Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave"

Transkript

1 Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser 1.0 Generelle oplysninger Byggeriets parter Byggesagen Entrepriseform Aflevering af tilbud Udbudsdokumenter Spørgsmål og besigtigelse Byggepladsdrift Byggepladsen Arbejdsredskaber Måltagning Sikkerhedsforanstaltninger Tidsfrister Udførelsestidspunkt og tidsplan Igangsætningsfrist Færdiggørelsesfrist Kvalitetssikring Generelt Bygherrens tilsyn Betaling Betaling for udført arbejde Prisregulering Om-/ og tilbygning mm GENERELT Arbejdets omfang Normer og forskrifter MATERIALER Generelt Gulvbelægning Gipsvæg og BD 30 dør Reoler, skabe, inventar i køkken og personaleskabe Spanske vægge i puslerum Vaskerende Håndvaskearmaturer Puslebord Børnetoiletter Loftarmaturer Rytterlys og ovenlys Nye vinduer og døre Platforme og ramper Materialer vedr. krybberum Maling Redegynge, solsejl og vippedyr (bygherreleverance) Hegn UDFØRELSE Generelt

3 6.3.2 Ny garderobe i rum 1 (position 1) Nyt grupperum i rum 2 (position 2) Nyt grupperum i rum 3 (position 3) Ny væg og dør i rum 5 (position 4) Hævning af opvaskemaskine i rum 6 (position 5) Nyt puslerum i rum 8 (position 6) Ny personalegarderobe i rum 10 (position 7) Nye rytterlys og nye veluxvinduer (position 8) Ny dør i ydervæg og rampe (position 9) Nyt varslingsanlæg Nyt krybberum incl. Belægning (position 10) Bundopbygning for ny redegynge (position 11) Ny containerplads og ny belægning (position 12) Nyt hegn med låger (position 13) Efterreparationer Slutrengøring

4 1.0 Generelle oplysninger 1.1 Byggeriets parter Bygherre: Byggeplads: Projekt og tilsyn: Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Børneborgens Børnehave Byagervej 3C, 6650 Brørup Bygningsservice v/ Curt Lynge 1.2 Byggesagen Arbejdet omfatter om-/ og tilbygning af Børnehaven Børneborgen til flexbørnehave i h. t. arbejdsbeskrivelsens omfang. 1.3 Entrepriseform Arbejdet udbydes i underhåndsbud i h. t. lov om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren - Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Tildelingskriteriet vil være laveste bud. Bygherren forbeholder sig ret til at tage dele ud eller forkaste alle tilbud. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise hovedentreprisen, der skal indeholde alle ydelser til arbejdets færdiggørelse inkl. nødvendige efterreparationer. 1.4 Aflevering af tilbud Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste og vedlægges tro- og love erklæring. Tilbud der ikke er vedlagt udfyldt tro-/ og love erklæring vil ikke blive betragtet som konditionsmæssigt. Tilbud må ikke indeholde forbehold, der kan få indflydelse på prisen eller arbejdets gennemførelse efter tidsplanen. Tilbud afleveres eller fremsendes, så det er undertegnede i hænde senest: fredag den 13. marts 2015 kl på adressen: Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 1.sal 6600 Vejen att. Curt Lynge Tilbud og udfyldt tro-/ og love erklæring kan også sendes via mail til inden tidsfristens udløb. 4

5 1.5 Udbudsdokumenter Grundlaget for såvel tilbud som arbejdets udførelse vil være følgende dokumenter altid i seneste reviderede udgave. Nærværende udbuds- og omfangsbeskrivelse af 20. februar 2015 Vejen kommunes fællesbetingelser for arbejder i udbud (august 2013) Tilbudsliste af 20. februar 2015 Tro og love erklæring Følgende tegninger: Situationsplan nr. 100, dateret Stueplan nr. 200, dateret Stueplan, delplan 1, nr. 201, dateret Stueplan, delplan 2, nr. 202, dateret Facader og principsnit, nr. 300, dateret Plan og facader krybberum nr. 400, dateret Principsnit krybberum nr. 401, dateret Andre dokumenter: Gældende byggelove Bygningsreglement 2010 Evt. senere tilkomne tegninger og rettelsesblade til beskrivelsen Dansk Ingeniørforenings normer og vejledninger i det omfang de finder anvendelse på det pågældende arbejde. Statens byggeforskningsinstituts anvisninger og forskrifter i det omfang de finder anvendelse på det pågældende arbejde. Dansk Standard (DS) Erhvervs- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af om virksomhedens sikkerheds og sundhedsarbejde. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af om indretning af byggepladser og lignende arbejdspladser. Dokumenterne er ikke nævnt i den rækkefølge hvori de er retsligt gældende. 1.6 Spørgsmål og besigtigelse Tvivlsspørgsmål kan stilles til undertegnede på mail eller mobil Bygningen kan besigtiges onsdag den 25. februar 2015 kl

6 2.0 Byggepladsdrift 2.1 Byggepladsen Beliggenhed og adgangsforhold Byggepladsen er beliggende Byagervej 3C, 6650 Brørup Entreprenøren må i rette tid tage fornødne forholdsregler for at ingen eksisterende anlæg eller bygninger lider overlast. Adgangen til byggepladsen lukkes med byggepladshegn, når der ikke arbejdes på stedet. Afspærring Der foretages afspærring af byggepladsen med byggepladshegn. Entreprenøren skal sammen med personalet sørge for, at dørene mellem byggeplads og børnehaven forbliver låste i byggeperioden. Materialeoplæg og transport Placering af materialer på byggepladsen foretages i samråd med tilsynet. Det påhviler entreprenøren at fjerne alle kasserede materialer. Evt. containerleje og deponeringsafgift skal være indeholdt i tilbuddet. Byggepladsen skal holdes ryddet og i pæn stand i hele byggeperioden. Eventuel anvendelse af køreplader skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal efter arbejdets færdiggørelse retablere alle berørte arealer (fliser, græs, kantsten, bevoksning m.m.) til oprindelige forhold, hvis de lider skade. 2.2 Arbejdsredskaber Hvis entreprenøren ønsker at opstille faste arbejdsmaskiner, aftales placeringen af disse med tilsynet. 2.3 Måltagning Al nødvendig måltagning foretages af entreprenøren. De opgivne mængder i beskrivelsen er kun vejledende. 2.4 Sikkerhedsforanstaltninger Det påhviler entreprenøren at udføre sikkerhedsforanstaltninger i h.t. gældende love og forskrifter om arbejdsbeskyttelse. 3.0 Tidsfrister 3.1 Udførelsestidspunkt og tidsplan Arbejdet forventes at blive udført fra mandag den 23. marts 2015 til fredag den 12. juni Det påhviler entreprenøren at udarbejde detaljeret tidsplan, så færdiggørelsesfristen kan overholdes. 6

7 3.2 Igangsætningsfrist Under forhandlingerne forud for tilbuddets antagelse skal i samråd med bygherren fastlægges en påbegyndelsesdato for arbejdet, samt hvilke arbejder der på denne dato skal være iværksat, og med hvilken kapacitetsydelse disse arbejders fremdrift er etableret. 3.3 Færdiggørelsesfrist Entreprisen skal være fuldført klar til ibrugtagning mandag den 15. juni Kvalitetssikring 4.1 Generelt Entreprenøren er pligtig til inden for sin tilbudssum at gennemføre: Kvalitetssikring som forudsat i det statsstøttede byggeri. Dokumentere, at han har en organisation, der er i stand til at præstere denne kvalitetssikring. Forpligter sig til at medvirke ved 5-års eftersyn i samme omfang som ved statsstøttet byggeri. Entreprenøren gennemfører og dokumenterer en kvalitetssikring af sine ydelser i.h.t. Erhvervs- og boligstyrelsens BEK. nr. 169 af om kvalitetssikring af byggearbejder med tilhørende vejledning. Gennemførelse af en kvalitetssikring vil være en forudsætning for accept af den 5-års ansvarsperiode i standardforbeholdene. Lavestbydende fremsender derfor umiddelbart efter tilbuddet forslag til kvalitetssikring (KS-program) på baggrund af de i fagbeskrivelserne stillede krav til materialer og udførelsesmetoder, ligesom entreprenørens kvalitetsstyringshåndbog (KS-håndbog) fremsendes til byggeledelsen. Omfang af kvalitetssikring Produktion Kontrol Emne Metode Interval 1 Døre Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 2 Udv. beklædning Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 3 Inventar Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol 4 VVS artikler Varedeklaration/følgesedler Modtagekontrol Udførelse Kontrol Emne Metode Interval 1 Døre Visuel kontrol Stikprøvevis 2 Udv. beklædning Visuel kontrol Stikprøvevis 3 Gulve Visuel kontrol Stikprøvevis 4 VVS, el Visuel kontrol Stikprøvevis 4.2 Bygherrens tilsyn Der afholdes ikke byggemøder, men bygherrens tilsyn kan tilkaldes til besigtigelse af bestemte nærmere angivne dele af arbejdet. 7

8 Entreprenøren skal tilkalde tilsynet senest dagen før, besigtigelsen skal finde sted. Bygherrens tilsyn overvåger - stikprøvevis - at kvalitetskontrollen udføres og dokumenteres som aftalt. 5.0 Betaling 5.1. Betaling for udført arbejde Udbetaling af kontraktsummen vil ske i h.t. AB 92, 22, stk. 4 efter godkendt aflevering af arbejdet. Fakturaer fremsendes til Vejen kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. Begæringen skal fremsendes elektronisk til EAN nr Der skal regnes med 30 kalenderdage fra modtagelsen af anmodningen til betaling sker. Afregning af mere- og mindreydelser kan kun ske på grundlag af en i forvejen udarbejdet aftaleseddel Prisregulering Arbejdet udbydes i.h.t. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 uden regulering af tilbudssummen. 8

9 6.0 Om-/ og tilbygning mm 6.1 GENERELT Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle de arbejder og leverancer, som er nævnt i beskrivelsen, og som det fremgår af tegninger. Alt leveres og monteres klar til brug. Arbejdet omfatter bl.a. følgende: Indvendigt: Ny garderobe i rum 1 (position 1) Nyt grupperum i rum 2 (position 2) Nyt grupperum i rum 3 (position 3) Ny væg med dør i rum 5 (position 4) Hævning af opvaskemaskine i rum 06 (position 5) Nyt puslerum i rum 8 (position 6) Ny personalegarderobe i rum 10 (position 7) Nye rytterlys og nye veluxvinduer (position 8) Ny yderdør og rampe (position 9) Udvendigt: Nyt krybberum (position 10) Bundopbygning til ny redegynge (position 11) Ny containerplads (position 12) Nyt hegn med låger (position 13) Normer og forskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedr. transport, lagring på byggepladsen, forarbejdning og montering skal følges. 6.2 MATERIALER Generelt I det følgende er angivet de materialer som skal anvendes til arbejdet. Udover de angivne materialer skal leveres de hjælpematerialer der er nødvendige for en god håndværksmæssig udførelse Gulvbelægning Ny gulvbelægning i grupperum og personalegarderobe er som linoleum Forbo Marmoleum, eller dermed ligestillet produkt. Farve efter aftale. Ny gulvbelægning i garderobe og puslerum er som Altro Classic 25, farve Pewter Grey X2539, LRV 26 eller dermed ligestillet produkt Gipsvæg og BD 30 dør Ny gipsvæg mellem rum 5 og rum 12 er som Gyproc XR 95/95 (450) 2-2 M45, 145 mm bred eller dermed ligestillet produkt. 9

10 Ny dør mellem rum 5 og rum 12 er som BD-30 dør uden dørpumpe og med beklædning i hvid laminat, fabrikat efter eget valg og uden bundstykke. Døren monteres med 2 sæt dørgreb (1 normalt og 1 højtsiddende) Reoler, skabe, inventar i køkken og personaleskabe Inventar i puslerum i rum 8, opbevaringskabe i rum 1 og nyt inventar i køkken i rum 6 er som HTH, Glat hvid (Korpus LA) eller dermed ligestillet produkt. Reoler over 2 pusleborde i rum 8 er 4 stk. D Reoler i hjørner er 2 stk. J Opbevaringsskabe i rum 1 er 3 stk. H , sokkel er 16,6 cm hvid Opbevaringsskab i rum 2 er 1 stk. H , sokkel er 16,6 cm hvid Greb til opbevaringskabe er stål 12,8 cm, W Bordplade i køkken er som eksisterende. Underskab til ny opvaskemaskine er i specialmål, så skabet passer til maskinen. Mål for opvaskemaskinen er HxBxD: x596x560 mm Underskabet skal være med glatte hvide sider udvendigt, da siderne bliver synlige. Opvaskemaskine er som EC Trident QD 17 fra Nortec Systems eller dermed ligestillet produkt. Personaleskabe er som Nordix Personaleskabe, varenummer med 12 rum og cylinderlåse eller dermed ligestillet produkt, farve efter aftale Spanske vægge i puslerum Spanske vægge i puslerum er som Sanikab BH fra Bjarne Krag Aps, eller dermed ligestillet produkt, farve efter aftale Vaskerende Vaskerende er som Intra P 12 eller dermed ligestillet produkt. Vask er med indbyggede vægkonsoller, afløb i midten og hjørnebeskyttere (bumpers) Vasken leveres med 2 hanehuller Håndvaskearmaturer Berøringsfrie håndvaskearmaturer er som Oras Electra (6150F) eller dermed ligestillet produkt Puslebord Puslebord er som Pressalit Care Type R lavtgående puslebord med sanitet, 800x1400 mm eller dermed ligestillet produkt. Puslebord er med puslemadras type RB1902, farve blå Børnetoiletter Nye børnetoiletter er som Ifö børnetoilet 6820 Hvid incl. Sæde eller dermed ligestillet produkt. 10

11 Loftarmaturer Nye loftarmaturer er type og størrelse som eksisterende Rytterlys og ovenlys Nyt rytterlys er som Unilite Ovenlyspaneler, rytterformet, 7 lags 20 mm opal. Rytterlys er med oplukkesystem til både komfort og brandventilation. Nye ovenlys er som Velux type Integra, GGU , 66x118 cm Nye vinduer og døre Ny vinduer og døre er som fabrikat Rationel Aldus, hvide eller dermed ligestillet produkt. Topstyrede vinduer er som type B2100, fast karm er som type B1100, Facadedør med sideparti er som type B52 med pladefyldning nederst. Bundstykke er i aluminium, standard 25 mm høj. Glas i facadedør, sideparti og i faste karme skal være hærdet glas. Dørhåndtag er som skolegrebet fra Carl F, varenummer eller dermed ligestillet produkt. Låse er Ruko i system eller dermed ligestillet produkt Platforme og ramper Platforme og ramper ved 3 nye døre er som galvaniserede elefantriste med maskestørrelse 30x30 mm samt galvaniseret højdestilbart system på fødder. Bemærk, at platforme skal udformes, så de kan monteres uden sprække mellem platform og bundstykke i yderdør udvendigt Materialer vedr. krybberum Udvendig beklædning på krybberum er som Hardieplank facadebeklædning, Brædder, farve koksgrå eller dermed ligestillet produkt. Som afslutning ved døre anvendes lysningsprofiler i farve RAL Udvendige hjørner afsluttes med Metal Trim i farve Yderdøre er som fabrikat Rationel Aldus, type B52 med pladefyldning nederst, eller dermed ligestillet produkt. Bundstykke er i aluminium, standard 25 mm høj. Glas i døre skal være hærdet glas. Dørhåndtag er som skolegrebet fra Carl F, varenummer eller dermed ligestillet produkt. Låse er Ruko i system eller dermed ligestillet produkt. Vægventiler er som DUKA teleskobventil type 400, farve hvid eller dermed ligestillet produkt. Loftlamper er som Solar Light, Awayserien, Discos type 2x18W TC-D/EL eller dermed ligestillet produkt Maling Maling er som Flügger eller dermed ligestillet produkt. 11

12 Redegynge, solsejl og vippedyr (bygherreleverance) Levering og montering af redegynge med gummifliser, stolper og solsejl samt 2 vippedyr er bygherreleverance Hegn Hegn er som eksisterende hegn fra Gunnebo eller dermed ligestillet produkt. 6.3 UDFØRELSE Generelt Arbejdet skal indeholde alle ydelser til arbejdets håndværksmæssige færdiggørelse. Alle arbejder udføres i 1. klasses håndværksmæssig kvalitet og i øvrigt i henhold til fabrikanternes anvisninger Ny garderobe i rum 1 (position 1) Tømrer Gulv: Eksisterende gulvbelægning fjernes og eksisterende gulvplade fjernes delvist som rille ved 2 nye yderdøre i samarbejde med VVS Eksisterende fodlister demonteres og monteres igen i forbindelse med ny gulvbelægning. Der leveres og monteres delvis ny gulvplade ved de 2 nye yderdøre og ny gulvbelægning i vinyl i hele rum 1. Ydervæg og døre: Ydervæg og brystning ved vindue nedbrydes delvist til 2 nye yderdøre. Dørhul mod facade forhøjes mest muligt, så den nye dør mod legepladsen kan blive så høj som muligt. Der leveres og monteres 2 nye yderdøre, hvoraf den ene mod gavlen er med 2 sæt dørgreb (1 normalt og 1 højtsiddende). Alle yderdøre er med niveaufri adgang, der betyder, at højden af bundstykket i dørene ikke må være mere end 25 mm over gulvhøjden. Alle hulmål kontrolleres inden bestilling af elementer. Den udvendige træbeklædning afsluttes mod 2 nye døre med trælister, som eksisterende, og sålbænke udføres i bukket zinkplade som eksisterende. Indvendigt leveres og monteres lysninger og lister i træ, som eksisterende. Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Huller i vægge efter demonterede elinstallationer udbedres. Inventar: Eksisterende løst inventar fjernes af bygherre. Der leveres og monteres 3 nye højskabe, se tegning nr. 201 Garderobeinventar er bygherreleverance. 12

13 Ramper: Der leveres og monteres 2 nye platforme og 2 nye ramper i galvaniserede gitterriste, se tegning nr Platformene skal monteres i samme højde som gulvhøjden indvendigt for at opnå niveaufri adgang. Bemærk, at platforme skal udformes, så de kan monteres uden sprække mellem platform og bundstykke yderdør udvendigt. Ramperne kan opdeles i længder efter eget ønske. VVS Eksisterende kanalinstallation ved 2 nye yderdøre nedbrydes delvist. Ved begge yderdøre flyttes vvs installationer ned i terrændæk og de 4 åbne ender i den eksisterende kanal lukkes. Eksisterende radiator ved ny yderdør flyttes over på gavlvæggen, se tegning nr Elektriker Eksisterende loftarmaturer bibeholdes og der leveres og monteres nyt gitter i det ene armatur som eksisterende. Der leveres og monteres nye lysstofrør i eksisterende armaturer. Der leveres og monteres ny lyskontakt ved ny yderdør mod gavl i korrespondance med eksisterende lyskontakt mod rum 2, se tegning nr Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Udvendig eksisterende lampe ved eksisterende yderdør flyttes til ny yderdør i gavl og med ny lyskontakt indvendigt. Eksisterende tastatur for alarm i eksisterende vindfang i rum 10 flyttes til ny dør i gavl i rum 1, indvendigt, se tegning nr Maler Eksisterende huller og revner i vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk indvendigt ved nye døre malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk udvendigt ved nye døre malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Eksisterende loftplader, der demonteres og monteres igen malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Nyt grupperum i rum 2 (position 2) Tømrer Eksisterede knagerækker nedtages og lægges i depot. Eksisterende gulvbelægning fjernes. Eksisterende fodlister demonteres og monteres igen i forbindelse med ny gulvbelægning. Der leveres og monteres ny gulvbelægning i linoleum i rum 2. 13

14 Der leveres og monteres nyt skab i niche og der leveres og monteres inddækning i hvid laminatplade i hullet over skabet. Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Huller i vægge efter demonterede elinstallationer udbedres. Inventar: Eksisterende løst inventar fjernes af bygherre. Ny BD-30 dør til teknikrum: Der leveres og monteres ny BD-30 dør med dørpumpe mellem rum 2 og teknikrum. Dør er med låsekasse. Der leveres og monteres gerigter på begge sider af døren. Ventilation Eksisterende aftræk til tørreskab afblændes eller demonteres. Elektriker Eksisterende tørreskab og elinstallation til tørreskabet fjernes. Eksisterende loftarmaturer bibeholdes. Der leveres og monteres nye lysstofrør i eksisterende armaturer. Eksisterende lyskontakt ved dør mod eksisterende vindfang fjernes, og der leveres og monteres ny lyskontakt ved dør mod rum 1. Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Maler Eksisterende huller og revner i vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk indvendigt ved nye døre malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende loftplader, der demonteres og monteres igen malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Nyt grupperum i rum 3 (position 3) Tømrer Ydervæg: Eksisterende brystning ved 2 vinduer nedbrydes delvist og installationskanal langs gulv bibeholdes. Der leveres og monteres 2 nye vinduer med opluk, tophængte og med fast parti forneden. Alle hulmål kontrolleres inden bestilling af elementer. 14

15 Den udvendige træbeklædning afsluttes mod 2 nye vinduer med trælister, som eksisterende, og sålbænke udføres i bukket zinkplade som eksisterende. Indvendigt leveres og monteres nye lysninger og lister i træ som eksisterende. Nedbrydning væg: Eksisterende væg og dør mellem rum 2 og 3 nedbrydes delvist til overkant dør. Der leveres og monteres høvlede reglar i samme bredde som væggen langs de 3 sider af det nye hul, se tegning nr Inventar: Eksisterende løst inventar fjernes af bygherre. Gulv: Eksisterende gulvbelægning fjernes. Eksisterende fodlister demonteres og monteres igen i forbindelse med ny gulvbelægning. Der leveres og monteres ny gulvbelægning i linoleum i rum 3 i sammenhæng med rum 2, se tegning nr VVS Eksisterende radiator ved nyt vindue flyttes over på væggen mellem de 2 nye vinduer. Eksisterende huller i installationskanalen lukkes. Eksisterende radiator fra rum 2 flyttes over på væggen i rum 3, se tegning 201 Elektriker Eksisterende loftarmaturer bibeholdes og der leveres og monteres nye gitre i begge armaturer som eksisterende. Der leveres og monteres nye lysstofrør i eksisterende armaturer. Maler Eksisterende huller og revner i vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk rundt om nyt hul i væg malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Ny væg og dør i rum 5 (position 4) Tømrer Beklædning eksist. vægge: Eksisterende fodliste i rum 11 mod rum 4 og 5 samt i rum 12 mod rum 6 demonteres. Der leveres og monteres ny Fermacell gipsplade med spartelkant på væg i rum 12 mod rum 6 og i rum 11 mod rum 4 og 5. Fermacell gipspladen skal føres op til underkant tagbeklædning, så loftplader og troldtektplader i rum 11 og 12 skal demonteres, tilskæres og monteres igen i fornødent omfang, se tegning nr Efter montering af gipsplader monteres de eksisterende fodlister og skyggelister igen. 15

16 Ny gipsvæg med dør: Der leveres og monteres ny gipsvæg og ny BD-30 dør mellem rum 5 og rum 12, og der leveres og monteres nye fodlister og skyggelister på begge sider, som eksisterende, se tegning nr Gipsvæggen skal føres op til underkant tagbeklædning, så troldtektplader i rum 5 og rum 12 skal demonteres, tilskæres og monteres igen i fornødent omfang, se tegning nr Døren leveres og monteres med 2 sæt dørgreb (1 normalt og 1 højtsiddende). Der leveres og monteres gerigter på begge sider af døren. Ventilation I forbindelse med opsætningen af den nye gipsvæg mellem rum 5 og rum 12 skal 2 af udblæsningsventilerne på 2 ventilationsrør flyttes. Elektriker Der leveres og monteres 2 stk. nye lysarmaturer som eksisterende i rum 2. Lysarmaturer tilsluttes eksisterende elinstallationer. Eksisterende fastnetstik til telefon på væg fjernes. Maler Ny gipsvæg og Fermacell gipsplader malerbehandles, Flûgger med filt som eksisterende. Nye fodlister og gerigter malerbehandles, Flügger , farve hvid. Huller og revner i eksisterende vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Eksisterende loftplader, der demonteres og monteres igen malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Hævning af opvaskemaskine i rum 6 (position 5) Tømrer Eksisterende skuffeskab fjernes. Der skæres hul i eksisterende bordplade mellem de 2 vinduer, og der leveres og monteres et nyt hævet underskab. Underskabet placeres i højde efter aftale med personalet. Der leveres og monteres ny bordplade i laminat som eksisterende på det hævede underskab alternativt kan eksisterende afskårne bordplade monteres, hvor de afskårne ender forsynes med ny laminatkant som eksisterende. Der leveres og monteres skureliste i hvid plast mod væg på bordpladen. Eksisterende forkantlister på begge vinduer afkortes til overkant skureliste. På hver side af det nye underskab til opvaskemaskinen leveres og monteres tilsætninger i hvid laminatplade, se tegning nr Der leveres og monteres nyt mobilt skuffeskab på 4 låsbare hjul og monteret med ny bordplade som eksisterende. 3 eksisterende låger på eksisterende underskabe udskiftes med nye låger af tilsvarende overflade, mens greb genanvendes. Hængsler udskiftes i denne forbindelse i fornødent omfang. 16

17 VVS Der leveres og monteres vand- og afløbsinstallationer til ny opvaskemaskine. Elektriker Eksisterende opvaskemaskine fjernes. Der leveres og monteres ny opvaskemaskine. Ny opvaskemaskine kobles til eksisterende elinstallation. Eksisterende loftarmaturer bibeholdes Nyt puslerum i rum 8 (position 6) Tømrer Eksist. dør fjernes: Eksist. dør mellem rum 2 og rum 8 fjernes, mens gerigter lægges i depot. Der leveres og monteres ny gipsvæg i hullet bestående af stållægter, isolering og Fermacell gipsplader i samme bredde som eksisterende væg. De eksisterende gerigter monteres igen. Skillevægge og væg samt loft: Eksisterende skillevægge og døre mellem toiletter fjernes. Eksisterende væg mellem de 2 eksisterende toiletrum nedbrydes delvist. Der leveres og monteres høvlet reglar i samme bredde som væggen langs den ene af siderne af det nye hul ved radiator. Der leveres og monteres gipsloft som eksisterende, hvor væg er nedbrudt, se tegning nr Gulv: Eksisterende vinylbelægning fjernes. Eksisterende gulvplade, isolering og vindplade fjernes i nødvendigt omfang i samarbejde med VVS med det formål, at blotlægge eksisterende kloaksystem under gulvkonstruktionen. Efter ændring af kloaksystemet leveres og monteres ny gulvplade, isolering og vindplade i nødvendigt omfang. Der leveres og monteres ny vinylbelægning med hulkehl i rummet fulde udstrækning mod eksisterende vægge. Inventar og skillevægge: Der leveres og monteres 2 stk. høje reoler i hjørnerne og 2 stk. vægreoler over hvert puslebord. Der leveres og monteres 2 nye spanske vægge mellem toiletter i højde efter aftale, se tegning nr Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Huller i vægge efter demonterede elinstallationer udbedres. Sikring af væg bag pusleborde: 17

18 Til sikring af opsætning af pusleborde leveres og monteres kraftig plade i hvid laminat bag pusleborde, pladestørrelsen er ca. 65 cm i bredden og ca. 115 cm i højden. VVS Eksist. Spejle, sæbeautomater, papirautomater og affaldsstativer demonteres og lægges i depot. Eksist. 4 håndvaske inkl. armaturer og vandrør mm nedbrydes delvist. 3 store toiletter demonteres og fjernes, og 1 stort toilet bibeholdes. Eksisterende afløbssystem nedbrydes delvist i samarbejde med tømrer. Der leveres og monteres nyt afløbssystem til 2 nye pusleborde, ny vaskerende samt 2 nye gulvafløb. Der leveres og monteres 3 nye børnetoiletter, se tegning nr stk. eksisterende radiatorer bibeholdes. Vaskerende: Der leveres og monteres ny vaskerende (Intra P 12) incl. 2 armaturer samt tilslutning til vand og afløb. Ny vaskerende placeres i højde efter aftale. Afløb fra vaskerende tilsluttes kloak. Der leveres og monteres spejl i format ca. 100 cm bredde og 100 cm højde på væg bag vaskerende, placeres i højde efter aftale med personalet. Sæbeautomater, papirautomater og affaldsstativer mm monteres igen efter nærmere aftale med personalet. Puslebord: Der leveres og monteres 2 stk. nye pusleborde, se tegning nr Der etableres nye vandtilslutninger for koldt og varmt vand samt afløbsinstallationer til puslebordene. Vandinstallationerne udføres synlige som eksisterende installationer. Installationerne placeres iht. forskrifter fra leverandør af puslebordet. Elektriker Eksisterende lysarmaturer i begge toiletrum nedbrydes. Der leveres og monteres 4 stk. nye lysarmaturer som eksisterende i rum 2. Lysarmaturer tilsluttes eksisterende lyskontakt ved dør, der bevares. Eksisterende lyskontakt ved dør, der nedbrydes, fjernes, se tegning nr Der leveres og monteres 1 stk. stikkontakt til hvert af de 2 pusleborde. Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Installationerne placeres iht. forskrifter fra leverandør af puslebordet. Maler Eksisterende fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk ved hul i væg og eksisterende gerigter malerbehandles, Flügger Ny gipsvæg malerbehandles, Flûgger med filt. Nye loftplader malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Eksisterende gipsloft malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nye loftplader malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid. 18

19 Eksisterende huller og revner i laminatbeklædte vægge udfyldes og afdækkes, evt. med pålimede laminatstykker og skiver i samme farve Ny personalegarderobe i rum 10 (position 7) Tømrer Ydervæg: Eksisterende yderdør nedbrydes og fjernes. Der leveres og monteres 1 nye vindue med fast karm og hærdet glas. Den udvendige træbeklædning afsluttes mod nyt vindue med trælister, som eksisterende. Udvendig sålbænk udføres i zinkløskant, som eksisterende. Indvendigt leveres og monteres nye lysninger og lister i træ som eksisterende. Indvendige vægge: Eksisterende væg mellem det eksisterende vindfang og depot nedbrydes helt. Der leveres og monteres nyt gipsloft som eksisterende, hvor væg er nedbrudt. Eksisterende dør til depot nedbrydes og fjernes, mens eksisterende gerigter lægges i depot, se tegning nr Der leveres og monteres ny gipsvæg i hul mellem rum 2 og rum 10 bestående af stållægter, isolering og Fermacell gipsplader i samme bredde som eksisterende væg. De eksisterende gerigter monteres igen og manglende fodlister suppleres med nye fodlister som eksisterende. Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Huller i vægge efter demonterede elinstallationer udbedres. Inventar: Eksisterende løst inventar fjernes af bygherre. Eksisterende hylder nedbrydes og eksisterende gulvmåtte lægges i depot. Eksisterende knagerække fra rum 2 nedtages og genopsættes i rum 10 til personalet. Der leveres og monteres nyt personaleskab, se tegning nr. 201 VVS Eksisterende radiator i eksisterende vindfang flyttes over på væg. Elektriker Eksisterende loftarmatur i rum 10 bibeholdes Der leveres og monteres nye lysstofrør i eksisterende armatur. Der leveres og monteres 1 nyt loftarmatur som eksisterende, der tilsluttes eksisterende lysinstallation, se tegning nr Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Eksisterende EDB stik i væg mellem eksisterende vindfang og depot nedbrydes. 19

20 Eksisterende tastatur til alarm i eksisterende vindfang i rum 10 flyttes til ny dør i gavl i rum 1, indvendigt, se tegning nr Maler Eksisterende og nye fodlister, gerigter, skyggelister og øvrige lister malerbehandles, Flügger , farve hvid. Ny gipsvæg malerbehandles, Flûgger med filt. Eksisterende huller og revner i vægge udfyldes, hvorefter alle vægflader malerbehandles, Flügger , farve hvid. Nyt træværk udvendigt ved ny dør malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Nye loftplader malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende. Eksisterende loftplader, der demonteres og monteres igen malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid Nye rytterlys og nye veluxvinduer (position 8) Tømrer Rytterlys: Eksisterende rytterlys nedbrydes og fjernes, mens eksisterende lysninger bibeholdes i fornødent omfang. Der leveres og monteres 3 nye rytterlys med 1 opluk til komfortventilation og brandtryk i rum 2, rum 5 og rum 12. Rytterlysene tilpasses de eksisterende åbninger i taget og monteres efter fabrikantens forskrifter, se tegning nr. 201 og 202. Over ny væg mellem rum 5 og 12 leveres og monteres ny tagkonstruktion til brandadskillelse og udføres som eksisterende tagkonstruktion og med ny lysning som eksisterende. Veluxvinduer: Der leveres og monteres nye veluxvinduer i rum 2 og rum 5 i henhold til fabrikantens forskrifter, se tegning nr. 201 og 202. Assistance til elektriker: Tømrer skal assistere elektriker med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Elektriker Installationer for rytterlys tilsluttes eksisterende elinstallationer og med komforttryk, der placeres efter aftale i rum 2, rum 5 og rum 12. Tømrer skal assistere med midlertidig nedtagning og opsætning af indvendige vægbeklædningsplader og loftplader i fornødent omfang i forbindelse med montering af elinstallationer. Maler Nye og eksisterende lysninger malerbehandles, Flügger Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid. 20

21 Ny dør i ydervæg og rampe (position 9) Tømrer Ydervæg: Ydervæg og brystning ved vindue nedbrydes delvist til ny yderdør. Dørhul mod facade forhøjes mest muligt, så den nye dør mod legepladsen kan blive så høj som muligt. Der leveres og monteres nye yderdør, se tegning nr. 200 og 202. Ny yderdør er med niveaufri adgang, der betyder, at højden af bundstykket i døren ikke må være mere end 25 mm over gulvhøjden. Den udvendige træbeklædning afsluttes med trælister, som eksisterende. Indvendigt leveres og monteres lysninger og lister i træ, som eksisterende. Gulv: Eksisterende gulvbelægning fjernes og eksisterende gulvplade fjernes delvist som rille ved ny yderdøre i samarbejde med VVS Der leveres og monteres ny gulvplade i rille ved ny yderdør og ny gulvbelægning i linoleum som eksisterende. Rampe: Der leveres og monteres ny platform og ny rampe i galvaniserede gitterriste, se tegning nr. 200 og 202 Platform skal monteres i samme højde som gulvhøjden indvendigt for at opnå niveaufri adgang. Bemærk, at platforme skal udformes, så de kan monteres uden sprække mellem platform og bundstykke yderdør udvendigt. Ramperne kan opdeles i længder efter eget ønske. Eksisterende tagnedløb føres gennem ny rampe. VVS Eksisterende kanalinstallation ved ny yderdør nedbrydes delvist. Vvs installationer flyttes ned i terrændæk og de 2 åbne ender i den eksisterende kanal lukkes. Maler Nyt træværk indvendigt ved ny dør malerbehandles, Flügger , farve hvid. Der fuges i nødvendigt omfang med acrylfuge, hvid. Nyt træværk udvendigt ved ny dør malerbehandles, Flügger , farve som eksisterende Nyt varslingsanlæg Elektriker Der leveres og monteres nyt varslingsanlæg. Varslingsanlægget skal bestå af en central med indbygget nødstrømsforsyning og leveres og monteres med 2 stk. røgdetektorer i det nye krybberum, 1 røgdetektor i hvert rum 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 10, 1 udvendig sirene og 1 indvendig sirene, der tilkobles varslingsanlægget. Centralen skal være med afstillingstryk for deaktivering af alarmen samt driftslampe, der indikerer, at anlægget er i driftsklar stand. 21

22 Alle enheder skal både have strømforsyning og batteribackup samt trådløs forbindelse. Den indvendige sirene og selve centralen skal placeres i forbindelse med det eksisterende køkken i rum 6, mens den udvendige sirene placeres ved facade mod øst. Ved brand eller røgudvikling i krybberummet skal varslingen startes automatisk via røgdetektor, hvorved personalet advares, så de straks kan evakuere personer i krybberummet. Herefter skal personalet selv alarmere brandvæsnet ved at ringe 112. Varslingsanlæg og installationer skal udføres efter leverandørens anvisninger og skal kunne godkendes af brandmyndighederne. Type og fabrikat er som easi-fit fra Ei Professional eller dermed ligestillet produkt Nyt krybberum incl. Belægning (position 10) Jord-/ kloak-/ beton Der udføres randfundamenter afsluttet med lecablok, se tegning nr. 401 Der udføres ny regnvandsledning og ny tagbrønd med tilslutning til eksisterende regnvandssystem (gennem eksist. belægningssten), se tegning nr. 200 Eksisterende belægningssten udvides med nye belægningssten ved krybberum og i selve krybberummet, se tegning nr. 200 Nye belægningssten skal være i samme fabrikat som eksisterende. Eksisterende belægningssten formodes at være Butterfly belægningssten. Belægningssten opbygges med bærelag af komprimeret stabilgrus og sand iht. fabrikantens anvisninger. Bemærk, at gulvet i krybberummet og bundstykket i døren er placeret 2 cm højere end det omgivende terræn. Murer Der udføres sokkelpuds på begge sider af lecablok jævnfør tegning nr. 401 Tømrer Der leveres og monteres nyt krybberum jævnfør tegning nr. 200, 400 og 401 Der leveres og monteres 8 vægventiler, der tilpasses vægtykkelsen. VVS/ Blikkenslager Der leveres og monteres tagrende og tagnedløb i zink ved nyt krybberum jævnfør tegning nr. 200 Elektriker Der leveres og monteres 2 stk. lysarmaturer incl. 2 stk. lyskontakter, se tegning nr. 400 Eltilslutning sker via nedgravet jordkabel til elinstallationer i eksist. Bygning iht. nærmere aftale. Maler Tagspær og underside tagkrydsfiner malerbehandles indvendigt, Flügger , farve hvid. Bygherreleverance Levering og montering af brandslukker og skilt er bygherreleverance. 22

23 Bundopbygning for ny redegynge (position 11) Jord-/ kloak-/ beton Der udgraves hul på 850 x 350 cm, hvori der opbygges ca. 15 cm komprimeret stabilgrus afrettet med sand som underlag for gummifliser. Arbejdet afsluttes ca. 50 mm under eksist. terræn, hvorefter legepladsmontør monterer gummifliser og redegynge (under anden entreprise), se tegning nr. 100 og Ny containerplads og ny belægning (position 12) Jord-/ beton-/ belægning-/ gartner 3 eksisterende træer incl. rødder fjernes. Der leveres og monteres belægningssten som eksisterende med udstrækning som vist på tegning nr Eksisterende belægningssten formodes at være Butterfly belægningssten. Belægningssten monteres jævnfør fabrikantens anvisninger. Flere af de eksisterende belægningssten omlægges pga. forskydninger i højden, og i denne forbindelse fjernes flest mulige af de trærødder, der forårsager forskydningerne. Tømrer Der leveres og monteres ny afskærmning for containerplads. Afskærmning udføres af lærketræ med stolper, der nedgraves og udfyldning mellem stolper af lærketræsbrædder på klink, højde afskærmning er 140 cm Top af afskærmning afsluttes med lærketræsplanker i samme bredde som stolper, se tegning nr Maler Afskærmning containerplads malerbehandles indvendigt, Flügger , farve lysegrå som eksisterende bygning Nyt hegn med låger (position 13) Jord-/ beton-/ belægning Der leveres og monteres nyt trådhegn med stålstolper og låger i samme fabrikat og størrelse som eksist. Hegn mod syd, se udstrækning på tegning nr Ny dobbeltlåge mod sti skal være i samme udformning og bredde som eksisterende dobbeltlåge mod syd. Højde af hegn er ca. 160 cm og stolpeafstand ca. 300 cm. Trådhegn er med plastcoating som eksisterende hegn. Alle nye låger skal være med sikring, så børn ikke kan åbne lågen. 23

24 Efterreparationer Maler Der udføres nødvendige malerreparationer efter færdiggørelse af andre entreprenørers arbejde, herunder tømrer, vvs og elektriker Slutrengøring Efter malerarbejdets afslutning og arbejdets afslutning generelt, skal nærværende hovedentreprenør foretage en generel rengøring af lokalerne. Rengøringen foretages inden arbejdet afleveres og omfatter rengøring af lokalerne, herunder bl.a. fjernelse af afdækningspapir, pap, rengøring af gulve, skabe, bordplader, sanitet mm 24

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave

Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave Kortfattet udbuds- og omfangsbeskrivelse vedr. om-/ og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj til flexbørnehave Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 20. marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

B. Tømrer-/snedkerentreprisen

B. Tømrer-/snedkerentreprisen 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse

Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro 1 ORIENTERING Bygherre:

Læs mere

03. Fagbeskrivelser. 1. VVS Entreprisen:

03. Fagbeskrivelser. 1. VVS Entreprisen: 03. Fagbeskrivelser 1. VVS Entreprisen: 1. Demontering af gammel toiletinstallation. ( papirholder, toiletpapirholder, sæbedispenser, spejl, gemmes og genanvendes efter aftale.) Der leveres og monteres

Læs mere

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR 1. ALMEN ORIENTERING... 4 1.1. Byggeriets

Læs mere

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN Renovering af bebyggelsen "Klintegaarden Betingelser og arbejdsbeskrivelse Sag 993444 J.nr. B0012-1-CHJ Udarb. CHJ Udg. 1 Kontrol - Dato 2000-03-10 Godk. CHJ

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

03.1. Fagbeskrivelser

03.1. Fagbeskrivelser 03.1. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Renovering af Ulrikskollegiet Fagbeskrivelserne indeholder beskrivelse af arbejder for EN blok. Stk. antal beskrevet i fagbeskrivelsen er pr. blok. Det vil sige, hvis

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn.

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn. RIOS A/S Rådgivende Ingeniører Ole Søndergaard A/S Classensgade 11C 2100 København Ø Telefon 3538 7988 Fax 3538 7938 e-mail: post@rios.dk www.rios.dk Projektering Projektledelse Bygherrerådgivning Energikonsulent

Læs mere

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DK-2900 Ombygning enfamiliehus Tonysvej 12 2920 Charlottenlund BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DK-2900 INDHOLDSFORTEGNELSE = = = = = = = = = = = =

Læs mere