Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave"

Transkript

1 Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser 1.0 Generelle oplysninger Byggeriets parter Byggesagen Entrepriseform Aflevering af tilbud Udbudsdokumenter Spørgsmål og besigtigelse Byggepladsdrift Byggepladsen Arbejdsredskaber Måltagning Sikkerhedsforanstaltninger Tidsfrister Udførelsestidspunkt og tidsplan Igangsætningsfrist Færdiggørelsesfrist Kvalitetssikring Generelt Bygherrens tilsyn Betaling Betaling for udført arbejde Prisregulering Om-/ og tilbygning mm GENERELT Arbejdets omfang Normer og forskrifter MATERIALER Generelt Gulvbelægning Gipsvæg og BD 30 dør Reoler, skabe, inventar i køkken og personaleskabe Spanske vægge i puslerum Vaskerende Håndvaskearmaturer Puslebord Børnetoiletter Loftarmaturer Rytterlys og ovenlys Nye vinduer og døre Platforme og ramper Materialer vedr. krybberum Maling Redegynge, solsejl og vippedyr (bygherreleverance) Hegn UDFØRELSE Generelt

3 6.3.2 Ny garderobe i rum 1 (position 1) Nyt grupperum i rum 2 (position 2) Nyt grupperum i rum 3 (position 3) Ny væg og dør i rum 5 (position 4) Hævning af opvaskemaskine i rum 6 (position 5) Nyt puslerum i rum 8 (position 6) Ny personalegarderobe i rum 10 (position 7) Nye rytterlys og nye veluxvinduer (position 8) Ny dør i ydervæg og rampe (position 9) Nyt varslingsanlæg Nyt krybberum incl. Belægning (position 10) Bundopbygning for ny redegynge (position 11) Ny containerplads og ny belægning (position 12) Nyt hegn med låger (position 13) Efterreparationer Slutrengøring

4 1.0 Generelle oplysninger 1.1 Byggeriets parter Bygherre: Byggeplads: Projekt og tilsyn: Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Børneborgens Børnehave Byagervej 3C, 6650 Brørup Bygningsservice v/ Curt Lynge 1.2 Byggesagen Arbejdet omfatter om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave i h. t. arbejdsbeskrivelsens omfang. 1.3 Entrepriseform Arbejdet udbydes i underhåndsbud i h. t. lov om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren - Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Tildelingskriteriet vil være laveste bud. Bygherren forbeholder sig ret til at tage dele ud eller forkaste alle tilbud. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise hovedentreprisen, der skal indeholde alle ydelser til arbejdets færdiggørelse inkl. nødvendige efterreparationer. 1.4 Aflevering af tilbud Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste og vedlægges tro- og love erklæring. Tilbud der ikke er vedlagt udfyldt tro-/ og love erklæring vil ikke blive betragtet som konditionsmæssigt. Tilbud må ikke indeholde forbehold, der kan få indflydelse på prisen eller arbejdets gennemførelse efter tidsplanen. Tilbud afleveres eller fremsendes, så det er undertegnede i hænde senest: fredag den 13. marts 2015 kl på adressen: Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 1.sal 6600 Vejen att. Curt Lynge Tilbud og udfyldt tro-/ og love erklæring kan også sendes via mail til inden tidsfristens udløb. 4

5 1.5 Udbudsdokumenter Grundlaget for såvel tilbud som arbejdets udførelse vil være følgende dokumenter altid i seneste reviderede udgave. Nærværende udbuds- og omfangsbeskrivelse af 20. februar 2015 Vejen kommunes fællesbetingelser for arbejder i udbud (august 2013) Tilbudsliste af 20. februar 2015 Tro og love erklæring Følgende tegninger: Situationsplan nr. 100, dateret Stueplan nr. 200, dateret Stueplan, delplan 1, nr. 201, dateret Stueplan, delplan 2, nr. 202, dateret Facader og principsnit, nr. 300, dateret Plan og facader krybberum nr. 400, dateret Principsnit krybberum nr. 401, dateret Andre dokumenter: Gældende byggelove Bygningsreglement 2010 Evt. senere tilkomne tegninger og rettelsesblade til beskrivelsen Dansk Ingeniørforenings normer og vejledninger i det omfang de finder anvendelse på det pågældende arbejde. Statens byggeforskningsinstituts anvisninger og forskrifter i det omfang de finder anvendelse på det pågældende arbejde. Dansk Standard (DS) Erhvervs- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af om virksomhedens sikkerheds og sundhedsarbejde. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af om indretning af byggepladser og lignende arbejdspladser. Dokumenterne er ikke nævnt i den rækkefølge hvori de er retsligt gældende. 1.6 Spørgsmål og besigtigelse Tvivlsspørgsmål kan stilles til undertegnede på mail eller mobil Bygningen kan besigtiges onsdag den 25. februar 2015 kl

6 2.0 Byggepladsdrift 2.1 Byggepladsen Beliggenhed og adgangsforhold Byggepladsen er beliggende Byagervej 3C, 6650 Brørup Entreprenøren må i rette tid tage fornødne forholdsregler for at ingen eksisterende anlæg eller bygninger lider overlast. Adgangen til byggepladsen lukkes med byggepladshegn, når der ikke arbejdes på stedet. Afspærring Der foretages afspærring af byggepladsen med byggepladshegn. Entreprenøren skal sammen med personalet sørge for, at dørene mellem byggeplads og børnehaven forbliver låste i byggeperioden. Materialeoplæg og transport Placering af materialer på byggepladsen foretages i samråd med tilsynet. Det påhviler entreprenøren at fjerne alle kasserede materialer. Evt. containerleje og deponeringsafgift skal være indeholdt i tilbuddet. Byggepladsen skal holdes ryddet og i pæn stand i hele byggeperioden. Eventuel anvendelse af køreplader skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal efter arbejdets færdiggørelse retablere alle berørte arealer (fliser, græs, kantsten, bevoksning m.m.) til oprindelige forhold, hvis de lider skade. 2.2 Arbejdsredskaber Hvis entreprenøren ønsker at opstille faste arbejdsmaskiner, aftales placeringen af disse med tilsynet. 2.3 Måltagning Al nødvendig måltagning foretages af entreprenøren. De opgivne mængder i beskrivelsen er kun vejledende. 2.4 Sikkerhedsforanstaltninger Det påhviler entreprenøren at udføre sikkerhedsforanstaltninger i h.t. gældende love og forskrifter om arbejdsbeskyttelse. 3.0 Tidsfrister 3.1 Udførelsestidspunkt og tidsplan Arbejdet forventes at blive udført fra mandag den 23. marts 2015 til fredag den 12. juni Det påhviler entreprenøren at udarbejde detaljeret tidsplan, så færdiggørelsesfristen kan overholdes. 6

7 3.2 Igangsætningsfrist Under forhandlingerne forud for tilbuddets antagelse skal i samråd med bygherren fastlægges en påbegyndelsesdato for arbejdet, samt hvilke arbejder der på denne dato skal være iværksat, og med hvilken kapacitetsydelse disse arbejders fremdrift er etableret. 3.3 Færdiggørelsesfrist Entreprisen skal være fuldført klar til ibrugtagning mandag den 15. juni Kvalitetssikring 4.1 Generelt Entreprenøren er pligtig til inden for sin tilbudssum at gennemføre: Kvalitetssikring som forudsat i det statsstøttede byggeri. Dokumentere, at han har en organisation, der er i stand til at præstere denne kvalitetssikring. Forpligter sig til at medvirke ved 5-års eftersyn i samme omfang som ved statsstøttet byggeri. Entreprenøren gennemfører og dokumenterer en kvalitetssikring af sine ydelser i.h.t. Erhvervs- og boligstyrelsens BEK. nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning. Gennemførelse af en kvalitetssikring vil være en forudsætning for accept af den 5-års ansvarsperiode i standardforbeholdene. Lavestbydende fremsender derfor umiddelbart efter tilbuddet forslag til kvalitetssikring (KS-program) på baggrund af de i fagbeskrivelserne stillede krav til materialer og udførelsesmetoder, ligesom entreprenørens kvalitetsstyringshåndbog (KS-håndbog) fremsendes til byggeledelsen. Omfang af kvalitetssikring Produktion Kontrol Emne Metode Interval 1 Døre Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 2 Udv. beklædning Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 3 Inventar Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 4 VVS artikler Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol Udførelse Kontrol Emne Metode Interval 1 Døre Visuel kontrol Stikprøvevis 2 Udv. beklædning Visuel kontrol Stikprøvevis 3 Gulve Visuel kontrol Stikprøvevis 4 VVS, el Visuel kontrol Stikprøvevis 4.2 Bygherrens tilsyn Der afholdes ikke byggemøder, men bygherrens tilsyn kan tilkaldes til besigtigelse af bestemte nærmere angivne dele af arbejdet. 7

8 Entreprenøren skal tilkalde tilsynet senest dagen før, besigtigelsen skal finde sted. Bygherrens tilsyn overvåger - stikprøvevis - at kvalitetskontrollen udføres og dokumenteres som aftalt. 5.0 Betaling 5.1. Betaling for udført arbejde Udbetaling af kontraktsummen vil ske i h.t. AB 92, 22, stk. 4 efter godkendt aflevering af arbejdet. Fakturaer fremsendes til Vejen kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. Begæringen skal fremsendes elektronisk til EAN nr Der skal regnes med 30 kalenderdage fra modtagelsen af anmodningen til betaling sker. Afregning af mere- og mindreydelser kan kun ske på grundlag af en i forvejen udarbejdet aftaleseddel Prisregulering Arbejdet udbydes i.h.t. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 uden regulering af tilbudssummen. 8

9 6.0 Om-/ og tilbygning mm 6.1 GENERELT Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de arbejder og leverancer, som er nævnt i beskrivelsen, og som det fremgår af tegninger. Alt leveres og monteres klar til brug. Arbejdet omfatter bl.a. følgende: Indvendigt: Ny garderobe i rum 1 (position 1) Nyt grupperum i rum 2 (position 2) Nyt grupperum i rum 3 (position 3) Ny væg med dør i rum 5 (position 4) Hævning af opvaskemaskine i rum 06 (position 5) Nyt puslerum i rum 8 (position 6) Ny personalegarderobe i rum 10 (position 7) Nye rytterlys og nye veluxvinduer (position 8) Ny yderdør og rampe (position 9) Udvendigt: Nyt krybberum (position 10) Bundopbygning til ny redegynge (position 11) Ny containerplads (position 12) Nyt hegn med låger (position 13) Normer og forskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedr. transport, lagring på byggepladsen, forarbejdning og montering skal følges. 6.2 MATERIALER Generelt I det følgende er angivet de materialer som skal anvendes til arbejdet. Udover de angivne materialer skal leveres de hjælpematerialer der er nødvendige for en god håndværksmæssig udførelse Gulvbelægning Ny gulvbelægning i grupperum og personalegarderobe er som linoleum Forbo Marmoleum, eller dermed ligestillet produkt. Farve efter aftale. Ny gulvbelægning i garderobe og puslerum er som Altro Classic 25, farve Pewter Grey X2539, LRV 26 eller dermed ligestillet produkt Gipsvæg og BD 30 dør Ny gipsvæg mellem rum 5 og rum 12 er som Gyproc XR 95/95 (450) 2-2 M45, 145 mm bred eller dermed ligestillet produkt. 9

10 Ny dør mellem rum 5 og rum 12 er som BD-30 dør uden dørpumpe og med beklædning i hvid laminat, fabrikat efter eget valg og uden bundstykke. Døren monteres med 2 sæt dørgreb (1 normalt og 1 højtsiddende) Reoler, skabe, inventar i køkken og personaleskabe Inventar i puslerum i rum 8, opbevaringskabe i rum 1 og nyt inventar i køkken i rum 6 er som HTH, Glat hvid (Korpus LA) eller dermed ligestillet produkt. Reoler over 2 pusleborde i rum 8 er 4 stk. D Reoler i hjørner er 2 stk. J Opbevaringsskabe i rum 1 er 3 stk. H , sokkel er 16,6 cm hvid Opbevaringsskab i rum 2 er 1 stk. H , sokkel er 16,6 cm hvid Greb til opbevaringskabe er stål 12,8 cm, W Bordplade i køkken er som eksisterende. Underskab til ny opvaskemaskine er i specialmål, så skabet passer til maskinen. Mål for opvaskemaskinen er HxBxD: x596x560 mm Underskabet skal være med glatte hvide sider udvendigt, da siderne bliver synlige. Opvaskemaskine er som EC Trident QD 17 fra Nortec Systems eller dermed ligestillet produkt. Personaleskabe er som Nordix Personaleskabe, varenummer med 12 rum og cylinderlåse eller dermed ligestillet produkt, farve efter aftale Spanske vægge i puslerum Spanske vægge i puslerum er som Sanikab BH fra Bjarne Krag Aps, eller dermed ligestillet produkt, farve efter aftale Vaskerende Vaskerende er som Intra P 12 eller dermed ligestillet produkt. Vask er med indbyggede vægkonsoller, afløb i midten og hjørnebeskyttere (bumpers) Vasken leveres med 2 hanehuller Håndvaskearmaturer Berøringsfrie håndvaskearmaturer er som Oras Electra (6150F) eller dermed ligestillet produkt Puslebord Puslebord er som Pressalit Care Type R lavtgående puslebord med sanitet, 800x1400 mm eller dermed ligestillet produkt. Puslebord er med puslemadras type RB1902, farve blå Børnetoiletter Nye børnetoiletter er som Ifö børnetoilet 6820 Hvid incl. Sæde eller dermed ligestillet produkt. 10

11 Loftarmaturer Nye loftarmaturer er type og størrelse som eksisterende Rytterlys og ovenlys Nyt rytterlys er som Unilite Ovenlyspaneler, rytterformet, 7 lags 20 mm opal. Rytterlys er med oplukkesystem til både komfort og brandventilation. Nye ovenlys er som Velux type Integra, GGU , 66x118 cm Nye vinduer og døre Ny vinduer og døre er som fabrikat Rationel Aldus, hvide eller dermed ligestillet produkt. Topstyrede vinduer er som type B2100, fast karm er som type B1100, Facadedør med sideparti er som type B52 med pladefyldning nederst. Bundstykke er i aluminium, standard 25 mm høj. Glas i facadedør, sideparti og i faste karme skal være hærdet glas. Dørhåndtag er som skolegrebet fra Carl F, varenummer eller dermed ligestillet produkt. Låse er Ruko i system eller dermed ligestillet produkt Platforme og ramper Platforme og ramper ved 3 nye døre er som galvaniserede elefantriste med maskestørrelse 30x30 mm samt galvaniseret højdestilbart system på fødder. Bemærk, at platforme skal udformes, så de kan monteres uden sprække mellem platform og bundstykke i yderdør udvendigt Materialer vedr. krybberum Udvendig beklædning på krybberum er som Hardieplank facadebeklædning, Brædder, farve koksgrå eller dermed ligestillet produkt. Som afslutning ved døre anvendes lysningsprofiler i farve RAL Udvendige hjørner afsluttes med Metal Trim i farve Yderdøre er som fabrikat Rationel Aldus, type B52 med pladefyldning nederst, eller dermed ligestillet produkt. Bundstykke er i aluminium, standard 25 mm høj. Glas i døre skal være hærdet glas. Dørhåndtag er som skolegrebet fra Carl F, varenummer eller dermed ligestillet produkt. Låse er Ruko i system eller dermed ligestillet produkt. Vægventiler er som DUKA teleskobventil type 400, farve hvid eller dermed ligestillet produkt. Loftlamper er som Solar Light, Awayserien, Discos type 2x18W TC-D/EL eller dermed ligestillet produkt Maling Maling er som Flügger eller dermed ligestillet produkt. 11

12 Redegynge, solsejl og vippedyr (bygherreleverance) Levering og montering af redegynge med gummifliser, stolper og solsejl samt 2 vippedyr er bygherreleverance Hegn Hegn er som eksisterende hegn fra Gunnebo eller dermed ligestillet produkt. 6.3 UDFØRELSE Generelt Arbejdet skal indeholde alle ydelser til arbejdets håndværksmæssige færdiggørelse. Alle arbejder udføres i 1. klasses håndværksmæssig kvalitet og i øvrigt i henhold til fabrikanternes anvisninger Ny garderobe i rum 1 (position 1) Tømrer Gulv: Eksisterende gulvbelægning fjernes og eksisterende gulvplade fjernes delvist som rille ved 2 nye yderdøre i samarbejde med VVS Eksisterende fodlister demonteres og monteres igen i forbindelse med ny gulvbelægning. Der leveres og monteres delvis ny gulvplade ved de 2 nye yderdøre og ny gulvbelægning i vinyl i hele rum 1. Ydervæg og døre: Ydervæg og brystning ved vindue nedbrydes delvist til 2 nye yderdøre. Dørhul mod facade forhøjes mest muligt, så den nye dør mod legepladsen kan blive så høj som muligt. Der leveres og monteres 2 nye yderdøre, hvoraf den ene mod gavlen er med 2 sæt dørgreb (1 normalt og 1 højtsiddende). Alle yderdøre er med niveaufri adgang, der betyder, at højden af bundstykket i dørene ikke må være mere end 25 mm over gulvhøjden. Alle hulmål kontrolleres inden bestilling af elementer. Den udvendige træbeklædning afsluttes mod 2 nye døre med trælister, som eksisterende, og sålbænke udføres i bukket zinkplade som eksisterende. Indvendigt leveres og monteres lysninger og lister i træ, som eksisterende. Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Huller i vægge efter demonterede elinstallationer udbedres. Inventar: Eksisterende løst inventar fjernes af bygherre. Der leveres og monteres 3 nye højskabe, se tegning nr. 201 Garderobeinventar er bygherreleverance. 12

13 Ramper: Der leveres og monteres 2 nye platforme og 2 nye ramper i galvaniserede gitterriste, se tegning nr Platformene skal monteres i samme højde som gulvhøjden indvendigt for at opnå niveaufri adgang. Bemærk, at platforme skal udformes, så de kan monteres uden sprække mellem platform og bundstykke yderdør udvendigt. Ramperne kan opdeles i længder efter eget ønske. VVS Eksisterende kanalinstallation ved 2 nye yderdøre nedbrydes delvist. Ved begge yderdøre flyttes vvs installationer ned i terrændæk og de 4 åbne ender i den eksisterende kanal lukkes. Eksisterende radiator ved ny yderdør flyttes over på gavlvæggen, se tegning nr Elektriker Eksisterende loftarmaturer bibeholdes og der leveres og monteres nyt gitter i det ene armatur som eksisterende. Der leveres og monteres nye lysstofrør i eksisterende armaturer. Der leveres og monteres ny lyskontakt ved ny yderdør mod gavl i korrespondance med eksisterende lyskontakt mod rum 2, se tegning nr Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Udvendig eksisterende lampe ved eksisterende yderdør flyttes til ny yderdør i gavl og med ny lyskontakt indvendigt. Eksisterende tastatur for alarm i eksisterende vindfang i rum 10 flyttes til ny dør i gavl i rum 1, indvendigt, se tegning nr Maler Eksisterende huller og revner i vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk indvendigt ved nye døre malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk udvendigt ved nye døre malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Eksisterende loftplader, der demonteres og monteres igen malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Nyt grupperum i rum 2 (position 2) Tømrer Eksisterede knagerækker nedtages og lægges i depot. Eksisterende gulvbelægning fjernes. Eksisterende fodlister demonteres og monteres igen i forbindelse med ny gulvbelægning. Der leveres og monteres ny gulvbelægning i linoleum i rum 2. 13

14 Der leveres og monteres nyt skab i niche og der leveres og monteres inddækning i hvid laminatplade i hullet over skabet. Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Huller i vægge efter demonterede elinstallationer udbedres. Inventar: Eksisterende løst inventar fjernes af bygherre. Ny BD-30 dør til teknikrum: Der leveres og monteres ny BD-30 dør med dørpumpe mellem rum 2 og teknikrum. Dør er med låsekasse. Der leveres og monteres gerigter på begge sider af døren. Ventilation Eksisterende aftræk til tørreskab afblændes eller demonteres. Elektriker Eksisterende tørreskab og elinstallation til tørreskabet fjernes. Eksisterende loftarmaturer bibeholdes. Der leveres og monteres nye lysstofrør i eksisterende armaturer. Eksisterende lyskontakt ved dør mod eksisterende vindfang fjernes, og der leveres og monteres ny lyskontakt ved dør mod rum 1. Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Maler Eksisterende huller og revner i vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk indvendigt ved nye døre malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende loftplader, der demonteres og monteres igen malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Nyt grupperum i rum 3 (position 3) Tømrer Ydervæg: Eksisterende brystning ved 2 vinduer nedbrydes delvist og installationskanal langs gulv bibeholdes. Der leveres og monteres 2 nye vinduer med opluk, tophængte og med fast parti forneden. Alle hulmål kontrolleres inden bestilling af elementer. 14

15 Den udvendige træbeklædning afsluttes mod 2 nye vinduer med trælister, som eksisterende, og sålbænke udføres i bukket zinkplade som eksisterende. Indvendigt leveres og monteres nye lysninger og lister i træ som eksisterende. Nedbrydning væg: Eksisterende væg og dør mellem rum 2 og 3 nedbrydes delvist til overkant dør. Der leveres og monteres høvlede reglar i samme bredde som væggen langs de 3 sider af det nye hul, se tegning nr Inventar: Eksisterende løst inventar fjernes af bygherre. Gulv: Eksisterende gulvbelægning fjernes. Eksisterende fodlister demonteres og monteres igen i forbindelse med ny gulvbelægning. Der leveres og monteres ny gulvbelægning i linoleum i rum 3 i sammenhæng med rum 2, se tegning nr VVS Eksisterende radiator ved nyt vindue flyttes over på væggen mellem de 2 nye vinduer. Eksisterende huller i installationskanalen lukkes. Eksisterende radiator fra rum 2 flyttes over på væggen i rum 3, se tegning 201 Elektriker Eksisterende loftarmaturer bibeholdes og der leveres og monteres nye gitre i begge armaturer som eksisterende. Der leveres og monteres nye lysstofrør i eksisterende armaturer. Maler Eksisterende huller og revner i vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk rundt om nyt hul i væg malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Ny væg og dør i rum 5 (position 4) Tømrer Beklædning eksist. vægge: Eksisterende fodliste i rum 11 mod rum 4 og 5 samt i rum 12 mod rum 6 demonteres. Der leveres og monteres ny Fermacell gipsplade med spartelkant på væg i rum 12 mod rum 6 og i rum 11 mod rum 4 og 5. Fermacell gipspladen skal føres op til underkant tagbeklædning, så loftplader og troldtektplader i rum 11 og 12 skal demonteres, tilskæres og monteres igen i fornødent omfang, se tegning nr Efter montering af gipsplader monteres de eksisterende fodlister og skyggelister igen. 15

16 Ny gipsvæg med dør: Der leveres og monteres ny gipsvæg og ny BD-30 dør mellem rum 5 og rum 12, og der leveres og monteres nye fodlister og skyggelister på begge sider, som eksisterende, se tegning nr Gipsvæggen skal føres op til underkant tagbeklædning, så troldtektplader i rum 5 og rum 12 skal demonteres, tilskæres og monteres igen i fornødent omfang, se tegning nr Døren leveres og monteres med 2 sæt dørgreb (1 normalt og 1 højtsiddende). Der leveres og monteres gerigter på begge sider af døren. Ventilation I forbindelse med opsætningen af den nye gipsvæg mellem rum 5 og rum 12 skal 2 af udblæsningsventilerne på 2 ventilationsrør flyttes. Elektriker Der leveres og monteres 2 stk. nye lysarmaturer som eksisterende i rum 2. Lysarmaturer tilsluttes eksisterende elinstallationer. Eksisterende fastnetstik til telefon på væg fjernes. Maler Ny gipsvæg og Fermacell gipsplader malerbehandles, Flûgger med filt som eksisterende. Nye fodlister og gerigter malerbehandles, Flügger , farve hvid. Huller og revner i eksisterende vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende loftplader, der demonteres og monteres igen malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Hævning af opvaskemaskine i rum 6 (position 5) Tømrer Eksisterende skuffeskab fjernes. Der skæres hul i eksisterende bordplade mellem de 2 vinduer, og der leveres og monteres et nyt hævet underskab. Underskabet placeres i højde efter aftale med personalet. Der leveres og monteres ny bordplade i laminat som eksisterende på det hævede underskab alternativt kan eksisterende afskårne bordplade monteres, hvor de afskårne ender forsynes med ny laminatkant som eksisterende. Der leveres og monteres skureliste i hvid plast mod væg på bordpladen. Eksisterende forkantlister på begge vinduer afkortes til overkant skureliste. På hver side af det nye underskab til opvaskemaskinen leveres og monteres tilsætninger i hvid laminatplade, se tegning nr Der leveres og monteres nyt mobilt skuffeskab på 4 låsbare hjul og monteret med ny bordplade som eksisterende. 3 eksisterende låger på eksisterende underskabe udskiftes med nye låger af tilsvarende overflade, mens greb genanvendes. Hængsler udskiftes i denne forbindelse i fornødent omfang. 16

17 VVS Der leveres og monteres vand- og afløbsinstallationer til ny opvaskemaskine. Elektriker Eksisterende opvaskemaskine fjernes. Der leveres og monteres ny opvaskemaskine. Ny opvaskemaskine kobles til eksisterende elinstallation. Eksisterende loftarmaturer bibeholdes Nyt puslerum i rum 8 (position 6) Tømrer Eksist. dør fjernes: Eksist. dør mellem rum 2 og rum 8 fjernes, mens gerigter lægges i depot. Der leveres og monteres ny gipsvæg i hullet bestående af stållægter, isolering og Fermacell gipsplader i samme bredde som eksisterende væg. De eksisterende gerigter monteres igen. Skillevægge og væg samt loft: Eksisterende skillevægge og døre mellem toiletter fjernes. Eksisterende væg mellem de 2 eksisterende toiletrum nedbrydes delvist. Der leveres og monteres høvlet reglar i samme bredde som væggen langs den ene af siderne af det nye hul ved radiator. Der leveres og monteres gipsloft som eksisterende, hvor væg er nedbrudt, se tegning nr Gulv: Eksisterende vinylbelægning fjernes. Eksisterende gulvplade, isolering og vindplade fjernes i nødvendigt omfang i samarbejde med VVS med det formål, at blotlægge eksisterende kloaksystem under gulvkonstruktionen. Efter ændring af kloaksystemet leveres og monteres ny gulvplade, isolering og vindplade i nødvendigt omfang. Der leveres og monteres ny vinylbelægning med hulkehl i rummet fulde udstrækning mod eksisterende vægge. Inventar og skillevægge: Der leveres og monteres 2 stk. høje reoler i hjørnerne og 2 stk. vægreoler over hvert puslebord. Der leveres og monteres 2 nye spanske vægge mellem toiletter i højde efter aftale, se tegning nr Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Huller i vægge efter demonterede elinstallationer udbedres. Sikring af væg bag pusleborde: 17

18 Til sikring af opsætning af pusleborde leveres og monteres kraftig plade i hvid laminat bag pusleborde, pladestørrelsen er ca. 65 cm i bredden og ca. 115 cm i højden. VVS Eksist. Spejle, sæbeautomater, papirautomater og affaldsstativer demonteres og lægges i depot. Eksist. 4 håndvaske inkl. armaturer og vandrør mm nedbrydes delvist. 3 store toiletter demonteres og fjernes, og 1 stort toilet bibeholdes. Eksisterende afløbssystem nedbrydes delvist i samarbejde med tømrer. Der leveres og monteres nyt afløbssystem til 2 nye pusleborde, ny vaskerende samt 2 nye gulvafløb. Der leveres og monteres 3 nye børnetoiletter, se tegning nr stk. eksisterende radiatorer bibeholdes. Vaskerende: Der leveres og monteres ny vaskerende (Intra P 12) incl. 2 armaturer samt tilslutning til vand og afløb. Ny vaskerende placeres i højde efter aftale. Afløb fra vaskerende tilsluttes kloak. Der leveres og monteres spejl i format ca. 100 cm bredde og 100 cm højde på væg bag vaskerende, placeres i højde efter aftale med personalet. Sæbeautomater, papirautomater og affaldsstativer mm monteres igen efter nærmere aftale med personalet. Puslebord: Der leveres og monteres 2 stk. nye pusleborde, se tegning nr Der etableres nye vandtilslutninger for koldt og varmt vand samt afløbsinstallationer til puslebordene. Vandinstallationerne udføres synlige som eksisterende installationer. Installationerne placeres iht. forskrifter fra leverandør af puslebordet. Elektriker Eksisterende lysarmaturer i begge toiletrum nedbrydes. Der leveres og monteres 4 stk. nye lysarmaturer som eksisterende i rum 2. Lysarmaturer tilsluttes eksisterende lyskontakt ved dør, der bevares. Eksisterende lyskontakt ved dør, der nedbrydes, fjernes, se tegning nr Der leveres og monteres 1 stk. stikkontakt til hvert af de 2 pusleborde. Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Installationerne placeres iht. forskrifter fra leverandør af puslebordet. Maler Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk ved hul i væg og eksisterende gerigter malerbehandles, Flügger Ny gipsvæg malerbehandles, Flûgger med filt. Nye loftplader malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Eksisterende gipsloft malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nye loftplader malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid. 18

19 Eksisterende huller og revner i laminatbeklædte vægge udfyldes og afdækkes, evt. med pålimede laminatstykker og skiver i samme farve Ny personalegarderobe i rum 10 (position 7) Tømrer Ydervæg: Eksisterende yderdør nedbrydes og fjernes. Der leveres og monteres 1 nye vindue med fast karm og hærdet glas. Den udvendige træbeklædning afsluttes mod nyt vindue med trælister, som eksisterende. Udvendig sålbænk udføres i zinkløskant, som eksisterende. Indvendigt leveres og monteres nye lysninger og lister i træ som eksisterende. Indvendige vægge: Eksisterende væg mellem det eksisterende vindfang og depot nedbrydes helt. Der leveres og monteres nyt gipsloft som eksisterende, hvor væg er nedbrudt. Eksisterende dør til depot nedbrydes og fjernes, mens eksisterende gerigter lægges i depot, se tegning nr Der leveres og monteres ny gipsvæg i hul mellem rum 2 og rum 10 bestående af stållægter, isolering og Fermacell gipsplader i samme bredde som eksisterende væg. De eksisterende gerigter monteres igen og manglende fodlister suppleres med nye fodlister som eksisterende. Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Huller i vægge efter demonterede elinstallationer udbedres. Inventar: Eksisterende løst inventar fjernes af bygherre. Eksisterende hylder nedbrydes og eksisterende gulvmåtte lægges i depot. Eksisterende knagerække fra rum 2 nedtages og genopsættes i rum 10 til personalet. Der leveres og monteres nyt personaleskab, se tegning nr. 201 VVS Eksisterende radiator i eksisterende vindfang flyttes over på væg. Elektriker Eksisterende loftarmatur i rum 10 bibeholdes Der leveres og monteres nye lysstofrør i eksisterende armatur. Der leveres og monteres 1 nyt loftarmatur som eksisterende, der tilsluttes eksisterende lysinstallation, se tegning nr Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Eksisterende EDB stik i væg mellem eksisterende vindfang og depot nedbrydes. 19

20 Eksisterende tastatur til alarm i eksisterende vindfang i rum 10 flyttes til ny dør i gavl i rum 1, indvendigt, se tegning nr Maler Eksisterende og nye fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Ny gipsvæg malerbehandles, Flûgger med filt. Eksisterende huller og revner i vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk udvendigt ved ny dør malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Nye loftplader malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Eksisterende loftplader, der demonteres og monteres igen malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Nye rytterlys og nye veluxvinduer (position 8) Tømrer Rytterlys: Eksisterende rytterlys nedbrydes og fjernes, mens eksisterende lysninger bibeholdes i fornødent omfang. Der leveres og monteres 3 nye rytterlys med 1 opluk til komfortventilation og brandtryk i rum 2, rum 5 og rum 12. Rytterlysene tilpasses de eksisterende åbninger i taget og monteres efter fabrikantens forskrifter, se tegning nr. 201 og 202. Over ny væg mellem rum 5 og 12 leveres og monteres ny tagkonstruktion til brandadskillelse og udføres som eksisterende tagkonstruktion og med ny lysning som eksisterende. Veluxvinduer: Der leveres og monteres nye veluxvinduer i rum 2 og rum 5 i henhold til fabrikantens forskrifter, se tegning nr. 201 og 202. Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Elektriker Installationer for rytterlys tilsluttes eksisterende elinstallationer og med komforttryk, der placeres efter aftale i rum 2, rum 5 og rum 12. Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Maler Nye og eksisterende lysninger malerbehandles, Flügger Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid. 20

21 Ny dør i ydervæg og rampe (position 9) Tømrer Ydervæg: Ydervæg og brystning ved vindue nedbrydes delvist til ny yderdør. Dørhul mod facade forhøjes mest muligt, så den nye dør mod legepladsen kan blive så høj som muligt. Der leveres og monteres nye yderdør, se tegning nr. 200 og 202. Ny yderdør er med niveaufri adgang, der betyder, at højden af bundstykket i døren ikke må være mere end 25 mm over gulvhøjden. Den udvendige træbeklædning afsluttes med trælister, som eksisterende. Indvendigt leveres og monteres lysninger og lister i træ, som eksisterende. Gulv: Eksisterende gulvbelægning fjernes og eksisterende gulvplade fjernes delvist som rille ved ny yderdøre i samarbejde med VVS Der leveres og monteres ny gulvplade i rille ved ny yderdør og ny gulvbelægning i linoleum som eksisterende. Rampe: Der leveres og monteres ny platform og ny rampe i galvaniserede gitterriste, se tegning nr. 200 og 202 Platform skal monteres i samme højde som gulvhøjden indvendigt for at opnå niveaufri adgang. Bemærk, at platforme skal udformes, så de kan monteres uden sprække mellem platform og bundstykke yderdør udvendigt. Ramperne kan opdeles i længder efter eget ønske. Eksisterende tagnedløb føres gennem ny rampe. VVS Eksisterende kanalinstallation ved ny yderdør nedbrydes delvist. Vvs installationer flyttes ned i terrændæk og de 2 åbne ender i den eksisterende kanal lukkes. Maler Nyt træværk indvendigt ved ny dør malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid. Nyt træværk udvendigt ved ny dør malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende Nyt varslingsanlæg Elektriker Der leveres og monteres nyt varslingsanlæg. Varslingsanlægget skal bestå af en central med indbygget nødstrømsforsyning og leveres og monteres med 2 stk. røgdetektorer i det nye krybberum, 1 røgdetektor i hvert rum 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 10, 1 udvendig sirene og 1 indvendig sirene, der tilkobles varslingsanlægget. Centralen skal være med afstillingstryk for deaktivering af alarmen samt driftslampe, der indikerer, at anlægget er i driftsklar stand. 21

22 Alle enheder skal både have strømforsyning og batteribackup samt trådløs forbindelse. Den indvendige sirene og selve centralen skal placeres i forbindelse med det eksisterende køkken i rum 6, mens den udvendige sirene placeres ved facade mod øst. Ved brand eller røgudvikling i krybberummet skal varslingen startes automatisk via røgdetektor, hvorved personalet advares, så de straks kan evakuere personer i krybberummet. Herefter skal personalet selv alarmere brandvæsnet ved at ringe 112. Varslingsanlæg og installationer skal udføres efter leverandørens anvisninger og skal kunne godkendes af brandmyndighederne. Type og fabrikat er som easi-fit fra Ei Professional eller dermed ligestillet produkt Nyt krybberum incl. Belægning (position 10) Jord-/ kloak-/ beton Der udføres randfundamenter afsluttet med lecablok, se tegning nr. 401 Der udføres ny regnvandsledning og ny tagbrønd med tilslutning til eksisterende regnvandssystem (gennem eksist. belægningssten), se tegning nr. 200 Eksisterende belægningssten udvides med nye belægningssten ved krybberum og i selve krybberummet, se tegning nr. 200 Nye belægningssten skal være i samme fabrikat som eksisterende. Eksisterende belægningssten formodes at være Butterfly belægningssten. Belægningssten opbygges med bærelag af komprimeret stabilgrus og sand iht. fabrikantens anvisninger. Bemærk, at gulvet i krybberummet og bundstykket i døren er placeret 2 cm højere end det omgivende terræn. Murer Der udføres sokkelpuds på begge sider af lecablok jævnfør tegning nr. 401 Tømrer Der leveres og monteres nyt krybberum jævnfør tegning nr. 200, 400 og 401 Der leveres og monteres 8 vægventiler, der tilpasses vægtykkelsen. VVS/ Blikkenslager Der leveres og monteres tagrende og tagnedløb i zink ved nyt krybberum jævnfør tegning nr. 200 Elektriker Der leveres og monteres 2 stk. lysarmaturer incl. 2 stk. lyskontakter, se tegning nr. 400 Eltilslutning sker via nedgravet jordkabel til elinstallationer i eksist. Bygning iht. nærmere aftale. Maler Tagspær og underside tagkrydsfiner malerbehandles indvendigt, Flügger , farve hvid. Bygherreleverance Levering og montering af brandslukker og skilt er bygherreleverance. 22

23 Bundopbygning for ny redegynge (position 11) Jord-/ kloak-/ beton Der udgraves hul på 850 x 350 cm, hvori der opbygges ca. 15 cm komprimeret stabilgrus afrettet med sand som underlag for gummifliser. Arbejdet afsluttes ca. 50 mm under eksist. terræn, hvorefter legepladsmontør monterer gummifliser og redegynge (under anden entreprise), se tegning nr. 100 og Ny containerplads og ny belægning (position 12) Jord-/ beton-/ belægning-/ gartner 3 eksisterende træer incl. rødder fjernes. Der leveres og monteres belægningssten som eksisterende med udstrækning som vist på tegning nr Eksisterende belægningssten formodes at være Butterfly belægningssten. Belægningssten monteres jævnfør fabrikantens anvisninger. Flere af de eksisterende belægningssten omlægges pga. forskydninger i højden, og i denne forbindelse fjernes flest mulige af de trærødder, der forårsager forskydningerne. Tømrer Der leveres og monteres ny afskærmning for containerplads. Afskærmning udføres af lærketræ med stolper, der nedgraves og udfyldning mellem stolper af lærketræsbrædder på klink, højde afskærmning er 140 cm Top af afskærmning afsluttes med lærketræsplanker i samme bredde som stolper, se tegning nr Maler Afskærmning containerplads malerbehandles indvendigt, Flügger , farve lysegrå som eksisterende bygning Nyt hegn med låger (position 13) Jord-/ beton-/ belægning Der leveres og monteres nyt trådhegn med stålstolper og låger i samme fabrikat og størrelse som eksist. Hegn mod syd, se udstrækning på tegning nr Ny dobbeltlåge mod sti skal være i samme udformning og bredde som eksisterende dobbeltlåge mod syd. Højde af hegn er ca. 160 cm og stolpeafstand ca. 300 cm. Trådhegn er med plastcoating som eksisterende hegn. Alle nye låger skal være med sikring, så børn ikke kan åbne lågen. 23

24 Efterreparationer Maler Der udføres nødvendige malerreparationer efter færdiggørelse af andre entreprenørers arbejde, herunder tømrer, vvs og elektriker Slutrengøring Efter malerarbejdets afslutning og arbejdets afslutning generelt, skal nærværende hovedentreprenør foretage en generel rengøring af lokalerne. Rengøringen foretages inden arbejdet afleveres og omfatter rengøring af lokalerne, herunder bl.a. fjernelse af afdækningspapir, pap, rengøring af gulve, skabe, bordplader, sanitet mm 24

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.2015 Skovhuse, Svendborg 4 boliger på 172 m 2 i 1 plan og skur/redskabsrum på 39 m 2. Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter BYGGEPROGRAM Tilbygning til Åparken Ældrecenter Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab, Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 03. august 2015 INDHOLD 1. Generel beskrivelse... 1 1.1 Tilbygning til Åparken

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje Dato: 25.01.2014 Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje (ekskl. 4 m 2 skur) Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg N Parklampe

Læs mere

SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 31-08-2011. ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e.

SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 31-08-2011. ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e. SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 24 22 26 20 28 30 18 16 14 12 10 8 13 6 4 15 17 19 21 11 9 7 31-08-2011 ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e. d

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

04. Tilbudsliste: 08.01.2012

04. Tilbudsliste: 08.01.2012 04. Tilbudsliste: 08.01.2012 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken 1. Murerentreprisen Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen Kommentar Bemærkninger/argumenter/noter BR01 Skillevæg til lille depot BR02 Vindue

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum MATERIALEBESKRIVELSE 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle

MATERIALEBESKRIVELSE. 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle MATERIALEBESKRIVELSE 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: KÆRGAARD - BALLEBYGADE 38 DATO: 25-05-2016 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning. Blok 4 Fase 4. Prøvetagning og Dialyse. Tilbudsliste entreprise 02. Tømrer. 0 2014.09.15 Betegnelse/Revisi on.

Kolding Sygehus, Udbygning. Blok 4 Fase 4. Prøvetagning og Dialyse. Tilbudsliste entreprise 02. Tømrer. 0 2014.09.15 Betegnelse/Revisi on. Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Tilbudsliste entreprise 02 Tømrer Udgave 0 2014.09.15 Betegnelse/Revisi on Dato Udført Tilbudsliste - Entreprise 02: Tømrer Dato: 15.09.2014

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Smedens Hestesko, Thorsø

Smedens Hestesko, Thorsø Dato: 25.01.2014 Smedens Hestesko, Thorsø 16 boliger på 90 m 2 samt 5 m 2 redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan BRUTTO AREAL

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 02:

RETTELSESBLAD NR. 02: Rettelsesblad nr. 02 af 30.10.2014 Side 1 af 11 RETTELSESBLAD NR. 02: GENERELT: ALLE: Præcisering: Til orientering fastholdes licitationsdato og tidspunktet d. 6 november kl. 10.00 i Terndrup Hallens Cafeteria.

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 27 Rumnr.: 0.01 Rumtype: Natur/teknik Note: Bemærkninger: Inventar Indv.

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.15 Lundeparken, Malling 17 boliger á type 108 med 21 m 2 redskabsskur/carport Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail:

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra HTH

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro 1: Materialebeskrivelse. Sokkel: Der støbes 90 cm under terræn. Der er medregnet sand under bygningen. Sokkel udføres i beton 20 MPa, armeret i top og bund.

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage.

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage. Tilbudslister: Team Ejendomme Direkte tlf.: 74 92 92 78 3187747474929260749292721300903 Mail: jf@toender.dk Sags id.: 82.00.00-G00-1-11 Dokument : 8. august 2011 Vedr. afgivelse af tilbud: Ved afgivelse

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden Dato: 25.01.2014 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 37 35 33 31 29 27 25 23 Type 110 21 19 Type 80 17 2

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Daginstitution i Tasiilaq Dato 14.02.2014

Daginstitution i Tasiilaq Dato 14.02.2014 Bygherre: Kommuneqarfik Sermerssoq T I L B U D S L I S T E N R 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold til de for entreen udarbejdede "Særlige

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 25.01.2014 Bytoften III Gjøl 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan 3 Facader 4 Materialebeskrivelse

Læs mere

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum 13.03.2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af ikke bærende vægge Nedtagning og bortkørsel af indv. døre Nedtagning og bortkørsel af nedhængte lofter Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken,

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND

LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND GENERELT Husene er på hver 163 m2 over to plan placeret på 702 m2 grund med tagterrasser på mellem 56 m2 og 60 m2 og terrasseareal mod Øresund på mellem 45 m2 og 57 m2. SOKKEL

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2. Augustenborggade 21 A, B og C

Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2. Augustenborggade 21 A, B og C Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2 Augustenborggade 21 A, B og C Program Gennemgang af udskiftning af Vandinstallationer i lejligheder og hovedføringsveje ved Steen Berthelsen Gennemgang

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 NILS ENGELUND OG ALLAN PEDERSEN ARKITEKTER MAA/PAR TVÆRGADE 5 TLF.: 86 54 20 66 ARK@ARKIPARTNERS.DK 8300

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Engholm Søpark Fink Byg Etape 3

Engholm Søpark Fink Byg Etape 3 Engholm Søpark Fink Byg Etape 3 Flotte nybyggede kædevillaer i Herning BILAG 3 Kontantpris kr. 1.925.000 midterbolig Kr. 1.995.000 - enderækkebolig 115 m 2 bolig + 24 m² carport og redskabsrum Opført af

Læs mere

A-(99)1.01 A-(99)1.01. Blok 2. Blok 1. Rudersdalsvej. Pavillion til genhusning. Signaturforklaring: Adgangs forhold til genhusningsby

A-(99)1.01 A-(99)1.01. Blok 2. Blok 1. Rudersdalsvej. Pavillion til genhusning. Signaturforklaring: Adgangs forhold til genhusningsby Øverødvej A-(99)1.01 6200 2 Blok 2 126 124 122 120 Signaturforklaring: Adgangs forhold til sby 6200 6200 6200 118 116 Blok 1 114 112 ev. 10200 10200 Sag: Lejerbo afd. 173-0 udersdalsvej Lunden afd. 173-0

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring MATERIALEBESKRIVELSE Illustrativt billede 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de

Læs mere

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Dato: 11.02.11 Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Bygherre: Koldkærferiecenter Sønderskovvej 49 9370 Hals Facader 2 Facader 3 Situationsplan 4 Areal oversigt Kolkær feriecenter Areal oversigt

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE STED: DATO: BOLIG: ERIKSBORG - PARKEN Alle priser er inkl. moms Sæt kryds Udgangs pris for det valgte hus, standard inkl. grund kr Tillægspris ved 140 m2 (uden ekstra værelse).

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere