Strategi for Bikubenfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Bikubenfonden 2014-2017"

Transkript

1 Strategi for Bikubenfonden Indledning Historik Strategiens vedtægtsmæssige baggrund Mission Vision Virkeområde Fondens værdier og tilgang til sit virke Strategi for Bikubenfondens almennyttige virke Mission og vision Bikubenfondens tilgang til sit almennyttige virke Bikubenfondens rolle i det almennyttige virke Uddelingskriterier Kunst og kultur Sociale formål Fælles indsats for det sociale og kulturelle uddelingsområde Fonden støtter ikke Evalueringspraksis Bikubenfondens aktiver til fondsformål Svanninge Bjerge Kollegierne i Aalborg, Odense og København Academic Guest House, New York Bikubenfondens aktiver til investeringsformål Investeringer Forvaltning af aktiver Sammenhæng mellem indtjening og uddeling Likviditetsstyring Administration Kommunikation... 18

2 September Indledning Dette dokument beskriver Bikubenfondens strategi for perioden 2014 til Historik Bikubenfonden er en uafhængig fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue primært til kultur og sociale formål. Fonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsens idégrundlag, idet den udspringer fra Sparekassen Bikuben. Den selvejende institution Sparekassen Bikuben blev stiftet i Bikuben var den første sparekasse, der både drev pengeinstitut og forsørgelseskasse. Den blev stiftet på et socialt motiv som en reaktion på samfundets behov for øget velfærd til den voksende arbejderklasse i København. 1 Bikubenfonden arbejder i dag ud fra sparekassens grundtanker om samfundsengagement, nytænkning og hjælp til selvhjælp. I tidens løb er der sket sammenlægninger, fusioner, overtagelse af anden pengeinstitutvirksomhed mv., som har ændret Sparekassen Bikubens forhold og ejerskab. Mindre almennyttige fonde er udsprunget af disse aktiviteter og senere sammenlagt med andre lignende fonde. Senest er BG Fonden i 2010 sammenlagt med Bikuben Fonden af 1989 med sidstnævnte som fortsættende fond under navnet Bikubenfonden. Bikubenfondens kapital stammer fra fondens ejerandel i Sparekassen Bikuben og efterfølgende BG Bank. I dag har Bikubenfonden ikke større enkeltbeholdninger i bankaktier. Bikubenfonden stiftede i 2001 Kollegiefonden Bikuben og i 2003 den amerikanske søsterfond Bikubenfoundation New York Inc. De to søsterfondes kapital stammer således fra Bikubenfonden. Disse midler er anvendt til henholdsvis bygning og drift af tre kollegier i Danmark, nemlig i Odense, Aalborg og København samt Academic Guest House i New York. Bikubenfondens formål samt relationen mellem de tre fonde er illustreret i figur 1. 1 Det var et direkte socialt motiv, som var det grundlæggende for tanken om at oprette Bikuben. C.V. Bramsnæs: Bikuben i hundrede år, Det Berlingske Bogtrykkeri, København, 1957, side 13. Side 2

3 Figur Strategiens vedtægtsmæssige baggrund Nærværende strategi skal sikre, at Bikubenfonden lever op til sine formål, som ifølge Bikubenfondens vedtægter 4 er, 1. at udøve finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art. 2. at yde tilskud, lån eller på anden måde at fremme driften af danske håndværksvirksomheder og mindre industrivirksomheder og derved medvirke ved etablering af nye virksomheder inden for håndværk og mindre industri, og at bidrage til udviklingsprojekter inden for sådanne virksomheder. 3. at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn, herunder formål, som det ville have været naturligt for Bikuben efter dens historie og egenart at støtte. Punkt 1 og 2 sker i fondens arbejde med aktiver til fondsformål og investeringsformål, mens punkt 3 virkeliggøres i fondens almennyttige virke Mission At fremme de formål der defineres af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne på en samfundsmæssig god og nyttig måde i respekt for fondens idégrundlag. Side 3

4 1.4. Vision At skabe varige forbedringer til gavn for det danske samfund ved aktivt at bidrage til løsning af væsentlige samfundsmæssige opgaver via almennyttigt arbejde. Visionen er formuleret med afsæt i fondens historiske rødder i Sparekassen Bikuben Virkeområde Bikubenfondens arbejde virker primært til gavn for Danmark og i et vist omfang Grønland Fondens værdier og tilgang til sit virke Bikubenfondens værdier og tilgang til sit virke tager afsæt i fondens historiske rødder i Sparekassen Bikuben. Bikubenfonden arbejde er i alle henseender præget af følgende værdier og tilgang: Transparens og åbenhed Bikubenfonden agerer med åbenhed, imødekommenhed og transparens. Fonden stiller så mange oplysninger som muligt om fonden og dens arbejde til rådighed for offentligheden på en måde, så flest mulig har lettest mulig adgang hertil. Partipolitisk neutral Bikubenfonden agerer uafhængigt af partipolitiske hensyn og er ikke partipolitisk i sin adfærd. Fonden kan tage faglige standpunkter inden for sine virkeområder. Fokus og samarbejde Bikubenfonden agerer med fokus på sine kerneområder, og fonden inddrager ofte eksterne parter. Fonden samarbejder også med andre fonde og andre organisationer med henblik på at skabe synergi, mere effektiv administration og øget effekt. Fondenes Hus er etableret med udgangspunkt i dette idégrundlag. Bikubenfonden vil aktivt søge at indgå flere samarbejder og stiller også gerne fysiske og administrative ressourcer til rådighed i denne sammenhæng. Engagement, respekt og ansvarlighed Bikubenfonden agerer med engagement, respekt og ansvarlighed både internt og i forhold til sin omverden. Fonden agerer med lydhørhed og respekt for ansøgere, samarbejdspartnere og kolleger. Fonden baserer sit arbejde på viden og høj faglighed. Side 4

5 2. Strategi for Bikubenfondens almennyttige virke Dette kapitel beskriver Bikubenfondens arbejde i det almennyttige virke i strategiperioden Mission og vision Fondens overordnede mission og vision er fortolket således for det almennyttige virke: Bikubenfonden arbejder for at fremme indsigt og udsyn ved at støtte og udvikle nyskabende projekter af høj kvalitet inden for kultur og det sociale område Bikubenfondens tilgang til sit almennyttige virke Bikubenfonden er bevidst om at bidrage til løsning af opgaver, der ikke finder deres naturlige løsning inden for det offentlige eller det markedsstyrede system. Fonden samarbejder dog gerne på tværs af alle samfundets sektorer. Bikubenfonden er en faciliterende fond og en aktiv aktør i samfundet. At facilitere er at hjælpe en gruppe til at nå et fælles mål. Fonden vil både på eget initiativ og sammen med andre bidrage med økonomiske, fysiske, virtuelle og processuelle rammer, der muliggør og skaber ny udvikling og sætter nye dagsordener. Det kan eksempelvis være rådgivning, viden, netværk, projektsparring, og konsulenthjælp. Med henblik på at opnå det bedst mulige resultat arbejder Bikubenfonden med følgende metodiske tilgange til sit almennyttige virke: Strategisk og agilt Bikubenfonden har en strategisk tilgang til det almennyttige virke med prioritering af udvalgte programområder og klare mål for øje. Dog har fonden en fleksibel tilgang til de fastlagte programmer, så der kan reageres agilt på nye udviklingstendenser eller opståede samfundsmæssige problemstillinger. Behovsorienteret Bikubenfonden har de konkrete samfundsmæssige og målgruppeorienterede behov i fokus med henblik på at bidrage med relevante løsninger. Fonden er i dialog med sin omverden og reagerer på konkrete behov i sine prioriterede indsatser. Dette sker gennem målgruppeinddragelse både på strategisk niveau og som en del af de enkelte indsatser. Videnbaseret Bikubenfonden er en lærende organisation. Sekretariatet arbejder ud fra et videnbaseret grundlag, forankrer ny viden i sekretariatet, reflekterer over egen praksis og konsulterer forskning og fagkundskaben i arbejdet med at træffe de rigtige beslutninger. Kollektiv effekt og katalytisk tænkning Bikubenfonden agerer som forandringsagent med fokus på muligheder for at skabe koalitioner af aktører på tværs af sektorer, som koordineret og med hver deres Side 5

6 styrker og virkemidler kan arbejde frem mod fælles mål. Bikubenfonden anvender katalytisk tænkning og kollektiv effekt, hvor fonden i tættere og mere forpligtende samarbejde med relevante aktører faciliterer en ønsket udvikling inden for afgrænsede områder af den kulturelle eller sociale sektor. Proaktivt og risikovilligt Bikubenfonden arbejder proaktivt ved at sætte nye dagsordener og ved selv at udvikle indsatser og programmer, som modsvarer samfundets behov inden for fondens uddelingsområder. I sit almennyttige virke er fonden beredt på at udøve den nødvendige risikovillighed med henblik på at sikre nyskabelse og udvikling Bikubenfondens rolle i det almennyttige virke Bikubenfonden kan i sit almennyttige virke både involvere sig i korte tidsbegrænsede projekter og flerårige udviklingsorienterede projekter, såvel projekter efter ansøgning som projekter skabt gennem fondens eget udviklingsarbejde eller i samarbejde med andre. Det vil sige, at fonden i sit almennyttige virke både arbejder som donor, partner og driver alt efter, hvad der er relevant i de enkelte tilfælde. Donor Bikubenfonden giver en donation til et projekt på baggrund af en ansøgning. Bevillingsmodtageren organiserer og driver projektet. I relevante tilfælde indgår fonden i en dialog om projekternes mål, metoder og forankring. Partner Bikubenfonden indgår et partnerskab med en eller flere partnerorganisationer. Et partnerskab består typisk af fælles definerede mål, løbende udvikling og dialog samt fælles evaluering og ejerskab til indsatsen. Fonden kan også bidrage til at sikre kapacitetsopbygning af partnerorganisationen. Driver Bikubenfonden indkredser de områder i samfundet, som fonden via almennyttigt arbejde kan bidrage til at udvikle. Fonden lægger den overordnede strategi og opstiller selv målene for sin indsats. Fonden gennemfører selv sine projekter eller samarbejder med andre organisationer eller det offentlige på måder, der kan være med til at nå disse mål. Side 6

7 Figur Uddelingskriterier Ethvert projekt, som Bikubenfonden støtter eller på anden måde er involveret i, vurderes individuelt ud fra faglige kriterier. Projekterne skal leve op til et eller flere af følgende kriterier: være nyskabende være udviklende være engagerende og involverende forandre og sætte sig spor have en plan for forankring have en plan for skalering og udbredelse 2.5. Kunst og kultur Bikubenfondens kunst- og kulturprogrammer skal bidrage til at skabe øget indsigt og udsyn. Fonden tager udgangspunkt i, at kunst og kultur kan skabe et privilegeret rum for nye erkendelser, sansning og refleksion over eget liv og omverden. Formål Fonden ønsker at bidrage til at styrke kvalitet og nytænkning af kunst og kultur i Danmark. Det sker via programmer og initiativer, som primært retter sig mod følgende områder: Scenekunst Billedkunst Kunsthistorie Kulturhistorie Side 7

8 Programmer Med henblik på at kommunikere en klar profil for fondens virke på det kulturelle område samt skabe synergieffekt og videndeling på tværs af de prioriterede projekter, ønsker Bikubenfonden fremoverne at organisere størstedelen af indsatserne på det kulturelle område i tre programmer: Bikubenfondens program for scenekunst Bikubenfondens talentprogram Bikubenfondens program for kunst- og kulturhistorie Figur 3 Program for scenekunst Programmet har fokus på at støtte og udvikle initiativer, der styrker kvalitet og nytænkning af scenekunsten. Årets Reumert prisshow. Den årlige hyldest af sæsonens ypperste præstationer inden for scenekunsten, præsenteret ved en særforestilling. Mindre scenekunstbevillinger. Produktionsstøtte til især mindre teatre. Reumert saloner. Debatarrangementer der sætter spot på aktuelle scenekunstneriske temaer. Udviklingsstøtte til nyskabende scenekunstprojekter. Side 8

9 Bikubenfondens talentprogram Formålet med Bikubenfondens talentprogram er at bidrage til at understøtte og udvikle kulturelle vækstlag og kunstneriske talenter inden for alle kunstarter. Det er centralt for dette program, at det udover økonomisk støtte består af rådgivning og anden immateriel støtte, herunder synlighed. Atelier og rådgivning i Fondenes Hus. Hvert år tilbydes tre nyuddannede billedkunstnere fra Det Kgl. Danske Kunstakademi atelierpladser i Fondenes Hus. Udover 11 måneders atelierplads, modtager de nyuddannede kunstnere også et længerevarende rådgivningsforløb ved en kunst-konsulent. MADE by the Opera House. Hvert år i perioden deltager fem danske arkitektur-, design- og ingeniørstuderende i moderniseringen af Sydney Operaen, mens fem australske arkitektur, design og ingeniør studerende arbejder inden for den nordiske arkitekturtradition. Projektet indeholder ud over samarbejde om et konkret projekt også faglig vejledning og sparring med de studerende. Kronprinsparrets Stjernedryspriser gives som anerkendelse til nyskabende, yngre danske eller grønlandske kunstnere. Ud over den økonomiske anerkendelse, assisterer fonden med at skabe størst mulig synlighed af prismodtagerne. Kronprinsparret udvælger prismodtageren efter indstilling fra en rådgivende komité med faglig ekspertise inden for kulturområdet. Årets Reumert Talentpriser. Talentpriserne gives til unge professionelle talenter både inden for skuespil, instruktion, scenografi, dramatik, opera eller anden sang i teatersammenhæng og dans/ballet. Ud over den økonomiske anerkendelse, assisterer fonden med at skabe størst mulig synlighed af prismodtagerne. Program for kunst- og kulturhistorie Programmet har fokus på at støtte og udvikle initiativer, der styrker kvalitet og nytænkning af kunst-og kulturhistorie, særligt med henblik på udstilling eller anden form for formidling. Udstillingsprisen Vision indbyder årligt museer og udstillingssteder inden for det kunst- og kulturhistoriske felt til at deltage i konkurrencen om at få realiseret et visionært og nyskabende udstillingskoncept. Mindre bevillinger til udstillingsstøtte eller støtte til anden form for formidling inden for det kunst- og kulturhistoriske felt til især mindre museer og udstillingssteder. Udviklingsstøtte til nyskabende kunst- og kulturhistoriske projekter Sociale formål Bikubenfondens programmer under sociale formål skal bidrage til at skabe indsigt og udsyn for socialt udsatte børn, unge og deres familier. Udgangspunktet for fonden er at mobilisere det enkelte menneskes egne ressourcer og empowerment. Dette Side 9

10 harmonerer med Bikubenfondens holdning til socialt engagement og hjælp til selvhjælp, som rækker tilbage til fondens rødder i Sparekassen Bikuben. Formål Bikubenfonden bidrager til at forbedre vilkårene for socialt udsatte børn, unge og deres familier i Danmark og Grønland. Det sker via programmer og initiativer, som retter sig mod følgende målgrupper: Børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, børn og unge som vokser op i voldsramte familier, børn og unge som vokser op i familier med misbrug af alkohol og rusmidler, børn og unge hvis forældre er i fængsel, børn og unge som lever i fattigdom, børn og unge som vokser op i udsatte boligområder med ingen eller ringe tilgang til arbejde og uddannelse, hjemløse. Bikubenfonden prioriterer multipel udsathed, forstået som de børn, unge og familier, der er udsatte på flere af ovenstående parametre. Programmer og initiativer Størstedelen af Bikubenfondens almennyttige uddelinger til sociale formål er programorganiseret i følgende seks programmer: Kultur til et godt liv, kultur-sociale indsatser Natur til et godt liv, natur-sociale indsatser Hjemløse Udsatte familier Udsatte boligområder Børn og unge i Grønland Figur fire viser programorganiseringen og udvalgte indsatser, der allerede er bevilget og iværksat, og som er organiseret under de seks programmer. Side 10

11 Figur 4 Kultur til et godt liv, kultur-sociale indsatser Med programmet anvender fonden sine erfaringer med kultur som katalysator på det sociale område og fondens mangeårige erfaring fra bl.a. investeringerne i C:ntact og Opgang2 til at skabe alternative arenaer til succes og empowerment for unge. Dertil kommer fondens eget billetkoncept, der skal sikre kulturelle oplevelser for udsatte børn, unge og deres familier. Natur til et godt liv, natur-sociale indsatser Med programmet anvender fonden sit naturområde Svanninge Bjerge i en natursocial indsats med henblik på at skabe social forandring for udsatte børn og unge. Hovedbidraget er at udvikle og afholde camps, oplevelsesture og retreats i Svanninge Bjerge for udvalgte målgrupper af udsatte børn og unge. Hjemløse Med programmet iværksætter fonden en flerstrenget indsats for hjemløse i Danmark. Der iværksættes en kollektiv effekt - indsats for unge hjemløse. Hensigten er at bidrage til at knække kurven, der viser et stigende antal unge hjemløse i Danmark. Det skal ske i et bredere samarbejde på tværs af en række aktører, således at der skabes forandringer, som rækker ud over det enkelte projekt. Dertil kommer udvalgte projektdonationer samt en opprioritering af området i forbindelse med uddeling af julehjælp. Udsatte familier Programmet indeholder en række initiativer, som skal forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og deres familier på både kort og lang sigt, herunder Bikubenfondens pulje til julehjælp og til ferie- og koloniophold. Dertil kommer initiativer og projektindsatser med en 360 graders tilgang til fondens prioriterede målgrupper Side 11

12 såsom familier ramt af vold, anbringelse uden for hjemmet, fattigdom, misbrug, fængsling og anden form for udsathed. Børn og unge i udsatte boligområder Programmet består af community-baserede indsatser og projekter i udsatte boligområder. Udsatte børn og unge i Grønland Programmet består af Bikubenfondens nuværende og kommende involvering i indsatser i Grønland fokuseret på fondens prioriterede målgrupper og med forbehold for varierende kulturelle og sociale forhold mellem Danmark og Grønland Fælles indsats for det sociale og kulturelle uddelingsområde Med henblik på at skabe synlighed og anerkendelse af fremragende socialt arbejde og det ypperste inden for kultur har Bikubenfonden stiftet prisuddelingen Kronprinsparrets Priser. Her uddeles Kronprinsparrets Sociale pris, Kronprinsparrets Kulturpris samt Kronprinsparrets Stjernedryspriser. Kronprinsparret uddeler priserne efter indstilling fra to rådgivende komitéer med ekspertise inden for henholdsvis kultur og det sociale område. Kronprinsparrets Priser er en indsats, der går på tværs af Bikubenfondens almennyttige arbejde, hvorfor den ikke fremgår som en særskilt indsats i programmerne på henholdsvis det sociale og kulturelle område Fonden støtter ikke Som udgangspunkt ydes der ikke støtte til: Almindelig drift Projekter, som er oplagte offentlige opgaver eller hvor virksomheder eller faglige interesseorganisationer opnår økonomisk afkast af projektet. Politiske organisationer og andre politiske formål Anlægsopgaver samt om- og tilbygningsprojekter Anskaffelser, herunder inventar, IT-udstyr osv. Professionelle idrætsudøvere Venneforeninger Enkeltpersoner, herunder studielegater, ph.d.-stipendiater, private anskaffelser osv. Legater til rejser, studieture og studieophold 2.9. Evalueringspraksis Bikubenfonden dokumenterer løbende effekten og værdien af sit arbejde. Bikubenfonden fokuserer primært på værdien af fondens egne indsatser, og måler også effekten af fondens katalytiske indsatser ved at forholde sig til den nationale udvikling inden for en given problemstilling. For fondens programmer er ambitionen, at ny viden om, hvad der virker, skal bringes aktivt i spil med det primære formål at gøre bevillingsmodtagerne og fonden selv klogere og dygtigere i forhold til egen praksis. Dernæst skal den producerede viden udbredes til det samlede fagfelt på hhv. det sociale og kulturelle område. Endelig Side 12

13 skal dokumentationen af de prioriterede programmers virkning kunne kommunikeres til en bredere offentlighed. 3. Bikubenfondens aktiver til fondsformål Bikubenfonden har aktiver, der bliver anvendt til fondsformål, dvs. alment velgørende formål. Disse aktiver er ikke en del af Bikubenfondens aktiver til investeringsformål Svanninge Bjerge I perioden erhvervede Bikubenfonden i alt ca. 586 hektar i de Fynske Alper på Sydfyn, som nu er samlet under navnet Svanninge Bjerge. Naturområdet Svanninge Bjerge er formet under sidste istid og rummer unikke naturmæssige og landskabelige værdier med en spændende geologi skabt af isens frem- og tilbagevandring samt en naturhistorie, der går direkte fra istiden til nutiden. Landskabet har ligeledes en høj kulturhistorisk værdi. Formål Formålet med Bikubenfondens erhvervelse og drift af Svanninge Bjerge er at bevare og udvikle områdets unikke naturmæssige og landskabelige værdier med henblik på at opnå de bedst mulige betingelser for områdets dyre- og planteliv samtidig med at nuværende og kommende generationer kan nyde naturen og studere skiftende tiders landskab fra istid til nutid. Der lægges vægt på professionel formidling af områdets kvaliteter on site og via hjemmesiden, og Svanninge Bjerge er tilgængeligt for alle, der har lyst til at opleve områdets mangfoldighed. Samtidig skal stedets unikke karakter bibeholdes med relativt uforstyrrede yngleområder, udvikling af sårbare naturtyper og en autentisk fornemmelse af landskabets ro og storhed. Fokus Ovenstående formål stiller store krav til områdets daglige drift, der skal balancere mellem benyttelse og beskyttelse af området. I strategiperioden vil fonden fokusere på følgende indsatser: Beskyttelse Bikubenfonden har fortsat fokus på udvikling og vedligehold af naturværdierne i Svanninge Bjerge, herunder: De allerede etablerede og restaurerede vådområder skal vedligeholdes og fortsat udvikles. Forbedring af tørre naturtyper, bl.a. gennem optimerede græsningsarealer. Etablering af overvågningsprogrammer med henblik på at gøre udviklingen målbar og fastslå områdets videnskabelige potentiale. Dette skal ske i samarbejde med videnskabelige institutioner. Infrastrukturen skal struktureres med henblik på at mindske uønskede forstyrrelser. Side 13

14 Fortsat udvikling af Høbbet med henblik på at sikre sammenhæng mellem fondens naturarealer og sikring af naturmæssige kvaliteter. Benyttelse Området anvendes i fondens almennyttige virke på det sociale område i det natur-sociale program Natur til et godt liv med henblik på at skabe social forandring for udsatte børn og unge. Se afsnit 2.6. Der udbydes aktiviteter for det almene publikum og kommercielle arrangementer med henblik på at udbrede kendskabet til Svanninge Bjerges enestående kvaliteter. Infrastrukturen og formidlingen af denne skal struktureres med henblik på at gøre det nemt for publikum at planlægge og udføre et besøg i Svanninge Bjerge. Etablering af forsknings- og feltstation til Syddansk Universitet i Svanninge Bjerge med henblik på at stille områdets unikke kvaliteter til rådighed for forskning på internationalt plan. Svanninge Bjerge har med iværksættelsen af de seneste års kommercielle, natursociale og publikumsmæssige aktiviteter nået sit kapacitetsmæssige maksimum. Såfremt der skal iværksættes yderligere aktiviteter i Svanninge Bjerge, vil dette kræve yderligere opkøb af jord i området til formålet Kollegierne i Aalborg, Odense og København I 2001 stiftede Bikubenfonden af 1989 Kollegiefonden Bikuben med henblik på at opføre og drive kollegier i Danmark. Der findes nu Bikuben-kollegier i Odense, Aalborg og København. Midlerne til Kollegiefonden Bikubens aktiviteter er doneret af Bikubenfonden og forbliver i Kollegiefonden Bikuben for stedse. Kollegiefonden Bikuben har egne vedtægter. Bestyrelsen består af fire medlemmer, hvoraf tre herunder formanden vælges af Bikubenfonden. Det fjerde medlem skal være uafhængigt af Bikubenfonden og have særligt kendskab til systemet for videregående uddannelser. Kollegiefonden Bikubens formand er den til enhver tid værende formand for Bikubenfonden. Medarbejderressourcer til drift, administration og kommunikation hentes dels i Bikubenfondens medarbejderstab, dels i eksterne administrationsselskaber. Formål Hovedformålet med Kollegiefonden Bikuben er at tilbyde studerende i de danske universitetsbyer adgang til tidssvarende boligforhold af høj kvalitet med et rimeligt prisleje. Kollegiefonden Bikubens formål tager afsæt i fondens historiske rødder i Sparekassen Bikuben, som i 1957 oprettede en almennyttig fond, der skulle understøtte unges muligheder for uddannelse. Fokus I strategiperioden vil Kollegiefonden Bikuben fortsat have fokus på optimering af driften af kollegierne. Det er fortsat afgørende for fonden at have en tæt relation til beboerne via beboerråd. Side 14

15 3.3. Academic Guest House, New York I 2003 stiftede Bikubenfonden den amerikanske fond Bikubenfoundation New York Inc. med henblik på at etablere et kollegium for danske studerende af høj kvalitet. Kollegiet fik navnet Academic Guest House og åbnede 1. januar Initiativet er en videreudvikling af de kollegiebyggerier, som Bikubenfonden via Kollegiefonden Bikuben har etableret og driver i København, Odense og Aalborg. Midlerne til aktiviteterne i Bikubenfoundation New York Inc. er en donation fra Bikubenfonden og forbliver i den amerikanske fond for stedse. Bikubenfoundation New York Inc. har egne vedtægter. Bikubenfonden udpeger bestyrelsen i Bikubenfoundation New York Inc. En del af medarbejderressourcerne til drift, administration og kommunikation vedrørende Academic Guest House hentes i Bikubenfondens medarbejderstab. Derudover er der tilknyttet to medarbejdere, der fungerer som forstandere i huset i New York. Formål Formålet med Bikubenfoundation New York Inc. er at tilbyde danske studerende adgang til tidssvarende boligforhold af høj kvalitet samt relevant studievejledning i forbindelse med studier i New York. Formålet tager afsæt i fondens historiske rødder i Sparekassen Bikuben, som i 1957 oprettede en almennyttig fond, der skulle understøtte unges muligheder for uddannelse. Fokus I strategiperioden vil Bikubenfoundation New York Inc. etablere en alumni association for tidligere og nuværende beboere på Academic Guest House I New York. 4. Bikubenfondens aktiver til investeringsformål Bikubenfondens kapital stammer fra fondens ejerandel i Sparekassen Bikuben og andre mindre sparekassers egenkapital. I dag har Bikubenfonden ikke større enkeltbeholdninger i bankaktier. I stedet investeres fondens kapital bredt ud fra et ønske om at skabe så stort et afkast som muligt, der kan benyttes til fondens almennyttige virke. Der investeres både i aktier og kreditobligationer, ejendomme, skov, landbrugsjord, industri, private equity samt afledte finansielle instrumenter, alt inden for investeringsrammerne. Investeringerne udfører fonden dels selv, dels i samarbejde med banker og børsmæglere og via mandater til større og mindre forvaltere. Fonden investerer langsigtet og lader sig ikke påvirke væsentligt af kortvarige kursudsving. Investeringerne spredes både geografisk og på brancher for at Side 15

16 begrænse investeringsrisikoen. Hovedparten af investeringerne finder sted i Norden, Nordeuropa, USA og i de største emerging markets. Bikubenfondens investeringsprofil indeholder en bred formuesammensætning med aktier, obligationer, kreditobligationer samt en betydelig andel private equity. Kapitalforvaltningen skal udføres professionelt, betryggende og omkostningseffektivt Investeringer Bikubenfonden har en flerstrenget investeringsaktivitet. Der investeres hovedsageligt inden for følgende fire hovedområder: Børsnoterede papirer Investeringer i børsnoterede papirer foretages med udgangspunkt i og inden for den ramme, der vedtages af bestyrelsen. Investeringer i ikke noterede papirer finder sted efter konkret godkendelse i bestyrelsen. Private Equity Med investeringer i Private Equity sikres en spredning af Investeringsaktiviteten såvel på brancher og lande samt efter størrelse. Hertil kommer at det virksomhedssegment der er her er forskelligt fra det børsnoterede med primært Blue Chip virksomheder. Private Equity investeringer har ikke samme konjunkturelle forløb som investeringer i børsnoterede papirer. Det tilstræbes, at fonden opretholder en forholdsvis høj og stabil andel af formuen i Private Equity, således at udbetalinger fra eksisterende Private Equity fonde kan finansiere nye investeringer og samtidig give et væsentligt provenu til fondsformål. Direkte investeringer Bikubenfonden ejer industrivirksomheden ENKOTEC A/S, som producerer maskiner til fremstilling af præcisionssøm til primært byggeindustrien på globalt plan samt Høbbet A/S, som driver fondens landbrugs- og skovbrugsdrift i Svanninge Bjerge. Bikubenfonden etablerer endvidere en forsknings- og feltstation, som udlejes til Syddansk Universitet. Fonden vil som udgangspunkt ikke foretage yderligere direkte investeringer i virksomheder, som hoved- eller eneejer, ud over disse. Investering i samarbejde med øvrige investorer, hvor fonden ikke har majoritet, kan besluttes af bestyrelsen, hvis denne finder dette attraktivt for fonden. Fast ejendom Bikubenfonden ejer og driver domicilet Fondenes Hus i Otto Mønsteds Gade 5 med udlejning til andre fonde samt forsknings- og feltstation i Svanninge Bjerge, der udlejes til Syddansk Universitet. Fonden kan investere yderligere i fast ejendom, gerne i samarbejde med andre aktører. Fonden vil dog ikke forestå den løbende drift og udvikling Forvaltning af aktiver Forvaltningen af investeringsaktiverne foretages via eksterne mandater til kapitalforvaltere via egne investeringer og endelig via afgivelse af commitments til kapitalfonde. Side 16

17 I det omfang fonden outsourcer sine investeringsaktiviteter i børsnoterede papirer til eksterne kapitalforvaltere, vil fonden løbende overvåge disse eksterne forvaltere, således at fondens investeringsrammer til stadighed overholdes. Forvalterne vælges efter transparente udvælgelseskriterier. Graden af outsourcing bliver jævnligt vurderet i bestyrelsen Sammenhæng mellem indtjening og uddeling Det er Bikubenfondens målsætning at foretage uddelinger i et omfang, der svarer til det gennemsnitlige afkast af investeringerne, dog således, at kapitalens realværdi fastholdes. Der tilstræbes et konstant uddelingsniveau under hensyntagen til udviklingen på investeringsmarkederne og kvaliteten i ansøgninger og projekter. Dog kan ekstraordinært store uddelinger foretages, såfremt bestyrelsen beslutter det Likviditetsstyring Bikubenfonden fungerer som en koncern med et moderselskab, som her er en fond, og med to datterselskaber, Enkotec A/S og Høbbet A/S. Hovedindsatsen er følgende: Koordineret likviditetsstyring med henblik på at opnå optimering på koncernniveau, såvel som på selskabsniveau. Koordineret henvendelse til og forhandling med långivere med henblik på at opnå en strømlinet og optimeret låntagning via kreditforeninger og banker. Søsterfonden Kollegiefonden Bikuben er af juridiske grunde ikke en del af koncernen, men ovennævnte tiltag kan også dække denne fonds dispositioner. 5. Administration Bikubenfondens administration, herunder IT og regnskab, skal understøtte fondens erklærede bestræbelser på at agere med transparens, ansvarlighed og fleksibilitet. Bikubenfonden ønsker at indgå i administrative fællesskaber, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. I strategiperioden vil muligheder for dette blive undersøgt og udviklet yderligere. IT I strategiperioden skal IT-strategien støtte op om Bikubenfondens overordnede strategi ved at: Reducere administrative omkostninger og udvise ansvarlighed med brugen af de tilgængelige midler. Øge produktiviteten ved at forbedre flowet af data mellem systemerne. Side 17

18 Øge fleksibiliteten ved at give personalet forbedret tilgængelighed til arbejdspladsen uafhængig af platform og online forbindelse. Øge viden internt via øget overblik og struktur til gavn for øget transparens udadtil. Regnskab I strategiperioden skal regnskabspraksis støtte op om Bikubenfondens overordnede strategi ved at: Skabe gennemsigtighed i fondens indtægter, udgifter og bevillinger. Skabe transparens via rapportering såvel internt som overfor myndigheder, partnere og øvrige interessenter. Administrere fondens finansielle forpligtelser herunder kreditorer, bevillingsmodtagere og løn til ansatte. Håndtere investeringerne til vedligeholdelse af fondens fremtidige virke. Foretage analyse til brug for såvel omkostningsreduktioner såvel som indtægtsmaksimeringer. 6. Kommunikation Formål Bikubenfonden arbejder strategisk med kommunikation for at synliggøre fondens arbejde. Formålet er at engagere og påvirke relevante interessenter i samfundet og dermed optimere effekten af fondens almennyttige indsats. Fokus Som en konsekvens af Bikubenfondens strategiske tilgang til sit virke integreres kommunikationsindsatsen i alle processer af fondens almennyttige virke. Nøgleordene i Bikubenfondens kommunikation med omverdenen er åbenhed, imødekommenhed og transparens. Fonden stiller så mange oplysninger som muligt om fonden og dens arbejde til rådighed for offentligheden på en måde, så flest mulig har lettest mulig adgang hertil. Grundfortællingen i fondens kommunikation tager udgangspunkt i fondens rødder i sparekassebevægelsen og fondens heraf afledte værdier, metoder og tilgang til sit virke. Fondens særlige faciliterende tilgang til de prioriterede uddelingsområder samt fokus på nytænkning fremhæves som særlige kendetegn for Bikubenfonden og den røde tråd i det almennyttige virke. Bikubenfondens kommunikationsindsats opererer på to niveauer: Information: Bikubenfonden informerer om de relevante aspekter af hele fondens virke inklusive søsterfondene Kollegiefonden Bikuben og Bikubenfoundation New York Inc. De relevante oplysninger er tilgængelige på fondens hjemmeside samt i fondenes respektive årsrapporter. Side 18

19 Strategisk kommunikation: Den strategiske kommunikationsindsats koncentrerer sig primært om fondens almennyttige arbejde inden for kultur og sociale formål. Det primære fokus er på fondens programmer og særligt fondens egne indsatser. Det vil sige, at det kommunikationsstrategiske fokus er på fonden som partner og driver (se punkt 2.3.) i det almennyttige virke frem for fondens rolle som donor. Kommunikationskanaler Fonden benytter i udpræget grad elektroniske kommunikationskanaler, idet disse er effektive, fleksible og målbare. Det drejer sig om hjemmesider og sociale medier med udpræget brug af korte webfilm. Udover målrettet indsats via hjemmesider og sociale medier, arbejdes der strategisk via proaktivt pressearbejde samt deltagelse i debatter. Side 19

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

1. 1 Strategiens vedtægtsmæssige baggrund Til opfyldelse af fondens formål, jf. vedtægternes 4, hvorefter fonden har følgende formål:

1. 1 Strategiens vedtægtsmæssige baggrund Til opfyldelse af fondens formål, jf. vedtægternes 4, hvorefter fonden har følgende formål: STRATEGI 2012-2015 4. december 2013 I det følgende præsenteres strategi for Bikubenfonden 2012 2015. Strategien er struktureret efter følgende overskrifter: 1. Indledning: Vedtægtsmæssig baggrund, mission,

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 ELEMENTER I STRATEGIEN ELEMENTER I STRATEGIEN 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse Danida Fellowship Centres mission: 1. DFC sikrer, at uddannelsesaktiviteterne

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere