Strategi for kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for kommunikation"

Transkript

1 Strategi for kommunikation

2 Indhold 1. Forord Formål Værdier og målsætninger Værdier for kommunikationen Målsætninger for kommunikationen Strategi Strategi for eksterne kanaler Hjemmeside Mobile enheder Annoncering Breve og mail Publikationer Sociale medier Web-tv fra kommunalbestyrelsesmøder Digitale info-tavler Strategi for interne kanaler Mundtlig kommunikation Intranet Mortens Månedsbrev Mail Pressestrategi Hvem udtaler sig? Krisehåndtering Tavshedspligt Nordfyns Kommune som koncern Designguide Reklamepolitik Sprogpolitik Implementering Strategi for kommunikation

3 1. Forord Nordfyns Kommune skal hele tiden arbejde på at gøre kommunikationen bedre. God og effektiv kommunikation er nemlig med til at gøre vores service til borgerne endnu bedre. Det er også en forudsætning for, at Nordfyns Kommune kan omstille sig til fremtidens krav. Kommunikationsstrategien sætter den fælles retning for kommunikationsindsatsen Den skal skabe sammenhæng, kvalitet og ikke mindst effekt af vores kommunikation. Vi skal altid være meget bevidste i vores kommunikation, og det skal vores nye kommunikationsstrategi hjælpe os til. Nordfyns Kommune er en politisk styret organisation. Også det stiller krav til kommunikationen, når det gælder om at få politikker og politiske mål til at bundfælde sig på alle niveauer i vores organisation. Når vi ønsker at arbejde aktivt med vores kommunikation er det først og fremmest for at sikre, at vores borgere får forståelig og rettidig kommunikation. Derfor tager denne kommunikationsstrategi afsæt i en netundersøgelse blandt vores borgere. Tilsvarende har vi spurgt det politiske niveau og medarbejdere/ledere i forhold til den interne kommunikation. Åbenhed, troværdighed, initiativrigdom og forståelighed er de væsentligste værdier, når vi taler kommunikation fra Nordfyns Kommune. Kommunikationen skal derfor sætte vores borgere i stand til at forstå og tage del i den demokratiske proces. Vision 2021 tager netop udgangspunkt i borgeren som den vigtigste aktør i samskabelsen, og det skal vores kommunikation understøtte. Vi skal til at tænke kommunikation på en helt ny måde. Kommunikationen er ikke længere et vedhæng, der først kommer i fokus til sidst. Kommunikationen skal være med i vores overvejelser hele vejen fra idé til handling. Det kræver meget af os, men vi starter ikke på bar bund så langt fra. Vi er allerede nået langt i udviklingen af vores kanaler og kommunikationsredskaber. Nu samler vi trådene i en samlet strategi og gør vores kommunikation endnu bedre. Borgmester Morten Andersen Kommunaldirektør Morten V. Pedersen 2 Strategi for kommunikation

4 2. Formål Kommunikationsstrategien skal skabe et fælles syn på, hvad god målrettet kommunikation er. Det handler ikke mindst om at opdyrke gode kommunikationsvaner hos alle medarbejdere og ledere i Nordfyns Kommune. Strategien er retningsgivende for i alle politikker, strategier og øvrige indsatser, når det handler om at sikre en god og effektiv kommunikation. Med kommunikationsstrategien sikrer vi, at Nordfyns Kommunes kommunikation hele tiden er i udvikling. Strategien tager højde for de krav og forventninger, vores borgere, virksomheder og samarbejdsparter har til kommunikationen. Disse krav og forventninger udvikler sig hele tiden, og det skal Nordfyns Kommune tage højde for i valg af indhold og kanaler. På samme måde, som kurs, koordinering og commitment er en centrale begreber i Direktionens Strategi- og Udviklingsplan , så er de det også i kommunikationsstrategien. Kommunikationsstrategien skal understøtte retningen i Vision 2021 og i Direktionens Strategiog Udviklingsplan [kurs]. Den skal sikre, at kommunikationsindsatsen er tænkt ind i en sammenhæng [koordinering]. Og den skal understøtte en kultur, hvor alle føler ansvar for at bidrage til god og effektiv kommunikation [commitment]. Kommunikationsstrategien rummer også et vigtigt kompetenceaspekt. Strategien skal bidrage til, at organisationen hele tiden opdyrker de kompetencer, som ledere og medarbejdere skal have for at kunne kommunikere effektivt. 3. Værdier og målsætninger 3.1. Værdier for kommunikationen Enhver form for kommunikation tager udgangspunkt i følgende fire grundværdier: Vi er troværdige: Man kan stole på det, vi siger. Vi er åbne: Man kan komme i kontakt med os, og man kan få adgang til alle relevante informationer. Vi tager initiativ: Vi kommunikerer ikke kun, når vi bliver spurgt. Vi melder ud på eget initiativ, også om de ubehagelige sager. Vi er til at forstå: Al vores kommunikation er målrettet modtagerne og skal skabe værdi for modtagerne. 3 Strategi for kommunikation

5 3.2. Målsætninger for kommunikationen Vi giver borgerne de informationer, de har brug for, til rette tid. Vi ønsker at gøre den demokratiske proces nærværende og vigtig for alle borgere. Vi ønsker at producere god kommunikation, snarere end meget kommunikation. Vi ønsker at fremme kommunikationsformer, der fremmer inddragelse og samskabelse. Vi fortæller altid den gode historie for at skabe stolthed hos borgere og medarbejdere. Vi gør opmærksom på os selv langt ud over kommunegrænsen. Kommunikationen tænkes ind i alle opgaver, og det gør os alle til kommunikatører. Vi er fremme i skoene og vurderer altid, hvordan nye medier og kommunikationsredskaber kan skabe mere værdi for vores borgere, virksomheder og andre aktører. 4. Strategi 4.1. Strategi for eksterne kanaler Hjemmeside Hjemmesiden er den væsentligste og højst prioriterede kommunikationskanal over for borgere, virksomheder og presse. Hjemmesiden løser følgende hovedformål: Hjemmesiden er en indgang til kommunens selvbetjeningsløsninger for såvel borgere som virksomheder. Hjemmesiden giver basisinformation om kommunen (geografi, indbyggertal, organisation, kommunalbestyrelse) Hjemmesiden bringer nyheder og serviceinformationer fra kommunen. Hjemmesiden er indgang for presse, der ønsker researche, finde kilder og læse pressemeddelelser fra kommunen. Hjemmesidens høje prioritering afspejler sig til enhver tid i en hjemmeside, der er indbydende, opdateret og moderne i sit udtryk Mobile enheder Applikationer til mobile enheder som smartphones og tablets er i hastig udvikling, og vi ønsker at gøre brug af disse medier i de situationer og det omfang, det er relevant Annoncering Nordfyns Kommune har faste ugentlige annonceringer i et af de lokale distriktsblade. Valg af samarbejdspartner afgøres ved udbud af en flerårig annonceaftale. Annonceringerne indeholder serviceoplysninger om borgmesterens træffetider, dagsordener til kommunalbestyrelsens møder, udbud af byggegrunde, aktiviteter for borgerne, Bibliotek- og Borgerservice m.v. 4 Strategi for kommunikation

6 Der er mulighed for at benytte andre annoncemedier i den udstrækning, at der er behov for at nå målgrupper, som ikke kan nås via distriktsbladene. Kommunen er altid opmærksom på at få den maksimale udbytte af vores annoncekroner målt på udbytte og effekt, og holder derfor løbende den valgte annonceringsmåde op imod mulige alternativer Breve og mail Breve og mail fra Nordfyns Kommune er overskuelige og til at forstå. Vi skal skriver breve og mail i et sprog, der ikke skaber distance mellem afsender og modtager. Vi skriver uden omsvøb. Vi overinformerer ikke, men skelner altid mellem nice to know og need to know. Ved at fokusere på den nødvendige information skaber vi overblik og klarhed for vores modtagere. Mail til kommunen skal besvares inden for 24 timer for mail modtaget mandag-torsdag, og mandag for mail modtaget fredag. Er det ikke muligt, sendes et foreløbigt svar med angivelse af, hvornår der senest kan forventes svar. Breve og mail fra Nordfyns Kommune efterlever altid kommunens designguide jf. pkt Publikationer Hvor der er behov for det, producerer vi skriftlig information målrettet særskilte målgrupper. Det kan være i form af foldere, plakater, messeinformation osv. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om folderen også skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside Sociale medier Det er Nordfyns Kommunes erklærede mål at være opdateret på de medier, der bruges hyppigst af vores borgere, virksomheder og andre interessenter. Derfor er det medtaget som en prioriteret indsats i handleplanen, at der udarbejdes en særskilt strategi for de sociale medier Web-tv fra kommunalbestyrelsesmøder Alle ordinære Kommunalbestyrelsesmøder streames live. Det er et væsentligt element i indsatsen for at fremme åbenheden og gennemsigtigheden i den politiske proces Digitale info-tavler De digitale info-tavler på Rådhusene, Tingstedet og Bibliotek- og Borgerservice, tjener som vejvisere for borgere og samarbejdspartnere, når de har ærinder på stederne. Tavlerne tænkes ind som ny kanal i kommunikationen med vores borgere, herunder salg af aktiviteter og arrangementer med særlig betydning for kommunens udvikling Strategi for interne kanaler Mundtlig kommunikation Bogstaver på et stykke papir er i sig selv ikke egnet til at skabe forandringer i en organisation. Det kræver et supplement af dialog og erfaringsudveksling på mange niveaer i vores organisation. 5 Strategi for kommunikation

7 Den skriftlige kommunikation om vores politikker, strategier og kerneopgaver er overordentlig vigtig, men skal som udgangspunkt altid understøttes med orientering og dialog på personale- og afdelingsmøder, i workshops og på teammøder. Ansvaret for, at dette sker, ligger primært hos lederne. Medarbejderne har til gengæld en forpligtelse til at tage aktivt del i dialogen og byde ind. Alle kan naturligvis tage initiativ til at sætte disse emner på dagsordenen og behøver altså ikke at vente på et initiativ fra et ledelsesniveau. Mundtlig kommunikation skal ligesom al anden kommunikation tage udgangspunkt i modtageren. Dialog og involvering er nøglebegreber, ligesom der løbende skal eksperimenteres med alternative formidlingsformer, f.eks. øget anvendelse af video og dynamiske præsentationer Ølkassen Det er den enkelte leders ansvar at tage Nordfyns Kommunes politikker og strategier op og gøre dem nærværende og forståelige i deres respektive arbejdsområder. Formidling og kommunikation er ifølge Nordfyns Kommunes ledelsesgrundlag en stadig større del af ledelsesopgaven, og denne kommunikation skal ikke mindst sikre et højt vidensniveau omkring kommunens gældende strategier og politikker. Ølkassen handler altså ikke mindst om at oversætte abstrakte politikker og strategier til et sprog, der giver mening for den enkelte medarbejder i praksisområdet Intranet Intranet er det væsentligste interne kommunikationsredskab, når der tales massekommunikation. Alle ansatte skal derfor have adgang til intranet på arbejds-pc ere og/eller smartphones eller tablets. Med adgangen følger også en pligt til at holde sig orienteret på intranettet og spille aktivt med i udviklingen af form og indhold. Intranet skal understøtte effektive arbejdsgange, give overblik og lette adgangen til viden både i de helt nære arbejdsomgivelser og som fælles platform for udveksling af viden. Intranettet skal understøtte Nordfyns Kommune som koncern, og skal derfor også indeholde de værktøjer, der sætter organisationen i stand til at agere som en sådan. Intranettet skal fremme digitalisering af flest muligt interne arbejdsgange. Intranettet skal være den primære digitale kanal til formidling af viden, nyheder og redskaber for ansatte og politikere. Intranettet er derfor et af de væsentligste værktøjer i kommunens interne digitaliserings- og effektiviseringsdagsorden. Samtidig er intranettet det samlende medie for alle ansatte i Nordfyns Kommune, der også formidler arbejdspladsens personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlag samt aktiviteter og tilbud. Ansvaret for at anvende, udvikle og opdatere indholdet på intranettet ligger hos alle, medarbejdere som ledere. Der skal sikres bred opbakning til intranet - også bredere opbakning, end der er i dag. Det er en klar ambition, og vil blive adresseret i den handleplan, som ledsager denne kommunikationsstrategi. 6 Strategi for kommunikation

8 Mortens Månedsbrev Mortens Månedsbrev formidler nyt fra Direktionen til hele organisationen (alle medarbejdere og Kommunalbestyrelsen). Det udkommer som udgangspunkt en gang om måneden. Nyhedsbrevet udgives i samarbejde mellem Kommunaldirektøren og Borgmesterkontoret. Som al anden kommunikation skal månedsbrevet målrettes og gøres nærværende for den enkelte. Målgruppen omfatter dog så forskellige målgrupper som personaleledere, plejecentreansatte, medarbejdere på tandklinikker, fysioterapeuter, institutionsansatte, pædagoger, skolelærere, rådhusansatte osv. Det giver udfordringer i forhold til målrettethed. Månedsbrevet bør derfor jf. pkt suppleres med kommunikation fra de lokale ledere, f.eks. ved at de italesætter nyhedsbrevet og går i dialog om indholdet over temaet: Hvad betyder det for vores arbejdsområde, vores kerneopgaver og for os som medarbejdere? Mail Outlook er Nordfyns Kommunes elektroniske postsystem. Dette medie er beregnet til personlig kommunikation fra én til én, eller fra én til flere/mange. Mailsystemet egner sig ikke til gruppekommunikation eller vidensdeling og skal ikke anvendes som sådan. Dette behov løses i regi af intranet og dets muligheder for at danne temabaserede erfarings- og diskussionsforaer på tværs i organisationen. 4.3 Pressestrategi Nordfyns Kommunes kerneopgaver involverer og påvirker borgerne og hele lokalområdet i en grad, der gør os til en naturlig samarbejdspartner for pressen. Der er en fælles interesse i at få udbredt de gode historier fra Nordfyns Kommune. Synlighed er dog aldrig et mål i sig selv konkrete presseinitiativer skal altid holdes op mod de aktuelle strategiske mål og temaer. De lokale medier, som i særlig grad dækker Nordfyns Kommune, er de højst prioriterede medier i Nordfyns Kommunes presseindsats. I forhold til indsatsområder som bosætning og tiltrækning af nye virksomheder skal der dog arbejdes for profilering af kommunen uden for kommunegrænsen. Vi ønsker et godt og tillidsfuldt samarbejde og er åbne og imødekommende over for medierne. Løbende kontakt og dialog med medierne har derfor høj prioritet i vores kommunikationsindsats. Vi svarer altid hurtigt på henvendelser fra journalister, og vi holder altid en aftale. Vi reagerer hurtigt og præcist, og vi er proaktive, synlige og ærlige i forhold til medierne. Det er alles ansvar at være forberedt på at identificere "sager", før de bliver til kriser, og orientere nærmeste chef med det samme. Herefter inddrages Borgmesterkontoret for den videre planlægning og forberedelse af kommunikation. For at sikre klarhed, synergi og overblik skal Borgmesterkontoret orienteres, når medarbejdere har været i kontakt med pressen om emner af væsentlig betydning for organisationen. Dermed kan vi tilpasse andre pressemæssige tiltag og orientere egne medarbejdere, før en 7 Strategi for kommunikation

9 sag når i pressen. Det er vores mål altid at informere internt før og senest samtidig med, at en sag kommer i medierne. På intranet er udarbejdet et særligt tema med gode råd i vores omgang med pressen. Link til presseområde på intranet Hvem udtaler sig? Udtalelser på vegne af kommunen: Alle medarbejdere har ret, men ikke pligt til at udtale sig om faktuelle forhold. Er du ikke tryg ved at udtale dig, har du ansvaret for at give kontakten videre til en anden relevant kollega eller leder. Alle medarbejdere må udtale sig faktuelt om eget arbejdsområde. Principielt er det altid den person, der har sagen, som er bedst egnet til at udtale sig faktuelt, men det er den enkelte direktørs ansvar at fastlægge nærmere regler for, hvem der på kommunens vegne må besvare principielle spørgsmål fra journalister. Holdninger og vurderinger af politisk karakter gives af politikerne og direktionen eller andre, som er udpeget til at udtale sig på kommunens vegne. Når en sag er på dagsordenen til et politisk udvalg, er det som udgangspunkt udvalgsformanden, der udtaler sig. Udtalelser som privatperson: Alle medarbejdere har ret til at udtale sig som privatperson. Når du udtaler dig i den rolle, skal det være tydeligt, at du optræder som privatperson og ikke på kommunens vegne. Det er din opgave og pligt at sikre, at der ikke er tvivl om din rolle Krisehåndtering Nordfyns Kommune skal være i stand til at håndtere mediekriser. En mediekrise er her defineret som en uventet situation, som truer en organisations omdømme fundamentalt. Mediekriser opstår oftest, når der sker alvorlige fejl eller svigt. Ud over massiv negativ presseomtale, kan mediekriser også skabe nervøsitet, uro og frustration internt. Et godt og effektivt kriseberedskab kan ikke alene være med til at begrænse skadens omfang, men ofte også forhindre, at et problem udvikler sig til en egentlig krise. Vi skal derfor være beslutsomme og proaktive i vores krisehåndtering. En krise går ikke væk, fordi vi gemmer os. Vi skal på banen og påvirke fremstillingen med vores egen version af sagen. Det er vigtigt at være opmærksom på sager, som potentielt kan udvikle sig til mediekriser. Vi må aldrig sætte vores lid til, at en potentiel mediesag ikke kommer til offentlighedens kendskab, men i stedet forberede os på, at den rent faktisk gør det. Det er derfor en væsentlig del af ledelsesopgaven at skabe denne fokus i det respektive ledelsesområde og understøtte en kultur, hvor sådanne potentielle risici opdages i tide og planlægges med henblik på at forebygge mediekriser Tavshedspligt Vi respekterer altid vores tavshedspligt i sager af personfølsom art. Når vi bliver bedt om oplysninger i den slags sager, forklarer vi, hvorfor vi i henhold til tavshedspligten ikke kan give oplysningerne. Som regel vil vi dog kunne udtale os i generelle vendinger om en konkret sag. Det kan ofte være en fordel, fordi principielle forhold dermed bliver formidlet og kan bidrage til at skabe øget forståelse for den aktuelle og tilsvarende sager. 8 Strategi for kommunikation

10 5. Nordfyns Kommune som koncern 5.1. Designguide Nordfyns Kommunes designguide, der senest er opdateret august 2014, indeholder retningslinjer for den grafiske udformning af intern og ekstern kommunikation i Nordfyns Kommune. Al kommunikation, der udgår fra kommunen, skal overholde den fælles designlinje. Det understøtter kommunens muligheder for at brande sig som samlet organisation/koncern. Designguiden ligger på intranet sammen med en beskrivelse af, hvordan man bruger kommunens skabelonsystem til at producere foldere, plakater, rapporter og PowerPoint præsentationer, som efterlever det fælles design. Link til designguide på Intranet 5.2. Reklamepolitik Kommunalbestyrelsen har åbnet op for at anvende reklamer på forskellige former for materiale og på sekundære bygninger, der gives som gave. Herved kan der opnås en supplerende finansiering af de opgaver, som kommunen i forvejen varetager. Reklameringen skal overholde lovgivningen, herunder markedsføringsloven, ligesom den skal overholde lokale regler, f.eks. lokalplaner. Endelig skal reklameringen også overholde de generelle retningslinjer i kommunens reklamepolitik (revideret den 30. oktober 2014). Læs Nordfyns Kommunes reklamepolitik på intranet 5.3. Sprogpolitik Sproget i breve, sagsfremstillinger, annoncer, pjecer og på hjemmesiden er i høj grad kommunens ansigt udadtil. Med vores sprog sender vi vigtige signaler om, hvem vi er, og hvordan vi ser på modtageren. Kvalitetssikring og ensartning af vores sprog er ligeså vigtigt for vores ønske om at agere som koncern som ensartning af visuelt udtryk. Nordfyns Kommune skal derfor have en sprogpolitik, der skaber klarhed over, hvad der er vigtigt, når vi skriver til vores borgere. Udarbejdelsen af en sådan politik vil af samme grund være en prioriteret handling i den handleplan, som ledsager denne strategi. 9 Strategi for kommunikation

11 6. Implementering Kommunikationsstrategien bygger op til den handleplan, som skal sikre, at der sker udvikling af Nordfyns Kommunes kommunikation. Handlingerne tager afsæt dels i de kerneudfordringer, som er udpeget i strategiafsnit 4, og dels i den tilbagemelding, som er indkommet fra vores borgere, medarbejdere/ledere og politikere i de webundersøgelser, som blev gennemført op som forberedelse af denne kommunikationsstrategi. Strategien skal derfor læses i sammenhæng med: Bilag 1: Analyse: Hovedresultater fra webundersøgelser (Dokument nr ) Bilag 2: Handleplan for kommunikationen med tilhørende effektmål. (Dokument nr ) Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 26. marts Strategi for kommunikation

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Denne onlinepolitik fastlægger, hvordan, hvornår og til hvem der skal kommunikeres via forskellige former for digitale, online kanaler. Politikken sætter derved rammerne

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kommunikationspolitik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen repræsenterer en af de største forvaltninger i Aalborg Kommune, og forvaltningen udgør en betydningsfuld

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere