Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER"

Transkript

1 Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

2 Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter er at øge kendskabet og opbakningen til den store investering i nye fysiske rammer om behandlingen, som Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP2020) medfører. Strategien skal sikre, at vi ikke kun kommunikerer om mursten og byggeri, men får koblet byggerierne til: De bløde værdier, som de nye fysiske rammer skal skabe for patienter og personale i form af øget tryghed og bedre og mere sammenhængende behandling. Det potentiale for innovation, vækst i erhvervslivet og værdiskabende forskning, som byggerierne rummer Forudsætningen for at nå det mål er en koordineret og målrettet kommunikation til regionens borgere og interessenter. Byggeprojekternes kommunikationsindsats afspejler i dag et stort engagement i fortællingen om det enkelte byggeprojekt. Med en fælles strategi kan vi sikre videndeling om gode kommunikationstiltag og sikre, at vi alle arbejder ud fra en fælles mission og vision om hovedstadens nye hospitaler. På den måde kan vi skabe synergi på tværs af byggeprojekterne og sikre en god balance mellem den lokale og den regionale kommunikation. 2

3 Fælles ramme Kommunikationsstrategien definerer fælles rammer for kommunikationen, så Koncern Kommunikation, Koncern Byggestyring og byggeprojekterne i tæt samarbejde med hospitalernes kommunikationsafdelinger arbejder ud fra en fælles vision og overordnede kommunikationsmål. Kommunikationsstrategien understøtter intentionerne i Region Hovedstadens kommunikations- og pressepolitik, det politiske grundlag og Hospitals- og Psykiatriplan Kommunikationsstrategien fungerer som en paraply for alt kommunikationsarbejde om byggerierne og favner de selvstændige kommunikationsstrategier, der er udarbejdet for hospitalerne og for nogle af byggeprojekterne. Strategien sikrer fælles mål og standarder for kommunikationen om byggerierne både eksternt og internt. Strategien skal gennem årlige handlingsplaner danne overblik over og rammer for videndeling om projekternes kommunikation. Strategien skal bidrage til, at vi får løftet de tværgående historier, der berører mere end ét byggeprojekt. Samtidig skal den skærpe blikket for, hvornår det enkelte byggeprojekts historie med fordel kan spille op mod intentionerne i HOPP2020 og inddrage politikernes visioner. Mission og vision Missionen og visionen for byggerierne er fundamentet for kommunikationen. Mission og vision er de slutmål, der lægger retningen for kommunikationen: Mission Region Hovedstadens nye hospitaler sikrer rammerne for et moderne sundhedsvæsen med behandling i verdensklasse Hospitalerne bygges med patienten i centrum og særligt fokus på funktionalitet, specialisering og sammenhængende patientforløb Som ansvarlig bygherre skaber Region Hovedstaden fremtidens hospitaler til gavn for borgerne og medarbejderne Vision Region Hovedstaden vil i 2020 være kendt: For at have skabt værdi og tryghed for patienter og personale ved at have forbedret hospitalernes fysiske rammer væsentligt For at have bygget syv smukke, funktionelle og fremtidssikrede hospitaler til tiden og inden for budgettet Som drivkraft for grønne og innovative løsninger i hospitalsbyggerierne og som motor for vækst i erhvervslivet og værdiskabende forskning Overordnede kommunikationsmål Strategien skal sikre, at den gode historie om hovedstadens nye hospitaler fortælles til de relevante målgrupper både internt og eksternt. Strategien skal hjælpe byggeprojekterne og Koncern Byggestyring til at være mere bevidste om, hvornår det er mest relevant at fokusere på den nære, lokale historie, og hvornår vi med fordel kan kommunikere om det enkelte byggeri i en større regional kontekst. De overordnede kommunikationsmål udvikles og detaljeres i mere konkrete kommunikationsmål for det enkelte projekts arbejde med kommunikation. Gennem kommunikationen skal vi sikre, at regionens interessenter har den relevante viden om: Hvordan de nye hospitalsrammer skaber værdi og tryghed for patienter og personale bl.a. ved at sikre sammenhængende patientforløb og understøtte nye behandlingsmetoder Hvorfor det er nødvendigt at investere i nye fysiske rammer, og hvordan de nye rammer skaber en bedre patientbehandling Hvordan regionens hospitaler er fremtidssikrede og funktionelle og repræsenterer god arkitektur Hvordan byggeprojekterne er drivkraft for grønne og innovative løsninger og motor for vækst i erhvervslivet og forskning Internt skal vi gennem kommunikation sikre, at sundhedspersonalet har et vidensniveau, så de som frontmedarbejdere kan fortælle patienter og pårørende hvad og hvorfor, der bliver bygget, og hvilken værdi det giver for dem. Det er vigtigt at tænke regionens medarbejdere ind som levende ambassadører for fortællingen om fremtidens sundhedsvæsen. De kan om nogen bidrage til at gøre fortællingen nærværende og konkret for den enkelte patient og pårørende i forhold til deres livssituation. I kommunikationen om de nye hospitaler sørger vi for ikke at italesætte de eksisterende bygninger som dårlige eller utidssvarende, fordi en stor del af dem stadig består, når de nye hospitaler tages i brug. Vi sigter efter at omtale de nye bygninger på en reel og afbalanceret måde, så vi undgår at skabe urealistiske eller for høje forventninger hos patienter og personale. 3

4 Årlige handlingsplaner En central del af kommunikationsstrategien er de årlige handlingsplaner for byggeprojekterne samt Koncern Byggestyring, som fastlægger konkrete mål for den borgernære kommunikation, kommunikationen inden for centrale områder som for eksempel OPI og den interne kommunikation. I handlingsplanerne opstiller det enkelte byggeprojekt sine konkrete mål for kommunikationen. Handlingsplanerne skal sikre videndeling og samme høje kvalitetsniveau i alle projekters kommunikation samt bidrage til, at den fælles historie kan fortælles. Koordineringen af handlingsplanerne skaber et overblik over de enkelte byggeprojekters årlige kommunikationsindsats, så det på sigt bliver muligt at sikre en optimal fælles timing. Handlingsplanerne er et styringsredskab for projekterne i deres daglige arbejde med kommunikation. Samtidig synliggør handlingsplanerne for politikere og andre interessenter i regionen, hvordan vi samlet set arbejder med byggekommunikation og hvilke fælles mål, vi sigter efter. Status og udfordringer Der bliver allerede kommunikeret kompetent om og fra de enkelte byggeprojekter og gennem Koncern Byggestyring om byggerierne samlet set. Udfordringen er at tydeliggøre sammenhængen på tværs af regionens bygge projekter at Region Hovedstaden skaber rammerne for fremtidens behandling. En del journalister henvender sig med spørgsmål, og på nuværende tidspunkt tegner der sig et billede af, at indgående pressehenvendelser primært går på historier målrettet byggefaglige målgrupper især artikler om boom i byggebranchen, offentlige byggerier som lokomotiv for vækst osv. Det betyder, at den borgernære kommunikation, der kobler byggerierne med tryghed og kvalitet i behandlingen, ikke nødvendigvis kommer af sig selv, men at vi her selv i højere grad skal tage initiativ til kommunikationen. Det samme gælder for den interne kommunikation til det sundhedsfaglige personale. Visuel identitet Det visuelle spiller en vigtig rolle, når der skal kommunikeres sammenhæng på tværs af byggeprojekterne. Fremover får alle byggeprojekter én fælles visuel identitet, så det fremgår tydeligt, at det er det enkelte byggeprojekt som en del af koncernen - Region Hovedstaden - der bygger fremtidens hospitaler for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen. Med en fælles visuel identitet gør vi det nemmere for regionens patienter, borgere og interessenter at afkode, at alle byggeprojekterne er en del af realiseringen af HOPP2020. Budskaber Hovedstadens nye hospitaler handler om langt mere end mursten: Byggerierne skaber rammerne om bedre behandling med patienten i centrum. Byggerierne og Koncern Byggestyring - er sat i verden som led i udmøntningen af HOPP2020. Derfor er HOPP2020 den overordnede ramme for de historier, der skal formidles om byggerierne. HOPP2020 indebærer, at borgerne ikke altid er knyttet til et enkelt hospital i kraft af deres bopæl. Den specialisering og centralisering, som HOPP2020 bygger på, udfordrer den traditionelle forståelse af det lokale hospital og giver et behov for at formidle, hvornår borgeren skal behandles på det lokale hospital og hvilke diagnoser eller behandlingsbehov, der kan betyde, at man skal behandles på et andet hospital end det nærmeste. Rammerne i HOPP2020 betyder, at der både kan være behov for kommunikation om det lokale hospital og for kommunikation om omlægningen i det hele taget, som indebærer kommunikation på tværs af eksisterende hospitaler og byggerier. Overordnet set har vi to grundfortællinger: a) Historien om bedre kvalitet i behandlingen af borgerne ved at samle specialer og bygge nye hospitaler, der afspejler fremtidens patientforløb. b) Historien om Region Hovedstaden som ansvarlig, kompetent og innovativ bygherre og udviklende samarbejdspartner for erhvervslivet. De to grundfortællinger kommunikeres på hvert projekt i en række mere konkrete historier. Kommunikationsnetværket for byggerierne udarbejder i fællesskab et idékatalog med research og mulige vinkler, der kan underbygge de to grundfortællinger og skabe et fælles fundament for det opsøgende pressearbejde. Historie a kan for eksempel være samlingen af den højt specialiserede genoptræning af patienter med hjerneskade og rygmarvsskade. Eller historien om hvordan fælles akutmodtagelser skaber tryghed for patienten, fordi de vigtigste specialer er samlet der, hvor der er brug for dem. Historie b kan for eksempel være OPI-historier om intelligente facader eller rensningsanlæg eller historier om, hvordan regionen arbejder med risikostyring og brugerinddragelse. Eller historier om det potentiale for innovation, vækst i erhvervslivet og forskning, som byggerierne repræsenterer. Region Hovedstadens politikere er i kraft af deres ejerskab i forhold til byggerierne oplagte at tænke ind som ambassadører for byggeprojekterne. Vi skal udnytte det potentiale, at hvert byggeprojekt som noget unikt har sin egen politiske følgegruppe. Region Hovedstadens politikere bør inddrages som engagerede kilder i kommunikationen for at løfte og perspektivere de værdier og visioner, der ligger til grund for byggerierne. Ekspertkilder inddrages, når det er fakta og faglig viden, der er i fokus. 4

5 Målgrupper To primære målgrupper har særlig betydning for kommunikationen af kernehistorierne om hovedstadens nye hospitaler: Regionens borgere herunder nuværende, potentielle, tidligere og kroniske patienter, pårørende og naboer til byggerierne. Fælles for dem er, at de kan være eller gøres personligt interesseret i at vide, hvad de nye hospitaler betyder for deres sygdom, sundhed og behandling. Udfordringen er, at denne gruppe ikke nødvendigvis selv opsøger information, og det stiller særlige krav til, hvordan den nås. Fagpersoner herunder sundhedspersonale, arkitekter, ingeniører, entreprenører, leverandører af sundhedsteknologi/-løsninger og mange flere. Fælles for dem er, at de er engageret og dermed umiddelbart mere opsøgende i forhold til information om hovedstadens nye hospitaler i kraft af deres job eller sag enten på hospitalerne eller i udviklingen og byggeriet af hospitalerne. For nogle faggrupper får de færdige hospitaler betydning for hele deres arbejdssituation fremover, for andre faggrupper er det selve byggerierne og byggefasen, der er interessant. De to primære målgrupper er helt groft skitseret her. I handlingsplanerne beskrives målgrupperne nærmere og inddeles i relevante delmålgrupper. Detailviden om målgruppernes behov er det, der gør os i stand til at målrette historierne konkret og på en nærværende måde, så vores budskab går klarest muligt igennem. Sekundære målgrupper Politikerne og andre politiske interessenter vil i praksis følge kommunikationen til de primære målgrupper og ad den vej blive betrygget i, at hovedstadens nye hospitaler giver værdi for borgerne, og at Region Hovedstaden er en kompetent og ansvarlig bygherre. Presseindsats og valg af medier Vi skal udvikle og vedligeholde et netværk af kompetente journalister, der interesserer sig for hovedstadens nye hospitaler. Vi sidder ikke og venter ved skrivebordet men opsøger aktivt samarbejde og kontakter journalister, når vi kan se, de aktuelt skriver om emner, hvor vi kan byde ind. Indgående pressehenvendelser prioriteres højt og bygger på direkte dialog med journalisten om deadline, vinkel og facts. Vi forholder os aktivt også til negative historier og byder ind med vores holdning. Overordnet vælges de enkelte medier ud fra hvilken historie vi vil fortælle til hvem og med hvilken effekt. Vil vi for eksempel fortælle, at vi bygger nyt for at kunne samle kræftbehandlingen på bestemte hospitaler for at højne kvaliteten i behandlingen, kan historien kommunikeres på flere platforme lige fra patientforeningers medier som Kræftens Bekæmpelse til Politiken. Lægges der særlig vægt på den regionale eller lokale vinkel, kan P4 og andre lokale og regionale medier tænkes ind. Vil vi formidle en mere faglig historie for eksempel om regionen som innovativ bygherre og aktiv OPI-spiller, kan den også fortælles flere steder lige fra Ingeniøren til Berlingskes tillæg Ejendomme. Vi lægger samme omhu i kommunikationen om byggerierne, som vi gør i planlægningen, styringen og udførelsen af byggeriet. Vi forholder os aktivt til vores synlighed og omdømme på nettet og sikrer, at vi er til at finde på søgemaskiner og relevante steder på nettet. Issues management i byggerierne Region Hovedstadens centrale stabe og udvalgte virksomheder arbejder med issues management som et redskab til en velforberedt og proaktiv kommunikationsindsats. Et issue er en situation eller begivenhed, der kan udvikle sig problematisk for byggerierne eller dets interessenter og i værste fald til en dårlig pressesag, politisk kritik eller en egentlig krise, der kan skade Region Hovedstaden. Med issues management er målet at håndtere problemerne i tide ved at være særligt opmærksomme på vores interessenter. Vi leder efter huller mellem vores adfærd og interessenternes forventninger til os og lægger strategier til at lukke hullerne, fx gennem direkte dialog med interessenter, inddragelse, oplysning, pressetiltag mm. Organisering af kommunikationen Velfungerende kommunikationsarbejde udadtil fordrer et velfungerende kommunikationssamarbejde indadtil. Derfor er rollefordelingen mellem byggeprojekterne, hospitalernes kommunikationsafdelinger, Koncern Kommunikation og Koncern Byggestyring beskrevet i bilag 1: Organisering af kommunikation for Region Hovedstadens større byggeprojekter. Vi kommunikerer ikke bare for at kommunikere men holder os en modtager og et formål for øje i hele processen, uanset om vi arbejder med foldere, web, kampagner, udstillinger, pressemeddelelser, konferencer, annoncer eller andre kommunikationskanaler. Vi tænker i at kommunikere byggerierne som en helhed med plads til projekternes forskellighed. 5

6 Værd at vide når du kommunikerer om byggerierne Vi sigter efter vores kommunikationsmål og har modtageren for øje Hvad er målet med at fortælle min historie? Hvordan gavner min historie modtagerne? Hvilke afsenderhensyn tager jeg og hvorfor? KOMMUNIKATIONSMÅL Vi har de bløde værdier for øje, så vi ikke kun kommunikerer om mursten og arkitektur Hvad er den menneskelige vinkel i den historie, jeg gerne vil fortælle? Hvordan kobler jeg min historie til grundfortællingen om bedre kvalitet i behandlingen ved at samle specialer og bygge nye hospitaler med patienten og det sammenhængende forløb i centrum? Hvordan kobler jeg min historie til grundfortællingen om Region Hovedstaden som ansvarlig, innovativ og grøn bygherre? Har jeg indtænkt den politiske vinkel og kan jeg med fordel inddrage en politiker som kilde? GRUNDFORTÆLLINGER Vi sikrer et samspil mellem den lokale og den regionale historie Hvilket fokus er vigtigst i min historie? Er det en ren lokal historie, eller er mit budskab en del af en større sammenhæng? Hvilke muligheder har jeg for at fortælle min historie i et regionalt perspektiv? Hvad er min histories sammenhæng med HOPP2020 og de eksisterende hospitaler? Hvilken kobling har min historie til arbejdet med innovation, forskning og erhvervsudvikling i regionen? LOKALT OG REGIONALT Den gode historie om Region Hovedstadens nye hospitaler SAMARBEJDE OG VIDENDELING Vores kommuni kationssamarbejde bygger på gensidig tillid, respekt og løbende orientering MÅLGRUPPER Har jeg orienteret de relevante kolleger på det rigtige tidspunkt? I projektet? I de andre projekter? I Koncern Byggestyring? I Koncern Kommunikation? Har jeg taget højde for den politiske proces i timingen og udformningen af min historie? Er der noget her, jeg kan videndele i kommunikationsnetværket for byggerierne? Hvordan er timingen i mit arbejde i forhold til anden kommunikation om projekterne? Hvem kan jeg med fordel samarbejde eller sparre med om min ide? Vi tilpasser og former vores budskab alt efter, om vi kommunikerer til patienter, pårørende, personale eller fagpersoner Hvem vil jeg gerne ramme med min kommunikation? Internt? Eksternt? Hvordan rammer jeg i sprog og billeder plet i forhold til målgruppen? Hvilken kommunikations kanal er mest oplagt til min målgruppe? Hvilke muligheder er der for at gøre målgruppen til ambassadører for projektet? 6

7 7

8 Region Hovedstaden Koncern Byggestyring Kongens Vænge Hillerød RegionH Design Telefon:

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi KLIKOVANDs kommunikationsstrategi for en klimaberedt region Foto af Carsten Ingemann Januar 2016 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på? 3 - Målsætninger for kommunikationen 3 - Sammenhæng mellem de tre mål

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere