Lokalitet : Lokalitetsnr. : A-1. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten : COWI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalitet : Lokalitetsnr. : A-1. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten : COWI"

Transkript

1 A-1 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Syd for Øster Ræhr Areal i ha : 4,8 10-mar-00 Af : ANE/UVA Kort : 1117 II SV Indsande med overdrev, eng UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Vest for vejen: Ugræsset eng med naturlig lavning med lille lavvandet sjaphul. Græsdomineret eng med alm. mjødurt langs grøft. Øst for vejen: Overdrev/sandmark. Meget kuperet og varieret. Våde og tørre partier veksler. Vindbrud i sandede partier. Lokaliteten har via vandløbet A-16 (som fortsætter vest for vejen) direkte økologisk forbindelse til Bjerre Eng og Skradekær. Kan fungere som trædesten mellem Hanstholm Vildreservat og Skradekjær. Dæmning: Afvandingsgrøft langs vej. Levende hegn: Hvidgran, bjergfyr, klitfyr.

2 A-1 Ældre kort og flyfoto : Film og foto nr.: Fotobeskrivelse: Angivet som hede på VSK 1795, angivet som mark/hede på målebordsblad 1951 (rettet 1918) C4, C5, C6, C8, C9, A16, A19 Forekomst af særlige arter: Følgende sjældne eller lokalt udbredte plantearter er fundet på lokaliteten: Sand-Løg (B), Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Hvid-Gran Bjerg-Fyr Klit-Fyr Knold-Ranunkel Alm. Hønsetarm Femhannet Hønsetarm Kruset Skræppe Alm. Syre Engelskgræs Alm. Stedmoderblomst Krybende Pil Alm. Gåsemad Hedelyng Humle-Sneglebælg Kløftet Storkenæb Blå-Klokke Blåmunke Alm. Røllike Håret Høgeurt Alm. Kongepen Lyse-Siv Mangeblomstret Frytle Sand-Star Fåre-Svingel Eng-Rapgræs Enårig Rapgræs Bølget Bunke Fløjlsgræs Krybende Hestegræs Katteskæg Sand-Løg Note : Fugle : Hvene-art, Rødknæ Sommerfugle : Note : Bjørnespinder-Larve Pattedyr : Krybdyr og padder :

3 Hede A-2 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Syd for Øster Ræhr Areal i ha : 2,2 26-okt-99 Af : ANE/SBJ Kort : 1117 II SV Indsande med overdrev, græseng, hede UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Gammelt indsande med hedevegetation, domineret af revling og bølget bunke. Området kan fungere som trædesten for arternes spredning mellem Hanstholm Vildtreservat og Skradekær.

4 Hede A-2 Ældre kort og flyfoto : Angivet som hede på VSK 1795, og på målebordsblad 1951 Film og foto nr.: C3 Fotobeskrivelse: Forekomst af særlige arter: Følgende sjældne eller lokalt udbredte plantearter er fundet på lokaliteten: Gråris (B), Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Alm. Engelsød Hvid-Gran Bjerg-Fyr Klit-Fyr Bidende Ranunkel Alm. Spergel Alm. Fuglegræs Alm. Syre Butbladet Skræppe Engelskgræs Gråris Hedelyng Revling Lancet-Vejbred Blå-Klokke Alm. Røllike Håret Høgeurt Smalbladet Høgeurt Alm. Kongepen Sand-Star Rød Svingel Bølget Bunke Fugle : Blåmejse Musvit Stær Gråsisken Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder : Fløjlsgræs

5 A-3 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Syd for Øster Ræhr Areal i ha : 3,4 26-okt-99 Af : ANE/SBJ Kort : 1117 II SV Indsande med hede UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Gammelt indsande med hedevegetation domineret af revling og bølget bunke, med en del opvækst af bjerg-fyr. Den sjældne skovsneppe er registreret som tilfældig trækgæst i området. Due-skabiose, som er meget sjælden i Jylland, er fundet på lokaliteten. Området kan fungere som trædesten for arternes spredning mellem Hanstholm Vildtreservat og Skradekær. Højspænding igennem den sydlige del. Området rummer en milesten ved Rute 26. Stenen skæmmes af nutidig bemaling.

6 A-3 Ældre kort og flyfoto : Film og foto nr.: Fotobeskrivelse: Angivet som hede på VSK 1795 og målebordsblad Milestenen er angivet på VSK Milestenen på VSK 1795 A21, A22, (A23, A24 milestenen) Forekomst af særlige arter: Følgende sjældne eller lokalt udbredte plantearter er fundet på lokaliteten: Gråris (B), Klokkelyng (B), Due-Skabiose (A), Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Alm. Engelsød Bjerg-Fyr Klit-Fyr Gråris Hedelyng Klokkelyng Revling Krybende Potentil Alm. Hvidtjørn Due-Skabiose Alm. Gyldenris Mælkebøtte Bølget Bunke Note : Mosser Fugle : Skovsneppe Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder :

7 A-4 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Sydøst for Øster Ræhr Areal i ha : 0,7 26-okt-99 Af : ANE/SBJ Kort : 1117 II SV Indsande UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Plantet løvhegn (eg mv. ) omkring tilgroet græshede med bjergfyr. Lokaliteten indgår som en del af de smålokaliteter i området, som kan udgøre en spredningsvej/trædesten for vildtet mellem Hanstholm Vildtreservat og Skradekær.

8 A-4 Ældre kort og flyfoto : Angivet som hede på VSK 1795 og målebordsblad 1951 (rettet 1918) Film og foto nr.: Fotobeskrivelse: Forekomst af særlige arter: Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder :

9 A-5 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Vest for flyvepladsen Areal i ha : 1,7 26-okt-99 Af : ANE/SBJ Kort : 1117 II SV Indsande, tilgroet UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Lille indsande helt tilgroet, blandet, hyld, hvidgran, mange højstauder, især gederams (på 4-cm kortet er angivet en fredet gravhøj i lokalitetens vestlige del). Registreret i DKC. Gravhøj overgroet, utydelig. Gennemgravet af render, alrender? Forstyrret jordbund, affald. Engrørhvene dominerer, tuet struktur. Lidt bølget bunke. Spor af ræv.

10 A-5 Ældre kort og flyfoto : Angivet som hede på VSK 1795 og angivet som nyplantning på målebordsblad 195 Film og foto nr.: C1, C2 Fotobeskrivelse: Forekomst af særlige arter: Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Bredbladet Mangeløv Hvid-Gran Alm. Syre Øret Pil Hedelyng Hunde-Rose Alm. Røn Gederams Vild Kørvel Alm. Hyld Vindaks Bølget Bunke Eng-Rørhvene Fugle : Sanglærke Solsort Lille Korsnæb Gulspurv Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder : Tagrør

11 A-6 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Sydvest for flyvepladsen Areal i ha : 1,6 26-okt-99 Af : ANE/SBJ Kort : 1117 II SV Oversvømmet lavning UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : Oversvømmet eng/mark, fremstår som en lavvandet sø. Tagrør, grå-bynke, markukrudt. Relativ nydannet max. 3-4 år. Mange fugle anvender området som rasteplads. 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

12 A-6 Ældre kort og flyfoto : Angivet som mose på VSK 1795 og eng på mølebordsblad 1951 Film og foto nr.: A26, A27, B25, B26, C11 og C12 Fotobeskrivelse: Forekomst af særlige arter: Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Fugle : Fiskehejre Sangsvane Musvåge Vibe Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder : Dobbeltbekkasin

13 A-7 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Ved Uglshøj Areal i ha : 2,1 26-okt-99 Af : ANE/SBJ Kort : 1117 II SV Nålebuskning med overdrev UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Nålebeplantning med lærk. Fortidsminder: Gravhøj, græsset, gødsket overdrev udhulet af gammel vej. Jorddiger under levende hegn. Tæt nedbidt vegetation på hestegræsset overdrev. Kuperet terræn (7 nordbakker græsser langt smalt areal). Mange læhegn, hvidgran, seljerøn. Området sydvest for Uglshøj er kuperet med indsandepræg og mange tætliggende læhegn.

14 A-7 Ældre kort og flyfoto : Angivet som matr. VSK 1795 og målebordsblad 1951 Film og foto nr.: A29, og A30, C13, C14 Fotobeskrivelse: Forekomst af særlige arter: Følgende sjældne eller lokalt udbredte plantearter er fundet på lokaliteten: Dunet Vejbred (B), Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Bidende Ranunkel Stor Nælde Alm. Fuglegræs Hvid-Kløver Liden Storkenæb Dunet Vejbred Lancet-Vejbred Blåhat Alm. Røllike Håret Høgeurt Alm. Kongepen Mælkebøtte Bølget Bunke Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder :

15 Skelsgård Bakke A-8 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Nordøst for Tved Areal i ha : 12,7 26-okt-99 Af : ANE/SBJ Kort : 1117 II SV Indsande/hede UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : Indsande med sandmark/hedeareal. Terrænet er kuperet og vegetationen er næringspræget og domineret af græsser med rensdyrlav på toppe af småklitter. Området har direkte økologisk forbindelse til hedearealerne omkring Kokkær via en række tætstående læhegn. Driftforhold : Direkte adgang fra beboelse. Hjulspor gennem arealet. Bruges formodentligt rekreativt. Landskabelig/økologisk sammenhæng : Økologisk forbindelse til Tved Plantage. Forbindelsen er dog delvis afskåret af Rute 26. Tidligere (gamle målebordsblade) forbindelse mod øst til lavbundsareal omkring Grågård Å. Planforhold : Omfattet af naturbeskyttelseslovens Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

16 Skelsgård Bakke A-8 Ældre kort og flyfoto : Film og foto nr.: Fotobeskrivelse: Området er angivet som klit/indsande på VSK 1795 og som hede/klit på målebordsblad 1951 A32, A33 Forekomst af særlige arter: Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Bidende Ranunkel Alm. Syre Engelskgræs Krybende Pil Hedelyng Revling Lancet-Vejbred Blå-Klokke Blåhat Alm. Røllike Håret Høgeurt Mælkebøtte Sand-Star Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder : Bølget Bunke

17 Tved Hede A-9 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Øst for Tved Areal i ha : 3 26-okt-99 Af : ANE/SBJ Kort : 1117 II SV Indsande med græshede UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Græshede med markvej; lidt bjergfyr. Området har betydning for arternes spredning mellem Tved Plantage og plantagerne ved Ballum. Indgår på grund af sin beliggenhed i amtets udpegning af særlige beskyttelsesområder.

18 Tved Hede A-9 Ældre kort og flyfoto : Angivet som matr. på VSK 1795 og som hede på målebordsblad 1951 Film og foto nr.: A35 Fotobeskrivelse: Forekomst af særlige arter: Følgende sjældne eller lokalt udbredte plantearter er fundet på lokaliteten: Pilblad (A), Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Engelskgræs Prikbladet Perikon Hedelyng Krybende Potentil Lådden Dueurt Alm. Røllike Alm. Gyldenris Håret Høgeurt Alm. Kongepen Pilblad Sand-Star Bølget Bunke Sand-Hjælme Fugle : Musvit Gulspurv Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder :

19 A-10 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Langs Rute 26 vest for Tved Areal i ha : 2,1 26-okt-99 Af : ANE/SBJ Kort : 1117 II SV Randbevoksning i blandskov UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Blandskov, randkarakteristisk, lysåben, skov-fyr dominans. Smal bevoksning mellem eksisterende Rute 26 og Tved området udgør den aller østligste del af Tved Klitplantage, og har en afskærmende virkning mellem Tved by og den eksisterende Rute 26.

20 A-10 Ældre kort og flyfoto : Angivet som Tved Landsby og VSK 1795 og som plantage på målebordsblad 1951 Film og foto nr.: Fotobeskrivelse: Forekomst af særlige arter: Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Alm. Mangeløv Alm. Engelsød Alm. Ædelgran Hvid-Gran Hassel Alm. Syre Grå-Pil Have-Ribs Rynket Rose Alm. Røn Selje-Røn Engriflet Hvidtjørn Glansbladet Hæg Gyvel Hestekastanie Ahorn Alm. Gedeblad Bølget Bunke Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder :

21 Tved Klitplantage A-11 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Vestlige udkant af Tved Klitplantage Areal i ha : 26-okt-99 Af : ANE/SBJ Kort : 1117 II SV Skovbryn, nåledomineret blandskov UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Plantningen blev påbegyndt i 1902 for at begrænse sandflugt. Bevoksningens rand er præget af plantet glansblandet hæg, rynket rose, skovfyr og bærmispel. I bevoksningen findes skov-fyr, gran og klit-fyr med bundvegetation af hedelyng, bølget bunke, mangeløv og revling. I plantagen findes afmærkede vandreture, grill-plads, skovlegeplads, primitiv overnatningsplads samt udsigtspunkter. Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en vandretursfolder for området. Plantagen huser en god bestand af råvildt og kronvildt. Af øvrige vildtarter findes ræv, hare, mår, agerhøne og fasan. Området indgår som en del af et stort biologisk kerneområde sammen med Nors Sø, Vandet Sø, Hanstholm Vildtreservat og Vilsbøl Klitplantage. Plantagen er fredet ved en særlig kendelse i 1980, og området er omfattet af fredskovspligt. Området rummer kulturminder i form af Tved Kirke og den tilsandede Tved Landsby.

22 Tved Klitplantage Ældre kort og flyfoto : Angivet som sand/klitter på VSK Film og foto nr.: A36, B3, B6, B9 Fotobeskrivelse: A-11 Forekomst af særlige arter: Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Alm. Mangeløv Skov-Fyr Bøg Hedelyng Revling Rynket Rose Glansbladet Hæg Bølget Bunke Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder :

23 A-12 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Ved Lek Areal i ha : 0,2 26-okt-99 Af : ANE/SBJ Kort : 1116 I NV Vandhuller UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Vandhuller opstået som følge af råstofgravning. Det nordlige er tilgroet med pil. Det sydlige er helt åbent med intensiv hestegræsning, klart vand (vandrøllike, vandpest m.v.). Formentlig god paddelokalitet. Ud over de to vandhuller er der ingen andre vandhuller i nærheden. Områderne har derfor betydning som refugium for vandhulsarter i agerlandet.

24 Ældre kort og flyfoto : Vandhullerne er angivet på målebordsblad 1951 Film og foto nr.: A12 Fotobeskrivelse: A-12 Forekomst af særlige arter: Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder :

25 Eng A-13 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Syd for Tved Areal i ha : 6,4 26-okt-99 Af : ANE/SBJ Kort : 1117 II SV Eng UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Eng, omlagt, høslet (?). Engen er ikke registreret som 3-område. Området gennemløbes af en grøft, der afvander til Grågård Å. Grøften er registreret som 3-vandløb.

26 Eng A-13 Ældre kort og flyfoto : Angivet som mose på VSK 1795 og som matr. på målebordsblad 1951 Film og foto nr.: B21, B22, B23 Fotobeskrivelse: Forekomst af særlige arter: Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Bidende Ranunkel Alm. Syre Butbladet Skræppe Gåse-Potentil Hvid-Kløver Kær-Snerre Lyse-Siv Glanskapslet Siv Fløjlsgræs Blåtop Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder : Bredbladet Dunhammer

27 Skinnerup Enge A-14 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Syd for Skinnerup 07-jul-92 Af : BAN landskabsfredet EF-habitat Areal i ha : Kort : UTM-E : UTM-N : 34, Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser 300 bredt engareal, der strækker sig godt 2,5 km fra Skinnerup i nord til udkanten af Thisted mod syd. Dalen er afgrænset af bløde bakker (15 m). Mod syd ligger Hejrhøj som en markant knold ( +25 m), med overdrevspartier. Det er resten af en afgravet ås. Engarealet afvandes af "Bækken", der løber ud i Thisted Havn. På undersøgelsestidspunktet var den helt tørlagt. Engene består overvejende af kulturgræs. Enkelte ældre græsarealer har engkarakter. Området som er udpeget som lavbundsareal, og vandløbet er 3-registreret. Større refugie i ellers intensivt dyrket område. Har mindre betydning som spredningskorridor, da Thisted spærrer mod syd. Den eksisterende Thisted Omfartsvej krydser området på en m høj dæmning. Der er lavet en faunapassage i et rørunderføringsmodul med banketter langs bækken.

28 Skinnerup Enge A-14 Ældre kort og flyfoto : Film og foto nr.: Fotobeskrivelse: Området er angivet som mose med vandløb på VSK 1795 og som eng med dyrkede arealer på målebordsblad B10, B11, B12, B13, B14 Forekomst af særlige arter: Følgende sjældne eller lokalt udbredte plantearter er fundet på lokaliteten: Due-Skabiose (A), Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Bidende Ranunkel Gåse-Potentil Hvid-Kløver Gul Fladbælg Dunet Dueurt Liden Storkenæb Sump-Forglemmigej Kær-Galtetand Lancet-Vejbred Gul Snerre Kær-Snerre Alm. Hyld Due-Skabiose Alm. Røllike Horse-Tidsel Ager-Tidsel Stor Knopurt Håret Høgeurt Mælkebøtte Alm. Star Alm. Rajgræs Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder :

29 Bavn Station A-15 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus 1,5 km syd for Skinnerup Areal i ha : 1 07-jul-92 Af : BAN Kort : 1116 I NV Overdrev på banelegeme UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Nedlagt banelegeme fra Thisted - Fjerritslev banen, som blev anlagt i Området fortæller om andelstidens trafiksystem. Der er et flot udsyn over Thisted. Henligger ugræsset, men er hegnet. Høj vegetation, grove græsser, højurter, nælder og havtorn. Området er angivet som jernbane og station på målebordsblad Refugie i et intensivt opdyrket landskab.

30 Bavn Station Ældre kort og flyfoto : Film og foto nr.: Fotobeskrivelse: A-15 Forekomst af særlige arter: Følgende sjældne eller lokalt udbredte plantearter er fundet på lokaliteten: Due-Skabiose (A), Dunet Vejbred (B), Nøgleblomstret Klokke (A), Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Ager-Padderok Kruset Skræppe Brombær Feber-Nellikerod Humle-Sneglebælg Rød-Kløver Rundbælg Vild Kørvel Alm. Bjørneklo Vild Gulerod Ager-Snerle Dunet Vejbred Nøgleblomstret Klokke Gul Snerre Due-Skabiose Hvid Okseøje Alm. Røllike Lugtløs Kamille Rød Hestehov Alm. Brandbæger Horse-Tidsel Stor Knopurt Gedeskæg Mælkebøtte Alm. Rajgræs Alm. Hundegræs Alm. Kamgræs Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder :

31 A-16 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Syd for Øster Ræhr Areal i ha : 10-mar-00 Af : ANE/UVA Kort : 1117 II SV Vandløb UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Lille vandløb i lokalitet A-1, afvander til Storå. Sandbund, lidt brunfarvning af vandet. På nordbredden vokser mosepors, på sydbredden vokser lyse-siv. Vandløbet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbet er målsat som B3 karpefiskevand. Vandløbet har en vigtig spredningsmæssig funktion, idet det forbinder området med Bjerre Eng og Skradekær. Vandløb: 1-1,2 m bredt, 50 cm under dæmning, stærkt næringspåvirket, 200 m lang dæmning; næringspræget jord langs vandløb.

32 Ældre kort og flyfoto : Vandløbet er angivet på målebordsblad 1951 Film og foto nr.: C7 Fotobeskrivelse: A-16 Forekomst af særlige arter: Følgende sjældne eller lokalt udbredte plantearter er fundet på lokaliteten: Mose-Pors (B), Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Mose-Pors Note : Vandstjerne (art) Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder : Lyse-Siv

33 Grågård Å A-17 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus 10-mar-00 Af : ANE/UVA Vandløb landskabsfredet EF-habitat Areal i ha : Kort : UTM-E : UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Grågård Å gennemløber et lavbundsareal og afvander via Storå. Reguleret vandløb 3 m. Omgivet af dyrkede marker. Smal bræmme med tagrør, tusindblad på bunden. Vandløbets bund består af sand. Vandløbet er målsat som B2 laksefiskevand. Vandløbet og de tilhørende bredarealer har en vigtig spredningsmæssig betydning for alle organismer tilknyttet vandmiljøet.

34 Grågård Å A-17 Ældre kort og flyfoto : Film og foto nr.: Fotobeskrivelse: Angivet som vandløb gennem mosearealer på VSK Angivet som vandløb omgivet af engarealer på målebordsblad 1951 Selve vandløbet: C21, C23 og C24. Lavbundsarealer: C19, C20, C22, C18 Forekomst af særlige arter: Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Vand-Skræppe Lådden Dueurt Sideskærm Rørgræs Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder :

35 A-18 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Sydøst for Tved Areal i ha : 8,8 10-mar-00 Af : ANE/UVA Kort : 1117 II SV Hede UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Græsdomineret hede ( 3-beskyttet) med opvækst af skovfyr på relativt fladt terræn. Gennemløbes af en grøft med lysesiv på sydbred (skygge) og mose-pors (nordside, sol). Klart vand, god strøm, 1 m bred. På heden findes biotoptypiske planter som hede-lyng, engelsk visse og alm. ene. Bølget bunke dominerer vegetationen. Mod øst omgivet af skov-fyr plantage iblandet havtorn, hyld, angelik. Området udgør sammen med lokalitet A19, A20 og A21 en mosaik af plantager og heder, som tilsammen udgør en grøn korridor, der forbinder Tved Klitplantage med plantage og hedearealer ved Ballerum.

36 A-18 Ældre kort og flyfoto : Angivet som mose på VSK Angivet som hede/mark på målebordsblad 1951 Film og foto nr.: Fotobeskrivelse: Forekomst af særlige arter: Følgende sjældne eller lokalt udbredte plantearter er fundet på lokaliteten: Vand-Ærenpris (B), Engelsk Visse (B), Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Bredbladet Mangeløv Nordmannsgran Hvid-Gran Ene Knold-Ranunkel Stilk-Eg Rød-El Hassel Alm. Syre Selje-Pil Krybende Pil Hedelyng Revling Rynket Rose Eng-Nellikerod Alm. Hvidtjørn Slåen Gyvel Engelsk Visse Lancet-Vejbred Vand-Ærenpris Alm. Røllike Ager-Tidsel Sand-Star Bølget Bunke Fløjlsgræs Krybende Hestegræs Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder :

37 A-19 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Sydøst for Tved Areal i ha : 0,5 10-mar-00 Af : ANE/UVA Kort : 1117 II SV Hede UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Lille hedeparcel, domineret af revling og hedelyng samt en del fugtige partier med klokkelyng. Opvækst af gran og fyr, vortebirk, kuperet terræn. Myretue. Landskabsøkologi se A18. Spor/ekskrementer fra hare og rådyr, mange, tyder på vildtrigt område.

38 A-19 Ældre kort og flyfoto : Angivet som mose på VSK 1795, angivet som C26 og C27 hede på målebordsblad 1951 Film og foto nr.: Fotobeskrivelse: Forekomst af særlige arter: Følgende sjældne eller lokalt udbredte plantearter er fundet på lokaliteten: Gråris (B), Klokkelyng (B), Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Rød-Gran Hvid-Gran Bjerg-Fyr Gråris Hedelyng Klokkelyng Revling Tørst Sand-Star Bølget Bunke Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder : Blåtop

39 A-20 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Ved Sønderby Areal i ha : 3,2 10-mar-00 Af : ANE/UVA Kort : 1117 II SV Hede UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi Lille hedeparcel angivet af nåleskov domineret af hvid-gran og bjergfyr. Kuperet terræn, gl. vejspor i hede. Undervegetationen i plantagen meget "rodet" med tæt krat af brombær. Landskabsøkologi: se A18. Mange spor af ekskrementer fra ræv, rådyr og krondyr. Tyder på vildtrigt område. 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

40 A-20 Ældre kort og flyfoto : Angivet som mose på VSK 1795, som hede på målebordsblad 1951 Film og foto nr.: Fotobeskrivelse: Forekomst af særlige arter: Følgende sjældne eller lokalt udbredte plantearter er fundet på lokaliteten: Tue-Kogleaks (B), Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Bredbladet Mangeløv Sitka-Gran Rød-Gran Hvid-Gran Bjerg-Fyr Skov-Fyr Dun-Birk Vorte-Birk Alm. Syre Krybende Pil Hedelyng Brombær Alm. Røn Gederams Tue-Kogleaks Sand-Star Bølget Bunke Fløjlsgræs Krybende Hestegræs Fugle : Sommerfugle : Pattedyr : Krybdyr og padder : Sand-Hjælme

41 A-21 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype : Fredningsstatus Sydøst for Tved Areal i ha : 3,7 10-mar-00 Af : ANE/UVA Kort : 1117 II SV Plantage/birkemose UTM-E : landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ramsar EF-fuglebeskyttelse Vildtreservat Klassifikation af lokaliteten : 1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 1b. Levested for lokalt udbredte plantearter 2. Stor biologisk eller økologisk diversitet 3. Vigtig spredningsmæssig betydning 4. Biologisk kerneområde 7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 8. Særlige fredningsforhold 9. Historisk eller sjælden arealanvendelse 10. Rummer kulturminder 5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund 6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde Overordnet beskrivelse : 11. Særlig rekreativ værdi 12. Har undervisnings-/forskningsinteresser Tidligere nåletræsparcel. Birkemose, fugtigt areal med blåtop, dunbirk og spredt nåletræsbeplantning. På tørre tuer/gamle stød er der en rig lavflora. Meget varieret, især fugtigt i den nordlige del, som nærmest har engkarakter med mose-bunke, lyse-siv og andre fugtigbundsgræsser. Området omkranses af gamle hvid-gran hegn. Landskabsøkologi: se A18.

42 A-21 Ældre kort og flyfoto : Film og foto nr.: Fotobeskrivelse: Angivet som mose på VSK Angivet som nåletræsbeplantning på målebordsblad 1951 C35, C36 Forekomst af særlige arter: Følgende sjældne eller lokalt udbredte plantearter er fundet på lokaliteten: Vestlig Tue-Kogleaks (B), Klokkelyng (B), Artsliste : ( * = litteraturoplysninger fra 1970 og frem ) Planter : Bredbladet Mangeløv Sitka-Gran Hvid-Gran Bjerg-Fyr Stilk-Eg Dun-Birk Alm. Hønsetarm Alm. Syre Krybende Pil Øret Pil Hedelyng Klokkelyng Alm. Røn Lådden Dueurt Tykbladet Ærenpris Tusindfryd Horse-Tidsel Alm. Kongepen Vestlig Tue-Kogleaks Sand-Star Eng-Rapgræs Mose-Bunke Bølget Bunke Krybende Hestegræs Kryb-Hvene Note : Fugle : Musvåge Sommerfugle : Pattedyr : Laklav, kvistlav Krybdyr og padder : Blåtop

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Botanisk kortlægning af Åmosen

Botanisk kortlægning af Åmosen Lokalitet : Verup Mose (Bodal Mose) 43 Beliggenhed : Undersøgt d.: Lokalitetstype Fredningsstatus østligste del af Verup Mose Areal i ha 0.0 16/06/2006 Af : gca Kort : 1413 II NØ fugtig eng med spredt

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2,1 16-08-2007 Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : 707862 6167952 Undersøgt af Carl Bro

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI.

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI. Lokalitet : Lundsminde 51/55_Syd_1 Øst for Åbøl. 2/7/29 Af : mav, bo Eng, å, mose, skov 1. Rummer kulturminder Åen 6 m *,5 m. Strømhastighed er ca. 4 m/s. Vandet er lidt plumret med grødeåer af vandpest,

Læs mere

Miljørapport (SMV) til lokalplan for en bolig på Lysbrohøjen

Miljørapport (SMV) til lokalplan for en bolig på Lysbrohøjen Miljørapport (SMV) til lokalplan 12-019 for en bolig på Lysbrohøjen 1. Indledning Silkeborg Kommune er i færd med at udarbejde et forslag til lokalplan 12-019 for en bolig på Lysbrohøjen. Formålet med

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Stålorm Grøn køllesværmer Rødlistet Okkergul bladmåler Purpurmåler

Stålorm  Grøn køllesværmer  Rødlistet Okkergul bladmåler  Purpurmåler Fugle Kilde Artskategori Hedelærke www.fugleognatur.dk Grå fluesnapper www.fugleognatur.dk Hvepsevåge www.fugleognatur.dk Bilag I-art Grønspætte www.fugleognatur.dk Insekter Kilde Artskategori Skovskarnbasse

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Brøndbyøster Areal i ha 44,8 18-09-2007 Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Skovrejsning og vold UTM-E : 717139 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : 6172572

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011 Til: Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV E-mail: nkn@nkn.dk Indsendt af: Gitte Thurø Nielsson og Claus Henrik Lassen Hjartbro Skovvej 7 Mail: trakehnergaarden@gmail.com Anne Marie Bojsen

Læs mere

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori

Fugle Kilde Insekter Kilde Artskategori Krybdyr Kilde Padder Kilde Artskategori Planter Kilde Artskategori Fugle Kilde isfugl Danmarks Miljøportal Insekter Kilde Artskategori Dukatsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Markperlemorsommerfugl www.fugleognatur.dk Rødlistet Grøn køllesværmer www.fugleognatur.dk

Læs mere

%LODJI + MNYDOLWHWVN\VWRYHUGUHYXGWLO DWWHJDWN\VWHQLXQGHUV JHOVHVRPUnGHWIRU3LORWSURMHNW 1DWLRQDOSDUN RQJHUQHV1RUGVM OODQG Artens : A: i hele landet. : relativt almindelig lokalt, men i landet som hel. V:

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

Skov 14 Hvidbjerg Plantage

Skov 14 Hvidbjerg Plantage Skov 14 Hvidbjerg Plantage De store, åbne klitheder i Hvidbjerg Plantages nordlige og vestlige del er omfattet af særlige plejeplaner for hhv. Stenbjerg-Hvidbjerg Hede og Lyngby-Lodbjerg Hede. Her omtales

Læs mere

Skov 92 Fosdal Plantage

Skov 92 Fosdal Plantage Skov 92 Fosdal Plantage 1. Drevelsig og Rødland heder med mellemliggende egekrat 1730ab, 1731ef (HED 19.9 ha, MOS 1.3 ha, EG 1.9 ha) i alt 23.1 ha. Rødland Hede (371e) er åben med spredte ener og dværgbuskdomineret

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

Korsø Klitplantage (Areal nr. 71)

Korsø Klitplantage (Areal nr. 71) Korsø Klitplantage (Areal nr. 71) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Korsø Plantage ligger øst for Hansholm. Plantagen har sin største udstrækning fra øst til vest og er beliggende nord for Hanstholm-Østerildvejen

Læs mere

Skov 72 - Tranum Plantage

Skov 72 - Tranum Plantage Skov 72 - Tranum Plantage Tranum Plantage rummer ca. 1350 hektar hede, 180 hektar mose, 85 hektar eng, 60 hektar klit, 52 hektar strandbred, 25 hektar sø og 6 hektar overdrev, i alt 1758 hektar med særligt

Læs mere

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus.

Fugtig eng. Beskyttelse. Afgræsset fugtig eng. Foto: Miljøcenter Århus. Plantesamfundet fugtig eng dækker over drænede og moderat næringsbelastede enge, hvor der med års mellemrum foretages omlægning og isåning af kulturgræsser og kløver. Vegetationen er præget af meget almindelige

Læs mere

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen.

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen. e er intensivt udnyttede, fugtige græsmarker, der jævnligt drænes og gødskes og er domineret af udsåede kulturgræsser og kløver. findes på intensivt udnyttede lavbundsjorder i hele landet. Arterne i kultureng

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug

Feltskema til overdrev Basisregistrering af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Feltskema til overdrev Basis af strukturelle forhold Lokalitetsnavn Arealstørrelse i ha. Inventør Dato Tidsforbrug Område-ID Delområde-ID Sagsnummer Naturarealets sammensætning kode Arealtype Andel i pct.

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej

By, Erhverv og Natur. Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej By, Erhverv og Natur Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011-2016 DRIFT- G PLEJEPLAN FOR OVERDREV VED KONG VOLMERSVEJ 2 Drift- og plejeplan for overdrev ved Kong Volmersvej 2011 2016

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

Fårup Klit (skov nr. 76)

Fårup Klit (skov nr. 76) Fårup Klit (skov nr. 76) Beskrivelse Generelt Fårup Klit kaldes lokalt for læplantagerne. Administrativt kalder vi de sammenhængende områder for sti 100. Skoven er et smalt bånd af træbevoksning, der strækker

Læs mere

Blomsterne i din natur

Blomsterne i din natur NATUR, MILJØ OG TRAFIK Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang af hver enkel ejendom i området omkring Diesebjerg Blomsterne i din natur En botanisk gennemgang for hver enkelt ejendom i området omkring

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Forslag til naturtiltag hos Jesper Juul Jeppesen, Ellingvej 15, 8600 Silkeborg

Forslag til naturtiltag hos Jesper Juul Jeppesen, Ellingvej 15, 8600 Silkeborg Fælles naturfremme i agerlandet to økologiske bedrifter ved Silkeborg Gruppe 2. I denne gruppe om fælles naturfremme i agerlandet indgår den økologisk landmand Jesper Juul Jeppesen, Ellingvej 15, 8600

Læs mere

Opførsel af transformerstation

Opførsel af transformerstation POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK att. Lars Hansen Thy Mors Energi Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors Opførsel af transformerstation Struer

Læs mere

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen

Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej Silkeborg. Att. Bente Rands Mortensen Silkeborg Kommune, Vej og Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Bente Rands Mortensen 5. marts 2014 Sags nr. EMN-2014-00387 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 og godkendelse efter 20 til modernisering

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby,

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby, Skovskifte Grundejerforening Skovskifte 5 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-12-2015 Sagsnr.: 13/37210 Dok.løbenr.: 351583/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

Arealet er blevet vejledende registreret som følge af naturstyrelsens opdatering af den vejledende registrering i 2013 i Frederikshavn Kommune.

Arealet er blevet vejledende registreret som følge af naturstyrelsens opdatering af den vejledende registrering i 2013 i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Søren Østergaard Ørtoftvej 29 9300 Sæby Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Dato: 23. januar 2017 Vedr.

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Våd eng. Våd eng, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som eng eller mose, dog forudsættes det, at arealet omlægges sjældnere end hvert

Våd eng. Våd eng, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som eng eller mose, dog forudsættes det, at arealet omlægges sjældnere end hvert Plantesamfundet våd eng dækker over uomlagte naturenge, der kun er drænede og gødskede i et begrænset omfang. De våde enge vil sammenlignet med rigkær og tidvis våd eng have en højere tilgængelighed af

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Fælles Naturfremme i agerlandet tre økologiske bedrifter ved Silkeborg

Fælles Naturfremme i agerlandet tre økologiske bedrifter ved Silkeborg Fælles Naturfremme i agerlandet tre økologiske bedrifter ved Silkeborg Gruppe 1. I denne gruppe indgår Gritt Gjellerod, Buskhedevej 22, Grete og Gene Gjellerod, Kragelundvej 23 8600 Silkeborg, samt Leif

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv.

I et samarbejde mellem Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten forsøger man at genskabe naturgrundlaget for en aktiv højmose mv. )U VOHY0RVH6NRYQU.RUWQU *HQHUHOW Frøslev Mose ligger langs den dansk-tyske grænse fra 1920. Ved magelæg, tilkøb og jordfordeling er distriktets arealer vokset fra ca. 15 ha først i 1980 erne til i dag

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af nye søer, samt pleje af eksisterede søer, Holstebro Øvelsesplads.

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af nye søer, samt pleje af eksisterede søer, Holstebro Øvelsesplads. Side 1/9 Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K Dato: 08-05-2015 Sagsnr.: 01.05.08-P19-37-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.:

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 og landzonetilladelse til etablering 4 vandhuller på matr. nr. 12c Felstedskov, Felsted

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 og landzonetilladelse til etablering 4 vandhuller på matr. nr. 12c Felstedskov, Felsted Jens Kristian Christensen Varnæsvej 535 Felstedskov 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 29-06-2015 Sagsnr.: 14/35199 Dok.løbenr.: 171492/15 Kontakt:

Læs mere

Våd hede. Den våde hede har sin hovedudbredelse i Vest- og Midtjylland.

Våd hede. Den våde hede har sin hovedudbredelse i Vest- og Midtjylland. Våde hede findes typisk som større eller mindre flader i lavninger på heder eller som fugtige bælter mellem mose og hede på indlandsheder og klitheder og i kanten af højmoser. Typen omfatter således både

Læs mere

Kollerup Plantage (Areal nr. 90)

Kollerup Plantage (Areal nr. 90) Thy Statsskovdistrikt - Arealbeskrivelser Kollerup Klitplantage (Areal nr. 90) Kollerup Plantage (Areal nr. 90) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Kollerup Plantage ligger umiddelbart nord for Fjerritslev by,

Læs mere

Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej

Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej Smag på landskabet i Ringkøbing Skjern Kommune Naturhandleplan for Skjern Østeng ved Trykkerivej A. Arealbeskrivelse og udpegninger Området har været i græsning siden 2012. De ca. 5.2 ha er indhegnet i

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til kabelanlæg Idomlund-Hogager Side 1/8 VESTJYSKE NET SERVICE A/S Ydunsvej 35 7400 Herning Att. Finn Møller xfm@vestjyskenet.dk Dato: 21-06-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-12-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.:

Læs mere

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Urtebræmme. Urtebræmme langs Kastbjerg Å. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. omfatter fugt- og kvælstofelskende plantesamfund domineret af flerårige urter i bræmmer langs vandløb og i kanten af visse skyggefulde skovbryn. r forekommer ofte på brinkerne langs vandløb, hvor næringsbelastningen

Læs mere

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt.

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt. ene er karakteriseret ved en græs-, star- og sivdomineret vegetation på vandmættede, moderat sure levesteder med en lav tilgængelighed af næringsstoffer. Man kan sige, at fattigkærene udgør en restgruppe

Læs mere

Nybæk Plantage (skov nr. 73)

Nybæk Plantage (skov nr. 73) Nybæk Plantage (skov nr. 73) Beskrivelse Generelt Skoven, som ligger syd øst for Løkken, består hovedsagelig af sitkagran plantet i firkantede lodder. Jordbunden er meget blød og derfor meget præget af

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 1. udkast, august 2012/ARP U D K A S T Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R A A R H U S U N I V E R S I T E T Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Kildevæld

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 05-10-2016 / 01.03.03-P19-19-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Skov 22 - Bunken Plantage

Skov 22 - Bunken Plantage Skov 22 - Bunken Plantage Bunken Plantage rummer 540 hektar med beskyttede naturtyper, hvilket svarer til ca. 39 % af dens samlede areal. Naturarealet er fordelt på ca. 344 hektar klithede, 111 hektar

Læs mere

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev

LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev LIFE-overdrev 2 Udvikling af nye overdrev Mikkel Bornø Clausen, NST Storstrøm AFSLUTNINGSSEMINAR den 9-10. september 2013 Historien Natura2000- område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds

Læs mere

Forsøg: Gravhøjspleje med medvindsafbrænding

Forsøg: Gravhøjspleje med medvindsafbrænding Forsøg: Gravhøjspleje med medvindsafbrænding Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug ApS og Hans Henrik Bruun, Københavns Universitet Januar 2015 Støttet af Aage V. Jensen Naturfond Gravhøje: Små og isolerede

Læs mere

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV

StedID: 136e energinet.dk NBJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV Stednavn: Tjæreborg Dato: 20140922 Inventør: Peter Witt StedID: 136e energinet.dk NJ 3: HGL 7: Grundighed: Estimeret naturtilstand: ja nej 3) Intensiv IV eskrivelse: Fersk eng langs den øvre kant af strandengen.

Læs mere

Plejeplan for Høje Lindebjerg

Plejeplan for Høje Lindebjerg Natur og Udvikling 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Fredningens bestemmelser og formål side 4 1.2 Plejeplanens disposition side 4 1.3 Plejeplanens udarbejdelse side 4 2. Generelle forhold 2.1 Beliggenhed

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK ESBJERG KOMMUNE MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport Oktober 2008 Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16 A, 6700, Esbjerg Overordnet beskrivelse af området Et udvidet og nyt Motorsportscenter Danmark

Læs mere

Gødningsbeholdere i landskabet. - placering og beplantning

Gødningsbeholdere i landskabet. - placering og beplantning Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning 2 Titel: Gødningsbeholdere i landskabet - placering og beplantning Udgave: 1. udgave august 2002 Oplag: 4.000 stk. Layout: Gitte Bomholt, Landbrugets

Læs mere

Klostermarken - areal nr. 408

Klostermarken - areal nr. 408 Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser side 1 Klostermarken - areal nr. 408 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Naturstyrelsen overtog administrationen af arealet i 2002 efter Forsvarsministeriet.

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35.

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35. TEKNIK OG MILJØ Søren Kastbjerg Langbovej 5 7490 Aulum Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-100-14

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4 Hareskov By 500 0 250 meter 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 62 62 62 62 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 80 80 80 80

Læs mere

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose.

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose. Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb Mail: jet@bibbo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 15.01.2016

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning og afgræsning af hede samt statusvurdering af hede.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning og afgræsning af hede samt statusvurdering af hede. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning og afgræsning af hede samt statusvurdering af hede. Du har søgt om tilladelse til rydning og afgræsning på matr. nr.1t, Silkeborg Gde., Grene. Matriklen

Læs mere

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE 1 På alle enhedens arealer gælder: At sten- og jorddiger skal betragtes som fredede fortidsminder. Det er tilstræbt at få indtegnet samtlige sten- og jorddiger på skovkortene, men der findes uden tvivl

Læs mere

Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer

Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer Denne plan for bevarende naturpleje danner grundlag for vedligeholdelse af Klitborg Grundejerforenings fællesarealer (Matrikel: Flyvesandslodderne

Læs mere

Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1).

Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1). Storstrøm J.nr. NST-4161-00037 Ref. MRO Den 27. juni 2013 SKOVREJSNINGSPLAN - FÆLLESEJESKOVEN Indledning Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov

Læs mere

Naturpleje i sommerhusområder

Naturpleje i sommerhusområder Naturpleje i sommerhusområder Baggrund Hvad kan jeg gøre for at bevare og forbedre naturen i mit sommerhusområde Hvorfor naturpleje Hvad kan jeg gøre som lodsejer Naturtyperne og karakteristiske arter

Læs mere

Notat. Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov

Notat. Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov Notat Referat fra møde den 20.9 2011 i skovrejsningsrådet for Greve Skov Østsjælland J.nr. NST-203-00004 Deltagere: BA Bjarke Abel, Greve Kommune HJ Heidi Evy Jørgensen, Greve Kommune PB Per Breddam, Danmarks

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

Hvor galt står det til med naturen i det åbne land?

Hvor galt står det til med naturen i det åbne land? Hvor galt står det til med naturen i det åbne land? - resultater fra Danmarks længste tracéstudie ved biolog, cand.scient. Signe Nepper Larsen, COWI A/S 1 02-09-2002 Udbygning af det danske system for

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere