvinderen meddele dette til kommunen, hvorefter enkeltindvinderen får orientering om sløjfning af boringen fra Langeland Kommune Anvendelse af regnvand Anlæg til opsamling af regnvand til brug for toiletskyl og tøjvask skal etableres i overensstemmelse med Rørcenteranvisning Der må under ingen omstændigheder ske sammenkobling af ledningssystemer med henholdsvis regnvand og drikkevand. Bemærkninger: Regnvandsanlæg kan være hensigtsmæssige i områder, hvor den tilgængelige grundvandsressource er begrænset. I Langeland Kommune er der generelt grundvand nok til det nuværende forbrug. Langeland Kommune ser derfor ikke ressourcemæssige begrundelser for at etablere regnvandsanlæg til husholdningerne. 16 Bekendtgørelse om udførelse af sløjfning af boringer og brønde på land, bek nr af 26/07/ Rørcenteranvisning nr. 003, kan bestilles på 15

17 Sikring af vandforsyningen mod tilbagestrømning Til sikring af drikkevandsforsyningen imod forurening, der strømmer tilbage i drikkevandsinstallationen, skal der monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning. Bemærkninger: Det er vigtigt at sikre, at der ikke vil ske tilbagestrømning i drikkevandsinstallationen. Dette kan eksempelvis være ved vandingsanlæg med gødningsdosering, doseringsanlæg ved husdyrproducenter, påfyldning af marksprøjter, slamsugere mv. Sikring mod tilbageløb skal ske ved etablering af kontraventil, vakuumventil og/eller luftgab alt afhængig af forureningsgrad. I denne forbindelse henvises til Norm for vandinstallationer DS Retningslinjer for sikker vandforsyning Forsyningssikkerhed Vandværkerne bør koble deres ledningssystemer sammen med nabovandværker. I denne vandforsyningsplan er der i afsnit redegjort for vandværkernes etablering af ledningsforbindelse til et nabovandværk. Vandværkerne opfordres til nøje at overveje muligheden for at dimensionere deres sammenkoblinger med nabovandværker således, at det er muligt for de enkelte vandværker at blive forsynet fuldt ud i en nødsituation. Bemærkninger: En sammenkobling af de forskellige vandværkers ledningssystemer kan sikre, at det i tilfælde af problemstillinger på et vandværk er muligt, at forsyning til forbrugere kan ske fra et andet vandværk. Forsyningssikkerhed kan udmærket opnås gennem sammenkobling af vandværker. Specielt kan mindre vandværker med én eller få kildepladser og med begrænset behandlingskapacitet være følsomme over for uheld med vigtige indvindingsboringer eller med selve behandlingsanlægget. Er det ikke muligt at blive koblet sammen med et andet vandværks ledningssystem, kan vandværket sikre sig på anden vis. Det kan f.eks. være ved at have flere uafhængige kildepladser. Hvis der er flere rentvandstanke, bør de kunne isoleres fra hinanden, så driften kan fortsætte, selvom den ene tank må tages ud af produktion. Langeland Kommune vil på denne baggrund opfordre til, at der sker en sammenkobling af samtlige forsyningsnet på øen, således at der er sammenhæng fra nord til syd. Endvidere opfordrer Langeland Kommune til, at de eksisterende sammenkoblinger dimensioneres til at forsyne et nabovandværk fuldt ud i en nødsituation. 16

18 2.2.2 Forsyningsberedskab for det enkelte vandværk Alle vandværker skal inden udgangen af 2011 have konkrete planer for, hvordan der i tilfælde af midlertidige forstyrrelser af teknisk eller forureningsmæssig karakter sikres størst mulig forsyningssikkerhed. Bemærkninger: Langeland Kommune vil i 2011, i samarbejde med vandværkerne udarbejde en overordnet beredskabsplan for de mest sandsynlige forstyrrelser af teknisk og forureningsmæssig karakter. Beredskabsplanen vil kunne findes på: Der kan indhentes inspiration til egen beredskabsplan f.eks. på FVD s 18 hjemmeside. 2.3 Retningslinjer for god drikkevandskvalitet God drikkevandskvalitet Drikkevandsforsyningen i Langeland Kommune skal baseres på rent drikkevand, og drikkevandskvaliteten skal overholde de til enhver tid gældende kvalitetskrav. Bemærkninger: For at sikre en god drikkevandskvalitet, skal de enkelte vandværker årligt gennemføre et fastlagt kontrolprogram for drikkevandet på selve vandværket, på ledningsnet samt fra vandværkets indvindingsboringer. 19 Langeland Kommune vil gennem planer for grundvandsbeskyttelse 20, kommuneplanen 21 og vandforsyningsplanen 22 i samarbejde med vandværkerne bidrage til, at de grundvandsmagasiner som vandværkerne indvinder fra, beskyttes mod væsentlige forureningstrusler. Langeland Kommune skal udarbejde planer for grundvandsbeskyttelsen for alle de almene vandværker. Herudover kan det enkelte vandværk selv udarbejde planer for grundvandsbeskyttelse, som bygger videre på Langeland Kommunes planer. Disse planer må ikke stride mod de statslige vandplaner, kommuneplanen og de kommunalt udarbejdede planer for grundvandsbeskyttelse. I private brønde/boringer har ejeren pligt til at kontrollere vandet samt at sørge for, at vandet overholder gældende krav til drikkevand Bekendtgørelse nr 1449 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 11.december Udarbejdet jf. vandforsyningslovens 13-13d 21 Udarbejdet jf. planlovens kapitel 4 22 Udarbejdet jf. vandforsyningslovens 14 17

19 2.3.2 Information om drikkevandskvaliteten De almene vandværker skal årligt offentliggøre information om kvaliteten af det drikkevand der er leveret til forbrugerne. Vandværkerne bør løbende give forbrugerne adgang til oplysninger om drikkevandskvaliteten. Langeland Kommune informerer på kommunens hjemmeside om, hvornår de seneste tilsyn på de enkelte vandværker er gennemført, status for drikkevandskvaliteten for det enkelte vandværk, og hvad forbrugerne kan forvente at kommunen gør i tilfælde af overskridelser af drikkevandskriterierne. Ejeren af et alment vandforsyningsanlæg skal stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne Videregående vandbehandling skal undgås Videregående vandbehandling (behandling ud over alm. beluftning og filtrering) på vandværker skal som udgangspunkt undgås. Indvinding bør så vidt muligt ske fra velbeskyttede grundvandsmagasiner og et sikret indvindingsområde. En tilladelse til udvidet rensning gives tidsbegrænset, og der skal udarbejdes en handlingsplan for, hvordan vandværket i fremtiden vil indvinde rent grundvand. Sundhedsmæssige forhold skal altid veje tungere end økonomiske ved vurdering af tilladelse til videregående vandbehandling. I private enkeltanlæg kan Langeland Kommune som udgangspunkt ikke acceptere videregående vandbehandling. Bemærkninger: Indførelse af udvidet rensning for pesticider og andre miljøfremmede stoffer ses kun som en ekstraordinær og mulig løsning på akutte problemer. Rensning bør således altid følges op af forebyggende arbejde, der skal sikre, at vandforsyningen på sigt kan baseres på rent grundvand der ikke indeholder miljøfremmede stoffer. Råvandet kan af geologiske årsager behøve videregående vandbehandling. Her fjernes naturligt forekommende stoffer som f.eks. organisk stof eller arsen. Videregående vandbehandling har dog oftest til formål at fjerne rester af sprøjtemidler og deres nedbrydningsprodukter. Dette sker typisk i kulfiltre. Teknikken er nu så udviklet, at anlæggene kan køres uden problemer. Den hyppigste årsag til pesticidforurening af grundvandsmagasinerne er stoffet BAM 23. Hidtil har vandværker ofte håndteret et BAM-problem ved at flytte kildepladserne. Der er dog en del tidsserier der viser, at BAM-indholdet i de forurenede magasiner forsvinder gradvist. Langeland Kommune mener, at det er problematisk at opgive 23 BAM = 2,6 Dichlorbenzamid. Nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet Diclobenil i produkterne Prefix og Casoron G. Stoffet blev forbudt sidst i 1990 erne. 18

20 ellers gode grundvandsressourcer, hvis BAM forsvinder i løbet af en årrække. Langeland Kommune vil derfor som udgangspunkt give BAM-ramte vandværker tilladelse til at etablere kulfilteranlæg for en periode på 5 år ad gangen, hvis vandværket ikke kan producere rent vand ved at blande råvandet anderledes. Private enkeltindvindere ønsker i sjældne tilfælde at installere minivandbehandling på deres vandforsyning, f.eks. til at fjerne bakterier eller pesticidrester. Langeland Kommune vil som udgangspunkt ikke give tilladelse til disse anlæg, da de kan være svære at få til at virke korrekt og kræver omhyggelig vedligeholdelse Tilsyn med vandforsyningsanlæg og vandkvaliteten De ikke-almene vandforsyningsanlæg og enkeltindvindere skal kontrolleres regelmæssigt ved forenklet kontrol minimum hvert 5. år. Ses der at være problemer med vandkvaliteten, kan Langeland Kommune kræve, at den regelmæssige kontrol skal gennemføres oftere. Ved erhvervsmæssig anvendelse, der forudsætter drikkevandskvalitet, skal der udtages prøver efter bekendtgørelsens bestemmelser 24. Langeland kommune har bestemt at de enkeltindvindingsanlæg, der har erhvervsmæssig anvendelse til vanding eller vaskning af spiselige gartneriafgrøder, skal kontrolleres hvert år 25, og kontrollen skal foretages før vækstsæsonen, som udgangspunkt i marts-april. Bemærkninger: I private brønde og boringer skal ejeren sørge for, at vandet bliver undersøgt og er rent, og at anlægget opfylder gældende krav 26. Private forsyningsanlæg kontrolleres for ejers regning. Andet tidspunkt for regelmæssig kontrol af vand til spiselige gartneriafgrøder kan fastsættes, hvis det er begrundet i en anden vækstsæson. 24 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr af 11/12/ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr af 11/12/2007, Som angivet i DS 441 Norm for mindre, ikke almene anlæg. 19

21 3. Plangrundlag 3.1 Lovgrundlag I henhold til vandforsyningslovens 14 skal Langeland Kommune udarbejde en vandforsyningsplan for vandforsyningen og vandindvindingen i Langeland Kommune. I 3 i bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning er der fastsat 8 punkter som en vandplan skal indeholde: 1) Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper (husholdning, institutioner m.v., industri- og håndværksvirksomheder, landbrug, herunder markvanding, og gartneri samt dambrug). 2) Angivelse af placering, ydeevne og kvalitet af de eksisterende vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg samt i øvrigt anlæggenes kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand. 3) Angivelse af, hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, og hvilke dele af kommunen der straks eller senere påregnes forsynet fra almene anlæg. 4) Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene vandforsyningsanlæg. 5) Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen. 6) Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen. 7) Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen, herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem anlæggene. 8) Opstilling af en tidsfølge for renovering, etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet. Det skal endvidere i planen vurderes hvorvidt kommunen har behov for at få tilført vand udefra eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen. Kommunens vandforsyningsplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen samt kommunens indsatsplaner. Endvidere må en vandforsyningsplan ikke stride imod de statslige vandplaner og Regionplan Indtil vandplanerne er vedtaget, gælder mål og retningslinjer i Regionplan 2005, kap

22 Lovgivning 1. Vandforsyningsloven ; Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, nr. 635 af 07/06/ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr af 11/12/ EU s vandrammedirektiv; direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober Miljømålsloven Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, nr. 932 af 24/09/ Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr af 11/12/ Planloven, Bekendtgørelse af lov om planlægning, nr.937 af 24/09/ Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, nr af 11/12/ Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4, nr af 11/12/ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 936 af 24/09/ Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26/06/2010 Vejledninger og standarder 11. Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevandssikkerhed DDS), DANVAs vandforsyningskomitè 13. DS441 Mindre ikke almene vandforsyningsanlæg. 14. Vandværkstakster Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1, Generelt om takster og takstblade, Vejledning fra FVD nr. 104, 01/ Rørcenteranvisning nr. 003, Planlægning for grundvand Planlægningen for grundvand og grundvandets beskyttelse varetages i Danmark på flere forskellige niveauer. Staten udarbejder hhv. plangrundlag med gældende retningslinjer og indsatsprogrammer som skal gennemføres i den kommunale planlægning. De kommunale planer fastsætter retningslinjer for de kommunale sektorplaner som omfatter hhv. vandforsyningsplan, spildevandsplan mv. I nedenstående figur skitseres planlægningens fordeling for grundvandets beskyttelse. 21

23 Statslige planer Vandplaner/ indsatsprogram mer Kommuneplan Kommunal handleplan for overfladevand og grundvand Indsatsplan Kommunale planer Vandforsyningsplan Andre sektorplaner Kommunale sektorplaner Figur 1: Organisering af planlægningen for beskyttelse af grundvandet og indvinding af grundvand. 3.2 Vandplan Vandplanerne udarbejdes efter bestemmelserne i EU s vandrammedirektiv, som fastlægger de bindende rammer for vandplanlægningen i EU s medlemslande. I Danmark er vandrammedirektivet gennemført i miljømålsloven. Statens vandplaner skal beskrive retningslinjer og indsatsprogrammer for hele vandmiljøet, dvs. grundvand og overfladevand. Vandplanerne skal sikre, at vandmiljøet opfylder miljømålet om en god tilstand, samt forebygge eventuelle forringelser af tilstanden inden udgangen af Danmark er underinddelt i 23 hovedoplande, og der bliver for hvert hovedopland udarbejdet en vandplan. Langeland er omfattet af to hovedoplande; 3.3 Grundvandskortlægning Hovedopland 1.14: Storebælt Hovedopland 1.15: Det sydfynske Øhav Naturstyrelsen skal udpege områder, hvor der skal sættes særlig fokus samt gøres en indsats for at beskytte grundvandet. Naturstyrelsen, Odense har det overordnede ansvar for udarbejdelse af en kortlægning af grundvandets sårbarhed i de indsatsområder, der er udpeget på Langeland. Kortlægningen i Danmark skal være afsluttet inden udgangen af

24 3.4 Kommunal handleplan Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en kommunal handleplan, som skal redegøre for, hvordan vandplanen og planens indsatsprogram vil blive realiseret inden for den aktuelle kommune. 3.5 Kommuneplan En kommuneplan fastlægger de overordnede rammer for udviklingen i Langeland Kommune, herunder grundvandsindvinding og beskyttelse. Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med vandplanen, handleplaner og indsatsplaner. I Kommuneplanen for Langeland er der fastsat en række overordnede delmål for grundvandsressourcen på Langeland. Vandforsyningsplanen for Langeland skal være i overensstemmelse med Kommuneplanen for Langeland Kommune. 3.6 Indsatsplan I henhold til vandforsyningsloven skal kommunen udarbejde indsatsplaner for de kortlagte indsatsområder. Udover vandforsyningsloven omfattes indsatsplanerne endvidere af følgende lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, bekendtgørelse om indsatsplaner. Formålet med indsatsplanerne er at beskytte grundvandsressourcen mod forurening og overudnyttelse. Indsatsplanen skal indeholde en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler samt en naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. 3.7 Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 27, skal der gennemføres en vurdering af, hvorvidt forslaget til vandforsyningsplan medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Iht. loven skal vurderingen udføres for planer; - der er omfattet af lovens bilag 3 eller 4 ( 3, stk.1 nr. 1) - der vil medføre væsentlige påvirkninger af internationale beskyttelsesområder ( 3, stk.1 nr. 2) - der fastlægger rammer for fremtidige anlægsprojekter, der kan påvirke miljøet væsentligt ( 3, stk.1 nr. 3) 27 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 936 af 24/09/

25 Langeland Kommune har således gennemført en screening af de miljømæssige konsekvenser af vandforsyningsplanen i forhold til lovens paragraf 3, stk.1 nr. 1, nr. 2 og nr. 3, se bilag 4. Langeland Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at der ikke en vil ske en væsentlig påvirkning af miljøet, og at der derfor ikke skal foretages en videre miljøvurdering af planen. Som baggrund for denne vurdering er der udarbejdet et oversigtsskema over de samlede vurderingsparametre. Skemaet er vedlagt i vandforsyningsplanens bilag 1. Afgørelse om, at vandforsyningsplanen ikke skal miljøvurderes, bekendtgøres samtidig med offentliggørelsen af vandforsyningsplanen. Retlige klager skal indsendes til Natur og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på inden den 13. september Ansvarsfordeling Grundvandsbeskyttelsen kræver handling og indsats fra flere interessenter. Ansvaret for at sikre rent drikkevand, god vandforsyning og begrænse vandforbruget i Danmark er fordelt på flere interessenter, som hver især skal varetage og bidrage med forskellige tiltag. Denne ansvarsfordeling er fordelt på Staten (Statens Naturstyrelser) Regioner Kommuner Vandværker Enkeltindvindere Forbrugere 24

26 Aktør Opgave Handling Stat Region Kommune Almene vandværker Vandplaner Grundvandskortlægning Natura-2000-planer Kortlægning af jordforurening Kommuneplan Indsatsplanlægning Handleplaner Vandforsyningsplan (sektorplan) Indvindingstilladelser Tilsyn Indvinding Forsyning Kvalitetskontrol Tilsyn Ledningsregistrering Beredskab Regulativer Information Overordnede retningslinjer og beskrivelser for beskyttelse af hele vandmiljøet (grundvand og overfladevand) Kortlægning af jordforurening samt forureningskilder, som kan have skadelig indvirkning på grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser samt indvindingsoplande til vandværker, som ligger inden for disse Kommunen skal udarbejde visioner, retningslinjer, målsætninger, kortlægning, planer og beskrivelser for grundvandsbeskyttelse, overfladevand og vandforsyningsstrukturen i den enkelte kommune. Føre tekniske tilsyn med almene vandværker, dets boringer samt drikkevandskvaliteten. Føre tilsyn med enkeltindvindere Vandværkerne skal forestå og sørge for: - vandbehandling, god vandkvalitet, afgrænse og tinglyse fredningszoner, sikre BNBO områder, vedligeholdelse af vandforsyningsanlæg, vedligeholdelse af anlæggets tekniske tilstand, forsyningsikkerhed, økonomi, information til forbrugere omkring vandforsyning og vandets kvalitet Ikke-almene vandværker og enkelt - indvindere Forbrugere Indvinding Kvalitetskontrol Egne installationer -Vedligeholdelse af eget anlæg, herunder sørge for, at anlæg er tætte og i forsvarlig stand, så forurening ikke kan tilføres grundvandet gennem indvindingen. -Forenklet kontrol, herunder nitrat, bakterier min. hvert 5. år -Sløjfning af ubenyttede boringer/brønde på ejendom - ansvar for ikke at spilde eller bruge stoffer der kan forurene grundvandet - sløjfning af ikke-aktive brønde og boringer på ejendom - vedligeholde og sikre installationer på egen ejendom - føre kontrol med vandforbruget - undgå vandspild og begrænse vandforbrug - sikre, at der ikke kan ske tilbageløb - sikre, at der er tilstrækkelig vandgennemstrømning - afbryde evt. ubenyttede ledninger på ejendommen Tabel 1. Vejledende oversigt over ansvars- og opgavefordeling blandt de forskellige interessenter i henhold til grundvandets beskyttelse 25

27 4. Gennemgang af de enkelte vandværker De almene vandværker er præsenteret enkeltvis i dette afsnit og er beskrevet i følgende rækkefølge: 4.1 Lohals Vandværk 4.2 Snøde-Stoense Vandværk 4.3 Tullebølle Vandværk 4.4 Humble Vandværk 4.5 Lejbølleværket 4.6 Rudkøbing Vandværk 4.7 Hesselbjerg Vandværk 4.8 Tryggelev Vandværk 4.9 Bagenkop Vandværk Ud over de ni vandværker findes der tillige følgende stationer: Tranekær Forsyning/Tranekær trykforøgerstation: Ejes af Langeland Forsyning og forsynes hovedsageligt med vand fra Snøde-Stoense Vandværk og suppleres med vand fra Lejbølleværket. Hou Plantage: Ejes af Langeland Forsyning og forsynes med vand fra Houborglund Vandværk eller Lohals Vandværk. Strynø trykforøgerstation: Forsynes med vand fra Lejbølleværket Assemose trykforøgerstation: Forsynes med vand fra Lejbølleværket Assemose højdebeholder: Forsynes med vand fra Lejbølleværket. Højdebeholderen skal sikre et minimumstryk ved store forbrug i Spodsbjerg. Vandtårn og højdebeholder i Rudkøbing: Forsynes med vand fra Lejbølleværket. Vandtårnet skal sikre et minimumstryk ved forsyning af Rudkøbing by. 26

28 Forklaring til beskrivelse af de enkelte vandværker Forsyningsfordelingen Angiver et antal for de enkelte forbrugergrupper som vandværket forsyner med drikkevand. Tilladt indvindingsmængde Angiver hvor meget vandværket har tilladelse til at indvinde pr. år. Indvindingskapacitet Angiver hvor meget råvand der kan pumpes fra boringerne og ind til vandværket. Døgnproduktionskapacitet Beregnes ud fra vandværkets filterkapacitet eller indvindingskapacitet, afhængig af hvilken kapacitet der har den laveste værdi. Døgnproduktionskapaciteten beregnes ud fra en faktor svarende til 23 timer/døgn, dvs. at der hermed er indberegnet kapacitet/tid til bl.a. filterskylning. Filterkapacitet Fortæller hvor meget vand der kan filtreres på vandværket pr. time. Leveringskapacitet Fortæller hvor meget vand vandværket kan pumpe ud i ledningsnettet. Tallet er et udtryk for rentvandspumpernes udpumpningskapacitet. Rentvandsbeholder En rentvandsbeholder skal kunne indeholde 35 % af den leverede mængde pr. døgn, hvortil der lægges en sikkerhedsmargen på 50 %. Denne margen skal udgøre en sikkerhed for, at rentvandsbeholderen ikke løber tør i spidsbelastningssituationer. Beregnede forhold Forsyningsevne Forholdet siger noget om vandværkets evne til at levere den nødvendige mængde drikkevand pr. døgn. Er beregnet som = Døgnproduktionskapaciteten (m 3 /døgn) / Indvinding + 50 % (m 3 /døgn) Leveringsevne Forholdet siger noget om vandværkets evne til at klare spidsbelastninger. Forholdet skal være over 1 for at være tilfredsstillende. Er beregnet som = Leveringskapacitet (m 3 /time) / Indvinding + 50 % (m 3 /time) Beholderevne Forholdet siger noget om beholderens dimensionering i forhold til indvindingsmængden. Forholdet skal være større end 1 for at være tilfredsstillende. Samtidig må beholderevnen ikke blive for stor, idet det er vigtigt, at der sker en jævnlig udskiftning af vandet i beholderen. (Beholderens volumen bør dimensioneres således, at vandet i beholderen kan udskiftes mindst hvert 3. døgn. (Vandforsyning, 2. udgave 1. oplag 2002 ISBN ) Er beregnet som = beholdervolumen (m 3 ) / normal beholderbehov* + 50 % *Normal beholderbehov = 0,35 * Q (Q er i dette tilfælde beregnet ud fra indvinding i m 3 /år) 27

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Miljøcenter Vest I/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Målsætning for vandforsyningen... 4 2.1 Strukturen... 4 2.2 Forsyningsområderne... 4 2.3 Ledningsnettet...

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup TEKNIK OG MILJØ Staulund ApS Karupvej 4A 7540 Haderup Att.: Preben Jensen E-mail: mail@staulund.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Indhold: 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Definitioner... 2 1.3 Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn?... 3 1.4 Hvor

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00

Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 Repræsentantskabsmøde i KVO Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00 på Ejby Mølle - Ejby Møllevej 22. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning v. formanden. 3) Godkendelse af regnskab. 4)

Læs mere

Afdeling Vand og Jord

Afdeling Vand og Jord Afdeling Vand og Jord Status omkring indvindingstilladelser til vandværker ved Jakob S. Kudsk Vandværkernes hjemmesider ved Susanna Esbensen Skabelon for vandværkernes beredskabsplaner ved Susanna Esbensen

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere