Ændring af. af Udsættelse projektet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring af. af Udsættelse projektet?"

Transkript

1 Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni

2 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel. Titel kan blive offentliggjort. Gerne kort og præcis. Gyldigt CVR-nr. hvem er ansøgeren. (undersøg under Cvr kan være afgørende for valg af indsatsområde Tilsagnet kan ikke udstedes før vi har et gyldig cvr.

3 Rubrik C (Ansøgers navn og adresse m.v.) Stemmer adressen overens med cvr. register? Alt korrespondance bliver sendt til den adresse der er registreret i CVR registret.

4 Rubrik G (Projektperioden) og Rubrik H (Ansøgerens branche) Startdatoen må aldrig ligge før LAG en har modtaget ansøgningen. Ansøgerens branche er afgørende for valg indsatsområde. En virksomhed med 11 ansatte kan ikke søge under indsatsområdet mikrovirksomheder uden for jordbrugsog fødevaresektoren Ved almennyttige projekter skal foreningens overskud gå til almennyttige formål. Vedtægterne skal indsendes, hvis der er tvivl om dette. Projektet skal være alment!

5 Rubrik I (er ansøger økologisk producent) og Rubrik J (projekttype og indhold) Vigtigt at være opmærksom på dette, hvis ansøgeren søger under arbejdspladser. Er virksomheden stabil netop pga. 5 års krav. Nødvendig for statistik til kommission Nødvendig for statistik til kommission

6 Rubrik K (indsatsområde) Generelt om indsatsområderne: Ligger projektet inden for LAG ens udviklingsstrategi? Er ansøger støtteberettiget under den pågældende foranstaltning? Er projektet almennyttigt eller Kommercielt? Er projektet inden for bekendtgørelsesrammer? Opgaver, der normalt varetages af offentlig myndigheder? Kan projektet opretholdes i mindst 5 År?

7 Rubrik L (Forventet effekt af projektet) Effekterne skal stemme overens med indsatsområdet samt med aktionsgruppens udviklingsstrategi. Husk, at effekterne skal være realistiske.

8 Rubrik M (overordnet vurdering af projekt) Vurdering af projektet kan være afgørende for om ansøgeren er tilskudsberettiget.

9 Rubrik N (Budget) Generelt til budgetskema Er budgettet udspecificeret (dette er EU krav)? Er der tale om ikke støtteberettiget udgifter f.eks.: Køb af fast ejendom, herunder køb af jord løbende driftsudgifter, finansieringsomkostninger øl, vin og spiritus Byggetilladelser diverse og uforudsete udgifter. Der skal altid vedlægges en udspecificering af indkøb. Moms med mindre den bæres af tilsagnshaver Alle udgiftsposter skal udspecificeres med angivelse af hvilke opgaver, der skal udføres, og hvilket udstyr, der forventes indkøbt. Således, at der i ansøgningen er overensstemmelse mellem det udstedte tilsagn og efterfølgende ansøgning. Konsulenter: Alle udgifter skal være indeholdt i timeantallet og timelønnen. Dvs. kørsel, repræsentation osv. I projektbeskrivelsen skal det tydeligt fremgå, hvad konsulenten skal udføre for ansøgeren. Hvem er det, og hvad skal de lave? Kursus Vi for støtter LAG koordinatorer ikke løn til drift! maj/juni

10 Rubrik N Budget (fortsættelse) Ved frivilligt arbejde forstås frivilligt, ulønnet, og praktisk fysisk arbejde. Det frivillige arbejde skal altså træde i stedet for serviceydelser, der kan købes. Frivilligt ulønnet arbejde kan godkendes som egenfinansiering ved almennyttige projekter, men under Nye arbejdspladser kan det kun anvendes, hvis projektet er almennyttigt. Personer, som varetager frivilligt arbejde på et projekt, kan ikke også have lønnet arbejde i tilknytning til projektet. Deltagelse i kurser og seminarer kan ikke tælle med. Der gives ikke tilskud til kørsel i forbindelse med udførsel af frivilligt arbejde. Det samlede tilskud må ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter minus bidraget fra frivilligt arbejde.

11 Rubrik N Budget (fortsættelse) Der gives ikke tilskud til køb af jord og fast ejendom. Ansøgeren skal vedlægge tilbud eller prisoverslag. Ansøgeren skal vedlægge tilbud eller prisoverslag. Ansøgeren skal vedlægge tilbud eller prisoverslag. Der ydes ikke tilskud til brugt og renoveret udstyr. Undtagelse: medmindre der foreligger en forhåndstilladelse (tro og love erklæring) fra FødevareErhverv.

12 Rubrik N Budget (fortsættelse) Statens lave takst for kørselsgodtgørelse udgøre i år ,00 kr. pt. Forplejning skal udspecificeres Det skal fremgå tydeligt af projektbeskrivelsen, hvordan projektet skal formidles, og hvordan opnår man målgruppen? Eks. Reklame af forskellige slags, Annoncer i aviser, Formidling af projektresultater, f.eks trykkeudgifter Omkostninger til fortæring og mødeaktivitet godkendes, hvis det er direkte forbundet med projektet. Fortæring skal udspecificeres seperat, og må ikke ligge skjult i andre omkostnings-arter.

13 Rubrik N Budget (fortsættelse) Forventede udgifter skal opgives uden moms. med mindre ansøger selv betaler momsen. USK tjekker med SKAT om ansøgeren er momsregistreret

14 Rubrik N Budget (fortsættelse) Har stor betydning, hvordan det samlede projekt finansieres. Dette er EU krav.

15 Husk underskrift!

16 Den gode ansøgning indeholder (fortsat) Projektbeskrivelsen skal mindst indeholde følgende punkter: Projekttitel Oplysninger om hvem ansøger er Formålet med projektet Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter Hvordan bidrager projektet til at opfylde den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi Hvordan vedrører projektet mindst ét af indsatsområderne Hvordan skal projektet formidles Eventuelle yderligere oplysninger Kursus for LAG koordinatorer maj/juni

17 Ændring af tilsagn - ændring af projekt Hovedregel: Et projekt SKAL gennemføres, som det er beskrevet i ansøgningen, og på de betingelser, der er angivet i tilsagnet. Undtagelse: Hvis der sker ændringer i projektet undervejs, så skal LAG og FERV godkende ændringerne, inden de sættes i værk. Eksempler på ændringer En projektændring kan både være En reduktion af projektets aktiviteter En udvidelse af projektets aktiviteter eller En tilføjelse af nye aktiviteter til projektet. Som udgangspunkt kan der kun anmodes om én projektændring om året til det samme projekt. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes Kursus for LAG koordinatorer maj/juni

18 Ændring af tilsagn - budgetændring En budgetændring skal indsendes, hvis posterne overskrider mere end 10% En budgetændring skal indsendes inden projektperioden udløber En ændring skal godkendes af LAG en inden indsendelse til FERV Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes Kursus for LAG koordinatorer maj/juni

19 Overdragelse af projektet Tilsagn om tilskud kan overdrages til en anden projektholder, hvis: den nye projektholder accepterer rettigheder og forpligtigelser der fremgår af tilsagnet den nye projektholder er støtteberettiget under foranstaltningen Anmodningen om overdragelse af projektet skal vedlægges en kopi af tilsagnet med underskrift fra både den gamle og den nye projektholder Kursus for LAG koordinatorer maj/juni

20 Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni

21 ANMODNING OM UDBETALING AF TILSKUD til projektet vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Alle felter skal udfyldes Ansøgning FødevareErhvervs journal nr.: Dato: Korrekt CVR nr. er vigtigt for korrekt udbetaling 0100 Tjek altid cvr.nr mht. ophør eller andet. Tilskud udbetales til ansøgerens nemkonto som skal være tilknyttet ansøgerens cvr.nr. Projekttitel: Multihus Udbetalt tilskud bliver indberettet til Skat på ansøgerens cvr.nr. Ansøger CVR-nr: Navn: Forening Gade/vej og nr.: Nyropsgade 30 CPR-nr: (Kun ved private ansøger) Dato for udfyldelse af denne anmodning Evt. P-nr.: Post nr.: 1780 By: København V Kontakt person: Zorica Telefon: Mobil: Fax:

22 Ansøgeren kan minimum anmode om 20% og højest 80% af tilsagnsbeløbet. Dog kan vi højest godkende 50% af de tilskudsberettigede udgifter. Projektperioden er den der er angivet i tilsagnet eller i projektforlængelsen. Projektperioden er vigtig og afgørende for, hvilke regninger vi kan godkende. Dette gælder også for frivilligt arbejde.

23 Her anføres kun godkendte udgifter, som ansøgeren har fået tilsagn til. Her må ansøgeren maksimalt påføre Tilsagnsbeløbet eller mindre, hvis projektet er blevet billigere eller der er ikke støtte berettigede udgifter. Her anføres kun godkendte udgifter anført i Bilag 2 Hvis ansøgeren har fået tilskud fra andre off. Myndigheder og beløbet er på min. 45% af tilsagnsbeløbet, så skal ansøgeren indsende dokumentation på dette. Dokumentation skal være kopi af kontoudtog, hvor vi kan se overførelsen.

24 Bilag 2 Specifikation af støtteberettigede udgifter der svare til tilskudsgrundlaget Bilag 2 må kun indeholde de omkostningsarter godkendt i tilsagnet Hver regning skal have sin linie i bilagsoversigten, man er velkomment til at lave ens eget regneark. Hvis posterne overskrider med mere end 10%, så skal man have indsendt budgetændring. Sum af alle skal stemme overens med revisorerklæringen. Revisorerklæringen skal stemme overens med første dato (fakturadato) og sidste dato (betalingsdato) Investering på bilag skal uddybes. Det er ikke nok at skrive materialer eller div. (Alle felter skal udfyldes) Betalingsdato skal anføres.! Fakturerings dato skal anføres. Fakturerings dato må ikke ligge før dato for igangsættelse Bilags nr. Dato Faktura udstedt af Udgifter vedr. Beløb Betalingsdato Samlet sum af udgifter Konsulenter , Ajax Consulting Honorar , Perioden for frivilligt arbejde skal angives dvs. start og slutdato Frivilligt arbejde kan ikke forhøjes og er ikke omfattet af 10 % reglen Vi giver ikke til kørsel godtgørelse Virksomhedsnavn skal angives. Projektansættelser 0,00 Frivilligt arbejde , , Andre leverandørydelser , Brdr. Dahl Alarmsystemer , Anlægsarbejde , Brdr. Dahl Råhus , Transport kun lavkørselstakst 2,00 kr.pt.. Materiale, inventar, udstyr og maskiner , Brdr. Dahl Døre , Brdr. Dahl Vinduer , Formidling og information 0,00 Rejser og transport 0,00 Revisorregningen må gerne ligge udenfor projektperioden dog skal betalingsdato angives og fakturaen skal være betalt. Revision , Deloitte Revisor , Andet (kun hvis det er godkendt i tilsagnet) 0,00 Sum af alle skal stemme overens med beløbet på revisorerklæringen. Sum af alle ,00

25 BILAG 2 Budget FødevareErhverv har godkendt følgende budget for de godkendte tilskudsberettigede udgifter for projektet (tilskudsgrundlaget): Omkostningsart Tilsagnsgrundlag Tilsagn Konsulenter ,00 Frivilligt arbejde ,00 Andre leverandørydelser ,00 Anlægsarbejde ,00 Materiale, inventar, udstyr og ,00 maskiner Revision ,00 I alt , ,00 Tilsagnsgrundlaget er den fordeling af udgifter på projektet, du skal kunne dokumenter når projektet er afsluttet. Ønsker I at disponere anderledes med hensyn til fordelingen af tilsagnsbeløbet på udgiftsposterne, skal den lokale aktionsgruppe og FødevareErhverv godkende dette inden udgiften afholdes.

26 Revisorerklæring

27 Læs mere i vejledningen om udbetalinger

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under LDP 8. oktober 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til

Læs mere

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas maj 2012 Kolofon INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere