Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi?"

Transkript

1 Juli 2000 Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn Resume Investor relations får i disse år stigende betydning. I denne artikel diskuteres begrebets indhold og baggrund, og analytikeres, investorers og virksomhedens rolle heri beskrives. Hovedmålsætningen med investor relations er at gøre virksomhedens eksterne kommunikation til en velafbalanceret informationsstrategi, der præsenterer forhold, som gør virksomhedens fremtidsudsigter troværdige.? Tak til Mette Rosenkrands Johansen for kommentarer til en tidligere version af artiklen.

2 Indledning Virksomheders offentliggørelse af information, rapportering og kommunikation er kommet i søgelyset i de seneste år i takt med at virksomhedernes omgivelser har ændret karakter. Øget globalisering, stigende integrering af kapitalmarkeder, øget mobilitet af såvel kapital som fysiske ressourcer, øget konkurrence, nye dominerende brancher, teknologisk udvikling samt udvikling inden for IT og internet har været nøgleord i denne udvikling. Disse ændrede omgivelser stiller nye og anderledes krav til virksomheders eksterne kommunikation. Behovet for mere nuanceret kommunikation med de finansielle markeder er øget, idet de traditionelle finansielle informationer i aftagende grad afspejler virksomhedens værdier og formåen. Mange virksomheders vækstgrundlag er gradvist skiftet fra materielle aktiver til immaterielle aktiver baseret på viden. F.eks. har nogle virksomheder i de senere år offentliggjort videnregnskaber, hvilet er sket med henblik på i særlig grad at synliggøre den indsats man gør for at opbygge, udvikle og effektivisere sine ressourcer og kompetencer i relation til medarbejdere, kunder, teknologi og processer. Alle disse faktorer peger i retning af, at det bliver af væsentlig betydning for virksomheder at håndtere deres kommunikation til kapitalmarkedet på en systematisk og velovervejet måde. Og det er netop, hvad investor relations handler om. I denne artikel vil vi argumentere for betydningen af, at virksomheder tager investor relationsbegrebet alvorligt. Investor relations kan være en afgørende faktor, hvad enten man forfølger en defensiv strategi i relation til fjendtlige overtagelser, er shareholder value orienteret, eller 'blot' vil sikre, at markedet har et hensigtsmæssigt billede af virksomhedens fremtidsudsigter. Det vil sige, at investor relations også er en strategi for samtale med virksomhedens interessenter. Artiklen er struktureret således, at vi først redegøre for, hvad investor relations begrebet indeholder. Dernæst diskuteres det, hvorfor investor relations er vigtig, og vi ser herefter nærmere på betydningen af analytiker- og aktionærmøder. Dette leder os frem til at diskutere, hvorledes informationen mellem virksomhed og marked i realiteten er gensidig, og endelig fokuseres der på tiltro som den centrale faktor i en virksomheds investor relations. Artiklen afsluttes med nogle afrundende bemærkninger. 2

3 Hvad er IR? IR er delvis PR og delvis virksomhedsstyring. Det er delvis journalistik og delvis finansiering. Investor relations er et fagområde der har hentet inspiration, metoder og teorier fra andre discipliner som PR, marketing, strategi og finansiering, hvilket fremgår af nedenstående definition fra The Canadian Investor Relations Institute (CIRI): a corporate activity, combining the disciplines of finance, marketing, and communications, which provides present and potential investors with an accurate portray of a company s performance and prospects so that they can make properly informed investment decisions. Mavrinac & Fiorillo (1998) fremhæver 3 kommunikationsområder, som et effektivt IRprogram vil være med til løfte: 1) selskabets nøgletal, 2) den frivillige kommunikation og 3) virksomhedens shareholder value program. Mavrinac & Fiorillo understreger dermed, at IR ikke blot er et redskab til at sikre, at virksomheden lever op til lovens mindstekrav, men netop er et aktivt redskab til at skabe opmærksomhed omkring virksomheden, tiltrække investorer og sidst men ikke mindst til at opnå værditilvækst i virksomheden. Øget offentliggørelse af relevante succes parametre og nøgletal, der på troværdig vis profilerer virksomhedens kernekompetencer, er med til at skabe øget opmærksomhed omkring virksomhedens aktie. Dette sker ved at tage skridtet fra kun at oplyse de traditionelle nøgletal til at offentliggøre særskilte såvel finansielle som ikke-finansielle - nøgletal, der netop fremhæver virksomhedens kerneområder, og som dermed øger investorernes og analytikernes indsigt og viden om de af virksomhedens konkrete forhold og aktiviteter, der ikke afspejles i de traditionelle nøgletal. Dette bidrager til et mere fyldestgørende og nuanceret informationsgrundlag, hvorudfra markedet kan værdiansætte virksomheden, der således reducerer risikoen for høje risikopræmier og undervurderede aktiekurser. Fra oprindeligt at være blevet anskuet som et PR værktøj betragtes IR i dag mere som en strategisk ledelsesfunktion (Mavrinac 1998b). Dette syn støttes af Ryder & Regester (1989), der understreger begrebets strategiske betydning ved bl.a. at fremhæve, at IR bidrager til at skabe en stærkere kobling mellem ledelse og aktionærer. Konkret fremhæver Ryder & Regester blandt andet følgende målsætninger for en virksomheds IR: reduktion af kapitalomkostninger samt skabelse af muligheder for andre og mere fleksible finansieringsmuligheder 3

4 identifikation af nuværende aktionærer samt udvidelse af aktionærbasen beskyttelse mod fjendtlige overtagelser forbedring af virksomhedens synlighed i relation til kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere samt motivation af medarbejdere. Disse områder harmonerer med Mahoney (1990), der fremhæver de markedsmæssige implikationer i form af reducerede kapitalomkostninger, øget værditilvækst og likviditet samt værn mod fjendtlige overtagelser. Hvorfor IR? Som en reaktion på investorernes voksende utilfredshed med virksomhedens kommunikation har begrebet investor relations fået stigende betydning. I takt med et voksende fokus på shareholder value (Black et al. 1998, Correl 1997, PA Consulting 1997), er opmærksomheden yderligere blevet skærpet. De fleste virksomheder har indset, at de skal intensivere informationspolitikken og fortælle omverdenen om den kontinuerlige udvikling, hvis selskabets aktier skal virke attraktive. Derfor er investor relations ved at finde sin plads som et redskab, der systematiserer informationsstrømmen fra selskab til investor. Investor relations (IR) programmer og aktiviteter har været praktiseret i angelsaksiske lande, med USA i spidsen, de sidste 50 år (Nichols 1989); men det er først i det seneste årtier, at begrebet for alvor har vundet indpas i Europa. Og i Danmark er det reelt set kun de sidste par år, at begrebet er begyndt at få en større udbredelse. I 1960 og 70erne blev IR mødt med megen modstand og skepsis. Chicago økonomerne, der var store fortalere for hypotesen om markedsefficiens, mente ikke, at det nye begreb havde nogen effekt, idet markedet nok skulle sørge for at inkorporere al relevant information om de enkelte virksomheder. Markedsværdien blev automatisk justeret ved ny information, hvorfor IR således blot blev betragtet som en dyr og overflødig aktivitet (Nichols 1989). I starten af 1980erne kom der dog utallige beviser frem, der dementerede hypotesen om markedsefficiens, og som demonstrerede, at virksomheders information til markedet havde stor betydning. 4

5 IR og shareholder value I dag er IR en relevant og afgørende aktivitet for børsnoterede selskaber på linje med marketing, salg og strategi. Og udviklingen går i retning af, at IR i stigende grad bliver et begreb, som kræver ledelsens fulde opmærksomhed. Men IR er ikke kun et anliggende for den øverste ledelse. Finansieringsspecialister, økonomer og regnskabsfolk er også i voksende omfang begyndt at lægge mærke til begrebet og dets betydning. Især har den stigende orientering mod shareholder value haft betydning for interessen for IR (Higgins & Begor 2000 og Mavrinac 1998b), idet en offensiv informationsstrategi er med til at påvirke investorernes opfattelse af virksomheden ved at henlede deres opmærksomhed på virksomhedens aktiviteter og handlinger. Dette påvirker investorernes forventninger til virksomhedens fremtidige evne til at skabe pengestrømme og vækst, hvilket potentielt kan påvirke aktiekursen og dermed aktionærernes værdi. IR og virksomhedsovertagelser IR aktiviteter er ofte (Ryder & Regester 1989, Marcus & Wallace 1990 og Mahoney 1991) blevet fremhævet som et middel i kampen mod fjendtlige overtagelser. Konstant og vedholdende information til markedet er et effektivt middel til at holde liv i en aktie med høj likviditet og omsættelighed. Øget information er med til at sikre, at aktiekursen afspejler virksomhedens værdipotentiale og dermed ikke er undervurderet. Jo mere overvurderet eller jo tættere markedsværdien er på virksomhedens reelle vækst og værdipotentiale, desto mindre er risikoen for, at eventuelle konkurrenter overtager virksomheden. En undervurderet virksomhed er alt andet lige et mere attraktivt mål end en aktie, der har en fair værdiansættelse eller måske sågar er overvurderet. Aktionærernes krav Fokus på virksomheders informationspolitik er også et resultat af, at de store institutionelle investorer i dag ikke er tilfredse med en oplysning, der begrænser sig til den årlige tilbagevendende årsberetning samt måske halvårlige eller helårlige meddelelser. Informationspolitikken indgår i stigende grad som et af de kriterier, som institutionelle investorer overvejer, når de vælger, hvilke papirer der skal investeres i. 5

6 Dette lægger især pres på de små og mellemstore selskaber, der ofte ikke er vant til den hyppige kommunikation med markedet, og som ikke automatisk markerer sig i medierne. De bliver i høj grad nødt til at kommunikere effektivt for at skabe en interesse for virksomheden. I det hele taget vil et lavt informationsniveauet fra virksomhederne indebære, at markedsdeltagerne beregner sig en risikopræmie, altså en slags rabat på aktierne. Ved i højere grad at informere investorerne om virksomhedens videnindhold og humane kapital kan IR-aktivitet være værdifuld, fordi øget relevant information medvirker til reduktion at den virksomhedsspecifikke risikopræmie, hvilket reducerer virksomhedens kapitalomkostninger (jf. Bukh et al. 2000c) Analytiker- og investormøder Et grundlæggende aspekt i et investor relations program er de møder, som virksomheden afholder med sine institutionelle investorer og analytikere. På disse møder har virksomheden mulighed for - ansigt til ansigt - at forklare og formidle et budskab, der overbeviser markedet om, at en investering i virksomheden vil være en god idé. Interessen for disse møder er gensidig. Analytikerne er interesserede i at skaffe information, der berettiger dem til at tage betaling for videreformidling af information om firmaet og anbefalinger i form af køb-sælg- eller holdstrategier, mens institutionelle investorer generelt er mere fokuserede på at opnå en forståelse af virksomheden. Virksomhederne afholder møderne for at tilfredsstille en opfattet efterspørgsel efter disse møder samt for at bevare kontakt med markedet. Forskellig adgang til information Generelt er 'investormøder' ikke for alle investorer, men derimod forbeholdt aktieanalytikere og de store institutionelle investorer. Denne form for differentieret adgang til information er genstand for stor diskussion, idet de mere sofistikerede markedsdeltagere dermed opnår information, som den private investor ikke har mulighed for at erhverve. Sådanne investormøder er med til at skabe en høj grad af asymmetrisk information som følge af en ulige adgang til informationen, idet ikke alle investorer/aktionærer inviteres til disse møder. 6

7 Problemet kan betragtes som et klassisk adverse selection problem, hvor kun den ene side af markedet, dvs. de store institutionelle investorer, kan observere varens kvalitet, mens den anden side, dvs. de private investorer, ikke har mulighed for vurdere varen og dens kvalitet. Situationen kan delvist paralleliseres med den klassiske problemstilling præsenteret i Akerlof (1970), hvor købere har svært ved at vurdere kvaliteten af brugte vogne, og dermed risikerer at købe en lemon. Hvis virksomheden yderligere er videnbaseret med en stor andel af immaterielle værdier, der ikke afspejles i de formelle rapporteringsmedier, øges den asymmetriske information betragteligt. Denne selektive offentliggørelse af information er et stigende problem i USA, og det offentlige børstilsyn SEC (Securities and Exchange Commission) overvejer bl.a. via lovgivning at forhindre disse møder (Levy 1999). Adrem (1999) tilføjer, at visse virksomheder forsøger at retfærdiggøre den selektive rapportering ved at øge informationsmængden i andre rapporteringsmedier. En bedre løsning kan, som flere har fremhævet det, være, at gøre den offentliggjorte information på møderne tilgængelige for alle investorer via videooptagelser og dermed løbende eller efterfølgende formidling på internettet (Beattie 1999, Marston 1999, Wheetman & Beattie 1999). Efterhånden som det bliver mere og mere almindeligt, at privatpersoner foretager handel med aktier direkte over internettet vil en øget brug af internettet til kommunikation med investorer desuden være en naturlig udvikling. De gensidige interesser i investor relations Marston (1999) viser, at virksomhederne betragter de store investorer, dem vi normalt betegner som de institutionelle investorer samt analytikerne og mæglerne som de vigtigste i forbindelse med IR. Undersøgelserne og analyserne, som analytikerne foretager, kan ses som bidrag og et supplement til markedets forståelse af den enkelte virksomhed. I forlængelse heraf konkluderer Marston (1999) bl.a., at de institutionelle investorer er mest interesserede i at opnå en forståelse af virksomheden, mens analytikerne er mere fokuserede på at opnå tilstrækkelig information, der retfærdiggør den pris, som virksomhederne betaler analytikerne for informationen. Holland (1997, 37-42) diskuterer ligeledes relevansen af et forhold mellem de enkelte markedsdeltagere og fremhæver betydningen af såkaldt dynamic exchange and learning mellem virksomheder og institutionelle investorer og analytikere. 7

8 Analytikerne kan ses som ressourcer, der assisterer virksomheden i dens bestræbelser på at markedsføre deres aktie, og omvendt anskues virksomheden som kilden til information. Holland argumenterer således for, at investor relations bør anskues som en to-vejs kommunikationskanal, idet det ikke kun er kommunikation fra virksomheden til investor, men i lige så høj grad kommunikation fra investor og analytiker til virksomheden. Virksomhedens kommunikationspolitik er dermed medvirkende til at skabe en dual videnfordel, idet både virksomheden og markedet bevæger sig op ad indlæringskurven i kraft af gensidig udveksling af information, viden og forståelse (Holland 1997). Mavrinac (1999) argumenterer ligeledes for en gensidig videngenerering mellem virksomhed og marked i kraft af, at virksomheden skaber en interesse hos analytikerne, hvilket skaber en cyklus af informationer, der flyder frem og tilbage mellem virksomheden og markedet, og som gradvist ændrer markedets dynamik og virksomhedens økonomiske præstation. Image, ry og indtryk fremhæves som vigtige attributter, der kan behandles og forbedres på møder, hvilket er i overensstemmelse med Rindova's (1997) og Tuominen's (1996) synspunkter. På baggrund af en omfattende undersøgelse af virksomheders investor relations aktiviteter og specifikt investor møder foretaget i samarbejde med ICAS (The Institute of Chartered Accountants of Scotland) viser Marston (1999) også, at der er enighed blandt investorer om, at virksomhederne i dag offentliggør mere information end de har gjort tidligere. Det har den implikation, at indholdet i møderne kan koncentreres om mere kvalitative og strategiske aspekter, idet det gængse og almene bliver offentliggjort i årsrapporter eller fondsbørsmeddelelser. Tilsvarende tendens til øget offentliggørelse af information har vi påvist i danske børsprospekter over en 10-års periode (Gormsen et al. 2000). Det skal også fremhæves, at IR på trods af navnet ikke blot tilgodeser aktionærer og investorers informationsbehov. Det er ligeledes målrettet mod andre eksterne og interne interessenter som kreditorer, medarbejdere og kunder. I takt med at flere og flere medarbejdere modtager en præstationsafhængig løn, eksempelvis i form af medarbejderaktier og aktieoptioner, får disse i stigende grad en interesse i virksomhedens værdimæssige præstationer. Derfor er medarbejdere interesseret i at virksomhedens værdi på markedet i videst muligt omfang er i overensstemmelse med virksomhedens interne værdier. 8

9 Tiltro til cash flows Tiltro til virksomheden, til dens evne til at generere fremtidige cash flow og til den information, der offentliggøres er en fundamental og ufravigelig forudsætning, der underbygger virksomhedens informations- og kommunikationspolitik. Marcus & Wallace (1991) betragter tiltro som det rodfæstede grundlag, der underbygger begrebet IR. Tiltro beskrives af Marcus og Wallace (1991) som en funktion af 3 elementer: virksomhedens præstationer, konsistent ærlighed og en vilje til på korrekt og anstændig vis at kommunikere med offentligheden og de formidlere, der på offentlighedens vegne analyserer og handler med værdipapirer. Ryder & Regester (1989) fremhæver ligeledes troværdighed og tiltro som de vigtigste elementer af et IR program, og som det nødvendige grundlag, der udgør betingelsen for en succesrig IR strategi. Tiltro skabes ved en kombination af virksomhedens hidtidige resultater og de fremtidige udsigter, der former markedets tiltro til virksomheden og dens evne til at skabe værdi. Vægten mellem hidtidige resultater og forventninger til fremtiden kan dog være forskellig alt efter, hvilken branche virksomheden befinder sig i. Er det inden for medico og R&D eller IT vægtes de fremtidige udsigter meget højt, hvorimod de hidtidige resultater typisk vægtes lavere eller helt ignoreres. Mange internetvirksomheder og medicinalvirksomheder drives i øjeblikket med store underskud og ingen omsætning. Her er det udsigterne der driver tiltroen til aktien. Derimod vil de hidtidige resultater blive vægtet højere, når det er modne og etablerede virksomheder som f.eks. A.P. Møller, der har en lang årrække med stigende omsætning og overskud som dokumentation. Når tiltro således er en mulig effekt af IR, bliver IR en strategi. Kommunikation giver ikke sig selv, og derfor er præsentationen af virksomhedens potentialer en strategi for, hvorledes man kommer fra et image baseret på fortiden til en fremtid, der når der virkeligt er brug for at kommunikere den står i modsætning til fortiden. Hvis fremtiden skal være noget andre end fortidens mere eller mindre miserable resultater, skal kommunikationen være noget særligt. Den skal vise, at virksomheden gør noget for at få skabt en fremtid. Derfor er IR i en sådan situation en kommunikationsproces, der ikke alene tager udgangspunkt i aktuelle resultater og udviklingstendenser; den skal nok benytte en ny række virkemidler, der kan 9

10 være med til at skitsere, hvorfor virksomheden vil være bedre i fremtiden end i fortiden. Det er her, der er brug for at kunne kommunikere virksomhedens strategier på en række områder, ikke mindst med hensyn til ressource- og kompetenceudvikling. Afsluttende bemærkninger Investor relations har i mange virksomheder været et lidt forsømt begreb. Men i de senere år er flere og flere virksomheder begyndt at fokusere mere herpå. I uddannelsesmæssig sammenhæng har IR heller ikke været et fokusområde på landets universiteter og handelshøjskoler, men det kan måske skyldes, at IR forudsætter en kombination af omfattende kendskab til flere forskellige erhvervsøkonomiske fagområder, hvilket bedst sikres ved en generel økonomisk uddannelse. Generel kan investor relations betragtes som det instrument, der samler, systematiserer og organiserer virksomhedens samlede kommunikation til markedet. Ideelt set inddrager en velfungerende IR funktion samtlige gennemgåede aspekter i virksomhedens eksterne kommunikation: fordele og ulemper, omkostninger og gevinster ved at offentliggøre bestemt information til bestemte interessenter. På den måde kan IR funktionen betragtes som den overordnede paraply, der indeholder samtlige former for ekstern kommunikation til markedet, formel og uformel, finansiel og ikke-finansiel vedrørende virksomhedens materielle og immaterielle værdier. IR vedrører både kommunikation til såvel private som institutionelle investorer, men ligeledes indsamling og bearbejdning af information fra markedet tilbage til virksomheden. IR bør dermed ses som en dynamisk og gensidig to-vejs kommunikationskanal, der skubber såvel virksomhed som marked op ad indlæringskurven omkring virksomheden til et højere vidensniveau. IR spiller ikke kun en rolle i veletablerede børsnoterede selskaber, men er måske i endnu større grad en vital funktion for virksomheder, der påtænker en fremtidig børsintroduktion. Herudover er børsnotering ikke nødvendigvis nøgleordet ved oprettelse af en IR-funktion eller en informationsafdeling, idet også offentlige virksomheder og organisationer kan have behov for at tage hånd om deres eksterne profil. I de senere år, hvor styring, forankring og deling af viden har fået større betydning for mange virksomheder, vil en aktiv kommunikation herom kunne forventes at blive central i IR 10

11 aktiviteterne. Dette er netop, hvad der har kunnet observeres ved de seneste års interesse for videnregnskaber (jf. Bukh et al 2000a, 2000b; Larsen et al 1999) og i det stigende indhold af information om viden i børsprospekter (Gormsen et al 2000). Litteratur Adrem, A. (1999). Essays on disclosure practises in Sweden causes and effects. Doctoral dissertation, Lund Studies in Economics and Management, vol. 51. The Institute of Economic Research, Lund University. Akerlof, G.A. (1970) The Market for Lemons : Quality Uncertainty and the Market Lemons. Quarterly Journal of Economics, s Beattie, V. (1999). Business Reporting: The Inevitable Change. The Institute of Chartered Accountants of Scotland. Black, A., P. Wright & J. Bachman. (1998). In Search of Shareholder Value. Managing the Drivers of Performance. London: Financial Times Management. Bukh, Per Nikolaj ; Jan Mouritsen og Heine T. Larsen. (2000a). Videnregnskabers struktur og indhold. Revision & Regnskabsvæsen 3/marts, side Bukh, Per Nikolaj; Heine T. Larsen og Jan Mouritsen. (2000b). Constructing intellectual capital statements. Bringes i Scandinavian Journal of Management. Bukh, Per Nikolaj; Peter Gormsen, og Jan Mouritsen. (2000c). Når viden introduceres på Børsen: Om relevansen af et videnregnskab. Arbejdspapir, Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet. Correl, J. (1997). Creating Shareholder Value. Dansk Aktie Håndbog, s Gomsen, Peter; Per Nikolaj Bukh og Jan Mouritsen. (2000). Når viden introduceres på Børsen. Side i Videnregnskaber - på vej mod en guideline, Erhvervsfremme Styrelsen, København. Healy & Palepu (19965). The Challenge of Investor Communication. The Case of CUC International Inc. Journal of Financial Economics, vol. 38, s

12 Higgins, R. & Begor, M. (2000). Best Practise in Global Investor Relations: The Creation of Shareholder Value. Holland, J. (1997). Corporate Communications with Institutional Shareholders: Private Disclosure and Financial Reporting. The Institute of Chartered Accountants of Scotland. Holland, J. (1998b). Private Voluntary Disclosure, Financial Intermediation and Market Efficiency. Journal of Business Finance and Accounting, vol. 25, no. 1-2, January/March, s Larsen, Heine T.; Jan Mouritsen og Per Nikolaj D. Bukh. (1999). Intellectual capital statements and knowledge management: Measuring, reporting and acting. Australian Accounting Review 9(3): Levy, A. (1999). Access Denied. Selective Disclosure. Bloomberg, vol. 8, no. 12, s Mahoney, W.F. (1991), Investor Relations. The Professional s Guide to Financial Marketing and Communications. New York Institute of Finance Corp. Marcus, B. & S. Wallace. (1990). Competing in the New Capital Markets: IR Strategies for the 1990s. Chicago: Harper Business. Marston, C.L. (1999). Investor Relations Meetings: Views of Companies, Investors and Analysts. The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edingburgh. Mavrinac, S. & H. Fiorillo (1998). Talking to the Markets: The New Mandate for Shareholder Communications. Working Paper. Richard Ivey School of Business. Mavrinac, S. (1998a). Information Collection in the IPO Market: An Exploratory Analysis of Coverage Initiation. Working Paper. Richard Ivey School of Business. University of Western Ontario. Mavrinac, S. (1998b). Estimating the Dollar Value of IR. Working Paper. Richard Ivey School of Business. University of Western Ontario. 12

13 Mavrinac, S. (1999). Market Development and The Matthew Effect: An Analysis of Reputation, Information Collection, and Seasoning in IPO Markets. Working Paper. Richard Ivey School of Business. University of Western Ontario. Nichols, D.R. (1989). The Handbook of Investor Relations. Homewood: Dow Jones- Irwin. PA Consulting Group (1997). Ledelse baseret på Shareholder Value 1997 Survey: Danmark. Rindova, V. P. (1997), The Image Cascade and the Formation of Corporate Reputations. Corporate Reputation Review, vol. 1, no. 1-2, Summer/Fall, s Ryder, N. & M. Regester. (1989). Investor Relations. London: Hutchinson Business Books. Tuominen, P. (1996). Emerging Perspectives in Marketing. Publication of the Turku School of Economics and Business Administration. Weetman, P. & A. Beattie. (1999). Corporate Communications: Views of Institutional Investors and Lenders. The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edingburgh. 13

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab?

Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab? Juni 2000 Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab? Lektor, Ph.d. Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Business Analyst, cand. oecon. Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Professor,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Når produktet er troværdighed: Om aktieanalytikerens rolle og uvildighed?

Når produktet er troværdighed: Om aktieanalytikerens rolle og uvildighed? Maj 2001 Når produktet er troværdighed: Om aktieanalytikerens rolle og uvildighed? Business Analyst, cand. oecon. Flemming Meineche, TDC A/S BDO professor, Ph.D Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Investor targeting event management som middel September 2009

Investor targeting event management som middel September 2009 Investor targeting event management som middel September 2009 Jesper Breitenstein, Equity Analyst Camilla Bøje, Event Manager Maya Koch, Event Manager Carnegie Securities Research Please see disclosures

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Pressemeddelelse, 15. august 2005 Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har afsluttet sit arbejde med at revidere Anbefalingerne

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Controlleren. Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne www.pwc.dk/c20 Gode eksempler fra årsrapporterne Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Investor relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt

Investor relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt Working Paper Series Department of Business Studies No. 22, 2008 Investor relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt By Christian Nielsen and Per Nikolaj Bukh Aalborg University, Department

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller 1 Velkommen til DIRFdagen 2014 DIRF s formand Lars Møller 2 Program 09.30 10.00 Ankomst, registrering og netværkssnak 10.00 10.15 Velkomst ved DIRF s formand Lars Møller Introduktion til dagens program

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag

Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag Januar 2011 Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag DIRF medlemsmøde 26. januar 2011 v/ IR-direktør Steffen Heegaard, Topdanmark Agenda Hvorfor holder Topdanmark KMD? Case - Topdanmarks KMD 2.

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School

Projekt versus virksomhed. Copenhagen Business School Projekt versus virksomhed Jan Mouritsen Copenhagen Business School Udgangspunkt Der er sagt meget om mulige forskelle mellem projekt og virksomhed Lineær cyklisk k tid Dynamisk bureaukratisk Eksperimenterende

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere