ti1 tid ELEKTRI(ERE Erter korr rlyt.tede ramitien ii*1,iyåfi#*::j;1i:t:ffi;t$-* \taalera{l'æsningogn{aaljrregn-skab,at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ti1 tid ELEKTRI(ERE Erter korr rlyt.tede ramitien ii*1,iyåfi#*::j;1i:t:ffi;t$-* \taalera{l'æsningogn{aaljrregn-skab,at"

Transkript

1 ELEKTRI(ERE Åakirkeby r-.8-, "4.*lr..,: I april 1907 reiter den initiativrige stationsforstander Mejdahl på 43 borgeres vegne en forespørgse1 ti1 byrådet om at anlægge et Elektricitetsværk i Aakirkeby. Et udvalg bestående af købmandene Å.P.Ipsen og A.F.Henriksen samt bagermester M.P:Dam og borgmester H.P.Hansen blev såt- på sagen. Og i 1q08 blev værkel i Svanekegade byggel efter de tegninger Mejdahl for 38 kr. og 25 øre havde fremskaffet. Selve opførelsen af værket kostede kroner. 0g i januar 1909 kunne lyset Lændes,og til borgernes fryd skinne ud på gaden f ra vlnduerne i køb,mands"f oiret ni ngen på hj ørnet af Storegåd* ob (irkestræde, om det første sted. elværksbestyrer havde man ansat A.V,MøUSå, stammede fra Frederikshavn, hvor han havde haft overiffieff som sin sko1e1ærer. Høller var uddannet som maskinmest.er og havde sejlet før han blev gift og kom til Åakirkeby, De fik 2 sønner og 2 døtre. Den æ1dst"; Yiggo blev født i december i: Som s I -, tr _f!!i å l- maskinisf og med kendskab ti1 elektri-citet var det l: forslåe1igt,.at MejdairL også anvendte Mø11er ti1 f11mfremviser i lsin den 21 april i909 åbnede biograf i den gamle Smedegård nede I ^_ ; 1 E ij ismedegade. Mø1ler blev også meget optaget af den store fremgang, der var af i E:j. ;.:j biler og motorcykler siden der 1 september 1909 var blevet regi- J.i;=n streret 1 bil og 38 motorcykler på Bornholm. llan begyndte derfor JiE.: at optræde som bilmekaniker. Nogle garee cik der godt, rg;;;;;ga ge kunne han ikke klare problemerne. Han yar jo maskinist og uii!:. ikke aulomekaniker. Men folk var glad f or ham, og han f ikhurrig i "lå;;i f l;]::0 meget arbejde, så han dår1ig kunnå passe elværkei, men så sattå i - å:;'; han sønnen Viggo der i 1921 kun var 10 år til at pase værket me- I 1 lb dens han reparerede bi1er. ', ; i ( Hø11er havde det småt og en usikker økonomj-sk tilvære1se, for a"ti å i var ikke altid hans bilmrkaniske arbejder hjalp på pengepungen, lda rnange isledet for betaling inviterede ham på jabt istedet. oc l: han var meget selskabelig anlagt. Han yar en af de første i byen l: l-r der fik radio krystalapperat med hørelelefon. Som uddannet Efterhånden fik han den vane at gå p& Jernbanehotellet om aftenen og kom i dår1igt selskab og forsømte arbejdet, hvorfor han blev hdsrillingfraelekrititetsudvaigrt: afskediget L 1gZ7 at der til Eestl, er *ntages M*skinmestev Erter korr tid rlyt.tede ramitien ti1 Københa"".;1 #1ff,,Tåt å*fii1i*iåi:,?; om Rererat rra Bornhorms ridende møde i Aakirkeby byråd den 3 j uni 1909 i Begyndelseslon + fri Bolig,rg Eeiysnrngl stigrnde hver t andet Aar nred I i0 h.r. ii*1,iyåfi#*::j;1i:t:ffi;t$-* \taalera{l'æsningogn{aaljrregn-skab,at,i00 der tillæptes Kæmneren et Bei"rb a[ Kr. aarli i+:r r:raanedhg llpkrævning itf Betalins lirr Eiektncitet

2 Der ekulle nu skaffes ny e1værksbestyrer, og det blev Rasmus Fhristiansen, son var uddannet maskinj-st og elektrikerl*'ffistammeile--ilrå rundby på iælland. Der blev også ansat en maekinassi- tent ti1 at hjælpe med driften af værket og se efter vandværket med vandtårnet, der netop i 1927 blev opført. Da nan først havde fået etableret elværket, blev det i styrelsesvedtægten for Åakirkeby kommune indsat : Der nedsættes et stående UdvaLg for Elektricitetsværkets Drift og Administration samt den offentlige Belysning, Elektricitelsværkets Bygninger og Besryrerbolig, Maskiner og øvrige Inventar samt de fra Værket ud til Strønforbrugerne førende Ledninger såve1 som Masterne hrrorpå ledninger ne er anbragte. Udvalget fører endvidere Tilsyn med de autoriserede elektri.ske Installatører. 'f ( trykt og udsendt lg?3 ) Rasmus Christiansen havde en søn, der blandt kammeraier blev kaldt Effi at skelne ham fra de andre Erik-er i gaden. -!kr.-_ee Engang var vi nogle stykker, der var indviteret til fødselsdag hos ham, og det blev en kænpe oplevelse for mig, idet vi eftei chokoladedrikningen fik 1ov til at konme over rg se værket med den store dieselmotor og dynamoen der lavede elektriciteten, og også akkumolatorrummet med de mange akkumolatorer, son gemte etåt<tiici.- teten til- forbrugerne aftog den, når de havde brug for e1. vi så også springvandet i sval-eba senget ude på gårdspladsen. Det var bestyreren der selv gik rundt og fortalte os om hvad vi så og hvofdan det virkede. Det var søremig spændende.0g sikke et pluds at prale med over for kammeraterne, at nan vidste noget om del der foregi.k indenfor hegnet, der ei-lers var forbudt område for byens børn på grund af fare. og ti1 sidst fik vi citronfromage inde i stuehuset, medns vi læste i Eriks mange seriehafter fra [ioskernes brogede hylder inde på hans værelse. r 1945 dør Rasmus christiansen pludselig ved en arbejdsulykke på værket. Han var kravlet op på en stige for at tilse den store dielselmotor og faldt ned og slog sig ihje1. Man mener han mistede balancen, fordi han var blevet gasforglftet af udstrømmende gas fra ledningen der førte gengas frem ti1 dieselmotorer. Man havde nemlig under krigen etableret et gengasanlæg ti1 at fren* skaffe drivkraft istedet for olie. Han stod med et uden bestyrer, hvorfor byrådet enedes om at anta- 8e den afdøde bestyrers søn Ivan Christiansen til at lede værket sameenmedmaskinassistenthffi,dera11eredehavde arbejdet der i mange år. Ivan Christiansen var født 21.? Han vår blevet ud1ært og havde arbejde{som elektriker hos installarør E.Tarp i storegade og havde ofte i fritiden hjulpet sin far på e1-værket, så det sku[* le nok gå, nente man, når man samtidig forfremmede llans M.Hansen ti1 maskinmester. I 1946 begyndte man med ae få nogen strøm leveret som veksel-strøm fra elværket i Lil1e Madsegade i Rønne. Den ændrede nan så ved en EJrFre-tter, en slags omf orrner, til jæynstrøm, som man så, sammen ned den strøm man stadig selv produceredersendte ud til forbrugerne. For at få tilladelse ti1 at,a-nyende en Ensretter ti af slrøm krævedes det at men og var autoriseret elinstallatør. 0g det havde man måtte finde en andenrend den man havde. I omforpning - nas ki nmes t e ie ksaman ikke. Så

3 Som ny elværks og vandværksbestyrer Hanvarfødt,.9.i,.!92oog_uor*i."o,,.*tin..buffi' ansatte uån åygla Dyrnesli han uddannel ti1 maskinr*"i*. og el_instaliarør. r 1948 holder man op med selv at producere strør på elværket i Aaki'rkeby, og,hele årroi"inine"n * produktionen og ledniugsnerrer ;Ji:'fi5:inlf,,l'l'l;iå: trøjspanoings,æik, --å". senere Østkrart på så jee blev som.nurerrærling udbedre flisegulvee sammen med Ålman Hansen sendt hen og var -i a".-gårr* fjernet- *u"li.rtr"i-efter Samt udmure dån mororer nye og dynamo. re i kælderen kedel, ti1 nan havde badeanstuit.n, måttet da man installe_ vandet fra værkets aieserroio, itt" længere havde kø1e_ ti1 at opu".r" det varme baderand. I.:nI;';;rl3:f"l'llålu:l;lf;f:.'-. ind i det gamle e1værks bygnin afreiser Svend Dyrnesli rii en stilling i Dansk Norsk Kvælsrofs hovådsæd; i"ir;å;t;rr. Han dør- 23. e i skagen. Til at bestride den autoriseret ly" stilling som kommunen elinstal ratør nu opretter,kar] Anker Xure, ansætteg T1.1synsførende under be med aeuerffirk;;-; tegnelsen badeanstalten. Kure var autoriseret elinstallatør og havde nogle år drevet eget fl:r: i Sroregade, *"n-r"a ser åisærretsen Dygnr.ngerne luker ti1 andet han ned erhverv. her og "ih*n r de år elektricitetsværket de førsre år eksisterede fra starren havde var udvalget 3 formænd. 9.. b;;;;;";iå, Jespersen, u.p.dam f or os seser i il:i.r;:":::;ur,, tii-"i,t -å. være bødkårmgslsy Efter kommunesammenrægningen ændres Karl Anker f,ures stillings-* betegnelse ti1, Driftsleder af Aakirkebys E1 og Vandforsyning. Kure der var fød

4 I tort Udvalg i Lygter. LY8 ffi*åf" $tatsaut.. Installatsr EUffiUT&R ffiffi UT,E LYS tlleli trokonstrrr k to r. å.åkirkeby 'I'clL 3i. HH*FT Hvem der i den første rid af e1værkets levetid udførte ledningsarbejdet og installationerne rundt i byen er syært at finde ud af, men det. har vel været med hjæ1p af og under tilsyn af elværksbe* styrer Møller. Måeke har nogle af Rønnemestrene som Åxe1 Sørensen P.J.Poulsen eler P.Larsen nedvirket, f or vi yed at f lere Aakirkebt+ horra har yaret lærlinge hos dem. Hyn, i 1913 køber l"hrcus Pedersen ejendommen at han nedsætter sig *JJ.LL!.8 som: Alt og medderer Han får bl.a. opgaverne med al instal lamper og pærer på skolen og Teknisk lerer gg vedligeholde med sko1e. Han beskæftiger flere 9t. t.ssoregqdq 1,. forrerningen me11em isenkrænmer p.i-r.kofoed hotel Rønne, dukker E.Jensen op og som værksted autorisgre-t i roerages glinslal"ialø{. ffi;afuetuæiksbygiffie.inae med l-ladsen bagved af P.M.Kofoeds i garos_ ejendom s""li"-ii"."rt..rfrnui lære her i 1923 _ 27. -'erqll.aløf [.nuo Je i*n*"n srod ug tørst i 20-erne vender Gunnar at han har smidt tilbage uddannet sig ti1 Aakirkeby tii*;ri; r*iiin"rallarør eftsr struktør. Gunnar suidt var fødl og i rgg4. elkon_ H.A.smidt, der H;; var søn af købmand havde trafr køumandsgåraån--i'storegade Gunnar Smidt oyerrager nu E Jenseni-lo.r"iring han imponerer borgeiskabet 1 Sto,re-eed -*L med sine,astiiiing*, oe og elartikler afolamper, pærer i udstillingsvinduerne foretningen, Hlr ud r"å 1ær1intelUf.". sroregade. Han Vagn Wo:.feÅen.l driver foreningsliv, Men i 1935 Er akt:.v a'i[ænoe. i tun byens f,øbenhavn, hvor rii i.tarp, han får aru*jc" og frytrer til Han dør i *li"e*iirr "o, r I930 oyertager llans Henrik Hansen ejendommen drer anvendersen Nybyvej rg og æn- til tobaksforrernin&. på elarbejder 0g vi tcan-så på Teknisk ai iegntnger skoie nu kommer-fra d;;";; I.rå. os ikke længere fra Marcus pedersen. autoriseret elinstallatør elektromotorer landbrugsuaskiner Plarcus Pedersen Nybyvej og radioapparattr. Qe da smidr i 1933 rejser flytter Osvald Brøn4um kalerne tir ind og urnager, ændrer lo- u1d og sør.vsmedeforrelning med værksted.

5 lektro-fnseallatør [l[ud JENSEN ø TERGADE 18 - ESKILDSGÅDE 10. Åakirkeby, den ::/- { * w4?. Knud Aage Jensen var gift med Hed fik de to sønner KhJ IJD ]TTiSEN] EP flo,, flo{/ * Yar født i vig Jensen født 9.8. Ejgil og Preben. E iektrc-ln sta i iai c EJs'-.'a I,l r:r'1 i- Teii, 1il k*** Rønne og døde Han 1905 og død Sammen ?2 kom han i lære hos installatør E.A.Jensen, og da statsautoriserede installatør Gunnar suidt overtog firmaet, så fortsatte Knud Jensen her og aflagde svendeprøve 21 april lgztr ved efter egenhændigt udført skitseprojekt at udføre lysinsralla*' tionen i en nyopført vill-a. Dette blev af skuemestrene bedømt som veludført med karakteren 6 point. Da E.Tarp i 1933 oyertog Gunnar Smidts forretning, så fortsatle Knud Jensen som 1. svcnd hos Tarp. Fra 1942 ejede Knud Jensqn Jernbanehotellet, som hans kone drev i den tid inåaen -f,?i-t---i ET(øbenhavn for at erhyerve aurorisation sou elektroinstallatør. Den 27.6.L946 køber Knud Jensen blikkenslager Linds ejendom Øsrer. gade 18 med beboelse, værksted og butik. Her ændrer han værkstedeå ti1 elværksted, og i butiken kommer der nu pærer, lamper og lysekroner sant strygejern, elkonfurer og også snårt kø1eskabe, s«l1gt af fru Jensen med kyndig vejledning.0g i L947 modrager jeg min første regning fra firnaet, som 1ød på en brugt balterimodtager. Senere fik vi meget sanarbejde ved store og små byggeopgaver. I 1958 erhverver Knud Jensen ejendommen Eskildsgade 10, hvor han foretager tore ombygnlnger og flytter virksomheden hen. Senere er der foretaget flere såve1 udvendige sam indvendige forandrin* BBr, således at firmaet hele tiden har prasenteret sig som et no- derne elfirma i tiden stil. l{ange 1ærlinge har lært og arbej det i f irsraet. De f 6rste var K j eid Hortensen og Knud Munch, om en tid prøvede at være selvstæodig i Lobbak. å kom,hennins Nielsen. som senere blev installatør i Sioregade. og så vend christiansen, der rog LlL Grønland, også uffe Low, der blev radioforhandl-es har 1ært her.0g Børge Munch 1ærte og arbejdede her i mange år. Det samme gjorde ole BrandL, som efter 46 års ansættelse gik af i 2010 ned kongelig belønningsmedalj* r 1981 overtager Knud Jensens søn Preben firmaet. sammen med sin kone tonny. uan havde stået i- tærilffin far ob var nu uddannet elektroinstallatør. fdag er det preben og Lonoys søn Lars Jensen der driver firmaet. 2

6 trlektroltegn, Jævn- og Vekselstrønr. Alle førende Mærker. M. TA ITP Storegade 19 Teleion 10. Stort Udvalg i Lcqnper og Skærme Alt i Sæber og Partumer Knapper, Ledehaandtag m. m. Nogle brugte Batterlhegn sæ!. ges bllligt. E.?AB,P Storegade 19, Telefon 4O E. Tørp Telefon 40. ålt i Radio og Badioreparationer I t-r r9jj køber elektriker E.Turp ejendomm"r, s.gr.u"a-" lg. ;;na_ I::::I han_e1iaffife'fiii?forrernins 1ængen..:I;,-;;;;;:;.:;.;:i;;;;:;;;li'I"l,I-;IiEmå;'S;'- med værksered ude i sårdvicevobil og indrerrer vinduer buriksior.åie ud *åa-indgang mod storegade. og udsrillings- og han ou"ri.g", Grrrirr"s*iåt" kunder, materialer og varelager. Han ansætter elektriker Knud Jensen som 1-svend og går:-tang med ar.;;;;;;s uddanne 1ær1inge. Den første er rvan christiansen, søn af e1værksbestyrer Rasmus christiaosen, Han bliver ser,,ærtterlyr.. i Lg4s efter sin far. så var der Bjarne Marcussen, der kom fra Østerlars, Han blev der i nogle år som svend efter iærlingeriåen. Erik Hansen fr, vestermarl", han var rødhåret, hvilket han blev dr11iet for, "Der er "ot-a"o megea-"rrl*, der'rår-ålt hår ar g7øde,, Fra L var svend Aage Aage Mort,ensen Morrensen Hotel R;";", _lærling. IIan rrri" ;;;; var søn Harala af magasinet BÅssE i Rønne, frort"n*"n drev sporr_ cielt iblandr os sporrsgale rrtlk;; ;;;;a".s""no unse.'il;;-*a.." låe."ri1 noger ;"";i;" spe_ om fodbolde og badmintoit"t.rr.i"r noger trrrit"t.., sær1igr var ri1 sror g1æde for fodbolarpiriår-i mente vi. svend Aakirkeby. Aage per må1mand. som ud1æri-e1ektrir.".-uråv Han var han;;;å; en su_ værket i' Rønne, og her blev han ra Højspænding.* indtii pensionsalderen. En af de elekrrikerlær1inge, var Egon Nie]sen, der senere :* Ir1 ar præge Aakirkeb4 9".,-r'i lære i- igii-+a. -"1 søn TilE-T?Effi'e3', Han og-io*, efrer var Fr..t Nielsens Tato1, rilbage,*ru blever gift med ttl. uv"i ;; srarrede en KirsLe;r endommen Doktorbakken Radiororr"tiire s. -fien flyttede nede han i ej_ hvor han ved opkøb af.åuåu:"rraå*r"n" -senere op i Kirkegade øgeo. uutir.så.åaret z, tidig ændrede på u"r."oiiimentet, ri1,i torret,i;;;; og sam_ kom Li1 al fremstå slutrelig "or-;;-"tort møbelmagasin. ffi#ji;i:s:å,:i::i;i,+å:;o.åiå:."3:;':i"-l}:u:.ox"il", havde som rnange elektrikere elektriciteten-tog i riden ;i;;, sit førsre optrin, u"råuo"r.rib, fartei-iunct fra da der var en ny leaning"*iijtning, ;;;-"tuff" "r*å ti1 sted hvon ning af de gamre gåriv:"ndå'øllel,'.;;-tj"it erableres ti1 af1øs_ ri1 kværne og malkema_ skiner, saml 1vs åe ;r;i;;;. Disse f;i;k" nylekniske omrejsende ;;:;i;j'åi;.j:' ligerrem rrvgtet blandt ranåuoio;;i;r" med girre* Og vi må formode at Kjeldsen på kroen i fald gifr os fik i fnger. det er derfor at Elkjær Tarp -?llsstrup udenfor r"iiåmira dateeren Grethe o*-""n"r" har mødt. Gun.hild De blev ihvertogså Margi_th og c

7 Telefon 40 Aakirkeby, d. r'?*4 Lg4? r44t.* f,.'[a RP s 'f uz AUT. ELEK?RO-IT.I T]TLIåTøR AÅKIRKEBY Og RøNNE KOMMUNÅLE V.;ERKER Tarp var født Gunhild Kjelsen den L3.4.Lga7 som datter af -Jru Alfred. Hun var nemlig for at opleve noget nyt rejst over til en plads på Fyn udenfor Kerteminde. Måske hjulpet af KaLrine Larsens plejedatter Marie Dam fra Storegade L9, som just el par år tidligere var blevel gift med 1ærer Kjeldsen fra KerLeminde husflidshøjskol-e. Det viile da være morsomt, ottl det var så. For det var jo Storegade 19, at familien Tarl købte og flyttede ind i, da fru Larsen sølgte og flytt.ede over tii' datteren i Kerteminde. - Ha- ha. Fru Tarp, var en venlig dame, der med omhu passede butikken med salg af lamper, skærme, pærer og radioer, og så udvidede hun også salget med en velassoteret afdeling med sæbår og parfumer. og å"-vaskemaskinerne begyndte al komme frem, var det hos hende at man købce det gode vaskemaskinevaskepulver. I L var_dgr!q.? Elkjær Tarp en lærling, der hed Hans Tarp. Han var født i Bollerslev i Sønderjylland og var søn af Chr.Tarp en!ror ti1 Elkjær Tarp, og på drengens konfirmationsdag var onklen på besøg, og man talte oo, at det kunne være morsomt om Hans kom i lære i Aakirkeby sorn elektriker. Så som 13-årig kom han ud af skolen og drog ril Aakirkeby i 1ære i og idai for tæ1ler han, at han stadig husker den første arbejdsdag, hvor han blev hejst op i kranbjælken på hejsekvisten i og fik 1ov til at hænge der en lille time. For det er såidsplååsen vigtigt for elek triker at kunne hænge oppe i luften, når man skal arbejde i ""luftledningsmaslerne, hævdede svendene. Jeg husker også hvordan vi cyklede rundt fra sted ti1 sted på cykler med træiinge eller.tykkø rebsdæk. Året efter kom også min stårebror sven Tarf f. g.6.lgz7 i 1ære hos onkel Elkjær. Vi blev begge to autoriserede elinstallatører i Sønderjylland. Sven overtog vor fars forretning og jeg fik egen forret,ning i Rødekro, efter.ieg i nogle år fra tgig-lgl3-fravde søgt at dri-ve forretningen E.Tarp'i Stoiegade 19 videre sammen med Sv. Aa. Andersen fra A11inge. aftenen gik vi på Teknisk Skole. Her gik vi murere, tømrere og skomagere, malere og elektrikere,,alle regnede vi opgaver fra tr*i om renes 1ærebog om bjæ1kestørrelser og antal.flfor rugning er regninq., lige meget hvad man regner på,,og om, ob så har r olså åodt af "at ;' lære at cegne og skrive dansk'!»a Rønne tekniske skoles elektroni* ske laboratorium blev oprettet i $tlskom vi dog derud hver mandag, vi boede og spiste hos mester. Men var der nogel vi ikke brød os od, gik vi over på kirkegården og kogre os ridt pølser over bål. Der Yar søremej Iiv i byen i de år med ruserne og soldaterindkvår,tering efter krigen.0g den 25 maj Lg47 fik Grethe en søn Svend Erik Tarp,der senere overtog Axel Sørensens forretning i Rønne.

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig;

AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig; SMEDE AÅ[TRKEBY Smedefaget er jo ee meget gammelt fag. Lige så 1ænge man har kendt ti1 metall-er sou gu1d, sø1v, kobber, bronce eller jern, så har man haft brug for nogen, der kunne forarbejde det. Når

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

-HOTELLER i AAKIRKEBY

-HOTELLER i AAKIRKEBY s E GÆSTGIVERTER -HOTELLER i AAKIRKEBY BEVÆRTNINGER PENSIONAT gennem tiderne Tidligt var Aakirkeby en god og velbesøgt handelsby, hvor bønder og fiskere drog til for at sælge og købe. Der var siden 1830

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950

Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950 www.koldingstadsarkiv.dk KOLDINGBOGEN ÅRSTAL: 2007 FORFATTER: TITEL: KORT RESUME: Mette Stubbe Brødsgaard Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

Viggo Hovgaard. Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere.

Viggo Hovgaard. Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere. Viggo Hovgaard Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere. Denne artikel bygger på to artikler skrevet af Poul Christensen og er tidligere bragt i Hanen, Støvring kommunes

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE-10. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND ISBN 87-87042-02-9 ISSN 0084-7976 Udgivel af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 1996 Redaktion: Ann Vibeke

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Elforsyningen i Næstved 1909-2009

Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2009 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv og forfatterne Redaktion: Bente Rytter Peter Mouritsen

Læs mere

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Minder fra barndommen i en husmandsfamilie i 1920ernes og 30ernes Vendsyssel. Brødrene Poul Karlsen, Østervrå, og Egon Karlsen,

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Vollerup-Ulkebøl Vandværk Jubilæumsskrift for Vollerup-Ulkebøl Vandværk Andelsselskab 1938-2013 Andelsselskabet er stiftet den 11. februar 1938 på Spang Kro som Spang og Ulkebøl Vandværk. Protokollens 1.og 2. side fra 1938. Den

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

VEJBY-TIBIRKE ÅRBOG 1995

VEJBY-TIBIRKE ÅRBOG 1995 Sagn fra Vejby Sogn 1 Sagn fra Vejby Sogn 2 Sagn fra Vejby Sogn 3 Sagn fra Vejby Sogn 4 Sagn fra Vejby Sogn 5 Erindringer fra Vejby Smedie 1952-87 Af Svend Jensen Vi købte Vejby smedie i december 1952

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

Åbn døren til den elektriske verden. - beregnet for folkeskolens 6. - 7. klassetrin

Åbn døren til den elektriske verden. - beregnet for folkeskolens 6. - 7. klassetrin Åbn døren til den elektriske verden - beregnet for folkeskolens 6. - 7. klassetrin Indhold / Side Forord Elektricitet over alt - synligt og usynligt En vintermorgen i år 1900/2000 Da oldemor fik elektricitet

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Startet i efteråret 1993.

Startet i efteråret 1993. 1 Startet i efteråret 1993. Min skrivelyst har altid været stor, og i nutidens "Computertider" hvor det er blevet nemt at skrive, tilføje og redigere, har jeg fået lyst til at skrive lidt om min barndom,

Læs mere

Valborg Christiansen fortæller (Samtale med Valborg Christiansen foråret 2012)

Valborg Christiansen fortæller (Samtale med Valborg Christiansen foråret 2012) Valborg Christiansen fortæller (Samtale med Valborg Christiansen foråret 2012) Valle 2015 Navnet Valborg Christiansen er der måske ikke så mange der kender, men straks, man siger Valle er de fleste mygdalfolk

Læs mere

Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion

Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion Vandkraftværk Gudenaacentralens historie og funktion ELMUSEET 1998 Indholdsfortegnelse: Side 1: Gudenaacentralen i dag... 1 2: Ideen til værket opstår... 9 3: Byggeriet går igang... 14 4: Værket står færdig...

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 43 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010.

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. I juni 2010 udførte klub Diget, i samarbejde med udefrakommende konsulent 10 børneinterview. Børnebrugerundersøgelsen er en del af et 3 årigt udviklingsprojekt,

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KRIJT udkommer med 4 numre om året, og sidste nummer udkommer maj 2OO6. Omfang 32 sider. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition:

Læs mere

Gamle profiler i Holme

Gamle profiler i Holme Gamle profiler i Holme Else Andersen, om sine erindringer, i foredrag på Sognegården den 24.2.1994. Originaler i ordets bedste betydning og det er jo slet ikke et dårligt ord, og der var rigtig mange i

Læs mere