Når opgaver skal flyttes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når opgaver skal flyttes"

Transkript

1 Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland

2 Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne af sygeplejerskerne på din arbejdsplads, kan påvirke de processer, der skal til for at sikre en god og udviklende opgaveflytning. Vores hovedbudskab er, at for at opgaveflytning skal lykkes, må den foregå i en bevidst proces, hvor åben dialog mellem ledelse, sygeplejersker og andre faggrupper er i højsædet. Sygeplejens historie har talrige eksempler på opgaveflytning, hvor sygeplejersker har overtaget opgaver fra andre og samtidig tilført en ekstra kvalitet det sygeplejefaglige perspektiv. Det har samlet medvirke til at udvide service for borgere og udvide sygeplejefaget. Dansk Sygeplejeråd ønsker, at sygeplejerskers arbejdsliv skal være interessant og udviklende for den enkelte sygeplejerske og værdiskabende for den enkelte borger. Vores faggruppes vilje og evne til at skabe bevidst udvikling i sygeplejerskers arbejdsliv og i borgernes brug af sundhedsvæsenet er hele forudsætningen for, at vi også lykkes med vores interessevaretagelse i forhold til krav til bedre løn og arbejdsvilkår. Udfordringen er derfor ikke, om der skal ske opgaveflytning, men hvordan du som tillidsrepræsentant kan medvirke til at sikre, at den løbende proces sker på et bevidst og systematisk grundlag. Der kan være tale om en konkret udfordring med opgaveflytning initieret af sygeplejerskegruppen eller ledelsen. Opgaveflytning kan også tage udgangspunkt i en mere generel drøftelse og fastlæggelse af de principper, som I ønsker skal gælde i det daglige arbejde med at flytte opgaver mellem personer, faggrupper og sektorer. Din tjekliste For at sikre en systematisk og bevidst proces anbefaler DSR, Kreds Midtjylland følgende tjekliste for processen med opgaveflytning. Uanset I drøfter temaet generelt eller specifi kt anbefales, at jeres dialog og fastlæggelse af principper inddrager disse punkter: 1. Afgrænsning og beskrivelse 2. Åbenhed og drøftelse 3. Juridisk afklaring 4. Kvalitetssikring og kompetencevurdering 5. Værdisætning af nye funktioner I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at der påhviler ledelsen og personalerepræsentanter i MEDudvalgene særlige forpligtigelser, når opgaveflytning får betydning for arbejds- og personaleforhold. Jf. rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse er der gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Videre er det ligeledes jf. rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse muligt at aftale retningslinjer (medbestemmelse) for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Særligt i forbindelse med opgaveflytning er det vigtigt at analysere de gældende retningslinjer på jeres arbejdsplads for at vurdere, om de fortsat er tilfredsstillende, eller det er nødvendigt at ændre disse. Afsættet i denne pjece er den situation, hvor sygeplejersker tilføres opgaver, men en tilsvarende proces bør overvejes ved afgivelse af opgaver. 2

3 Når opgaver skal flyttes Overalt i det danske sundhedsvæsen sker der opgaveflytning både mellem personer og faggrupper og på tværs af afdelinger og sektorer. Sygeplejersker har traditionelt overtaget (og afgivet) opgaver fra (og til) andre faggrupper. Det er bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), som sammen med autorisationsloven danner rammerne for uddelegering og opgaveflytning i relation til sygeplejerskers juridiske stilling. 1. Afgrænsning og beskrivelse På samme tid som behovet for sygepleje ændrer sig, øges også behovet for traditionel sygepleje. Sådan skriver professor DR. ED. Marit Kirkevold i Sygepleje og sygeplejerskens rolle i dagens og fremtidens sundhedsvæsen (DSR 2012). Så når vi på arbejdspladsen taler om, at opgaver skal flyttes fra en faggruppe til en anden, er det vigtigt, at vi kender vores udgangspunkt. Sygeplejersker skal være skarpe på, hvilke kompetencer vi har i forhold til den samlede opgavevaretagelse. At definere opgaverne er et vigtigt udgangspunkt, når vi bevidst skal definere, hvem der skal udføre hvilke opgaver i fremtiden. Det er vigtigt, fordi vi ofte som sygeplejersker er gode til at påtage os nye opgaver, men også ofte har svært ved at afgive opgaver til andre faggrupper. Bevidst opgaveflytning handler derfor også om, at vi er skarpe på, hvad vi som sygeplejersker er bedst til og ikke alene påtager os opgaver, men også vurderer hvilke opgaver, vi så ikke skal udføre. Som tillidsrepræsentant har du en vigtig opgave i, at opgaveflytningen beskrives, så det tydeligt fremgår, hvori ændringerne består. Bevidst opgaveflytning forudsætter, at I drøfter og beskriver, hvem opgaverne tilfalder i fremtiden, og hvordan de skal udføres. Beskrivelsen af opgaverne har også stor betydning, når det skal vurderes, hvilke ressourcer sygeplejerskernes faggruppe skal tildeles. For at få opgaven beskrevet klart og tydeligt bør du som tillidsrepræsentant medvirke til at følgende handlinger sættes i gang, før opgaveflytning kan praktiseres: at der nedsættes en gruppe, der skal beskrive opgaven. I sammensætningen af gruppen kan eksempelvis medtænkes en specialeansvarlig sygeplejerske, at det beskrives, hvem opgaverne skal udføres af, og hvordan, at vilkår for ny opgave beskrives, dvs. at der er udarbejdet instrukser og vejledninger i forhold til de konkrete opgaver, at niveau for opgavebeskrivelsen overvejes - altså om det er på niveau af klinisk retningslinje, forskning, evidens, efter Den Danske Kvalitetsmodel osv., at nødvendig opkvalificering, kompetenceudvikling og oplæring beskrives, at snitflader med andre samarbejdspartnere afklares, at evaluering, herunder succeskriterier, aftales, at der sker rolleafklaring mellem leder, MEDsystem, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og øvrige samarbejdsrelationer herunder andre tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter. 3

4 2. Åbenhed og drøftelse For at sikre en god og udviklende opgaveflytning er det vigtigt, at der i forberedelserne tages hensyn til kulturen i jeres område og de processer, der ved organisationsændringer udfolder sig i et personale. Ofte reagerer vi som sygeplejersker med entusiasme og villighed til at gribe den faglige udfordring, som ligger i nye opgaver. Men der er måske også sygeplejersker, som kan have nye perspektiver eller forslag til løsninger, som er eller kan opfattes som modstand mod forandring. Modstand mod forandring kan antage mange former, afhængig af om der er tale om bevidst eller ubevidst modstand, men under alle omstændigheder fører modstand mod forandring til et generelt forringet arbejdsmiljø og dermed dårligere vilkår for at implementere nye tiltag. Her spiller en åben dialog en afgørende rolle for at sikre den information og forståelse, der skal til i personalegruppen. For dig som tillidsrepræsentant betyder det, at du bør vurdere hvilke muligheder, du har for at sikre en åben dialog med din faglige ledelse, dine kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere. Det bør ske på MED-møder, på personalemøder og andre steder, hvor I drøfter arbejdets organisering og jeres faglighed. Det handler ikke kun om situationer, hvor ledelsen tager initiativ til opgaveflytning, men også situationer, hvor opgaveflytning udspringer af initiativ fra sygeplejerskegruppen. 3. Juridisk afklaring Beskrivelsen af hvem, der skal udføre opgaverne, og hvorvidt opgaverne er uddelegerede, er vigtig, således at delegerings- og kompetenceforholdene kan vurderes i juridisk forstand. Det er afgørende at have styr på, hvem der har ansvaret for selve opgaven, og hvordan den enkelte sygeplejerskes juridiske stilling er ved opgavens udførelse. Her er der forskel på, om der er tale om en generel delegering, som fastlægges af ledelsen i et område, som det sker på hospitaler, eller der er tale om lægeligt ordinerede opgaver til hjemmesygeplejen, hvor lægen ikke er en del af samme organisation som hjemmesygeplejersken. Hvis ansvarsforholdene er uklare, kan du som tillidsrepræsentant foreslå ledelsen at søge vejledning i Enbedslægeinstitutionen i forhold til autorisationsog delegeringsansvar. Når sygeplejersker får ret til at udføre handlinger, der ellers er forbeholdt læger, kan man udarbejde en rammeordination. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS) defi nerer rammeordination således: Lægen overdrager til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Rammeordinationer er beskrevet utvetydigt i en instruks, som er opdateret og godkendt. Instruksen skal indeholde oplysninger om, hvad der kan ordineres, hvem der kan ordinere, og hvilke patienter /grupper der må ordineres til. 4

5 Som sygeplejersker skal I være meget opmærksomme på at have en rammeordination, inden I går i gang med at udføre lægeopgaver. Rammeordinationer kan både omhandle videregivelse/delegation i forhold til behandling af den enkelte patient eller behandling af en veldefi neret patientgruppe. Der skal være opfyldt en række krav, når læger delegerer lægelige opgaver til sygeplejersker. Dette er beskrevet i Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp samt Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Et vigtigt opmærksomhedspunkt er at vide, hvad du som tillidsrepræsentant forventes at gøre, og hvad ledelsen har ansvaret for. Ledelsen har ansvaret for at der foreligger en funktionsbeskrivelse eller instruks i forbindelsen med delegation af opgaver, og at den indeholder tilstrækkelige informationer, at personalet er kvalifi ceret til at udføre opgaverne eller bliver kvalifi ceret til det, at personalet er instrueret og oplært i de relevante arbejdsopgaver, at føre relevant tilsyn med udførslen. Du bør som tillidsrepræsentant medvirke til, at følgende handlinger sættes i gang, før opgaveflytning kan praktiseres: at de omfattede sygeplejersker har den nødvendige viden og forståelse i forhold til eget ansvar og egne pligter, at der eventuelt sker juridisk afklaring via Embedslægeinstitutionen. 4. Kvalitetssikring og kompetencevurdering I henhold til autorisationsloven er den enkelte autoriserede sundhedsperson forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed herunder ved benyttelse af medhjælp m.m. Det indebærer, at den enkelte sygeplejerske er ansvarlig for selv at sige fra over for opgaver, som han eller hun ikke mener at kunne varetage på kvalifi ceret vis. Samtidig er det en faglig ledelsesopgave at sikre opkvalifi cering og kompetenceudvikling for de sygeplejersker, der overtager nye opgaver. Dialog og aftaler om behovet for efter- og videreuddannelse og kompetenceudvikling i klinikken bør være en del af systematisk opgaveflytning. For den enkelte sygeplejerske vil det være naturligt, at emnet er en del af den årlige MUSsamtale, og for dig som tillidsrepræsentant er vejledning af dine kolleger et vigtigt punkt. Endvidere har du en opgave i at sikre emnet tages op med din faglige ledelse. Du bør som tillidsrepræsentant medvirke til, at følgende handlinger sættes i gang, før opgaveflytning kan praktiseres: Beskrivelse af den nødvendige sygeplejefaglige kompetence ved opgaveløsningen, kompetenceafklaring af sygeplejerskerne og vurdering af deres behov for opkvalifi cering samt nødvendige faglige ajourføring. 5

6 5. Værdisætning af nye funktioner Når sygeplejersker skal overtage opgaver, skal du som tillidsrepræsentant have fokus på flere opmærksomhedspunkter. Allerede i de indledende drøftelser omkring opgaveflytning bør der være en forhandling om lønmidler til de konkrete opgaveflytninger, idet der er en forventning om, at pengene flyttes til den nye opgaveløser. I forhandlingen skal opgaven værdisættes, så det er klart, hvordan den enkelte sygeplejerske skal honoreres for opgavevaretagelsen. I Dansk Sygeplejeråd har vi den holdning, at vilkårene ved nye opgaver og funktioner bør være kendte, før man tiltræder funktionerne. Derfor er det også vigtigt, at forhandlinger om værdisætningen af nye funktioner og opgaver er en del af din tjekliste som tillidsrepræsentant i det systematiske arbejde med opgaveflytning. I det konkrete arbejde med opgaveflytning bør du stå med argumenter for tildeling af løntillæg til de af dine kolleger, der deltager i opgaveflytningen. Du bør som tillidsrepræsentant medvirke til, at følgende handlinger sættes i gang, før opgaveflytning kan praktiseres: Tage initiativ til drøftelse af funktionsløn eller kvalifikationsløn tidligt i forløbet - herunder at vurdere om det er en opgave, som eventuelt bør give anledning til en lønforhandling. 6

7 Referencer Når opgaveglidning bliver til opgaveflytning, Sygeplejersken nr Sygepleje og sygeplejerskens rolle i dagens og fremtidens sundhedsvæsen, DSR 2012 Sæt kursen for fremtidens sygepleje, DSR 2009 Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker, DSR 2013 Principper vedr. opgaveflytning i Region Midtjylland, RMU 2010 Strategi for lokal løndannelse, DSR, Kreds Midtjylland 2011 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) BEK 1219 af 11/ , Sundhedsstyrelsen Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Lovbekendtgørelsen kan findes på MEDaftalen. Både regioner og kommuner har indgået deres egne MED-aftaler med personaleorganisationerne inden for de centralt aftalte rammeaftaler. Rammeaftalen for det regionale henholdsvis det kommunale område kan findes på Det kan også anbefales at søge viden og inspiration på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside under TR-kompasset og på en hjemmeside, der drives af Danske Regioner og en række faglige organisationer bl.a. Dansk Sygeplejeråd. Medicinsk Teknologivurdering (MTV). Der kan søges viden og inspiration på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om teknologivurdering på følgende internetadresse medicinsk-teknologivurdering-mtv Den Danske Kvalitets Model (DDMK). Det er IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, som koordinerer udviklingen af DDKM. Der kan søges viden og inspiration på 7

8 Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 2014 Telefon Marienlystvej Silkeborg Stationsvej 8a 7500 Holstebro Mindegade Aarhus C Oplag: Tryk: Form & Farve, Juelsminde

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER

PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER VED FORANDRINGSPROCESSER OG ORGANISATIONSTILPASNINGER PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Tre veje til indflydelse

Tre veje til indflydelse Tre veje til indflydelse DM Offentlig 1 www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Tre veje til indflydelse Inspiration til aktiv dialog med ledelsen fra DM Offentligs bestyrelse DM er en fagforening for højtuddannede

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere