UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND"

Transkript

1 UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens formål Uddannelsens varighed Uddannelsens titel Adgangskrav Uddannelsens struktur, læringsmål og arbejdsformer Uddannelsens struktur Uddannelsens mål for læringsudbytte Undervisnings- og arbejdsformer Underviserkvalifikationer Retningslinjer for praktikken Afsluttende eksamensprojekt... 8 Læringsmål for eksamensprojektet: Evaluering, prøver og bedømmelse Merit Studievejledning Overgangsordninger Retsgrundlag

3 1. Indledning Denne uddannelsesplan fastlægger de nærmere regler, rettigheder og forpligtelser, der gælder for de studerende på IT-Ledelse og -Teknologiuddannelsen. Den beskriver også de krav, uddannelsen stiller til de studerende om eksempelvis praktik, prøver, mødepligt, studievejledning og merit. Uddannelsesplanen reguleres af love og regler der fremgår af afsnit 11 i denne uddannelsesplan. Denne uddannelsesplan er udarbejdet i samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt, som er en institution godkendt til udbud af uddannelsen af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Uddannelsesplanen er gældende pr. 15. marts Denne uddannelsesplan træder i kraft fra 1. august Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen indenfor IT-Ledelse og -Teknologi er, at kvalificere til selvstændigt og under anvendelse af innovative metoder, at kunne arbejde med projektering, design og opbygning af elektroniske og kommunikationstekniske systemer, herunder omsætte kundebehov til tekniske løsninger, indenfor ITområdet. Formålet er endvidere at kvalificere til selvstændigt at kunne forestå projekt-, kvalitets- og ressourcestyring i forbindelse med udviklings- og projekteringsopgaver, herunder leverandørstyring og håndtering af udbud. Uddannelsen retter sig mod alle virksomheder i Grønland, som har behov for en medarbejder, der har viden og kompetencer indenfor IT generelt og projektledelse, og som kan dokumentere og formidle denne tekniske viden videre til organisationen. Uddannelsen er en ny uddannelse på Handelsskolen i Grønland. En lignende uddannelse har indtil videre kun været udbudt i Danmark eller andre lande udenfor Grønland. Der er et stigende behov hos virksomheder i hele Grønland, for den viden som IT-Ledelse og -Teknologiuddannelsen kan give. 3. Uddannelsens varighed IT-Ledelse og -Teknologiuddannelsen er en akademiuddannelse med en samlet varighed på 2 år, fordelt over 4 semestre og svarende til i alt 120 ECTS. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser. 4. Uddannelsens titel Uddannelsens navn er Akademiuddannelsen (AU) i IT-Ledelse og Teknologi. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen IT-Ledelse og -Teknologi med speciale i Projektledelse. På engelsk anvendes betegnelsen for uddannelsen Academy Profession Degree in IT Management and Technology, mens dimittender betegnes AP Graduate in IT Management and Technology. 3

4 5. Adgangskrav Adgang til optagelse på AU i IT-Ledelse og -Teknologi eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse, eller en adgangseksamen til en ingeniøruddannelse. Adgang via erhvervsuddannelse: Automatik- og procesuddannelsen (med specialer) Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer) Elektriker, bygningsautomatik Elektriker, installationsteknik Elektriker, kommunikationsteknik Elektriker, styrings- og reguleringsteknik Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektriker ved Jern- og Metalskolen i Nuuk Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C Adgang via gymnasial eksamen Anden adgang: Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Såfremt ansøger har en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, er der ikke yderligere adgangskrav. 6. Uddannelsens struktur, læringsmål og arbejdsformer 6.1 Uddannelsens struktur AU-uddannelsen i IT-Ledelse og - Teknologi har en varighed på i alt 2 år bestående af i alt 120 ECTS point. Uddannelsen er sammensat således: 1) første del er bestående af grundlæggende uddannelseselementer, på hhv. 10, 10, 5 og 5 ECTS-point. De 30 ECTS-point svarer til et halvt årsværk. 2) anden del er bestående af en bunden studieretningsdel, som består af uddannelseselementer, der er rettet mod IT-Ledelse og Teknologi. Disse indeholder hhv. 15, 10, 5 og 5 ECTS-point samt projektledelse på i alt 25 ECTS-point. De i alt 60 ECTSpoint svarer til et årsværk. 3) tredje del består af en praktikperiode på 15 ECTS-point, samt et eksamensprojekt ligeledes på 15 ECTS-point. De i alt 30 ECTS-point svarer til et halvt årsværk. For uddybende information, henvises der til gældende fagmodulplaner. Institutionen forbeholder sig ret til at udbyde et begrænset udbud af valgfag. Den studerende gennemfører et praktikforløb med tilknytning til en eller flere virksomheder. Den studerende fordyber sig her i særlige erhvervsrettede projekter inden for uddannelsens mål. Praktikforløbet kan gennemføres i relation til en national eller international virksomhed. I det afsluttende eksamensprojekt skal den studerende demonstrere sin evne til at koble teori med praksis i tæt samarbejde med erhvervslivet. Her er der tilknyttet en vejleder fra institutionen og en vejleder fra praktikpladsen. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres i relation til en national eller international virksomhed. 4

5 Akademiuddannelsen: AU i IT-Ledelse og -Teknologi I alt 120 ECTS Grundlæggende moduler på i alt 30 ECTS-point: Skriftlig og mundtlig kommunikation; 10 ECTS Virksomhedskendskab; 10 ECTS Netværk og operativsystemer; 5 ECTS Teknologi, 5 ECTS Retningsbestemte moduler på i alt 60 ECTS-point: Projektledelse; 25 ECTS IT-design og udvikling; 15 ECTS Database og programmeringsteknik; 10 ECTS Rådgivnings- og konsulentfunktion; 5 ECTS Sikkerhed; 5 ECTS Praktikmodul på i alt 15 ECTS-point Afsluttende projekt på i alt 15 ECTS-point: Afgangsprojekt; 15 ECTS 5

6 6.2 Uddannelsens mål for læringsudbytte Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og forståelse af anvendt teori og metode demonstrerer, at uddannelsen slutmål er nået. Viden Den uddannede i IT-Ledelse og -Teknologi har viden om projektledelse projektering kommunikations- og interfaceteknik IT-design og udvikling innovation og forretningsforståelse, rådgivnings- og konsulentfunktion teknisk formidling klient- og serverteknologier databasesystemer IT-sikkerhed Færdigheder Den uddannede I IT-Ledelse og -Teknologi kan drive større IT-projekter i forbindelse med design, projektering, estimering af omkostninger, implementering, administration, drift og overvågning af komplekse IT-projekter vurdere og formidle tekniske IT-løsningers hensigtsmæssighed i forhold til virksomheden og kunden formidle og dokumentere opgaver og løsninger til dem, der skal udføre IT-opgaver samt til virksomheder og kunder anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af såvel hardware som software anvende IT-løsninger ud fra virksomhedens og kundens behov kommunikere skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk anvende innovative metoder med fokus på brugerbehov anvende tidssvarende værktøjer til opbygning, test og vedligehold af databasesystemer Kompetencer Den uddannede i IT-Ledelse og -Teknologi kan håndtere projekter indenfor IT-løsninger og -systemer i forbindelse med intern og kunderelateret rådgivning og konsulentydelser såvel strategisk som teknisk selvstændigt håndtere overordnede tekniske projektledelsesopgaver og deltage i praksisnære udviklingsprocesser kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere på dansk og engelsk i forbindelse med interne og kundevendte relationer, herunder håndtere dokumentation og præsentation af projekter håndtere såvel selvstændige som kunde- og teambaserede opgaver tilegne sig færdigheder og ny viden indenfor fagområdet 6

7 håndtere analyse, behovsafdækning, løsningsforslag, design, estimering af omkostninger, udarbejdelse af kravspecifikation, projektering og planlægning af forskellige IT-løsninger, herunder lede, koordinere, kvalitetssikre og ressourcestyre implementering og indkøring i alle projektfaser lede og koordinere i forhold til projektering, udvikling og håndtering af nye IT-systemer Formålet med virksomhedspraktikken er at give den studerende mulighed for at afprøve læringsudbytte af uddannelseselementerne i praksis ved at agere på joblignende vilkår i en for professionen relevant virksomhed og jobfunktion. Målet for den studerende er: at få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til den uddannedes viden, færdigheder og kompetencer samt holdninger til arbejdet at opleve dagligdagen og arbejdsopgaver gennem en længere periode indenfor professionen at arbejde med opgaver i praksis og i overensstemmelse med egne læringsmål at få afprøvet den viden og de færdigheder i praksis, der er opnået på uddannelsen at få erfaring med andre arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete arbejdsopgaver Herudover kan målet være: at skabe grundlag for det afsluttende projekt 6.3 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen på IT-Ledelse og Teknologiuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Der er fokus på aktiv inddragelse af den studerendes erhvervserfaring og kompetence. De studerende tager ansvar for egen læring, blandt andet ved hjemmearbejde, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen. Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender IT- Ledelse og -Teknologiuddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter. Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, arbejde i teams, tværfaglige cases, temaarbejde, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde. På IT-Ledelse og -Teknologiuddannelsen anvendes en bred vifte af undervisningsformer, som tilsammen skal understøtte ovenstående og fremme opnåelsen af de læringsmål, som er beskrevet i denne uddannelsesplan. De gennemgående undervisningsformer er dialogbaseret holdundervisning og projektarbejde i grupper. Men arbejde i studiegrupper, selvstudie, individuelle opgaver og projekter, fremlæggelser i grupper og for hele holdet, tværfaglige temaforløb og meget andet anvendes også i høj grad. For at medvirke til uddannelsens internationalisering vil dele af undervisningen foregå ved brug af engelsksprogede materialer. Endvidere tilbydes forskellige aktiviteter som kan medvirke til at fremme den enkeltes læring: mentorordning, lektiecafé og individuel vejledning og coaching. I undervisningen er der fokus på de arbejdsprocesser der anvendes indenfor området for herigennem at understøtte udviklingen af professionens færdigheder og kompetencer. 7

8 6.4 Underviserkvalifikationer Underviserne ved uddannelsen skal samlet set have et kvalifikationsniveau, der er højere end afgangsniveauet for uddannelserne. Ved kvalifikationsniveau forstås ud over pædagogisk kompetence også dokumenteret teoretisk, faglig samt erhvervs- og/eller professionsmæssig kompetence. 6.5 Retningslinjer for praktikken I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson / vejleder fra virksomheden. Med udgangspunkt i institutionens læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og kontaktpersonen / vejlederen i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden, som skal godkendes af institutionen. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Virksomhedspraktikken kan sidestilles med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede må forventes at møde i sit første job. De individuelle læringsmål for praktikforløbet evalueres ved praktikprøven. 6.6 Afsluttende eksamensprojekt I det afsluttende eksamensprojekt skal den studerende dokumentere evnen til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for specialet. Den afsluttende eksamensopgave skal omfatte centrale emner i uddannelsen. Den studerende skal have bestået alle tidligere prøver for at kunne indstilles til den afsluttende eksamen. Problemformuleringen til det afsluttende eksamensprojekt udarbejdes af den studerende, og så vidt muligt i samarbejde med en virksomhed. Problemformuleringen skal godkendes af institutionen. Læringsmål for eksamensprojektet: Færdigheder: Den studerende kan i et praksisnært projekt: vurdere og vælge relevante metoder og teknikker i forhold til projektet beherske de metoder og teknikker, som er anvendt i projektet planlægge, styre og gennemføre et projekt under anvendelse af relevante metoder og teknikker dokumentere sine resultater og sin arbejdsproces i henhold til den/de anvendte metoders krav Kompetencer: Udviklingskompetence: den studerende er i stand til at tilpasse metoder og teknikker i forhold til de konkrete problemstillinger i projektet. Endvidere er den studerende i stand til at reflektere over og evt. udvikle sin arbejdsproces Samarbejdskompetence: den studerende kan indgå i kvalificeret dialog om projektet med andre fagpersoner og brugere Læringskompetence: den studerende er i stand til at sætte sig ind i nye teorier, metoder og teknikker i det omfang, det er relevant for projektet. 8

9 7. Evaluering, prøver og bedømmelse Uddannelsens moduler evalueres i henhold til institutionens systematik for arbejdet med kvalitetssikring- og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring og anvendes til løbende udvikling af uddannelserne. Evalueringer af uddannelsen behandles desuden på møder mellem Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, og Erhvervsakademi Lillebælt. Alle fag på modulerne samt det afsluttende projekt på AU IT-Ledelse og -Teknologiuddannelsen afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse efter GSS skalaen jf. Karakterskalabekendtgørelsen. Bedømmelsesformerne er mundtlige eller skriftlige eller en kombination af disse. Bedømmelsesplanen fremgår af bilag X. Der henvises til institutionens eksamenshåndbog for regler vedrørende prøver, eksaminer og bedømmelser. Uddannelsen benytter godkendt censorkorps for fagområdet. 8. Merit Beståede uddannelseselementer fra en anden grønlandsk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde give merit i uddannelsen. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer, i denne vurdering indgår ligeledes ECTS angivelsen, uddannelseselementets niveaumæssige indplacering i den nationale kvalifikationsramme (NQF). Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet. 9. Studievejledning Studievejledningen skal støtte den studerende i uddannelsesforløbet fra valg af uddannelse til gennemførelse af uddannelse og forudsætter aktiv henvendelse fra både studievejleder og studerende. Hensigten med studievejledning er at hjælpe den studerende til at skabe gennemsigtighed i sin uddannelse som helhed og øge muligheden for at træffe begrundede valg i forhold til egen læring og trivsel. 10. Overgangsordninger Studerende, der har gennemført et eller flere fagmoduler efter tidligere regler for uddannelsen, kan færdiggøre sin uddannelse efter de hidtidige regler eller færdiggøre en uddannelse efter denne uddannelsesordning. Den studerende kan dermed uden ophold fortsætte den påbegyndte uddannelse. 11. Retsgrundlag Uddannelsesplanens retsgrundlag udgøres af: Inatsisartutlov nr. 3. af 4. juni 2012 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet (præcisering af regnskabsbestemmelser m.v.) Inatsisartutlov nr. 10. af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2009 om uddannelsesplaner for de erhvervsmæssige uddannelser 9

10 Derudover Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse 10

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i Informationsteknologi Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi Studieordning for Autoteknolog ErhvervsAkademi Sjælland Campus Næstved Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi Studieordningens fælles del v/landsnetværket for datamatiker, august 2009 Studieordningens institutions

Læs mere

STUDIEORDNING for AU i Informationsteknologi. Revideret maj 2014

STUDIEORDNING for AU i Informationsteknologi. Revideret maj 2014 for AU i Informationsteknologi Revideret maj 2014 Studieordningen er gældende fra August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning Computer Science uddannelsen

Studieordning Computer Science uddannelsen Studieordning for Computer Science uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi på Københavns Erhvervs Akademi (KEA). side 1 af 41 Indholdsfortegnelse 1 Tilblivelse og rammer...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12 STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Revideret 30-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 2 5 Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelse i Softwareudvikling

Studieordning for Diplomuddannelse i Softwareudvikling Studieordning for Diplomuddannelse i Softwareudvikling Revideret 07.04.2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning... 4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere