Ud med musikken! - tilrettelæggelse af strategisk kommunikation. Anslag: svarende til 30,8 ns.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ud med musikken! - tilrettelæggelse af strategisk kommunikation. Anslag: 74.037 svarende til 30,8 ns."

Transkript

1

2 Ud med musikken! - tilrettelæggelse af strategisk kommunikation Anslag: svarende til 30,8 ns. Bachelorprojekt Modul 1 Kommunikation, forårssemesteret 2008 Roskilde Universitet Vejleder Yngve Søndergaard Louise Thinesen Bendtsen Rikke Prip Estrup Marie Christine Meurs-Gerken Mads Vibe Jacobsen 2

3 Resume Dette projekt beskæftiger sig med at afdække hvilke kommunikative udfordringer, musikfestivalen New Note Festival står overfor. Festivalen søger en række handlingsanvisninger til hvordan en strategisk kommunikationsindsats kan tilrettelægges. Med udgangspunkt i en analyse af festivalens nuværende situation har vi fundet, at New Note Festival har to centrale kommunikationsudfordringer: at opnå indsigt i sin målgruppe samt at skabe overensstemmelse mellem festivalens identitet og profil. Gennem en målgruppeanalyse har vi præciseret festivalens målgruppe og opstillet tre generiske individer. I en produktanalyse af festivalens programavis fra 2007 fandt vi, at festivalens identitet ikke stemmer overens med den kommunikerede profil. En syntese af de tre analyser viser, at New Note Festival bør lægge vægt på, at dens profil afspejler festivalens identitet, og at den bør implementere og afprøve det øgede målgruppekendskab. Abstract The aim of this project is to unveil the communicative challenges the New Note Festival faces. The festival seeks a set of guidelines on how a strategic communicative plan can be organized. Using an analysis of the festival s current situation, we found that New Note Festival has two central communicative challenges: achieving understanding of its target group and also creating harmony between the festival s identity and profile. Through a target group analysis, we have specified the festival s target group and we have set up three generic individuals. In a product analysis of the 2007 festival programme, we found that the festival s identity and its communicated profile aren t in harmony with each other. A synthesis of the three analyses shows that the festival ought to focus more on making its profile mirror its identity; also that it ought to implement and test its increased knowledge of the target group. 3

4 Indholdsfortegnelse Resume...3 Abstract...3 Indholdsfortegnelse Indledning Problemfelt Afgrænsning Teori og metode Optik Valg af teori Informantinterview...11 Dokumentation og analyse Situationsanalyse Målgruppeanalyse...13 Generiske individer Produktanalyse Projektdesign Situationsanalyse for New Note Festival Baggrund Identitet Kommunikation Opsamling: New Note Festivals udfordringer Målgruppeanalyse Interesser, vaner og holdninger Socioøkonomisk og demografisk segmentering...22 Bopæl...22 Alder...22 Uddannelse Medieforbrug Generiske individer...26 Per Backhaus engageret jazzentusiast med rigelig fritid

5 Anders Møller nysgerrig musikinteresseret gymnasieelev...27 Mette Carlsen aktiv folkeskolelærer med travl hverdag Opsamling Produktanalyse Afsender Formål Målgruppe...32 Den uvidende...32 Den nysgerrige...33 Den nørdede Indhold...34 Artikler...35 Koncertprogram Layout Medie- og kommunikationsmiljø Distribution Opsamling Syntese Konklusion Handlingsanvisninger Perspektivering Litteraturliste Bilagsfortegnelse

6 1. Indledning Lokale kulturarrangementer drives ofte af lokale entusiaster, der ønsker at give kulturlivet en ny dimension. Det betyder, at der lægges fokus på at skabe særlige begivenheder hvor indholdet vægtes højt. Men hvis der ikke samtidig er fokus på at skabe god strategisk kommunikation og markedsføring, har sådan et arrangement svære odds fra start af. Det manglende fokus på kommunikation og markedsføring skyldes især det økonomiske aspekt. Det økonomiske råderum for lokale arrangementer er typisk begrænset. Står valget mellem at bruge ressourcer på indholdet i den kulturelle begivenhed eller at bruge ressourcer på strategisk kommunikation, vælger de fleste at fokusere på indholdet. Men for at sikre arrangementernes udvikling er det vigtigt, at der er fokus på strategisk markedsføring og kommunikation. For det er netop disse, der er med til at sikre kulturarrangementernes overlevelse. I sommeren 2006 fik Hillerød et nyt kulturarrangement: New Note Festival (NNF). Tre dage i august med ca. 40 koncerter fordelt på byens torve og caféer. NNF har fra start været et interessant alternativ til Hillerøds eksisterende kulturudbud. Festivalprogrammet har siden da udviklet sig fra udelukkende at bestå af jazzmusik til også at inddrage andre genrer, f.eks. singer/songwriting og popmusik. Desuden er der fra 2008 etableret et samarbejde mellem NNF og den lokale kunstforening, så også dette aspekt får en plads i festivalprogrammet. NNF har oparbejdet en velfungerende logistik og flere af Hillerøds kulturaktører ser en stor mulighed for, at festivalen bliver en central del af byens fremtidige kulturliv. Selvom NNF modtager tilskud fra Ny Hillerød Kommune og Hillerød Shopping 1, mangler der stadig stabile sponsorater fra det private erhvervsliv. For NNF betyder det, at det økonomiske råderum er meget begrænset og at den derfor har prioriteret gode koncerter frem for markedsføring og strategisk kommunikation. 1 Hillerød Shopping hed tidligere Hillerød Handelsstadsforening. Foreningen varetager de forretningsdrivendes interesser i lokalmiljøet. 6

7 1.1 Problemfelt NNFs økonomi efterlader ikke plads til markedsføringskampagner i lokale og nationale dagblade. Derfor har festivalens hidtidige kommunikation bestået af pressemeddelelser og et samarbejde med Frederiksborg Amts Avis (FAA), der gør det muligt for festivalen at nå ud til interesserede. Fra festivalens side er kommunikationen sket efter behov og uden større overvejelser om indhold og udformning. F.eks. har NNF hidtil overladt hele udformningen af programavisen til FAA. NNF er nu nået til et punkt, hvor den ønsker at gøre mere ud af sin kommunikation med det formål at få flere besøgende på festivalen. Dette betyder bl.a. at festivalen fra år 2008 har overtaget hovedudformningen af programavisen, ligesom den i øjeblikket gør sig overvejelser om hvordan festivalens budskaber kan formidles effektivt uden de store omkostninger. For at dette kan lade sig gøre kræver det, at NNF udvikler en kommunikationsstrategi, der er tilpasset de betingelser, den arbejder under. En sådan kommunikationsstrategi bør derfor især fokusere på ikke-udgiftskrævende kommunikationsformer som f.eks. pressehåndtering og profilering, så NNF får mulighed for at skabe sig et image. For at kunne planlægge sådan en kommunikationsstrategi, er det vigtigt at NNF ved hvem den henvender sig til. Festivalen har ikke tidligere beskæftiget sig med målgrupper og har derfor intet begreb om hvordan kommunikationen skal tilrettelægges, så den efterlever formålet. Det er derfor nødvendigt for festivalen at foretage en målgruppeanalyse for at afdække hvordan kommunikationen skal tilrettelægges, så den rammer målgruppen. Ovenstående leder os frem til følgende problemformulering: Hvordan kan en strategisk kommunikationsindsats tilrettelægges, så den tager udgangspunkt i New Note Festivals situation? Med strategisk kommunikationsindsats mener vi planlagt kommunikation, hvis formål er at bidrage til at ændre en situation på en bestemt måde. (Sepstrup 2006: 20) At tilrettelægge vil i besvarelsen af vores problemformulering blive forstået på et strategisk niveau. Dvs. at vi vil bearbejde tilrettelæggelsen af NNFs kommunikation på et overordnet niveau, og dermed give dem en række handlingsanvisninger, der hovedsageligt består af grundlæggende retningslinjer. 7

8 For at besvare problemformuleringen har vi udviklet tre arbejdsspørgsmål, som vil være retningsgivende for projektets analyser: Hvilke kommunikationsudfordringer står NNF overfor? Hvordan kan NNFs målgruppe afgrænses? Hvordan bliver NNFs profil fremstillet i programavisen for 2007? Med udgangspunkt i disse spørgsmål foretages tre analyser. Først foretages en situationsanalyse, hvor vi undersøger i hvilken grad festivalens mål kan indfris via strategisk kommunikation. Resultatet af situationsanalysen vil danne grundlag for de to næste analyser, hhv. målgruppeanalysen og produktanalysen. Med målgruppeanalysen ønsker vi at præcisere festivalens målgruppe. Formålet med dette er at opnå en forståelse for hvordan kommunikationen kan tilrettelægges, så den placerer sig inden for målgruppens relevanskriterier. Endelig foretager vi i produktanalysen en undersøgelse af NNFs programavis fra 2007 med det formål at belyse, hvordan NNFs identitet kommer til udtryk. Efter alle analyser opsamler vi på afsnittets resultater og besvarer på arbejdsspørgsmålene. Til slut kædes resultaterne fra disse afsnit sammen i en syntese, hvori vi forholder os til hvordan analyserne kan bidrage til besvarelse af denne opgaves problemformulering. 1.2 Afgrænsning Idet NNF er en tidsbegrænset begivenhed, er kommunikationsindsatsen koncentreret omkring forår og sommer, mens efterår og vinter bruges til at planlægge næste års festival. Da festivalen finder sted efter dette projekts afslutning, afgrænser vi os fra at arbejde med effektmåling. Vi forholder os udelukkende til de kommunikative udfordringer, festivalen står overfor i fremtiden. Resultaterne af dette projekt vil danne grundlag for NNFs udvikling af kommunikationsstrategi for NNF benytter sig af flere forskellige kommunikationskanaler. Udover hjemmeside og pressemeddelelser i perioden op til festivalen, produceres plakater og programmer. Desuden anvender festivalen sit netværk til at kommunikere nyheder om festivalen. I dette projekts produktanalyse begrænser vi os til en analyse af festivalens programavis for 2007, der bliver trykt i FAA. Dette skyldes, at programmet som kommunikationsprodukt repræsenterer en stor del af festivalens kommunikationsindsats. Valget af programmet som genstand for vores analyse 8

9 betyder ikke, at vi underkender festivalens andre kommunikationsprodukter. Gennem analysen er vi opmærksomme på, at også andre kommunikationsprodukter er med til at skabe opmærksomhed omkring festivalen. Disse kommunikationsprodukter inddrages som referencer i analysen i det omfang, vi finder det nødvendigt. 9

10 2. Teori og metode Inden for kommunikationsfeltet findes der mange grene, man kan følge i sin søgen efter forståelse og tilsvarende meget teori, man kan fundere sin empiri i. Men disse grene er ofte også viklet sammen, så man let bliver forvirret over hvad begrebet kommunikation egentlig dækker over. Derfor ønsker vi kort at redegøre for vores forståelse af kommunikationsbegrebet og derefter på vores syn på målgruppebegrebet. 2.1 Optik Grundlæggende ser vi kommunikation som en proces. Vi mener ikke, at det er muligt udelukkende at forstå kommunikation i et praktisk perspektiv, ligesom det ikke er muligt blot at anlægge et teoretisk perspektiv. I vores kommunikationsforståelse stræber vi efter en vekselvirkning mellem disse to tilgange. (Sepstrup 2006: 34) Dette projekt bevæger sig ud af den gren af kommunikation, der omhandler uopfordret kommunikation/kampagneplanlægning. Herunder kan kommunikation forstås som en distribution af et kommunikationsprodukt (det samfundsvidenskabelige paradigme) eller som en interaktion mellem afsender og modtager (det humanistiske paradigme). (Sepstrup 2006: 34) Vi ønsker at trække på en forståelse, der kombinerer disse paradigmer, altså en forståelse af kommunikationsprocessen som en vekselvirkende proces mellem en afsender med et budskab/kommunikationsprodukt og en modtager, som bliver opmærksom på det. En sådan kommunikationsproces forudsætter en reaktion fra modtageren, som er forskellig fra individ til individ. Ovenstående leder os videre til en forståelse af, hvordan modtagerne af den uopfordrede kommunikation skal begribes. Mennesker skal forstås som fungerende i en virkelighed, hvor de skal kunne klare sig. (Sepstrup 2006: 36) Hvert individ fungerer desuden i hver sin unikke livsverden med et centrum omgivet af en ydre og en indre horisont. Inden for denne horisont er individets interesser funderet som temaer, der kan skifte over tid. Det er ikke de samme ting, der optager mennesket gennem hele livet men derimod de temaer, der har relevans i livsverdenen 10

11 lige nu. (Dahl 1993: 26) På den måde er alle individer i besiddelse af viden/en erfaringsbank, som de kan gøre brug af i relevante situationer. Det er altså vigtigt ikke blot at forstå modtageren af kommunikationen som et hvidt lærred, der kan farvelægges. 2.2 Valg af teori På baggrund af ovenstående optik, som hovedsageligt er funderet i Preben Sepstrup og Uses and Gratifications-teorien, finder vi det relevant kort at redegøre for den teori, der danner grundlag for denne opgaves opbygning. Sepstrups kommunikationsbegreb bunder i en forståelse af modtageren som situations- og behovsstyret, problemløsende og agerende. Kommunikationsproduktet skal derfor ses som en forhandling mellem et kommunikationsprodukt og en modtager, der benytter kommunikationen ud fra egne behov. (Sepstrup 2006: 37) Med udgangspunkt i Uses and Gratifications-tilgangen mener Sepstrup, at modtageren opstiller en række krav, som er udslagsgivende for kommunikationsproduktets succes. I dette projekt anvendes Sepstrup som grundlag for opgavens opbygning og som referencepunkt i forhold til vores forståelse af feltet. Desuden anvender vi Mie Femø Nielsen, da hendes tilgang til forholdet mellem organisation og modtager støtter os i analysen af NNFs kommunikationssituation. Ifølge Femø Nielsen skabes et image i modtagerens bevidsthed ud fra en kombination af både bevidst og ubevidst kommunikation. Denne forståelse anskueliggøres gennem trekantsmodellen (Femø Nielsen 2000: 21), som viser relationerne mellem identitet, profil og image. Valget af denne teori skyldes at den er anvendelig til at identificere hvilken form for problemer, NNF står overfor, og dermed også på hvilket niveau de skal løses. Som supplement til ovenstående anvendes teori, modeller og metoder, der er emnerelevante inden for det givne område. Disse vil - i det omfang vi finder relevant - blive præsenteret ved anvendelse. 2.3 Informantinterview For grundlæggende information om NNF har vi gennemført et enkelt informantinterview. Informantinterviewet med festivalleder Jens Enggaard Jepsen har taget udgangspunkt i det 11

12 semistrukturerede interview. (Bryman 2004: 324) Denne tilgang er valgt, da vi har en række emner, vi ønsker at respondenten skal tage stilling til, men samtidig ønsker en åben dialog om feltet, så respondenten også har mulighed for at uddybe egne emner. Denne interviewform giver stor fleksibilitet for respondenten, hvilket giver bedre mulighed for at få indblik i respondentens syn på de valgte emner. Interviewet er dermed fokuseret omkring en række temaer. Disse er udarbejdet i overensstemmelse med Brymans krav om fleksibilitet, struktur, sprog, åbenhed og kontekst. (Bryman 2004: 324) Ved at anvende denne interviewform bliver vi som interviewere i mindre grad fastlåst af vores erkendelse af virkeligheden og får gennem respondentens besvarelser nuanceret vores antagelser. Vi har dog nedskrevet en række konkrete spørgsmål, som det gennem interviewet har været muligt at støtte sig til. (Bilag 1) Disse spørgsmål hjælper samtidig til at danne et overblik over, om vi er kommet rundt om de temaer, vi er interesseret i at tale om. Dokumentation og analyse Interviewet er optaget på diktafon. Under interviewet fungerede et af gruppens medlemmer som interviewer, mens to gruppemedlemmer deltog som hhv. notatfører og iagttager. Transskribering er kun sket i det omfang, vi har fundet det nødvendigt i forhold til opgaven. Det er således det optagede interview, der danner grundlag for analyserne. Da interviewet først og fremmest havde til formål at skabe grundlæggende research om festivalen, er analysen sket ud fra en ad-hoc tilgang. (Kvale 1994: 201) Analysen af informantinterviewet sker gennem skabelse af mening ad hoc. (Kvale 1994: 201) 2.4 Situationsanalyse Situationsanalysen opbygges med udgangspunkt i Sepstrup (Sepstrup 2006: 183ff) og Femø Nielsen (Femø Nielsen 2001: 21ff). Den består af tre trin, hvis formål er at identificere NNFs udfordringer og vurdere i hvilken grad der er tale problemer, som kan løses gennem målrettet kommunikation. Resultaterne af denne analyse anvendes som grundlag for den videre analyse af festivalens målgruppe og sammenhængen mellem identitet og profil. Til situationsanalysen anvendes primært empiri fra interviewet med Jens Enggaard Jepsen samt en løbende dialog med festivalledelsen. 12

13 2.5 Målgruppeanalyse Målgruppeanalysen har til formål at præcisere NNFs målgruppe. Ifølge Jan Krag Jacobsen: gælder alle tricks og udover videnskab og andres erfaringer må man ty til fantasi, intuition, fiktion med mere. (Krag Jacobsen 2001: 29) Med dette in mente gør vi opmærksom på, at dele af målgruppeanalysen er baseret på egne forforståelser. Vi er klar over at dette på længere sigt kan være problematisk men mener alligevel, at disse forforståelser kan hjælpe til at få målgruppen præciseret. Ved hjælp af sigtekornsmodellen (Poulsen 1996: 27) og Gallup Kompas (www.tns-gallup.dk) foretages en primær segmentering af målgruppen. Vi er klar over, at segmenteringsmodeller er baseret på overordnede befolkningsinddelinger og alene skal forstås som værktøjer til grovsortering af målgruppen. Derefter segmenteres målgruppen gennem en række socioøkonomiske og demografiske parametre, som er relevante for NNF. Dertil benyttes statistikdata fra Dansk Statistik. Vi benytter både lokal og landsdækkende statistik ud fra den betragtning, at Hillerøds borgere ikke adskiller sig væsentligt fra den øvrige danske befolkning. Generiske individer Målgruppeanalysens resultater sammenfattes ved brug af generiske individer. Disse produceres med udgangspunkt i Arne Jacobsens og Stig Andur Pedersens tretrinsraket til forberedelse af modeller, som består af hhv. isolation, abstraktion og idealisering. (Jacobsen et al. 2003: 4) Der ønskes en konstruktion af tre generiske individer, baseret på de karakteristika, vi har fundet gennem målgruppen. Ved isolation af disse individer ses bort fra alle andre dele af befolkningen. Idet de generiske individer baseres på informationer fundet i målgruppeanalysen, anvendes disse som abstraktionsfaktorer for individet. Derfor vil beskrivelsen af de generiske individer være baseret på følgende parametre: Interesser, vaner og holdninger Socioøkonomisk og geografisk sammensætning, herunder o Bopæl o Alder o Uddannelse o Medieforbrug 13

14 Valget af disse faktorer betyder, at de generiske individer udelukkende indeholder informationer, som er relevante for NNF. De i målgruppeanalysen udviklede generiske individer benyttes fremover som repræsentanter for hele det segment, de karakteriserer. Selvom der er tale om ikke-eksisterende generiske individer, vælger vi at give dem både navne og tilhørsforhold. Dette tjener udelukkende et hjælpende formål, idet anvendelsen af de generiske individer som værktøj er nemmere, hvis man kan forestille sig dem som en hel person. 2.6 Produktanalyse Formålet med produktanalysen er at undersøge hvordan NNFs profil bliver fremstillet. Som genstand for produktanalysen anvendes festivalens programavis, som bliver trykt i Frederiksborg Amts Avis umiddelbart inden festivalen. Vi anvender programavisen for 2007 vel vidende, at layoutet skifter fra år til år. Idet vi ønsker at undersøge om afsenders hensigt stemmer overens med den hensigt, der fremanalyseres i produktanalysen jf. forholdet mellem identitet, profil og image 2, sker analysen fra et modtagerorienteret synspunkt. (Becker Jensen 1997: 88) Produktanalysen er funktionel, dvs. analysepunkterne er opstillet på baggrund af analysens formål (Becker Jensen 1997: 20) og uddybes kun i det omfang, vi finder det relevant for at kunne besvare arbejdsspørgsmålet. Med udgangspunkt i Krag Jacobsen (Krag Jacobsen 2001: 17) har vi opstillet analysen ud fra følgende punkter: afsender, formål, målgruppe, indhold, layout medie- og kommunikationsmiljø og distribution. I analysen vil vi løbende reflektere over de lokaliserede problemer og komme med løsningsforslag dertil. 2 Se afsnit 2.1 Optik 14

15 2.7 Projektdesign Nedenfor ses en illustration af projektets forløb. De gule pile indikerer læseretningen. De hvide pile indikerer hvorfra supplerende indhold til det pågældende kapitel vil blive inddraget. Figuren vil desuden optræde ved hvert kapitel som piktogram for at angive hvor langt hen i projektet, vi er kommet. 15

16 3. Situationsanalyse for New Note Festival Indledende vil vi kort præsentere festivalen. Herefter vil vi belyse hvilke udfordringer festivalen står overfor, for herigennem at kunne redegøre for baggrunden for projektets øvrige analyse. 3.2 Baggrund New Note Festival startede i 2006 og er en mindre lokal festival i Hillerød. Festivalen varer fire dage og har mellem 30 og 40 koncerter fordelt på byens spillesteder og på fem særligt opstillede scener på Hillerøds gågade. Festivalen bliver støttet af Ny Hillerød kommune og Hillerød Shopping, men har fortsat et begrænset budget, hvis poster hovedsageligt består af betaling til udøvende kunstnere. Festivalen ledes af Jens Enggaard Jepsen og en gruppe medhjælpere, der er hovedansvarlige for en række af festivalens funktioner. Derudover er der under selve festivalen tilknyttet ca. 30 frivillige, der hjælper til med afviklingen. Da festivalen hidtil kun har været afviklet to gange, har fokus været på at sikre en velfungerende festival med velafviklede koncerter. Samtidig er selve opstarten af et sådant arrangement meget tidskrævende. Afviklingen af koncerter og diverse logistiske problemer er nu efterhånden løst, og festivalen ønsker nu at sætte fokus på den strategiske kommunikation. (JEJ: 18:40) NNF har et ønske om at tjene penge nok på dette års festival til at fortsætte arbejdet i fremtiden. For at kunne opnå dette er målet for den strategiske kommunikation at få flere til at besøge festivalen. (Sepstrup 2006: 196) Herunder er det nødvendigt, at festivalens identitet og profil bliver kommunikeret ud. For det er på baggrund af disse, at eventuelle besøgende vurderer NNF. 3.3 Identitet Identitet er ikke en fast størrelse men kan ændres gennem en udvikling af organisationskulturen eller gennem organisationsændringer. Dette er en kompliceret kommunikativ og social proces. (Femø Nielsen 2000: 22) Festivalens identitet kommer til udtryk gennem konceptet og dens visioner. Festivalen ønsker at udvikle det lokale musik- og kulturliv. Dette skal gøres gennem 16

17 nyskabende koncerter med lokale og nationale kunstnere - primært unge up-and-coming navne inden for jazz- og singer/songwriter-genrerne - der formår at sætte præg på den danske musikscene. Musikalsk er festivalen således ikke begrænset af specifikke genrer. Den røde tråd i festivalens program er at kunne præsentere kunstnere, der vil forandre musikken. Derudover lægger NNF vægt på den lokale forankring, f.eks. er det ambitionen at tidligere Hillerød-borgere vender tilbage til byen for at give koncerter. Festivalen mener, at musik er for alle og at oplevelsen ikke skal begrænses af økonomi. Derfor er stort set alle festivalens koncerter gratis. 3.4 Kommunikation NNF arbejder ikke strategisk med sin kommunikation. Hidtil eksisterer der ingen fastlagt kommunikationsstrategi for festivalen. På grund af festivalens begrænsede budget eksisterer der kun få kommunikationsprodukter. Ved festivalens start i 2006 blev der etableret en hjemmeside, og der er desuden ved hver festival blevet udgivet et program. I 2007 blev dette udvidet til en programavis med baggrundsartikler. Dette blev husstandsomdelt sammen med lokalavisen Frederiksborg Amts Avis, der også omdeles til Politiken-abonnenter i området. Derudover har festivalens egne kommunikationsprodukter alene været plakater, klistermærker, T-shirts samt bannere med festivalens logo. På grund af det stramme budget er programavisen festivalens primære kommunikationskanal. Det er derfor vigtigt, at NNF prioriterer planlægningen af denne. For 2008 var der planlagt en stor annonceringskampagne, der dog er blevet stoppet pga. manglende midler. Festivalen har dog en enkelt annonce i det landsdækkende musikanmeldelsesmagasin Gaffas særlige festivalguide om sommerens forskellige musikfestivaler. På grund af festivalens stramme budget og korte levetid foreligger der ingen undersøgelser af hvem, der benytter festivalens tilbud eller hvordan festivalen opfattes af disse. Ifølge festivalleder Jens Enggaard Jepsen har man dog erfaret, at det hovedsageligt er unge i alderen samt ældre i alderen 45-65, der besøger festivalen. Alle primært fra lokalområdet. (JEJ: 5:50) På baggrund af ovenstående ser vi, at NNF hverken benytter målgrupper i planlægningen af festivalen eller tilrettelæggelsen af sin kommunikation. Umiddelbart ønsker festivalen blot at 17

18 tiltrække enhver. Men da et kommunikationsprodukt, der ikke tager højde for modtagerens relevanskriterier, har høj risiko for at blive afvist som irrelevant, kommer denne tilgang hurtigt til kort 3. (Krag Jacobsen 2001: 27) Grundet den hyppige brug af termerne profil og image, vil vi kort præcisere disse og sætte dem i relation til projektet. Hertil anvendes Femø Nielsens trekantmodel. Organisationens bevidste selvfremstilling kaldes profilen. Den ses i den kommunikation, som festivalen selv står bag, f.eks. gennem programavisen. (Femø Nielsen 2000: 21) En organisations image er det indtryk, som modtageren selv danner sig ud fra de informationskilder, de har adgang til; materiale fra NNF selv, omtale i medierne, word-of-mouth og egen kontakt med NNF. (Femø Nielsen 2000: 20) Da imaget skabes hos modtageren på baggrund af både bevidst og ubevidst kommunikation, kan NNF ikke arbejde med image før den har kontrol over, hvordan dens identitet bliver forankret i profilen. Derfor beskæftiger dette projekt sig på det niveau, der omhandler strategisk planlægning. 3.5 Opsamling: New Note Festivals udfordringer I situationsanalysen har vi undersøgt hvilke kommunikationsudfordringer, NNF står overfor. På baggrund af situationsanalysen finder vi, at festivalen står overfor nogle problemer, der kan løses ved en kommunikationsindsats. Festivalens største udfordring er at skabe 3 Jf. afsnit 2.1 Optik. 18

19 overensstemmelse mellem sin identitet og sin profil. NNFs manglende evne til at kunne formidle sin profil, så den fanger og virker inspirerende på modtager, er et formidlingsproblem og er umiddelbart festivalens største. (Sepstrup 2006: 185) Problemet skyldes til dels manglende kendskab til målgruppen, og dels at dens identitet og informationsmateriale endnu ikke er stærkt nok. (Femø Nielsen 2000: 21) Det er vigtigt for NNF at have en tydelig profil, der stemmer overens med identiteten, da der derved vil være større mulighed for overensstemmelse mellem dens bevidste og ubevidste kommunikation. (Femø Nielsen 2000: 22) For at kunne gøre dette er det nødvendigt for NNF at kende sin målgruppe. Festivalens anden udfordring bliver derfor at præcisere målgruppen, så kommunikationen kan tilrettelægges derefter. 19

20 4. Målgruppeanalyse En målgruppe er den gruppe personer, hvis adfærd, holdning eller viden, afsenderen ønsker at ændre for at opnå målet for kampagnen. (Sepstrup 2006: 204) Inden for kampagneplanlægning er det vigtigt at formulere en målgruppe for at forstå problemet, sikre nødvendig viden om målgruppen, kunne opdele og prioritere situationsanalysens målgruppe og for at arbejde selektivt og præcist med strategi og handlingsplan. Det er samtidig også vigtigt for at fastlægge, hvad der skal siges, hvordan det skal siges, samt hvor det skal siges. Forskellige målgrupper stiller forskellige krav til kommunikationsproduktets medie, indhold og udformning. (Sepstrup 2006: 207) Ved hjælp af analyse og undersøgelse af den planlagte målgruppe får man et bedre grundlag for at tilpasse kampagnen og dermed opnå sit mål. Det primære sigte med formulering af målgrupper i praksis er valg af medie. Medievalget og mængden af kommunikation kræver, at målgruppen beskrives med karakteristika, der kan forbindes med mediebrugen. (Sepstrup 2006: 207) NNF er modvillige mod at afgrænse en målgruppe, da de helst ser, at ingen besøgende skal skæres fra. Selvom dette kan opretholdes internt i organisationen, er denne holdning svært anvendelig til en målrettet kommunikationsindsats. På baggrund af situationsanalysen og en række statistisk materiale, vil vi i det følgende indskærpe festivalens målgruppe. Målgruppen vil således blive afgrænset af en række kendetegn, der er relevante for NNF. (Sepstrup 2007: 208) Dette vil resultere i en tredeling af målgruppen, som afslutningsvis præsenteres som tre generiske individer 4. Vi vurderer, at disse er lettere anvendelige for NNF som redskab til en målrettet kommunikation af festivalen. 4.1 Interesser, vaner og holdninger Hvorvidt modtageren er åben for påvirkning afhænger af forhåndsindstillingen. (Poulsen 1996: 27) Hvis kommunikationen skal accepteres kræver det, at modtageren ser en grad af relevans i kommunikationen. Derfor anvender vi først sigtekornsmodellen til at segmentere målgruppen 4 Jf. afsnit 2.5 Målgruppeanalyse. 20

21 efter relevans. Den subjektive relevans forstås som forhåndsinteresse i emnet, mens den objektive relevans forstås som modtagerens forhåndsinteresse i budskabet i forhold til omverden. (Poulsen 1996: 27) I forhold til projektets emne karakteriseres interessen for musik som det subjektive relevanskriterium, mens interessen for lokalmiljø karakteriseres som det objektive relevanskriterium. Anvendes disse begreber i sigtekornsmodellen, ser modellen således ud: Den engagerede del af målgruppen er den passionerede musikelsker. Dette segment har en bred og indgående viden om musik og er samtidig hyppigere koncertgængere. De søger derfor mange informationer om NNF og ønsker dybdegående viden om festivalens kunstnere. Vi kalder dette segment for de nørdede. Det bekymrede segment er interesseret i musik men i langt mindre grad end nørden. Segmentet tager gerne til koncerter men er sværere at nå, da koncerter ikke er en fast del af hverdagen. Dette segment kaldes de nysgerrige og er interesseret i en kombination af musikken med lokalmiljøet. Den uengagerede del af målgruppen, de uvidende, har ikke musik og kultur som et relevanskriterium og kan derfor ikke overtales med sådanne argumenter. Her er interessen for lokalmiljøet i stedet et relevanskriterium, og NNF kan få fat i dette segment ved at fokusere kommunikationen på festivalens sideordnede tilbud, f.eks. festen i gaderne eller samarbejdet med Hillerød Shopping. Det segment, der hverken interesserer sig for lokalmiljøet eller musik og kultur, frasorteres. Det skyldes, at NNFs mål er at få flere til at komme på festivalen. For at opnå dette mål er det mere relevant at satse på de, der i forvejen ser en relevans i budskabet. Som sagt i ovenstående er festivalens målgruppe kulturkonsumenter, der ofte har 21

22 kulturoplevelser og forhåndsinteresse for kultur og musik. Ved at anvende Gallup Kompas har vi fundet, at det moderne-fællesskabsorienterede og det fællesskabsorienterede segment især er forbrugere af kulturelle tilbud. Det moderne-fælleskabsorienterede segment lytter til jazz og klassisk musik, er ofte også selv udøvende og mener at den offentlige støtte til kulturlivet bør øges. (Bilag 2) Det fællesskabsorienterede segment er i mindre grad storforbruger af kulturtilbud men benytter sig alligevel af kulturelle tilbud som afveksling til hverdagen. (Bilag 3) Fælles for de to segmenter er, at de er overrepræsenteret i større byer. Vi vil nu bevæge os over i en mere specifik og målbar segmentering på baggrund af empiri fra Danmarks Statistik. 4.4 Socioøkonomisk og demografisk segmentering Bopæl Grundet festivalens størrelse og korte levetid vil en geografisk afgrænsning først og fremmest være relevant. Da NNFs program endnu ikke kan præsentere store veletablerede kunstnere, og der samtidig i mindre grad er tale om unikke koncerter 5, har festivalens profil ikke tiltrækningskraft til at ramme nationalt. Idet NNFs nuværende markedsføring derudover er koncentreret til Hillerød gennem plakater, artikler i lokalaviser mv., vælger vi at afgrænse festivalens målgruppe til primært at være fra Hillerød by. Dernæst foretager vi en sekundær afgrænsning til omkringliggende byer, der benytter Hillerød som handels- og kulturcentrum. Alder NNF har observeret, at det primært er unge i alderen og ældre i alderen 45-65, der besøger festivalen. Dvs. to grupperinger af hhv. hjemmeboende unge, formentlig i færd med en ungdomsuddannelse, og voksne/ældre, der ikke længere har små børn. (JEJ: 5:50) Sammenholdes dette med det moderne-fællesskabsorienterede segment, finder vi at disse typisk er i alderen år (Bilag 2) mens det fællesskabsorienterede segment typisk er i alderen år. (Bilag 3) Dette er en meget bred aldersinddeling, men vi ser ikke desto mindre et sammenfald mellem disse og de observationer, festivalen har gjort sig. I aldersfordelingen for 5 Koncerter, der er alene finder sted under New Note Festival. F.eks. tilrejsende kunstnere, der ikke deltager i festivalen som led i en samlet tourplan. 22

23 Hillerød ses en lignende aldersmæssig spredning. Det fremgår tydeligt af fig. 4.2, at Hillerød har et stort fald i befolkningen i alderen år. Dette stemmer overens med NNFs observation; at der ikke er mange besøgende i den alder. Vi opdeler vores målgruppe i tre aldersgrupper. En primær segmentering er unge i alderen og ældre i alderen Vi anser disse som de segmenter, der dels finder festivalen relevant og dels har tidsmæssigt og økonomisk overskud til at deltage i festivalen. Et sekundært segment, der i mindre grad finder musikdelen af festivalen relevant og samtidig har mindre tid til at deltage i kulturelle aktiviteter, finder vi i aldersgruppen At denne gruppe i mindre udstrækning søger kulturelle oplevelser understøttes i en vis grad af fig

24 Uddannelse Baseret på informationer om Hillerøds borgere vurderer vi, at den unge aldersgruppe primært vil bestå af gymnasieelever eller nyudklækkede studenter. For det ældre segment ser vi i fig. 4.4 at jo højere uddannelsesniveau, desto højere kulturel aktivitet: 24

25 Ligesom det moderne-fælleskabsorienterede segment ser vi, at det ældste primære segment (55-65 år) har en lang videregående uddannelse. Ligeledes er der i Hillerød mange som har en erhvervsuddannelse. Hertil viser fig. 4.4 at personer med en sådan uddannelse har et relativt højt kulturaktivitetsniveau. Dette ser vi som argument for, at vores sekundære segment (45 55 år) har en erhvervsuddannelse. Dette er desuden det typiske uddannelsesniveau for Hillerøds befolkning i denne aldersgruppe jf. fig Gallup Kompas understøtter dette ved overvejende at karakterisere det fællesskabsorienterede segment som erhvervsuddannet. Endvidere kan man knytte den kommentar, at Hillerød har mange uddannelsesinstitutioner inden for erhvervsuddannelser. 4.5 Medieforbrug Efter en indsnævring af festivalens målgruppe vil vi se nærmere på dennes normale medieforbrug. Det er vigtigt at vide, hvad modtagerens normale medieforbrug defineres som, da det kan hjælpe til at placere NNFs kommunikation indenfor målgruppens normale medieforbrug. Derved opnår NNF større mulighed for eksponering. (Sepstrup 2006: 209) Hvis modtagerens normale medieforbrug kan fastlægges, bevæger modtageren sig sjældent udenfor. Det er også interessant at vide, hvorvidt modtageren leder aktivt og dermed holder øje med om der er information om et konkret emne, eller om modtageren er passiv og oplever den 25

26 indledende opmærksomhed ved et tilfælde. (Sepstrup 2006: 209) Idet NNF er et lokalt arrangement, vil brugen af lokale medier være relevant for festivalen. Ifølge Gallup Kompas er det moderne-fællesskabsorienterede segment hyppige brugere af Internettet, bl.a. i forbindelse med informationssøgning om kulturudbud. (Bilag 2) Det er derfor disse to medier, der bør anvendes som primære informationskilder for NNF. Dog vurderer vi, at den nysgerrige gruppe søger flere informationer på Internettet og i mindre grad anvender lokalaviserne. Dette skyldes blandt andet, at interesse for lokalmiljøet ikke falder ind under dennes relevanskriterier 6. Den nørdede anvender begge medier, mens vi kan forvente at de uvidende primært henter informationer om sådanne arrangementer i lokalaviser. Man må kunne forvente, at aviser og nyheder ligger indenfor de nysgerriges medieforbrug. Dette mener vi på baggrund af, at de på grund af alderen er vokset op med disse former for medier og derfor er vant til at bruge dem. Modsat er de nysgerrige vant til at bearbejde nyheder fra Internettet; altså ligger dette inden for deres normale medieforbrug. Dog kan det være problematisk helt at fastsætte hvorvidt et medie som specialmagasiner ligger inden for de nysgerriges mediebrug. På den ene side kan man forestille sig, at de nysgerrige i særlig grad vil være forbrugere af sådanne magasiner indenfor sit interessefelt. På den anden side er det muligt at de i stedet for at bruge penge på sådanne magasiner, benytter Internettet til at finde materiale om sine interesser. Specialmagasiner og fagblade ligger i høj grad inden for de nørdedes medieforbrug. Disse giver dem mulighed for at fordybe i sig i deres interesser i takt med deres af forbrug af kulturaktiviteter. (Bilag 2). Da målgruppens medieforbrug hovedsageligt er baseret på vores egne forforståelser, anbefaler vi festivalen at søge yderligere informationer om medieforbruget gennem kvalitative eller kvantitative undersøgelser. 4.5 Generiske individer På baggrund af den ovenstående præcisering af NNFs målgruppe, vil vi i det følgende præsentere de tre segmenter opstillet som tre generiske individer. Som Krag Jacobsen påpeger, kan disse virke som redskaber samtalepartnere til at forstå, hvordan man kan kommunikere til målgruppen gennem massemedier. (Krag Jacobsen 2001: 32) 6 Se sigtekornsmodellen. 26

27 Den nørdede: Per Backhaus engageret jazzentusiast med rigelig fritid Den nysgerrige: Anders Møller nysgerrig musikinteresseret gymnasieelev Den uvidende: Mette Carlsen aktiv folkeskolelærer med travl hverdag Per Backhaus engageret jazzentusiast med rigelig fritid Arkitekten Per Backhaus har altid haft en indkomst over middel, og nyder i sit arbejdslivs efterår at have masser af fritid til at pleje sine hobbyer. I takt med at han er gået kraftigt ned i tid på jobbet, fandt den 62-årige jazzentusiast for nogle år siden sin saxofon frem og spiller nu i Hillerøds lokale big band. De to børn flyttede hjemmefra for en del år siden, så der er kommet luft i privatøkonomien, hvilket giver Per mulighed for at følge sin store passion: jazz-musik. Han abonnerer fast på jazzmagasinet Jazzspecial, og køber jævnligt nye cd er eller plader til samlingen. Han kan godt lide at være opdateret om hvad der rører sig indenfor jazz-verdenen, men samtidig har han en forkærlighed for de gamle mestre, han nød i sin ungdom på Café Montmartre i København. Per nærlæser lokalaviserne og følger aktivt med i, hvad der kommer af koncerter i og omkring Hillerød. Udover lokalaviserne holder Per Politiken og bruger DR nyhederne til at holde sig opdateret. Han er også fast lytter af P2 og kan godt finde på at slå over på P4, når de sender Danmarksmester. Per Backhaus repræsenterer det ældre segment og musiknørden, der har tid og interesse nok til at sætte sig grundigt ind i festivalens program. Den engagerede gruppe, der i forvejen har stor viden om musik og derfor ønsker dybdegående information. Han planlægger nøje hvilke koncerter, han vil opleve. Per Backhaus kan dels rammes gennem massekommunikation i lokale medier og dels gennem en god presseomtale - særligt gennem nichemedier som magasinet Jazzspecial. Anders Møller nysgerrig musikinteresseret gymnasieelev 18-årige Anders Møller er gymnasieelev og vild med musik. Med vennerne fra sit musikhøjniveauhold på Frederiksborg Gymnasium & HF går han jævnligt til koncerter i Hillerød, men også gerne i København og resten af Nordsjælland. På trods af, at han går til guitar i Hillerød Musikskole, læser musikmagasinet Gaffa og benytter netværksportalen MySpace ofte, 27

28 har Anders stadigvæk ikke interesseret sig for musik i mange år. Hans viden om musik begrænser sig derfor i stort omfang til hvad der er fremme lige nu. Jazz interesser ham, men i virkeligheden favner Anders musiksmag meget bredt. Fjernsynet og Internettet er Anders største informationskilder, men af og til læser han også avisen; så er det typisk om fredagen og Politikens ibyen-tillæg. Anders prioriterer tøj og byture med sine venner højt. Han foretrækker derfor billige oplevelser og bruger sjældent sin SU på magasiner o. lign. Vennerne fylder meget i Anders liv og deres præferencer har ofte indflydelse på, hvilke koncerter Anders vælger at gå til. Anders Møller repræsenterer en målgruppe, der finder festivalen interessant. Kombinationen af musikalske oplevelser og samvær med vennerne for få udgifter appellerer til Anders Møller. Dette nysgerrige segment ønsker information om festivalen, men på et mere overfladisk plan. Den kan rammes gennem moderne medier som netværksportalerne Facebook og MySpace. Mette Carlsen aktiv folkeskolelærer med travl hverdag Som folkeskolelærer med to børn har Mette Carlsen en travl hverdag. Hun flyttede tilbage til Hillerød, da det første barn var et år og bor nu sammen med sin mand bankfuldmægtig i en parcelhusvilla lidt udenfor Hillerød. Med to aktive børn i folkeskolen og to middelindkomster har Mette Carlsen kun lidt tid til sine fritidsinteresser. Fritiden bliver derfor oftest brugt sammen med børnene eller med at dyrke motion. Familien holder lokalaviser, ser TV2 Lorry og følger med i hvad der sker i lokalsamfundet, men er generelt mindre interesseret i de kulturelle tilbud. Mette Carlsen rammes derfor bedst gennem massekommunikationsmedier såsom aviser og husstandsomdelte reklamer, men hun er dog sværere at ramme pga. festivalens manglende relevans for hende. Mette Carlsen repræsenterer det segment, der umiddelbart er sværest for New Note Festival at ramme. Hun har en interesse for musik og kultur men på grund af en række andre faktorer som tidsmangel, familie, andre interesser mv., søger Mette Carlsen ikke aktivt information om festivalen. Ikke fordi hun ikke vil, men på grund af en tidsmæssig nedprioritering af sådanne interesser. Hendes normale medieforbrug består primært af massemedier som lokalaviser, fjernsyn og radio. Hvis Mette Carlsen skal opleve New Note Festival, skal hun kunne kombinere det med andre af hendes gøremål i Hillerød. 28

29 4.8 Opsamling I målgruppeanalysen har vi undersøgt hvordan NNFs målgruppe kan afgrænses. Gennem segmenteringen har vi ved hjælp af segmenteringsværktøjer, statistisk materiale og vores forforståelser, inddelt målgruppen i tre segmenter: de nørdede, de nysgerrige og de uvidende. De tre beskrevne segmenter har vi herefter valgt at personificere, så vi opstiller tre generiske individer. Disse fungerer som resultat af målgruppeanalysen og som besvarelse på det andet arbejdsspørgsmål. Overordnet kan de beskrives sådan: Den nørdede (karakteriseret gennem Per Backhaus) kendetegnes ved at have en lang videregående uddannelse og er i slutningen af sin arbejdskarriere. Han er storforbruger af kulturudbud og bruger meget af sin fritid på dette. Hans interesse for musik stor og han bruger gerne mange penge på denne interesse i form af koncerter, specialmagasiner og cd er. Dernæst har vi den uvidende (karakteriseret gennem Mette Carlsen), som er fuldt optaget af arbejds- og familieliv. Hun har en erhvervsuddannelse og bor lige omkring Hillerød. Hun interesserer sig for lokale nyheder, da disse berører hende mest i hverdagen. Interessen for musik og kultur er der til en vis grad men nedprioriteres af andre vigtigere ting, især familien. Til sidst har vi de nysgerrige (karakteriseret gennem Anders Møller), som er det yngste segment. Han er i gang med en gymnasial uddannelse og er meget interesseret i kultur og musik især det sidste. Han bruger meget tid på Internettet, ofte på netværksfora og diverse musiksider. Som med segmenteringsværktøjer skal vores segmenter ikke opfattes som konkret afbildning af virkeligheden. Derimod skal de ses som et forsøg på at gøre virkeligheden mere overskuelig, så det bliver lettere for NNF at kommunikere strategisk. Individerne bliver uundgåeligt stereotyper på virkeligheden, men dette er også meningen. Dog vurderer vi, at NNF har behov for at finde yderligere empirisk belæg for målgruppen gennem undersøgelser og observationer under selve festivalen. 29

30 5. Produktanalyse På baggrund af målgruppeanalysens resultater kan vi gå videre til en analyse af New Note Festivals kommunikationsprodukt; programavisen fra Vi vil derfor beskæftige os med hvordan NNFs identitet kommunikeres i programavisen med henblik på at lokalisere festivalens profil. Samtidig vil vi undersøge i hvilken udstrækning programavisen imødekommer målgruppens interesser, vaner og holdninger samt lokalisere øvrige faktorer der kan forårsage, at modtageren afviser kommunikationen. Programavisen er vedlagt projektet som bilag 4. Programavisen består af seks sider i tabloidformat inklusive forside og bagside. Den er et selvstændigt tillæg til Frederiksborg Amts Avis og udkommer sammen med denne umiddelbart før festivalen. Programavisen indeholder både artikler, koncertprogram og annoncer fra lokale erhvervsdrivende. Som tidligere nævnt er programavisen NNFs primære kommunikationskanal inden festivalen. Programavisen er produceret af FAA for New Note Festival. FAA er ansvarlig for den overordnede redaktionelle linje, mens festivalen kan bestemme indholdet. Det er dog avisens journalister, der skriver artiklerne. 5.1 Afsender Der er ingen direkte præsentation af afsender i programavisen. Dette er problematisk, da en uklar afsender skaber risiko for at modtageren helt afviser kommunikationen. (Windahl & Signitzer 1992:10) Som modtager oplever man FAA som afsender i artiklerne. Sætninger som f.eks.: Allerede nu er folkene bag New Note Festivalen i gang med at (NNF 2007: 2) og: Jesper Løvdal betegner i øvrigt New Note Festivalen i Hillerød som et fantastisk initiativ. (NNF 2007: 3) giver modtageren et indtryk af FAA som primær afsender, mens NNF reduceres til genstand for artiklen. Omvendt forholder det sig på forsiden, et aftryk af festivalens plakat, og koncertprogrammet i midten af programavisen, hvor NNF opleves som afsenderen. Dette skyldes for forsidens vedkommende, at plakaten også opleves selvstændigt i bybilledet med NNF som eneste afsender. (NNF 2007: 1) I koncertprogrammet er det især taksigelserne i bunden, der fremstiller NNF som afsender. (NNF 2007: 4-5) Skiftet mellem afsenderne gør at man som modtager bliver forvirret over programavisens 30

31 funktion, og NNF risikerer at modtageren helt afviser kommunikationen. Det er derfor vigtigt at NNF gør sig overvejelser om afsenderrelationerne. Vi anbefaler at festivalen tilrettelægger programavisen, så NNF fremstår som primær afsender, mens FAA fremstår som kommunikatør. (Windahl& Signitzer 1992: 10) På den måde har NNF større muligheder for at differentiere sig som selvstændig aktør, samtidig med at de trækker på FAAs legitimitet som veletableret medie. 5.2 Formål Samarbejdet med FAA startede fordi festivalen ønskede en billig programavis med journalistisk indhold for at gøre det mere interessant for læseren, så denne åbner programavisen flere gange. (JEJ: 34:50) Programavisen skal ifølge Jens Enggaard Jepsen kunne noget forskelligt alt efter hvem der åbner det: Det program har jo flere forskellige formål For nørderne skal den jo være informativ på en let og overskuelig måde. For dem der ved lidt mindre, der skal det være sådan, at der kan man slå op og så kan man læse en lille bitte smule om de enkelte koncerter; dem der synes det er spændende, når der sker noget. Den nysgerrige snude. Så er der dem, der ikke aner en skid. Der skal være nogle historier i, og der skal den være fangende rent layoutmæssigt. Der skal den være spændende og åben. (JEJ: 36:50) Der er to væsentlige problemer ved denne udtalelse: For det første lever programavisen ikke fuldt op til formålet for den nysgerrige del af målgruppen. Programavisen indeholder tre artikler om festivalens kunstnere, hvilket næppe skaber overblik over festivalens mere end 40 koncerter. For det andet viser ovenstående citat, at der er flere ligestillede formål med programavisen. Flere formål er uhensigtsmæssigt, da budskabet på den måde ikke fremstår klart. Modtageren bliver forvirret over de modstridende signaler, og festivalen risikerer, at målgruppen afviser kommunikationen. Vi anbefaler derfor, at NNF arbejder ud fra ét klart formål, som er relevant for alle tre grupper, nemlig at informere om hvad man kan opleve på festivalen. Dette formål er enkelt og let fordøjeligt og kan endvidere uddybes i et hierarki af formål på forskellige niveauer (Poulsen 1996: 27), så man har mulighed for at fange både de nørdede, de nysgerrige og de uvidende. 31

32 5.3 Målgruppe Qua sit distributionsforhold henvender programavisen sig til alle læsere af FAA, og disse fungerer derfor som programmets primære modtagergruppe. Dog kan man ikke med denne sondring forvente, at hele gruppen automatisk interesserer sig for budskabet. (Cheesman & Thing Mortensen 1987: 11) I citatet i ovenstående afsnit inddeler Jens Enggaard Jepsen programavisens målgruppe i tre grupper: de nørdede, de nysgerrige og de uvidende. Det er med udgangspunkt i disse typer, at NNF har udviklet formålet med programmet. Med denne sondring fravælger NNF at kommunikere til den gruppe mennesker, der er uinteresserede i produktet, jf. sigtekornsmodellen. (Poulsen 1996: 27) Gennem vores målgruppeanalyse har vi indskærpet denne opdeling i tre generiske individer: Den uvidende: Mette Carlsen, 42 år Den nysgerrige: Anders Møller, 18 år Den nørdede: Per Backhaus, 61 år Alene den del af målgruppen, der har FAA indenfor sit normale medieforbrug, udgør programavisens målgruppe. Målgrupperne fremkommet gennem målgruppeanalysen indskærpes dermed yderligere, og en målretning mod det generiske individ Anders Møller bliver således problematisk. Man må derfor forvente at kommunikation henvendt mod dette segment vil være mindre effektiv. At festivalen alligevel vælger at forsøge at ramme alle tre målgrupper er ikke forkert, da det er muligt at arbejde med mere end et segment. (Krag Jacobsen 2001: 32) Dog kan det være problematisk at tilrettelægge indhold og layout, så det tiltaler alle tre målgrupper på en gang. I det følgende vil vi at præcisere, hvordan NNF appellerer til de tre målgrupper i programavisen samt hvordan dette alternativt kunne gøres. Den uvidende For den uvidende læser er det i høj grad genkendelse der gør, at hun bliver interesseret i NNF. Derfor er festivalens tilknytning til lokalmiljøet vigtig for denne målgruppe. Derfor bør dette fremhæves af NNF i programavisen. Eneste direkte reference er en taksigelse til festivalens samarbejdspartnere, herunder handelsforeningen i Hillerød som den eneste reference til samarbejdet med handelslivet. (NNF 2007: 4-5) Sekundært appellerer koncertprogrammet til 32

33 hende. Programavisen indeholder udelukkende informationer om spilletidspunkter og steder, og da størstedelen af NNFs optrædende ikke er berømte, vil det være svært for hende at vide præcist hvad festivalen kan tilbyde. For at komme i kontakt med målgruppen anbefaler vi, at festivalen imødekommer hendes relevanskriterier ved at lægge mere fokus på samarbejdet med handelsforeningen. Samtidig bør der i programavisen blive lagt mere vægt på beskrivelse af festivalens program 7. Det er vores vurdering, at denne målgruppe søger et hurtigt overblik over NNFs tilbud, og at dette bør indarbejdes i programavisen. Den nysgerrige Den nysgerrige målgruppe har allerede interesse for musik og skal derfor især fanges gennem artikler om de optrædende musikere. Programavisen indeholder tre artikler af denne karakter, hvoraf to af kunstnere er fra lokalområdet. Da denne målgruppe efter vores opfattelse kræver en dybere indsigt i festivalens program end den uvidende, bør der være flere baggrundsartikler om musikerne. Den nysgerrige målgruppe er vant til selv at søge information, så det er nødvendigt med henvisninger til hvor man kan finde yderligere information. I programavisen nævnes festivalens hjemmeside fire gange og kun en gang i forbindelse med koncertprogrammet. Der er ingen yderligere links. Derfor anbefaler vi, at programavisen i højere grad skal spille sammen med sin egen og andres hjemmesider 8. Den nørdede For nørden er det vigtigt, at han i programavisen kan få dybdegående indtryk af hele festivalen. Nørden er vant til at gebærde sig i musik- og festivalmiljøet og stiller derfor høje krav til festivalen og programavisen. Foruden uddybende artikler om festivalens kunstnere er det for denne målgruppe vigtigt at vide, hvad festivalen står for. Der er i programavisen kun en enkelt artikel, der beskæftiger sig med NNFs identitet. (NNF 2007: 2) Her fremstilles Jens Enggaard Jepsen som festivalens primus motor, og det er gennem ham, festivalen bliver portrætteret. Dette kan være problematisk, da det i mindre grad giver indsigt i festivalens samlede identitet. 7 Et sådant uddybende koncertprogram er fremover muligt, da festivalen fra 2008 får fire ekstra sider i programavisen. 8 Dette kræver naturligvis, at festivalens hjemmeside er opdateret og indeholder yderligere informationer, men muligheden for at supplere sin viden online skaber større sandsynlighed for at den nysgerrige læser vil deltage i festivalen. 33

34 For at give læseren et indtryk af, at NNF er en professionel organisation mener vi, at der i programavisen bør være mere fokus på en institutionalisering af festivalen. F.eks. bør der være information om festivalens organisation og om det netværk, festivalen er en del af. Jf. dette segments relevanskriterier bør programavisen desuden omhandle festivalens lokale tilknytning. Selvom NNF har gjort sig overvejelser om, hvem programavisen skal henvende sig til, har de ikke gjort sig overvejelser om hvordan de skal appellere til disse læsere. På baggrund af ovenstående afsnit vil vi anbefale NNF, at programavisen tilrettelægges på tre forskellige informationsniveauer, så alle tre målgrupper har mulighed for at tilegne sig informationer via programavisen. Første niveau er koncertprogrammet og en tilhørende beskrivelse af festivalens koncerter. Andet niveau tilføjer baggrundsartikler om musikerne, mens tredje niveau endvidere omfatter baggrundsartikler om festivalen. Det er dog vigtigt at fastholde, at den redaktionelle linje, layoutet og teksterne skal være ens for hele programavisen, så denne ikke virker usammenhængende. Indenfor denne redaktionelle linje kan programavisens artikler dog vinkles forskelligt, således de appellerer til de forskellige målgruppers relevanskriterier. Samtidig er det vigtigt, at NNF sørger for at dette sker i tråd med festivalens øvrige kommunikation; særligt mht. layout. Dermed opnås festivalens mål om at informere bredt, samtidig med at de tre målgruppers relevans- og informationsbehov imødekommes. Vi anbefaler, at programavisen overordnet henvender sig til de nørdede, svarende til det generiske individ Per Backhaus. Dermed rammer programavisen det individ, der finder såvel det musiske/kulturelle som det lokale perspektiv ved NNF interessant. Festivalen imødekommer dermed alle tre generiske individers relevanskriterier. 5.4 Indhold Selve tekstindholdet i programavisen består af fem mindre artikler og et overordnet musikprogram. Desuden er der annoncer fra lokale handlende. Programavisens første artikel omhandler festivalens arrangør Jens Enggaard Jepsen. Artiklen fungerer som en præsentation af festivalen, dens korte historie og konceptet med de mange gratis koncerter. Gennem artiklen præsenteres Jens Enggaard Jepsen som festivalens ansigt udadtil. (NNF 2007: 2) Den næste artikel præsenterer årets hovednavn Caroline Henderson. Artiklen fokuserer udelukkende på at fortælle historien om hendes karriere fra popsild til jazzdiva. (NNF 2007: 3) På samme side finder man en artikel om et af festivalens andre musikalske blikfang; tenorsaxofonisten og 34

35 jazzmusikeren Jesper Løvdal. Artiklen er et portræt af en af festivalens musikere, som selv kommer fra Hillerød. (NNF 2007: 3) De tre ovennævnte artikler befinder sig på programavisens første opslag. På programavisens midteropslag vises festivalens program. (NNF 2007: 4-5) Sidste opslag indeholder yderligere to artikler, også fremstillet som portrætter. Det første er af en af festivalens unge lokale jazztalenter. (NNF 2007: 6) Den anden artikel er en historie om kunstneren bag programavisens forside og plakaten. (NNF 2007: 6) Endelig er der en reklame for festivalens fotogalleri. Reklamen indeholder billeder af de musikere, der tidligere har optrådt på festivalen. (NNF 2007: 7) Artikler Det er især i overskrifter og manchetter, at artiklerne skal fange læseren. Her er det vigtigt, at teksten rammer ind i læserens relevanskriterier. (Becker Jensen 1995: 81) Det er et gennemgående træk for artiklerne, at der er meget fokus på jazzmusik. Ordet jazz nævnes f.eks. hele seks gange i overskrifter og manchetter (NNF 2007: 2-3,6) mens andre former for musik ikke nævnes en eneste gang. Samtidig nævnes New Note Festival syv gange. (NNF 2007: 2-7) Disse ord sættes i sammenhæng gennem den måde, de er brugt på og skaber derved et synonymforhold. Det betyder, at man som læser tolker, at New Note Festival er Jazz. Dette stemmer ikke overens med NNFs identitet. (JEJ: 9:74) I baggrundsartiklen om NNF fortalt gennem Jens Enggaard Jepsen, fokuseres der også meget på jazz, selvom han kun en enkelt gang nævner det i et citat: Hillerød er moden til det. Den danske jazzverden er på et niveau, hvor der sker mange ting, og Hillerød er som kulturby det rigtige sted at gøre det her, (NNF 2007: 2) Længere fremme i teksten står der, at flere af Jens Enggaard Jepsens singer/songwriter-kolleger optræder på festivalen. (NNF 2007: 2) Henvisningen til singer/songwriting bliver fuldstændig bagatelliseret og befinder sig desuden i en artikel, som vi ikke kan forvente, at alle læsere læser 9. Her ser vi endnu en uoverensstemmelse mellem festivalens identitet og den profil, der fremstilles i programavisen. 9 Jf. afsnit 5.3 Målgruppe 35

36 Fokuserer man yderligere på artiklernes indhold, fortæller fire af dem en lokal historie. Læseren bliver taget med om bag tæppet til nogle af kunstnerne fra koncertprogrammet og får fortalt en personlig og nærværende historie. Det er med til at understrege, at festivalen er et lokalt arrangement med flere lokale kunstnere af høj klasse. Fremhævelsen af det lokale perspektiv sker i overensstemmelse med festivalens identitet. Det skal dog påpeges, at fremhævelsen af dette perspektiv sker indirekte. Artiklerne i programavisen er overvejende pathos-appellerende. (Geist i Cramer et al. 2002: 282) Dette ses f.eks. i denne rubrik: 37-årige Jesper Løvdal er på hjemmebane og gerne med mor og far blandt publikum, når han spiller (NNF 2007: 3) Her forsøger artiklen at fremprovokere en følelsesmæssig reaktion ved at fokusere på den 37-årige musikers forhold til sine forældre. Samtidig fortæller sætningen, at Jesper Løvdal er et bysbarn. Ordet gerne er et forstærkende adverbium. (Geist i Cramer et al. 2002: 288) Brugen af dette skaber en intensitet mellem læseren og afsenderen, som virker yderligere følelsesfremkaldende. Brugen af lokalhistorien er gennemgående et meget tydeligt virkemiddel, som bliver brugt konsekvent for at involvere læseren i noget, der passer ind i dennes relevanskriterier. Måske kender man ligefrem en af de portrætterede personer, og derved bliver der skabt en personlig forbindelse. Det er muligt for læseren at identificere sig med de kunstnere, der er portrætteret. Vi finder dermed, at NNF i programavisens artikler accentuerer sit lokale tilhørsforhold og dermed imødekommer de nørdede og de uvidendes relevanskriterier. I forhold til det musikalske indhold er fremstillingen dog problematisk. Det lykkes ikke for NNF at fremstille sin musikalske identitet tydeligt, hvorved den kun i ringe grad imødekommer målgruppernes relevanskriterier. På samme vis er der uoverensstemmelse mellem festivalens identitet og profil mht. det musiske/kulturelle perspektiv. Koncertprogram Programavisens midteropslag indeholder som før nævnt koncertprogrammet. Det består udelukkende af tidspunkter, bandnavne samt henvisning hvis der er entre. Programmet er omkranset af annoncer på tre sider. Der er i koncertprogrammet ingen yderligere information om kunstnerne eller spillesteder. Nederst i koncertprogrammet henvises til festivalens hjemmeside. Det er kun muligt for læseren at få information om de tre kunstnere, der er repræsenteret i kunstnerartiklerne. Øvrig information skal findes på NNFs hjemmeside. Den manglende uddybning af koncertprogrammet er problematisk i forhold til målgruppernes 36

37 relevanskriterier. For samtlige målgrupper er en uddybning nødvendig. Særligt for de uvidende er en præsentation af musikerne påkrævet, da denne målgruppe ikke kan forventes at søge uddybende informationer andetsteds. Ydermere skal NNF her være opmærksom på målgruppernes normale medieforbrug. Indeholder programavisen ikke den påkrævede information, er målgrupperne nødsaget til at søge information på NNFs hjemmeside, hvilket kræver at denne er indenfor det normale medieforbrug. Vi anser den manglende uddybning af koncertprogrammet som et af programavisens væsentligste problemer. 5.5 Layout Formatet på programavisen er i forvejen givet, da NNF samarbejder med FAA for at udgive programmet uden omkostninger. (JEJ: 32:30) Programmet er hæftet, så det kan tages ud men indeholder hverken sidetal eller sidehoved. Uden disse er det ikke muligt at identificere afsender og tilhørsforholdet. Opfatter modtageren kommunikationen som noget andet end det, afsenderen har intentioner om, risikerer man at miste læseren. (Sepstrup 2006: 157) Artiklerne er alle ledsaget af billeder, som dels er portrætbilleder, der viser artiklens hovedperson og dels stemningsbilleder; se især reklamen for NNFs fotogalleri. (NNF 2007: 7) Fælles for alle billeder er, at der fokuseres på den udøvende kunstner. Billederne er alle nærbilleder, og der er ingen billeder af koncerter, publikum eller stemning. Billederne understreger artiklernes funktion ved at fokusere på de personlige historier, og de nære relationer bliver således forstærket af billederne. Det er problematisk, at der ikke er stemningsbilleder, da det er svært for især den uvidende læser at vide hvad festivalen går ud på. På første opslag befinder baggrundsartiklen om NNF og Jens Enggaard Jepsen sig til venstre og artiklen om Caroline Henderson til højre. (NNF 2007: 2-3) Selvom alle artikler er i samme skrifttype, er Caroline Henderson-artiklen med større skriftstørrelse. Samtidig er denne artikels billede både større og i andre farver end resten af opslaget, hvilket betyder at øjnene automatisk rettes mod denne artikel. Fordelen ved dette er, at der kommer fokus på det kendte hovednavn. Dog giver det den ulempe, at baggrundsartiklen til trods for den iøjefaldende farve bliver overset. Det betyder, at vigtige informationer om f.eks. singer/songwriter-delen af koncerterne bliver overset. Samtidig forhindrer fokuseringen på Caroline Henderson-artiklen, at NNF får lov til at kommunikere sin identitet til læseren. Dette kombineret med fokuseringen på jazz giver en misvisende profil for NNF. 37

38 Forsiden viser den plakat, der er blevet malet til festivalen i Plakaten er et abstrakt billede af en person, der spiller bas. Billedet er holdt i naturlige farver. På plakaten er NNFs logo placeret i øverste højre hjørne. En gul boks fortæller datoen for festivalen og henviser til festivalens hjemmeside. (NNF 2007: 1) Når festivalen vælger at benytte en abstrakt plakat som forside, skal den være opmærksom på, at den risikerer at frasortere den gruppe læsere, der ikke finder abstrakt kunst interessant. Læseren vil koble sine følelser for abstrakt kunst til festivalen og hurtigt miste interessen. Ifølge Jens Enggaard Jepsen var valget af en abstrakt plakat forkert. (JEJ: 33:45) Vi deler Jens Enggaard Jepsens synspunkt her. Festivalen har kun eksisteret siden 2006 og har endnu ikke skabt et navn i lokalmiljøet. Derfor er det svært for læseren at genkende afsender på plakaten/forsiden alene. Når plakaternes udseende ydermere skifter fra år til år, skærpes problematikken yderligere. Derfor anbefaler vi NNF, at plakaten er ens fra år til år, så genkendelsesmomentet skærpes. Brugen af kunstneriske plakater bør først bruges, når festivalen har etableret en profil, så modtagerne kender afsenderen. Samtidig bør NNF være opmærksom på at plakatens motiv samtidig påvirker festivalens profil. Motivet skal således udvælges i tråd med NNFs identitet. Selve koncertprogrammet i midteropslaget er holdt i grøn og blå. Programmet er meget farverigt og tiltrækker straks læserens opmærksomhed. (NNF 2007: 4-5) Det samme gælder for bykortet og sceneoversigten på programavisens bagside. (NNF 2007: 8) Disse farver fungerer godt sammen, men festivalens logo er blåt og gult. Det kan derfor undre, at programavisen ikke anvender disse farver, da den på den måde kan skabe samhørighed mellem programavisen og sine andre kommunikationsprodukter. Anvendelsen af festivalens egne farver kan være med til at understrege afsenderforholdet i koncertprogrammet og bykortet. Desuden anvender festivalen hverken avisens eller sin egen skrifttype i programmet. Dette kombineret med farvevalget gør kommunikationen uprofessionel. Det er problematisk, da det er denne del af avisen, der tydeligst karakteriserer afsenderen. Derfor anbefaler vi festivalen, at dens grafiske linje skærpes gennem hele programavisen, så den matcher festivalens øvrige kommunikationsprodukter. På den måde kan de udnytte genkendelsesfaktoren til at skærpe profilen. 38

39 5.6 Medie- og kommunikationsmiljø Distributionsforholdet betyder, at programavisen bliver leveret sammen med flere andre aviser. Dette betyder, at programmet skal konkurrere med lokale artikler fra FAA og Politikens landsdækkende artikler. Samtidig udkommer programavisen om sommeren, hvor der i medierne er ekstra stor fokus på koncertoplevelser og kulturarrangementer. Dette betyder, at programavisens kommunikation er udsat for en del støj. (Krag Jacobsen 2001: 64) Festivalen risikerer derfor, at programavisen afvises, fordi modtageren ikke kan overskue flere informationer. Ved at udnytte tabloidformatet og ved at opbygge programavisen som et selvstændigt magasin, er der større chancer for at den opfattes som et stykke selvstændigt kommunikation. Af samme årsag skal NNF også sørge for at programavisens redaktionelle og layoutmæssige linje er strømlinet. Aviser er opdelt i nyheds- og magasindele for at give læseren mulighed for at læse avisen i flere tempi. Mens nyhedsdelen bliver læst om morgenen, gemmes magasindelene til senere på dagen. Det betyder, at der er større mulighed for, at programavisen ikke bliver sorteret fra som støj. (Sepstrup 2006: 153) 5.7 Distribution Idet programavisen er et tillæg til FAA, bliver det distribueret til alle avisens læsere. FAA har et samarbejde med Politiken, så man modtager begge aviser med et abonnement (www.dagbladetonline.dk). NNFs samarbejde med FAA betyder, at festivalen for få midler kan nå en stor læsergruppe. Dette er en stor fordel for NNF, der i forvejen har få midler at arbejde med. Netop derfor er programavisen festivalens vigtigste kommunikationsprodukt. 5.8 Opsamling Festivalens identitet fremgår ikke tydeligt af programavisen, hvilket medfører en uoverensstemmelse mellem NNFs identitet og profil. I programavisen bliver der lagt vægt på festivalens lokale dimension, hvilket stemmer fint overens med NNFs identitet. Den musikalske dimension fremstår imidlertid ikke i overensstemmelse med festivalens identitet. NNF fremstår i programavisen som en traditionel jazzfestival. Uoverensstemmelsen mellem identitet og profil er dels problematisk i forhold til at ramme sin målgruppe, og dels i forhold til at forsøge at kontrollere sit image. 39

40 Derudover har vi erfaret, at festivalens manglende opmærksomhed på sin målgruppes relevanskriterier skaber en række problemer i programavisen. Informationsniveauet i programavisen bliver ikke afstemt med målgruppernes ønsker. Formålet med programavisen er ifølge NNF at henvende sig til festivalens tre målgrupper. Dette er muligt men kræver en dybere indsigt i, hvem programavisens indhold henvender sig til. Til løsning af denne problematik anbefaler vi, at programavisen opdeles i tre informationsniveauer knyttet til de tre målgruppers forskellige relevanskriterier og tilhørende informationsbehov. Det er ligeledes vigtigt, at programavisens redaktionelle linje og layout ikke forstyrrer fremstillingen af NNFs profil. I vores analyse har vi fundet en række problemer her, hvorfor vi anbefaler at disse strømlines og udformes i tråd med festivalens øvrige kommunikationsprodukter. 40

41 6. Syntese Resultaterne af målgruppe- og produktanalyserne vil vi nu sammenholde med situationsanalysen for New Note Festival for derigennem at give en række handlingsanvisninger for tilrettelæggelsen af festivalens strategiske kommunikation. Som påpeget i situationsanalysen er målet med en øget kommunikationsindsats at tiltrække flere besøgende til NNF. For at opnå dette har vi fundet to centrale anbefalinger til festivalen; nemlig kend din målgruppe og få styr på profilen som redegjort for i hhv. målgruppe- og produktanalysen. Et større kendskab til målgruppen giver festivalen mulighed for at tilrettelægge sin kommunikation, så den bl.a. rammer målgruppens relevanskriterier. Det bliver derved mindre sandsynligt, at målgruppen frasorterer festivalens kommunikation som støj, og NNFs kommunikation burde derigennem få større gennemslagskraft overfor målgruppen. Gennem målgruppeanalysen har NNF fået et værktøj hertil, men det er vigtigt, at festivalen løbende opdaterer sit målgruppekendskab. En afprøvning af festivalens målgruppe er dermed også af signifikant betydning. At få styr på sin profil kræver en indsats på flere områder. Profilen er en del af et komplekst samspil mellem identitet, profil og image; derfor kræver en håndtering af denne, at NNF er bevidst om sin identitet. Vi anbefaler således festivalen at udforme en vision for at italesætte festivalens identitet. Derudover skal NNF sikre sig, at hele organisationen er klar over dens identitet. Festivalen får gennem en øget bevidsthed om sin identitet også bedre kontrol over sin ubevidste kommunikation til målgruppen. NNF bør dermed også sikre at alle i organisationen er opmærksomme på at kommunikere festivalens identitet på rette vis. Hvis NNF formår at skabe overensstemmelse mellem sin profil og identitet, får den mulighed for at få indflydelse på sit image. Det er dog vigtigt at pointere, at mange andre faktorer også spiller ind på målgruppens opfattelse så det aldrig bliver muligt for festivalen at opnå fuld kontrol over sit image. For at sikre overensstemmelse mellem sin profil og identitet er det vigtigt for 41

42 festivalen at være opmærksom på sin samlede strategiske kommunikation. Heraf er programavisen et vigtigt element men kun en delmængde. Festivalens begrænsede budget gør især en effektiv pressehåndtering vigtig. Her er profilskabelsen svær for NNF, da de ikke er direkte afsendere. I pressemeddelelser mv. skal festivalen således være meget præcise i fremstillingen af sin profil. Rent praktisk kan NNF ved udformningen af et pressekit komme nogle af disse problemer til livs. Den interpersonelle kommunikation under selve festivalperioden er også et punkt, hvor NNF for få midler kan kommunikere sin profil. Endelig er det vigtigt at påpege, at NNFs kommunikationsstrategi bør være dynamisk. I takt med at NNFs identitet og situation ændrer sig, bør festivalen tilpasse sin strategiske kommunikation. 42

43 7. Konklusion Gennem projektets tre analyser har vi undersøgt hvilke kommunikationsudfordringer, New Note Festival står overfor, hvordan festivalens målgruppe kan afgrænses og hvordan festivalens profil fremstilles i eksisterende kommunikationsmateriale. Resultaterne fra analyserne operationaliseres i syntesen, hvor vi kommer med handlingsanvisninger for New Note Festivals strategiske kommunikation. Dette er gjort for at besvare følgende problemformulering: Hvordan kan en strategisk kommunikationsindsats tilrettelægges, så den tager udgangspunkt i New Note Festivals situation? I situationsanalysen har vi fundet, at NNF ønsker at styrke sit image. Gennem Femø Nielsen fandt vi, at et vigtigt element i at forsøge at påvirke sit image, er at skabe overensstemmelse mellem festivalens identitet og profil. Indsigt i ens målgruppe er i denne sammenhæng vigtig. Imidlertid mangler NNF kendskab til sin målgruppe. Derfor konkluderer vi, at udover at skabe sammenhæng mellem identitet og profil, er NNFs primære kommunikationsudfordring at styrke sin målgruppeforståelse. Målgruppeanalysen præciserer NNFs målgruppe; først og fremmest via en analyse af interesser, holdninger og vaner. Dette resulterer i tre segmenter: de nørdede, de nysgerrige og de uvidende. Dernæst afgrænser analysen målgruppen ift. alder, bopæl og uddannelsesniveau, dels på baggrund af festivalens egne observationer og dels på baggrund af en række standarddata. For yderligere at operationalisere de tre segmenter opstilles tre generiske individer. Disse kan NNF anvende som værktøjer i tilrettelæggelsen af sin strategiske kommunikation. I produktanalysen undersøgte vi hvordan NNFs profil fremstilles i programavis en fra Vi fandt, at den formidlede profil ikke afspejler festivalens identitet, hvilket som påpeget er problematisk - dels i forhold til at forsøge at påvirke sit image og dels i forhold til at ramme sin målgruppe. Derudover imødekommer programavisen ikke målgruppens relevanskriterier og giver således ikke målgruppen den ønskede information. Slutteligt mangler programavisen en redaktionel og layoutmæssig linje, der er i sammenhæng med festivalens øvrige kommunikation. 43

44 7.1 Handlingsanvisninger Syntesen af de tre analyser resulterer i en række handlingsanvisninger til NNFs tilrettelæggelse af sin strategiske kommunikation: New Note Festival bør anvende den udarbejdede målgruppesegmentering i udformningen af sit kommunikationsmateriale. Dette gælder både i forhold til valg af indhold og valg af medier. Derudover bør NNF løbende supplere sin viden om målgruppen ud fra grundige observationer på festivalen, målgruppeundersøgelser og produktafprøvninger. Segmenteringsfaktorerne bør desuden tilpasses festivalens situation og identitet. New Note Festival bør være opmærksom på, hvordan dens identitet kommer til udtryk som profil i sin kommunikation. Et vigtigt element i forsøget på at påvirke sit image er, at festivalens profil og identitet stemmer overens. Ligeledes bør NNF være opmærksom på, hvordan ændringer i dens organisation har indflydelse på festivalens profil. Den strategiske kommunikationstilrettelæggelse bør derfor inkorporeres i samtlige af organisationens niveauer. New Note Festival bør løbende opdatere sin kommunikationsstrategi, så den stemmer overens med festivalens situation og identitet. Da NNF endnu er en ung organisation, er det vigtigt at festivalen opdaterer sin kommunikationsstrategi, hvis dens situation ændres. Dvs. at hvis festivalen ændrer sin identitet eller sine kommunikationstiltag, skal dette inddrages i tilrettelæggelsen af dens kommunikation. New Note Festival bør benytte et konsistent grafisk layout i alle sine kommunikationsmaterialer, så muligheden for genkendelse øges. Festivalens nuværende kommunikation er præget af manglende sammenhæng, strukturering og planlægning. Hvis NNF forsømmer dette, kan det skabe uhensigtsmæssig støj i dens kommunikation. 44

45 8. Perspektivering I projektet har vi undersøgt hvordan New Note Festival kan tilrettelægge sin strategiske kommunikation med henblik på at få flere besøgende til festivalen. New Note Festival vil gennem en strategisk kommunikationsindsats kunne få flere til at besøge til festivalen, men det vil ikke sikre at de kommer igen næste år. Løsningen på festivalens målsætning kan derfor ikke løses gennem kommunikation alene. De besøgende skal have en oplevelse, der svarer til hvad de forventer, hvis de skal komme igen år efter år. Projektet har givet NNF en række handlingsanvisninger til hvordan den kan tilrettelægge sin strategiske kommunikation og bedre ramme sin målgruppe. De værktøjer, vi præsenterer for NNF, bør dog efterprøves - dels gennem en empirisk undersøgelse af festivalens målgruppe og dels gennem en produktafprøvning for at undersøge målgruppens opfattelse af festivalens profil. Afprøvningen af festivalens målgruppe kan ske gennem en spørgeskemaundersøgelse ved dette års festival. En sådan kvantitativ undersøgelse bør lægge vægt på at blotlægge målgruppens karakteristika og i særdeleshed målgruppens normale medieforbrug samt holdninger, vaner og interesser. Som supplement kan festivalen udføre fokusgruppeinterviews med et repræsentativt udsnit af festivalens besøgende. Herigennem kan festivalen få kvalitativ og dermed mere nuanceret viden om sin målgruppe. Igennem kvalitative undersøgelser kan NNF få indsigt i målgruppens motivation for at besøge festivalen. Undersøgelserne bør søge at inddrage alle festivalens tre målgruppesegmenter. Da festivalen som tidligere påpeget har et yderst begrænset budget og samtidig er en lille organisation, kan sådanne undersøgelser dog være svære at gennemføre. Derudover kan festivalen foretage en undersøgelse af sit image eller profil blandt sine besøgende. Her kan fokusgruppeinterviews også anvendes eksempelvis som en del af en produktafprøvning af festivalens programavis. Ved hjælp af en sådan undersøgelse kan festivalen få en dybere indsigt i hvad der forårsager uoverensstemmelsen mellem dens identitet og profil. Samtidig kan en produktafprøvning også hjælpe festivalen til at fokusere sin kommunikation til de mest effektive medier. 45

46 9. Litteraturliste Bryman, Alan (2004): Social Research Methods, 2. udgave, Oxford University Press. Cheesman, Robin og Mortensen, Arne Thing (1987): Målgruppeundersøgelser, i Om målgrupper, Roskilde Universitetsforlag. Dahl, Henrik (1993): Har du overvejet at ændre hele dit liv?, i Dansk Sociologi, 4 udgave. Geist, Uwe (2002): Logos, ethos og pathos og deres sproglige realisering i tre teksteksempler, i Cramer, Jens; Togeby, Ole og Widell, Peter (Red.): M/K Mod og kvindehjerte, Forlaget Modtryk. Jakobsen, Arne og Pedersen, Stig Andur (2003): Engineering Science and the Reality. Filosofi og Videnskabsteori på Roskilde Universitetscenter, Jacobsen, Jan Krag (2001): 25 spørgsmål en moderne retorik til planlægning af kommunikation. Roskilde Universitetsforlag. Jensen, Leif Becker (2005): Ud af elfenbenstårnet fortælleteknik for fagfolk der vil skrive en god historie, 2 udgave, Roskilde Universitetsforlag. Jensen, Leif Becker (1997): Indføring i tekstanalyse, 1. Udgave, Roskilde Universitetsforlag. Kvale, Steinar (1994) Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels forlag. Nielsen, Mie Femø (2000): Under lup i offentligheden introduktion til public relations, 1. Udgave, Samfundslitteratur. Poulsen, Jørgen (1996): Informationskampagner, i MedieKultur 24 tema: Målrettet Kommunikation, Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark. Sepstrup, Preben (2006): Tilrettelæggelse af information kommunikations og kampagneplanlægning, 3. Udgave, Academica, Gyldendals Forlag, Windahl, Sven og Signitzer, Benno (1992): Conceptual Tools, i Using Communication Theory: An introduction to planned communication, Sage London. Internetsider: 46

47 10. Bilagsfortegnelse Bilag 1: Interviewguide, Jens Enggaard Jepsen Bilag 2: Gallup Kompas: Det moderne-fællesskabsorienterede segment Bilag 3: Gallup Kompas: Det fællesskabsorienterede segment Bilag 4: New Note Festivals programavis for 2007 Bilag 5: Interview med Jens Enggaard Jepsen (Vedlagt på cd) 47

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:47178, K2 EMAIL: isap@ruc.dk STUDIENUMMER:46636, K1 EMAIL: ewe@ruc.dk ANSALG:

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K.

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K. KOMMUNIKATIONSDESIGN FOR AT FAÅ UNGE UNIVERSITETSSTUDERENDE TIL AT GAÅ REGELMÆSSIGT TIL TANDLÆGE BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

MORGENMÆLK HAR GULD I MUND

MORGENMÆLK HAR GULD I MUND MORGENMÆLK HAR GULD I MUND EN ANALYSE AF KAMPAGNEN MORGENMÆLK Bessie Dal Lotte Rosgård Holm Lise Hejl Hyldstrup Maibritt Jensen Sofie Terp Koch-Nielsen Lise Theisen Vejleder Claus Munch Roskilde Universitet

Læs mere

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG Roskilde Universitet - Kommunikation 6. semester, forår 2014 - Alm. Projekt Vejleder: Henriette Bernhoff Lungholt Af: Christoffer Dangkel Jacobsen - studie nr. 47420,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Motivation 3 Præsentation af Grafisk Have 4 Grafiskhave.dk 5 Problemfelt 5 Problemformulering 7 Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Målgruppe 9 Succeskriterier

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

f a c e b o o k 9 2 2 0

f a c e b o o k 9 2 2 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Projekt 9220... 3 Problemfelt... 4 Problemformulering... 4 Metode... 5 Kommunikationsteori... 5 Kampagneteori... 5 Empiri... 5 Medieteori... 5 Empiri... 5 Analyse...

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Lektiecaféen for de mange eller de få?

Lektiecaféen for de mange eller de få? Lektiecaféen for de mange eller de få? The lektiecafe for the many or the few? SAM-Bachelorprojekt 6. semester 2015 Skrevet af; Astrid Andrea Schultz (49692) Oliver Alexander Strube (49678) Sandra Springborg

Læs mere

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier Copenhagen Business School November 2009 VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Louise Fibiger Ravnkilde

Læs mere

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Akademisk speciale, RUC FS 2012 Af Freja Thorbech og Sarah Ziegler Ehrenreich Vejledt af Mads Kæmsgaard Eberholst Sideblad

Læs mere

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet KANDIDATAFHANDLING Cand. Merc. EMF Institut for Afsætning En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet Executive summary The Pharmaceutical

Læs mere

By Karoline Rahbek, Department of Scandinavian Studies and Linguistics, University of Copenhagen, March 2008.

By Karoline Rahbek, Department of Scandinavian Studies and Linguistics, University of Copenhagen, March 2008. From environmental risk to branding opportunity - A study of the climate campaign by The Environmental Network of Copenhagen with focus on small and medium sized enterprises as target group. By Karoline

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Unge søges. - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb. Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen Unge søges - kommunikation i et Projekt Frivillig forløb Roskilde Universitet Master i Professionel Kommunikation modul 1 2011 Allan P. Stenbye Gitte Mikkelsen Liselotte Ryhding Pedersen Vibeke Rolf Pedersen

Læs mere

Det Erhvervsrelatede Projekt 13/14 Musikpersonas på Køge Bibliotek Helle Overvad Andersen & Emil Nehat Asani Aalykke Ordoptælling: 8892

Det Erhvervsrelatede Projekt 13/14 Musikpersonas på Køge Bibliotek Helle Overvad Andersen & Emil Nehat Asani Aalykke Ordoptælling: 8892 ABSTRACT Dette erhvervsrelaterede projekt er udarbejdet i samarbejde med Køge Biblioteks musikafdeling. Med baggrund i dataindsamling i form af en spørgeskemaundersøgelse, observationer og interviews har

Læs mere