INDHOLD. Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis"

Transkript

1 NATIONAL STRATEGI

2 INDHOLD Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis

3 1 STRATEGISKE AMBITIONER Ungdommens Røde Kors fremtidsdrøm er et samfund, hvor ingen børn og unge savner anerkendelse og deltagelse i positive fællesskaber. Vi skaber lysere fremtider for udsatte børn og unge. Ungdommens Røde Kors implementerer derfor et stort antal konkrete frivilligbaserede aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge i hele Danmark. Ungdommens Røde Kors har i dag over tyve nationale aktivitetskoncepter og mere end to hundrede aktivitetsgrupper. Aktiviteterne henvender sig i dag til et stort antal forskellige, men ligeledes ofte sammenhængende underkategorier af udsatte børn og unge, herunder ensomme, psykisk udfordrede, fysisk usunde, bogligt svage, anbragte, misbrugstruede, hjemløse, kriminelle og voldsramte børn og unge. Hertil kommer aktiviteter, der henvender sig til børn og unge på specifikke sociale institutioner, herunder døgninstitutioner, arresthuse, hospitaler, kvindekrisecentre og asylcentre. 1 Formål Formålet med denne nationale strategi for er dels at udvikle et præcist og sammenhængende sprog om Ungdommens Røde Kors nationale arbejde på tværs af de mange aktiviteter og dels at definere og skabe intern enighed om nogle nationale udviklingsprioriteter for de kommende år. Strategien skal guide organisationens arbejde fremover herunder revisionen af aktuelle aktiviteter, udviklingen af nye initiativer og fokuseringen på nye målgrupper. Strategien skal bidrage direkte til at prioritere og allokere ressourcer, herunder især sekretariatsressourcer, til organisationens nationale aktiviteter. Denne strategi understøtter ambitionerne i organisationens Strategi 2015: Vi skal lave flere og bedre aktiviteter til øget gavn for flere udsatte børn og unge. Vi skal være til stede overalt, hvor der er et behov. Vi skal løbende udvide, tilpasse og styrke vores nuværende aktiviteter, vi skal udvikle helt nye aktivitetskoncepter og vi skal turde redefinere eller helt lukke aktiviteter, hvis den sociale effekt udebliver. Hvordan skal vi vurdere og beslutte, hvilke udvidelser, tilpasninger og udviklinger af aktiviteter, der skal prioriteres i de kommende år? Udgangspunktet må altid være brugerne. Vi er Røde Kors. Vi er ikke sat i verden for vores aktiviteter, frivillige eller ansattes skyld. Vi er alle sammen midler til at realisere målet. Strategisk hovedambition Ungdommens Røde Kors strategiske hovedambition på det nationale område i de kommende år er: at reducere antallet af udsatte børn og unge i Danmark, således som disse er defineret og kategoriseret af SFI (2010), CEFU (2010) og andre relevante og systematiske brugerundersøgelser. Kampen mod social udsathed eller marginalisering skal ikke være baseret på mavefornemmelser. Vores aktiviteter skal udvikles og løbende vurderes på grundlag af deres bidrag til at reducere antallet af udsatte børn og unge i overensstemmelse med evidensbaserede indikatorer og konklusioner i blandt andet SFI og CEFU s undersøgelser. Ungdommens Røde Kors er naturligvis en mindre aktør i spørgsmålet om udsathed og marginalisering i Danmark. Mange andre og tungere aktører bidrager aktivt til at flytte statistikker for udsatte børn og unge. Men hvis vores aktiviteter ikke flytter konkrete brugere mod mindre udsathed eller mindre risiko for udsathed målt på relevante indikatorer og kriterier, er vi ikke en succes. Vi er sat i verden for at forebygge, reducere og fjerne marginalisering blandt børn og unge. I praksis Ude blandt brugerne på vores konkrete aktiviteter viser succes sig naturligvis ikke i indikatorer eller statistikker, men i smil, samvær og personlige succesoplevelser. Det er drivkraften og omdrejningspunktet for brugere og frivillige. Sådan skal det være. Men som organisation skal vores ambition være, at de gode øjeblikke og møder, der rummer stor værdi i sig selv, ligeledes bidrager til vores bredere ambitioner i kampen mod udsathed og marginalisering på længere sigt. Vi skal skabe positiv forandring og forebygge negativ forandring for vores brugere. 1 Vores aktiviteter løber således på tværs af målgrupper og koncepter. Nogle aktiviteter er defineret af deres specifikke målgruppe (eksempelvis asylaktiviteter eller aktiviteter på døgninstitutioner). Andre er defineret af deres koncept (eksempelvis lektiehjælp, ferielejr eller mentorforløb), der som udgangspunkt er åbne for alle målgrupper inden for nogle basisrammer (eksempelvis alder og geografi). Og atter andre er defineret af både målgruppen og konceptet (eksempelvis væresteder på kvindekrisecentre eller lektiehjælp på sprogskoler). Alle vores aktiviteter kan således indplaceres i en matrix med akserne koncepter og målgrupper. Vi kan altså ikke reducere vores nationale aktiviteter til et enkelt kontinuum.

4 2 VORES METODE Ungdommens Røde Kors DNA kendertegner og forener os i arbejdet mod vores fremtidsdrøm. Dette DNA rummer værdierne medmenneskelighed, kvalitet, frivillighed og Røde Kors. Udgangspunktet for Ungdommens Røde Kors arbejde er altid brugernes behov, der er definerende for, hvilke aktiviteter, vi konkret udvikler og driver. Ungdommens Røde Kors metodiske tilgang er frivillighed, det vil sige at det er de frivillige, der har kontakt til brugerne. Organisationens ansatte bidrager til at rekruttere, støtte, rådgive, organisere og udvikle de frivillige, men det er altid de frivillige, der arbejder direkte med brugerne. Hvad karakteriserer desuden Ungdommens Røde Kors metode på det nationale område? Ungdommens Røde Kors skaber aktiviteter, hvor udsatte børn og unge modtager omsorg, anerkendelse og støtte fra frivillige og hvor brugerne ligeledes kan deltage i positive og ligeværdige fællesskaber med andre børn og unge. Disse aktiviteter finder sted i tre konstruktive spændingsfelter : Kontakten mellem brugere og frivillige finder sted i lighed, identifikation, dialog og øjenhøjde ( ungtil-ung-metoden ). Samtidig fungerer de frivillige ofte ligeledes som positive og inspirerende rollemodeller eller mentorer for brugerne. Vi skaber frirum, hvor brugerne bliver anerkendt, kan lege, stresse af og bare være sig selv. Samtidig arbejder vi som udgangspunkt altid med udvikling, empowerment og læring. Det skal nytte noget. Vi repræsenterer det uafhængige civilsamfund. Vi er ikke en del af et offentligt velfærdssystem eller behandlersamfund. Vi er noget markant anderledes, fordi vi er baseret på frivillighed og ligeværdighed. Samtidig arbejder vi næsten altid i tæt koordination og samarbejde med relevante offentlige institutioner, herunder skoler, kvindekrisecentre, arresthuse, døgninstitutioner og så videre. Vi er sammen om udfordringerne. Inden for disse rammer udvikler og driver Ungdommens Røde Kors i dag et stigende antal aktivitetskoncepter, der kan rummes i følgende. fem metodeområder: Læringsaktiviteter Lejre Klubber, væresteder og netværksaktiviteter Sundhed og idræt Mentoring og rådgivning. På tværs af disse metodeområder udvikler og leverer vi følgende fire grundydelser eller basiskompetencer til brugerne i vores nationale aktiviteter: Faglige kompetencer (hjælp til skole, lektier og studier samt stimulering af lyst til læring). Sociale kompetencer (netværk, forebyggelse af ensomhed og fremme af almindeligt ungdomsliv). Sund livsstil (fremme af bevægelse, idræt, sund kost samt viden om krop og sundhed). Håndtering af udsathed og livskriser (personlig empowerment, livsmestring og fremme af positiv selvidentitet). Det er udviklingen og leveringen af disse fire basiskompetencer, der skal bidrage til at flytte vores brugere positivt på relevante marginaliseringsdimensioner (eller reducere risikoen for, at de rykker sig negativt). Nye eller styrkede kompetencer skaber håb og muligheder.

5 3 STRATEGISKE UDVIKLINGSPRIORITETER Vi vil tilpasse, styrke og udvide vores nuværende aktiviteter og vi vil ligeledes udvikle nye aktivitetskoncepter. Det er en strategisk balanceakt, hvor brugerne er afgørende. Spørgsmålet er, hvor vi kan flytte flest brugere og hvor vi vil kunne flytte flest brugere mest i udsathedskategorierne hos SFI (2010), CEFU (2010) og andre relevante brugerundersøgelser. Det er naturligvis en kompliceret vurdering og forudsætter som minimum at vi bliver bedre og mere systematiske til at monitorere aktiviteternes sociale resultater i de kommende år. Det er en vigtig betingelse for udvikling og prioritering af vores nationale aktiviteter i fremtiden. Evaluering og dokumentation Vi skal markant udvikle vores forståelse, monitorering og evaluering af alle vores nationale aktiviteters sociale impact hos brugerne i de kommende år. Vi er sat i verden for at skabe positiv social forandring og vi har brug for systematisk viden om vores resultater for at kunne øge kvaliteten i vores aktiviteter og prioritere vores begrænsede ressourcer. Dette skal ske med udgangspunkt i indikatorer fra SFI (2010), CEFU (2010) og andre relevante undersøgelser på området. Hvor mange brugere flyttes, hvor meget, hvor længe, hvordan og hvorfor? Vi skal kende svarene på disse spørgsmål på alle vores aktiviteter i de kommende år. For at udvikle vores frivillige og forbedre vores aktiviteter. Arbejdet med evaluering og dokumentation skal fortsat reflektere og tilpasses vores organisatoriske realiteter, hvor det altid er de frivillige, der har kontakten til brugerne, og hvor vi som udgangspunkt kun deltager i en begrænset del af brugernes hverdag. Det skaber nogle vigtige, men ikke uoverstigelige udfordringer. Ungdommens Røde Kors evalueringsprogram skal have solid politisk og ressourcemæssig støtte i de kommende år, ligesom frivillige og ansatte skal anspores og kompetenceudvikles endnu mere til at drive evalueringsarbejdet fremad som en kerneprioritet. Præcise konceptbeskrivelser og forandringsteorier er udviklet på alle nationale aktivitetsområder. Der indsamles løbende brugbare data fra udvalgte aktiviteter på alle aktivitetsområder. Kontinuitet og kvalitet Vi skal løbende udvikle vores aktiviteters kontinuitet, kvalitet og sociale impact blandt brugerne i de kommende år. I lokale frivilligdrevne aktiviteter er bæredygtighed og kontinuitet en konstant udfordring. Stabilitet skal i endnu højere grad være vores kendetegn, hvor vi med vores faste aktivitetskoncepter udfordrer projektsamfundets midlertidighed og hyperfleksibilitet. Brugerne skal kunne regne med os hver dag, hver uge. Vækst handler om at skabe flere aktiviteter, men lige så meget om at have flere stabile aktiviteter. Vi skal øge kontinuiteten, mangfoldigheden og frivilligfastholdelsen på aktiviteterne, fokusere mere systematisk på vidensoverlevering og styrke sekretariatsbistanden til aktiviteterne. Samtidig skal vi, inden for disse rammer, hele tiden justere og forbedre aktiviteterne i lyset af indsigter og resultater fra aktiviteternes løbende evalueringsarbejde. Kvalitet for brugerne er vores kodeord. Vi skal være skarpe på, hvor vi har vores spidskompetencer og hvor vi har mulighed for at udvikle kvaliteten af aktiviteterne mest muligt. Og erkende, at der kan være områder, hvor vi skaber mindre kvalitet for brugerne end vi måske antog, og at vi derfor må redefinere eller helt lukke udvalgte aktiviteter. Halvering i antallet af lokale aktiviteter, der rammes af stabilitetsudfordringer eller lukninger pga. manglende frivilligstøtte lokalt. Mindst halvdelen af aktivitetskoncepterne kan dokumentere øget socialt impact hos brugerne i sammenligning med i dag. Fokus på mere udsatte brugere Vi skal i stigende grad ramme de mest udsatte børn og unge i vores etablerede og nye aktiviteter. Der er behov for at udvikle aktiviteter specifikt til de mest udsatte børn og unge, ligesom der er behov for at tilpasse vores nuværende aktivitetskoncepter, således at de i stigende grad kan rumme mere udsatte børn og unge. I de seneste år har vi vist, at vi kan gøre en meget stor forskel for mere udsatte brugere, herunder tidligere stofmisbrugere, voldsramte unge, unge indsatte, unge hjemløse og unge med psykiske problemer. Denne udvikling skal vi aktivt fortsætte i de kommende år. Med mere udsatte mener vi børn og unge, der slår kraftigt ud på flere relevante marginaliseringsindikatorer eller lever i alvorlig risiko herfor. Det er imidlertid et vigtigt princip, at vores brugere altid aktivt og frivilligt har

6 4 valgt at deltage i aktiviteterne. Vi accepterer således aldrig myndighedstvang til vores aktiviteter, ligesom vi ikke kan rumme brugere, der i lyset af eksempelvis hårdt stofmisbrug eller alvorlige psykiatriske diagnoser ikke meningsfuldt kan siges at deltage frivilligt. I vores aktiviteter er frivilligheden således en tosporet vej. Vi vil gerne arbejde systematisk med mere udsatte brugere, herunder styrke rammer og procedurer herfor på aktiviteterne, men vi har et ansvar for, at brugere, der alene har brug for professionel hjælp, ikke havner i frivillige tilbud og vi har et lige så stort ansvar for at beskytte vores frivillige. Alle etablerede aktivitetskoncepter overvejer aktivt muligheder for at inkludere mere udsatte brugere, hvilket reflekteres konkret i relevante styregruppers handlingsplaner. Mindst en fjerdedel af aktiviteterne rummer mere udsatte brugere i sammenligning med i dag. Der udvikles mindst fire helt nye aktivitetskoncepter til gavn for mere udsatte brugere med alvorlige personlige og sociale problemer. Fokus på yderområderne Det er vigtigt, at prioriteringen af udsatte brugere sker relativt til alternative tilbud og projekter for målgruppen i lokalområdet. Vi skal derfor fortsat og i stigende grad være til stede i yderområderne, hvor aktivitetsudbuddet for udsatte børn og unge ofte er meget begrænset, selvom behovene for udsatte børn og unge ofte er store og stigende. I det internationale arbejde er Røde Kors ofte til stede i brændpunkter, hvor ingen eller få andre har adgang. Det er en ambition, at dette ligeledes gælder i Ungdommens Røde Kors lokale og nationale arbejde. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at fortsat og styrket lokal tilstedeværelse i yderområderne, hvor frivilligbasen er mindre end i de store byer, er ressourcekrævende. Der er behov for betydelig og kontinuerlig investering i sekretariatsbistand, ligesom der er behov for at udvikle alternative hvervningsmetoder og lokale samarbejder, herunder med Røde Kors i Danmark, for at rekruttere og fastholde nye typer af frivillige lokalt. Det er ambitionen, at URK kan etablere mere systematisk tilstedeværelse i yderområderne, herunder styrket lokal sekretariatsbistand, der i stigende grad finansieres af lokale kilder, herunder kommuner, regioner, lokalt erhvervsliv og evt. lokal frivillig fundraising. Der er lokale udviklingsråd og konkrete aktiviteter på plads eller undervejs i alle danske kommuner. Der etableres systematiske regionale indsatser i yderområderne med øget sekretariatsbistand og implementering af nye metoder til lokal frivillighvervning. Helhedsorientering Vi skal styrke helhedsorienteringen og intensiteten i vores nationale aktiviteter til gavn for brugerne. Vi skal forbedre sammenhængen og integrationen af vores aktiviteter på tværs, ligesom vi skal udvikle flere aktiviteter med en mere helhedsorienteret og fyldig tilgang til brugerne. Udsatte børn og unge har ofte brug for sammenhæng og helhed og det skal vi i stigende grad kunne modsvare i praksis. Vi skal ikke kun være en skiftende flig af hverdagen for vores brugere. Vi skal i stigende grad kunne være til stede for brugerne i hele deres barndom og ungdom. Desuden er der behov for udvikling af konkrete værktøjer, der kan fremme brugerflytning og sammenhæng mellem aktiviteterne i Ungdommens Røde Kors. Endelig er der behov for, hvor relevant, at fremme mere aktiv familie- og forældreinvolvering, for at styrke aktiviteternes mere langsigtede effekt og helhedsorientering for børn og unge i brugergruppen. Dette kræver blandt andet styrket samarbejde og koordination med relevante offentlige institutioner, Røde Kors i Danmark og andre sociale organisationer. Markant vækst i antallet af brugere, der benytter flere Ungdommens Røde Kors-tilbud i løbet af deres barndom og ungdom. Der udvikles mindst fem konkrete forsøg på samtænkning af flere aktivitetstilbud for brugerne. Forsøg med forældreinvolvering på udvalgte aktiviteter bliver pilottestet og evalueret. Integration af fortalerarbejde Vi skal i stigende grad integrere fortalerdimensioner i vores aktiviteter. Vi skal blive bedre til at eksplicitere og aktivt anvende vores viden fra aktiviteterne til at styrke vores fortalerarbejde i praksis, og vi skal blive dygtigere til at involvere brugere i at skabe denne viden. Vores frivillige og ansatte har ofte en unik indsigt i vilkårene for udsatte børn og unge lokalt, herunder i specifikke institutionelle og sociale sammenhænge. Vi har en forpligtelse til at bruge denne viden mere aktivt til at

7 5 forbedre rammevilkårene for brugerne som et vigtigt supplement til vores konkrete aktiviteter jævnfør Ungdommens Røde Kors fortalerstrategi. Der skal være en åben og strategisk refleksion på alle aktivitetsområder over, hvilke forandrede rammevilkår, der kan bidrage positivt til at forbedre hverdagen for brugerne på aktiviteten, samt hvordan Ungdommens Røde Kors eventuelt konkret kan bidrage hertil. Dette gælder både bredere politiske makrovilkår og mere specifikke rammebetingelser på mellemniveau, herunder eksempelvis dynamikker i skoler og andre institutioner. Vi bidrager til styrkelse og empowerment af udsatte børn og unge på individniveau, men anerkender, at der er mange vigtige kollektive og strukturelle processer, der direkte influerer og betinger brugernes velfærd. Der er blandt andet behov for at udvikle konkrete værktøjer til udvikling, indsamling og systematisering af de lokale aktivitetsfrivilliges indsigter og iagttagelser om bredere udfordringer for brugerne. Vi har en forpligtelse til at involvere brugerne i dette arbejde. Vi skal formidle og repræsentere brugernes stemmer i fortalerarbejdet. Ungdommens Røde Kors arbejder systematisk med udgangspunkt i konkret viden fra aktiviteterne at influere relevante myndigheder eller andre aktører for at forbedre hverdagen for aktiviteternes brugere i et antal sager, jævnfør Ungdommens Røde Kors fortalerstrategi for Konceptudvikling Vi skal løbende udvikle nye koncepter til gavn for aktuelle og nye brugergrupper. Dette skal ske inden for rammerne af strategiens øvrige prioriteter og i lyset af dialog med brugere og frivillige samt faglige undersøgelser på området. Desuden er det ambitionen, at Ungdommens Røde Kors nationale aktivitetsportefølje fortsat skal holdes fokuseret, således at nye aktivitetskoncepter så vidt muligt - holdes inden for de aktuelle fem metodeområder: I lyset af strategisk dialog med faglige eksperter og relevante undersøgelser af udsatte børn og unge i Danmark er flg. nye indsatsområder identificeret: Nye og styrkede aktivitetstilbud for børn og unge i asylsystemet, hvor Ungdommens Røde Kors har privilegeret adgang og brugerbehovene er store. Det skal ske i fortsat partnerskab med Røde Kors i Danmark. Nye projekter for unge med psykosociale problemer, herunder selvmordstruede unge, cuttere samt børn og unge med ADHD og tilsvarende diagnoser, der er i markant vækst i disse år. Nye aktivitetstilbud med fokus på social integration og fremtidsmuligheder for uadreagerende unge (typisk drenge), der ellers ofte kan være udfordrende at rekruttere til frivillige tilbud. Nye alternative læringsaktiviteter for udsatte børn og unge som et aktivt bidrag til forebyggelse af udviklingen af et ungdomsproletariat uden ungdomsuddannelse. Nye aktiviteter med fokus på krop, sundhed og misbrug blandt udsatte børn og unge. Nye aktiviteter for børn og unge med handicap samt unge ramt af handicap i familien. Der udvikles mindst otte nye aktivitetskoncepter inden for disse relevante indsatsområder. Læringsaktiviteter Lejre Klubber, væresteder og netværksaktiviteter Sundhed og idræt Mentoring og rådgivning. Konceptudvikling handler således om at udvikle og tilpasse etablerede metoder til nye målgrupper.

8 6 ANVENDELSE AF STRATEGIEN I PRAKSIS Vi skal fremover blive bedre til at prioritere vores begrænsede sekretariats- og frivilligressourcer på de aktiviteter, hvor vi mest effektivt bidrager til at reducere udsathed blandt børn og unge i Danmark. Vores ressourcer skal prioriteres efter et antal strategiske hovedkriterier: 1) Hvor meget flytter aktiviteten brugerne på relevante marginaliseringsspektrer (eller hvor meget forebygger og forhindrer vi evt. negative forandringer for brugerne)? 2) Hvor udsatte er brugerne? 3) Hvor mange brugere flytter aktiviteten? 4) Hvor mange alternative tilbud og aktiviteter har brugerne i øvrigt adgang til? 5) Hvor stabil og bæredygtig er aktiviteten for brugerne? 6) Falder aktiviteten inden for Ungdommens Røde Kors metodiske og faglige rammer? 7) Rummer aktiviteten gode muligheder for at engagere, influere og koordinere med andre aktører til gavn for udsatte børn og unge? Dette gælder for udviklingen af styregruppernes handlingsplaner, der fremover skal forholde sig aktivt til den nationale strategi, samt prioriteringen af organisationens sekretariatsressourcer. I en frivillig organisation skal der naturligvis altid være plads til lokal frivillig innovation. En national strategi kan og skal ikke begrænse eller styre samtlige frivilliges aktiviteter i eksempelvis de lokale udviklingsråd. Men hvis disse aktiviteter stiller krav til øget sekretariatsbistand, er det vigtigt for en vækstorganisation som Ungdommens Røde Kors at holde fokus på strategiske kriterier og prioriteter. Det kan i sidste ende - blive nødvendigt at reducere eller ligefrem lukke aktiviteter eller udviklingsprojekter, der ikke rammer prioriteterne i denne strategi. Dette handler ikke om ensretning eller harmonisering. Der er mange veje til målet og Ungdommens Røde Kors skal fortsat være en mangfoldig organisation med mange forskelligartede aktiviteter. Men der er behov for at være mere fokuserede på resultater og mål og prioritere vores ressourcer i dette lys. Vi skal løbende reflektere over vores forskellige aktiviteters faktiske sociale impact hos brugerne og kritisk sammenholde dette med ressourceanvendelsen. Dermed skaber vi de bedste resultater for udsatte børn og unge i Danmark. Frederiksberg, juli 2012

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM)

Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Kompetenceudvikling Intensive Case Management (ICM) Marts 2015 Udredning Sparringspartner og katalysator Planlægning Social og praktisk støtte Koordinering 1 Kompetenceudvikling ICM Program: Program: Ankomst

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden Socialpædagogik Praksis baseret på viden 3 Forord Viden er vejen til bedre resultater 4 Viden skal være til gavn 6 Praksisforskning med fokus på viden der virker 8 Viden kræver mod til forandring 10 Fra

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS VI TAGER ANSVAR SAMMEN Da Michael fik en mentor gennem Ungdommens Røde Kors, mødte han for første gang

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere