Mere natur. Danmarks Naturfredningsforenings. i et ændret. klima

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere natur. Danmarks Naturfredningsforenings. i et ændret. klima"

Transkript

1 s KLIMATILPASNINGS- POLITIK Mere natur i et ændret klima 1

2 INDHOLD Forord Fakta om klimaforandringerne i Danmark... 6 s KLIMATILPASNINGS- POLITIK November 2009 Masnedøgade København Ø Tlf.: PRESSEKONTAKT: Tlf.: Naturen er en del af løsningen Staten og kommunerne har ansvar for klimatilpasning Staten skal koordinere klimatilpasningstiltag Regeringen og kommunerne skal lave miljøøkonomiske afvejninger Regeringen skal lave en plan, der sikrer naturen mere plads Fredninger skal sikre naturen i et ændret klima Kommunerne skal indtænke klimaændringerne i kommuneplanerne Regeringen skal sætte naturovervågning i system Mere natur i et ændret klima 2 3

3 Forord I løbet af blot 100 år vil de globale klimaændringer medføre et varmere klima, end Jorden har oplevet i flere millioner år. Vi står over for klimaændringer, der vil forløbe med en stor hastighed. Den danske natur er allerede i dag i en ringe forfatning. Og den tilstand bliver i de kommende år forværret som følge af klimaforandringerne. Mere natur, der hænger sammen, vil betyde, at dyr, planter og landskaber bliver robuste over for klimaforandringerne. ønsker, at en tredjedel af det danske areal skal være naturområder i Mange borgere og myndigheder er optaget af de problemer, som klimaforandringerne fører med sig. Men ofte er fokus på andre områder end naturen. Der laves beredskabsplaner og bygges diger for at beskytte huse og infrastrukturanlæg, men uden en national koordinering af de mange dyre initiativer. Seneste eksempel på den manglende planlægning fra statens side er forslaget til Landsplanredegørelse Der er flere gode hensigter i redegørelsen, men meget få reelle initiativer for de kommende års udvikling. Staten ønsker at skubbe ansvaret ud til kommunerne, men netop klimatilpasning har om noget behov for en overordnet, statslig koordinering. ønsker med denne klimatilpasningspolitik at øge regeringens, Folketingets og kommunernes fokus på naturen i forhold til klimaforandringerne. mener, at vi skal beskytte og udvikle naturen, så den er robust over for klimaforandringerne og samtidig bruge naturens dynamik til at reducere en væsentlig del af de klimaskabte problemer. Ud over det generelle behov for mere plads til naturen, er der også behov for at udlægge nye områder til natur som erstatning for de naturområder, der forsvinder med klimaforandringerne. Særlig langs kysterne skal der gives plads til, at naturen kan flytte sig i takt med, at havet stiger. I det åbne land skal der etableres et sammenhængende naturnetværk, så dyr og planter kan flytte sig, når klimaforandringerne truer deres eksistensgrundlag. Klimatilpasningspolitikken er én af flere politikker i, som skal sikre mere og bedre natur. Den spiller sammen med foreningens landbrugspolitik (dn.dk/landbrug) og naturpolitik (dn.dk/natur) samt s Klimakommunekampagne (dn.dk/klimakommune). Hele klimatilpasningspolitikken kan læses på dn.dk/klimatilpasning. 4 5

4 1. Fakta om klimaforandringerne i Danmark Den menneskeskabte drivhuseffekt vil føre til klimaforandringer inden for dette århundrede uanset hvilken indsats, der iværksættes nu. I Danmark vil ændringerne blandt andet betyde: Øget nedbør. Stigning mellem 8-9 procent. Mildere vintre. Vintertemperaturen stiger 2-3 C. Varmere somre. Sommertemperaturen stiger 1-3 C. Højere vandstand. Gennemsnitlig vandstandsstigning på mellem 0,2 og 1,3 meter. Mere vind. Flere orkaner og stærkere middelvindshastighed. Mere ekstremt vejr med hedebølger, ekstreme regnskyl og periodevise ekstreme vandstandsstigninger. Generelt større uforudsigelighed. Ovenstående bygger på FN s klimapanels seneste validerede rapporter. Nye undersøgelser viser, at klimaændringerne kan blive endnu mere omfattende. Den temperaturstigning, vi har set siden midten af 1900-tallet, kan allerede nu observeres i naturen. Planternes vækstperiode er blevet længere, og løvspring, blomstring og trækfuglenes ankomst bliver tidligere og tidligere. Beregninger viser, at de klimatiske grænser for en lang række af dyre- og plantearter vil flytte sig mellem 700 og km mod nord i Europa over de næste 100 år. Det betyder, at vi i Danmark på længere sigt kan få et planteog dyreliv, som vi kender det i Nordfrankrig eller på Balkan. Stigende havniveau, flere ekstreme hændelser som tørke, oversvømmelser og orkaner vil påvirke den danske natur. En stor del af vores lavtliggende strandenge vil blive permanent oversvømmet og forsvinde. Ligeledes vil kystskrænter, kystoverdrev og i nogle områder også moser og enge komme under et yderligere pres. En undersøgelse, som har lavet, Med et ændret klima vil kraftige nedbørshændelser betyde øget udvaskning af næringsstoffer fra landbruget og dermed en yderligere forringelse af vandkvaliteten i vandløb, søer og hav. mener, at det er af afgørende betydning at få styr på udledningen af næringsstoffer til vores vandmiljø. Det kræver ophør af landbrugsdrift i nærheden af vådområder og i følsomme naturområder. viser, at op til 60 procent af strandengene i Randers Kommune og 30 procent af strandengene i Holstebro Kommune forsvinder i løbet af 100 år. Nogle plante- og dyrearter vil få bedre levevilkår end tidligere, og nye arter vil komme hertil sydfra og etablere sig i den danske natur. Derimod vil især de arter, der ikke så let flytter sig, og hvor populationerne er små, få problemer, eksempelvis orkideer som Mygblomst og Sump-Hullæbe. Mange invasive arter vil også få bedre betingelser, hvilket kan få store negative konsekvenser for de hjemmehørende arter. Kraftig nedbør kan betyde, at vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande bliver dårligere, da det skaber en øget udvaskning af næringsstoffer fra landbruget til vandmiljøet. I forurenede vandmiljøer kan vandløbsorganismer medføre en øget lattergasudledning. Lattergas er en langt stærkere drivhusgas end CO2, og en forhøjet udledning fra næringsstofbelastede vandløb vil derfor have en selvforstærkende effekt på klimaændringerne. For landbruget betyder de stigende temperaturer en længere vækstsæson og mulighed for nye afgrøder. Men samtidig vil mange skadedyr få bedre levevilkår. Det vil sætte yderligere fokus på problemerne med sprøjtegifte. finder, at økologisk landbrug vil være den bedst egnede dyrkningsform i et ændret klima og går derfor ind for et hundrede procent økologisk landbrug. 6 Fakta om klimaforandringerne i Danmark Fakta om klimaforandringerne i Danmark 7

5 2. Naturen er en del af løsningen Natur og klima er uløseligt forbundet. Når klimaet ændrer sig, vil natur ændre sig. Derfor skal vi give plads til den nye natur i et varmere og vådere klima, og vi skal bruge naturens egen dynamik til at reducere de klimaskabte problemer. For eksempel kan træer og beplantning forbedre mikroklimaet i byerne under hedebølger. Et øget skovareal vil binde CO2, og tilsvarende kan CO2-udslippet fra landbruget reduceres ved at tage lavbundsjorde ud af dyrkning. Ved at ekstensivere hektar lavbundsjorder kan vi spare mellem en og tre millioner tons CO2 pr. år. Det svarer til mellem 10 og 30 procent af den årlige reduktion, som Danmark er forpligtet til efter Kyoto-protokollen. Mange lavbundsarealer blev opdyrket i løbet af det 20. århundrede. Men i dag har hovedparten af arealerne en meget ringe værdi som landbrugsjord. Tidligere var arealerne ofte naturområder og levesteder for en række af de dyr og planter, der i dag er ved at forsvinde fra den danske natur. Områder, hvor den intensive landbrugsproduktion skal ophøre er eksempelvis Filsø, Kolindsund, Store Vildmose, lavbundsarealer ved Ringkjøbing Fjord og Søborg Sø. Grønne tage med stenurt og lignende tørketolerante planter kan reducere CO2-udslippet og tilbageholde vand ved kraftige regnskyl. Ligeledes kan udlægning af vådområder, hvor regnvandet siver ned, lokalt reducere presset på kloakkerne. Begge løsninger sparer penge på kloakbudgettet samtidig med, at naturen i byen får det lidt bedre. Skal naturen bidrage til at løse klimaændringerne, må vi vide, hvor vi skal sætte ind med tiltag. Og vi skal gøre os klart, dels hvor vi især vil passe på vores eksisterende natur, dels hvor naturen kan få ny plads, og dels hvor vi må acceptere, at naturen ikke kan bevares, som den ser ud i dag. En sandsynlig havstigning på 0,6 meter betyder, at vi kan miste mange rekreative områder langs kysterne. Diger er ikke altid løsningen. Dels kræver de investeringer på mange milliarder, dels løser de sjældent problemet, men flytter det. I stedet skal vi være parate til at udlægge nye naturområder langs kysten, hvor der er plads til både kystlandets typiske plante- og dyreliv og et aktivt friluftsliv. 8 Naturen er en del af løsningen Naturen er en del af løsningen 9

6 3. Staten og kommunerne har ansvar for klimatilpasning Der er behov for en overordnet landsplanlægning og en ændret lovgivning, der tager højde for et varmere, vådere og vildere klima. En samlet indsats for klimatilpasning omfatter: Statslig koordinering af klimatilpasningstiltag. Miljøøkonomiske afvejninger. National naturplan: Mere natur og mindre CO2. Fredninger som et redskab i klimatilpasningen. Klimatilpassede kommuneplaner. Øget naturovervågning. Hertil kommer en indsats, der reducerer det danske udslip af CO2. Det handler om energibesparelser, vedvarende energi og CO2-venlig transport. I fremtiden bliver vejret varmere, vådere og vildere. Derfor er der behov for en overordnet planlægning og lovgivning. 10 Staten og kommunerne har ansvar for klimatilpasning Staten og kommunerne har ansvar for klimatilpasning 11

7 4. Staten skal koordinere klimatilpasningstiltag mener, at staten skal påtage sig det overordnede ansvar for planlægningen af klimatilpasningen. Vi risikerer store økonomiske tab og løsninger, der er uheldige for samfundet som helhed, hvis den ene kommune prioriterer digebyggeri, mens nabokommunen håndterer de store mængder vand ved at etablere nye vådområder. Samtidig forspilder vi måske nogle af mulighederne for at udnytte naturens dynamik til at reducere de klimaskabte problemer. Information er godt, men utilstrækkeligt i det lange løb. mener, at staten må påtage sig et ansvar for at prioritere hvilke tilpasningsstrategier, der skal anvendes. Det er nødvendigt for eksempel gennem et landsplandirektiv at forholde sig overordnet til, hvad der skal ske med de danske kyster, og prioritere hvilke større vådområdeprojekter, der bør igangsættes for at opsamle vand, reducere oversvømmelser og reducere CO2- udslippet. anbefaler regering og Folketing: At tage lederskab og bruge de virkemidler, der bedst understøtter klimatilpasningen i Danmark. At integrere klimatilpasningen i den eksisterende lovgivning. At koordinere klimatilpasningen i Danmark og sikre naturen mere plads gennem et landsplandirektiv, som udpeger områder til: Fri kystdynamik, der skal friholdes for digebyggeri. Ny natur langs kysterne. Naturgenopretning af tidligere tørlagte vådområder. Nye vandbufferzoner, hvor vandet fra den øgede nedbør og havet kan få plads under ekstremhændelser. Ekstensivering af landbrugsdriften på lavbundsjorder. Skovrejsning. Der skal planlægges et landsdækkende naturnetværk og naturgenopretning af tidligere landbrugsområder for at skabe en robust sammenhængende natur, der kan modstå klimaforandringernes enorme påvirkninger. Desuden skal det fastlægges, hvordan man sikrer og koordinerer et samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser. En del af arbejdet kunne naturligt finde sted i forbindelse med udarbejdelsen af de statslige vandplaner, der ud over vandkvalitet også bør se på håndteringen af de øgede vandmængder. At ændre den nuværende statiske naturbevaringsstrategi til en dynamisk naturforvaltningsstrategi, hvor der gives plads til, at naturen kan forandre sig, når den påvirkes af klimaændringerne. Samtidig skal de arealer, som er plejekrævende, fortsat plejes. Klima- og energiministeriet skal i højere grad end nu påtage sig et ansvar for koordinering af klimatilpasningstiltag. Klimatilpasningen skal integreres i den eksisterende lovgivning blandt andet i landbrugslovgivningen, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven og naturbeskyttelsesloven. Og det skal undersøges hvilke virkemidler, der bedst regulerer de mange nødvendige klimatilpasningstiltag. 12 Staten skal koordinere klimatilpasningstiltag Staten skal koordinere klimatilpasningstiltag 13

8 5. Regeringen og kommunerne skal lave miljøøkonomiske afvejninger Mange lokale investeringer ses i et kortsigtet perspektiv, og de koordineres ikke på tværs af administrative grænser. I drøftelser om lokale investeringer bør det synliggøres, at investering i klimatilpasning er en forebyggende investering. Venter man med at handle, kan udgiften blive langt større. anbefaler regering, Folketing og kommuner: At investere i klimatilpasning som en forebyggende indsats, hvor omkostningerne ved ikke at forebygge synliggøres. At afveje forskellige klimatiltag i forhold til hinanden, så vi samfundsmæssigt får de mest holdbare løsninger. At satse på klimasmarte løsninger, hvor vi bruger naturens evne og dynamik til at reducere problemerne med klimaforandringer samtidig med, at vifår både mere natur og mere robust natur. Undersøgelser, som har fået gennemført, viser, at der i en middelstor provinsby som eksempelvis Allerød med godt indbyggere er behov for en væsentlig udbygning af kloaksystemet. Frem for flere kloakker kan problemet afhjælpes ved at udlægge tre hektar nye vådområder, hvor de øgede nedbørsmængder kan opsamles og nedsives, hvilket samtidig vil være til glæde for dyr, planter og mennesker. Regeringen bør foretage miljøøkonomiske afvejninger af eksempelvis kloakudbygning i forhold til andre initiativer, der kan forsinke vandets vej gennem landskabet. I sidste ende kan det vise sig, at massivt digebyggeri og udvidelser af kloakker er samfundsmæssigt uholdbart. Naturen er dynamisk. Hvis vi giver den mulighed for at tilpasse og udvikle sig, vil det give positive afledte virkninger i forhold til klimatilpasning. Det kan for eksempel ske ved at udlægge større arealer langs vandløb og søer til nye enge eller anden natur. Det vil give noget af den buffer, der skal til, når der kommer store regnmængder på en gang. I stedet for oversvømmede kældre, kan vi få våde enge eller artsrige sumpskove. Men det kræver planlægning, og det kræver, at vi gør op med den vanetænkning, der siger, at naturen og samfundsplanlægningen ikke kan sammentænkes. Fremtidens håndtering af regnvand skal ske ved lokal nedsivning og etablering af nye vådområder. Dermed spares penge til udbygning af kloakker samtidig med, at vi får ny natur. 14 Regeringen og kommunerne skal lave miljøøkonomiske afvejninger Regeringen og kommunerne skal lave miljøøkonomiske afvejninger 15

9 6. Regeringen skal lave en plan, der sikrer naturen mere plads anbefaler regering og Folketing: At udarbejde en national naturplan med et sammenhængende naturnetværk. Følgende elementer skal indgå: Op til 14 nationalparker. Alle områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Med udsigten til havstigninger, øget nedbør og temperaturstigninger er der mere end nogensinde behov for et sammenhængende naturnetværk, så planter og dyr kan flytte sig. Danmark har brug for en samlet plan for, hvor naturen skal have mere plads og en plan for, hvordan det skal ske. Stiger havet blot en halv meter, vil en stor del af vores strandenge forsvinde. Strandengene er en vigtig naturtype for den biologiske mangfoldighed i kystområderne. Derfor er der brug for allerede nu at udlægge arealer, som reserveres til fremtidens strandenge langs kysterne. Alle eksisterende fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000). Alle eksisterende habitatområder (Natura 2000). Ekstensivering af hektar lavbundsjorde (drænede arealer), der i dag bliver landbrugsmæssigt dyrket med efterfølgende vådlægning (naturgenopretning). Naturgenopretning af tør natur (på højere beliggende arealer) samt skovrejsning på i alt ca hektar. På kortene ses et område ved Felsted Kog i Holstebro Kommune. Kortene viser, hvordan havet ved blot 0,6 meters stigning sammen med øgede vandmængder fra oplandet oversvømmer strandenge, enge og i nogen grad moser, så der om 100 år er meget lidt kystnatur tilbage. mener, at der skal udlægges nye områder til fremtidens kystnatur. Det er en billigere og bedre løsning end digebyggeri km kyststrækning med arealer, der tager højde for havstigningerne. Grønne områder i og omkring byerne. Spredningskorridorer og andre grønne forbindelser mellem naturområder. At afsætte økonomiske midler til at gennemføre den nationale naturplan. kort mangler At nedsætte en ny strandbeskyttelseskommission, der skal have til opgave at fastsætte en ny dynamisk strandbeskyttelseslinje og sikre den frie færdsel langs kysterne. At stille krav om bindende natur- og klimaplaner for alle landbrug. 16 Regeringen skal lave en plan, der sikrer naturen mere plads Regeringen skal lave en plan, der sikrer naturen mere plads 17

10 7. Fredninger skal sikre naturen i et ændret klima Med klimaforandringerne står samfundet over for helt nye udfordringer. Fredningsinstrumentet kan blive et redskab til at bevare natur og landskabelige værdier i et forandret klima. ønsker at bruge fredningsinstrumentet som et redskab for at fremtidssikre naturen. En klima-orienteret strategi for fremtidige fredninger skal sikre: Adgang langs kyster samt til naturområder og rekreative områder. Byens parker, træer og grønne korridorer. Områder langs kysterne, der er potentielle fremtidige naturområder. Bufferarealer mellem vand og dyrkede arealer. Arter og naturtyper. Følsomme vådområder, herunder vandindvindingsområder med henblik på at stoppe forurening med sprøjtegifte og gødning. anbefaler regering og Folketing: At sikre, at fredningsinstrumentet kan bruges som led i at bevare og udvikle natur i et forandret klima. At sikre naturgenopretning af områder, der kan medvirke til at løse klimaskabte problemer. Fremtidige potentielle naturområder kan sikres gennem fredning det vil også være til gavn for dyr og planter. 18 Fredninger skal sikre naturen i et ændret klima Fredninger skal sikre naturen i et ændret klima 19

11 8. Kommunerne skal indtænke klimaændringerne i i kommuneplanerne Det tager tid at planlægge, hvordan samfundet løser de problemer, som klimaforandringerne skaber. For kommunerne er det derfor vigtigt at indtænke klimaændringerne i kommuneplanerne. Samtidig er det ikke blevet mindre vigtigt, at kommunerne samarbejder, så der planlægges på tværs af kommunegrænserne. Særligt i forhold til de kystnære områder, lavbundsområder og byområder skal kommunerne tage hensyn til risikoen for permanent eller jævnlig oversvømmelse på grund af stigende havniveau, stigende grundvandsspejl og problemer med at aflede vandet efter kraftige regnskyl. anbefaler kommuner: At arbejde med sammenhængende vandplanlægning ved at kortlægge forventede permanente og temporære oversvømmelser i byerne og på landet som følge af havstigninger, øget nedbør og grundvandsændringer. At vedtage en kommunal klimatilpasningspolitik, der peger på, hvordan de forventede oversvømmelser kan håndteres i planlægningen. Politikken bør udarbejdes i samarbejde/sammenhæng med nabokommunerne og med udgangspunkt i en statslig prioritering (landsplandirektiv). At udarbejde natur- og klimakortlægning for hele kommunen. At udarbejde en kommuneplan, der A: tager hensyn til naturens behov for at flytte sig, B: fastlægger hvilke områder, der forventes oversvømmet, C: fastlægger digebyggeri, D: fastlægger arealer til ny natur, og F: fastlægger, hvor byen kan vokse. Kommunerne bør i første omgang kortlægge hvilke områder, der er i risikozonen for øget oversvømmelse. Dernæst bør de udarbejde en regulær klimatilpasningsstrategi, hvor det nærmere fastlægges, hvordan kommunen påtænker at håndtere oversvømmelser med mere. At håndtere de ændrede risici, forbundet med jordforureningen som følge af den øgede udvaskning fra lossepladser og lignende til grundvandet. At sikre, at minimum 30 procent af nyt boligbyggeri og 80 procent af nyt industribygger får grønne tage. En god planlægning giver mulighed for konstruktivt at arbejde med hvilke områder, der skal sikres mod oversvømmelser og hvilke områder, der med fordel kan omdannes til natur og/eller rekreative områder. At sikre, at regnvand i fremtiden kan nedsives lokalt i stedet for at blive ledt til kloakker. I byen vil en målrettet planlægning af mere natur kunne bidrage væsentligt til at komme af med vand efter kraftige regnskyl og til at sænke temperaturen lokalt. Det handler ikke kun om flere parker, legepladser, sportsarealer og andre grønne områder, men også om for eksempel grønne parkeringspladser, grønne tage, beplantninger og nye mini-vådområder med plads til lokal nedsivning af regnvand. anbefaler regering og Folketing: At pålægge kommunerne ansvar for klimatilpasning i kommuneplanen og om nødvendigt sikre udvikling af den natur, der er truet af klimaforandringer, gennem fredninger eller lovgivning. 20 Kommunerne skal indtænke klimaændringerne i kommuneplanerne Kommunerne skal indtænke klimaændringerne i kommuneplanerne 21

12 9. anbefaler regering og Folketing: Regeringen skal sætte naturovervågning og kortlægning i system Med de hastige ændringer i klimaet må vi forvente hastige ændringer i en række naturtypers og arters udbredelse samt bevaringsstatus. Vi har brug for et løbende overblik over de arter og naturtyper, der er ved at forsvinde fra Danmark og over hvilke nye arter, der kommer til. På den måde kan vi følge udviklingen på nationalt niveau. Et sådant overblik er afgørende for at kunne iværksætte den bedste forebyggelse og sikre nye og eksisterende arters overlevelse. At iværksætte national overvågning og kortlægning af udviklingen i naturtyper, samt plante- og dyrearter både generelt og ikke mindst som følge af klimaforandringerne. At afsætte midler til analyse og formidling af indsamlede naturdata. KILDER Chrintz, T. (2008): Dobbeltgevinst: Vådområder gavner både natur og klima: Politiken, torsdag d. 4. september s Landbrugspolitik: Fremtidens landbrug i balance med natur og miljø s Naturpolitik: Fremtidens Natur natur i vækst, Meltofte, H. (red.) (2008): Klimaændringerne. Menneskehedens hidtil største udfordring: Miljøbiblioteket, Hovedland, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, (2009), Forslag til Landsplanredegørelse Nakicenovic, N., m.fl.: Emissions Scenarios. IPCC Special Reports on Climate Change: IPCC Intergovernmental Panel of Climate Change, Working Group. (FN s klimapanel). (2000) Natur- og Klimakort udarbejdet i samarbejde med COWI og BLOM-Info, 2008/09/ Orbicon, april 2009: Nødvendige bassinstørrelser i Allerød, notat for. Regeringen, marts Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark. Stief, P. m. fl., 2008: Nitrous oxide emission by aquatic macrofauna. PNAS, vol.106. Wilhjemudvalget, 2001, En rig natur i et rigt samfund. Nye arter, som hvepseedderkoppen på billedet, er allerede kommet til Danmark som følge af et varmere klima. I fremtiden vil vi også kunne opleve havesyvsover, æskulapsnog og den farverige fugl, biæder. Til gengæld må vi måske også vinke farvel til en række nulevende og truede arter som eksempelvis viben, brushanen og birkemusen. mener, at vi skal give plads til en ny flora og fauna, men samtidig sikre, at nulevende arter kan flytte eller tilpasse sig, så de ikke uddør

13 Mere natur i et ændret klima s KLIMATILPASNINGS- POLITIK Læs mere på Masnedøgade København Ø Tlf Layout: Lone Gudiksen Møller. Redaktør: Susanne Ogstrup. Fotos: Thyge Nygaard, Bert Wiklund, Tao Lytzen. Poul Henrik Harrtiz, Lars Gejl, DN aktive 24

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Indledning... 3 3 Fremtidens klima... 5 4 Tilpasning i de enkelte sektorer... 6 4.1 Kysten... 6 4.2 Kloakforsyning...

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI

VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI Maj 2013 INDHOLD Forord 3 Vand en ressource - ikke et problem 4 Regnen falder - vandet stiger 6 Udfordringer og løsninger 12 Klimatilpassede byer 14 Vandet på landet 18

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier Baggrundsrapport til: Klimatilpasning i de danske kommuner et overblik Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier ARBEJDSRAPPORT Dorthe Hedensted Lund SKOV & LANDSKAB 120 / 2010

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 216 Offentligt Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Marts 2008 Regeringen Strategi for tilpasning til klimaændringer i

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren 1 Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Udgiver: DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vandhuset Danmarksvej 26,

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø Naturkvalitetsplan 2009 Natur, teknik og miljø Indhold Hvorfor en naturkvalitetsplan? 4 Lovområder og internationale forpligtelser 8 Naturen i Syddjurs Kommune 12 Naturområdernes værdisætning 18 Naturområdernes

Læs mere

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 30. april 2014 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere