ti1 tid ELEKTRI(ERE Erter korr rlyt.tede ramitien ii*1,iyåfi#*::j;1i:t:ffi;t$-* \taalera{l'æsningogn{aaljrregn-skab,at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ti1 tid ELEKTRI(ERE Erter korr rlyt.tede ramitien ii*1,iyåfi#*::j;1i:t:ffi;t$-* \taalera{l'æsningogn{aaljrregn-skab,at"

Transkript

1 ELEKTRI(ERE Åakirkeby r-.8-, "4.*lr..,: I april 1907 reiter den initiativrige stationsforstander Mejdahl på 43 borgeres vegne en forespørgse1 ti1 byrådet om at anlægge et Elektricitetsværk i Aakirkeby. Et udvalg bestående af købmandene Å.P.Ipsen og A.F.Henriksen samt bagermester M.P:Dam og borgmester H.P.Hansen blev såt- på sagen. Og i 1q08 blev værkel i Svanekegade byggel efter de tegninger Mejdahl for 38 kr. og 25 øre havde fremskaffet. Selve opførelsen af værket kostede kroner. 0g i januar 1909 kunne lyset Lændes,og til borgernes fryd skinne ud på gaden f ra vlnduerne i køb,mands"f oiret ni ngen på hj ørnet af Storegåd* ob (irkestræde, om det første sted. elværksbestyrer havde man ansat A.V,MøUSå, stammede fra Frederikshavn, hvor han havde haft overiffieff som sin sko1e1ærer. Høller var uddannet som maskinmest.er og havde sejlet før han blev gift og kom til Åakirkeby, De fik 2 sønner og 2 døtre. Den æ1dst"; Yiggo blev født i december i: Som s I -, tr _f!!i å l- maskinisf og med kendskab ti1 elektri-citet var det l: forslåe1igt,.at MejdairL også anvendte Mø11er ti1 f11mfremviser i lsin den 21 april i909 åbnede biograf i den gamle Smedegård nede I ^_ ; 1 E ij ismedegade. Mø1ler blev også meget optaget af den store fremgang, der var af i E:j. ;.:j biler og motorcykler siden der 1 september 1909 var blevet regi- J.i;=n streret 1 bil og 38 motorcykler på Bornholm. llan begyndte derfor JiE.: at optræde som bilmekaniker. Nogle garee cik der godt, rg;;;;;ga ge kunne han ikke klare problemerne. Han yar jo maskinist og uii!:. ikke aulomekaniker. Men folk var glad f or ham, og han f ikhurrig i "lå;;i f l;]::0 meget arbejde, så han dår1ig kunnå passe elværkei, men så sattå i - å:;'; han sønnen Viggo der i 1921 kun var 10 år til at pase værket me- I 1 lb dens han reparerede bi1er. ', ; i ( Hø11er havde det småt og en usikker økonomj-sk tilvære1se, for a"ti å i var ikke altid hans bilmrkaniske arbejder hjalp på pengepungen, lda rnange isledet for betaling inviterede ham på jabt istedet. oc l: han var meget selskabelig anlagt. Han yar en af de første i byen l: l-r der fik radio krystalapperat med hørelelefon. Som uddannet Efterhånden fik han den vane at gå p& Jernbanehotellet om aftenen og kom i dår1igt selskab og forsømte arbejdet, hvorfor han blev hdsrillingfraelekrititetsudvaigrt: afskediget L 1gZ7 at der til Eestl, er *ntages M*skinmestev Erter korr tid rlyt.tede ramitien ti1 Københa"".;1 #1ff,,Tåt å*fii1i*iåi:,?; om Rererat rra Bornhorms ridende møde i Aakirkeby byråd den 3 j uni 1909 i Begyndelseslon + fri Bolig,rg Eeiysnrngl stigrnde hver t andet Aar nred I i0 h.r. ii*1,iyåfi#*::j;1i:t:ffi;t$-* \taalera{l'æsningogn{aaljrregn-skab,at,i00 der tillæptes Kæmneren et Bei"rb a[ Kr. aarli i+:r r:raanedhg llpkrævning itf Betalins lirr Eiektncitet

2 Der ekulle nu skaffes ny e1værksbestyrer, og det blev Rasmus Fhristiansen, son var uddannet maskinj-st og elektrikerl*'ffistammeile--ilrå rundby på iælland. Der blev også ansat en maekinassi- tent ti1 at hjælpe med driften af værket og se efter vandværket med vandtårnet, der netop i 1927 blev opført. Da nan først havde fået etableret elværket, blev det i styrelsesvedtægten for Åakirkeby kommune indsat : Der nedsættes et stående UdvaLg for Elektricitetsværkets Drift og Administration samt den offentlige Belysning, Elektricitelsværkets Bygninger og Besryrerbolig, Maskiner og øvrige Inventar samt de fra Værket ud til Strønforbrugerne førende Ledninger såve1 som Masterne hrrorpå ledninger ne er anbragte. Udvalget fører endvidere Tilsyn med de autoriserede elektri.ske Installatører. 'f ( trykt og udsendt lg?3 ) Rasmus Christiansen havde en søn, der blandt kammeraier blev kaldt Effi at skelne ham fra de andre Erik-er i gaden. -!kr.-_ee Engang var vi nogle stykker, der var indviteret til fødselsdag hos ham, og det blev en kænpe oplevelse for mig, idet vi eftei chokoladedrikningen fik 1ov til at konme over rg se værket med den store dieselmotor og dynamoen der lavede elektriciteten, og også akkumolatorrummet med de mange akkumolatorer, son gemte etåt<tiici.- teten til- forbrugerne aftog den, når de havde brug for e1. vi så også springvandet i sval-eba senget ude på gårdspladsen. Det var bestyreren der selv gik rundt og fortalte os om hvad vi så og hvofdan det virkede. Det var søremig spændende.0g sikke et pluds at prale med over for kammeraterne, at nan vidste noget om del der foregi.k indenfor hegnet, der ei-lers var forbudt område for byens børn på grund af fare. og ti1 sidst fik vi citronfromage inde i stuehuset, medns vi læste i Eriks mange seriehafter fra [ioskernes brogede hylder inde på hans værelse. r 1945 dør Rasmus christiansen pludselig ved en arbejdsulykke på værket. Han var kravlet op på en stige for at tilse den store dielselmotor og faldt ned og slog sig ihje1. Man mener han mistede balancen, fordi han var blevet gasforglftet af udstrømmende gas fra ledningen der førte gengas frem ti1 dieselmotorer. Man havde nemlig under krigen etableret et gengasanlæg ti1 at fren* skaffe drivkraft istedet for olie. Han stod med et uden bestyrer, hvorfor byrådet enedes om at anta- 8e den afdøde bestyrers søn Ivan Christiansen til at lede værket sameenmedmaskinassistenthffi,dera11eredehavde arbejdet der i mange år. Ivan Christiansen var født 21.? Han vår blevet ud1ært og havde arbejde{som elektriker hos installarør E.Tarp i storegade og havde ofte i fritiden hjulpet sin far på e1-værket, så det sku[* le nok gå, nente man, når man samtidig forfremmede llans M.Hansen ti1 maskinmester. I 1946 begyndte man med ae få nogen strøm leveret som veksel-strøm fra elværket i Lil1e Madsegade i Rønne. Den ændrede nan så ved en EJrFre-tter, en slags omf orrner, til jæynstrøm, som man så, sammen ned den strøm man stadig selv produceredersendte ud til forbrugerne. For at få tilladelse ti1 at,a-nyende en Ensretter ti af slrøm krævedes det at men og var autoriseret elinstallatør. 0g det havde man måtte finde en andenrend den man havde. I omforpning - nas ki nmes t e ie ksaman ikke. Så

3 Som ny elværks og vandværksbestyrer Hanvarfødt,.9.i,.!92oog_uor*i."o,,.*tin..buffi' ansatte uån åygla Dyrnesli han uddannel ti1 maskinr*"i*. og el_instaliarør. r 1948 holder man op med selv at producere strør på elværket i Aaki'rkeby, og,hele årroi"inine"n * produktionen og ledniugsnerrer ;Ji:'fi5:inlf,,l'l'l;iå: trøjspanoings,æik, --å". senere Østkrart på så jee blev som.nurerrærling udbedre flisegulvee sammen med Ålman Hansen sendt hen og var -i a".-gårr* fjernet- *u"li.rtr"i-efter Samt udmure dån mororer nye og dynamo. re i kælderen kedel, ti1 nan havde badeanstuit.n, måttet da man installe_ vandet fra værkets aieserroio, itt" længere havde kø1e_ ti1 at opu".r" det varme baderand. I.:nI;';;rl3:f"l'llålu:l;lf;f:.'-. ind i det gamle e1værks bygnin afreiser Svend Dyrnesli rii en stilling i Dansk Norsk Kvælsrofs hovådsæd; i"ir;å;t;rr. Han dør- 23. e i skagen. Til at bestride den autoriseret ly" stilling som kommunen elinstal ratør nu opretter,kar] Anker Xure, ansætteg T1.1synsførende under be med aeuerffirk;;-; tegnelsen badeanstalten. Kure var autoriseret elinstallatør og havde nogle år drevet eget fl:r: i Sroregade, *"n-r"a ser åisærretsen Dygnr.ngerne luker ti1 andet han ned erhverv. her og "ih*n r de år elektricitetsværket de førsre år eksisterede fra starren havde var udvalget 3 formænd. 9.. b;;;;;";iå, Jespersen, u.p.dam f or os seser i il:i.r;:":::;ur,, tii-"i,t -å. være bødkårmgslsy Efter kommunesammenrægningen ændres Karl Anker f,ures stillings-* betegnelse ti1, Driftsleder af Aakirkebys E1 og Vandforsyning. Kure der var fød

4 I tort Udvalg i Lygter. LY8 ffi*åf" $tatsaut.. Installatsr EUffiUT&R ffiffi UT,E LYS tlleli trokonstrrr k to r. å.åkirkeby 'I'clL 3i. HH*FT Hvem der i den første rid af e1værkets levetid udførte ledningsarbejdet og installationerne rundt i byen er syært at finde ud af, men det. har vel været med hjæ1p af og under tilsyn af elværksbe* styrer Møller. Måeke har nogle af Rønnemestrene som Åxe1 Sørensen P.J.Poulsen eler P.Larsen nedvirket, f or vi yed at f lere Aakirkebt+ horra har yaret lærlinge hos dem. Hyn, i 1913 køber l"hrcus Pedersen ejendommen at han nedsætter sig *JJ.LL!.8 som: Alt og medderer Han får bl.a. opgaverne med al instal lamper og pærer på skolen og Teknisk lerer gg vedligeholde med sko1e. Han beskæftiger flere 9t. t.ssoregqdq 1,. forrerningen me11em isenkrænmer p.i-r.kofoed hotel Rønne, dukker E.Jensen op og som værksted autorisgre-t i roerages glinslal"ialø{. ffi;afuetuæiksbygiffie.inae med l-ladsen bagved af P.M.Kofoeds i garos_ ejendom s""li"-ii"."rt..rfrnui lære her i 1923 _ 27. -'erqll.aløf [.nuo Je i*n*"n srod ug tørst i 20-erne vender Gunnar at han har smidt tilbage uddannet sig ti1 Aakirkeby tii*;ri; r*iiin"rallarør eftsr struktør. Gunnar suidt var fødl og i rgg4. elkon_ H.A.smidt, der H;; var søn af købmand havde trafr køumandsgåraån--i'storegade Gunnar Smidt oyerrager nu E Jenseni-lo.r"iring han imponerer borgeiskabet 1 Sto,re-eed -*L med sine,astiiiing*, oe og elartikler afolamper, pærer i udstillingsvinduerne foretningen, Hlr ud r"å 1ær1intelUf.". sroregade. Han Vagn Wo:.feÅen.l driver foreningsliv, Men i 1935 Er akt:.v a'i[ænoe. i tun byens f,øbenhavn, hvor rii i.tarp, han får aru*jc" og frytrer til Han dør i *li"e*iirr "o, r I930 oyertager llans Henrik Hansen ejendommen drer anvendersen Nybyvej rg og æn- til tobaksforrernin&. på elarbejder 0g vi tcan-så på Teknisk ai iegntnger skoie nu kommer-fra d;;";; I.rå. os ikke længere fra Marcus pedersen. autoriseret elinstallatør elektromotorer landbrugsuaskiner Plarcus Pedersen Nybyvej og radioapparattr. Qe da smidr i 1933 rejser flytter Osvald Brøn4um kalerne tir ind og urnager, ændrer lo- u1d og sør.vsmedeforrelning med værksted.

5 lektro-fnseallatør [l[ud JENSEN ø TERGADE 18 - ESKILDSGÅDE 10. Åakirkeby, den ::/- { * w4?. Knud Aage Jensen var gift med Hed fik de to sønner KhJ IJD ]TTiSEN] EP flo,, flo{/ * Yar født i vig Jensen født 9.8. Ejgil og Preben. E iektrc-ln sta i iai c EJs'-.'a I,l r:r'1 i- Teii, 1il k*** Rønne og døde Han 1905 og død Sammen ?2 kom han i lære hos installatør E.A.Jensen, og da statsautoriserede installatør Gunnar suidt overtog firmaet, så fortsatte Knud Jensen her og aflagde svendeprøve 21 april lgztr ved efter egenhændigt udført skitseprojekt at udføre lysinsralla*' tionen i en nyopført vill-a. Dette blev af skuemestrene bedømt som veludført med karakteren 6 point. Da E.Tarp i 1933 oyertog Gunnar Smidts forretning, så fortsatle Knud Jensen som 1. svcnd hos Tarp. Fra 1942 ejede Knud Jensqn Jernbanehotellet, som hans kone drev i den tid inåaen -f,?i-t---i ET(øbenhavn for at erhyerve aurorisation sou elektroinstallatør. Den 27.6.L946 køber Knud Jensen blikkenslager Linds ejendom Øsrer. gade 18 med beboelse, værksted og butik. Her ændrer han værkstedeå ti1 elværksted, og i butiken kommer der nu pærer, lamper og lysekroner sant strygejern, elkonfurer og også snårt kø1eskabe, s«l1gt af fru Jensen med kyndig vejledning.0g i L947 modrager jeg min første regning fra firnaet, som 1ød på en brugt balterimodtager. Senere fik vi meget sanarbejde ved store og små byggeopgaver. I 1958 erhverver Knud Jensen ejendommen Eskildsgade 10, hvor han foretager tore ombygnlnger og flytter virksomheden hen. Senere er der foretaget flere såve1 udvendige sam indvendige forandrin* BBr, således at firmaet hele tiden har prasenteret sig som et no- derne elfirma i tiden stil. l{ange 1ærlinge har lært og arbej det i f irsraet. De f 6rste var K j eid Hortensen og Knud Munch, om en tid prøvede at være selvstæodig i Lobbak. å kom,hennins Nielsen. som senere blev installatør i Sioregade. og så vend christiansen, der rog LlL Grønland, også uffe Low, der blev radioforhandl-es har 1ært her.0g Børge Munch 1ærte og arbejdede her i mange år. Det samme gjorde ole BrandL, som efter 46 års ansættelse gik af i 2010 ned kongelig belønningsmedalj* r 1981 overtager Knud Jensens søn Preben firmaet. sammen med sin kone tonny. uan havde stået i- tærilffin far ob var nu uddannet elektroinstallatør. fdag er det preben og Lonoys søn Lars Jensen der driver firmaet. 2

6 trlektroltegn, Jævn- og Vekselstrønr. Alle førende Mærker. M. TA ITP Storegade 19 Teleion 10. Stort Udvalg i Lcqnper og Skærme Alt i Sæber og Partumer Knapper, Ledehaandtag m. m. Nogle brugte Batterlhegn sæ!. ges bllligt. E.?AB,P Storegade 19, Telefon 4O E. Tørp Telefon 40. ålt i Radio og Badioreparationer I t-r r9jj køber elektriker E.Turp ejendomm"r, s.gr.u"a-" lg. ;;na_ I::::I han_e1iaffife'fiii?forrernins 1ængen..:I;,-;;;;;:;.:;.;:i;;;;:;;;li'I"l,I-;IiEmå;'S;'- med værksered ude i sårdvicevobil og indrerrer vinduer buriksior.åie ud *åa-indgang mod storegade. og udsrillings- og han ou"ri.g", Grrrirr"s*iåt" kunder, materialer og varelager. Han ansætter elektriker Knud Jensen som 1-svend og går:-tang med ar.;;;;;;s uddanne 1ær1inge. Den første er rvan christiansen, søn af e1værksbestyrer Rasmus christiaosen, Han bliver ser,,ærtterlyr.. i Lg4s efter sin far. så var der Bjarne Marcussen, der kom fra Østerlars, Han blev der i nogle år som svend efter iærlingeriåen. Erik Hansen fr, vestermarl", han var rødhåret, hvilket han blev dr11iet for, "Der er "ot-a"o megea-"rrl*, der'rår-ålt hår ar g7øde,, Fra L var svend Aage Aage Mort,ensen Morrensen Hotel R;";", _lærling. IIan rrri" ;;;; var søn Harala af magasinet BÅssE i Rønne, frort"n*"n drev sporr_ cielt iblandr os sporrsgale rrtlk;; ;;;;a".s""no unse.'il;;-*a.." låe."ri1 noger ;"";i;" spe_ om fodbolde og badmintoit"t.rr.i"r noger trrrit"t.., sær1igr var ri1 sror g1æde for fodbolarpiriår-i mente vi. svend Aakirkeby. Aage per må1mand. som ud1æri-e1ektrir.".-uråv Han var han;;;å; en su_ værket i' Rønne, og her blev han ra Højspænding.* indtii pensionsalderen. En af de elekrrikerlær1inge, var Egon Nie]sen, der senere :* Ir1 ar præge Aakirkeb4 9".,-r'i lære i- igii-+a. -"1 søn TilE-T?Effi'e3', Han og-io*, efrer var Fr..t Nielsens Tato1, rilbage,*ru blever gift med ttl. uv"i ;; srarrede en KirsLe;r endommen Doktorbakken Radiororr"tiire s. -fien flyttede nede han i ej_ hvor han ved opkøb af.åuåu:"rraå*r"n" -senere op i Kirkegade øgeo. uutir.så.åaret z, tidig ændrede på u"r."oiiimentet, ri1,i torret,i;;;; og sam_ kom Li1 al fremstå slutrelig "or-;;-"tort møbelmagasin. ffi#ji;i:s:å,:i::i;i,+å:;o.åiå:."3:;':i"-l}:u:.ox"il", havde som rnange elektrikere elektriciteten-tog i riden ;i;;, sit førsre optrin, u"råuo"r.rib, fartei-iunct fra da der var en ny leaning"*iijtning, ;;;-"tuff" "r*å ti1 sted hvon ning af de gamre gåriv:"ndå'øllel,'.;;-tj"it erableres ti1 af1øs_ ri1 kværne og malkema_ skiner, saml 1vs åe ;r;i;;;. Disse f;i;k" nylekniske omrejsende ;;:;i;j'åi;.j:' ligerrem rrvgtet blandt ranåuoio;;i;r" med girre* Og vi må formode at Kjeldsen på kroen i fald gifr os fik i fnger. det er derfor at Elkjær Tarp -?llsstrup udenfor r"iiåmira dateeren Grethe o*-""n"r" har mødt. Gun.hild De blev ihvertogså Margi_th og c

7 Telefon 40 Aakirkeby, d. r'?*4 Lg4? r44t.* f,.'[a RP s 'f uz AUT. ELEK?RO-IT.I T]TLIåTøR AÅKIRKEBY Og RøNNE KOMMUNÅLE V.;ERKER Tarp var født Gunhild Kjelsen den L3.4.Lga7 som datter af -Jru Alfred. Hun var nemlig for at opleve noget nyt rejst over til en plads på Fyn udenfor Kerteminde. Måske hjulpet af KaLrine Larsens plejedatter Marie Dam fra Storegade L9, som just el par år tidligere var blevel gift med 1ærer Kjeldsen fra KerLeminde husflidshøjskol-e. Det viile da være morsomt, ottl det var så. For det var jo Storegade 19, at familien Tarl købte og flyttede ind i, da fru Larsen sølgte og flytt.ede over tii' datteren i Kerteminde. - Ha- ha. Fru Tarp, var en venlig dame, der med omhu passede butikken med salg af lamper, skærme, pærer og radioer, og så udvidede hun også salget med en velassoteret afdeling med sæbår og parfumer. og å"-vaskemaskinerne begyndte al komme frem, var det hos hende at man købce det gode vaskemaskinevaskepulver. I L var_dgr!q.? Elkjær Tarp en lærling, der hed Hans Tarp. Han var født i Bollerslev i Sønderjylland og var søn af Chr.Tarp en!ror ti1 Elkjær Tarp, og på drengens konfirmationsdag var onklen på besøg, og man talte oo, at det kunne være morsomt om Hans kom i lære i Aakirkeby sorn elektriker. Så som 13-årig kom han ud af skolen og drog ril Aakirkeby i 1ære i og idai for tæ1ler han, at han stadig husker den første arbejdsdag, hvor han blev hejst op i kranbjælken på hejsekvisten i og fik 1ov til at hænge der en lille time. For det er såidsplååsen vigtigt for elek triker at kunne hænge oppe i luften, når man skal arbejde i ""luftledningsmaslerne, hævdede svendene. Jeg husker også hvordan vi cyklede rundt fra sted ti1 sted på cykler med træiinge eller.tykkø rebsdæk. Året efter kom også min stårebror sven Tarf f. g.6.lgz7 i 1ære hos onkel Elkjær. Vi blev begge to autoriserede elinstallatører i Sønderjylland. Sven overtog vor fars forretning og jeg fik egen forret,ning i Rødekro, efter.ieg i nogle år fra tgig-lgl3-fravde søgt at dri-ve forretningen E.Tarp'i Stoiegade 19 videre sammen med Sv. Aa. Andersen fra A11inge. aftenen gik vi på Teknisk Skole. Her gik vi murere, tømrere og skomagere, malere og elektrikere,,alle regnede vi opgaver fra tr*i om renes 1ærebog om bjæ1kestørrelser og antal.flfor rugning er regninq., lige meget hvad man regner på,,og om, ob så har r olså åodt af "at ;' lære at cegne og skrive dansk'!»a Rønne tekniske skoles elektroni* ske laboratorium blev oprettet i $tlskom vi dog derud hver mandag, vi boede og spiste hos mester. Men var der nogel vi ikke brød os od, gik vi over på kirkegården og kogre os ridt pølser over bål. Der Yar søremej Iiv i byen i de år med ruserne og soldaterindkvår,tering efter krigen.0g den 25 maj Lg47 fik Grethe en søn Svend Erik Tarp,der senere overtog Axel Sørensens forretning i Rønne.

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Som snart 75-årig nøjes han med at møde fire dage om ugen, men han løber stadig fra kolleger og klatrer i master

Som snart 75-årig nøjes han med at møde fire dage om ugen, men han løber stadig fra kolleger og klatrer i master Danmarks ældste arbejdende elektriker Som snart 75-årig nøjes han med at møde fire dage om ugen, men han løber stadig fra kolleger og klatrer i master Af Niels Stoktoft Overgaard Foto: Lars Holm Johannes

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950

Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950 www.koldingstadsarkiv.dk KOLDINGBOGEN ÅRSTAL: 2007 FORFATTER: TITEL: KORT RESUME: Mette Stubbe Brødsgaard Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Jørn Utzon og Svaneke

Jørn Utzon og Svaneke Jørn Utzon og Svaneke PHOTO / Ulf Nilsen / Scanpix Arkitekten Jørn Utzon sidder ved sit arbejdsbord i hjemmet i Hellebæk i Nordsjælland tirsdag den 29. januar 1957. Han har samme dag fået at vide, at hans

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

www.jtbyg.dk Aut. kloakmester Entreprenør Murer Snedker Tømrer Maler Bornholms plastværft Aut. kloakmester Entreprenør Murer Snedker Tømrer Maler

www.jtbyg.dk Aut. kloakmester Entreprenør Murer Snedker Tømrer Maler Bornholms plastværft Aut. kloakmester Entreprenør Murer Snedker Tømrer Maler Bornholms plastværft Bornholms Plastværft er en afdeling af JT Byg ApS. Værftet udfører alle former for arbejder på erhvervsfartøjer samt på private lystbåde. Vi påtager os traditionelle bådebyggeropgaver

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Værløse, i stor grønt naturskønt område. Sydlejren udgør 73 ha af området syd for

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Hans Kjær Bach & Søn ApS Murer - Tømrer - Kloakmester Tlf. 86 39

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget Plejecenter Skovvænget September 2015 I dette nummer: 100-års fødsel- 1 dag Fødselsdage mv. 2 Anitta skriver 3 Bruger/ pårørenderåd 4 Høreomsorg 4 Venner af Skovvænget 4 Aktivitetens kalender 5 Sommerdage

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby bliver født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun bliver født som anden datter til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere