OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere"

Transkript

1 OK 2015 Ekstra: OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen og LC til enighed om en fornyelse af organisationsaftalen for ledere og lærere ved de frie grundskoler, herunder proto- kollater om arbejdstid. Hermed foreligger det samlede resultat af forhandlingerne om fornyelse af læreroverenskomsten pr. 1. april Forhandlingsresultatet skal nu sendes til afstemning i de faglige organisationer; og først når resultatet af denne afstemning foreligger om en lille måneds tid, ved vi med sikkerhed om aftalerne træ- der i kraft. Aftalen vedrørende organisationsaftalen indeholder 4 punkter: 1) En fælles tilkendegivelse om arbejdstid i form af et nyt særligt bilag til or- ganisationsaftalen. Tilkendegivelsen er udtryk for at de centrale parter (= MOS og LC) påtager sig et ansvar for at fremme et godt samarbejde på skolerne. Parterne ønsker at understøtte og rammesætte dialogen lokalt på skolen om lærernes opgaver og arbejdstid. Skolerne har fortsat ansvaret for at fortolke og bruge reglerne om arbejdstid m.v. således som disse fremgår af organisationsaftalen og cirkulæret om ar- bejdstid for tjenestemænd i staten. Det fremgår af aftalen, at tilkendegivelsen i bilaget ikke bruges som fortolkningsbidrag ved behandling af sager, ligesom spørgsmål om bilaget kan ikke kan behandles efter de fagretlige regler. Lokale aftaler. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at man lokalt har ad- gang til at indgå lokale aftaler, jf. 3 i arbejdstidsaftalen. God start på lærerlivet. Det fremhæves, at parterne ønsker at understøtte en god start på lærerlivet for nyansatte og for nye lærere. Det er vigtigt at man på skolen drøfter hvorledes dette kan fremmes, og bilaget peger på 5 konkrete punkter, som inspiration til den lokale drøftelse og indsats. 2) Ulempegodtgørelse. Den nuværende bestemmelse om en årlig fast ulempe- godtgørelse (708 kr. i årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012) bortfalder pr. 1. august. Organisationsaftalens 22 ophæves. Fremover skal betalingen for ulempe på skæve arbejdstider ydes efter reglerne i arbejdstidsreglerne (25 % tillæg for arbejde samt weekend). 3) Dækningsområdet præciseres. For en god ordens skyld har man præciseret at overenskomsten også omfatter de situationer, hvor der undervises ved en fri grundskole i henhold til loven om kombineret ungdomsuddannelse og lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 4) Særlige feriedage. Adgangen til at indregne de særlige feriedage i årsnormen bortfalder med virkning for ferieåret 2015/2016. Organisationsaftalens 24 ophæves. Fremover skal de særlige feriedage aftales efter reglerne i ferieafta- lens kapitel 5 ( 19 25). På de næste sider gives en oversigt og nogle kommentarer til hovedelementerne i overenskomstfornyelsen, således som de fremgår af CFU- forliget og Resultatpapiret vedrørende Organisationsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. PHP

2 Det sker i overenskomstperioden 1/4-15 1/8-15 1/1-16 1/4-16 1/4-17 1/12-17 LØN (i forhold til marts 2015) Generel forhøjelse 0,22 % 0,80 % 1,00 % 1,50 % Reguleringsordning: Skøn 0,23 % Suspen- Udmøn- 0,70 % deret tes ikke Løn i alt skøn 0,50 % 0,80 % 1,70 % 1,50 % Ulempegodtgørelse ( 22) (for arbejde med ubekvemme tidspunkter) Særligere feriedage ( 24) Ophæves. Alm. opgørelse og udbetaling. Ophæves. Kan ikke længe- re indregnes i årsnorm. ATP- bidrag Forhøjes til 284 kr. Udmøntning af lønstigninger I praksis udmøntes de overenskomstmæssige lønstigninger (dvs. den generelle løn- forhøjelse tillagt reguleringsordningen og privatværnet) gennem den såkaldte regu- leringsprocent, der tager udgangspunkt i lønniveauet pr. 31. marts Den aktuelle reguleringsprocent er 1,7162 %, som grundbeløbene i niveau 2012 forhøjes med. Reguleringsprocenten vil når overenskomsterne er på plads blive forhøjet med virkning fra 1. april Reguleringsprocenten gældende pr. 1. april 2015 er endnu ikke offentliggjort. Når den foreligger vil der blive udsendt opdaterede løntabeller. Overenskomstperioden: Tre- årig: fra 1. april 2015 til 31. marts Efter to perioder med to- årige overenskomster og er vi således tilbage til en 3- årig overenskomstperiode, hvilket alt andet lige giver en bedre forud- sigelighed i økonomisk henseende, og dermed også en længere periode med ro på, og dermed bidrager til et godt samarbejde og arbejdsmiljø omkring løsningen af opgaverne og tilrettelægningen af arbejdstiden på den enkelte skole. Særlige feriedage ny ordning Reglen om at de særlige feriedage skal afvikles løbende ved at være lagt ind i års- normen bortfalder med virkning fra det kommende skoleår. Det betyder, at skolerne skal i gang med en normal ferieplanlægning, som alle andre statslige arbejdsplad- ser, hvor man har et system til at holde styr på afviklingen af ferie, herunder de sær- lige feriedage. Regelgrundlaget er ferieaftalens De særlige ferie dage kan afvikles som enkeltdage eller som brøkdele af dage. Tidspunktet for afviklingen fastlægges efter aftale mellem skolen og den ansatte. Afviklingen sker i overensstemmelse med den ansattes ønsker, i det omfang det er foreneligt med tjenesten. Afviklingen skal varsles så tidligt som muligt. Hvis dagene ikke er afviklet eller planlagt inden 1. januar, kan skolen varsle dagene afviklet med 1 måneds varsel. Ikke afviklede dage kan udbetales eller overføres til et senere ferieår. Det kan også aftales at udbetale dagene. Bemærk at afviklingen af særlige feriedage fremover følger ferieåret, fra 1. maj til 31. april. Det vil sige, at dage optjent i 2014 (principielt) skal være afviklet senest 31. april 2016 og dage optjent i 2015 skal afvikles i perioden 1. maj april

3 2017. Det kan selvfølgelig give nogle tekniske problemer, som vi må se på i de kom- mende uger. Alle dage i arbejdsåret (/skoleåret) 2015/16 kan anvendes til afholdes af ferieda- ge. Der er i alt 227 arbejdsdage i det kommende år. Det er vigtigt at skolen og medar- bejderne på forhånd gør sig nogenlunde klart, hvilken tjeneste der skal udføres på hver eneste af disse arbejdsdage: Er der kursus, lejrskole, undervisning, planlægning, mødevirksomhed, 0- dag, eller er der hjemmearbejdsdag, eller delvis tilstedeværelse på skolen? Det gør det nemlig muligt at få et overblik over, hvornår det eventuelt ikke vil være foreneligt med tjenesten at afholde en særlig feriedag og det vil give bedre mulighed for at vurdere den belastning afholdelsen medfører, og hvad der følgeligt skal tages højde for. Lad det forhånd være sagt helt tydeligt: Der skal være planlagt en særlig arbejds- opgave for at afvise en medarbejders ønske om en særlig feriedag det kunne fx være afgangsprøver eller en lejrskole, eller en fælles kursusdag. Men derudover er alle 227 arbejdsdage i princippet ens, uanset hvilken tjeneste der er planlagt på da- gen. Det er et anliggende, der angår alle og som kalder på dialog og samarbejde. Andre elementer i CFU-aftalen Forældreorlov 1 uge ekstra til faderen Fædre, medmødre og mandlige adoptanter får ret til løn i 7 af de 32 ugers forældre- orlov. Moderen (og kvindelige adoptanter) vil for vil fortsat have ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov. Ændringen har virkning for børn der fødes/modtages den 1. april 2015 eller senere. ATP- bidraget forhøjes I CFU- aftalen er der taget højde for en generel forhøjelse af atp- bidraget pr. 1. januar 2016, hvor ATP har planlagt at hæve bidraget fra de nuværende 270,- kr. pr. måned til 284,- kr. pr. måned. Fastsættelsen af ATP- bidraget er ikke direkte overenskomststof, men besluttes af ATP s repræsentantskab, hvor både Dansk Arbejdsgiverforening og LO har anbefalet den nævnte forhøjelse, som har til formål at sikre den fremtidige købekraft af ATP- pensionen. Kompetenceudvikling og kompetencefonden De nuværende aftaler om kompetenceudvikling og kompetencefonden videreføres med enkelte justeringer. På de frie skolers område når midlerne fra kompetencefonden ud til skolerne via Fordelingssekretariatets udlodning af penge til skolerne til konkrete kompetenceud- viklingsprojekter. Der er afsat 57,4 mio. kroner til formålet. Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Parterne er enige om at styrke det centrale og lokale samarbejde på arbejdspladser- ne og om at gøre en fælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø. Der er afsat knap 5 mio. til dette formål i det første år. Bod ved manglende underretning om afskedigelse Som bekendt pålægges skolen en bod, hvis man glemmer at underrette Frie Skolers Lærerforening om opsigelse af lærere, ledere og børnehaveklasseledere. Der har været tendens til, at der er tale om en standard- sats. Af CFU- aftalen fremgår, at der skal tages hensyn til sagens konkrete omstændigheder. Opsparingsdage Der indføres en ny mulighed for at konvertere ikke afviklede afspadseringstimer (fx for overarbejde eller arbejde på ubekvemme tidspunker) til opsparingstimer/- dage. Skolen kan fastsætte et maksimum for, hvor mange timer der kan konverteres til opsparing dog ikke mindre end 74 timer. Tidspunktet for afvikling af opsparingsti- mer aftales mellem den ansatte og ledelsen. Afspadsering der én gang er konverteret

4 til opsparing kan ikke senere føres tilbage og godtgøres kontant, dog godtgøres even- tuelle uafviklede opsparingstimer ved ansættelsesforholdets ophør Den økonomiske ramme - lønudvikling Lønudviklingen i overenskomstperioden vil ifølge CFU- aftalen bestå af 4 elementer: 1) Generelle lønforhøjelser og andre formål på i alt 3,57 %, der udløses af 4 omgange: 1. april 2015 på 0,22 % i generel forhøjelse og 0,05 % til andre formål, 1. april 2016 på 0,80 %, 1. april 2017 på 1,00 % og 1. december 2017 på 1,50 %. Lønforhøjelserne sker i forhold til lønniveauet pr. 31. marts ) Reguleringsordningen, der videreføres med ændringer. Reguleringsord- ningen udmøntes pr. 1. april 2015 og 1. april Ordningen er suspende- ret pr. 1. april Det skønnes at ordningen udløser 0,23 % i 2015 og 0,70 % i Formålet med reguleringsordningen er, at sikre at lønningerne på det stats- lige område ikke sakker bagud i forhold til det private arbejdsmarked. Hvor meget ordning præcist vil udløse beregnes senere på grundlag af lønoplys- ninger fra Danmarks Statistik. Reguleringsordningen udløser 80 % af for- skellen på lønudviklingen mellem det private og statslige arbejdsmarked. 3) Privatlønsværnet. Dette er nyskabelse, der træder i kraft, hvis lønudviklin- gen på det statslige område ligger over den private sektors lønudvikling. Forskellen udmøntes 100 % som en negativ regulering af lønningerne. Pri- vatlønsværnet udmøntes 1. april 2016, 1. april 2017 og 1. december Der foreligger ikke noget skøn over, hvorvidt privatlønsværnet rent faktisk vil få effekt i overenskomstperioden. Reguleringsordning og privatlønsværn Populært sagt, kan man sige, at den nuværende reguleringsordning bliver splittet op i to dele: En Reguleringsordning, der giver lønforhøjelse, når den private sektor har højere lønudvikling end den statslige, og et privatlønsværn, der giver lønnedgang, når den statslige sektor har højere lønudviklingen end den private sektor. En væsentlig forskel på de to dele er, at reguleringsordningen udmønter 80 % af forskellen, mens privatlønsværnet udmønter 100 % af forskellen. Baggrunden for indførelsen af privatlønsværnet er en diskussion om forskellen i lønudviklingen i den privat og den statslige sektor. Denne forskel blev indledt i Parterne har nu aftalt bringe denne forskel til ophør i den næstkommende overens- komstperiode fra 2018 og frem, idet målsætningen er at få et sammenfaldende løn- indeks for det statslige og private område med basis i PHP.

5

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere