Spørgsmål/kommentar. (FLV): Ved NST noget nyt om de igangværende forhandlinger i folketinget om kommende tilskudsordninger til landbruget?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål/kommentar. (FLV): Ved NST noget nyt om de igangværende forhandlinger i folketinget om kommende tilskudsordninger til landbruget?"

Transkript

1 Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for Interesseorganisationer og kommuner. Noter fra møde den 12. marts 2014 i Ringkøbing. I mødet deltog 14 repræsentanter fra organisationerne og 6 fra kommunerne. Deltagerliste ses bagest. Dagsordenspunkt Naturstyrelsens indlæg i punktform Velkomst Velkomst v. Søren Hald Et tilbageblik hvor langt Arealer med LDPtilsagn, er vi med N2000 tilskudsordninger, ændringer ift. sidste planrunde mv. Direktivforpligtigelser Lovgivningen ifm. N2000 planlægningen, direktiver, arter på udpegningsgrundlaget (UPG), præsentation af data, tidsfrister mv. Spørgsmål/kommentar (FLV): Ved NST noget nyt om de igangværende forhandlinger i folketinget om kommende tilskudsordninger til landbruget? (SK): Hvorfor kan man ikke bare ændre på udpegningsgrundlaget/områdeafgrænsningen af habitat og fuglebeskyttelsesområderne løbende? Svar Nej vi kender ikke status pt. Vi ændrer ikke et områdes UPG eller ét områdes afgrænsning uden forudgående høring, og for ikke at skabe for megen usikkerhed om retsreglerne, gør vi det samlet og med års mellemrum. (VL): Vil områdernes UPG blive revideret i hver planperiode? Muligheden foreligger. Justeringer i UPG forudsætter, at der er registreret nye arter/naturtyper eller, at nogle er dokumenteret forsvundet. Det er nemmere at få nye arter/naturtyper på udpegningsrundlagene, end at få pillet noget af. Arten/naturtypen skal have

2 været væk fra området i gentagne planperioder, og det må ikke være et resultat af misforvaltning af området. (HIL): Dvs. man skal tænke sig rigtigt godt om hvad der kommer på UPG, men hvordan foregår det rent praktisk? NST udarbejder et forslag på baggrund af overvågningen og måske med faglig rådgivning fra DCE. Det forslag kommer i offentlig høring. Konstatering fra (FLV): Det er jo en helt naturlig proces, at arter kommer og går i et område. (DJ): Der sker store forandringer i Vestjylland ifm. de store naturgenopretningsprojekter. Fuglene, herunder kortnæbbet gås, er f.eks. ikke ret meget mere i Vest Stadil Fjord området, men er flyttet længere sydpå ned langs Ringkøbing Fjord. Kan man finde på at pille bare denne art ud af UPG for Vest Stadil Fjord planen? Vi skal sikre gunstig bevaringsstatus for arterne, men på overordnet på bestandsniveau og på tværs af flere områder. At en art er på udpegningsgrundlaget betyder ikke nødvendigvis, at der skal gøres en indsats for arten i den kommende Natura 2000-plan.

3 (FLV): Hvorfor bruger man ikke bare de bundmateriale inde fra Limfjorden, som alligevel skal fjernes fra sejlrende mv. til strandfodring (kystsikring) langs Vestkysten i stedet for at hente materialerne langt ude i Nordsøen? Det vil komme an på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om man kan få lov at flytte materialer på den måde. Det er i øvrigt ikke Naturstyrelsen men Kystdirektoratet der er myndighed inden for dette område. (DN): Hvornår skal der opnås gunstig bevaringsstatus. (VL): Vil det så sige, at når NST nu har kortlagt ha habitatnatur inden for N2000 områderne kan man så regne med fremover, at resten ikke er habitatnatur. Vigtigt at vide ift. udvidelsesønsker fra landmænd. (LL): Kan man sige noget om hvor meget af de kortlagte arealer der er private hhv. offentligt ejede? (FLV): Hvor stor indflydelse har vi (som landmænd?) på pasning af arealerne? Det er der ikke noget præcist svar på, men der skal gerne ske noget inden for et rimeligt åremål der er ikke nogen præcis definition heraf, men det er nok noget i retning af 3-5 planperioder. Der vil altid være mindre ændringer fra gang til gang nogle arealer vil forsvinde (gro til etc.) og andre komme til som et resultat af den gennemførte indsats. Det er ikke opgjort, men det vil man kunne. Kommunen har ansvaret for gennemførslen af planerne på de private arealer; men det foregår med frivillige tilskudsordninger, så landmændene har stor indflydelse. Staten har ansvaret på egne arealer, og her gennemføres alle de indsatser der fremgår af de statslige handleplaner -

4 uden undtagelse. Kommentar fra VL: Der er og bliver store problemer fremover med at få dyr til afgræsning af arealerne. De vil naturligt skulle opstaldes i nærheden af områderne om vinteren, men så er der typisk problemer med N-emission fra stalden. Desuden er der problemer med pleje af arealerne. De nuværende tilskudsordninger skal gøres bedre og meget enklere (støttes af mange i salen). Mange landmænd opgiver at gå i gang med dyrehold, når det er så besværligt som det er nu, og fordi direktoratet jævnligt falder over fejl og mangler ifm. krydsoverensstemmelser, der så koster landmændene dyrt. Vi har hørt om problematikken adskillige gange før. NST har i lighed med landbrugs- og de grønne organisationer de samme ønsker til et godt tilskuds og kontrolsystem.. Når vi langt hen ad vejen har valgt at basere plejetilskuddene på midler fra EU er vi nødt til at tilpasse ordningerne til de krav der stilles fra EU. Kommentar fra (HIL): Nogle gange beder vi selv om problemerne fra EU! Kommentar fra (DJ): Nogle gange er der problem med at får og andre dyr drukner i Skjern Å deltaet! (HF): Hvad gør man ift. den randpåvirkning der er konstateret på naturtyperne ifm. kortlægningen af områderne? Fokus i 1. planperiode var et andet; men det er et af de emner, som kan være på dagsordenen i næste planperiode

5 Kommentar fra (VL): Der skal ikke indføres generelle bufferzoner omkring områder med habitatnatur. (NN Landboforening): Der må kunne findes en rationel løsning på problemet med randzoner, så man f.eks. kan flytte nogle naturarealer til andre steder, dvs. få love at fjerne nogle arealer nogle steder mod at udlægge arealer andre steder til natur. (DN): Er der noget nyt om hvordan det går med Naturfonden. (DJ) vedr. snak om invasive arter: Har NST givet op over for bekæmpelse af rynket rose? (DJ): Hvad har NST tænkt sig at gøre med den problemstilling der er dukket op i Vejlerne, hvor to arter på UPG er i konflikt odder der æder sortternens unger? Kommentar fra (DJ): mink og mårhund skal også fremover bekæmpes. (DJ): Hvorfor er det lige at stavsild er på UPG i Venø-planen når man nu ved der er sæler og at disse uden tvivl æder stavsild? Det er ikke altid muligt sådan at flytte et kortlagt areal. Stedets jordstruktur, fugtighed mv. er ikke noget man nødvendigvis bare kan flytte et andet sted hen, men det kan ikke afvises at de i enkelte tilfælde vil kunne lade sig gøre. Nej vi har ingen viden om evt. nyt i den henseende. Nej - slet ikke. Konflikten vil helt sikkert ikke afstedkomme, at vi skal ud og aflive oddere, og man kan, som det blev gjort i forbindelse med den første Natura 2000-plan i afsnittet modstridende interesser godt prioritere mellem arterne så man nogle steder vælger en art frem for en anden. Der i forbindelse med fiskeundersøgelser fanget stavsild i Limfjorden.

6 Basisanalyserne Præsentation af basisanalyserne Tidsplan Der suppleres med 9 nye naturtyper inden længe Færdige planer kommer i off. høring den 22/ Miljømålsloven Ændringer, dialogprocessen, planprocessen og datoer fremover i processen. (LK): Hvorfor gøres der ikke noget for vand i N2000-planerne? (LK): Hvad med de store søer hvor er deres tilstandsvurdering? (VL): Undren over at der ikke er kortlagt mere habitatnatur i Skjernå-deltaet. Kommentar - det er svært at læse tekststørrelsen på x-aksen i basisanalyserne. (DJ): Er fugletællinger sket i relation til hvor der er græsningsaftaler. Kommentar fra (VL) Slåning bør tilpasses fuglene yngletid, der flytter sig fra år til år. De nuværende tilskudsordninger er for ufleksible. (NN landbrugsorganisation): Vil listen med særligt berørte lodsejere blive offentlig tilgængelig så landbrugsorganisationerne kan se hvem NST har kontaktet? (NN landbrugsorganisation): Hvor mange lodsejere er særligt berørte i vores område i Vestjylland. Vandplaner og Natura 2000 planer er nu skilt ad i hver sin organisering, og indtil videre lader vi vandplanerne om at sikre en tilfredsstillende vandkvalitet i vandområderne. Det kan ikke afvises, at der i løbet af NST afventer fortsat en endelig udmelding fra DCE, det er NST s håb at basisanalyserne bliver opdateret med tilstandsberegning af de store søer Der er tale om tidligere landbrugsjord, og det tager typisk mange år før der etableres habitat-naturtyper. Nej tællingerne er foretaget på kendte levesteder. Ca stykker.

7 HK: Bliver kommunerne inviteret med til disse møder med særligt berørte lodsejere? Ja Kommentar fra salen: Opfordring til at NST bliver mere synlig i denne proces, så landmændene bliver mere engagerede. NST skal kommunikere mere direkte med landmændene. Kommentar fra (FLV): der skal fortsat være mange penge i tilskudsordningerne, hvis det skal komme til at fungere fremover. Anvendte forkortelser: FLV: Familielandbruget Vest SK: Struer Kommune VL: Vestjysk Landboforening HIL: Herning Ikast Landboforening DJ: Danmarks Jægerforbund DN: DN Samråd Vestjylland LL: Landbo Limfjord HF: Heden og Fjorden: LK: Lemvig Kommune HK: Herning Kommune UPG: Udpegningsgrundlag

8 Deltagerliste: Allan Kjær Villesen, Friluftsrådet Karen V. Thomasen, Heden og Fjorden Linda Thordal, Landbo Limfjord Frands Jensen, Danmarks Jægerforbund Jan B. Rasmussen, Danmarks Jægerforbund, Skive Bo Nielsen, Danmarks Jægerforbund, Ringkøbing-Skjern Lone Meyer, Danmarks Jægerforbund, Ringkøbing-Skjern Mogens Gude, Danmarks Jægerforbund Niels Erik Jørgensen, Danmarks Jægerforbund John Clausen, DN Samråd Vestjylland Svend Bodholt, Familielandbruget Vest Søren Christensen, Vestjysk Landboforening Rikke Ilsøe Mogensen, Vestjysk Landboforening Karsten Willumsen, Herning-Ikast Landboforening Louise Berg Hansen, Herning Kommune Iben S. Bisgaard Jacobsen, Herning Kommune Erik Skibsted, Herning Kommune Tina Pedersen, Struer Kommune Jann Ribergaard, Viborg Kommune Jane Groos, Lemvig Kommune Mette L. Klenum, NST Ringkøbing Søren Hald (SHL), NST Ringkøbing Peter Bundgaard Jensen (PBJ), NST Ringkøbing Frits Rost (FRERO), NST, Ringkøbing

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll.

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll. Kolofon År: 2014 Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råd Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8140 ngoes@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 00.00.00-P19-560-06 Referat af Grønt Råds møde

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde:

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde: 1 Bestyrelsens beretning, Jysk Landbrug den 17. marts 2015. Bjarne Larsen. For et par uger siden var jeg inviteret over på Grindsted Landbrugsskole for at fortælle, hvad en landboforeningsformand arbejder

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Natura 2000-plan 2010-2015 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø Naturkvalitetsplan 2009 Natur, teknik og miljø Indhold Hvorfor en naturkvalitetsplan? 4 Lovområder og internationale forpligtelser 8 Naturen i Syddjurs Kommune 12 Naturområdernes værdisætning 18 Naturområdernes

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere