ti1 tid ELEKTRI(ERE Erter korr rlyt.tede ramitien ii*1,iyåfi#*::j;1i:t:ffi;t$-* \taalera{l'æsningogn{aaljrregn-skab,at

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ti1 tid ELEKTRI(ERE Erter korr rlyt.tede ramitien ii*1,iyåfi#*::j;1i:t:ffi;t$-* \taalera{l'æsningogn{aaljrregn-skab,at"

Transkript

1 ELEKTRI(ERE Åakirkeby r-.8-, "4.*lr..,: I april 1907 reiter den initiativrige stationsforstander Mejdahl på 43 borgeres vegne en forespørgse1 ti1 byrådet om at anlægge et Elektricitetsværk i Aakirkeby. Et udvalg bestående af købmandene Å.P.Ipsen og A.F.Henriksen samt bagermester M.P:Dam og borgmester H.P.Hansen blev såt- på sagen. Og i 1q08 blev værkel i Svanekegade byggel efter de tegninger Mejdahl for 38 kr. og 25 øre havde fremskaffet. Selve opførelsen af værket kostede kroner. 0g i januar 1909 kunne lyset Lændes,og til borgernes fryd skinne ud på gaden f ra vlnduerne i køb,mands"f oiret ni ngen på hj ørnet af Storegåd* ob (irkestræde, om det første sted. elværksbestyrer havde man ansat A.V,MøUSå, stammede fra Frederikshavn, hvor han havde haft overiffieff som sin sko1e1ærer. Høller var uddannet som maskinmest.er og havde sejlet før han blev gift og kom til Åakirkeby, De fik 2 sønner og 2 døtre. Den æ1dst"; Yiggo blev født i december i: Som s I -, tr _f!!i å l- maskinisf og med kendskab ti1 elektri-citet var det l: forslåe1igt,.at MejdairL også anvendte Mø11er ti1 f11mfremviser i lsin den 21 april i909 åbnede biograf i den gamle Smedegård nede I ^_ ; 1 E ij ismedegade. Mø1ler blev også meget optaget af den store fremgang, der var af i E:j. ;.:j biler og motorcykler siden der 1 september 1909 var blevet regi- J.i;=n streret 1 bil og 38 motorcykler på Bornholm. llan begyndte derfor JiE.: at optræde som bilmekaniker. Nogle garee cik der godt, rg;;;;;ga ge kunne han ikke klare problemerne. Han yar jo maskinist og uii!:. ikke aulomekaniker. Men folk var glad f or ham, og han f ikhurrig i "lå;;i f l;]::0 meget arbejde, så han dår1ig kunnå passe elværkei, men så sattå i - å:;'; han sønnen Viggo der i 1921 kun var 10 år til at pase værket me- I 1 lb dens han reparerede bi1er. ', ; i ( Hø11er havde det småt og en usikker økonomj-sk tilvære1se, for a"ti å i var ikke altid hans bilmrkaniske arbejder hjalp på pengepungen, lda rnange isledet for betaling inviterede ham på jabt istedet. oc l: han var meget selskabelig anlagt. Han yar en af de første i byen l: l-r der fik radio krystalapperat med hørelelefon. Som uddannet Efterhånden fik han den vane at gå p& Jernbanehotellet om aftenen og kom i dår1igt selskab og forsømte arbejdet, hvorfor han blev hdsrillingfraelekrititetsudvaigrt: afskediget L 1gZ7 at der til Eestl, er *ntages M*skinmestev Erter korr tid rlyt.tede ramitien ti1 Københa"".;1 #1ff,,Tåt å*fii1i*iåi:,?; om Rererat rra Bornhorms ridende møde i Aakirkeby byråd den 3 j uni 1909 i Begyndelseslon + fri Bolig,rg Eeiysnrngl stigrnde hver t andet Aar nred I i0 h.r. ii*1,iyåfi#*::j;1i:t:ffi;t$-* \taalera{l'æsningogn{aaljrregn-skab,at,i00 der tillæptes Kæmneren et Bei"rb a[ Kr. aarli i+:r r:raanedhg llpkrævning itf Betalins lirr Eiektncitet

2 Der ekulle nu skaffes ny e1værksbestyrer, og det blev Rasmus Fhristiansen, son var uddannet maskinj-st og elektrikerl*'ffistammeile--ilrå rundby på iælland. Der blev også ansat en maekinassi- tent ti1 at hjælpe med driften af værket og se efter vandværket med vandtårnet, der netop i 1927 blev opført. Da nan først havde fået etableret elværket, blev det i styrelsesvedtægten for Åakirkeby kommune indsat : Der nedsættes et stående UdvaLg for Elektricitetsværkets Drift og Administration samt den offentlige Belysning, Elektricitelsværkets Bygninger og Besryrerbolig, Maskiner og øvrige Inventar samt de fra Værket ud til Strønforbrugerne førende Ledninger såve1 som Masterne hrrorpå ledninger ne er anbragte. Udvalget fører endvidere Tilsyn med de autoriserede elektri.ske Installatører. 'f ( trykt og udsendt lg?3 ) Rasmus Christiansen havde en søn, der blandt kammeraier blev kaldt Effi at skelne ham fra de andre Erik-er i gaden. -!kr.-_ee Engang var vi nogle stykker, der var indviteret til fødselsdag hos ham, og det blev en kænpe oplevelse for mig, idet vi eftei chokoladedrikningen fik 1ov til at konme over rg se værket med den store dieselmotor og dynamoen der lavede elektriciteten, og også akkumolatorrummet med de mange akkumolatorer, son gemte etåt<tiici.- teten til- forbrugerne aftog den, når de havde brug for e1. vi så også springvandet i sval-eba senget ude på gårdspladsen. Det var bestyreren der selv gik rundt og fortalte os om hvad vi så og hvofdan det virkede. Det var søremig spændende.0g sikke et pluds at prale med over for kammeraterne, at nan vidste noget om del der foregi.k indenfor hegnet, der ei-lers var forbudt område for byens børn på grund af fare. og ti1 sidst fik vi citronfromage inde i stuehuset, medns vi læste i Eriks mange seriehafter fra [ioskernes brogede hylder inde på hans værelse. r 1945 dør Rasmus christiansen pludselig ved en arbejdsulykke på værket. Han var kravlet op på en stige for at tilse den store dielselmotor og faldt ned og slog sig ihje1. Man mener han mistede balancen, fordi han var blevet gasforglftet af udstrømmende gas fra ledningen der førte gengas frem ti1 dieselmotorer. Man havde nemlig under krigen etableret et gengasanlæg ti1 at fren* skaffe drivkraft istedet for olie. Han stod med et uden bestyrer, hvorfor byrådet enedes om at anta- 8e den afdøde bestyrers søn Ivan Christiansen til at lede værket sameenmedmaskinassistenthffi,dera11eredehavde arbejdet der i mange år. Ivan Christiansen var født 21.? Han vår blevet ud1ært og havde arbejde{som elektriker hos installarør E.Tarp i storegade og havde ofte i fritiden hjulpet sin far på e1-værket, så det sku[* le nok gå, nente man, når man samtidig forfremmede llans M.Hansen ti1 maskinmester. I 1946 begyndte man med ae få nogen strøm leveret som veksel-strøm fra elværket i Lil1e Madsegade i Rønne. Den ændrede nan så ved en EJrFre-tter, en slags omf orrner, til jæynstrøm, som man så, sammen ned den strøm man stadig selv produceredersendte ud til forbrugerne. For at få tilladelse ti1 at,a-nyende en Ensretter ti af slrøm krævedes det at men og var autoriseret elinstallatør. 0g det havde man måtte finde en andenrend den man havde. I omforpning - nas ki nmes t e ie ksaman ikke. Så

3 Som ny elværks og vandværksbestyrer Hanvarfødt,.9.i,.!92oog_uor*i."o,,.*tin..buffi' ansatte uån åygla Dyrnesli han uddannel ti1 maskinr*"i*. og el_instaliarør. r 1948 holder man op med selv at producere strør på elværket i Aaki'rkeby, og,hele årroi"inine"n * produktionen og ledniugsnerrer ;Ji:'fi5:inlf,,l'l'l;iå: trøjspanoings,æik, --å". senere Østkrart på så jee blev som.nurerrærling udbedre flisegulvee sammen med Ålman Hansen sendt hen og var -i a".-gårr* fjernet- *u"li.rtr"i-efter Samt udmure dån mororer nye og dynamo. re i kælderen kedel, ti1 nan havde badeanstuit.n, måttet da man installe_ vandet fra værkets aieserroio, itt" længere havde kø1e_ ti1 at opu".r" det varme baderand. I.:nI;';;rl3:f"l'llålu:l;lf;f:.'-. ind i det gamle e1værks bygnin afreiser Svend Dyrnesli rii en stilling i Dansk Norsk Kvælsrofs hovådsæd; i"ir;å;t;rr. Han dør- 23. e i skagen. Til at bestride den autoriseret ly" stilling som kommunen elinstal ratør nu opretter,kar] Anker Xure, ansætteg T1.1synsførende under be med aeuerffirk;;-; tegnelsen badeanstalten. Kure var autoriseret elinstallatør og havde nogle år drevet eget fl:r: i Sroregade, *"n-r"a ser åisærretsen Dygnr.ngerne luker ti1 andet han ned erhverv. her og "ih*n r de år elektricitetsværket de førsre år eksisterede fra starren havde var udvalget 3 formænd. 9.. b;;;;;";iå, Jespersen, u.p.dam f or os seser i il:i.r;:":::;ur,, tii-"i,t -å. være bødkårmgslsy Efter kommunesammenrægningen ændres Karl Anker f,ures stillings-* betegnelse ti1, Driftsleder af Aakirkebys E1 og Vandforsyning. Kure der var fød

4 I tort Udvalg i Lygter. LY8 ffi*åf" $tatsaut.. Installatsr EUffiUT&R ffiffi UT,E LYS tlleli trokonstrrr k to r. å.åkirkeby 'I'clL 3i. HH*FT Hvem der i den første rid af e1værkets levetid udførte ledningsarbejdet og installationerne rundt i byen er syært at finde ud af, men det. har vel været med hjæ1p af og under tilsyn af elværksbe* styrer Møller. Måeke har nogle af Rønnemestrene som Åxe1 Sørensen P.J.Poulsen eler P.Larsen nedvirket, f or vi yed at f lere Aakirkebt+ horra har yaret lærlinge hos dem. Hyn, i 1913 køber l"hrcus Pedersen ejendommen at han nedsætter sig *JJ.LL!.8 som: Alt og medderer Han får bl.a. opgaverne med al instal lamper og pærer på skolen og Teknisk lerer gg vedligeholde med sko1e. Han beskæftiger flere 9t. t.ssoregqdq 1,. forrerningen me11em isenkrænmer p.i-r.kofoed hotel Rønne, dukker E.Jensen op og som værksted autorisgre-t i roerages glinslal"ialø{. ffi;afuetuæiksbygiffie.inae med l-ladsen bagved af P.M.Kofoeds i garos_ ejendom s""li"-ii"."rt..rfrnui lære her i 1923 _ 27. -'erqll.aløf [.nuo Je i*n*"n srod ug tørst i 20-erne vender Gunnar at han har smidt tilbage uddannet sig ti1 Aakirkeby tii*;ri; r*iiin"rallarør eftsr struktør. Gunnar suidt var fødl og i rgg4. elkon_ H.A.smidt, der H;; var søn af købmand havde trafr køumandsgåraån--i'storegade Gunnar Smidt oyerrager nu E Jenseni-lo.r"iring han imponerer borgeiskabet 1 Sto,re-eed -*L med sine,astiiiing*, oe og elartikler afolamper, pærer i udstillingsvinduerne foretningen, Hlr ud r"å 1ær1intelUf.". sroregade. Han Vagn Wo:.feÅen.l driver foreningsliv, Men i 1935 Er akt:.v a'i[ænoe. i tun byens f,øbenhavn, hvor rii i.tarp, han får aru*jc" og frytrer til Han dør i *li"e*iirr "o, r I930 oyertager llans Henrik Hansen ejendommen drer anvendersen Nybyvej rg og æn- til tobaksforrernin&. på elarbejder 0g vi tcan-så på Teknisk ai iegntnger skoie nu kommer-fra d;;";; I.rå. os ikke længere fra Marcus pedersen. autoriseret elinstallatør elektromotorer landbrugsuaskiner Plarcus Pedersen Nybyvej og radioapparattr. Qe da smidr i 1933 rejser flytter Osvald Brøn4um kalerne tir ind og urnager, ændrer lo- u1d og sør.vsmedeforrelning med værksted.

5 lektro-fnseallatør [l[ud JENSEN ø TERGADE 18 - ESKILDSGÅDE 10. Åakirkeby, den ::/- { * w4?. Knud Aage Jensen var gift med Hed fik de to sønner KhJ IJD ]TTiSEN] EP flo,, flo{/ * Yar født i vig Jensen født 9.8. Ejgil og Preben. E iektrc-ln sta i iai c EJs'-.'a I,l r:r'1 i- Teii, 1il k*** Rønne og døde Han 1905 og død Sammen ?2 kom han i lære hos installatør E.A.Jensen, og da statsautoriserede installatør Gunnar suidt overtog firmaet, så fortsatte Knud Jensen her og aflagde svendeprøve 21 april lgztr ved efter egenhændigt udført skitseprojekt at udføre lysinsralla*' tionen i en nyopført vill-a. Dette blev af skuemestrene bedømt som veludført med karakteren 6 point. Da E.Tarp i 1933 oyertog Gunnar Smidts forretning, så fortsatle Knud Jensen som 1. svcnd hos Tarp. Fra 1942 ejede Knud Jensqn Jernbanehotellet, som hans kone drev i den tid inåaen -f,?i-t---i ET(øbenhavn for at erhyerve aurorisation sou elektroinstallatør. Den 27.6.L946 køber Knud Jensen blikkenslager Linds ejendom Øsrer. gade 18 med beboelse, værksted og butik. Her ændrer han værkstedeå ti1 elværksted, og i butiken kommer der nu pærer, lamper og lysekroner sant strygejern, elkonfurer og også snårt kø1eskabe, s«l1gt af fru Jensen med kyndig vejledning.0g i L947 modrager jeg min første regning fra firnaet, som 1ød på en brugt balterimodtager. Senere fik vi meget sanarbejde ved store og små byggeopgaver. I 1958 erhverver Knud Jensen ejendommen Eskildsgade 10, hvor han foretager tore ombygnlnger og flytter virksomheden hen. Senere er der foretaget flere såve1 udvendige sam indvendige forandrin* BBr, således at firmaet hele tiden har prasenteret sig som et no- derne elfirma i tiden stil. l{ange 1ærlinge har lært og arbej det i f irsraet. De f 6rste var K j eid Hortensen og Knud Munch, om en tid prøvede at være selvstæodig i Lobbak. å kom,hennins Nielsen. som senere blev installatør i Sioregade. og så vend christiansen, der rog LlL Grønland, også uffe Low, der blev radioforhandl-es har 1ært her.0g Børge Munch 1ærte og arbejdede her i mange år. Det samme gjorde ole BrandL, som efter 46 års ansættelse gik af i 2010 ned kongelig belønningsmedalj* r 1981 overtager Knud Jensens søn Preben firmaet. sammen med sin kone tonny. uan havde stået i- tærilffin far ob var nu uddannet elektroinstallatør. fdag er det preben og Lonoys søn Lars Jensen der driver firmaet. 2

6 trlektroltegn, Jævn- og Vekselstrønr. Alle førende Mærker. M. TA ITP Storegade 19 Teleion 10. Stort Udvalg i Lcqnper og Skærme Alt i Sæber og Partumer Knapper, Ledehaandtag m. m. Nogle brugte Batterlhegn sæ!. ges bllligt. E.?AB,P Storegade 19, Telefon 4O E. Tørp Telefon 40. ålt i Radio og Badioreparationer I t-r r9jj køber elektriker E.Turp ejendomm"r, s.gr.u"a-" lg. ;;na_ I::::I han_e1iaffife'fiii?forrernins 1ængen..:I;,-;;;;;:;.:;.;:i;;;;:;;;li'I"l,I-;IiEmå;'S;'- med værksered ude i sårdvicevobil og indrerrer vinduer buriksior.åie ud *åa-indgang mod storegade. og udsrillings- og han ou"ri.g", Grrrirr"s*iåt" kunder, materialer og varelager. Han ansætter elektriker Knud Jensen som 1-svend og går:-tang med ar.;;;;;;s uddanne 1ær1inge. Den første er rvan christiansen, søn af e1værksbestyrer Rasmus christiaosen, Han bliver ser,,ærtterlyr.. i Lg4s efter sin far. så var der Bjarne Marcussen, der kom fra Østerlars, Han blev der i nogle år som svend efter iærlingeriåen. Erik Hansen fr, vestermarl", han var rødhåret, hvilket han blev dr11iet for, "Der er "ot-a"o megea-"rrl*, der'rår-ålt hår ar g7øde,, Fra L var svend Aage Aage Mort,ensen Morrensen Hotel R;";", _lærling. IIan rrri" ;;;; var søn Harala af magasinet BÅssE i Rønne, frort"n*"n drev sporr_ cielt iblandr os sporrsgale rrtlk;; ;;;;a".s""no unse.'il;;-*a.." låe."ri1 noger ;"";i;" spe_ om fodbolde og badmintoit"t.rr.i"r noger trrrit"t.., sær1igr var ri1 sror g1æde for fodbolarpiriår-i mente vi. svend Aakirkeby. Aage per må1mand. som ud1æri-e1ektrir.".-uråv Han var han;;;å; en su_ værket i' Rønne, og her blev han ra Højspænding.* indtii pensionsalderen. En af de elekrrikerlær1inge, var Egon Nie]sen, der senere :* Ir1 ar præge Aakirkeb4 9".,-r'i lære i- igii-+a. -"1 søn TilE-T?Effi'e3', Han og-io*, efrer var Fr..t Nielsens Tato1, rilbage,*ru blever gift med ttl. uv"i ;; srarrede en KirsLe;r endommen Doktorbakken Radiororr"tiire s. -fien flyttede nede han i ej_ hvor han ved opkøb af.åuåu:"rraå*r"n" -senere op i Kirkegade øgeo. uutir.så.åaret z, tidig ændrede på u"r."oiiimentet, ri1,i torret,i;;;; og sam_ kom Li1 al fremstå slutrelig "or-;;-"tort møbelmagasin. ffi#ji;i:s:å,:i::i;i,+å:;o.åiå:."3:;':i"-l}:u:.ox"il", havde som rnange elektrikere elektriciteten-tog i riden ;i;;, sit førsre optrin, u"råuo"r.rib, fartei-iunct fra da der var en ny leaning"*iijtning, ;;;-"tuff" "r*å ti1 sted hvon ning af de gamre gåriv:"ndå'øllel,'.;;-tj"it erableres ti1 af1øs_ ri1 kværne og malkema_ skiner, saml 1vs åe ;r;i;;;. Disse f;i;k" nylekniske omrejsende ;;:;i;j'åi;.j:' ligerrem rrvgtet blandt ranåuoio;;i;r" med girre* Og vi må formode at Kjeldsen på kroen i fald gifr os fik i fnger. det er derfor at Elkjær Tarp -?llsstrup udenfor r"iiåmira dateeren Grethe o*-""n"r" har mødt. Gun.hild De blev ihvertogså Margi_th og c

7 Telefon 40 Aakirkeby, d. r'?*4 Lg4? r44t.* f,.'[a RP s 'f uz AUT. ELEK?RO-IT.I T]TLIåTøR AÅKIRKEBY Og RøNNE KOMMUNÅLE V.;ERKER Tarp var født Gunhild Kjelsen den L3.4.Lga7 som datter af -Jru Alfred. Hun var nemlig for at opleve noget nyt rejst over til en plads på Fyn udenfor Kerteminde. Måske hjulpet af KaLrine Larsens plejedatter Marie Dam fra Storegade L9, som just el par år tidligere var blevel gift med 1ærer Kjeldsen fra KerLeminde husflidshøjskol-e. Det viile da være morsomt, ottl det var så. For det var jo Storegade 19, at familien Tarl købte og flyttede ind i, da fru Larsen sølgte og flytt.ede over tii' datteren i Kerteminde. - Ha- ha. Fru Tarp, var en venlig dame, der med omhu passede butikken med salg af lamper, skærme, pærer og radioer, og så udvidede hun også salget med en velassoteret afdeling med sæbår og parfumer. og å"-vaskemaskinerne begyndte al komme frem, var det hos hende at man købce det gode vaskemaskinevaskepulver. I L var_dgr!q.? Elkjær Tarp en lærling, der hed Hans Tarp. Han var født i Bollerslev i Sønderjylland og var søn af Chr.Tarp en!ror ti1 Elkjær Tarp, og på drengens konfirmationsdag var onklen på besøg, og man talte oo, at det kunne være morsomt om Hans kom i lære i Aakirkeby sorn elektriker. Så som 13-årig kom han ud af skolen og drog ril Aakirkeby i 1ære i og idai for tæ1ler han, at han stadig husker den første arbejdsdag, hvor han blev hejst op i kranbjælken på hejsekvisten i og fik 1ov til at hænge der en lille time. For det er såidsplååsen vigtigt for elek triker at kunne hænge oppe i luften, når man skal arbejde i ""luftledningsmaslerne, hævdede svendene. Jeg husker også hvordan vi cyklede rundt fra sted ti1 sted på cykler med træiinge eller.tykkø rebsdæk. Året efter kom også min stårebror sven Tarf f. g.6.lgz7 i 1ære hos onkel Elkjær. Vi blev begge to autoriserede elinstallatører i Sønderjylland. Sven overtog vor fars forretning og jeg fik egen forret,ning i Rødekro, efter.ieg i nogle år fra tgig-lgl3-fravde søgt at dri-ve forretningen E.Tarp'i Stoiegade 19 videre sammen med Sv. Aa. Andersen fra A11inge. aftenen gik vi på Teknisk Skole. Her gik vi murere, tømrere og skomagere, malere og elektrikere,,alle regnede vi opgaver fra tr*i om renes 1ærebog om bjæ1kestørrelser og antal.flfor rugning er regninq., lige meget hvad man regner på,,og om, ob så har r olså åodt af "at ;' lære at cegne og skrive dansk'!»a Rønne tekniske skoles elektroni* ske laboratorium blev oprettet i $tlskom vi dog derud hver mandag, vi boede og spiste hos mester. Men var der nogel vi ikke brød os od, gik vi over på kirkegården og kogre os ridt pølser over bål. Der Yar søremej Iiv i byen i de år med ruserne og soldaterindkvår,tering efter krigen.0g den 25 maj Lg47 fik Grethe en søn Svend Erik Tarp,der senere overtog Axel Sørensens forretning i Rønne.

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

På væltepeter ud i det fynske landskab

På væltepeter ud i det fynske landskab På væltepeter ud i det fynske landskab En af cykelsportens veteraner, fhv. møller Peder Pedersen, Ørritslev Skov, der i dag fylder 95, fortæller om væddeløb på væltepeter, skydning og møllebrug omkring

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt

Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt Sanne valgte at indrette sin nye salon, Hair de luxe, med hvide vægge, lofter og gulv samt hvide stole og behandlingspladser og lade tilbehøret stå i accentfarver,

Læs mere

2. Afdelingsbestyrelsen Peter Jørgensen aflagde beretning, som var udsendt til beboerne inden mødet.

2. Afdelingsbestyrelsen Peter Jørgensen aflagde beretning, som var udsendt til beboerne inden mødet. Beslutningsreferat, afdeling 11: Referat af afdelingsmødet afholdt den 31. marts 2014. Der var mødt 21 beboere fra afdelingen. Desuden deltog afdelingsinspektør Kurt Larsen og Kristine Asmussen fra hovedbestyrelsen.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig.

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig. Sankt Hans 2015 I dag tænder vi en masse bål. I gennem hele landet er der bål. Store og mindre bål, men bål. Vi mødes med alle mulige. Nogen vi kender. Nogen vi slet ikke kender og normalt ellers ikke

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system Plejecenter Skovvænget Maj 2015 Anitta har ordet... I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. Venner af Skovvænget Bruger/ pårørende råd Høreomsorg Aktivitetens kalender Billeder fra forsk. arrangementer

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn:

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn: Projektdage uge 49+50 på 3. årgang Vi arbejder med Juleevangeliet Navn: 2 Indholdsfortegnelse Side 4-5 Første del af juleevangeliet. Side 6-7 Samle-ark fra julefortællingen. Side 8 Anden del af julefortællingen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

I en atmosfære af luksus i Odense

I en atmosfære af luksus i Odense I en atmosfære af luksus i Odense Stilen er enkel og minimalistisk, men Majse Hansen er en farverig pige, og det går igen på de multistribede vægge, der giver The Hair Company i Odense masser af personlighed.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere