Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi?"

Transkript

1 Juli 2000 Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn Resume Investor relations får i disse år stigende betydning. I denne artikel diskuteres begrebets indhold og baggrund, og analytikeres, investorers og virksomhedens rolle heri beskrives. Hovedmålsætningen med investor relations er at gøre virksomhedens eksterne kommunikation til en velafbalanceret informationsstrategi, der præsenterer forhold, som gør virksomhedens fremtidsudsigter troværdige.? Tak til Mette Rosenkrands Johansen for kommentarer til en tidligere version af artiklen.

2 Indledning Virksomheders offentliggørelse af information, rapportering og kommunikation er kommet i søgelyset i de seneste år i takt med at virksomhedernes omgivelser har ændret karakter. Øget globalisering, stigende integrering af kapitalmarkeder, øget mobilitet af såvel kapital som fysiske ressourcer, øget konkurrence, nye dominerende brancher, teknologisk udvikling samt udvikling inden for IT og internet har været nøgleord i denne udvikling. Disse ændrede omgivelser stiller nye og anderledes krav til virksomheders eksterne kommunikation. Behovet for mere nuanceret kommunikation med de finansielle markeder er øget, idet de traditionelle finansielle informationer i aftagende grad afspejler virksomhedens værdier og formåen. Mange virksomheders vækstgrundlag er gradvist skiftet fra materielle aktiver til immaterielle aktiver baseret på viden. F.eks. har nogle virksomheder i de senere år offentliggjort videnregnskaber, hvilet er sket med henblik på i særlig grad at synliggøre den indsats man gør for at opbygge, udvikle og effektivisere sine ressourcer og kompetencer i relation til medarbejdere, kunder, teknologi og processer. Alle disse faktorer peger i retning af, at det bliver af væsentlig betydning for virksomheder at håndtere deres kommunikation til kapitalmarkedet på en systematisk og velovervejet måde. Og det er netop, hvad investor relations handler om. I denne artikel vil vi argumentere for betydningen af, at virksomheder tager investor relationsbegrebet alvorligt. Investor relations kan være en afgørende faktor, hvad enten man forfølger en defensiv strategi i relation til fjendtlige overtagelser, er shareholder value orienteret, eller 'blot' vil sikre, at markedet har et hensigtsmæssigt billede af virksomhedens fremtidsudsigter. Det vil sige, at investor relations også er en strategi for samtale med virksomhedens interessenter. Artiklen er struktureret således, at vi først redegøre for, hvad investor relations begrebet indeholder. Dernæst diskuteres det, hvorfor investor relations er vigtig, og vi ser herefter nærmere på betydningen af analytiker- og aktionærmøder. Dette leder os frem til at diskutere, hvorledes informationen mellem virksomhed og marked i realiteten er gensidig, og endelig fokuseres der på tiltro som den centrale faktor i en virksomheds investor relations. Artiklen afsluttes med nogle afrundende bemærkninger. 2

3 Hvad er IR? IR er delvis PR og delvis virksomhedsstyring. Det er delvis journalistik og delvis finansiering. Investor relations er et fagområde der har hentet inspiration, metoder og teorier fra andre discipliner som PR, marketing, strategi og finansiering, hvilket fremgår af nedenstående definition fra The Canadian Investor Relations Institute (CIRI): a corporate activity, combining the disciplines of finance, marketing, and communications, which provides present and potential investors with an accurate portray of a company s performance and prospects so that they can make properly informed investment decisions. Mavrinac & Fiorillo (1998) fremhæver 3 kommunikationsområder, som et effektivt IRprogram vil være med til løfte: 1) selskabets nøgletal, 2) den frivillige kommunikation og 3) virksomhedens shareholder value program. Mavrinac & Fiorillo understreger dermed, at IR ikke blot er et redskab til at sikre, at virksomheden lever op til lovens mindstekrav, men netop er et aktivt redskab til at skabe opmærksomhed omkring virksomheden, tiltrække investorer og sidst men ikke mindst til at opnå værditilvækst i virksomheden. Øget offentliggørelse af relevante succes parametre og nøgletal, der på troværdig vis profilerer virksomhedens kernekompetencer, er med til at skabe øget opmærksomhed omkring virksomhedens aktie. Dette sker ved at tage skridtet fra kun at oplyse de traditionelle nøgletal til at offentliggøre særskilte såvel finansielle som ikke-finansielle - nøgletal, der netop fremhæver virksomhedens kerneområder, og som dermed øger investorernes og analytikernes indsigt og viden om de af virksomhedens konkrete forhold og aktiviteter, der ikke afspejles i de traditionelle nøgletal. Dette bidrager til et mere fyldestgørende og nuanceret informationsgrundlag, hvorudfra markedet kan værdiansætte virksomheden, der således reducerer risikoen for høje risikopræmier og undervurderede aktiekurser. Fra oprindeligt at være blevet anskuet som et PR værktøj betragtes IR i dag mere som en strategisk ledelsesfunktion (Mavrinac 1998b). Dette syn støttes af Ryder & Regester (1989), der understreger begrebets strategiske betydning ved bl.a. at fremhæve, at IR bidrager til at skabe en stærkere kobling mellem ledelse og aktionærer. Konkret fremhæver Ryder & Regester blandt andet følgende målsætninger for en virksomheds IR: reduktion af kapitalomkostninger samt skabelse af muligheder for andre og mere fleksible finansieringsmuligheder 3

4 identifikation af nuværende aktionærer samt udvidelse af aktionærbasen beskyttelse mod fjendtlige overtagelser forbedring af virksomhedens synlighed i relation til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere samt motivation af medarbejdere. Disse områder harmonerer med Mahoney (1990), der fremhæver de markedsmæssige implikationer i form af reducerede kapitalomkostninger, øget værditilvækst og likviditet samt værn mod fjendtlige overtagelser. Hvorfor IR? Som en reaktion på investorernes voksende utilfredshed med virksomhedens kommunikation har begrebet investor relations fået stigende betydning. I takt med et voksende fokus på shareholder value (Black et al. 1998, Correl 1997, PA Consulting 1997), er opmærksomheden yderligere blevet skærpet. De fleste virksomheder har indset, at de skal intensivere informationspolitikken og fortælle omverdenen om den kontinuerlige udvikling, hvis selskabets aktier skal virke attraktive. Derfor er investor relations ved at finde sin plads som et redskab, der systematiserer informationsstrømmen fra selskab til investor. Investor relations (IR) programmer og aktiviteter har været praktiseret i angelsaksiske lande, med USA i spidsen, de sidste 50 år (Nichols 1989); men det er først i det seneste årtier, at begrebet for alvor har vundet indpas i Europa. Og i Danmark er det reelt set kun de sidste par år, at begrebet er begyndt at få en større udbredelse. I 1960 og 70erne blev IR mødt med megen modstand og skepsis. Chicago økonomerne, der var store fortalere for hypotesen om markedsefficiens, mente ikke, at det nye begreb havde nogen effekt, idet markedet nok skulle sørge for at inkorporere al relevant information om de enkelte virksomheder. Markedsværdien blev automatisk justeret ved ny information, hvorfor IR således blot blev betragtet som en dyr og overflødig aktivitet (Nichols 1989). I starten af 1980erne kom der dog utallige beviser frem, der dementerede hypotesen om markedsefficiens, og som demonstrerede, at virksomheders information til markedet havde stor betydning. 4

5 IR og shareholder value I dag er IR en relevant og afgørende aktivitet for børsnoterede selskaber på linje med marketing, salg og strategi. Og udviklingen går i retning af, at IR i stigende grad bliver et begreb, som kræver ledelsens fulde opmærksomhed. Men IR er ikke kun et anliggende for den øverste ledelse. Finansieringsspecialister, økonomer og regnskabsfolk er også i voksende omfang begyndt at lægge mærke til begrebet og dets betydning. Især har den stigende orientering mod shareholder value haft betydning for interessen for IR (Higgins & Begor 2000 og Mavrinac 1998b), idet en offensiv informationsstrategi er med til at påvirke investorernes opfattelse af virksomheden ved at henlede deres opmærksomhed på virksomhedens aktiviteter og handlinger. Dette påvirker investorernes forventninger til virksomhedens fremtidige evne til at skabe pengestrømme og vækst, hvilket potentielt kan påvirke aktiekursen og dermed aktionærernes værdi. IR og virksomhedsovertagelser IR aktiviteter er ofte (Ryder & Regester 1989, Marcus & Wallace 1990 og Mahoney 1991) blevet fremhævet som et middel i kampen mod fjendtlige overtagelser. Konstant og vedholdende information til markedet er et effektivt middel til at holde liv i en aktie med høj likviditet og omsættelighed. Øget information er med til at sikre, at aktiekursen afspejler virksomhedens værdipotentiale og dermed ikke er undervurderet. Jo mere overvurderet eller jo tættere markedsværdien er på virksomhedens reelle vækst og værdipotentiale, desto mindre er risikoen for, at eventuelle konkurrenter overtager virksomheden. En undervurderet virksomhed er alt andet lige et mere attraktivt mål end en aktie, der har en fair værdiansættelse eller måske sågar er overvurderet. Aktionærernes krav Fokus på virksomheders informationspolitik er også et resultat af, at de store institutionelle investorer i dag ikke er tilfredse med en oplysning, der begrænser sig til den årlige tilbagevendende årsberetning samt måske halvårlige eller helårlige meddelelser. Informationspolitikken indgår i stigende grad som et af de kriterier, som institutionelle investorer overvejer, når de vælger, hvilke papirer der skal investeres i. 5

6 Dette lægger især pres på de små og mellemstore selskaber, der ofte ikke er vant til den hyppige kommunikation med markedet, og som ikke automatisk markerer sig i medierne. De bliver i høj grad nødt til at kommunikere effektivt for at skabe en interesse for virksomheden. I det hele taget vil et lavt informationsniveauet fra virksomhederne indebære, at markedsdeltagerne beregner sig en risikopræmie, altså en slags rabat på aktierne. Ved i højere grad at informere investorerne om virksomhedens videnindhold og humane kapital kan IR-aktivitet være værdifuld, fordi øget relevant information medvirker til reduktion at den virksomhedsspecifikke risikopræmie, hvilket reducerer virksomhedens kapitalomkostninger (jf. Bukh et al. 2000c) Analytiker- og investormøder Et grundlæggende aspekt i et investor relations program er de møder, som virksomheden afholder med sine institutionelle investorer og analytikere. På disse møder har virksomheden mulighed for - ansigt til ansigt - at forklare og formidle et budskab, der overbeviser markedet om, at en investering i virksomheden vil være en god idé. Interessen for disse møder er gensidig. Analytikerne er interesserede i at skaffe information, der berettiger dem til at tage betaling for videreformidling af information om firmaet og anbefalinger i form af køb-sælg- eller holdstrategier, mens institutionelle investorer generelt er mere fokuserede på at opnå en forståelse af virksomheden. Virksomhederne afholder møderne for at tilfredsstille en opfattet efterspørgsel efter disse møder samt for at bevare kontakt med markedet. Forskellig adgang til information Generelt er 'investormøder' ikke for alle investorer, men derimod forbeholdt aktieanalytikere og de store institutionelle investorer. Denne form for differentieret adgang til information er genstand for stor diskussion, idet de mere sofistikerede markedsdeltagere dermed opnår information, som den private investor ikke har mulighed for at erhverve. Sådanne investormøder er med til at skabe en høj grad af asymmetrisk information som følge af en ulige adgang til informationen, idet ikke alle investorer/aktionærer inviteres til disse møder. 6

7 Problemet kan betragtes som et klassisk adverse selection problem, hvor kun den ene side af markedet, dvs. de store institutionelle investorer, kan observere varens kvalitet, mens den anden side, dvs. de private investorer, ikke har mulighed for vurdere varen og dens kvalitet. Situationen kan delvist paralleliseres med den klassiske problemstilling præsenteret i Akerlof (1970), hvor købere har svært ved at vurdere kvaliteten af brugte vogne, og dermed risikerer at købe en lemon. Hvis virksomheden yderligere er videnbaseret med en stor andel af immaterielle værdier, der ikke afspejles i de formelle rapporteringsmedier, øges den asymmetriske information betragteligt. Denne selektive offentliggørelse af information er et stigende problem i USA, og det offentlige børstilsyn SEC (Securities and Exchange Commission) overvejer bl.a. via lovgivning at forhindre disse møder (Levy 1999). Adrem (1999) tilføjer, at visse virksomheder forsøger at retfærdiggøre den selektive rapportering ved at øge informationsmængden i andre rapporteringsmedier. En bedre løsning kan, som flere har fremhævet det, være, at gøre den offentliggjorte information på møderne tilgængelige for alle investorer via videooptagelser og dermed løbende eller efterfølgende formidling på internettet (Beattie 1999, Marston 1999, Wheetman & Beattie 1999). Efterhånden som det bliver mere og mere almindeligt, at privatpersoner foretager handel med aktier direkte over internettet vil en øget brug af internettet til kommunikation med investorer desuden være en naturlig udvikling. De gensidige interesser i investor relations Marston (1999) viser, at virksomhederne betragter de store investorer, dem vi normalt betegner som de institutionelle investorer samt analytikerne og mæglerne som de vigtigste i forbindelse med IR. Undersøgelserne og analyserne, som analytikerne foretager, kan ses som bidrag og et supplement til markedets forståelse af den enkelte virksomhed. I forlængelse heraf konkluderer Marston (1999) bl.a., at de institutionelle investorer er mest interesserede i at opnå en forståelse af virksomheden, mens analytikerne er mere fokuserede på at opnå tilstrækkelig information, der retfærdiggør den pris, som virksomhederne betaler analytikerne for informationen. Holland (1997, 37-42) diskuterer ligeledes relevansen af et forhold mellem de enkelte markedsdeltagere og fremhæver betydningen af såkaldt dynamic exchange and learning mellem virksomheder og institutionelle investorer og analytikere. 7

8 Analytikerne kan ses som ressourcer, der assisterer virksomheden i dens bestræbelser på at markedsføre deres aktie, og omvendt anskues virksomheden som kilden til information. Holland argumenterer således for, at investor relations bør anskues som en to-vejs kommunikationskanal, idet det ikke kun er kommunikation fra virksomheden til investor, men i lige så høj grad kommunikation fra investor og analytiker til virksomheden. Virksomhedens kommunikationspolitik er dermed medvirkende til at skabe en dual videnfordel, idet både virksomheden og markedet bevæger sig op ad indlæringskurven i kraft af gensidig udveksling af information, viden og forståelse (Holland 1997). Mavrinac (1999) argumenterer ligeledes for en gensidig videngenerering mellem virksomhed og marked i kraft af, at virksomheden skaber en interesse hos analytikerne, hvilket skaber en cyklus af informationer, der flyder frem og tilbage mellem virksomheden og markedet, og som gradvist ændrer markedets dynamik og virksomhedens økonomiske præstation. Image, ry og indtryk fremhæves som vigtige attributter, der kan behandles og forbedres på møder, hvilket er i overensstemmelse med Rindova's (1997) og Tuominen's (1996) synspunkter. På baggrund af en omfattende undersøgelse af virksomheders investor relations aktiviteter og specifikt investor møder foretaget i samarbejde med ICAS (The Institute of Chartered Accountants of Scotland) viser Marston (1999) også, at der er enighed blandt investorer om, at virksomhederne i dag offentliggør mere information end de har gjort tidligere. Det har den implikation, at indholdet i møderne kan koncentreres om mere kvalitative og strategiske aspekter, idet det gængse og almene bliver offentliggjort i årsrapporter eller fondsbørsmeddelelser. Tilsvarende tendens til øget offentliggørelse af information har vi påvist i danske børsprospekter over en 10-års periode (Gormsen et al. 2000). Det skal også fremhæves, at IR på trods af navnet ikke blot tilgodeser aktionærer og investorers informationsbehov. Det er ligeledes målrettet mod andre eksterne og interne interessenter som kreditorer, medarbejdere og kunder. I takt med at flere og flere medarbejdere modtager en præstationsafhængig løn, eksempelvis i form af medarbejderaktier og aktieoptioner, får disse i stigende grad en interesse i virksomhedens værdimæssige præstationer. Derfor er medarbejdere interesseret i at virksomhedens værdi på markedet i videst muligt omfang er i overensstemmelse med virksomhedens interne værdier. 8

9 Tiltro til cash flows Tiltro til virksomheden, til dens evne til at generere fremtidige cash flow og til den information, der offentliggøres er en fundamental og ufravigelig forudsætning, der underbygger virksomhedens informations- og kommunikationspolitik. Marcus & Wallace (1991) betragter tiltro som det rodfæstede grundlag, der underbygger begrebet IR. Tiltro beskrives af Marcus og Wallace (1991) som en funktion af 3 elementer: virksomhedens præstationer, konsistent ærlighed og en vilje til på korrekt og anstændig vis at kommunikere med offentligheden og de formidlere, der på offentlighedens vegne analyserer og handler med værdipapirer. Ryder & Regester (1989) fremhæver ligeledes troværdighed og tiltro som de vigtigste elementer af et IR program, og som det nødvendige grundlag, der udgør betingelsen for en succesrig IR strategi. Tiltro skabes ved en kombination af virksomhedens hidtidige resultater og de fremtidige udsigter, der former markedets tiltro til virksomheden og dens evne til at skabe værdi. Vægten mellem hidtidige resultater og forventninger til fremtiden kan dog være forskellig alt efter, hvilken branche virksomheden befinder sig i. Er det inden for medico og R&D eller IT vægtes de fremtidige udsigter meget højt, hvorimod de hidtidige resultater typisk vægtes lavere eller helt ignoreres. Mange internetvirksomheder og medicinalvirksomheder drives i øjeblikket med store underskud og ingen omsætning. Her er det udsigterne der driver tiltroen til aktien. Derimod vil de hidtidige resultater blive vægtet højere, når det er modne og etablerede virksomheder som f.eks. A.P. Møller, der har en lang årrække med stigende omsætning og overskud som dokumentation. Når tiltro således er en mulig effekt af IR, bliver IR en strategi. Kommunikation giver ikke sig selv, og derfor er præsentationen af virksomhedens potentialer en strategi for, hvorledes man kommer fra et image baseret på fortiden til en fremtid, der når der virkeligt er brug for at kommunikere den står i modsætning til fortiden. Hvis fremtiden skal være noget andre end fortidens mere eller mindre miserable resultater, skal kommunikationen være noget særligt. Den skal vise, at virksomheden gør noget for at få skabt en fremtid. Derfor er IR i en sådan situation en kommunikationsproces, der ikke alene tager udgangspunkt i aktuelle resultater og udviklingstendenser; den skal nok benytte en ny række virkemidler, der kan 9

10 være med til at skitsere, hvorfor virksomheden vil være bedre i fremtiden end i fortiden. Det er her, der er brug for at kunne kommunikere virksomhedens strategier på en række områder, ikke mindst med hensyn til ressource- og kompetenceudvikling. Afsluttende bemærkninger Investor relations har i mange virksomheder været et lidt forsømt begreb. Men i de senere år er flere og flere virksomheder begyndt at fokusere mere herpå. I uddannelsesmæssig sammenhæng har IR heller ikke været et fokusområde på landets universiteter og handelshøjskoler, men det kan måske skyldes, at IR forudsætter en kombination af omfattende kendskab til flere forskellige erhvervsøkonomiske fagområder, hvilket bedst sikres ved en generel økonomisk uddannelse. Generel kan investor relations betragtes som det instrument, der samler, systematiserer og organiserer virksomhedens samlede kommunikation til markedet. Ideelt set inddrager en velfungerende IR funktion samtlige gennemgåede aspekter i virksomhedens eksterne kommunikation: fordele og ulemper, omkostninger og gevinster ved at offentliggøre bestemt information til bestemte interessenter. På den måde kan IR funktionen betragtes som den overordnede paraply, der indeholder samtlige former for ekstern kommunikation til markedet, formel og uformel, finansiel og ikke-finansiel vedrørende virksomhedens materielle og immaterielle værdier. IR vedrører både kommunikation til såvel private som institutionelle investorer, men ligeledes indsamling og bearbejdning af information fra markedet tilbage til virksomheden. IR bør dermed ses som en dynamisk og gensidig to-vejs kommunikationskanal, der skubber såvel virksomhed som marked op ad indlæringskurven omkring virksomheden til et højere vidensniveau. IR spiller ikke kun en rolle i veletablerede børsnoterede selskaber, men er måske i endnu større grad en vital funktion for virksomheder, der påtænker en fremtidig børsintroduktion. Herudover er børsnotering ikke nødvendigvis nøgleordet ved oprettelse af en IR-funktion eller en informationsafdeling, idet også offentlige virksomheder og organisationer kan have behov for at tage hånd om deres eksterne profil. I de senere år, hvor styring, forankring og deling af viden har fået større betydning for mange virksomheder, vil en aktiv kommunikation herom kunne forventes at blive central i IR 10

11 aktiviteterne. Dette er netop, hvad der har kunnet observeres ved de seneste års interesse for videnregnskaber (jf. Bukh et al 2000a, 2000b; Larsen et al 1999) og i det stigende indhold af information om viden i børsprospekter (Gormsen et al 2000). Litteratur Adrem, A. (1999). Essays on disclosure practises in Sweden causes and effects. Doctoral dissertation, Lund Studies in Economics and Management, vol. 51. The Institute of Economic Research, Lund University. Akerlof, G.A. (1970) The Market for Lemons : Quality Uncertainty and the Market Lemons. Quarterly Journal of Economics, s Beattie, V. (1999). Business Reporting: The Inevitable Change. The Institute of Chartered Accountants of Scotland. Black, A., P. Wright & J. Bachman. (1998). In Search of Shareholder Value. Managing the Drivers of Performance. London: Financial Times Management. Bukh, Per Nikolaj ; Jan Mouritsen og Heine T. Larsen. (2000a). Videnregnskabers struktur og indhold. Revision & Regnskabsvæsen 3/marts, side Bukh, Per Nikolaj; Heine T. Larsen og Jan Mouritsen. (2000b). Constructing intellectual capital statements. Bringes i Scandinavian Journal of Management. Bukh, Per Nikolaj; Peter Gormsen, og Jan Mouritsen. (2000c). Når viden introduceres på Børsen: Om relevansen af et videnregnskab. Arbejdspapir, Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet. Correl, J. (1997). Creating Shareholder Value. Dansk Aktie Håndbog, s Gomsen, Peter; Per Nikolaj Bukh og Jan Mouritsen. (2000). Når viden introduceres på Børsen. Side i Videnregnskaber - på vej mod en guideline, Erhvervsfremme Styrelsen, København. Healy & Palepu (19965). The Challenge of Investor Communication. The Case of CUC International Inc. Journal of Financial Economics, vol. 38, s

12 Higgins, R. & Begor, M. (2000). Best Practise in Global Investor Relations: The Creation of Shareholder Value. Holland, J. (1997). Corporate Communications with Institutional Shareholders: Private Disclosure and Financial Reporting. The Institute of Chartered Accountants of Scotland. Holland, J. (1998b). Private Voluntary Disclosure, Financial Intermediation and Market Efficiency. Journal of Business Finance and Accounting, vol. 25, no. 1-2, January/March, s Larsen, Heine T.; Jan Mouritsen og Per Nikolaj D. Bukh. (1999). Intellectual capital statements and knowledge management: Measuring, reporting and acting. Australian Accounting Review 9(3): Levy, A. (1999). Access Denied. Selective Disclosure. Bloomberg, vol. 8, no. 12, s Mahoney, W.F. (1991), Investor Relations. The Professional s Guide to Financial Marketing and Communications. New York Institute of Finance Corp. Marcus, B. & S. Wallace. (1990). Competing in the New Capital Markets: IR Strategies for the 1990s. Chicago: Harper Business. Marston, C.L. (1999). Investor Relations Meetings: Views of Companies, Investors and Analysts. The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edingburgh. Mavrinac, S. & H. Fiorillo (1998). Talking to the Markets: The New Mandate for Shareholder Communications. Working Paper. Richard Ivey School of Business. Mavrinac, S. (1998a). Information Collection in the IPO Market: An Exploratory Analysis of Coverage Initiation. Working Paper. Richard Ivey School of Business. University of Western Ontario. Mavrinac, S. (1998b). Estimating the Dollar Value of IR. Working Paper. Richard Ivey School of Business. University of Western Ontario. 12

13 Mavrinac, S. (1999). Market Development and The Matthew Effect: An Analysis of Reputation, Information Collection, and Seasoning in IPO Markets. Working Paper. Richard Ivey School of Business. University of Western Ontario. Nichols, D.R. (1989). The Handbook of Investor Relations. Homewood: Dow Jones- Irwin. PA Consulting Group (1997). Ledelse baseret på Shareholder Value 1997 Survey: Danmark. Rindova, V. P. (1997), The Image Cascade and the Formation of Corporate Reputations. Corporate Reputation Review, vol. 1, no. 1-2, Summer/Fall, s Ryder, N. & M. Regester. (1989). Investor Relations. London: Hutchinson Business Books. Tuominen, P. (1996). Emerging Perspectives in Marketing. Publication of the Turku School of Economics and Business Administration. Weetman, P. & A. Beattie. (1999). Corporate Communications: Views of Institutional Investors and Lenders. The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edingburgh. 13

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab?

Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab? Juni 2000 Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab? Lektor, Ph.d. Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Business Analyst, cand. oecon. Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Professor,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Behov for information

Behov for information Januar 2002 Eksperternes syn på videnressourcer: Analyse af en børsintroduktion 1 BDO professor, ph.d. Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Business Analyst, cand.oecon. Flemming Meineche TDC A/S

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

Når produktet er troværdighed: Om aktieanalytikerens rolle og uvildighed?

Når produktet er troværdighed: Om aktieanalytikerens rolle og uvildighed? Maj 2001 Når produktet er troværdighed: Om aktieanalytikerens rolle og uvildighed? Business Analyst, cand. oecon. Flemming Meineche, TDC A/S BDO professor, Ph.D Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

2011-12 EU-note E 27 Offentligt

2011-12 EU-note E 27 Offentligt 2011-12 EU-note E 27 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Finansudvalget og Erhvervs-, Vækstog Eksportudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 16.

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO .DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO,QGOHGQLQJ Kapitlet ser nærmere på efterspørgslen efter risikovillig kapital. Hovedsigtet er at få belyst udbuddet af risikovillig kapital fra efterspørgernes

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

SAMMENFATNING AF AFHANDLING

SAMMENFATNING AF AFHANDLING SAMMENFATNING AF AFHANDLING Det fælles tema i denne afhandling er hvordan regnskabsinformation påvirker organisationers størrelse og struktur. En gennemgående tanke i afhandlingen er at regnskabstal er

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Bedragerisk læring og myten om best practices Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra best practices? Lektor,

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

DIRFS ANBEFALINGER OM GOD INVESTOR RELATIONS 2009

DIRFS ANBEFALINGER OM GOD INVESTOR RELATIONS 2009 DIRFS OM GOD INVESTOR RELATIONS 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning formål... 3 Indledning hvad er god IR?... 4 Lovgivning m.v.... 5 Ansvaret for IR... 6 Målgruppen for IR... 8 IR politik... 9 Generel

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Investor targeting event management som middel September 2009

Investor targeting event management som middel September 2009 Investor targeting event management som middel September 2009 Jesper Breitenstein, Equity Analyst Camilla Bøje, Event Manager Maya Koch, Event Manager Carnegie Securities Research Please see disclosures

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Pressemeddelelse, 15. august 2005 Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har afsluttet sit arbejde med at revidere Anbefalingerne

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle Peter Norman Sørensen, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16

Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle Peter Norman Sørensen, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16 Mikrostruktur på aktiemarkeder, med diskussion af algoritmers rolle, KU, i Nationaløkonomisk Forening, 7/3 16 1. Ordrebogen a. Limiterede ordrer b. Market making 2. Markedsordrens effekt på kursen 3. Konkurrence

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag

Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag Januar 2011 Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag DIRF medlemsmøde 26. januar 2011 v/ IR-direktør Steffen Heegaard, Topdanmark Agenda Hvorfor holder Topdanmark KMD? Case - Topdanmarks KMD 2.

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu om undersøgelsen Social Media Benchmark Europe-DK 2010/11 social semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu MÅLET ER IKKE AT OPSTILLE skrækscenraier MEN AT VISE,

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere