Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion"

Transkript

1 Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1 2 Årsag til trækket i kablerne 2 21 De berørte kabler 2 3 Muligheder for afhjælpning 3 31 Frigøre eksisterende kabler 4 32 Etablering af nye kabler 4 33 Forlængelse af de eksisterende kabler 4 34 Erstatning af eksisterende kabler med trådløs kommunikation 5 4 Beredskab i tilfælde af svigt af kabel 6 5 Anbefaling 6 6 Principskitse over kabler 7 1 Introduktion Mellem de to klappiller er der placeret en række kabler (styrekabler, kraftkabler og kabler til hydraulikstation), der alle er spulet ned i havbunden For et par år siden blev det bemærket, at der var opstået et træk i styrekablerne og kraftkablerne, hvilket giver anledning til bevægelser af kablerne Kablernes bevægelser er herefter blevet fulgt (målt) cirka hvert halve år Inden for det sidste ½-1 år er styre- og kraftkablernes bevægelser taget til i hastighed Endvidere kan der nu også konstateres bevægelser af kablerne til hydraulikstationen Styreboksen er i sommer blevet ommonteret på glideskinner, hvilket har aflastet styrekablerne ved deres indgang til styreboksen, men kablerne belastes tydeligvis også ved deres indføring gennem betongulvet - og muligvis også andre steder i klappillen Der er derfor frygt for, at kablerne beskadiges Broens elektriker Ole Olsen oplyser, at det ved målinger er konstateret, at kablerne endnu ikke er beskadiget Det bemærkes, at der kun er observeret træk i kablerne ved den vestlige klap- Dokument nr Revision nr 1 Udgivelsesdato 07 januar 2008 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CHTR/MZ ORH MZ

2 2 / 7 pille (mod Lolland) I år 2004 blev der etableret stensikring omkring begge klappiller Kablerne blev ved den lejlighed beskyttet ved placering af sandsække over og under kablerne Dette notat beskriver kort mulige årsager til bevægelserne i kablerne, samt forslag til afhjælpning af problemet 2 Årsag til trækket i kablerne Det vurderes, at trækket i kablerne skyldes sætninger af havbunden, der er opstået som følge af den udlagte stensikring omkring klappillerne Da stensikringen er placeret oven på kablerne trækkes disse med ned Årsagen til at trækket i kablerne optræder med nogen forsinkelse i forhold til udlægningen af stensikring skyldes, at der har været et vist slæk i kablerne Da der ikke foreligger geotekniske parametre, er det ikke muligt at vurdere hverken tidsforløbet eller størrelsen af de totale forventede sætninger Situationen vurderes at kunne blive kritisk for broens drift Trækket i kablerne ved indfæstningerne vil kunne øges og kablerne vurderes at kunne svigte på et vilkårligt tidspunkt 21 De berørte kabler Til brug for broens drift er der placeret 3 styringskabler og et strømforsyningskabel mellem klappillerne: Styrekabel til styring af broens åbne-/lukkefunktion Blev etableret da broen blev bygget Er ført ned gennem klappillen og - formentlig - ud ved havbunden ved pillens østside Styre- og strømkabler til hydraulikstation Blev etableret i 2004 Er ført ned på ydersiden (østsiden) af klappillen Styrekabler til bomme, blinklys mv Blev etableret i 1990'erne Er ført skråt ud gennem klappillen og ned på ydersiden Kabel for strømforsyning til motorer mv Blev etableret da broen blev bygget Er ført ned gennem klappillen og - formentlig - ud ved havbunden ved pillens østside

3 3 / 7 Øverst til venstre: Styre- og strømkabler til hydraulik Øverst til højre: Styrekabel til styring af broens åbne-/lukkefunktion (i boks) samt strømforsyningskabel Nederst: Styrekabler til bomme, blinklys mv Der er konstateret træk i alle kabler Trækket i strømforsyningskablet forekommer pt ikke så stort Se også vedlagte skitse over kablerne mellem de to klappiller 3 Muligheder for afhjælpning Efter aftale undersøges følgende to muligheder: 1) At frigøre de eksisterende kabler fra den overliggende belastning 2) At etablere nye kabler Derudover er følgende to muligheder vurderet: 3) Forlængelse - ved splejsning - af de eksisterende kabler 4) Erstatning af de eksisterende kabler med ny trådløs kommunikation

4 4 / 7 31 Frigøre eksisterende kabler Omkostningerne forbundet med frigøring af eksisterende kabler vil sandsynligvis være uforholdsmæssigt store i forhold til at omkostningerne ved at etablere nye kabler mellem de to klappiller Dette skyldes følgende forhold: Dykkerfirmaet Abkjær Båd- og Dykkerservice, der deltog i udlægningen af kabler i 2004, oplyser, at de ikke foretog dykkerinspektioner af eksisterende kabler (eller stensikring) efter at stensikringen blev udlagt Dykkerne kan således næppe påvise, hvor de eksisterende kabler er placeret Der er som udgangspunkt stort besvær forbundet med at grave sten væk og senere udføre manuelt arbejde under vand, idet skråningshældningen af stenene skal være ganske lav for at undgå nedstyrtning af stenene Kablerne er ikke placeret samme sted Der vil således også være stor usikkerhed forbundet med arbejdet, herunder vurdering af arbejdets omfang Denne løsning frarådes derfor 32 Etablering af nye kabler På baggrund af ovenstående er den anbefalede løsning til afhjælpning af problemet at udskifte de 4 berørte kabler med 4 nye Kablerne foreslås etableret med udgang/indgang på den side af klappillerne, der vender mod det faste fag Herved kan det accepteres, at kablerne placeres umiddelbart ovenpå stensikringen (beskyttet af sandsække eller lignende), da der ikke forventes ankre eller lignende under de faste fag Kablerne udlægges med slæk Fra stensikringens afslutning etableres kablerne mellem de to klappiller ved nedspuling i havbunden og beskyttelse med 50 cm sand En overslagspris på udlægning af nye kabler er: 1 Nye kabler inklusiv installationsarbejder i klappillerne Estimeret pris baseret på drøftelser med broens elektriker: kr (med forbehold for kabelpriser) 2 Udlægning af kabler inklusiv dykkerarbejde Estimeret pris baseret på drøftelser med entreprenør: kr Den totale estimerede pris er: kr Forlængelse af de eksisterende kabler Det er muligt at forlænge de eksisterende kabler ved at indsætte nye stykker, der splejses med de eksisterende Pt vil dette være relevant for kablerne i den vestlige klappille

5 5 / 7 Styre- og strømkabler til hydraulikstation og styrekabler til bomme, blinklys mv er forholdsvis nye kabler og er ukomplicerede at forlænge Kablerne bør forlænges på ydersiden af klappillen for derved at undgå trækpåvirkningen, hvor kablerne går gennem væggen Der findes allerede en flåde, der er egnet til formålet De to styrekabler til styring af broens åbne-/lukkefunktion består af i alt 49 ledninger i forskellige størrelser, der er omviklet med papir og er isoleret af olie inde i kablerne Splejsning af disse vurderes at kræve cirka 1½ m kabellængde til rådighed, da det er vanskeligt at splejse alle ledninger i samme snit Da kablerne endvidere er støbt gennem betongulvet, er det nødvendigt at udføre splejsningen under betongulvet Det vurderes nødvendigt (midlertidigt) at fjerne den underliggende septiktank for at udføre arbejdet, da den forhindrer adgang til kablerne Splejsning af strømkablerne, der også er støbt gennem betongulvet kan udføres samme sted Den store ulempe ved denne løsning er, at den ikke giver sikkerhed mod eventuelle skader på kablerne ved havbunden Dette vurderes at være specielt kritisk for de to styre- og strømkabler til broens åbne-/lukkefunktion, der formodes at gå ud fra klappillen nær havbunden Såfremt der kommer brud på et af disse kabler og der derved kommer vand ind til olien, vil kablet kortslutte Prisen for dette arbejde er ikke undersøgt nærmere men skønnes - baseret på drøftelser med broens elektriker - at være i størrelsesordenen kr 34 Erstatning af eksisterende kabler med trådløs kommunikation Det er muligt at erstatte de eksisterende styrekabler mellem klappillerne med et trådløst kommunikationssystem Det vurderes dog at kræve et omfangsrigt elarbejde med at sikre konvertering af signaler mellem broens nuværende styresystem og det trådløse system Der skal endvidere sættes antenner op på begge klappiller Der skal samtidig etableres en ny strømforsyning til klappillen på Lollandssiden, da denne pt forsynes fra klappillen på Falster-siden Arbejdet omfatter bla nyt forsyningskabel med måler og hovedtavler Prisen for dette arbejde er ikke undersøgt nærmere men skønnes - baseret på drøftelser med broens elektriker - at være i størrelsesordenen kr De relativt lave omkostninger til indkøb af selve det trådløse system vurderes at blive udlignet af store arbejdsomkostninger til etablering og indkøring af systemet Endvidere er skønnet en anlægspris på kr på etablering af ny strømforsyning Et trådløst styresystem vurderes umiddelbart at have mindre driftssikkerhed en et system baseret på styring med kabler

6 6 / 7 4 Beredskab i tilfælde af svigt af kabel I perioden indtil de nye kabler er etableret - eller en anden løsning er fundet - er der risiko for, at et eller flere af de eksisterende kabler svigter Efter drøftelser med broens elektriker kan følgende forholdsregler foreløbigt skitseres: Ved svigt af styrekabel til styring af broens åbne-/lukkefunktion: Broen forventes at kunne åbnes/lukkes ved at 2-3 elektrikere på stedet styrer broen "manuelt" Ved svigt af styrekabler til hydraulikstation: Broen forventes at kunne opereres manuelt ved anvendelse af nødpumpe Ved svigt af styrekabler til bomme, blinklys mv: Dette kan imødegås ved at styre trafikken manuelt - midlertidig skiltning mv Ved svigt af strømforsyningskabel: Dette er der ikke fundet en løsning på Det anbefales at lade broens elektriker gennemgå broen sammen med broens personale med henblik på at bekræfte, at de ovenfor nævnte tiltag reelt kan anvendes Endvidere bør elektrikeren overveje, hvilke muligheder der vil være for etablering af nødstrøm 5 Anbefaling Det anbefales snarest muligt at iværksætte etableringen af de nye kabler Endvidere anbefales det, at broens elektriker og personale forbereder tiltag til afhjælpning af de driftsmæssige problemer, der vil opstå i forbindelse med et muligt svigt af et eller flere kabler Endvidere anbefales, at kommunen på basis af ovennævnte undersøgelser af "nøddrift" udarbejder en aktionsplan i tilfælde af, at driftssvigtet sker ved lukket bro (problemer for skibsfarten) eller ved åben bro (problemer for vejtrafikken)

7 7 / 7 6 Principskitse over kabler

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Titel: Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Specialisering: 9. semester Projektpraktik Tema: Faglig og professionel udvikling Projektgruppe: L9LM-08 Deltager: Lars Peter Larsen Vejleder: Bent

Læs mere

Skadesvurdering af vejbelægninger. vedligeholdelsesstrategi. Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle

Skadesvurdering af vejbelægninger. vedligeholdelsesstrategi. Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Endelig rapport med data fra målinger på vejene Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Skadesvurdering af vejbelægninger og vedligeholdelsesstrategi - Endelig rapport, juni 2015 RAPPORT NR.: 1504-002

Læs mere

Forsyningssikkerhed i lokale net

Forsyningssikkerhed i lokale net Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Forsyningssikkerhed i lokale net Januar 2007 Indhold Resumé 1 1. Baggrund 3 2. Status

Læs mere

LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister

LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister Marts 2003 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 SAMFUNDSMÆSSIG NYTTE VED AT ETABLERE ET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. IT-anvendelse

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. IT-anvendelse Bilag 11 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. IT-anvendelse Karies klinik Orto klinik Karies klinik Egne borgere Arbejder med tildelte patienter Karies klinik Egne borgere Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 344 Offentligt N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.08 Risikovurdering G LOSTRUP H OSPITAL RISIKOVURDERING FOR OVERSVØMMELSE VED KRAFTIGE REGNSKYL Rapport,

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER INDHOLD. 1 Introduktion 2

LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER INDHOLD. 1 Introduktion 2 ENERGINET.DK LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AKTIVITET 2 DIMENSIONERING

Læs mere

Eget fibernetværk til TV, radio og internet

Eget fibernetværk til TV, radio og internet Strandvejskvarteret Bestyrelsen Eget fibernetværk til TV, radio og internet Notat vedrørende mulig opbygning af eget fibernetværk til afløsning af YouSee s eksisterende antennenetværk 4646not001, Rev.

Læs mere

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE Til Havvind Århus Bugt (HÅB) Dokumenttype VVM-redegørelse Dato Juli 2012 MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE Revision 05 Dato 2012-07-30 Udarbejdet af JCXS, MBK,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET Tilstandsvurdering af fjernvarmenet samt opstilling af renoveringsforslag Februar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Eksisterende ledningsnet 3.1

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2

Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2 Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2 Rapport nr. : D2 1 Udarbejdet af : Erik Stoltzner (Vejdirektoratet), Peter H. Møller (Rambøll), Jesper stærke Clausen (Rambøll), Asger Knudsen (Rambøll)

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere