Socialdemokraterne skal finde troværdige svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialdemokraterne skal finde troværdige svar"

Transkript

1 Januar 2015 Socialdemokraterne skal finde troværdige svar f Sine Heltberg, medl. af kommunalbestyrelsen og folketingskandidat rtikel bragt i netavisen Pio 6. januar Debatten om den stigende ulighed har fyldt meget på det seneste. Blandt andet i kraft af den franske økonom Thomas Piketty og hans bog om Kapitalen i det 21. århundrede. Debatten kan jeg kun hilse velkommen, for det er en afgørende del af Socialdemokraternes politiske projekt, at skellene i vores samfund ikke må blive for store. Og det er en realitet også i Danmark, at uligheden i de seneste årtier er vokset. Dels på grund af politiske beslutninger, men især på grund af globaliseringen og den teknologiske udvikling. Tidens største udfordring for Socialdemokraterne og andre progressive kræfter er at finde troværdige svar på, hvordan vi tøjler globaliseringen og reducerer den stigende ulighed i den rige verden. t lukke ned for samarbejde og frihandel er ikke nogen farbar vej. Jeg er ikke i tvivl om, at gevinsterne ved øget globalisering og teknologisk udvikling er større end ulemperne. Især for et lille land med en åben økonomi som Danmark. Sidste års valg til Europa-Parlamentet viste desuden, at Socialdemokraterne ikke vinder noget ved at snakke Dansk Folkeparti efter munden og problematisere arbejdskraftens frie bevægelighed og EU s indre marked. I stedet skal vi populært sagt finde en tredje vej mellem de liberalistiske kræfter, der blot hilser den globale markedsøkonomi og den voksende ulighed velkommen, og de populistiske kræfter, der prøver at bilde os ind, at vi kan melde os ud af verden og genskabe en tid, der var engang. Jeg har ikke alle svarene, men jeg har nogle pejlemærker, hvorfra jeg håber, at en genvalgt SR-regering vil tage fat efter næste valg: 1: Retfærdig skat. VK-regeringen udhulede skattesystemet med store administrative besparelser, med det resultat at borgernes tillid til systemet er dykket gevaldigt. Det er alvorligt, og det skal vi rette op. Når husejere ikke kan se en sammenhæng mellem deres grundskyld og værdien af deres grund, er det et problem. Når revisorer og skatteadvokater råber vagt i gevær, fordi kontrollen med virksomhederne er så svag, at mange bliver fristet til at snyde, er det et problem. Hvis skatten ikke er retfærdig, mister vi lysten til at betale. Og de eneste, der vinder på den konto, er højrefløjen, fordi det reducerer danskernes vilje til at bidrage til vores fællesskab. 2: It s the economy, stupid! I 1990 erne og starten af 00 erne nedtonede Bill Clinton og Tony Blair den økonomiske omfordeling og lagde i stedet vægt på, at man skulle sikre lige muligheder. For eksempel i forhold til sundhed og uddannelse. Men det fokus er for smalt. Erfaringen i alle lande er, at der fortsat er en stærk negativ social arv og en betydelig ulighed i sundhed. Derfor skal vi skærpe graden af omfordeling i den måde, vi indretter skattesystemet og de offentlige udgifter på. For eksempel dér, hvor det kræver internationale aftaler at skærpe beskatningen af de rigeste, for eksempel en øget selskabskat eller skat på gevinster ved valutagevinster, må vi vedholdende kæmpe for, at det sker på EU-plan 1

2 Nyhedsbrev 3: Brug musklerne bedre. Halvdelen af økonomien går via de offentlige kasser. Med de penge skal vi stille krav til løn, arbejdsvilkår, miljø og bæredygtighed. Både i stat, regioner og kommuner. Vi skal sikre, at der ikke kommer flere polske håndværkere på meget lav løn, thailandske rengøringsdamer med urimelige produktionskrav og store byggefirmaer uden lærlinge på offentlige kontrakter. 4: Konsekvensvurdering af al politik også når det gælder ulighed. Ligesom man i dag tjekker al ny lovgivning for, om det medfører økonomiske, administrative eller miljømæssige konsekvenser, bør man også beskrive, hvordan det påvirker uligheden i samfundet. 5: Din opsparing bestemmer. Pensionskasserne er de største investorer i Danmark. Den magt skal de tilskyndes til at bruge bedre og for eksempel stille krav om, at direktørlønninger ikke må stikke af, at der skal investeres i grønne løsninger, og at selskaber bliver kontrolleret for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Uanset om de producerer bananer, gummisko eller it-løsninger. Tager man en stille og rolig snak med de mennesker, som indbetaler penge til pensionskasserne, om, at deres investeringer også skal tage andre hensyn end højst muligt afkast her og nu, så tror jeg faktisk, mange vil være med inden for rimelighedens grænser. Lader man det fortsat være op til den enkelte forbruger, er det håbløst. Ingen kan overskue alle sine indkøb. 3 dogmer for god socialdemokratisk politik f Mads Reinholdt, formand Politiken har mellem jul og nytår sat sig for at undersøge, hvem Dansk Folkepartis medlemmer og vælgere er, og hvorfor de støtter partiet. Det er der kommet en række tankevækkende interviews ud af. Som aktiv socialdemokrat har de fået mig til at tvivle på holdbarheden i DFs samarbejde med den øvrige borgerlige blok, men i ligeså høj grad givet anledning til selvransagelse i forhold til den socialdemokratiske kurs. For på lange stræk lyder de DF ere som Politiken har interviewet som socialdemokrater, og de sager de kærer sig om er klassiske socialdemokratiske mærkesager. To af DF erne arbejder i jobs, der er massivt udfordret af løntrykkeri og forringede arbejdsvilkår. Den ene som chauffør, den anden som kuffertslæber. De oplever en daglig kamp for at kunne fastholde job og løn i konkurrence med medarbejdere fra andre lande, der går til en lavere løn og dårligere vilkår. En klassisk socialdemokratisk mærkesag. Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste nyhedsblad, så send det til mig på mail (Rune, -nyt redaktør) Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Mads på 2

3 En anden af DF erne fortæller, at hun støtter partiet fordi velfærdsstaten skal være stor og stærk og favne de svageste i samfundet. Hun lægger vægt på sundhed og uddannelse til alle og hjælp til de arbejdsløse. Klassiske socialdemokratiske mærkesager. DF erne lægger derudover vægt på andre klassiske socialdemokratiske mærkesager som tryghed, konsekvens overfor skattely, pligter før rettigheder og bæredygtigt forbrug. Selvfølgelig er der også udmeldinger der ikke ligger i lige forlængelse af det socialdemokratiske værdigrundlag - men det er ikke hovedparten. Selv på det ømtålelige udlændingespørgsmål er der ikke meget der skiller DF erne fra den socialdemokratiske tilgang (om end der naturligvis er et stykke til de Radikale). rtikelserien og den generelle vælgervandring fra Socialdemokraterne til DF peger på to konklusioner. For det første er der stor sandsynlighed for, at DF erne går en solid skuffelse i møde, hvis der kommer borgerligt flertal efter et valg. Bekæmpelse af løntrykkeri og forringede arbejdsvilkår er ikke noget Lars Løkke og nders Samuelsen bekymrer sig om. Snarere tværtimod. Venstre har tidligere plæderet for tyske lønninger, hvilket vil betyde flere danskere, der ikke kan leve og forsørge deres familie på trods af, at de er i fast job. En velfærdsstat der er stor og stærk er heller ikke Løkke og Samuelsens kop te. Igen arbejder de for det stik modsatte. DF erne må derfor nok belave sig på uindfriede forventninger, når det gælder forsvaret for danske løn- og arbejdsvilkår og en udbygning af velfærden. For det andet så må den socialdemokratiske kurs finjusteres. I fodboldens verden siger man, at tabellen aldrig lyver. Det samme gælder meningsmålingerne entydige billede og jordskredet ved Europa-Parlamentsvalget. Så selvom vi i horisonten kan se et frontalt sammenstød mellem DF ernes forventninger og Løkke og Samuelsens ambitioner, så skal vi ikke læne os tilbage og håbe det løser vores kvaler. For vores kvaler skyldes grundlæggende at store grupper af danskere fx de af Politiken interviewede DF ere har mistet tilliden til at vi kan løse deres dagligdagsproblemer. Den tillid skal vindes tilbage. Det kræver en finjustering af den politiske kurs. Jeg foreslår følgende tre dogmer for den socialdemokratiske politik: Fastholdelse af gode danske løn- og arbejdsvilkår er altid vigtigere end arbejdskraftens fri bevægelighed i EU og EU's indre marked. Udbygning af velfærdssamfundet og velstand til under- og middelklassen er vigtigere end øget velstand til velpolstrede virksomheder og overklassen. Ulighed og ghettoisering er en trussel mod sammenhængskræften og vores fællesskab og skal derfor bekæmpes aktivt, også selvom det betyder øget regulering i fx bolig- og skolepolitik. Dogmerne er ikke nødvendigvis et socialdemokratisk nybrud og regeringen har da også leveret gode indsatser mod fx bekæmpelse af løntrykkeri. Men tilbage står at tabellen aldrig lyver, befolkningens tillid til Socialdemokraterne er lav og at Danmark er udfordret stort på både løntrykkeri, ulighed og sammenhængskræft. Det kræver en ny socialdemokratisk kurs for selvfølgelig er det Socialdemokraternes opgave at repræsentere helt almindelige mennesker og kunne besvare de dagligdagsudfordringer de møder. 3

4 Den årlige specialerevision af Hospitalsplan 2020 f Pia Illum, medlem af regionsrådet Meget kort handler specialerevisionen for Frederiksberg om, at der er kommet et administrativt forslag fra administrationen i Region Hovedstaden, som vil få store konsekvenser for borgerene på Frederiksberg og Frederiksberg Hospital. Forslaget anerkender Frederiksberg Hospitals faglige kvalifikationer, men er fremsat p.g.a., at der er for mange operationslejer i Region Hovedstaden, da Region Sjælland har hjemtaget deres patienter. Forslaget vedrørende Frederiksberg Hospital går ud på, at man vil lukke operationsgangen, ortopædkirurgien og urologien med ambulatorier, sengeafdelinger, hvilket også inkluderer anæstesi. Håndkirurgi, fodkirurgi og urologi er foreslået, at flytte til Herlev-Gentofte. Begrundelsen for at flytte urologien til Herlev-Gentofte er, at man vil samle onkologien på så få matrikler som muligt. ltså på Rigshospitalet-Glostrup og Herlev-Gentofte. Det kan jo være meget fornuftigt, Det vil få vidtrækkende konsekvenser for Frederiksberg Hospital og BBH Hospital som helhed. Røntgen afdelingen vil med al sandsynlighed også blive stærkt påvirket, da en meget stor del af deres patienter er de urologiske. Endnu ved vi ikke, hvilke forestillinger administrationen gør sig om stenknuseren, som er meget dyr, at flytte rundt på og kræver både urologi og anæstesi. BBH vil modtage ortopædkirurgiske patienter fra optageområde Byen, d.v.s., at de beholder hofte og knæoperationer, dog vil Rigshospitalet bevare sit eget optage område. Dermatologien fra BBH, vil blive overført til Frederiksberg Hospital. Yderligere er det foreslået, at Frederiksbergs optageområde inden for gynækologien og pædiatrien skal flytte fra Frederiksberg til Herlev, så det følger fødslerne. Regionsrådet vil tage stilling til forslaget og derefter sende forslaget i høring. Der vil være en høringsperiode fra , for derefter at blive vedtaget af Regionsrådet Jeg håber der kommer mange gode og konstruktive høringssvar. Vi har jo hele tiden vidst, at Frederiksberg Hospital skal lukke, når det nye BBH står færdigt, men at der på så tidligt et tidspunkt bliver foreslået så dramatiske ændringer, samtidig med at vi ved, at Herlev-Gentofte og RH-Glostrup er meget hårdt presset, havde vi på Frederiksberg ikke set komme. Jeg vil selvfølgelig alliere mig med andre gode kræfter og gøre hvad jeg kan for, at påvirke situationen i en for Frederiksberg gunstig retning. 4

5 Gevinstskat ved boligsalg f Michael Vindfeldt, medlem af kommunalbestyrelsen I disse år stiger og stiger grundskylden (boligskat) på Frederiksberg. Og den stiger vel at mærke med betydeligt mere, end priserne stiger med. Det kom også til udtryk i det seneste budgetforlig, hvor de borgerlige partier valgte at give en ren symbolsk sænkning af grundskylden. Budskabet til boligejerne er fra de borgerliges side vel nærmest, at her får I boligejere en sænkning af boligskatten, der svarer til en slikkepind, og så kan boligejerne vel bedre acceptere at skulle slippe flere tusinde kroner ekstra næste år. I stedet for at foretage lappeløsninger og drive symbolpolitik, bør vi fra Frederiksberg bredt politisk sende et klart og entydigt signal om, at man i stedet bør lave et nyt boligbeskatningssystem a la det svenske. I Sverige har man nemlig kun en meget lav boligafgift, men til gengæld skal man betale 30 % af den fortjeneste, man får ved et salg. En sådan ordning er langt mere rimelig og retfærdig for de frederiksbergske boligejere, end en meget høj løbende beskatning er. Enhedslisten på Christiansborg har da også nu meldt ud, at det ikke giver mening, at man beskattes alene fordi man et sted at bo, og det er en ganske fornuftig melding. Forhåbentlig ender de nye forhandlinger om et vurderingssystem med et helt nyt beskatningssystem så der ikke bare lappes yderligere på en grundlæggende forkert konstruktion. Fremtidige aktiviteter 17. januar er der national kampagnedag om jobskabelse, hvor der vil være gadeaktivitet for de frivillige. Sæt kryds i kalenderen! 14/1: Fællesbestyrelsesmøde kl /1: Politisk medlemsmøde kl Hovedbestyrelsesmøde med folketingsmedlemmer og kandidater. 2/2: Møde i seniornetværket /2: Fællesbestyrelsesmøde kl , Rundvisning på rådhuset kl /2: Politisk medlemsmøde kl Kampagnekonference for kandidater og kampagneledere. 11/3: Fællesbestyrelsesmøde kl /4: Fællesgeneralforsamling kl /4: Møde i seniornetværket /8: Møde i seniornetværket /11: Møde i seniornetværket

Landspolitisk beretning

Landspolitisk beretning pril 2015 Landspolitisk beretning f Sine Heltberg, Folketingskandidat Højest opbakning til S siden valget Det går fremad i meningsmålingerne, foråret er lige om hjørnet, og måske kommer valget snart. Der

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

LARS LØKKE RASMUSSENS LANDSMØDETALE 2013. Det talte ord gælder

LARS LØKKE RASMUSSENS LANDSMØDETALE 2013. Det talte ord gælder LARS LØKKE RASMUSSENS LANDSMØDETALE 2013 Det talte ord gælder Vi har lige mødt seks danskere. Seks forskellige danskere. Ved første øjekast virker de endda meget forskellige. Mænd kvinder fra forskellige

Læs mere

Pia Olsen Dyhrs landsmødetale 2015

Pia Olsen Dyhrs landsmødetale 2015 Pia Olsen Dyhrs landsmødetale 2015 DET TALTE ORD GÆLDER For lidt over et halvt år siden modtog jeg en mail. En mail fra Lone. En mail, der gjorde indtryk. En mail om hendes mand Jørgens situation det skal

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund.

Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund. 1 Formandstale SF s landsmøde 1.-2. marts 2014 [Det talte ord gælder] Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund.

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør Indhold C-Nyt Nr. 4 29. årgang 2010 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktør Søren Kjærås Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

1. maj på havnen i Nykøbing Sj. Her er det SFs folketingskandidat Dorte skovgård som holder majtalen. Dato: 08.06. 2015

1. maj på havnen i Nykøbing Sj. Her er det SFs folketingskandidat Dorte skovgård som holder majtalen. Dato: 08.06. 2015 1 Dato: 08.06. 2015 Nyhedsbrev nr. 26. Ansvarshavende: Arne Mikkelsen, Bispevej 16, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.2984.5851; E mail: armi@odsherred.dk Kopiering af dette nyhedsbrev anbefales. SF Odsherred udsender

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere