Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold."

Transkript

1 Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge elever. Indholdsfortegnelse Side: 1 Overenskonstens område 3 2 Løn 3 3 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge 6 4 Sygdom Ferie feriegodtgørelse 7 6 Graviditet, barsel adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. 8 8 Tjenestefrihed ved barns første sygedag 9 9 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom 9 10 Anden særlig tjenestefrihed Fridage Offentlige hverv Overarbejde Ulempeydelser Sikkerhedsbeklædning m.v Overgangsbestemmelse Overenskomstens gyldighedsperiode. 13 ASA/ØPS Jr. nr /316/2014 side 1 af 15

2 (Lærlinge Afsnit L. Elever S.I. K) Elever Bilag i som Satsgruppe Satsgruppe Satsgruppe Bilag 1. Satsgruppe Satsgruppe aflønnes jt. 1 2: 3. Lærlinge Elever stk. som aflønnes jf. 2 stk. 3: ASA/øPS Jr. nr. 1640/316/2014 side 2 af le

3 1 Overenskomstens område. Denne overenskomst omfatter samtlige lærlinge elever som har prak tikplads i Grønlands Selvstyre, Staten, Tele/Post Greenland A/S, A/S Inissiaaeaatigiiffik INI eller kommunerne i Grønland. stk. 2. Endvidere omfatter overenskomsten lærlinge klinikassi stentelever, der har læreplads/praktikplads i staten, Grønlands Selvstyre eller kommunerne i Grønland. De regler, der er fastsat i denne overenskomst, finder således svarende anvendelse for lærlinge, klinikassistentelever, medmindre disse særskilt er undtaget. 52 Løn. Lærlinge elever indenfor brancheområdet Tunngaviusumik Niuernermik Ilinniartitaaneq (TNI) øvrige brancheområder som ikke omfattes af stk. 2, aflønnes månedligt efter følgende satser: Satsgruppe 1: (Tunngaviusumik Niuernermik Ilinniarfik - TNI 18 elever indplaceres på trin 3. TNI) Jf. Bilag 1. trin anciennitet År 6.474, , , , År 8.538, , , , År 9.182, , , , År , , , , År , , , ,94 ASA/0PS Jr. nr /316/2014 side 3 at 15

4 Satsgruppe 2: øvrige brancheområder. Jf. Bilag 1. trin anciennitet År 6.474, , , , År 9.249, , , , År , , , , År , , , ,85 5..i-År , , , ,94 Satsgruppe 3: øvrige brancheområder. Jf. Bilag 1. trin anciennitet i. Är 6.474, År 8.597, År , År , Är , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Stk. 2. Lærlinge eller elever som ikke er omfattet af ændringerne i forordningen, som fortsat oppebærer støtte under skoleophold, an vises i praktikperioden løn efter følgende: Satsgruppe 4: trin anciennitet År 9.722, , , , År , , , , Àr , , , , År , , , ,87 ASA/ØPS Jr. nr /316/2014 side 4 af 15

5 Stk. 3. Lærlinge eller elever inden for brancheområderne jern metal, bygge anlæg, aflønnes hver 14. dag efter følgende: Satsgruppe 5: brancheområderne jern metal, bygge anlæg. Jf. Bilag 1. trin anciennitet År 3.075, , , , År 4.038, , , , År 4.936, , , , År 5.175, , , ,19 5. i.år 5.306, , , ,63 Satsgruppe 6: brancheområderne jern metal bygge anlæg. Jf. Bilag 1. trin anciennitet Är 3.075, , , , År 4.108, , , , År 4.807, , , , År 5.080, , , , År 5.208, , , ,63 Stk. 4. Lærlinge eller elever som ikke er omfattet af ændringerne i forordningen, som fortsat oppebærer støtte under anvises i praktikperioden løn efter følgende: skoleophold, Satsgruppe 7: trin anciennitet År 4.631, , , , År 5.716, , , , År 5.975, , , , Àr 6.131, , , ,62 ASA/0PS Jr. nr /316/2014 side 5 af 15

6 stk. 5. Lærlinge eller elever på fiskeindustriuddannelsen indplaceres på lønskalaen således, at disse elever allerede i 2. uddannelsesår aflønnes på 3. løntrin. Stk. 6. På uddannelsesområder, hvor uddannelsen varer mere end 5 år, anvendes 5. løntrin så for eventuelt efterfølgende uddannelsesår. Stk. 7. Der foretages lønfradrag for forsømmelser inden for den dag lige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime ved kommende lærlings eller elevs normale timeløn plus eventuelle læg for pågældende time. Forsømmelser af ind 2 time regnes som 2 time. Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nat].æg (hoteldispositionsbeløb) udstyrsgodtgorelse. Der ydes godtgørelse lærlinge elever, som midlertidigt udsen des arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres kommunernes tjeneste i Grøn land gældende regler jf. særskilt aftaleoversigt. stk. 2. Rejsetiden pâ tjenesterejser regnes som 1/2 tjenestetid/ arbejdstid, idet den således beregnede tjenestetid/arbejdstid for rejsetiden d ikke kan medføre, at arbejdstidsnormen for den pågæl dende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 3. Rejsetid mellem kl kl medregnes d ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er slet soveplads rådighed for den ansatte. 4 Sygdom. Lærlinge elever har ret løn under fravær på grund af sygdom, medens den pågælende er i praktik. Denne ret bortfalder, såfremt lær lingen eller eleven har været syg i mere end sammenlagt 3 måneder. A5A/øPS Jr. nr /316/2014 side 6 af 15

7 Stk. 2- Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 3. Såfremt lærlinge elever på grund af sygdom har forsømt me re end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid i virksomheden, kan såvel lærlinge elever som arbejdsgiveren forlange praktiktiden forlænget med et af brancheudvalget eller det lokale erhvervsuddan nelsesudvalg godkendt tidsrum, jf. kapitel 7 39, stk. 1, i Lands tingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser er hvervsuddannelseskurser. 5 Ferie feriegodtgørelse. Den ansatte har ret årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. 10 af 12. november I henhold landstingsloven s 2, er aftalt nedenfor anførte særlige regler. Stk. 2. Hvis lærlinge elever ikke har optjent ret løn i alle feriedagene, betaler den aktuelle arbejdsgiver lærlinge elever løn i de feriedage, hvor der ikke er optjent ret løn. Stk. 3. Hvis praktikaftalen ophæves, uden at der indgås ny prak tikaftale med en anden arbejdsgiver, inden godehavende ferie med løn er afholdt, ydes der den pågældende l24 % feriegodtgørelse, jf. 15, stk. 2 i landstingslov om ferie. Der ydes ikke feriegodtgø relse for skoleperioder i denne situation. Hvis uddannelsen herefter genoptages ved indgåelse af ny praktikaftale finder stk. 4 ikke an vendelse i første ferieår ved dette praktiksted. Stk. 4. Hvis lærlinge elever har modtaget uddannelsesbevis som branchearbej der eller faglært inden godehavende ferie med løn er afholdt, ydes der l2 % feriegodtgørelse, jf. 15, stk. 2 i lands tingslov om ferie. Praktikstedet yder ligeledes en svarende ferie godtgørelse for den del af optjeningsåret, hvor den pågældende har haft skoleophold. A5A/øPS Jr, nr /316/2014 side 7 af 15

8 Stk. 5. Hvis lærlinge elever har haft flere arbejdsgivere i optje ningsåret, yder hver arbejdsgiver forholdsmæssig feriegodtgørelse ef ter stk Krav om godehavende feriegodtgørelse i henhold stk. 5-6 skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder ef ter udløbet af ferieåret. I modsat fald falder beløbet Feriefon den, jfr. protokollat om Feriefonden. 6 Graviditet, barael adoption. Lærlinge elever har ret fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barsel adoption, når der er ret fravær (orlov) i henhold enhver tid gældende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009) af en svarende forlængelse af praktikperioden, jf.. Fravær modsvares da 39, stk. 1, i Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser erhvervsuddannelseskurser. Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk. 1, er der d kun ret løn i den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober Nærværende oversigt angiver fravær med løn ved gra viditet fødsel af ét barn: Ltf. Nr.7 af22.lo.1990 K: 2 uger IC 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel deling eller M: I uge efter K alene 7 Ophævelse af praktikforhold. Om ophævelse af lærlinge elevers praktikforhold gælder 43, i Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser erhvervsuddannelseskurser. A5A/øPS Jr, nr /316/2014 side 8 at 15

9 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. Der gives lærlinge elever adgang hel eller delvis tjenestefri hed uden løntab pasning af sygt, mindreårigt barn, barnet er sygt. første dag, Stk. 2. Tjenestefrihed forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet lader det, d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 9 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Der gives lærlinge elever adgang tjenestefrihed uden løntab i op 12 dage for 0 16-årigt barns indlæggelse på sygehus i el ler udenfor hjembyen, som rejseledsager under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlæggelse forældres medindlæggelse samt ledsa gelse skal dokumenteres. Stk. 3. Der kan lige gives adgang tjenestefrihed jf. stk. 1, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter lægeligt anvisning/doku mentation - Stk. 4. I ganske særlige fælde, dokumenteret af læge, kan tje nestefriheden forlænges med op 5 dage. ASA/øPs ar. nr /316/2014 side 9 af 15

10 I fælde 10 Anden særlig tjenestefrihed. af nære pårørendes alvorlige sygdom /eller begravelse har lærlinge elever, med mindst i års uddannelsesforløb, ret fri rejse tjenestefrihed i overensstemmelse med de for stemænd i Grønland tjenestefrihed /eller begravelse enhver tid gældende regler om fri tjene rejse i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom jf. aftaleoversigt. Stk. 2. Ved nære pårørende forståes: forældre, ægtefæller dermed ligeslede sledes børn søskende, men ikke ægtefællens dermed familie. lige 11 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed, følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) Der gives lærlingen gang ligt eller tjenestefrihed 12 Offentlige hverv. eleven frihed efter denne overenskomst ad varetagelse af offentlige hverv i henhold Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om borger ombud. A5A/øPs Jr. nr /316/2014 side 10 af 15

11 Stk. 2. Fravær i henhold pkt. 1 betragtes ikke som forsømmelse i henseende den tid, hvor der skal være arbejdet før overtidsbeta ling ydes i henhold overenskomst for faglærte ikke faglærte arbejdere. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som mu ligt. Stk. 3. ndre offentlige hverv, som af en offentlig myndighed pålæg ges bestyrelsesmedlemmer i S.I.K. s lokalfdelinger, bestyrelsesmed lemmer i SIK-p Inuusuttai eller hovedbestyrelsesmedlemmer i S.I.K. administreres i lighed med de i stk. 1 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med løn medlemmer af hovedbesty relserne af S.I.K. s SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelser, i for bindelse med deltagelse i S.I.K. s Kongres repræsentantskabsmøder, samt S.I.K. s SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelsesmøder ind 4 gange årligt. Stk. 5. ønsker fra medlemmer af S.I.K. s lokalafdelingsbestyrelser S.I.K. s hovedbestyrelse SIK-p Inuusuttais hovedbestyrelse om tjenestefrihed uden løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i ind 1 år ad gangen. Lærlinge elever inâ 13 Overarbejde. normalt ikke udføre overarbejde. Stk. 2. Udfører lærlinge elever undtagelsesvis overarbejde, ydes der overtidsbetaling efter den enhver tid gældende overtidsbeta lingssats for ikke-faglærte arbejdere i Overenskomst for timelønnede faglærte ikke-faglærte arbejdere inden for Sulinermik Inuussutis sarsiutegartut Kattuffiats (S.I.K) aftaleområde. ASA/0PS Jr. nr. 1G.40/316/2014 side 1]. af 15

12 14 Ulempeydelser. På brancheområder, hvor arbejde på forskudt tid eller på skittehold samt arbejde på søn- helligdage indgår som en del at lærlinge ler elevers praktiktjeneste, ydes der læg for arbejde på forskudt tid eller på skiftehold samt for arbejde på søn- helligdage el efter de for ikke-faglærte arbejdere gældende regler i 14 samt 13, stk. 1 i overenskomst for timelønnede faglærte ikke-faglærte arbejdere inden for Sulinermik Inuussutissarsiutegartut Kattuffiats (S.I.K) taleområde. at Stk. 2. Inden for brancheområdet handel kontor ydes der i stedet for læg i henhold stk. 1 godtgørelse for eventuel nattjeneste i tiden mellem kl kl , for eventuel tjeneste på dage efter kl , samt pà søn- helligdage efter de for lør tjene stemænd i Grønlands Selvstyres kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler/aftale, jf. særskilt aftaleoversigt. Arbejdsgiveren sler forklæder m.v. vederlagsfrit 15 Sikkerhedsbeklædning in.v. handsker, specialfodtøj, overtrækstøj, gummi af sikkerhedsmæssige grunde må benytte disse. rådighed for lærlinge elever, der 16 Overgangsbestemrnelse. For elever, der pr. 31. marts 1995 var i uddannelsesforløb i henhold overenskomst at 13. juli 1993 gælder fortsat bestemmelsen i nævn te overenskomst 9, anden særlig tjenestefrihed. STI-elever der pr. 31. marts 2001 var uddannelsesforløb som henhold lægget jfr. gennemført. efter overenskomst af 7.juni 1999 oppebærer Overenskomstens 15, stk. 1,2 3 For nye STI-elever der 1. oktober 2001 er ikke starter berettiget fortsat ind fortsat aflønnes i smuds uddannelsen er på et uddannelsesforløb lægget. A5A/øPs Jr. nr /316/2014 side 12 af 15

13 Stk. 2. Elever som den 31. december 2004, havde endebragt alle skoleophold skal afvikle praktikperiode forud for afslutningen af uddannelse, oppebærer løn jf. 2, stk. 2 satsgruppe 4 for sà vidt angår månedsløn eller 2, stk. 4 satsgruppe 7 for så vidt angår 14 dages løn 17 Overenskomstens gyldighedsperiode. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel en 31. marts, d tidligst den 31. marts Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker aflønning i henhold de pr. 31- marts 2018 gældende lønsatser i perioden, ind ny overenskomst indsås. Nuuk, den 14NOV Sulinernik Naalakkersuisut Inuussutissarsiuteqartut n. $ Kattuff iat Jess G. Berthelsen Frederik Møller (sign.) (sign.) Finansministeriet P.M.V. e.b. Eva Hof f Sonne (sign.) Hermed udgår overenskomst at 21. marts ASA/ØPS Jr. nr /316/2014 side 13 af 15

14 Elever som aflønnes jf. 2 stk. 1: Bilag 1. Satsgruppe 1: tjdd. Nr 22101l1-JG/TNI Grønland TN1 daglvarehandl. (butik) TN1 Adminstration (kontor) TN1/I-IG salgsass. ni.pro TN1/1-IG Salgsass. u.profil TN1/HG Handelsassiscent HG/TNI GR TNI butik TNI kontor TNI/HG m.p TNI/HG u.p TNI/HG H.a Satsgruppe 2: TJdd. Nr 232oloCafeteria- kantineass. 232O2lTjener 2323llBager 23232lButikslagter lotel- Turismeassisten 272ll3sundhedsassistent 2 B2o7lMediegraf±ker 2 82llllndustr±bbinder 2 B22loGrafiker 2B23lOGrafisk Trykker 2 92OllBeklædningsoperatør Teknisk Designeruddannelsen Klinikassistentelever Kantineass Tjener Bager Butikslagt Hotelass. Sundhedsas Mediegraf i Industribo Grafiker Grafisk Tr Beklædning IT-softwarepr. TJdd. Satsgruppe 3: Nr 222 O3lReceptionist 232 OllKok 232ll3Køkkenassistent 2722llLaboratorietandtekn.Aft. P Fi1m-,Tv- Og Videomedarbe OBeklædningshåndværker 2922llFrisør 2923llOptometrist 222 O54serviceassisten Receptioni Kok Køkkenassi Lab Aft.P. Film-, Tv- Beklædning Frisør Optometris ASA/øp$ Jr. nr /316/2014 side 14 af 15

15 Bilag 1. Lærlinge Elever som aflønnes 5f. Satsgruppe 4; 2 stk. 2: Lærlinge elver som pebærer støtte under skoleophold. ikke er omfattet af forordningen som op Lærlinge Elever som Sategruppe aflønnes jf. 5: 2 stk. 3: Udd. Nr T-Supporter IT. Suppor Vvs-Rørsmed Vvs-Rørsne Cykel- 2 O22llTransportmiddelmekanikerTransportm motorcykelmekan Cykel- 2l2oloMaskinsnedker Snedker 2l2O2lTømrer Tømrer 2l2o3oSkibstømrer Skibstømre 2l2l2lMurer Murer Satsgruppe 6: Udd. Nr. 2o2olOElektriker Elektriker 202 O2lAutomatikmekanikerAutomat ikm 202 O22ElektromekanikerElektromek 202 O3lElektronikmekanikerElektronik 2o2o32Radiomekaniker Radiomekan 202 O33KontormaskinemekanikerKontormask 2o2o5lDatarnekaniker Datamekani Osmede -Maskinarbej der Snede -Mask 2o2l2lTerminalarbejder Terminalar 2o2l22skjbsmontør Skibsmontø 2o2l2sMaskinarbejder Maskinarb 2O2l2EKleinsmed Kleinsmed 2O2lGlxarosserismed Karosseris 2O22l2Automekaniker Automekani 2022 l4entreprenermaskinemekanik Entreprenø 2l23llBygningsmaler Bygningsma 2l24llVvs-t4ontør Vvs-Montør Satsgruppe 7: ikke er omfattet af forordningen pebærer støtte under skoleophold. Lærlinge elver som som op ASA/øps Jr. nr /316/2014 side 15 af 15

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

Grønlandsk. Serie C-II

Grønlandsk. Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Immikkoortoq I (Ilinniartut Lovsamling SIK) Serie C-II 2 i MRS, 2013 ISUMAQATIGIISSUT Naalakkersu±sut, Finansministeriap aamma Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiata

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (Sømænd, timelønnede s.r.k.) I 4 t{0v, 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014. Afsnit T. (Teknikere) LANOMÅLINGS Afsnit T. NALUNAARUTIT - Grønlandsk lovsamling Serie C-H 19 SEP. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Teknisk Landsforbund for Teknikere i Grønland. Indhoidsfortegnelse KAPITEL 1. ANSÆTTELSE

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II Afsnit NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for lærere i folkeskolen ± Grønland m.f 1. Indhoidsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II (jurister Afsnit J. økoner) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II \ Overenskst mellem Naalakkersuisut Danmarks Jurist økonforbund for juridiske kandidater universitetsøkoner m.fl. ansat i Grønlands

Læs mere

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Afnit v. (Varmemetre, ii3:l::i.:?.r.r) NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II T tt }t0v, z0l{ OVERENSKOMST meiiem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Varmemetre,

Læs mere

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS)

Overenskomst. med tilhørende protokollater og aftaler. mellem. Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Foreningen af små teatre i Danmark (FAST) samt Børneteatersammenslutningen (BTS) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. januar 2007 1. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646

verenskomst pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag og Arbejde Indgået mellem DI nr. 794646 overenskomst 2012 2014 pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag og Arbejde DI nr. 794646 verenskomst 2012 2014 OVERENSKOMST 2012-2014 for Pædagogmedhjælpere

Læs mere

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1.

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. Fællesoverenskomst mellem Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2011 Indholdsfortegnelse: Vejledende bemærkninger til fællesoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde... 2 2. Ansættelse... 2 3. Lønsystem...

Læs mere

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2011-2013 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2011 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Organisationernes

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Medarbejderne i BankNordiks datterselskab TRYGD er også omfattet af denne overens komst.

Medarbejderne i BankNordiks datterselskab TRYGD er også omfattet af denne overens komst. 1. OVERENSKOMSTOMRÅDE Denne overenskomst omfatter medarbejdere, som arbejder i BankNordik på Færøerne, som er funktionær eller har funktionærlignende status i henhold til lagtingslov om funktionærer, 1.

Læs mere