Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave"

Transkript

1 Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser 1.0 Generelle oplysninger Byggeriets parter Byggesagen Entrepriseform Aflevering af tilbud Udbudsdokumenter Spørgsmål og besigtigelse Byggepladsdrift Byggepladsen Arbejdsredskaber Måltagning Sikkerhedsforanstaltninger Tidsfrister Udførelsestidspunkt og tidsplan Igangsætningsfrist Færdiggørelsesfrist Kvalitetssikring Generelt Bygherrens tilsyn Betaling Betaling for udført arbejde Prisregulering Om-/ og tilbygning mm GENERELT Arbejdets omfang Normer og forskrifter MATERIALER Generelt Gulvbelægning Gipsvæg og BD 30 dør Reoler, skabe, inventar i køkken og personaleskabe Spanske vægge i puslerum Vaskerende Håndvaskearmaturer Puslebord Børnetoiletter Loftarmaturer Rytterlys og ovenlys Nye vinduer og døre Platforme og ramper Materialer vedr. krybberum Maling Redegynge, solsejl og vippedyr (bygherreleverance) Hegn UDFØRELSE Generelt

3 6.3.2 Ny garderobe i rum 1 (position 1) Nyt grupperum i rum 2 (position 2) Nyt grupperum i rum 3 (position 3) Ny væg og dør i rum 5 (position 4) Hævning af opvaskemaskine i rum 6 (position 5) Nyt puslerum i rum 8 (position 6) Ny personalegarderobe i rum 10 (position 7) Nye rytterlys og nye veluxvinduer (position 8) Ny dør i ydervæg og rampe (position 9) Nyt varslingsanlæg Nyt krybberum incl. Belægning (position 10) Bundopbygning for ny redegynge (position 11) Ny containerplads og ny belægning (position 12) Nyt hegn med låger (position 13) Efterreparationer Slutrengøring

4 1.0 Generelle oplysninger 1.1 Byggeriets parter Bygherre: Byggeplads: Projekt og tilsyn: Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Børneborgens Børnehave Byagervej 3C, 6650 Brørup Bygningsservice v/ Curt Lynge 1.2 Byggesagen Arbejdet omfatter om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave i h. t. arbejdsbeskrivelsens omfang. 1.3 Entrepriseform Arbejdet udbydes i underhåndsbud i h. t. lov om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren - Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Tildelingskriteriet vil være laveste bud. Bygherren forbeholder sig ret til at tage dele ud eller forkaste alle tilbud. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise hovedentreprisen, der skal indeholde alle ydelser til arbejdets færdiggørelse inkl. nødvendige efterreparationer. 1.4 Aflevering af tilbud Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste og vedlægges tro- og love erklæring. Tilbud der ikke er vedlagt udfyldt tro-/ og love erklæring vil ikke blive betragtet som konditionsmæssigt. Tilbud må ikke indeholde forbehold, der kan få indflydelse på prisen eller arbejdets gennemførelse efter tidsplanen. Tilbud afleveres eller fremsendes, så det er undertegnede i hænde senest: fredag den 13. marts 2015 kl på adressen: Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 1.sal 6600 Vejen att. Curt Lynge Tilbud og udfyldt tro-/ og love erklæring kan også sendes via mail til inden tidsfristens udløb. 4

5 1.5 Udbudsdokumenter Grundlaget for såvel tilbud som arbejdets udførelse vil være følgende dokumenter altid i seneste reviderede udgave. Nærværende udbuds- og omfangsbeskrivelse af 20. februar 2015 Vejen kommunes fællesbetingelser for arbejder i udbud (august 2013) Tilbudsliste af 20. februar 2015 Tro og love erklæring Følgende tegninger: Situationsplan nr. 100, dateret Stueplan nr. 200, dateret Stueplan, delplan 1, nr. 201, dateret Stueplan, delplan 2, nr. 202, dateret Facader og principsnit, nr. 300, dateret Plan og facader krybberum nr. 400, dateret Principsnit krybberum nr. 401, dateret Andre dokumenter: Gældende byggelove Bygningsreglement 2010 Evt. senere tilkomne tegninger og rettelsesblade til beskrivelsen Dansk Ingeniørforenings normer og vejledninger i det omfang de finder anvendelse på det pågældende arbejde. Statens byggeforskningsinstituts anvisninger og forskrifter i det omfang de finder anvendelse på det pågældende arbejde. Dansk Standard (DS) Erhvervs- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af om virksomhedens sikkerheds og sundhedsarbejde. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af om indretning af byggepladser og lignende arbejdspladser. Dokumenterne er ikke nævnt i den rækkefølge hvori de er retsligt gældende. 1.6 Spørgsmål og besigtigelse Tvivlsspørgsmål kan stilles til undertegnede på mail eller mobil Bygningen kan besigtiges onsdag den 25. februar 2015 kl

6 2.0 Byggepladsdrift 2.1 Byggepladsen Beliggenhed og adgangsforhold Byggepladsen er beliggende Byagervej 3C, 6650 Brørup Entreprenøren må i rette tid tage fornødne forholdsregler for at ingen eksisterende anlæg eller bygninger lider overlast. Adgangen til byggepladsen lukkes med byggepladshegn, når der ikke arbejdes på stedet. Afspærring Der foretages afspærring af byggepladsen med byggepladshegn. Entreprenøren skal sammen med personalet sørge for, at dørene mellem byggeplads og børnehaven forbliver låste i byggeperioden. Materialeoplæg og transport Placering af materialer på byggepladsen foretages i samråd med tilsynet. Det påhviler entreprenøren at fjerne alle kasserede materialer. Evt. containerleje og deponeringsafgift skal være indeholdt i tilbuddet. Byggepladsen skal holdes ryddet og i pæn stand i hele byggeperioden. Eventuel anvendelse af køreplader skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal efter arbejdets færdiggørelse retablere alle berørte arealer (fliser, græs, kantsten, bevoksning m.m.) til oprindelige forhold, hvis de lider skade. 2.2 Arbejdsredskaber Hvis entreprenøren ønsker at opstille faste arbejdsmaskiner, aftales placeringen af disse med tilsynet. 2.3 Måltagning Al nødvendig måltagning foretages af entreprenøren. De opgivne mængder i beskrivelsen er kun vejledende. 2.4 Sikkerhedsforanstaltninger Det påhviler entreprenøren at udføre sikkerhedsforanstaltninger i h.t. gældende love og forskrifter om arbejdsbeskyttelse. 3.0 Tidsfrister 3.1 Udførelsestidspunkt og tidsplan Arbejdet forventes at blive udført fra mandag den 23. marts 2015 til fredag den 12. juni Det påhviler entreprenøren at udarbejde detaljeret tidsplan, så færdiggørelsesfristen kan overholdes. 6

7 3.2 Igangsætningsfrist Under forhandlingerne forud for tilbuddets antagelse skal i samråd med bygherren fastlægges en påbegyndelsesdato for arbejdet, samt hvilke arbejder der på denne dato skal være iværksat, og med hvilken kapacitetsydelse disse arbejders fremdrift er etableret. 3.3 Færdiggørelsesfrist Entreprisen skal være fuldført klar til ibrugtagning mandag den 15. juni Kvalitetssikring 4.1 Generelt Entreprenøren er pligtig til inden for sin tilbudssum at gennemføre: Kvalitetssikring som forudsat i det statsstøttede byggeri. Dokumentere, at han har en organisation, der er i stand til at præstere denne kvalitetssikring. Forpligter sig til at medvirke ved 5-års eftersyn i samme omfang som ved statsstøttet byggeri. Entreprenøren gennemfører og dokumenterer en kvalitetssikring af sine ydelser i.h.t. Erhvervs- og boligstyrelsens BEK. nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning. Gennemførelse af en kvalitetssikring vil være en forudsætning for accept af den 5-års ansvarsperiode i standardforbeholdene. Lavestbydende fremsender derfor umiddelbart efter tilbuddet forslag til kvalitetssikring (KS-program) på baggrund af de i fagbeskrivelserne stillede krav til materialer og udførelsesmetoder, ligesom entreprenørens kvalitetsstyringshåndbog (KS-håndbog) fremsendes til byggeledelsen. Omfang af kvalitetssikring Produktion Kontrol Emne Metode Interval 1 Døre Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 2 Udv. beklædning Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 3 Inventar Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 4 VVS artikler Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol Udførelse Kontrol Emne Metode Interval 1 Døre Visuel kontrol Stikprøvevis 2 Udv. beklædning Visuel kontrol Stikprøvevis 3 Gulve Visuel kontrol Stikprøvevis 4 VVS, el Visuel kontrol Stikprøvevis 4.2 Bygherrens tilsyn Der afholdes ikke byggemøder, men bygherrens tilsyn kan tilkaldes til besigtigelse af bestemte nærmere angivne dele af arbejdet. 7

8 Entreprenøren skal tilkalde tilsynet senest dagen før, besigtigelsen skal finde sted. Bygherrens tilsyn overvåger - stikprøvevis - at kvalitetskontrollen udføres og dokumenteres som aftalt. 5.0 Betaling 5.1. Betaling for udført arbejde Udbetaling af kontraktsummen vil ske i h.t. AB 92, 22, stk. 4 efter godkendt aflevering af arbejdet. Fakturaer fremsendes til Vejen kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. Begæringen skal fremsendes elektronisk til EAN nr Der skal regnes med 30 kalenderdage fra modtagelsen af anmodningen til betaling sker. Afregning af mere- og mindreydelser kan kun ske på grundlag af en i forvejen udarbejdet aftaleseddel Prisregulering Arbejdet udbydes i.h.t. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 uden regulering af tilbudssummen. 8

9 6.0 Om-/ og tilbygning mm 6.1 GENERELT Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de arbejder og leverancer, som er nævnt i beskrivelsen, og som det fremgår af tegninger. Alt leveres og monteres klar til brug. Arbejdet omfatter bl.a. følgende: Indvendigt: Ny garderobe i rum 1 (position 1) Nyt grupperum i rum 2 (position 2) Nyt grupperum i rum 3 (position 3) Ny væg med dør i rum 5 (position 4) Hævning af opvaskemaskine i rum 06 (position 5) Nyt puslerum i rum 8 (position 6) Ny personalegarderobe i rum 10 (position 7) Nye rytterlys og nye veluxvinduer (position 8) Ny yderdør og rampe (position 9) Udvendigt: Nyt krybberum (position 10) Bundopbygning til ny redegynge (position 11) Ny containerplads (position 12) Nyt hegn med låger (position 13) Normer og forskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedr. transport, lagring på byggepladsen, forarbejdning og montering skal følges. 6.2 MATERIALER Generelt I det følgende er angivet de materialer som skal anvendes til arbejdet. Udover de angivne materialer skal leveres de hjælpematerialer der er nødvendige for en god håndværksmæssig udførelse Gulvbelægning Ny gulvbelægning i grupperum og personalegarderobe er som linoleum Forbo Marmoleum, eller dermed ligestillet produkt. Farve efter aftale. Ny gulvbelægning i garderobe og puslerum er som Altro Classic 25, farve Pewter Grey X2539, LRV 26 eller dermed ligestillet produkt Gipsvæg og BD 30 dør Ny gipsvæg mellem rum 5 og rum 12 er som Gyproc XR 95/95 (450) 2-2 M45, 145 mm bred eller dermed ligestillet produkt. 9

10 Ny dør mellem rum 5 og rum 12 er som BD-30 dør uden dørpumpe og med beklædning i hvid laminat, fabrikat efter eget valg og uden bundstykke. Døren monteres med 2 sæt dørgreb (1 normalt og 1 højtsiddende) Reoler, skabe, inventar i køkken og personaleskabe Inventar i puslerum i rum 8, opbevaringskabe i rum 1 og nyt inventar i køkken i rum 6 er som HTH, Glat hvid (Korpus LA) eller dermed ligestillet produkt. Reoler over 2 pusleborde i rum 8 er 4 stk. D Reoler i hjørner er 2 stk. J Opbevaringsskabe i rum 1 er 3 stk. H , sokkel er 16,6 cm hvid Opbevaringsskab i rum 2 er 1 stk. H , sokkel er 16,6 cm hvid Greb til opbevaringskabe er stål 12,8 cm, W Bordplade i køkken er som eksisterende. Underskab til ny opvaskemaskine er i specialmål, så skabet passer til maskinen. Mål for opvaskemaskinen er HxBxD: x596x560 mm Underskabet skal være med glatte hvide sider udvendigt, da siderne bliver synlige. Opvaskemaskine er som EC Trident QD 17 fra Nortec Systems eller dermed ligestillet produkt. Personaleskabe er som Nordix Personaleskabe, varenummer med 12 rum og cylinderlåse eller dermed ligestillet produkt, farve efter aftale Spanske vægge i puslerum Spanske vægge i puslerum er som Sanikab BH fra Bjarne Krag Aps, eller dermed ligestillet produkt, farve efter aftale Vaskerende Vaskerende er som Intra P 12 eller dermed ligestillet produkt. Vask er med indbyggede vægkonsoller, afløb i midten og hjørnebeskyttere (bumpers) Vasken leveres med 2 hanehuller Håndvaskearmaturer Berøringsfrie håndvaskearmaturer er som Oras Electra (6150F) eller dermed ligestillet produkt Puslebord Puslebord er som Pressalit Care Type R lavtgående puslebord med sanitet, 800x1400 mm eller dermed ligestillet produkt. Puslebord er med puslemadras type RB1902, farve blå Børnetoiletter Nye børnetoiletter er som Ifö børnetoilet 6820 Hvid incl. Sæde eller dermed ligestillet produkt. 10

11 Loftarmaturer Nye loftarmaturer er type og størrelse som eksisterende Rytterlys og ovenlys Nyt rytterlys er som Unilite Ovenlyspaneler, rytterformet, 7 lags 20 mm opal. Rytterlys er med oplukkesystem til både komfort og brandventilation. Nye ovenlys er som Velux type Integra, GGU , 66x118 cm Nye vinduer og døre Ny vinduer og døre er som fabrikat Rationel Aldus, hvide eller dermed ligestillet produkt. Topstyrede vinduer er som type B2100, fast karm er som type B1100, Facadedør med sideparti er som type B52 med pladefyldning nederst. Bundstykke er i aluminium, standard 25 mm høj. Glas i facadedør, sideparti og i faste karme skal være hærdet glas. Dørhåndtag er som skolegrebet fra Carl F, varenummer eller dermed ligestillet produkt. Låse er Ruko i system eller dermed ligestillet produkt Platforme og ramper Platforme og ramper ved 3 nye døre er som galvaniserede elefantriste med maskestørrelse 30x30 mm samt galvaniseret højdestilbart system på fødder. Bemærk, at platforme skal udformes, så de kan monteres uden sprække mellem platform og bundstykke i yderdør udvendigt Materialer vedr. krybberum Udvendig beklædning på krybberum er som Hardieplank facadebeklædning, Brædder, farve koksgrå eller dermed ligestillet produkt. Som afslutning ved døre anvendes lysningsprofiler i farve RAL Udvendige hjørner afsluttes med Metal Trim i farve Yderdøre er som fabrikat Rationel Aldus, type B52 med pladefyldning nederst, eller dermed ligestillet produkt. Bundstykke er i aluminium, standard 25 mm høj. Glas i døre skal være hærdet glas. Dørhåndtag er som skolegrebet fra Carl F, varenummer eller dermed ligestillet produkt. Låse er Ruko i system eller dermed ligestillet produkt. Vægventiler er som DUKA teleskobventil type 400, farve hvid eller dermed ligestillet produkt. Loftlamper er som Solar Light, Awayserien, Discos type 2x18W TC-D/EL eller dermed ligestillet produkt Maling Maling er som Flügger eller dermed ligestillet produkt. 11

12 Redegynge, solsejl og vippedyr (bygherreleverance) Levering og montering af redegynge med gummifliser, stolper og solsejl samt 2 vippedyr er bygherreleverance Hegn Hegn er som eksisterende hegn fra Gunnebo eller dermed ligestillet produkt. 6.3 UDFØRELSE Generelt Arbejdet skal indeholde alle ydelser til arbejdets håndværksmæssige færdiggørelse. Alle arbejder udføres i 1. klasses håndværksmæssig kvalitet og i øvrigt i henhold til fabrikanternes anvisninger Ny garderobe i rum 1 (position 1) Tømrer Gulv: Eksisterende gulvbelægning fjernes og eksisterende gulvplade fjernes delvist som rille ved 2 nye yderdøre i samarbejde med VVS Eksisterende fodlister demonteres og monteres igen i forbindelse med ny gulvbelægning. Der leveres og monteres delvis ny gulvplade ved de 2 nye yderdøre og ny gulvbelægning i vinyl i hele rum 1. Ydervæg og døre: Ydervæg og brystning ved vindue nedbrydes delvist til 2 nye yderdøre. Dørhul mod facade forhøjes mest muligt, så den nye dør mod legepladsen kan blive så høj som muligt. Der leveres og monteres 2 nye yderdøre, hvoraf den ene mod gavlen er med 2 sæt dørgreb (1 normalt og 1 højtsiddende). Alle yderdøre er med niveaufri adgang, der betyder, at højden af bundstykket i dørene ikke må være mere end 25 mm over gulvhøjden. Alle hulmål kontrolleres inden bestilling af elementer. Den udvendige træbeklædning afsluttes mod 2 nye døre med trælister, som eksisterende, og sålbænke udføres i bukket zinkplade som eksisterende. Indvendigt leveres og monteres lysninger og lister i træ, som eksisterende. Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Huller i vægge efter demonterede elinstallationer udbedres. Inventar: Eksisterende løst inventar fjernes af bygherre. Der leveres og monteres 3 nye højskabe, se tegning nr. 201 Garderobeinventar er bygherreleverance. 12

13 Ramper: Der leveres og monteres 2 nye platforme og 2 nye ramper i galvaniserede gitterriste, se tegning nr Platformene skal monteres i samme højde som gulvhøjden indvendigt for at opnå niveaufri adgang. Bemærk, at platforme skal udformes, så de kan monteres uden sprække mellem platform og bundstykke yderdør udvendigt. Ramperne kan opdeles i længder efter eget ønske. VVS Eksisterende kanalinstallation ved 2 nye yderdøre nedbrydes delvist. Ved begge yderdøre flyttes vvs installationer ned i terrændæk og de 4 åbne ender i den eksisterende kanal lukkes. Eksisterende radiator ved ny yderdør flyttes over på gavlvæggen, se tegning nr Elektriker Eksisterende loftarmaturer bibeholdes og der leveres og monteres nyt gitter i det ene armatur som eksisterende. Der leveres og monteres nye lysstofrør i eksisterende armaturer. Der leveres og monteres ny lyskontakt ved ny yderdør mod gavl i korrespondance med eksisterende lyskontakt mod rum 2, se tegning nr Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Udvendig eksisterende lampe ved eksisterende yderdør flyttes til ny yderdør i gavl og med ny lyskontakt indvendigt. Eksisterende tastatur for alarm i eksisterende vindfang i rum 10 flyttes til ny dør i gavl i rum 1, indvendigt, se tegning nr Maler Eksisterende huller og revner i vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk indvendigt ved nye døre malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk udvendigt ved nye døre malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Eksisterende loftplader, der demonteres og monteres igen malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Nyt grupperum i rum 2 (position 2) Tømrer Eksisterede knagerækker nedtages og lægges i depot. Eksisterende gulvbelægning fjernes. Eksisterende fodlister demonteres og monteres igen i forbindelse med ny gulvbelægning. Der leveres og monteres ny gulvbelægning i linoleum i rum 2. 13

14 Der leveres og monteres nyt skab i niche og der leveres og monteres inddækning i hvid laminatplade i hullet over skabet. Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Huller i vægge efter demonterede elinstallationer udbedres. Inventar: Eksisterende løst inventar fjernes af bygherre. Ny BD-30 dør til teknikrum: Der leveres og monteres ny BD-30 dør med dørpumpe mellem rum 2 og teknikrum. Dør er med låsekasse. Der leveres og monteres gerigter på begge sider af døren. Ventilation Eksisterende aftræk til tørreskab afblændes eller demonteres. Elektriker Eksisterende tørreskab og elinstallation til tørreskabet fjernes. Eksisterende loftarmaturer bibeholdes. Der leveres og monteres nye lysstofrør i eksisterende armaturer. Eksisterende lyskontakt ved dør mod eksisterende vindfang fjernes, og der leveres og monteres ny lyskontakt ved dør mod rum 1. Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Maler Eksisterende huller og revner i vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk indvendigt ved nye døre malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende loftplader, der demonteres og monteres igen malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Nyt grupperum i rum 3 (position 3) Tømrer Ydervæg: Eksisterende brystning ved 2 vinduer nedbrydes delvist og installationskanal langs gulv bibeholdes. Der leveres og monteres 2 nye vinduer med opluk, tophængte og med fast parti forneden. Alle hulmål kontrolleres inden bestilling af elementer. 14

15 Den udvendige træbeklædning afsluttes mod 2 nye vinduer med trælister, som eksisterende, og sålbænke udføres i bukket zinkplade som eksisterende. Indvendigt leveres og monteres nye lysninger og lister i træ som eksisterende. Nedbrydning væg: Eksisterende væg og dør mellem rum 2 og 3 nedbrydes delvist til overkant dør. Der leveres og monteres høvlede reglar i samme bredde som væggen langs de 3 sider af det nye hul, se tegning nr Inventar: Eksisterende løst inventar fjernes af bygherre. Gulv: Eksisterende gulvbelægning fjernes. Eksisterende fodlister demonteres og monteres igen i forbindelse med ny gulvbelægning. Der leveres og monteres ny gulvbelægning i linoleum i rum 3 i sammenhæng med rum 2, se tegning nr VVS Eksisterende radiator ved nyt vindue flyttes over på væggen mellem de 2 nye vinduer. Eksisterende huller i installationskanalen lukkes. Eksisterende radiator fra rum 2 flyttes over på væggen i rum 3, se tegning 201 Elektriker Eksisterende loftarmaturer bibeholdes og der leveres og monteres nye gitre i begge armaturer som eksisterende. Der leveres og monteres nye lysstofrør i eksisterende armaturer. Maler Eksisterende huller og revner i vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk rundt om nyt hul i væg malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Ny væg og dør i rum 5 (position 4) Tømrer Beklædning eksist. vægge: Eksisterende fodliste i rum 11 mod rum 4 og 5 samt i rum 12 mod rum 6 demonteres. Der leveres og monteres ny Fermacell gipsplade med spartelkant på væg i rum 12 mod rum 6 og i rum 11 mod rum 4 og 5. Fermacell gipspladen skal føres op til underkant tagbeklædning, så loftplader og troldtektplader i rum 11 og 12 skal demonteres, tilskæres og monteres igen i fornødent omfang, se tegning nr Efter montering af gipsplader monteres de eksisterende fodlister og skyggelister igen. 15

16 Ny gipsvæg med dør: Der leveres og monteres ny gipsvæg og ny BD-30 dør mellem rum 5 og rum 12, og der leveres og monteres nye fodlister og skyggelister på begge sider, som eksisterende, se tegning nr Gipsvæggen skal føres op til underkant tagbeklædning, så troldtektplader i rum 5 og rum 12 skal demonteres, tilskæres og monteres igen i fornødent omfang, se tegning nr Døren leveres og monteres med 2 sæt dørgreb (1 normalt og 1 højtsiddende). Der leveres og monteres gerigter på begge sider af døren. Ventilation I forbindelse med opsætningen af den nye gipsvæg mellem rum 5 og rum 12 skal 2 af udblæsningsventilerne på 2 ventilationsrør flyttes. Elektriker Der leveres og monteres 2 stk. nye lysarmaturer som eksisterende i rum 2. Lysarmaturer tilsluttes eksisterende elinstallationer. Eksisterende fastnetstik til telefon på væg fjernes. Maler Ny gipsvæg og Fermacell gipsplader malerbehandles, Flûgger med filt som eksisterende. Nye fodlister og gerigter malerbehandles, Flügger , farve hvid. Huller og revner i eksisterende vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende loftplader, der demonteres og monteres igen malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Hævning af opvaskemaskine i rum 6 (position 5) Tømrer Eksisterende skuffeskab fjernes. Der skæres hul i eksisterende bordplade mellem de 2 vinduer, og der leveres og monteres et nyt hævet underskab. Underskabet placeres i højde efter aftale med personalet. Der leveres og monteres ny bordplade i laminat som eksisterende på det hævede underskab alternativt kan eksisterende afskårne bordplade monteres, hvor de afskårne ender forsynes med ny laminatkant som eksisterende. Der leveres og monteres skureliste i hvid plast mod væg på bordpladen. Eksisterende forkantlister på begge vinduer afkortes til overkant skureliste. På hver side af det nye underskab til opvaskemaskinen leveres og monteres tilsætninger i hvid laminatplade, se tegning nr Der leveres og monteres nyt mobilt skuffeskab på 4 låsbare hjul og monteret med ny bordplade som eksisterende. 3 eksisterende låger på eksisterende underskabe udskiftes med nye låger af tilsvarende overflade, mens greb genanvendes. Hængsler udskiftes i denne forbindelse i fornødent omfang. 16

17 VVS Der leveres og monteres vand- og afløbsinstallationer til ny opvaskemaskine. Elektriker Eksisterende opvaskemaskine fjernes. Der leveres og monteres ny opvaskemaskine. Ny opvaskemaskine kobles til eksisterende elinstallation. Eksisterende loftarmaturer bibeholdes Nyt puslerum i rum 8 (position 6) Tømrer Eksist. dør fjernes: Eksist. dør mellem rum 2 og rum 8 fjernes, mens gerigter lægges i depot. Der leveres og monteres ny gipsvæg i hullet bestående af stållægter, isolering og Fermacell gipsplader i samme bredde som eksisterende væg. De eksisterende gerigter monteres igen. Skillevægge og væg samt loft: Eksisterende skillevægge og døre mellem toiletter fjernes. Eksisterende væg mellem de 2 eksisterende toiletrum nedbrydes delvist. Der leveres og monteres høvlet reglar i samme bredde som væggen langs den ene af siderne af det nye hul ved radiator. Der leveres og monteres gipsloft som eksisterende, hvor væg er nedbrudt, se tegning nr Gulv: Eksisterende vinylbelægning fjernes. Eksisterende gulvplade, isolering og vindplade fjernes i nødvendigt omfang i samarbejde med VVS med det formål, at blotlægge eksisterende kloaksystem under gulvkonstruktionen. Efter ændring af kloaksystemet leveres og monteres ny gulvplade, isolering og vindplade i nødvendigt omfang. Der leveres og monteres ny vinylbelægning med hulkehl i rummet fulde udstrækning mod eksisterende vægge. Inventar og skillevægge: Der leveres og monteres 2 stk. høje reoler i hjørnerne og 2 stk. vægreoler over hvert puslebord. Der leveres og monteres 2 nye spanske vægge mellem toiletter i højde efter aftale, se tegning nr Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Huller i vægge efter demonterede elinstallationer udbedres. Sikring af væg bag pusleborde: 17

18 Til sikring af opsætning af pusleborde leveres og monteres kraftig plade i hvid laminat bag pusleborde, pladestørrelsen er ca. 65 cm i bredden og ca. 115 cm i højden. VVS Eksist. Spejle, sæbeautomater, papirautomater og affaldsstativer demonteres og lægges i depot. Eksist. 4 håndvaske inkl. armaturer og vandrør mm nedbrydes delvist. 3 store toiletter demonteres og fjernes, og 1 stort toilet bibeholdes. Eksisterende afløbssystem nedbrydes delvist i samarbejde med tømrer. Der leveres og monteres nyt afløbssystem til 2 nye pusleborde, ny vaskerende samt 2 nye gulvafløb. Der leveres og monteres 3 nye børnetoiletter, se tegning nr stk. eksisterende radiatorer bibeholdes. Vaskerende: Der leveres og monteres ny vaskerende (Intra P 12) incl. 2 armaturer samt tilslutning til vand og afløb. Ny vaskerende placeres i højde efter aftale. Afløb fra vaskerende tilsluttes kloak. Der leveres og monteres spejl i format ca. 100 cm bredde og 100 cm højde på væg bag vaskerende, placeres i højde efter aftale med personalet. Sæbeautomater, papirautomater og affaldsstativer mm monteres igen efter nærmere aftale med personalet. Puslebord: Der leveres og monteres 2 stk. nye pusleborde, se tegning nr Der etableres nye vandtilslutninger for koldt og varmt vand samt afløbsinstallationer til puslebordene. Vandinstallationerne udføres synlige som eksisterende installationer. Installationerne placeres iht. forskrifter fra leverandør af puslebordet. Elektriker Eksisterende lysarmaturer i begge toiletrum nedbrydes. Der leveres og monteres 4 stk. nye lysarmaturer som eksisterende i rum 2. Lysarmaturer tilsluttes eksisterende lyskontakt ved dør, der bevares. Eksisterende lyskontakt ved dør, der nedbrydes, fjernes, se tegning nr Der leveres og monteres 1 stk. stikkontakt til hvert af de 2 pusleborde. Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Installationerne placeres iht. forskrifter fra leverandør af puslebordet. Maler Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk ved hul i væg og eksisterende gerigter malerbehandles, Flügger Ny gipsvæg malerbehandles, Flûgger med filt. Nye loftplader malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Eksisterende gipsloft malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nye loftplader malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid. 18

19 Eksisterende huller og revner i laminatbeklædte vægge udfyldes og afdækkes, evt. med pålimede laminatstykker og skiver i samme farve Ny personalegarderobe i rum 10 (position 7) Tømrer Ydervæg: Eksisterende yderdør nedbrydes og fjernes. Der leveres og monteres 1 nye vindue med fast karm og hærdet glas. Den udvendige træbeklædning afsluttes mod nyt vindue med trælister, som eksisterende. Udvendig sålbænk udføres i zinkløskant, som eksisterende. Indvendigt leveres og monteres nye lysninger og lister i træ som eksisterende. Indvendige vægge: Eksisterende væg mellem det eksisterende vindfang og depot nedbrydes helt. Der leveres og monteres nyt gipsloft som eksisterende, hvor væg er nedbrudt. Eksisterende dør til depot nedbrydes og fjernes, mens eksisterende gerigter lægges i depot, se tegning nr Der leveres og monteres ny gipsvæg i hul mellem rum 2 og rum 10 bestående af stållægter, isolering og Fermacell gipsplader i samme bredde som eksisterende væg. De eksisterende gerigter monteres igen og manglende fodlister suppleres med nye fodlister som eksisterende. Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Huller i vægge efter demonterede elinstallationer udbedres. Inventar: Eksisterende løst inventar fjernes af bygherre. Eksisterende hylder nedbrydes og eksisterende gulvmåtte lægges i depot. Eksisterende knagerække fra rum 2 nedtages og genopsættes i rum 10 til personalet. Der leveres og monteres nyt personaleskab, se tegning nr. 201 VVS Eksisterende radiator i eksisterende vindfang flyttes over på væg. Elektriker Eksisterende loftarmatur i rum 10 bibeholdes Der leveres og monteres nye lysstofrør i eksisterende armatur. Der leveres og monteres 1 nyt loftarmatur som eksisterende, der tilsluttes eksisterende lysinstallation, se tegning nr Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Eksisterende EDB stik i væg mellem eksisterende vindfang og depot nedbrydes. 19

20 Eksisterende tastatur til alarm i eksisterende vindfang i rum 10 flyttes til ny dør i gavl i rum 1, indvendigt, se tegning nr Maler Eksisterende og nye fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Ny gipsvæg malerbehandles, Flûgger med filt. Eksisterende huller og revner i vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk udvendigt ved ny dør malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Nye loftplader malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Eksisterende loftplader, der demonteres og monteres igen malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Nye rytterlys og nye veluxvinduer (position 8) Tømrer Rytterlys: Eksisterende rytterlys nedbrydes og fjernes, mens eksisterende lysninger bibeholdes i fornødent omfang. Der leveres og monteres 3 nye rytterlys med 1 opluk til komfortventilation og brandtryk i rum 2, rum 5 og rum 12. Rytterlysene tilpasses de eksisterende åbninger i taget og monteres efter fabrikantens forskrifter, se tegning nr. 201 og 202. Over ny væg mellem rum 5 og 12 leveres og monteres ny tagkonstruktion til brandadskillelse og udføres som eksisterende tagkonstruktion og med ny lysning som eksisterende. Veluxvinduer: Der leveres og monteres nye veluxvinduer i rum 2 og rum 5 i henhold til fabrikantens forskrifter, se tegning nr. 201 og 202. Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Elektriker Installationer for rytterlys tilsluttes eksisterende elinstallationer og med komforttryk, der placeres efter aftale i rum 2, rum 5 og rum 12. Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Maler Nye og eksisterende lysninger malerbehandles, Flügger Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid. 20

21 Ny dør i ydervæg og rampe (position 9) Tømrer Ydervæg: Ydervæg og brystning ved vindue nedbrydes delvist til ny yderdør. Dørhul mod facade forhøjes mest muligt, så den nye dør mod legepladsen kan blive så høj som muligt. Der leveres og monteres nye yderdør, se tegning nr. 200 og 202. Ny yderdør er med niveaufri adgang, der betyder, at højden af bundstykket i døren ikke må være mere end 25 mm over gulvhøjden. Den udvendige træbeklædning afsluttes med trælister, som eksisterende. Indvendigt leveres og monteres lysninger og lister i træ, som eksisterende. Gulv: Eksisterende gulvbelægning fjernes og eksisterende gulvplade fjernes delvist som rille ved ny yderdøre i samarbejde med VVS Der leveres og monteres ny gulvplade i rille ved ny yderdør og ny gulvbelægning i linoleum som eksisterende. Rampe: Der leveres og monteres ny platform og ny rampe i galvaniserede gitterriste, se tegning nr. 200 og 202 Platform skal monteres i samme højde som gulvhøjden indvendigt for at opnå niveaufri adgang. Bemærk, at platforme skal udformes, så de kan monteres uden sprække mellem platform og bundstykke yderdør udvendigt. Ramperne kan opdeles i længder efter eget ønske. Eksisterende tagnedløb føres gennem ny rampe. VVS Eksisterende kanalinstallation ved ny yderdør nedbrydes delvist. Vvs installationer flyttes ned i terrændæk og de 2 åbne ender i den eksisterende kanal lukkes. Maler Nyt træværk indvendigt ved ny dør malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid. Nyt træværk udvendigt ved ny dør malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende Nyt varslingsanlæg Elektriker Der leveres og monteres nyt varslingsanlæg. Varslingsanlægget skal bestå af en central med indbygget nødstrømsforsyning og leveres og monteres med 2 stk. røgdetektorer i det nye krybberum, 1 røgdetektor i hvert rum 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 10, 1 udvendig sirene og 1 indvendig sirene, der tilkobles varslingsanlægget. Centralen skal være med afstillingstryk for deaktivering af alarmen samt driftslampe, der indikerer, at anlægget er i driftsklar stand. 21

22 Alle enheder skal både have strømforsyning og batteribackup samt trådløs forbindelse. Den indvendige sirene og selve centralen skal placeres i forbindelse med det eksisterende køkken i rum 6, mens den udvendige sirene placeres ved facade mod øst. Ved brand eller røgudvikling i krybberummet skal varslingen startes automatisk via røgdetektor, hvorved personalet advares, så de straks kan evakuere personer i krybberummet. Herefter skal personalet selv alarmere brandvæsnet ved at ringe 112. Varslingsanlæg og installationer skal udføres efter leverandørens anvisninger og skal kunne godkendes af brandmyndighederne. Type og fabrikat er som easi-fit fra Ei Professional eller dermed ligestillet produkt Nyt krybberum incl. Belægning (position 10) Jord-/ kloak-/ beton Der udføres randfundamenter afsluttet med lecablok, se tegning nr. 401 Der udføres ny regnvandsledning og ny tagbrønd med tilslutning til eksisterende regnvandssystem (gennem eksist. belægningssten), se tegning nr. 200 Eksisterende belægningssten udvides med nye belægningssten ved krybberum og i selve krybberummet, se tegning nr. 200 Nye belægningssten skal være i samme fabrikat som eksisterende. Eksisterende belægningssten formodes at være Butterfly belægningssten. Belægningssten opbygges med bærelag af komprimeret stabilgrus og sand iht. fabrikantens anvisninger. Bemærk, at gulvet i krybberummet og bundstykket i døren er placeret 2 cm højere end det omgivende terræn. Murer Der udføres sokkelpuds på begge sider af lecablok jævnfør tegning nr. 401 Tømrer Der leveres og monteres nyt krybberum jævnfør tegning nr. 200, 400 og 401 Der leveres og monteres 8 vægventiler, der tilpasses vægtykkelsen. VVS/ Blikkenslager Der leveres og monteres tagrende og tagnedløb i zink ved nyt krybberum jævnfør tegning nr. 200 Elektriker Der leveres og monteres 2 stk. lysarmaturer incl. 2 stk. lyskontakter, se tegning nr. 400 Eltilslutning sker via nedgravet jordkabel til elinstallationer i eksist. Bygning iht. nærmere aftale. Maler Tagspær og underside tagkrydsfiner malerbehandles indvendigt, Flügger , farve hvid. Bygherreleverance Levering og montering af brandslukker og skilt er bygherreleverance. 22

23 Bundopbygning for ny redegynge (position 11) Jord-/ kloak-/ beton Der udgraves hul på 850 x 350 cm, hvori der opbygges ca. 15 cm komprimeret stabilgrus afrettet med sand som underlag for gummifliser. Arbejdet afsluttes ca. 50 mm under eksist. terræn, hvorefter legepladsmontør monterer gummifliser og redegynge (under anden entreprise), se tegning nr. 100 og Ny containerplads og ny belægning (position 12) Jord-/ beton-/ belægning-/ gartner 3 eksisterende træer incl. rødder fjernes. Der leveres og monteres belægningssten som eksisterende med udstrækning som vist på tegning nr Eksisterende belægningssten formodes at være Butterfly belægningssten. Belægningssten monteres jævnfør fabrikantens anvisninger. Flere af de eksisterende belægningssten omlægges pga. forskydninger i højden, og i denne forbindelse fjernes flest mulige af de trærødder, der forårsager forskydningerne. Tømrer Der leveres og monteres ny afskærmning for containerplads. Afskærmning udføres af lærketræ med stolper, der nedgraves og udfyldning mellem stolper af lærketræsbrædder på klink, højde afskærmning er 140 cm Top af afskærmning afsluttes med lærketræsplanker i samme bredde som stolper, se tegning nr Maler Afskærmning containerplads malerbehandles indvendigt, Flügger , farve lysegrå som eksisterende bygning Nyt hegn med låger (position 13) Jord-/ beton-/ belægning Der leveres og monteres nyt trådhegn med stålstolper og låger i samme fabrikat og størrelse som eksist. Hegn mod syd, se udstrækning på tegning nr Ny dobbeltlåge mod sti skal være i samme udformning og bredde som eksisterende dobbeltlåge mod syd. Højde af hegn er ca. 160 cm og stolpeafstand ca. 300 cm. Trådhegn er med plastcoating som eksisterende hegn. Alle nye låger skal være med sikring, så børn ikke kan åbne lågen. 23

24 Efterreparationer Maler Der udføres nødvendige malerreparationer efter færdiggørelse af andre entreprenørers arbejde, herunder tømrer, vvs og elektriker Slutrengøring Efter malerarbejdets afslutning og arbejdets afslutning generelt, skal nærværende hovedentreprenør foretage en generel rengøring af lokalerne. Rengøringen foretages inden arbejdet afleveres og omfatter rengøring af lokalerne, herunder bl.a. fjernelse af afdækningspapir, pap, rengøring af gulve, skabe, bordplader, sanitet mm 24

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring MATERIALEBESKRIVELSE Illustrativt billede 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke

Læs mere

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE STED: DATO: BOLIG: ERIKSBORG - PARKEN Alle priser er inkl. moms Sæt kryds Udgangs pris for det valgte hus, standard inkl. grund kr Tillægspris ved 140 m2 (uden ekstra værelse).

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Dato: 11.02.11 Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Bygherre: Koldkærferiecenter Sønderskovvej 49 9370 Hals Facader 2 Facader 3 Situationsplan 4 Areal oversigt Kolkær feriecenter Areal oversigt

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE interiør planløsning Plan forslag 1:100 MODEL 91 MODEL 91 9,7 m Overdækket indgang Entré/ teknik 6 m 2 Soveværelse 11 m 2 3 m 2 Bad 7,9 m VM

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM oktober 2011 Vores ejendomme - dit hjem Beskrivelse-JS-211011-YK.doc BYGNINGSDELSBESKRIVELSE JK- Pavilloner ApS Nydamsvej 3, 6040 Egtved Side 1 af 3 Bygningsdelsbeskrivelse

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens MATERIALEBESKRIVELSE 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Engholm Søpark Fink Byg Etape 4

Engholm Søpark Fink Byg Etape 4 Engholm Søpark Fink Byg Etape 4 Flotte nybyggede kædevillaer i Herning BILAG 3 Kontantpris kr. 1.965.000 midterbolig Kr. 2.045.000 enderækkebolig Indflytning forår 2016 115 m 2 bolig + 24 m² carport og

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: ERIKSBORG PARKEN DATO: 02-09-2015 Rev. : FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

04. Tilbudsliste: 27.08.2013

04. Tilbudsliste: 27.08.2013 04. 27.08.2013 1. Murerentreprisen Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse på stedet

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr ../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr IndholdsfortegneIse Køkken...3 Orientering....................... 3 Betingelser...4 Procedure...5 Minimumskrav......... 8 Egne notater / tegning...

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr.

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr. Tilbydes som færdighus eller medbyg type a 57m 2 +7m 2 hems pris: 699.000 kr incl. moms type b 77m 2 +7m 2 hems pris: 819.000 kr incl. moms type b 1 1/2 plans 96 m 2 forskellige indretningsforslag Besparelser

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger.

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Lyngbyvang_A4_Salg_rent 27/04/06 14:11 Side 1 12 NYE TAGBOLIGER - i en karré med karakter I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Indhold Boligerne 3 Oversigt og beliggenhed

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

JUST. Løsninger til midlertidige lokalebehov JUST system 9000 - Pavilloner. JUST Pavillon A/S

JUST. Løsninger til midlertidige lokalebehov JUST system 9000 - Pavilloner. JUST Pavillon A/S JUST Løsninger til midlertidige lokalebehov JUST system 9000 - Pavilloner JUST Pavillon A/S Just Pavillon A/S LØSNINGER TIL MIDLERTIDIGE LOKALEBEHOV Om Just Pavillon A/S JUST Pavillon A/S leverer lokaler

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker!

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! 154 Lykkesholm 154 m² højisoleret længevilla med valgfri indretning efter Jeres ønsker. I alt kr. 1.535.000,- inkl. moms. Byggeperiode på kun 3-5

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i ' 82 til og med ' 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

OM JUST PAVILLON A/S. Helle Blynov. Zanne Larsen. Claus Just-Asmussen

OM JUST PAVILLON A/S. Helle Blynov. Zanne Larsen. Claus Just-Asmussen OM JUST PAVILLON A/S JUST Pavillon A/S leverer lokaler og lagerfaciliteter af høj kvalitet, til dækning af midlertidige og permanente behov, hvor fl eksibilitet er nøgleordet. Vores brede sortiment af

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010.

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. VBA Råderetskatalog Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. Forord Sådan bruger du din råderet: Det være attraktivt at bo alment,

Læs mere