RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse"

Transkript

1 RESULTAT LØN belønning og anerkendelse

2 RESULTAT LØN belønning og anerkendelse

3 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI og CO-industri i fællesskab pjecer om PlusLøn. PlusLøn er ikke et lønsystem, men en inspirationskilde til lønsystemer. PlusLøn giver således en bred vifte af muligheder, som den enkelte virksomhed kan anvende efter behov. Følger man retningslinjerne i PlusLøn, vil virksomhedens lønsystem overholde formalia. Det er ikke en garanti for, at der ikke kan opstå problemer, men det sikrer, at gældende bestemmelser er overholdt. Resultatløn er en del af PlusLøn og er et højaktuelt værktøj, som med stor fordel kan trækkes op af værktøjskassen og anvendes i kombination med andre værktøjer til fremme af produktiviteten og konkurrenceevnen til gavn for virksomhed og medarbejdere. Resultatløn er selvfinansierende, idet det går ud på at spare omkostninger og forøge produktiviteten og så aftale, hvor stor en andel der skal tilfalde medarbejderne og virksomheden. Et godt lønsystem, som både ledere og medarbejdere ofrer stor opmærksomhed, er en god forudsætning for et godt samarbejde, fordi der skabes fælles resultater. Det skaber dynamik, når målene indfries, og giver gode anledninger til at fejre de fælles succeser. Denne pjece beskriver mulighederne i PlusLøn for at arbejde med resultatløn. Det forudsætter et vist kendskab til lønsystemer. Til dem, der ikke kender til PlusLøn i forvejen, anbefaler vi at læse pjecen PlusLøn først. Til dem, der er velbevandrede i lønsystemer, anbefales desuden de to detaljerede metodevejledninger til PlusLøn, PlusLøn for timelønnede og PlusLøn for funktionærer, som kan rekvireres hos DI og CO-industri. DI og CO-industri anbefaler PlusLøn som et udgangspunkt og yder gerne bistand i forbindelse med udvikling og indførelse af nye lønsystemer. Udgivet af CO-industri og DI Redaktion: Claus Krogh Hansen, CO-industri, og Dion Danekilde, Søren Johannessen og Nils Kaasing, DI Foto: Hans Søndergaard Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN: CO-meddelelsesnr. 2012/ Maj 2012 Karsten Dybvad Adm. direktør DI Thorkild E. Jensen Formand CO-industri

4 4 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN INDHOLD 5 Indhold 7 Hvorfor aflønne efter resultater? 12 Lønnens sammensætning 16 Målekriterier 19 Resultatløn for timelønnede og funktionærer 25 Gruppebaseret resultatløn 29 Individuel resultatløn 34 Resultatløn for salg og kundeservice 36 Udformning af resultatlønsordninger 40 Løntermometer Eksempler 43 Resultatløn baseret på det udvidede produktivitetsbegreb 52 Resultatløn på ordreproducerende virksomhed 54 Resultatlønsordning baseret på produktivitet og rentabilitet for hele virksomheden 56 Overskudsdelingsordning 58 Omkostningsreduktion 59 Forbedring i produktivitet, kvalitet og kundeservice 60 Målopfyldelse 62 Resultatløn for sælgere 64 Resultatløn for servicemontører

5 RESULTATLØN HVORFOR AFLØNNE EFTER RESULTATER? 7 Hvorfor aflønne efter resultater? Den overordnede hensigt med aflønning efter resultater er at skabe bedre resultater til gavn for medarbejderne og virksomheden. Virksomheder indfører resultatløn for at forbedre resultatet og medarbejdernes indtjening. Lønsystemer, der aflønner efter resultater, kan omsættes til flere kunder, højere overskud og en mere motiveret arbejdsstyrke. Set fra virksomhedens side medfører aflønning efter resultater: Opfyldelse af ønskede forretningsmæssige mål Bedre udvikling af virksomheden Selvfinansierende Set fra medarbejdernes synsvinkel medfører aflønning efter resultater: Større arbejdsglæde Personlig udvikling Mere i løn Aflønning efter resultater er mere direkte end andre lønformer: Understøtter de forretningsmæssige mål og visioner Styrker samarbejdet og kommunikationen i virksomheden Belønner og anerkender medarbejdernes indsats Anvendelse af løn som et ledelsesværktøj er kommet højere op på virksomhedernes dagsorden som et middel til at opnå konkurrencemæssige fordele igennem nye måder at fastsætte løn på og ved at bruge motivationsfremmende tiltag. Selv om resultatløn ikke er en ny idé, så signalerer den stigende udbredelse og et væsentligt skifte i mange virksomheders opfattelse af, hvad løn kan bruges til. Opfattelsen repræsenterer en erkendelse af, at lønnen kan anvendes til at understøtte forretningsmæssige strategier. Resultatløn kan være individuel eller fælles for en gruppe af medarbejdere. Valget afhænger af, om den enkelte medarbejder skaber resultater ved selvstændigt arbejde eller som del af en gruppe. For timelønnede er resultatløn normalt fælles for en gruppe af medarbejdere. Ellers risikerer virksomheden let, at det nødvendige samarbejde går tabt.

6 8 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN HVORFOR AFLØNNE EFTER RESULTATER? 9 Ledelse- og medarbejderinvolvering Den første og vigtigste forudsætning for aflønning efter resultater er, at ledelsen helhjertet går ind for resultatløn. Før man begynder at konstruere en resultatlønsordning, bør ledelsen overveje, hvor villig og parat virksomheden er til at aflønne efter resultater. Hvis målet blot er at indføre et ekstra lønelement, er der ikke behov for de store ledelsesmæssige overvejelser. Hvis virksomheden derimod ønsker at fremme medarbejderinvolvering og forbedringer igennem aflønning efter resultater, er det vigtigt at ledelsen går helhjertet ind og understøtter processen. Da resultatløn knytter lønnen til en strategi, der involverer medarbejderne i at nå mål på en ny måde, må lederne være villige til at formulere og gennemføre en sådan strategi. Resultatløn medfører ikke af sig selv forbedringer i medarbejdernes præstationer. Resultatløn belønner forbedringer af nuværende eller anvendelse af nye processer 1, som engagerer medarbejderne i aktiviteter, der forbedrer præstationerne. Involvering Det er kendt, at mennesker ofte yder modstand mod forandring. Til gengæld er der også belæg for, at det er svært at modsætte sig en forandring, hvor man selv har bidraget i beslutningsprocessen. Reel involvering af medarbejderne er en nøglefaktor for indførelse af resultatløn: Afhold daglige eller ugentlige møder med medarbejderne, hvor mål, succeser, problemer, nye ideer og løsninger diskuteres og følges op. Informer medarbejderne på opslagstavler, tv-skærme eller intranet om, hvor langt man er kommet mod nye mål. Afse ressourcer til træning, uddannelse og andre aktiviteter, der kan understøtte medarbejderne til at nå nye mål. Grundig information og klare mål er en forudsætning for, at arbejdet med et lønsystem lykkes. Informationen skal sikre, at alle i virksomheden forstår og accepterer lønsystemet. Især er det vigtigt, at alle kender og accepterer forholdet mellem indsats og aflønning. Det skal være helt klart for alle, hvad der forventes af dem, for at de kan opnå en højere løn. Hvad er resultatløn? Først og fremmest er resultatløn et alternativ til de traditionelle principper om, hvordan løn kan fastsættes. Især den direkte sammenhæng til virksomhedens mål gør, at resultatløn kan hvile på bestemte principper og retningslinjer. Resultatløn skal således understøtte virksomhedens forretningsmæssige mål og ønskede personalepolitik. Samtidig skal resultatløn medvirke til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne og levedygtighed ved at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Resultatløn er en belønning for en bedre indsats. Det er vigtigt at forstå, at resultatløn ikke erstatter det eksisterende lønsystem, men er et belønningssystem, som et tillæg til den nuværende løn. Ved udvikling af en resultatlønsordning er der tre hovedprincipper, der bør følges. Tendenser Resultatløn er en vigtig brik i de udviklingstendenser, som gennemstrømmer virksomhederne. Større konkurrencekraft gennem smidigere organisering med decentralisering og kortere beslutningsveje. Der tegner sig et tydeligt billede af, at medarbejderne skal være gruppeorienterede, udvise større engagement, være mere fleksible og tage ansvar. Da resultatløn knytter lønnen til en strategi, der involverer medarbejderne i at nå mål på en ny måde, må lederne være villige til at formulere og gennemføre en sådan strategi. Resultatløn medfører ikke af sig selv forbedringer i medarbejdernes præstationer. Resultatløn belønner forbedringer af nye processer som engagerer medarbejderne i aktiviteter, der forbedrer præstationerne. 1 F.eks. metoder, teknologi eller tankegange

7 10 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN RESULTATLØN BELØNNING HVAD OG ER ANERKENDELSE RESULTATLØN? 11 Når vi i denne pjece taler om resultatløn, mener vi en ordning, hvor en række betingelser skal være opfyldt: Resultatløn er en supplerende aflønningsform, der knytter løn til de forretningsmæssige resultater, og som understøtter den ledelsesmæssige proces Resultatløn er baseret på forud opstillede mål eller målinger til forbedringer i virksomheden Resultatløn er en belønning for en bedre indsats Resultatløn varierer med opnåede resultater Resultatløn er selvfinansierende Hovedprincipper 1. Klart formulere ønsker til resultater. 2. Etabler grundlag for måling. 3. Fastlægge system for betaling. Selvfinansierende Ofte mener virksomheden, at der ikke er økonomi til at indføre resultatløn. Det er måske forkert. Korrekt indført resultatløn er selvfinansierende og forbedrer virksomhedens bundlinje og øger medarbejdernes indtjening. Det hænder også, at virksomheden tror, at der er et måleproblem, som ikke kan løses. Det kan være forkert. Det er måske fordi den ikke har defineret og operationaliseret, hvilke resultater virksomheden ønsker at opnå. Typer af resultatløn Resultatløn kan inddeles i fire kategorier: Effektivitetsbonus Lønnen er helt eller delvist knyttet til udviklingen i virksomhedens omkostninger, produktivitet, materialeudnyttelse eller lignende. Resultatlønnen opgøres på grundlag af den ændring, der har fundet sted i forhold til en norm. Normen kan være et gennemsnit i en forudgående periode. Kvalitetsbonus Lønnen er helt eller delvist knyttet til udviklingen i virksomhedens kvalitet, leveringsoverholdelse, kundetilfredshed eller lignende. Resultatlønnen opgøres på grundlag af den ændring, der har fundet sted i forhold til en norm. Normen kan være et gennemsnit i en forudgående periode. Overskudsdeling Lønnen er knyttet til mål for virksomhedens økonomiske resultat eller udvalgte dele af det. Målekriterierne kan være overskud, aktieafkast, investeringsafkast eller lignende. Overskudsdelingen sker ved, at virksomheden udlodder bonusordninger, medarbejderaktier eller partnerskab. Målopfyldelse Lønnen er knyttet til opnåelse af bestemte mål. De ønskede mål fastsættes ud fra forretningsplanerne, og først når målene er nået, sker der en betaling. Målopfyldelse omfatter ofte hele virksomheden og dækker flere forskellige medarbejdergrupper. Til hver af disse fire kategorier af resultatløn kan der knyttes et antal resultatfaktorer. Valg af resultatfaktorer vil i høj grad påvirke medarbejdernes fokus og motivation. Hvis virksomheden aftaler at gå fra ét resultatmål til et andet, flyttes medarbejdernes fokus. Det kan betyde, at det tidligere fokusområde falder tilbage til den gamle tilstand. Effektiviteten af resultatløn afhænger af, om resultatfaktorerne afspejler de forretningsmæssige mål og de forhold, som skaber værdi i virksomheden. Ved at måle og vurdere resultatfaktorerne ofte kan virksomheden foretage de nødvendige justeringer og opnå en ret præcis styring, der sikrer et bestemt resultat.

8 12 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN LØNNENS SAMMENSÆTNING 13 Lønnens sammensætning Før vi går videre med resultatløn og indførelsen af samme, vil vi her give en kort præsentation af PlusLøn, DI og CO-industris fælles vejledning om indførelse af nye lønsystemer i virksomhederne. PlusLøn starter med en basisløn 1, der kan være ens for samtlige medarbejdere eller kan variere mellem brede grupper. Dernæst kan der gives kvalifikationsløn 1 i form af et tillæg for jobrelevante, fagrelevante eller personrelevante kvalifikationer. Kvalifikationslønnen er personlig og følger den enkelte medarbejder. Hertil kan der midlertidigt ydes funktionsløn 1, som er en ikke personlig løndel og dermed ikke indeholdt i den personlige løn. Funktionsløn er et midlertidigt Fig. 1 Lønelementerne i PlusLøn illustreres som vist nedenfor: tillæg, som udbetales over en periode, hvor en bestemt funktion eller arbejdsopgave varetages. Det kan eksempelvis være deltagelse i et projekt, som udløser et tillæg for alle timer i projektperioden, uanset at medarbejderen også har andre opgaver i perioden. Ud over disse lønelementer kan der indføres en ordning med resultatløn, der normalt er gruppe- eller virksomhedsbaseret. Resultatlønnen er variabel og afhænger af opnåede resultater. Elementer i PlusLøn Resultatløn Resultatløn kan enten være individuel, gruppebaseret eller en kombination af begge. Resultatlønnen er variabel og afhænger af opnåede resultater. Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn er tillæg for job-, fageller personrelevante kvalifikationer. Kvalifikationsløn er et personligt tillæg og følger den enkelte medarbejder. Funktionsløn Funktionsløn er tillæg for at varetage en særlig funktion eller arbejdsopgave, eventuelt i en midlertidig periode. Løntermometer Kortlægger årsagerne til lønsystemets succes eller mangel på samme. Sammenligner lønsystemer i mange virksom heder og giver den nød vendige viden til at tilpasse lønsystemet i tide. Medarbejder A Medarbejder B Resultatløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Basisløn Basisløn Basisløn er løn for grundlæggende job- og kvalifikationskrav. Basislønnen kan være ens for samtlige medarbejdere, eller den kan variere mellem brede grupper. Hvis man indfører alle elementerne samtidig, kan enkelte medarbejdere miste overblikket Kvartal Medarbejderne A og B har samme basisløn men forskellig kvalifikationsløn. Såvel basisløn som kvalifikationsløn er konstant igennem alle fire kvartaler. I de første to kvartaler modtager A desuden et funktionstillæg, som falder bort, når A ikke længere udfører jobbet. For en helt ekstraordinær funktion modtager B et funktionstillæg i årets sidste kvartal. Medarbejder A og B er omfattet af samme gruppebaserede resultatløn, som opgøres kvartalsvis og udbetales med samme kronebeløb til alle i gruppen. Resultatlønnen er altså ens for A og B, men varierer fra kvartal til kvartal. 1 Se pjecerne for PlusLøn for timelønnede og funktionærer

9 14 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE 15 Lønnens påvirkning Valg af lønformer bør foretages ud fra, hvilke mål de skal understøtte. I nedenstående oversigt er vist, hvilke områder fast og variabel aflønning som oftest påvirker mest positivt: Fig. 2 Påvirkning på Kvalifikations- Resultatløn løn Samarbejdet Produktiviteten Medarbejdernes faglige udvikling Medarbejdernes personlige udvikling Virksomhedens økonomi Virksomhedens udvikling Kundetilfredshed Som det fremgår, er kvalifikationsløn oftest bedst til at understøtte medarbejdernes faglige og personlige udvikling. Medarbejdernes udvikling er typisk en proces, der tager tid, og derfor bør belønningen for udviklingen være tilpasset dette forløb, det vil sige, at lønnen med mellemrum ændres i takt med medarbejdernes udvikling. Resultatløn er oftest en god aflønningsform til at påvirke produktiviteten, virksomhedens økonomi og udvikling. Det skyldes, at resultatløn direkte er knyttet til virksomhedens mål. Begge aflønningsformer kan være velegnede til at påvirke samarbejdet og kundetilfredsheden positivt.

10 16 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN MÅLEKRITERIER 17 Målekriterier Fastsæt mål og sæt fokus på resultater. Kvantitetsmål Økonomiske mål Kvalitetsmål Resultatløn kan understøtte både ønskede resultater og adfærd. Effektiv resultatløn har en sammenhæng til de forretningsmæssige mål og de forhold, som skaber værdi i virksomheden. Valg af målekriterier eller resultatfaktorer vil i stor grad påvirke medarbejdernes engagement. Det er vigtigt, at målekrite- rierne er forståelige for alle, og at de primært forbindes med områder, som medarbejderne selv kan påvirke. Det er desuden en fordel, at resultatfaktorerne lader sig måle eller vurdere hyppigt, samt at de kan justeres og tilpasses ændrede forudsætninger. Typer af resultatfaktorer Man kan aftale resultatløn på alle arbejdsområder. Resultatfaktorer kan inddeles i 3 kategorier: Ofte vil der blive tale om en kombination af de 3 kategorier, f.eks. for at sikre at opfyldelsen af et kvantitetsmål ikke sker på bekostning af kvaliteten. Kvantitetsmål Kvantitetsmål er ofte anvendt i forbindelse med effektivitetsbonus eller målopfyldelse. Ved en effektivitetsbonus fastsætter man en norm for en arbejdsproces. Hvis normen bliver overgået, udløser det et tillæg, der stiger med det opnåede mål. Ved målopfyldelse fastsætter man et mål for virksomheden og udbetaler bonus, hvis målet bliver nået. Eksempler: Omsætning, antal producerede enheder, antal transaktioner, oppetid, aktivitet, produceret tonnage, anvendte ressourcer, råmaterialer, anvendte værktøjer og hjælpematerialer, arbejdede timer, overtimer, antal medarbejdere, omsætning pr. medarbejder, mængde pr. time, transaktioner pr. time, omkostninger pr. produceret enhed. Fordelene ved kvantitetsmål er, at de som regel er nemme at måle og følge op på. Målene påvirkes ikke af f.eks. prisstigninger og rabatter, sådan som omsætning eller indtjening kan blive. Ulempen er, at virksomheden jo ikke lever af producerede mængder, før de er omsat til en indtjening ved at blive solgt og omkostningerne betalt. Økonomiske mål Økonomiske mål er ofte anvendt i forbindelse med effektivitetsbonus, målopfyldelse eller overskudsdeling. De kan sættes højt eller lavt og udløse stor eller lille bonus, alt efter hvad der bedst understøtter virksomhedens forretningsmål.

11 18 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN RESULTATLØN FOR TIMELØNNEDE OG FUNKTIONÆRER 19 Eksempler: Omsætning, indtjening, omkostningsforbrug, markedsandel, dækningsbidrag, overskud før skat, nettooverskud, vækst i omsætning, salg, udvikling i aktiekurs, rentabilitet, effektivitet i administration, produkt- og serviceudvikling, leder- og medarbejderudvikling, kompetenceudvikling. Jo tættere på den enkelte medarbejders egne resultater man sætter målene, jo lettere er det at forstå og føle, at medarbejderen kan påvirke resultatet. De økonomiske mål kan også sættes som mål for sparede omkostninger alene, idet man så går ud fra at sparede omkostninger giver større indtjening for virksomheden. Fordelene ved økonomiske mål er, at de nemt kan varieres alt efter virksomhedens øjeblikkelige situation og således være medvirkende til hurtigt at flytte medarbejdernes fokus og dermed dreje virksomhedens resultat. Ulemperne ved økonomiske mål er, at de er påvirkelige af mange faktorer, som den enkelte medarbejder måske ikke har eller synes at have mulighed for at påvirke. For eksempel: Inflation, ændrede konkurrencevilkår og dermed ændrede priser, rabatter til nye kunder og investeringer. Det er vigtigt at slå fast, at resultatløn ikke automatisk går i nul, hvis virksomheden i en periode har underskud. Resultatløn er belønning for forbedringer. Hvis virksomheden har dårlige resultater, vil en forbedring udløse resultatløn, uanset at virksomheden ikke har overskud. Tilsvarende vil et dårligere resultat i en overskudsgivende virksomhed godt kunne medføre en periode, hvor resultatløn ikke giver noget. Kvalitetsmål Kvalitetsmål for produktion er nemme at opstille, idet antallet af reklamationer og fejl efter specificerede forskrifter blot kan tælles. Anderledes med de mere bløde områder som kundebetjening. Her kan man i stedet træffe en aftale om, hvordan kvalitet skal forstås og måles. Det er en god idé at specificere aftalen i form af en skriftlig beskrivelse af, hvad god kvalitet er. Kvalitetsmål kan f.eks. defineres på baggrund af historiske data. Eksempler: Leveringsoverholdelse, fejl og kassation pr. antal producerede enheder, kundetilfredshed, kundefastholdelse, kundeklager, svartid, kundetilpassede løsninger. Fordelene ved at have kvalitetsmål med er, at jagten på de øvrige mål ikke sker på bekostning af kvaliteten. Ulempen ved kvalitetsmål er, at det kan være vanskeligt at afgøre, hvem der egentlig er ansvarlig for kvaliteten eller manglen på samme. Det kan give fortolkningsmuligheder i opgørelsen af resultatløn. Resultatløn for timelønnede og funktionærer Udformningen af et resultatlønsystem afhænger af de mål man ønsker at nå. Derefter om de overordnede mål for virksomheden kan nås som et individuelt mål, eller der skal arbejdes med gruppemål, i større eller mindre grupper. Nedenfor er for timelønnede medarbejdere vist, hvilke overordnede mål resultatløn også vil kunne understøtte. Overordnet har målene traditionelt været at øge produktiviteten og kvaliteten. Individuelle resultatlønsordninger har Fig. 3 Individuelt optimere udnyttelsen af produktionsapparatet merproduktion TIMELØNNEDE Overordnede mål Høj produktivitet og kvalitet Væsentlige delmål typisk haft til formål at optimere udnyttelsen af produktionsapparatet og skabe en større produktion på den enkelte proces. Formålet med gruppebaseret resultatløn, hvor både funktionærer og timelønnede er involveret, har i højere grad været at skabe bedre resultater igennem en større forståelse for procesforløbet, så fokus flyttes fra individuel til et mål for helheden og et samlet procesforløb. Gruppe nye processer i forlængelse af hinanden total produktionsudnyttelse

12 20 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN RESULTATLØN FOR TIMELØNNEDE OG FUNKTIONÆRER 21 Funktionærer Resultatløn for funktionærer har overordnet haft det formål at udvikle nye produkter og services, optimere forretningsgange, sikre en høj kundetilfredshed mm. Det som hovedsageligt adskiller individuel resultatløn fra gruppebaseret resultatløn er, at man ved gruppebaseret resultatløn ønsker at se mere på helheden i produktfremstilling eller serviceydelser. Traditionelt har virksomhederne udviklet et resultatlønsystem for timelønnede og funktionærer. Men der er en øget tendens til, at man prøver at indføre resultatlønsordninger som er fælles for de to grupper, da det har stor indflydelse på virksomhedens resultater, når der er et godt samarbejde imellem de to grupper. Fig. 4 FUNKTIONÆRER Overordnede mål Nye produkter og services, optimering af forretningsgange, kundetilfredshed, flere kunder, større salg og dækningsbidrag Individuelt optimere processer og forretningsgange større dækningsbidrag, salg, omsætning, flere kunder Væsentlige delmål Individuel resultatløn Fordelene ved individuel resultatløn er, at den kan skabe en meget høj motivation for den enkelte, målene er ofte lette at forstå, og samtidig er kravene til ledelse enkle. De væsentligste ulemper er risikoen for suboptimering til skade for virksomheden, samt at individuelle ordninger kan medføre nedslidning og stress. Hertil kommer, at kravene til kontrol, administration og vedligeholdelse er store. Gruppebaseret resultatløn De væsentlige fordele ved gruppebaseret resultatløn er den generelle forbedring af virksomhedens vidensdeling. Målene skal forfølges til gavn for virksomheden gennem et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Samt at man kan flytte fokus fra processen og til helheden. Gruppe nye produkter eller services nye systemer eller processer større dækningsbidrag, salg, omsætning, flere kunder projektgennemførelse, tilbud der resulterer i ordrer Ulemperne kan være, at motivationselementet ved gruppebaseret resultatløn er lidt mindre, og ordningen kræver etablering af et målesystem samt revision af mål og normer. Endvidere fordrer det mere ledelse for at få de rette informationer ud til medarbejderne. Resultataflønning Resultatlønnen og faktorerne skal understøtte lønpolitikken og virksomhedens forretningsmæssige mål. Hvad er virksomhedens mission og vision, og hvordan når vi frem til dem? Hvem skal være med i en resultatlønsordning? Før den endelige vedtagelse af resultatlønsaftalen er det nødvendigt at tage stilling til hvem af medarbejdergrupperne der skal deltage, og hvordan grupperne skal sammensættes: Skal hele virksomheden være med? Skal det være for en fysisk enhed, der kan have sin egen resultatlønsaftale? Skal det være afdelingsbestemt? Skal det være individuel belønning? Der er mange forhold, der skal tages i betragtning. Skal resultatlønnen udelukkende belønne produktivitet 1? Skal det være gruppens/afdelingens effektivitet 1, der belønnes? Skal det være alle medarbejdere relateret til opgaven, der belønnes? Skal der være ens eller forskellig betaling for den omhandlede gruppe/afdeling Skal det være som en procentdel af lønnen? Skal det være samme resultatlønsbeløb til alle? Igen er det en god idé at se på virksomhedens mission og vision: Er det den rene produktivitet/effektivitet i produktionen, der måles? Er det energi- og miljøtekniske tiltag, der belønnes? (Eks.: Vand, el, spild generelt) Er det derudover også samarbejde i hele fabriksafsnittet med dertil hørende hjælpefunktioner som f.eks. indkøb, planlægning, produktionsledelse? I den forbindelse er det værd at tage sammensætningen af medarbejderne med i betragtning: Timelønnede medarbejdere? Blanding af timelønnede og funktionærer? Funktionærer? Skal chefer være med i fordelingen? Og det er også nødvendigt at vurdere arbejdets art, herunder hvor svært det er at nå målet og hvor stor indsats der kræves for at nå målet. 1 Produktivitet=Periodens produktion målt i produceret normtid x 100/periodens indstemplede arbejdstid. 1 Produktivitet=Periodens produktion målt i produceret normtid x 100/periodens indstemplede arbejdstid. Effektivitet=Periodens produktion målt produceret Effektivitet=Periodens normtid x 100/periodens produktion totale målt timer i produceret normtid x 100/periodens totale timer (evt. inkl. fravær mv.) (evt. inkl. fravær mv.)

13 22 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE 23 Endelig skal der før opgaven sættes i drift tages stilling til en fordeling af en eventuel gevinst. Det kan være den samme fordeling hver gang, eller vurderet efter opgavens sværhedsgrad kan fordelingen ændres fra opgave til opgave. Ledelse og grupper For at et team kan få succes, er det nødvendigt, at ledelsen: Identificerer de mål, gruppen skal nå for at understøtte de over ordnede forretningsmæssige mål Løbende har fokus på både de ønskede resultater samt den fremgangsmåde, der anvendes for at nå resultaterne Opnår forståelse og accept for de mål, som gruppen skal nå Belønner såvel gruppen som enkelte personer, når hele gruppen har succes Giver de nødvendige informationer for at gruppen og de enkelte personer hele tiden kan forbedre deres præstationer Mulige årsager til dårlige resultater kan være: De mål, som teamet skal nå, er ikke klare nok Formålene med gruppen ændres, uden målene ændres tilsvarende Den nødvendige fælles ansvarsfølelse er ikke til stede Ledelsen understøtter ikke gruppen tilstrækkeligt Rolleafklaring mangler Ineffektiv styring af gruppen

14 RESULTATLØN GRUPPEBASERET RESULTATLØN 25 Gruppebaseret resultatløn Indførelse af gruppebaseret resultatløn har til formål at forbedre resultat og værdiskabelse. Når en gruppe af medarbejdere samarbejder, vil resultatet i de fleste tilfælde blive bedre. De primære årsager til, at virksomhederne bør have gruppebaseret resultatløn, er: Forbedring af leveringsevnen Forbedring af kvaliteten Forøgelse af produktiviteten Forøgelse af medarbejdernes motivation og engagement Bedre samarbejde Først når den rette viden, de rette informationer og det rette ansvar er til stede, vil en gruppe kunne opnå den ønskede kundetilfredshed, kvalitet og produktivitet. Men fordelene ved gruppebaserede resultatlønsordninger er typisk: Reduktion af omkostninger (fordi medarbejderne bliver mere ansvarsbevidste) Forbedring af forholdet mellem ledelse og medarbejdere (igennem bedre og mere målrettet dialog) Forbedring af medarbejdernes arbejdsmoral (da man er medlem af et hold) Forbedring af samarbejdet blandt medarbejderne (når man arbejder sammen mod fælles mål) Forbedring af kommunikationen blandt medarbejderne (ved at man hjælper hinanden) Skaber klarhed omkring prioriteringer og strategier (fordi man har klare mål) Skaber succesoplevelser ved opnåelse af mål (som forstærkes ved udbetaling af en belønning)

15 26 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN GRUPPEBASERET RESULTATLØN 27 Eksempler på fordeling af resultatløn Ved rene produktionsopgaver (proces- og proceslignende produktion) er det ret almindeligt, at timelønnede medarbejdere får den samme resultatløn. Hvis der er funktionærer (f.eks støttefunktioner til produktionen) med i aftalen, får de også den samme resultatløn. Ved projektopgaver, hvor sammensætningen kan være timelønnede medarbejdere fra forskellige afdelinger, vil resultatlønnen som regel være den samme. Ved projektopgaver, hvor der er en blanding af timelønnede og funktionærer, kan resultatlønnen være den samme eller være aftalt som en procentdel af medarbejderens normale løn. Der kan også på forhånd være aftalt faste beløb pr. medarbejder, når opgavens mål er nået. Her er nogle muligheder: 50/50 pct. kuttermodellen 33⅓ pct. til ejeren/ 33⅓ pct. til virksomheden/ 33⅓ pct. til medarbejderne 30 pct. til medarbejderne/ 70 pct. til virksomheden 60 pct. til medarbejderne/ 40 pct. til virksomheden 10 pct. til medarbejderne/ 90 pct. til virksomheden Der udarbejdes en pointmodel og værdien af et point forhandles Fordelingen af gevinsten forhandles altid før projektstart, og der opstilles KPI er 1 eller mål og terminer, som skal nås, for at gevinsten udbetales. Principeksempel på produktivitet og leveringsevne for timelønnede Grundlag: Produktivitet = Antal ordrer modtaget på lager (målt i normtid) / forbrugt tid på ordrerne Leveringsevne = Andel af ordre til tiden Reference: Ordrernes normtid, baseret på for- og efterkalkulationer Målbare faktorer: Normtider pr. varenummer Indstemplet (indtastet) forbrugt tid Registrerede antal ordrer, som er modtaget på lager Principeksempel på produktivitet og leveringsevne for funktionærer Grundlag: Produktivitetsindex = Dækningsbidrag (DB) / Gagekroner (Brutto) Reference: Budgetteret produktivitetsindex Målbare faktorer: Øget salg / større omsætning Bedre salgspriser Mindre vareforbrug Bedre indkøbspriser Færre fejl og mangler (intern og ekstern) Mindre lønforbrug i produktionen (= større bonus til produktionsmedarbejderne) Mindre gageforbrug/mindre overtid Variationen på fordelingen af gevinsten mellem medarbejderne og virksomheden er stor. 1 Key Performance Indicator (nøgletal af særlig interesse)

16 RESULTATLØN INDIVIDUEL RESULTATLØN 29 Individuel resultatløn Generelt er der stor enighed om, at et lønsystem mest effektivt kan medvirke til forbedringer i en virksomhed, når der skabes sammenhæng mellem løn og præstationer. Aflønning efter præstationer har den store fordel, at medarbejdernes nuværende og fremtidige værdi for virksomheden kan bedømmes samlet. Resultatløn for produktionsmedarbejdere Individuel resultatløn har typisk til formål at øge den enkelte produktionsmedarbejders produktivitet og effektivitet det vil sige arbejde mere rationelt. Målekriterier for en produktionsmedarbejder kan i princippet omfatte elementer fra alle de tre tidligere nævnte områder, operationelle mål, økonomiske mål og servicemål. Dog er de mest almindelige resultatmål for produktionsmedarbejdere i praksis: Produktivitet/effektivitet Kvalitet Leveringsoverholdelse Spild Ofte vil der i en resultatlønsordning indgå flere kriterier, typisk 2-5 stk. Som det fremgår, er målene her entydigt at forøge produktiviteten pr. time, samtidig med at kvalitet og leveringstidspunkter overholdes. Fig. 5 illustrerer princippet i individuel resultatløn for en produktionsmedarbejder. Jo højere produktivitet, jo mere i løn. Resultatløn for funktionærer Tidligere har det været en udbredt opfattelse, at funktionærer ikke kunne være resultataflønnet. Opfattelsen skyldes blandt andet mangel på opstilling af objektive mål. Hvordan måles f.eks. resultatet af en personalemedarbejders arbejde? Dette gives ofte som begrundelse for, at det ikke kan lade sig gøre at opstille mål for funktionærer.

17 30 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN INDIVIDUEL RESULTATLØN 31 Fig. 5 Kr. pr. time 2,0 1,5 1,0 0, Antal enheder pr. time I dag er det mere naturligt at opstille mål for funktionærernes arbejde og belønne efter disse i takt med at mange virksomheder indfører: Systematiske medarbejder- og jobvurderingssamtaler Funktionærer motiveres i høj grad af, at deres indsats giver mening og indgår i en helhed. Når man laver resultatløn for funktionærer, skal man være særligt opmærksom på sammenhængen mellem virksomhedens vision, strategi og mål. Metode Virksomhedens strategi kan nedbrydes i et antal delmål. Nogle delmål kan dække hele funktionærgruppen, mens andre udformes særskilt for hver afdeling. Delmål opdateres jævnligt for at holde kursen i forhold til virksomhedens strategi. Hvis ikke virksomhedens vision og strategi er formuleret på en sådan måde, at der forholdsvis let kan udledes nogle klare delmål, kan man som mellemtrin formulere nogle vejledende principper. Resultatløn for specialister Det er vigtigt at formulere meningsfulde mål, som funktionærgruppen kan forstå og kan påvirke. Mange funktionærer opfatter deres arbejde som en vigtig del af deres identitet. Der er en reel risiko for at slå skår i deres arbejdsglæde og faglige stolthed ved at stille dem en økonomisk belønning i udsigt for noget, der virker formålsløst. De bedste delmål tager afsæt i data, som virksomheden i forvejen bruger og følger tæt. Det er ikke meningen, at virksomheden skal afsætte store ressourcer til administration af resultatlønsystemet. I store virksomheder kan det være nødvendigt at yde en særlig indsats for at sikre, at man opfatter udmålingen af delmål på en ensartet måde på tværs af hele virksomheden. Et eksempel på vægtning af resultatlønsmål for en specialist kunne være, at der som vist i fig. 6 blev givet 30 pct. på virksomhedsniveau, herunder halvdelen i form af det opnåede resultat for markedsandel og halvdelen i form af det opnåede resultat for overskud før skat. Nye samarbejdsformer på tværs af organisationen, der indebærer, at funktionærer i højere grad direkte understøtter produktionen Især er der fokus på at aflønne efter kompetencer, optimering af arbejdsgangene, forbrug af materialer, intern kundetilfredshed samt udvikling af nye produkter og services. For hvert delmål defineres et niveau, svarende til fuld målopfyldelse. Endvidere defineres et minimum og et maksimum. Man kan godt definere 100 pct. målopfyldelse på et forholdsvis let opnåeligt niveau, så der kan opnås overopfyldelse af målet, f.eks. 130 pct., hvis man ønsker at sende det signal. Endelig defineres et forventet niveau, så det er muligt at beregne de samlede omkostninger for hele resultatlønsystemet. Resultatlønsordning baseret på forud definerede mål Det er vigtigt at overveje, hvad man vil opnå med et resultatlønsystem, inden man kaster sig ud i at konstruere det. Et godt og gennemarbejdet resultatlønsystem for virksomhedens funktionærer kan bidrage til, at virksomhedens ressourcer bliver anvendt på en måde, der understøtter virksomhedens strategi. Typisk vil delmål på virksomhedsniveau fylde forholdsvis meget for overordnet ledelse, mens delmål på afdelingsniveau vil fylde forholdsvis meget for øvrige ledere og specialister. Fig. 5 udgør ikke nogen facitliste. Nogle virksomheder har opnået gode resultater ved at give 10 pct. af lønnen som resultatløn til specialister.

18 32 RESULTATLØN INDIVIDUEL RESULTATLØN RESULTATLØN INDIVIDUEL RESULTATLØN 33 Fig. 6 Virksomhedsniveau: vægt 30 pct. Markedsandel 15 pct. Overskud før skat 15 pct. Afdelingens resultater indgår herefter med 70 pct. i alt, herunder halvdelen i form af det opnåede resultat for kvalitet og halvdelen i form af det opnåede resultat for leverance til tiden. Afdeling: vægt 70 pct. Kvalitet 35 pct. Leverance til tiden 35 pct. Til sidst justeres for medarbejderens personlige resultater, ved at gange dem på summen af mål for virksomhed og afdelingen. I eksemplet indgår afsluttede projekter i de individuelle resultater med 20 pct. og videre- og efteruddannelse indgår med 15 pct. Personlige mål: +/- 35 pct. Afsluttede projekter 20 pct. Videre- og efteruddannelse 15 pct. Model: (virksomheds resultat + afdelingens resultat) x personlig mål = resultatløn Proces For at sikre tilstrækkeligt ejerskab og engagement i resultatlønsystemet kan man udarbejde en projektplan for, hvem der gør hvad og hvornår. Planen kan fastlægge tidsfrister for formulering af delmål, hvornår resultatløn skal være indført i de enkelte afdelinger, og hvornår der skal foreligge tilbagemeldinger. Ellers risikerer man, at arbejdet med resultatlønsystemet bliver glemt, når dagligdagens udfordringer trænger sig på. Projektplanen kan også fastlægge en årlig tilbagevendende proces for revision af resultatlønsystemet. Det er vigtigt løbende at tilpasse systemet til virksomhedens strategi. Hvis virksomheden f.eks. har som mål at øge sin markedsandel inden for en produktgruppe på et bestemt geografisk marked, så er det naturligt at lade virksomhedens resultatlønsystem afspejle dette mål. Når virksomheden har realiseret sin målsætning eller ændret den, så skal systemet justeres tilsvarende. 0,3 + 0,7 x 0,35 = 0,35 Man kan også vælge blot at lægge alle tre niveauer sammen. Modellen skal så være udformet, så målene giver 100 pct. tilsammen. I så fald ville de personlige mål få mindre betydning. Eksempel på udmåling af resultatløn Vægt Andel af løn Virksomhed Afdeling Personlige mål Direktør 40 pct. 100 pct. Underdirektør 30 pct. 70 pct. 30 pct. +/- 15 pct. Afdelingschef 20 pct. 50 pct. 50 pct. +/- 25 pct. Mellemleder 10 pct. 40 pct. 60 pct. +/- 25 pct. Specialist 5 pct. 30 pct. 70 pct. +/- 35 pct.

19 34 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN RESULTATLØN FOR SALG OG KUNDESERVICE 35 Resultatløn for salg og kundeservice Resultatlønsordninger for sælgere skal være så tæt knyttet til opnåede resultater som muligt og opmuntre til opnåelse af endnu bedre resultater. En måde at se på potentielle belønningsmuligheder fremgår af illustrationen i fig. 7. Resultatløn for kundeservice I den skærpede konkurrencesituation er kundeservice for mange virksomheder blevet af central betydning. Derfor gøres der også meget for løbende at forbedre kundeservicen. Individuel resultatløn for medarbejdere, der har direkte kundekontakt, er typisk baseret på kriterier som: Kundetilfredshed, mersalg over for eksisterende kunder, dækningsgrad, kundefastholdelse, kundeklager, telefonsvartid, kundetilpassede løsninger, nye kunder og markeder Resultatløn for sælgere Resultatlønsordninger, der opmuntrer sælgerne til at stræbe efter et større salg, er erfaringsmæssigt effektive. Systemer, der har større fokus på omkostningskontrol, virker derimod ikke efter hensigten. De er ikke motiverende for sælgerne, viser erfaringerne. Meromkostningerne ved mersalg skal naturligvis indgå i målekriterierne, men ikke så det virker hæmmende for at yde en ekstra indsats. Som det fremgår, er indtjeningen stigende med stigende salg. Herudover kan det overvejes, hvad forholdet mellem den faste og variable løn skal være i resultatlønsordningen afhængig af sælgerens rolle. Fig. 7 viser sammenhængen mellem sælgerens rolle og typer af salg. Fig. 8 udtrykker, at bonussen stiger i forhold til den faste løn i takt med, at sælgerens rolle bliver vanskeligere og mere kompliceret. Kunderne bliver hyppigt bedt om at give udtryk for deres tilfredshed med den service de har fået samtidig med, at virksomhederne opgør telefonsvartider, leveringstider etc. I princippet kan alle disse mål gøres til genstand for et belønningssystem. Såfremt der med jævne mellemrum foretages målinger af kundetilfredsheden, er der basis for at indføre en resultatlønsordning, der er baseret på løbende udbetalinger. Fig. 7 Fig. 8 Bonus Nye kunder Bonus Typer af salg Mersalg Fastholdelse Fast løn Ordremodtagelse Normal salg Mersalg Skaber nye markeder Sælgers rolle Markedsandel pct.

20 36 RESULTATLØN BELØNNING OG ANERKENDELSE RESULTATLØN UDFORMNING AF RESULTATLØNSORDNINGER 37 Udformning af resultatlønsordninger Fig. 9 A Afklaring Hvor vil vi hen, hvorfor, hvordan? B Udvikling Hvilket lønsystem kan sikre vores mål? Skematisk kan de enkelte faser i udviklingen af en resultatlønsordning ses af fig. 9. Resultatmål For at motivere til bedre resultater må der stilles krav ved valg af kriterier. Kriterierne må være: Relevante for virksomhedens mål Forståelige for alle D Vedligehold Kan lønsystemet gøres endnu bedre? C Indfasning Fungerer lønsystemet i praksis? Det vigtigste ved udformning af en resultatlønsordning er at have viden om: Mulige at justere og tilpasse ved ændrede forudsætninger Hvilke resultater som er kritiske for virksomhedens udvikling Hvilken adfærd blandt medarbejderne man ønsker at motivere Resultatløn kan understøtte både ønskede resultater og adfærd. Effektiv resultatløn er afhængig af, at målekriterierne har en sammenhæng: Til de forretningsmæssige mål Til de forhold, som har betydning for produktiviteten Til det, som skaber værdi i virksomheden Mulige at måle eller vurdere hyppigt Økonomisk indbringende for virksomheden og medarbejderne Lokalaftale Ændringer i den aftalte løn vil de fleste opfatte som væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet, derfor er det nødvendigt at undersøge de ansættelsesretlige regler for de forskellige medarbejderkategorier, når man vil indføre resultatløn. Se Industriens Funktionæroverenskomst. Uanset om det drejer sig om individuel eller gruppebaseret resultatløn, hviler dette på en aftale individuel eller kollektiv. Aftalen er nødvendig, for at den enkelte eller kollektivet skal acceptere, at lønnen varierer i takt med opnåede resultater. Ofte er det direkte et overenskomstmæssigt krav, at der udformes en aftale. Ved udformning af kontrakter eller lokalaftale 1 er det nødvendigt at beskrive formålet med at etablere aftalen. Det er naturligt at beskrive selve teknikken i resultatlønsordningen, og endelig er det nødvendigt at beskrive, hvordan aftalen eventuelt kan bringes til ophør, samt hvilket aflønningsgrundlag der eksisterer efter aftalens eventuelle bortfald. Evaluering og opfølgning For at resultatløn kan anvendes aktivt, skal den kunne tilpasses virksomhedens målsætninger. 1 *Eksempler kan downloades på di.dk og co-industri.dk Det indebærer, at kriterierne skal udskiftes og normgrundlaget justeres f.eks. på grund af: Investeringer i ny teknologi Nye metoder og ændrede arbejdsgange Virksomheden skal løbende justere grundlaget for korrektion af normtidsgrundlag op eller ned, efterhånden som nye tiltag i form af ændret teknologi og/ eller metoder indføres. Det er ikke hensigtsmæssigt at korrigere hele tiden, og i mange situationer kan det være fornuftigt at betragte det lidt som gynger og karruseller. Minimum en gang årligt bør grundlaget for resultatløn ses kritisk igennem og tilpasses de faktiske og væsentligste forhold.

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem DI og CO-industri har udviklet et Løntermometer til at tage temperaturen på din virksomheds lønsystem, så du løbende kan justere lønsystemet efter virksomhedens

Læs mere

Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem Et lønsystem fungerer godt, når medarbejderne er tilfredse med lønsystemet, og det har den effekt, virksomheden ønsker. Et lønsystem bør stemme overens med virksomhedens

Læs mere

PlusLøn. Introduktion til lønsystemer for timelønnede og funktionærer

PlusLøn. Introduktion til lønsystemer for timelønnede og funktionærer PlusLøn Introduktion til lønsystemer for timelønnede og funktionærer PlusLøn Introduktion til lønsystemer for timelønnede og funktionærer Indhold Forord 5 PlusLøn 7 Løn og motivation 9 Udvikling af et

Læs mere

Lønsystemer og arbejdstid

Lønsystemer og arbejdstid Bonus og resultatløn Kvalifikationsløn Arbejdstid Indholdet i disse plancher er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning Nils Kaasing Produktionsingeniør, HD(O) Konsulent, DI (+45) 3377 3313 (+45)

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

Den nødvendige udvikling

Den nødvendige udvikling Den nødvendige udvikling grøn Pålidelighed og lave energiomkostninger er nøgleord i en løsning fra Klimadan Et nutidigt og fair lønsystem - fordi Klimadan A/S vil fremstå som en virksomhed, der via et

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

MULIGHED FOR RESULTATLØN

MULIGHED FOR RESULTATLØN MULIGHED FOR RESULTATLØN Her sættes der fokus på, hvilke muligheder I har med resultatløn. Vi forsøger at give jer inspiration til at tage de første livtag med resultatløn. I vil kunne finde eksempler

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Opdatering af eksisterende lønsystem med fokus på kompetencer

Opdatering af eksisterende lønsystem med fokus på kompetencer Opdatering af eksisterende lønsystem med fokus på kompetencer AGENDA SAMSON AGRO A/S BAGGRUND FOR EVALUERING AF LØNSYSTEM FORVENTNINGER TIL NYT LØNSYSTEM PROCESSEN STATUS SIDEN IMPLEMENTERING RESULTATER

Læs mere

PlusLøn. Timelønnede. Metodevejledning til lønsystemer

PlusLøn. Timelønnede. Metodevejledning til lønsystemer PlusLøn Timelønnede Metodevejledning til lønsystemer PlusLøn Timelønnede Metodevejledning til lønsystemer Forord Under overskriften PlusLøn har DI og CO-industri i fællesskab udarbejdet metodevejledninger

Læs mere

Lønsom produktion i Danmark

Lønsom produktion i Danmark Royal Greenland Seafood A/S Royal Greenland A/S er en verdensomspændende koncern inden for fisk & skaldyr med godt 2.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. dkk. * Primære markeder europæiske lande +

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

OBS: Protokollen er udgået. Protokol. mellem. Tele Danmark Salg & Service, Privat. Telekommunikationsforbundet, Fællesudvalget for Servicetelefonen

OBS: Protokollen er udgået. Protokol. mellem. Tele Danmark Salg & Service, Privat. Telekommunikationsforbundet, Fællesudvalget for Servicetelefonen OBS: Protokollen er udgået Protokol mellem Tele Danmark Salg & Service, Privat og Telekommunikationsforbundet, Fællesudvalget for Servicetelefonen fra forhandlingsmøde den 24. november 1999 om lokalaftale

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale

Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale Vejledning til skabelon til en resultatlønsaftale Her er vejledningen til skabeloner til en lokal resultatlønsaftale, som tillidsrepræsentanten kan anvende i forhandlinger med ledelsen om en resultatlønsaftale.

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Ledelse for små virksomheder

Ledelse for små virksomheder Ledelse for små virksomheder 27-4-2017 09.00-12.00 Program 09.00 Velkommen Din rolle som ejerleder i en lille virksomhed De typiske udfordringer for en ny leder Involvering af medarbejdere Opsætning af

Læs mere

ThyssenKrupp Elevator A/S. DI's Lønsystemkonference - 2. november 2011 Kompetenceløn i en landsdækkende service- og projektvirksomhed

ThyssenKrupp Elevator A/S. DI's Lønsystemkonference - 2. november 2011 Kompetenceløn i en landsdækkende service- og projektvirksomhed DI's Lønsystemkonference - 2. november 2011 Kompetenceløn i en landsdækkende service- og projektvirksomhed Thomas Leer-Jacobsen - Projektleder ThyssenKrupp Elevator ThyssenKrupp Elevator er en landsdækkende

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

Otto Aagaard, Nils Kaasing. DI workshop 2013 06. nov. 13

Otto Aagaard, Nils Kaasing. DI workshop 2013 06. nov. 13 1 Sæt fokus på produktiviteten med et nyt lønsystem Konsulent Otto Aagaard Konsulent Indledning - Løn som ledelsesværktøj - Fem gode råd til vækst - Produktivitet og ledelse 3 Fokus på produktiviteten

Læs mere

FRA IDE TIL AFTALE. 1. Gør jeres formål klart

FRA IDE TIL AFTALE. 1. Gør jeres formål klart FRA IDE TIL AFTALE Her finder I inspiration til, hvordan I med udgangspunkt i en løs idé kan arbejde jer hen imod en aftale om resultatløn. I skal blive klar på jeres formål. I skal formulere mål og målemetoder.

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Tema om Løn LØNNENS BETYDNING FOR KONKURRENCEEVNEN STÆRKT UNDERVURDERET. Stor forskel på lønnens betydning

Tema om Løn LØNNENS BETYDNING FOR KONKURRENCEEVNEN STÆRKT UNDERVURDERET. Stor forskel på lønnens betydning Organisation for erhvervslivet 10. november 2008 Tema om Løn LØNNENS BETYDNING FOR KONKURRENCEEVNEN STÆRKT UNDERVURDERET AF CHEFKONSULENT JAN STORM THOMSEN, JST@DI.DK Lønnen udgør reelt op til øre, hver

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Funktionsløn Juli 2014

Funktionsløn Juli 2014 Funktionsløn Juli 2014 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf.

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

løntermometer Vedligehold dit lønsystem

løntermometer Vedligehold dit lønsystem løntermometer Vedligehold dit lønsystem Dokumentationsrapport Kapitel XX Løntermometer Udgivet af CO-industri og Dansk Industri Redaktion: Claus Krogh Hansen, CO-industri Sten Nicolaisen, DI CO-meddelsesnr:

Læs mere

Espersen indførte nyt lønsystem for de ufaglærte 25. april 2016

Espersen indførte nyt lønsystem for de ufaglærte 25. april 2016 Espersen indførte nyt lønsystem for de ufaglærte 25. april 2016 Præsenteret af: Turan Savas Fællestillidsmand & Peter Bruun Fabrikschef 02.11.2016 1 Hvad vil vi tale om? Præsentation af Espersen Baggrund

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Bløde mål og nøgletal Af Pia Torreck, UPTION

Bløde mål og nøgletal Af Pia Torreck, UPTION Bløde mål og nøgletal Af Pia Torreck, UPTION Har du også haft dårlige oplevelser med målstyring? Så er du ikke den eneste. Du sidder med alle metaforerne fra sportens verden og tænker ja salgsafdelingen

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis Vestfrost får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis A/S Vestfrost får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk DI 1787 København V Tlf.:

Læs mere

PJ MANAGEMENT Virksomhedsrådgivning. Struktur overblik - gennemsigtighed

PJ MANAGEMENT Virksomhedsrådgivning. Struktur overblik - gennemsigtighed PJ MANAGEMENT Virksomhedsrådgivning Struktur overblik - gennemsigtighed Agenda 1. Kort præsentation af PJ Management Karsten Per Vestergaard Per 2. Kort om de to indlæg 3. Præsentation af case 4. Strategi

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI

STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI STYRINGSKONCEPT - SÅDAN STYRER VI BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE 01 Området er styrbart Vi kan styre fordi vi ved, hvor vi er og hvor vi skal hen! KONOMI- ARBEJDSMARKED Indledning I denne folder

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Hvorfor udløser præstationsløn og bonus ikke et produktivitetsløft i alle virksomheder?

Hvorfor udløser præstationsløn og bonus ikke et produktivitetsløft i alle virksomheder? Hvorfor udløser præstationsløn og bonus ikke et produktivitetsløft i alle virksomheder? Konsulent Allan Valentin, DI Konsulent Nils Kaasing, DI Du slagter halvdelen, så sparer du foder og tvinger resten

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Effektive lønsystemer

Effektive lønsystemer Effektive lønsystemer i dag og i morgen invitation DI s Lønsystemkonference 2009 Onsdag den 28. oktober 2009, kl. 8.00 16.30 Odense Congress Center INVITATION DI s Lønsystemkonference 2009 Onsdag den 28.

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere