AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj Peter Henriksen. Institut for Bioscience

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience"

Transkript

1 Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012 Peter Henriksen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 5 Kvalitetssikring, centret: Poul Nordemann Jensen AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Tel.:

2 Indhold Effekter på planktonalger 3 Effekter på bundvegetation 3 Effekter på iltforhold 4 Effekter på bundfauna 4 Referencer 4

3 Kvælstof og fosfor er de to væsentligste næringsstoffer for produktionen af organisk materiale. En øget udledning af næringsstofferne resulterer i forhøjede næringsstofkoncentrationer i vandet, som i vækstperioden, hvor der er tilstrækkeligt lys, øger planteproduktionen. Den større produktion fører til øget sedimentation af organisk materiale med større iltforbrug i bundvandet til følge. Iltforbruget kan resultere i iltsvind. Produktionen i vandsøjlen vil desuden føre til større biomasse af planteplankton, mere uklart vand og udskygning af vegetationen på bunden. Samlet fører for mange næringsstoffer til radikale ændringer af kystnære marine økosystemer, som taber biodiversitet, produktion af spisefisk, rekreativ værdi og evne til at omsætte og fjerne kvælstof. Udledningen af kvælstof er specielt et problem i marine områder. I ferskvand er fosfor hovedsageligt det begrænsende næringsstof, da der generelt er overskud af kvælstof og ydermere kan kvælstoffikserende cyanobakterier kompensere for eventuelt manglende kvælstof ved at fiksere frit kvælstof fra atmosfæren. Bortset fra den brakvandende Østersø gælder dette ikke i de marine områder. Her er saltholdigheden for høj til at cyanobakterier kan trives (Conley et al. 2009). Skiftet fra fosfor til kvælstof som primært begrænsende næringsstof sker nederst i ferskvandssystemer og i fjordene. Fjordene repræsenterer derfor overgangszoner, hvor både fosfor (forår) og kvælstof begrænset produktionen. Data indsamlet som led i det nationale og de regionale marine overvågningsprogrammer dokumenterer de ovenfor beskrevne effekter af kvælstofudledninger til de marine områder. Samme forhold er beskrevet overalt i verden, hvor der er høj befolkningstæthed og/eller intensivt landbrug. Effekter på planktonalger I de indre danske farvande er biomassen af planteplankton siden 1980erne faldet med reduktionerne i tilførsler af kvælstof (Henriksen 2009). Der er en signifikant sammenhæng mellem koncentrationerne af klorofyl a (et indirekte mål for biomassen af planteplankton) og kvælstoftilførslerne i 35 fjorde og kystnære områder (Carstensen & Henriksen 2009), og hyppigheden af planteplanktonopblomstringer i en række fjorde og i Kattegat kan knyttes til kvælstoftilførslerne (Carstensen et al. 2007). Både planteplankton biomasse og frekvens af opblomstringer indgår i Vandrammedirektivets biologiske kvalitetselement planteplankton. Effekter på bundvegetation Kvælstoftilførslen regulerer makroalgernes dækningsgrad på hård bund både i de åbne farvande (Dahl & Carstensen 2008) og i de kystnære områder (Carstensen et al. 2008). Øgede kvælstoftilførsler medfører forhøjede planteplanktonbiomasser og ringere lysforhold for makroalgerne. Samtidigt reduceres dybdeudbredelse af bevoksninger med høj dækningsgrad, og påvirker dermed bevaringsstatus for arter, der er karakteristiske for naturtypen rev, der er en af naturtyperne, der skal beskyttes i Natura 2000-områder. På tilsvarende vis vil forringede lysforhold forårsaget af øgede kvælstoftilførsler betyde, at ålegræssets dybdegrænse rykkes ind på lavere vand og det potentielle udbredelsesområde indskrænkes (Markager et al. 2010). Der er 3

4 også andre faktorer, der bidrager til ålegræssets udbredelse. Ålegræsengene tjener som vigtige habitater for bentiske invertebrater og fiskeyngel. Effekter på iltforhold Iltsvind opstår når iltforbruget i en længere periode har oversteget ilttilførslen i bundvandet. Vejrforholdene har stor betydning for udviklingen af iltsvind og kan i væsentlig grad forklare forskelle i udbredelsen og styrken af iltsvind fra år til år. Generelt er iltkoncentrationen faldet igennem de sidste årtier, men det skyldes i høj grad at klimaet er blevet varmere. Hvis man tager højde for de variationer der har været i klimaet igennem de sidste årtier, ses en positiv effekt af de reducerede kvælstofkoncentrationer på iltforholdene. Således er der en tæt kobling mellem næringsstofkoncentrationerne om vinteren og ilten i bundvandet den efterfølgende sommer jo mindre uorganisk kvælstof desto bedre iltforhold i Kattegat, Storebælt og den vestlige Østersø (Jonasson in prep.). Effekter på bundfauna Sammensætningen af bundfaunaen er ligeledes påvirket af kvælstoftilførslerne. Højere kvælstoftilførsler kan medføre dominans af opportunistiske arter og reduktion af biodiversiteten (Josefson et al. 2009). Herudover kan iltsvind, der kan relateres til kvælstoftilførsler, medføre forringelser af bundfaunaens habitat. I værste fald kan det medføre at bundfaunaen bliver dræbt eller inaktiveret. Når bundfaunaen er væk, vil fraværet af deres grave- og pumpeaktivitet, der ellers er med til at ilte sedimentet, medføre yderligere forringelse af bundhabitaten. Referencer Carstensen, J. & P. Henriksen Phytoplankton biomass response to nitrogen inputs: a method for WFD boundary setting applied to Danish coastal waters. Hydrobiologia 633: Carstensen, J., Henriksen, P., A.-S. Heiskanen Summer algal blooms in shallow estuaries: Definition, mechanisms, and link to eutrophication. Limnol. Oceanogr. 52: Carstensen, J., Krause-Jensen, D., Dahl, K. & P. Henriksen Macroalgae and phytoplankton as indicators of ecological status of Danish coastal waters. National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 90 pp. - NERI Technical Report No Conley, D.J, Paerl, H.W., Howarth, R.W., Boesch, D.F., Seitzinger, S.P., Havens, K.E., Lancelot, C. & G.E. Likens Controlling Eutrophication: Nitrogen and Phosphorus. Science 323: Dahl, K. & Carstensen, J Tools to assess conservation status on open water reefs in Nature-2000 areas. National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 25 pp. NERI Technical Report No

5 Henriksen, P Long-term changes in phytoplankton in the Kattegat, the Belt Sea, the Sound and the western Baltic Sea. J. Sea Res. 61: Jonasson, L. (in prep). Variability and dynamics of dissolved oxygen in the transition zone of the North Sea and the Baltic Sea. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet. Josefson, A., Krause-Jensen, D., Rasmussen, M.B., Andersen, J. & P. Henriksen Udvikling af indikatorer og tilstandsvurderingsværktøj for marine Natura 2000-områder - Lavvandede bugter og vige. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 76 s. Faglig rapport fra DMU nr Markager, S., Carstensen, J., Krause-Jensen, D., Windolf, J. & K. Timmermann Effekter af kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 54 s. Faglig rapport fra DMU nr

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Gitte Blicher-Mathiesen Kurt Nielsen Danmarks

Læs mere

KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 21 KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 21 KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET 1367 21.1

Læs mere

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 136 215 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Næringsstofdynamik i søer

Næringsstofdynamik i søer Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Næringsstofdynamik i søer med fokus på fosfor, sedimentet og restaurering af søer Doktordisputats, 27 Martin Søndergaard Lav/naturlig tilførsel Forhøjet belastning

Læs mere

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie Et pilotstudie Titel: Emneord: Resume: Projektmidler: Forfatter: URL: ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: Muslinger som virkemiddel - Et pilotstudie Virkemiddel, muslinger, model, nærings-stoffer, fiskeri,

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Renere nordiske have

Nordisk Ministerråd. Renere nordiske have Nordisk Ministerråd Renere nordiske have Indhold ANP 2010:735 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2075-7 Ved Stranden 18, DK-1061 København K Telefon (+45) 3396 0200. Du kan læse mere på:

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVA Teknisk anvisning for marin overvågning 14 Sediment - ilt og næringsstoffer Henrik Fossing, Peter Bondo Christensen, Tage Dalsgaard & Søren Rysgaard Afd. for Sø- og Fjordøkologi Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Forsuring truer klokkelyng

Forsuring truer klokkelyng Forsuring truer klokkelyng Klokkelyng har hidtil været den dominerende art i to danske naturtyper; våd klitlavning og våd indlandshede. Nu er den ved at forsvinde på den sidstnævnte naturtype. Når en dominerende

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

Småsøer og vandhuller

Småsøer og vandhuller Småsøer og vandhuller Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juli 2002 Småsøer og vandhuller Martin Søndergaard Jens Peder Jensen Erik Jeppesen Danmarks Miljøundersøgelser 2 Miljøministeriet Skov- og

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2)

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) AGWAPLAN Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) Christen D. Børgesen 1, Søren K. Hvid 2, Uffe Jørgensen 1, Inge T. Kristensen 1, Karin H. Nilsson 3, Christian

Læs mere

TILSTANDSVURDERING AF HABITATNATURTYPER 2010-11

TILSTANDSVURDERING AF HABITATNATURTYPER 2010-11 TILSTANDSVURDERING AF HABITATNATURTYPER 2010-11 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 39 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kriterier for gunstig bevaringsstatus Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere